<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>


См. также: Книга Судей Израилевых
(русский гражданский шрифт)

ПОИСК ФОРУМ

 

 

Ветхий Завет

Библия, церковнославянский язык

 

Главы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

 

Кни1га Судjй їсрaилевыхъ

Главa 1

1 И# бhсть по скончaніи їисyсовэ, и3 вопрошaху сhнове ї}лєвы гDа, глаг0люще: кто2 взhдетъ нaмъ къ хананeю воев0да, рaтовати на ни1хъ;

2 И# речE гDь: їyда взhдетъ: сE, дaхъ зeмлю въ рyку є3гw2.

3 И# речE їyда къ сmмеHну брaту своемY: взhди со мн0ю въ жрeбій м0й, и3 њполчи1мсz на хананeа: и3 пойдY и3 ѓзъ съ тоб0ю въ жрeбій тв0й. И# п0йде съ ни1мъ сmмеHнъ.

4 И# взhде їyда, и3 предадE гDь хананeа и3 ферезeа въ рyцэ и4хъ: и3 и3зби1ша и5хъ въ везeцэ до десzти2 тhсzщъ мужeй.

5 И# њбрэт0ша ґдwнівезeка въ везeцэ, и3 сэк0шасz съ ни1мъ: и3 и3зби1ша хананeа и3 ферезeа.

6 И# побэжE ґдwнівезeкъ: и3 гнaша в8слёдъ є3гw2, и3 ћша є3го2, и3 tсэк0ша краи6 рyкъ є3гw2 и3 краи6 н0гъ є3гw2.

7 И# речE ґдwнівезeкъ: седми1десzти царє1мъ њбсэк0хъ краи6 рyкъ и4хъ и3 краи6 н0гъ и4хъ, и3 бhша собирaюще (t крупи1цъ) под8 трапeзою моeю: ћкоже u5бо сотвори1хъ, тaкw воздадe ми бGъ. И# привед0ша є3го2 во їеrли1мъ, и3 ќмре тaмw.

8 И# воевaша сhнове ї{дины на їеrли1мъ, и3 взsша є3го2, и3 порази1ша є3го2 џстріемъ мечA, и3 грaдъ сожг0ша nгнeмъ.

9 И# по си1хъ снид0ша сhнове ї{дины воевaти на хананeа живyщаго въ г0рнэй къ ю4гу и3 въ рaвнэй.

10 И# п0йде їyда на хананeа живyщаго въ хеврHнэ. И# и3зhде хеврHнъ со страны2: и4мz же бЁ хеврHну прeжде каріаfарв0къ-сeферъ: и3 ўби1ша сесjна и3 ґхімaна и3 fолмjа, р0ды є3нaкwвы.

11 И# взыд0ша tтyду къ живyщымъ въ давjрэ: и4мz же давjру бЁ прeжде каріаfсeферъ, грaдъ пи1сменъ.

12 И# речE халeвъ: и4же ѓще порази1тъ грaдъ пи1сменъ и3 в0зметъ є3го2, дaмъ є3мY ґсхaнь дщeрь мою2 въ женY.

13 И# взS є3го2 гоfоніи1лъ сhнъ кенeза брaта халeвова ю3нёйшій, и3 дадE є3мY халeвъ ґсхaнь дщeрь свою2 въ женY.

14 И# бhсть внегдA tходи1ти є4й, и3 подви1же ю5 гоfоніи1лъ проси1ти ў nтцA своегw2 селA, и3 роптaше (сэдsщи) на nслsти, и3 вопіsше со nслsти: на зeмлю ю4жную tдaлъ мS є3си2. И# речE є4й халeвъ: чт0 ти є4сть;

15 И# речE є3мY ґсхaнь: дaждь ми2 благословeніе: ћкw на зeмлю ю4жную tдaлъ є3си2 мS, да дaси мнЁ и3 и3схHдища водн†z. И# дадE є4й халeвъ по сeрдцу є3S и3схHдища вhшнихъ и3 и3схHдища ни1жнихъ.

16 И# сhнове їоf0ра кінeева, ќжика мwmсeова, взыд0ша t грaда фінjческа къ сынHмъ ї{динымъ въ пустhню сyщую на ю4гъ їyды ко и3сх0ду ґред0ву, и3 поид0ша, и3 всели1шасz съ людьми2.

17 И# п0йде їyда съ сmмеHномъ брaтомъ свои1мъ, и3 и3зби2 хананeа живyщаго въ сефefэ, и3 потреби1ша є3го2: и3 прозвaша и4мz грaду потреблeніе.

18 И# взS їyда гaзу и3 предёлъ є3S, и3 ґскалHна и3 предёлъ є3гw2, и3 ґккарHнъ и3 предёлъ є3гw2, и3 ґзHтъ и3 њкрє1стнаz є3гw2.

19 И# бsше гDь со їyдою. И# взS г0ру, ћкw не возмог0ша потреби1ти живyщихъ во ю3д0ли, занE рихaвъ противостA и5мъ, и3 колесни6цы желBзныz бsху ты6мъ.

20 И# дaша халeву хеврHнъ, ћкоже глаг0ла мwmсeй: и3 наслёдствова тaмw три2 грaды сынHвъ є3нaковыхъ, и3 и3згнA tтyду три2 сhны є3нaкwвы.

21 И# їевусeа живyщаго во їеrли1мэ не и3згнaша сhнове веніамjнwвы, и3 живsше їевусeй съ сынми2 веніам‡ни во їеrли1мэ дaже до сегw2 днE.

22 И# взыд0ша сhнове їw6сифли и3 сjи въ веfи1ль: и3 гDь бsше съ ни1ми.

23 И# њполчи1шасz, и3 соглsдаша (сhнове їHсифwвы) веfи1ль: и4мz же бЁ прeжде грaду лyза.

24 И# ви1дэша стрегyщіи мyжа и3сходsщаго и3з8 грaда, и3 ћша є3го2 и3 рек0ша є3мY: покажи2 нaмъ вх0дъ во грaдъ, и3 сотвори1мъ съ тоб0ю ми1лость.

25 И# показA и5мъ вх0дъ грaдный: и3 порази1ша грaдъ џстріемъ мечA, мyжа же и3 ср0дство є3гw2 tпусти1ша.

26 И# tи1де мyжъ въ зeмлю хеттіи1мъ, и3 создA тaмw грaдъ, и3 прозвA и4мz є3мY лyза: сіE и4мz є3мY дaже до днE сегw2.

27 И# не разори2 манассjй веfсaна, и4же є4сть скЂfскій грaдъ, нижE дщeрей є3гw2, нижE њкрeстныхъ (предBлъ) є3гw2, нижE fанaха, нижE дщeрей є3гw2, нижE живyщихъ въ дHрэ, нижE дщeрей є3гw2, нижE живyщихъ во їевлaмэ, нижE њкрeстныхъ є3гw2, нижE дщeрей є3гw2, и3 живyщихъ въ магеддHнэ, нижE њкрeстныхъ є3гw2 и3 дщeрей є3гw2. И# начA хананeй жи1ти на земли2 сeй.

28 И# бhсть є3гдA ўкрэпи1сz ї}ль, и3 сотвори2 хананeа дaнника: и3згнaніемъ же не и3згнA є3го2.

29 И# є3фрeмъ не и3згнA хананeа живyщаго въ газeрэ: и3 живsше хананeй средЁ є3гw2 въ газeрэ, и3 бhсть є3мY въ дaнника.

30 И# завулHнъ не и3згнA живyщихъ въ хеврHнэ и3 живyщихъ во ґммaнэ: и3 всели1сz хананeй посредЁ и4хъ и3 бhсть є3мY дaнникъ.

31 И# ґси1ръ не и3згнA живyщихъ во ґкхHрэ, (и3 бhсть є3мY дaнникъ,) ни живyщихъ въ дHрэ, ни живyщихъ въ сідHнэ, ни живyщихъ въ далaфэ и3 во ґхазjвэ, и3 во є4лвэ и3 во ґфeкэ и3 въ роHвэ.

32 И# всели1сz ґси1ръ посредЁ хананeа живyщагw на земли2 (т0й), занE не возм0же и3згнaти є3го2.

33 И# нефfалjмъ не и3згнA живyщихъ въ веfсамЂсэ, нижE живyщихъ въ веfанaхэ: и3 всели1сz нефfалjмъ средЁ хананeа живyщагw на земли2 (сeй): живyщіи же въ веfсамЂсэ и3 въ веfанaхэ бhша є3мY дaнницы.

34 И# ўтэсни2 ґморрeй сhны дaнwвы въ горЁ, ћкw не попусти2 и5мъ низходи1ти во ю3д0ль.

35 И# начA ґморрeй жи1ти въ горЁ чрeпнэй, и3дёже медвBди и3 лиси6цы, въ мmрсінHнэ и3 въ салавjнэ: и3 њтzготЁ рукA д0му їHсифлz на ґморрeа, и3 бhсть є3мY дaнникъ.

36 И# предёлъ ґморрeйскій їдумeй t восх0да ґкравjнz, t кaмене и3 вhше.

 

Главa 2

1 И# взhде ѓгGлъ гDень t галгaлъ къ мёсту плaча и3 къ веfи1лю и3 къ д0му ї}леву, и3 речE къ ни6мъ: сі‰ гlетъ гDь: и3звед0хъ вaсъ и3з8 є3гЂпта, и3 введ0хъ вaсъ въ зeмлю, є4юже клsхсz nтцє1мъ вaшымъ дaти вaмъ: и3 рек0хъ: не разорю2 завёта моегw2, и4же съ вaми, во вёки:

2 и3 вы2 не завэщaйте завёта съ сэдsщими на земли2 сeй, нижE богHмъ и4хъ да поклонитeсz, но и3зв†zннаz и4хъ сокруши1те, и3 nлтари6 и4хъ раскопaйте: и3 не послyшасте глaса моегw2, ћкw сі‰ сотвори1сте:

3 и3 ѓзъ рёхъ: не приложY пресели1ти людjй, и5хже рёхъ и3згнaти, нижE tимY и4хъ t лицA вaшегw, и3 бyдутъ вaмъ въ тeрніе, и3 б0зи и4хъ бyдутъ вaмъ въ соблaзнъ.

4 И# бhсть є3гдA глаг0ла ѓгGлъ гDень словесA сі‰ ко всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ, и3 воздвиг0ша лю1діе глaсъ св0й, и3 восплaкашасz.

5 И# сегw2 рaди прозвaсz и4мz мёсту томY плaчь: и3 пожр0ша тaмw гDеви.

6 И# tпусти2 їисyсъ лю1ди, и3 tид0ша сhнове ї}лєвы кjйждо въ д0мы сво‰ и3 кjйждо въ наслёдіе своE наслёдити зeмлю.

7 И# раб0таша лю1діе гDеви во вс‰ дни6 їисyсwвы и3 во вс‰ дни6 старёйшинъ, є3ли1цы пожи1ша мнHги дни6 со їисyсомъ, є3ли1цы разумёша всE дёло гDне вели1кое, є4же сотвори2 ї}лю.

8 И# скончaсz їисyсъ сhнъ наvи1нъ рaбъ гDень, сhнъ стA и3 десzти2 лётъ.

9 И# погреб0ша є3го2 въ предёлэхъ наслёдіz є3гw2 въ fамнаfарeсэ, въ горЁ є3фрeмли, t сёвера горы2 гаaсъ:

10 и3 вeсь р0дъ w4нъ приложи1шасz ко nтцє1мъ свои6мъ. И# востA р0дъ другjй по си1хъ, и5же не познaша гDа и3 дёла, є4же сотвори2 во ї}ли.

11 И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы ѕл0е пред8 гDемъ и3 послужи1ша ваaлу,

12 и3 њстaвиша гDа бGа nтє1цъ свои1хъ, и3звeдшаго и5хъ и3з8 земли2 є3гЂпетски, и3 поид0ша в8слёдъ богHвъ и3нhхъ, t богHвъ kзhческихъ, и5же w4крестъ и4хъ, и3 поклони1шасz и5мъ: и3 разгнёваша гDа,

13 и3 њстaвиша є3го2, и3 послужи1ша ваaлу и3 ґстaртwмъ.

14 И# разгнёвасz ћростію гDь на ї}лz и3 предадE є3го2 въ рyки плэнsющихъ, и3 плэни1ша и5хъ: и3 tдадE и5хъ въ рyки врагHвъ и4хъ, и5же w4крестъ и4хъ, и3 не возмог0ша ктомY противостaти пред8 лицeмъ врагHвъ свои1хъ, во всёхъ въ ни1хже прохождaху.

15 И# рукA гDнz бsше на ни1хъ во ѕл†z, ћкоже гlа гDь и3 ћкоже клsтсz гDь и5мъ, и3 њѕл0би и5хъ ѕэлw2.

16 И# возстaви (и5мъ) гDь судіи6, и3 и3збaви и5хъ гDь t руки2 плэнsющихъ |.

17 Но и3 судjй не послyшаша, ћкw соблуди1ша в8слёдъ богHвъ и3нhхъ и3 поклони1шасz и5мъ, и3 разгнёваша гDа: и3 ўклони1шасz съ пути2 ск0рw, по немyже ходи1ша nтцы2 и4хъ послyшати зaповэдій гDнихъ: не сотвори1ша тaкw.

18 И# ћкw возстaви и5мъ гDь судjй, и3 бsше гDь съ судіeю, и3 спасE | t руки2 врагHвъ и4хъ во вс‰ дни6 судіи2: ћкw ўмили1сz гDь t воздыхaніz и4хъ, t лицA вою1ющихъ на нS и3 њѕлоблsющихъ |.

19 И# бhсть є3гдA ўмирaше судіS, и3 tвращaхусz, и3 пaки растлэвaхусz пaче nтє1цъ свои1хъ, и3дyще в8слёдъ богHвъ и3нhхъ служи1ти и5мъ и3 покланsтисz и5мъ: не tверг0ша начинaній свои1хъ и3 не tступи1ша t путjй свои1хъ жест0кихъ.

20 И# разгнёвасz ћростію гDь на ї}лz и3 речE: понeже њстaви р0дъ сeй завётъ м0й, є3г0же заповёдахъ nтцє1мъ и4хъ, и3 не послyшаша глaса моегw2,

21 и3 ѓзъ не приложY и3згнaти мyжа t лицA и4хъ t си1хъ kзhкwвъ, и5хже њстaви їисyсъ сhнъ наvи1нъ на земли2 и3 ќмре,

22 є4же и3скушaти въ ни1хъ ї}лz, ѓще сохранsтъ пyть гDень ходи1ти въ нeмъ, ћкоже сохрани1ша nтцы2 и4хъ, и3ли2 ни2.

23 И# њстaви гDь kзhки сі‰ не и3стреби1ти и4хъ вск0рэ, и3 не предадE и4хъ въ рyку їисyсову.

 

Главa 3

1 И# сі‰ kзhки, ±же њстaви гDь, да и3скyситъ и4ми ї}лz, вс‰ невёдущыz брaней ханаaнскихъ,

2 т0кмw рaди родHвъ сынHвъ ї}левыхъ, є4же научи1ти | брaни, nбaче и5же прeжде и4хъ не ўвёдаша и4хъ:

3 пsть воев0дствъ и3ноплемeнническихъ, и3 всего2 хананeа и3 сідHніz, и3 є3veа живyщаго въ лівaнэ t горы2 ваaлъ-є3рмHнъ до лавwемafа.

4 И# бhсть да и3скyситъ и4ми ї}лz, да ўвёсть, ѓще послyшаютъ зaповэдій гDнихъ, ±же заповёда nтцє1мъ и4хъ рук0ю мwmсeовою.

5 И# сhнове ї}лєвы њбитaша посредЁ хананeа и3 хеттeа, и3 ґморрeа и3 ферезeа, и3 є3veа и3 гергесeа и3 їевусeа,

6 и3 поsша дщє1ри и4хъ себЁ въ жєны2, и3 дщє1ри сво‰ дaша сынHмъ и4хъ, и3 послужи1ша богHмъ и4хъ.

7 И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы ѕл0е пред8 гDемъ и3 забhша гDа бGа своего2, и3 послужи1ша ваaлу и3 дубрaвамъ.

8 И# разгнёвасz ћростію гDь на ї}лz и3 предадE и5хъ въ рyки хусарсаfeма царS месопотaміи сЂрскіz: и3 раб0таша сhнове ї}лєвы хусарсаfeму лётъ џсмь.

9 И# возопи1ша сhнове ї}лєвы ко гDу. И# возстaви гDь спаси1телz ї}лю, и3 спасE и5хъ, гоfоніи1ла, сhна кенeза брaта халeвова ю3нёйшаго є3гw2.

10 И# бhсть на нeмъ д¦ъ гDень, и3 суди2 ї}лz. И# и3зhде на рaть къ хусарсаfeму: и3 предадE гDь въ рyцэ є3гw2 хусарсаfeма царS сЂрска, и3 ўкрэпи1сz рукA є3гw2 над8 хусарсаfeмомъ.

11 И# бhсть въ пок0и землS четhредесzть лётъ. И# ќмре гоfоніи1лъ сhнъ кенeзовъ.

12 И# приложи1ша сhнове ї}лєвы сотвори1ти ѕл0е пред8 гDемъ: и3 ўкрэпи2 гDь є3глHма царS мwaвлz на ї}лz, занeже сотвори1ша ѕл0е пред8 гDемъ.

13 И# собрA къ себЁ вс‰ сhны ґммw6ни и3 ґмали1кwвы: и3 и4де, и3 порази2 ї}лz, и3 взS грaдъ фjніческъ.

14 И# раб0таша сhнове ї}лєвы є3глHму царю2 мwaвлю лётъ nсмьнaдесzть.

15 И# возопи1ша сhнове ї}лєвы ко гDу: и3 возстaви и5мъ гDь спаси1телz, ґHда сhна гирaнz, сhна їеменjина, мyжа nбодеснорyчна: и3 послaша сhнове ї}лєвы дaры рук0ю є3гw2 є3глHму царю2 мwaвлю.

16 И# сотвори2 себЁ ґHдъ н0жъ nбоюдуo1стръ, на пsдь є3ди1ну долготA є3гw2, и3 припоsса є3го2 под8 ри1зу по бедрЁ деснёй своeй.

17 И# и4де, и3 принесE дaры є3глHму царю2 мwaвлю: є3глHмъ же мyжъ добротэлeсенъ бЁ ѕэлw2.

18 И# бhсть є3гдA скончA ґHдъ приносS дaры, и3 tслA носsщихъ дaры:

19 и3 є3глHмъ њбрати1сz t јдwлъ и5же въ галгaлэхъ. И# речE ґHдъ: сл0во мнЁ є4сть къ тебЁ тaйно, царю2. И# речE є3глHмъ къ немY: молчи2. И# tслA t себє2 всёхъ предстоsщихъ пред8 ни1мъ.

20 И# ґHдъ вни1де къ немY. Сeй же сэдsше въ г0рницэ лётнэй своeй є3ди1нъ. И# речE ґHдъ: сл0во б9іе мнЁ къ тебЁ, царю2. И# востA є3глHмъ со прест0ла бли1з8 є3гw2.

21 И# бhсть є3гдA востA, и3 прострE ґHдъ рyку лёвую свою2, и3 и3звлечE н0жъ, и4же над8 стегн0мъ є3гw2 деснhмъ, и3 вонзE во чрeво є3глHмово:

22 и3 вти1сне и3 рукоsть за џстріемъ, и3 заключи2 тyкъ за џстріемъ, ћкw не и3звлечE ножA и3з8 чрeва є3гw2, (и3 и3зhде лайно2).

23 И# и3зhде ґHдъ въ притв0ръ, и3 пр0йде стрегyщихъ, и3 затвори2 двє1ри г0рницы за соб0ю и3 заключи2,

24 и3 сaмъ и3зhде. И# раби2 є3гw2 пріид0ша и3 ўзрёша, и3 сE, двє1ри г0рницы заключє1ны, и3 рёша: є3дA ў потрeбы сэди1тъ во tлучeніи л0жа;

25 И# преждaша д0ндеже посрами1шасz: и3 сE, не бhсть tверзazй двє1ри г0рницы. И# взsша клю1чь, и3 tверз0ша: и3 сE, господи1нъ и4хъ лежи1тъ на земли2 мeртвъ.

26 И# ґHдъ спасeсz внегдA смущaхусz, и3 не бЁ помышлsющагw њ нeмъ: ґ џнъ прeйде јдwлы, и3 спасeсz въ сетірHfэ.

27 И# бhсть є3гдA пріи1де ґHдъ въ зeмлю ї}леву, и3 воструби2 р0гомъ въ горЁ є3фрeмли: и3 снид0ша съ ни1мъ съ горы2 сhнове ї}лєвы, и3 т0й пред8 ни1ми.

28 И# речE къ ни6мъ: и3ди1те в8слёдъ менє2, ћкw предадE гDь бGъ враги2 нaшz мwaвлzны въ рyки нaшz. И# и3д0ша в8слёдъ є3гw2, и3 предвзsша прех0ды їoрдaна мwaвлz, и3 ни є3ди1ному мyжу попусти1ша преити2.

29 И# и3зби1ша мwaва въ то2 врeмz ћкw дeсzть тhсzщъ мужeй, вс‰ в0ины, и5же въ ни1хъ, и3 всsкаго мyжа си1льна: и3 ни є3ди1нъ мyжъ спасeсz.

30 И# премэни1сz мwaвъ въ т0й дeнь под8 рyку ї}леву, и3 бhсть въ пок0и землS џсмьдесzтъ лётъ: и3 суди2 и5хъ ґHдъ д0ндеже ќмре.

31 И# по нeмъ востA самегaръ сhнъ ґнafовъ: и3 и3зби2 и3ноплемeнникwвъ шeсть сHтъ мужeй рaломъ вол0вымъ: и3 спасE и3 сeй ї}лz.

 

Главa 4

1 И# приложи1ша сhнове ї}лєвы сотвори1ти ѕл0е пред8 гDемъ: и3 ґHдъ ќмре.

2 И# tдадE и5хъ гDь въ рyку їавjна царS ханаaнска, и4же цaрствова во ґсHрэ. И# воев0да си1лы є3гw2 сісaра, и3 т0й живsше во ґрісHfэ kзhкwвъ.

3 И# возопи1ша сhнове ї}лєвы ко гDу, ћкw дeвzть сHтъ колесни1цъ желёзныхъ бsше є3мY: и3 т0й њѕл0би ї}лz ѕэлw2 лётъ двaдесzть.

4 И# деввHра, женA прор0чица, женA лафідHfова, сіS судsше ї}лю въ то2 врeмz:

5 и3 сіS живsше под8 фjнікомъ деввHра междY рaмою и3 междY веfи1лемъ, въ горЁ є3фрeмли: и3 восхождaху сhнове ї}лєвы къ нeй тaмw на сyдъ.

6 И# послA деввHра, и3 призвA варaка сhна ґвінеeмлz и3з8 кедeса нефfалjмова, и3 речE къ немY: не заповёда ли тебЁ гDь бGъ ї}левъ; и3 п0йдеши въ г0ру fавHръ, и3 п0ймеши съ соб0ю дeсzть тhсzщъ мужeй t сынHвъ нефfалjмлихъ и3 t сынHвъ завулHнихъ:

7 и3 приведY къ тебЁ въ водотeчь кісHнь сісaру воев0ду си1лы їавjни, и3 колєсни1цы є3гw2, и3 мн0жество (вHй) є3гw2, и3 предaмъ є3го2 въ рyки тво‰.

8 И# речE къ нeй варaкъ: ѓще п0йдеши со мн0ю, пойдY, и3 ѓще не п0йдеши со мн0ю, не пойдY: ћкw не вёмъ днE, въ џньже благоустр0итъ гDь ѓгGла со мн0ю.

9 И# речE деввHра къ немY: и3дyщи пойдY съ тоб0ю: nбaче вёждь, ћкw не бyдетъ тебЁ слaва на пути2, въ џньже ты2 и4деши: понeже въ рyку жeнску предaстъ гDь сісaру. И# востA деввHра и3 п0йде съ варaкомъ до кaдиса.

10 И# воззвA варaкъ завулHна и3 нефfалjма до кaдиса, и3 поид0ша в8слёдъ є3гw2 дeсzть тhсzщъ мужeй, и3 и4де съ ни1мъ деввHра.

11 И# хавeръ кінeй tлучи1сz t кeны и3 t сынHвъ їwвaва, ќжика мwmсeова: и3 потчE кyщу свою2 под8 дyбомъ почивaющихъ, и4же є4сть при кедeсэ.

12 И# возвэсти1ша сісaрэ, ћкw взhде варaкъ сhнъ ґвінеeмль на г0ру fавHръ.

13 И# созвA сісaра вс‰ колєсни1цы сво‰, дeвzть сHтъ колесни1цъ желёзныхъ, и3 вс‰ лю1ди и5же съ ни1мъ, t ґрісHfа kзhкwвъ въ водотeчь кісHнь.

14 И# речE деввHра къ варaку: востaни, ћкw сeй дeнь, въ џньже предадE гDь сісaру въ рyку твою2, занE гDь и3зhдетъ пред8 тоб0ю. И# сни1де варaкъ съ горы2 fавHръ, и3 дeсzть тhсzщъ мужeй в8слёдъ є3гw2.

15 И# сотрE гDь сісaру и3 вс‰ колєсни1цы є3гw2 и3 вeсь п0лкъ є3гw2 џстріемъ мечA пред8 варaкомъ. И# сни1де сісaра съ колесни1цы своеS и3 побэжE ногaми свои1ми.

16 И# варaкъ гонsй в8слёдъ колесни1цъ є3гw2 и3 в8слёдъ полкA, дaже до дубрaвы kзhкwвъ. И# падE вeсь п0лкъ сісaринъ џстріемъ мечA: не њстaсz ни є3ди1нъ.

17 И# сісaра ўбэжE ногaми свои1ми въ кyщу їаи1ли, жены2 хавeра кінeева: ћкw ми1ръ бsше междY їавjномъ царeмъ ґсHрскимъ и3 междY д0момъ хавeра кінeева.

18 И# и3зhде їаи1ль во срётеніе сісaрэ и3 речE къ немY: ўклони1сz, господи1не м0й, ўклони1сz ко мнЁ, не б0йсz. И# ўклони1сz къ нeй въ кyщу: и3 покры2 є3го2 nдeждею своeю.

19 И# речE сісaра къ нeй: нап0й мS мaлw воды2, ћкw возжаждaхъ. И# tрэши2 мёхъ млeчный, и3 напои2 є3го2, и3 покры2 є3го2.

20 И# речE къ нeй сісaра: стaни во двeрехъ кyщи, и3 бyдетъ ѓще кто2 пріи1детъ къ тебЁ, и3 вопр0ситъ тS, и3 речeтъ: є4сть ли здЁ мyжъ; и3 речeши: нёсть.

21 И# взS їаи1ль, женA хавeрова, к0лъ кyщный, и3 взS млaтъ въ рyку свою2, и3 вни1де къ немY ти1хw, и3 водрузи2 к0лъ во скрaніи є3гw2, и3 пронзE до земли2: и3 сeй ўтрyждсz спaше, и3 и4здше.

22 И# сE, варaкъ гонsй сісaру. И# и3зhде їаи1ль во срётеніе є3мY и3 речE є3мY: пріиди2, и3 покажY тебЁ мyжа, є3г0же ты2 и4щеши. И# вни1де къ нeй, и3 сE, сісaра лежaше мeртвъ, и3 к0лъ во скрaніи є3гw2.

23 И# покори2 гDь бGъ въ т0й дeнь їавjна царS ханаaнz пред8 сы6ны ї}левыми:

24 и3 хождaше рукA сынHвъ ї}левыхъ ходsщи, и3 њжесточи1сz на їавjна царS ханаaнска, д0ндеже и3стреби1ша є3го2.

 

Главa 5

1 И# воспЁ деввHра и3 варaкъ сhнъ ґвінеeмовъ въ т0й дeнь, и3 речE:

2 внегдA начaти вождHмъ во ї}ли, въ произволeніи людjй, благослови1те гDа.

3 Ўслhшите, цaріе, и3 внуши1те, кн‰зи: ѓзъ гDеви воспою2 и3 пою2 бGу ї}леву.

4 ГDи, во и3сх0дэ твоeмъ t сиjра, внегдA воздвизaтисz тебЁ t селA є3дHмова, землS потрzсeсz, и3 нeбо возмути1сz, и3 w4блацы и3скaпаша в0ду:

5 г0ры подвиг0шасz t лицA гDа є3лwJ, тaz сінA t лицA гDа бGа ї}лева.

6 Во дни6 самегaра сhна ґнafова, во дни6 їаи1ли, њскудёша путіE, и3 и3д0ша въ пути6 кри6вы, и3 и3д0ша въ пути6 развращє1нны:

7 њскудёша живyщіи во ї}ли, њскудёша д0ндеже востA деввHра, д0ндеже востA мaти во ї}ли:

8 и3збрaша б0ги нHвы, ћкw хлёбъ ћченъ, тогдA воевaша грaды кнzзeй: щи1тъ не kви1сz, нижE копіE въ четhредесzти тhсzщахъ во ї}ли.

9 Сeрдце моE на ўчинє1ннаz во ї}ли: си1льніи людjй, благослови1те гDа.

10 Э$здzщіи на nслsтехъ бёлыхъ въ полyдне, и3 сэдsщіи на суди1щи, и3 ходsщіи на пути6 с0нмwвъ, провэщaйте.

11 Глaсъ плeщущихъ посредЁ веселsщихсz: тaмw дадsтъ прaвду. ГDи, пр†вды ўкрэпи2 во ї}ли: тогдA разыд0шасz во грaды сво‰ лю1діе гDни.

12 Востaни, востaни, деввHра: востaни, востaни, глаг0ли съ пёснію: востaни, варaче, и3 плэни2 плёнъ тв0й, сhне ґвінеeмль.

13 ТогдA возвели1чисz си1ла є3гw2: гDь смири2 мнЁ крёпльшыz менє2.

14 Лю1діе є3фрє1мли ўтоми1ша и5хъ въ доли1нэ: брaтъ тв0й веніамjнъ въ лю1дехъ твои1хъ: t менє2 махjръ снид0ша взыскyющіи, и3 t завулHна ўкрэплsющіисz въ ски1птрэ повэствовaніz пи1сменника.

15 И# нач†лницы во їссахaрэ съ деввHрою и3 варaкомъ: тaкw варaкъ tпусти2 пёшихъ свои1хъ въ доли1ну, въ раздэлє1ніz руви1мwва, вели6ка и3спыт†ніz сeрдца.

16 Вскyю ми2 сэди1ши посредЁ мосфаfeмwвъ, слhшати звиздaніе воставaющихъ проити2 въ раздэлє1ніz руви6млz; вє1ліz и3спыт†ніz сeрдца.

17 Галаaдъ, њб8 nнY странY їoрдaна всели1сz: и3 дaнъ, вскyю њбитaеши въ кораблeхъ; ґси1ръ њбитA при брeзэхъ морски1хъ, и3 въ раздэлeніихъ свои1хъ всели1сz.

18 ЗавулHнъ, лю1діе ўкори1ша дyшу свою2 на смeрть: и3 нефfалjмъ на высотaхъ селA.

19 И# пріид0ша къ немY цaріе, и3 њполчи1шасz, тогдA воевaша цaріе ханаaнстіи во fанаaхэ, ў воды2 магеддw2: мн0жества сребрA не взsша.

20 T небесE њполчи1шасz ѕвёзды, t чи1на своегw2 њполчи1шасz съ сісaрою.

21 Водотeчь кісHновъ и3звeрже и5хъ, водотeчь кадимjнъ, водотeчь кісHновъ: поперeтъ є3го2 душA моS си1льнаz.

22 ТогдA tсэк0шасz кwпhта кHнскаz t топтaніz си1льныхъ є3гw2.

23 Проклинaйте мазHра, речE ѓгGлъ гDень, проклsтіемъ проклени1те живyщихъ въ нeмъ, ћкw не пріид0ша въ п0мощь гDню, въ п0мощь (гDню) въ си1льныхъ.

24 Да благослови1тсz въ женaхъ їаи1ль, женA хавeра кінeева, t жeнъ въ кyщи да благослови1тсz:

25 воды2 проси2 ў неS, и3 дадE є3мY млеко2 въ чaши: преимyщихъ принесE мaсло крaвіе:

26 рyку свою2 лёвую къ колY прострE, и3 десни1цу свою2 ко млaту раб0тающихъ, и3 ўби2 сісaру: разби2 главY є3гw2, и3 порази2, прободE скр†ніz є3гw2:

27 междY ногaма є3S повали1сz: падE ўтруждeнъ, и3 ќмре посредЁ н0гъ є3S, и3 тaмw падE бёднэ.

28 Nк0нцемъ взирaше мaти сісaрина, nкн0мъ сквозЁ решeтку, что2 замeдли колесни1ца є3гw2 пріити2; вскyю ўмeдлиша стопы6 колесни1цъ є3гw2;

29 Мyдріи начaлствующіи є3S tвэщaша є4й, и3 самA tвэщавaше словесA сво‰ себЁ:

30 не њбрsщутъ ли є3гw2 раздэлsюща кwрhсти, ўдружaюща другHмъ на главY мyжа си1льна; кwрhсти шaрwвъ сісaрэ, кwрhсти шaрwвъ разли1чіz, шaры и3спещрeнныхъ, сі‰ вhи є3гw2 кwрhсти.

31 Тaкw да поги1бнутъ вси2 врази2 твои2, гDи: и3 лю1бzщіи є3го2, ћкоже вост0къ с0лнца въ си1лэ своeй.

32 И# бhсть въ пок0и землS четhредесzть лётъ.

 

Главa 6

1 И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы ѕл0е пред8 гDемъ, и3 предадE и5хъ гDь въ рyку мадіaмлю сeдмь лётъ.

2 И# ўкрэпи1сz рукA мадіaмлz на ї}лz: и3 сотвори1ша себЁ сhнове ї}лєвы t лицA мадіaмлz њгр†ды въ горaхъ и3 въ пещeрахъ и3 въ твердhнехъ.

3 И# бhсть є3гдA сёzше мyжъ ї}левъ, и3 восхождaше мадіaмъ и3 ґмали1къ и3 сhнове вост0чніи, и3 восхождaху на него2,

4 и3 њполчaхусz на ни1хъ, и3 разорsху плоды2 земны6z, д0ндеже вни1ти въ гaзу: и3 не њставлsху бытіS жи1зненнагw во ї}ли, и3 стaдъ и3 телцA и3 nслA:

5 ћкw сaми и3 ск0ти и4хъ восхождaху, и3 кyщы и4хъ преношaху, и3 прихождaху ћкw прyзи мн0жествомъ, и3 самBмъ и3 велблю1дwмъ и4хъ не бsше числA: и3 прихождaху на зeмлю ї}леву разори1ти ю5.

6 И# њбнищA ї}ль ѕэлw2 t лицA мадіaмлz.

7 И# возопи1ша сhнове ї}лєвы ко гDу: и3 бhсть є3гдA возопи1ша сhнове ї}лєвы ко гDу мадіaма рaди,

8 и3 послA гDь мyжа прbр0ка къ сынHмъ ї}лєвымъ, и3 речE и5мъ: сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: ѓзъ є4смь и3зведhй вaсъ и3з8 є3гЂпта, и3 и3звед0хъ вaсъ и3з8 д0му раб0ты:

9 и3 и3збaвихъ вaсъ t руки2 є3гЂпетскіz и3 t руки2 всёхъ стужaющихъ вaмъ: и3 и3згнaхъ | t лицA вaшегw, и3 дaхъ вaмъ зeмлю и4хъ,

10 и3 рек0хъ вaмъ: ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ, не ўб0йтесz богHвъ ґморрeйскихъ, въ ни1хже вы2 живетE въ земли2 и4хъ: и3 не послyшасте глaса моегw2.

11 И# пріи1де ѓгGлъ гDень, и3 сёде под8 дyбомъ, и4же є4сть во є3фрafэ, и4же бhсть їwaса nтцA є3зрJ. И# гедеHнъ сhнъ є3гw2 млачaше пшени1цу на гумнЁ є3гw2, бэжaти t лицA мадіaмлz.

12 И# kви1сz є3мY ѓгGлъ гDень и3 речE къ немY: гDь съ тоб0ю, си1льный крёпостію.

13 И# речE къ немY гедеHнъ: во мнЁ, гDи м0й: и3 ѓще є4сть гDь съ нaми, и3 вскyю њбрэт0ша ны2 вс‰ ѕл†z сі‰; и3 гдЁ сyть вс‰ чудесA є3гw2, є3ли6ка повёдаша нaмъ nтцы2 нaши, глаг0люще: не и3з8 є3гЂпта ли и3зведE нaсъ гDь; и3 нн7э tвeрже нaсъ гDь и3 предадE нaсъ въ рyку мадіaмлю.

14 И# воззрЁ на него2 ѓгGлъ гDень и3 речE є3мY: и3ди2 въ крёпости твоeй сeй, и3 спасeши ї}лz t руки2 мадіaмли: и3 сE, послaхъ тS.

15 И# речE къ немY гедеHнъ: во мнЁ, гDи, въ чес0мъ спасY ї}лz; сE, тhсzща моS хyждша въ манассjи, и3 ѓзъ є4смь мнjй въ домY nтцA моегw2.

16 И# речE къ немY гDь: понeже ѓзъ бyду съ тоб0ю, и3 и3збіeши мадіaма ћкw мyжа є3ди1наго.

17 И# речE къ немY гедеHнъ: и3 ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 nчи1ма твои1ма, и3 да сотвори1ши мнЁ днeсь знaменіе, ћкw ты2 глаг0леши со мн0ю:

18 не tиди2 tсю1ду, д0ндеже пріити2 мнЁ къ тебЁ, и3 принесY жeртву мою2, и3 пожрY пред8 тоб0ю. И# речE: ѓзъ є4смь, премeдлю, д0ндеже њбрати1шисz ты2.

19 И# гедеHнъ вни1де, и3 сотвори2 к0злище t к0зъ, и3 чeтверть їфJ муки2 њпрэсн0кwвъ, и3 мzсA вложи2 въ к0шницу, и3 ю3хY вліS въ горнeцъ: и3 и3знесE къ немY под8 дyбъ, и3 поклони1сz.

20 И# речE къ немY ѓгGлъ гDень: возми2 мzсA и3 хлёбы прBсныz, и3 положи2 ў кaмене џнагw, и3 ю3хY бли1з8 и3злjй. И# сотвори2 тaкw.

21 И# прострE ѓгGлъ гDень конeцъ жезлA, и4же въ руцЁ є3гw2, и3 прикоснyсz мzсHмъ и3 хлёбwмъ прBснымъ: и3 возгорёсz џгнь и3з8 кaмене, и3 поzдE мzсA и3 њпрэсн0ки: и3 ѓгGлъ гDень tи1де t nчeй є3гw2.

22 И# ви1дэ гедеHнъ, ћкw ѓгGлъ є4сть гDень, и3 речE гедеHнъ: ўвы2 мнЁ, гDи, гDи, ћкw ви1дэхъ ѓгGла гDнz лицeмъ къ лицY.

23 И# речE є3мY гDь: ми1ръ тебЁ, не б0йсz, не ќмреши.

24 И# создA тaмw гедеHнъ жeртвенникъ гDу, и3 назвA є3го2 ми1ръ гDень, дaже до днE сегw2, є3щE сyщу є3мY во є3фрafэ nтцA є3зрJ.

25 И# бhсть въ тY н0щь, и3 речE є3мY гDь: возми2 телцA ўпитaннаго (t скотHвъ) nтцA твоегw2, и3 телцA вторaго седми2 лётъ, и3 разори1ши nлтaрь ваaловъ, и4же є4сть nтцA твоегw2, и3 дубрaву, ћже ў негw2, да посэчeши:

26 и3 да согради1ши nлтaрь гDеви бGу твоемY kви1вшемусz тебЁ на верхY (горы2) маwзJ во предчи1ніи: и3 да п0ймеши телцA вторaго и3 вознесeши всесожжє1ніz на дрeвэхъ дубрaвы, ю4же посэчeши.

27 И# поS гедеHнъ дeсzть мужeй t рабHвъ свои1хъ, и3 сотвори2, ћкоже заповёда є3мY гDь. И# бhсть ћкw ўбоsсz д0му nтцA своегw2 и3 мужeй грaда, є4же сотвори1ти во дни2, и3 сотвори2 н0щію.

28 И# њбyтреневаша мyжіе грaдстіи заyтра: и3 сE, раск0панъ nлтaрь ваaловъ, и3 дубрaва ћже ў негw2 посёчена, и3 ви1дэша телцA вторaго вознесeна на всесожжeніе на nлтaрь новосограждeнный.

29 И# речE мyжъ къ бли1жнему своемY: кто2 сотвори2 вeщь сію2; И# вопрошaху и3 и3скaху, и3 познaша, ћкw гедеHнъ сhнъ їwaсовъ сотвори2 вeщь сію2.

30 И# рек0ша мyжіе грaдстіи ко їwaсу: и3зведи2 сhна твоего2, и3 да ќмретъ, ћкw раскопA nлтaрь ваaловъ и3 ћкw посэчE дубрaву ћже над8 ни1мъ.

31 И# речE їwaсъ къ мужє1мъ востaвшымъ на него2: є3дA вы2 нн7э сyдъ глаг0лете њ ваaлэ; и3ли2 вы2 є3го2 спасетE; и4же ѓще кто2 сотвори2 њби1ду, да ќмретъ до заyтріz: ѓще бGъ є4сть, да мсти1тъ себЁ, ћкw раскопA nлтaрь є3гw2.

32 И# прозвA є3го2 въ т0й дeнь їероваaломъ, глаг0лz: да tмсти1тъ на нeмъ ваaлъ, ћкw раскопA nлтaрь є3гw2.

33 И# вeсь мадіaмъ и3 ґмали1къ и3 сhнове вост0кwвъ снид0шасz вкyпэ, и3 преид0ша (рэкY), и3 њполчи1шасz въ доли1нэ їезраeль.

34 И# д¦ъ б9ій ўкрэпи2 гедеHна, и3 воструби2 р0гомъ, и3 возопи2 ґвіезeръ в8слёдъ є3гw2.

35 И# послA послы2 ко всемY манассjю, и3 созвaсz и3 сeй в8слёдъ є3гw2. Посeмъ послA послы2 во ґси1ръ и3 въ завулHнъ и3 въ нефfалjмъ, и3 взыд0ша во срётеніе и5мъ.

36 И# речE гедеHнъ къ бGу: ѓще ты2 спасaеши рук0ю моeю ї}лz, ћкоже гlалъ є3си2,

37 сE, ѓзъ положY руно2 џвчее на гумнЁ: и3 ѓще бyдетъ росA на рунЁ т0чію, и3 по всeй земли2 сyша, ўразумёю, ћкw спасeши рук0ю моeю ї}лz, ћкоже гlалъ є3си2.

38 И# бhсть тaкw: и3 ўрaни гедеHнъ наyтріе, и3 и3сцэди2 руно2, и3 и3стечE росA и3з8 рунA, и3сп0лненъ nкрjнъ воды2.

39 И# речE гедеHнъ къ бGу: да не разгнёваетсz ћрость твоS на мS, и3 возглаг0лю є3щE є3ди1ною, и3 и3скушY є3щE є3ди1ною рун0мъ: да бyдетъ сyша на рунЁ т0кмw, и3 по всeй земли2 да бyдетъ росA.

40 И# сотвори2 бGъ тaкw въ нощи2 т0й: и3 бhсть сyша на рунЁ т0кмw, и3 по всeй земли2 бhсть росA.

 

Главa 7

1 И# њбyтренева їероваaлъ, сeй є4сть гедеHнъ, и3 вси2 лю1діе и5же съ ни1мъ, и3 њполчи1шасz ў и3ст0чника ґрaдъ: и3 п0лкъ мадіaмль и3 ґмали1ковъ бsше є3мY съ сёвера на х0лмэ мwсE гаваafъ-ґмwрE въ доли1нэ.

2 И# речE гDь къ гедеHну: мн0зи лю1діе и5же съ тоб0ю, сегw2 рaди не предaмъ мадіaма въ рyку и4хъ, да не когдA похвaлитсz ї}ль на мS, глаг0лz: рукA моS спасe мz:

3 и3 нн7э рцы2 во ќшы лю1демъ, глаг0лz: кто2 боzзли1въ и3 ўжaстивъ, да возврати1тсz и3 да tи1детъ t горы2 галаaдовы. И# возврати1шасz t людjй двaдесzть двЁ тhсzщы, и3 дeсzть тhсzщъ њстaшасz.

4 И# речE гDь къ гедеHну: є3щE лю1діе мн0зи сyть: сведи2 | на в0ду, и3 и3скушY тебЁ и5хъ тaмw: и3 бyдетъ є3г0же ѓще рекY тебЁ, сeй да и4детъ съ тоб0ю, т0й да п0йдетъ съ тоб0ю: и3 всsкъ є3г0же ѓще рекY тебЁ, сeй да не п0йдетъ съ тоб0ю, т0й да не п0йдетъ съ тоб0ю.

5 И# сведE лю1ди на в0ду, и3 речE гDь къ гедеHну: всsкъ и4же пол0четъ љзhкомъ свои1мъ t воды2, ћкоже л0четъ пeсъ, да постaвиши є3го2 nс0бь: и3 всsкъ и4же на кwлёну падeтъ пи1ти, tлучи2 є3го2 nс0бь.

6 И# бhсть число2 въ г0рстехъ локaвшихъ љзhкомъ три1ста мужeй: и3 вси2 њстaвшіи лю1діе преклони1шасz на кwлёна сво‰ пи1ти в0ду.

7 И# речE гDь къ гедеHну: треми2 сты6 мужeй локaвшими в0ду спасY вaсъ, и3 предaмъ мадіaма въ рyку твою2: и3 вси2 лю1діе да п0йдутъ, кjйждо на мёсто своE.

8 И# взsша себЁ брaшно t людjй въ рyку свою2 и3 р0ги сво‰: и3 всsкаго мyжа ї}лтеска tпусти2 коег0ждо въ кyщу свою2, ґ три1ста мужeй ўдержA: п0лкъ же мадіaмль бsше ни1же є3гw2 въ доли1нэ.

9 И# бhсть въ тY н0щь, и3 речE къ немY гDь: востaвъ сни1ди tсю1ду ск0рw въ п0лкъ, ћкw предaхъ и5хъ въ рyку твою2:

10 и3 ѓще бои1шисz ты2 сни1ти, сни1ди ты2 и3 фарA рaбъ тв0й въ п0лкъ,

11 и3 ўслhшиши, что2 возглаг0лютъ: и3 по сeмъ ўкрэпsтсz рyцэ твои2, и3 сни1деши въ п0лкъ. И# сни1де сaмъ и3 фарA рaбъ є3гw2 въ чaсть пzтьдесsтникwвъ, и5же бhша въ полцЁ.

12 И# мадіaмъ и3 ґмали1къ и3 вси2 сhнове вост0кwвъ стоsху въ доли1нэ ћкw прyзи мн0жествомъ, и3 велблю1дwмъ и4хъ не бsше числA, но бsху ћкw пес0къ на краи2 морстёмъ мн0жествомъ.

13 И# вни1де гедеHнъ, и3 сE, мyжъ повёдаше с0нъ п0другу своемY, и3 речE: сeй с0нъ є3г0же ви1дэхъ, и3 сE, тёсто хлёба ћчна валsющеесz въ полцЁ мадіaмли, и3 привали1сz къ кyщи мадіaмли, и3 поби2 ю5, и3 преврати2 ю5, и3 падE кyща.

14 И# tвэщA п0другъ є3гw2 и3 речE: нёсть (сіE тёсто), но мeчь гедеHна сhна їwaсова мyжа ї}лева: предадE бGъ въ рyку є3гw2 мадіaма и3 вeсь п0лкъ.

15 И# бhсть ћкw ўслhша гедеHнъ повёданіе снA и3 разсуждeніе є3гw2, и3 поклони1сz гDеви, и3 возврати1сz въ п0лкъ ї}левъ и3 речE: востaните, ћкw предадE гDь въ рyки нaшz п0лкъ мадіaмль.

16 И# раздэли2 три1ста мужeй на три2 нач†лства, и3 вдадE р0ги въ рyцэ всBмъ, и3 водон0сы тщы2, и3 свэщы2 средЁ водон0сwвъ,

17 и3 речE и5мъ: менE смотри1те, и3 тaкожде твори1те: и3 сE, ѓзъ вни1ду въ чaсть полкA, и3 бyдетъ ћкоже сотворю2, тaкожде сотвори1те:

18 и3 ѓзъ вострублю2 р0гомъ, и3 вси2 и5же со мн0ю, да вострyбите и3 вы2 въ р0ги w4крестъ всегw2 полкA, и3 да речeте: (мeчь) бGу и3 гедеHну.

19 И# вни1де гедеHнъ и3 сто2 мужeй и5же съ ни1мъ въ чaсть полкA въ начaлэ стрaжи срeдніz: и3 ўбужeніемъ возбуди1ша стрегyщихъ, и3 воструби1ша въ р0ги, и3 срази1ша водон0сы и5же въ рукaхъ и4хъ.

20 И# воструби1ша три2 нач†лства въ р0ги и3 сокруши1ша водон0сы, и3 ўдержaша въ лёвыхъ рукaхъ свои1хъ свэщы2, и3 въ деснhхъ рукaхъ и4хъ р0ги, въ нsже труби1ти: и3 возопи1ша: мeчь гDеви и3 гедеHну.

21 И# стaша кjйждо њ себЁ w4крестъ полкA: и3 смzтeсz вeсь п0лкъ, и3 возопи1ша, и3 побэг0ша.

22 И# воструби1ша въ три1ста рогHвъ: и3 положи2 гDь мeчь мyжа на п0друга є3гw2 во всeмъ полцЁ, и3 пробэжE п0лкъ до виfасeтта, и3 собрaсz до страны2 ґвелмаyла и3 къ тавafу.

23 И# возопи1ша мyжіе ї}лтестіи t нефfалjма и3 t ґси1ра и3 t всегw2 манассjи, и3 погнaша в8слёдъ мадіaма.

24 И# послA послы2 гедеHнъ во всю2 г0ру є3фрeмлю, глаг0лz: сни1дите во срётеніе мадіaму и3 ўдержи1те и5мъ в0ду до веfирA и3 їoрдaна. И# воззвA всsкъ мyжъ є3фрeмль, и3 пред8tsша в0ду до веfирA и3 їoрдaна,

25 и3 ћша двA кн‰зz маді†млz, њри1ва и3 зи1ва: и3 ўби1ша њри1ва въ сyрэ, и3 зи1ва ўби1ша во їакефзи1вэ: и3 погнaша мадіaма, и3 главY њри1ва и3 зи1ва принес0ша къ гедеHну t џноz страны2 їoрдaна.

 

Главa 8

1 И# рек0ша къ гедеHну мyжіе є3фрє1мли: что2 сіE сотвори1лъ є3си2 нaмъ, ћкw не позвaлъ є3си2 нaсъ, є3гдA ходи1лъ воевaти на мадіaма; И# прsхусz съ ни1мъ си1льнw.

2 И# речE къ ни6мъ (гедеHнъ): что2 сотвори1хъ нн7э ћкоже вы2; не лyчше ли гроздeцъ є3фрeмль, нeжели њбрaніе віногрaда ґвіезeрова;

3 въ рyку вaшу предадE гDь кн‰зи маді†мли, њри1ва и3 зи1ва: и3 что2 возмог0хъ сотвори1ти ћкоже вы2; ТогдA ўтоли1сz дyхъ и4хъ t негw2, є3гдA глаг0ла и5мъ сл0во сіE.

4 И# пріи1де гедеHнъ ко їoрдaну, и3 прeйде сaмъ и3 и5же съ ни1мъ три1ста мужeй, ѓлчни и3 ўтруждeни гонsще.

5 И# речE мужє1мъ сокхw6fскимъ: дади1те хлёбы на пи1щу мужє1мъ си6мъ и5же со мн0ю, ћкw ѓлчни сyть: ѓзъ же гоню2 в8слёдъ зевeа и3 салмaна, царeй мадіaмскихъ.

6 И# рек0ша кн‰зи сокхHfстіи: є3дA рукA зевeа и3 салмaна нн7э въ руцЁ твоeй, ћкw дади1мъ в0ємъ твои6мъ хлёбы;

7 И# речE гедеHнъ: не тaкw: но є3гдA предaстъ гDь зевeа и3 салмaна въ рyку мою2, ѓзъ сотрY плHти вaшz тeрніемъ пустhннымъ и3 волчцaми.

8 И# взhде tтyду во фануи1лъ и3 глаг0ла къ ни6мъ тaкожде. И# tвэщaша є3мY мyжіе фануи6ли, ћкоже tвэщaша є3мY мyжіе сокхHfстіи.

9 И# речE гедеHнъ мужє1мъ фануи6лскимъ, глаг0лz: є3гдA возвращyсz съ ми1ромъ, раскопaю ст0лпъ сeй.

10 И# зевeй и3 салмaнъ бhша въ каркaрэ, и3 п0лкъ и4хъ съ ни1ми до пzтьнaдесzти тhсzщъ (мужeй) њстaвшихсz t всегw2 полкA сынHвъ вост0чныхъ: и3 ўмeршихъ бsше сто2 и3 двaдесzть тhсzщъ мужeй держaщихъ nрyжіе.

11 И# взhде гедеHнъ путeмъ живyщихъ въ кyщахъ t вост0кwвъ прsмw нaвы и3 їегевaла: и3 и3зби2 п0лкъ, п0лкъ же бsше надeженъ.

12 И# побэг0ста зевeй и3 салмaнъ: и3 гнA в8слёдъ и4хъ, и3 поимA џба цар‰ маді†млz, зевeа и3 салмaна, и3 вeсь п0лкъ и4хъ смzтE.

13 И# возврати1сz гедеHнъ сhнъ їwaсовъ t рaти прeжде восх0да с0лнца,

14 и3 ћтъ џтрочища t мужeй сокхHfскихъ и3 вопроси2 є3го2: и3 вписA t негw2 и3менA кнzзeй сокхHfскихъ и3 старёйшинъ и4хъ, седми1десzти и3 седми2 мужeй.

15 И# пріи1де гедеHнъ ко кнzзє1мъ сокхw6fскимъ и3 речE и5мъ: сE, зевeй и3 салмaнъ, и4хже рaди ўкори1сте мS, глаг0люще: є3дA рукA зевeа и3 салмaна нн7э въ руцЁ твоeй, ћкw дади1мъ мужє1мъ твои6мъ ўтрyждшымсz хлёбы;

16 И# поS кн‰зи и3 старBйшины грaда, и3 тeрніе t пустhни и3 волчцы2, и3 сотрE и4ми мyжы сокхw6fски:

17 и3 ст0лпъ фануи1левъ раскопA, и3 и3зби2 мyжы гр†дскіz.

18 И# речE къ зевeю и3 салмaну: какови2 мyжіе, и5хже и3зби1сте въ fавHрэ; И# рёша: ћкоже ты2, тaкw nни2, под0бенъ ты2 є3си2 и5мъ, ћкw под0біе сынHвъ царeвыхъ.

19 И# речE гедеHнъ: брaтіz мо‰ и3 сhнове мaтере моеS сyть: жи1въ гDь, ѓще бhсте живи1ли и5хъ, не ўби1лъ бhхъ вaсъ.

20 И# речE їеfeру пeрвенцу своемY: востaвъ ўбjй и5хъ. И# не и3звлечE џтрочищь мечA своегw2: занE ўбоsсz, ћкw млaдъ бsше.

21 И# речE зевeй и3 салмaнъ: востaни u5бо ты2, и3 сопроти1висz нaмъ: занE ћкw мyжъ си1ла є3гw2. И# востA гедеHнъ, и3 ўби2 зевeа и3 салмaна: и3 взS ўкрашє1ніz, ±же на вhzхъ велблю1дwвъ и4хъ.

22 И# рек0ша мyжіе ї}лстіи ко гедеHну: владёй нaми и3 ты2, и3 сhнове твои2, и3 сhнове сынHвъ твои1хъ, ћкw ты2 спaслъ є3си2 нaсъ t руки2 мадіaмли.

23 И# речE къ ни6мъ гедеHнъ: не воз8wбладaю ѓзъ вaми, и3 не воз8wбладaетъ сhнъ м0й вaми: гDь да владёетъ вaми.

24 И# речE къ ни6мъ гедеHнъ: попрошY ў вaсъ прошeніz, и3 да дaстъ мнЁ всsкъ мyжъ ўсерsзь t плёна своегw2: ћкw ўсер‰зи зл†ты (мн0зи) бsху и5мъ, занE їсмaилтzне бsху.

25 И# рек0ша: даю1ще дади1мъ. И# прострE ри1зу, и3 вверг0ша тY мyжіе по ўсерsзю t плёна своегw2.

26 И# бhсть вёсъ ўсер‰зь златhхъ, и5хже и3спроси2, тhсzща и3 сeдмь сHтъ с‡кль злaта, кромЁ плени1цъ и3 мони1стъ (*є3нфHfовыхъ), и3 ри1зъ багрsныхъ, ±же на царeхъ мадіaмлихъ, и3 кромЁ чепeй златhхъ, ±же на вhzхъ велблю1дwвъ и4хъ.

27 И# сотвори2 t ни1хъ гедеHнъ є3фyдъ [Грeч.: є3пwмjсъ, славeн.: нарaмникъ.], и3 постaви є3го2 во грaдэ своeмъ во є3фрafэ. И# соблуди2 вeсь ї}ль по нeмъ тaмw: и3 бhсть гедеHну и3 всемY є3гw2 д0му въ соблaзнъ.

28 И# смири1сz мадіaмъ пред8 сы6ны ї}левыми, и3 не приложи1ша воздви1гнути главы2 своеS. И# бhсть въ пок0и землS четhредесzть лётъ, во дни6 гедеHнwвы.

29 И# и4де їероваaлъ сhнъ їwaсовъ, и3 сёде въ домY своeмъ.

30 И# гедеHну бhша сeдмьдесzтъ сынHвъ, и3зшeдшіи t чрeслъ є3гw2, ћкw жєны2 бsху мнHги є3мY.

31 И# подл0жница є3гw2 ћже въ сікjмэ и3 сіS роди2 є3мY сhна, и3 наречE и4мz є3мY ґвімелeхъ.

32 И# ќмре гедеHнъ сhнъ їwaсовъ въ стaрости блaзэ, и3 погребeсz во гр0бэ їwaса nтцA своегw2, во є3фрafэ, nтцA є3зрjева.

33 И# бhсть є3гдA ќмре гедеHнъ, и3 соврати1шасz сhнове ї}лєвы и3 соблуди1ша в8слёдъ ваалjма, и3 сотвори1ша себЁ со ваалверjfомъ завётъ, да и5мъ бyдетъ б0гъ:

34 и3 не воспомzнyша сhнове ї}лєвы гDа бGа своегw2, и3збaвльшагw и5хъ и3з8 руки2 всёхъ вр†гъ и4хъ њкрeстныхъ:

35 и3 не сотвори1ша ми1лости съ д0момъ їероваaловымъ, сeй є4сть гедеHнъ, по всeй благостhни є3гw2, ю4же сотвори2 со ї}лемъ.

 

Главa 9

1 И# п0йде ґвімелeхъ сhнъ їероваaловъ въ сmхeмъ ко брaтіи мaтере своеS и3 глаг0ла къ ни6мъ и3 ко всемY ср0дству д0му nтцA мaтере своеS, глаг0лz:

2 глаг0лите во ќшы всёхъ мужeй сmхeмскихъ: что2 лyчше вaмъ, є4же владёти вaми седми1десzти мужє1мъ всBмъ сынHмъ їероваaлwвымъ, и3ли2 владёти вaми мyжу є3ди1ному; и3 помzни1те, ћкw к0сть вaша и3 пл0ть вaша є4смь ѓзъ.

3 И# глаг0лаша брaтіz мaтере є3гw2 њ нeмъ во ќшы всёхъ мужeй сmхeмскихъ вс‰ словесA сі‰. И# ўклони1сz сeрдце и4хъ в8слёдъ ґвімелeха, рек0ша бо: брaтъ нaшъ є4сть.

4 И# дaша є3мY сeдмьдесzтъ срeбрєникъ t д0му ваалверjfа: и3 наS и4ми ґвімелeхъ мужeй прaздныхъ и3 скитaющихсz, и3 поид0ша в8слёдъ є3гw2.

5 И# вни1де въ д0мъ nтцA своегw2 во є3фрafу, и3 и3зби2 брaтію свою2, сhны їероваaлwвы, сeдмьдесzтъ мужeй, на кaмени є3ди1нэмъ, и3 њстaсz їwаfaмъ сhнъ їероваaль ю3нёйшій, занE скрhсz.

6 И# собрaшасz вси2 мyжіе сmхeмстіи и3 вeсь д0мъ маaловъ, и3 поид0ша, и3 постaвиша ґвімелeха царeмъ ў дyба стaна, и4же въ сmхeмэхъ.

7 И# повёдаша їwаfaму, и3 п0йде, и3 стA на версЁ горы2 гарізjнъ: и3 воздви1же глaсъ св0й, и3 воззвA, и3 речE и5мъ: послyшайте менE, мyжіе сmхeмстіи, и3 да ўслhшитъ вaсъ бGъ.

8 И#дyще и3д0ша древA помaзати себЁ царS и3 рёша мaсличинэ: бyди нaмъ цaрь.

9 И# речE и5мъ мaсличина: є3дA њстaвивши тyчность мою2, ю4же во мнЁ прослaви бGъ и3 человёцы, пойдY владёти древaми;

10 И# рек0ша древA смок0вницэ: пріиди2, цaрствуй над8 нaми.

11 И# речE и5мъ смок0вница: є3дA њстaвивши мою2 слaдость и3 пл0дъ м0й благjй, пойдY владёти древaми;

12 И# рек0ша древA къ лозЁ віногрaднэй: пріиди2, бyди нaмъ цaрь.

13 И# речE и5мъ лозA віногрaднаz: є3дA њстaвивши віно2 моE, веселsщее бGа и3 человёки, пойдY владёти древaми;

14 И# рек0ша вс‰ древA тeрнію: пріиди2, бyди нaмъ цaрь.

15 И# речE тeрніе ко древaмъ: ѓще по и4стинэ помазyете себЁ царS менE над8 вaми, пріиди1те и3 вни1дите под8 сёнь мою2: ѓще ли же ни2, да и3зhдетъ џгнь и3з8 тeрніz и3 поsстъ кeдры лів†нскіz.

16 И# нн7э ѓще по и4стинэ и3 по совершeнству сотвори1сте, и3 постaвисте ґвімелeха царeмъ, и3 ѓще блaго сотвори1сте со їероваaломъ и3 съ д0момъ є3гw2, и3 ѓще по воздаsнію руки2 є3гw2 сотвори1сте є3мY,

17 ћкоже воевA nтeцъ м0й по вaсъ, и3 повeрже дyшу свою2 въ странY, и3 и3збaви вaсъ t руки2 мадіaмли:

18 и3 вы2 востaсте на д0мъ nтцA моегw2 днeсь и3 и3зби1сте сhны є3гw2, сeдмьдесzтъ мужeй, на є3ди1нэмъ кaмени, и3 постaвисте царeмъ ґвімелeха сhна рабhни є3гw2 над8 м{жи сікjмскими, ћкw брaтъ вaшъ є4сть:

19 и3 ѓще по и4стинэ и3 по совершeнству сотвори1сте со їероваaломъ и3 д0момъ є3гw2 днeсь, благословeни вы2 бyдите, и3 возвесели1тесz њ ґвімелeсэ, и3 т0й њ вaсъ да возвесели1тсz:

20 ѓще же ни2, да и3зhдетъ џгнь t ґвімелeха и3 поsстъ мyжы сік‡мски и3 д0мъ мааллHнь: и3 да и3зhдетъ џгнь t мужeй сікjмскихъ и3 t д0му мааллHнz и3 да поsстъ ґвімелeха.

21 И# и3збэжE їwаfaмъ, и3 побэжE, и3 п0йде въ ви1ру, и3 всели1сz тaмw t лицA ґвімелeха брaта своегw2.

22 И# њбладA ґвімелeхъ во ї}ли три2 лBта.

23 И# послA бGъ дyхъ ѕ0лъ междY ґвімелeхомъ и3 междY м{жи сікjмскими: и3 возгнушaшасz мyжіе сікjмстіи д0момъ ґвімелeховымъ,

24 є4же навести2 непрaвду седми1десzти сынHвъ їероваaлихъ и3 крHви и4хъ возложи1ти на ґвімелeха брaта и4хъ, и4же ўби2 и5хъ, и3 на мyжы сік‡мски, ћкw ўкрэпи1ша рyцэ є3гw2 и3зби1ти брaтію свою2:

25 и3 постaвиша нaнь мyжіе сікjмстіи подс†ды на версёхъ г0ръ, и3 разграблsху всёхъ и3дyщихъ къ ни6мъ на пути2. И# возвэсти1сz сіE ґвімелeху.

26 И# пріи1де гаaлъ сhнъ ґвeдовъ и3 брaтіz є3гw2, и3 преид0ша въ сікjму, и3 ўповaша на него2 мyжіе сікjмстіи:

27 и3 и3зыд0ша на село2, и3 њбрaша віногрaды сво‰, и3 и3згнет0ша, и3 сотвори1ша ли1ки: и3 ходи1ша во хрaмъ богHвъ свои1хъ, и3 kд0ша и3 пи1ша, кленyще ґвімелeха.

28 И# речE гаaлъ сhнъ ґвeдовъ: кто2 є4сть ґвімелeхъ, и3 кто2 є4сть сhнъ сmхeмль, ћкw да пораб0таемъ є3мY; не сhнъ ли їероваaль, и3 зевyлъ стрaжъ є3гw2 рaбъ є3гw2 съ м{жи є3ммHра nтцA сmхeмлz; и3 почто2 и4мамы раб0тати є3мY;

29 и3 кто2 дaстъ лю1ди сі‰ въ рyку мою2; и3 престaвлю ґвімелeха, и3 рекY ко ґвімелeху: ўмн0жи си1лу твою2, и3 и3зhди.

30 И# ўслhша зевyлъ кнsзь грaда словесA гаaла сhна ґвeдова, и3 разгнёвасz ћростію:

31 и3 послA послы2 ко ґвімелeху w4тай, глаг0лz: сE, гаaлъ сhнъ ґвeдовъ и3 брaтіz є3гw2 пріид0ша въ сmхeму, и3 сE, сjи њбсэдsтъ на тS грaдъ:

32 и3 нн7э востaни н0щію ты2 и3 лю1діе и5же съ тоб0ю, и3 засsди до заyтріz на селЁ:

33 и3 бyдетъ рaнw, є3гдA взhдетъ с0лнце, њбyтрэеши и3 протsгнешисz ко грaду: и3 сE, т0й и3 лю1діе и5же съ ни1мъ и3зhдутъ къ тебЁ, и3 сотвори1ши є3мY, є3ли1кw возм0жетъ рукA твоS.

34 И# востA ґвімелeхъ и3 вси2 лю1діе, и5же съ ни1мъ, н0щію, и3 засэд0ша на сmхeмъ на четhри ч†сти.

35 И# бhсть заyтра, и3 и3зhде гаaлъ сhнъ ґвeдовъ и3 стA пред8 двeрію врaтъ грaдскихъ. И# востA ґвімелeхъ и3 лю1діе, и5же съ ни1мъ, t засaды.

36 И# ви1дэ гаaлъ сhнъ ґвeдовъ лю1ди и3 речE къ зевyлу: сE, нар0дъ людjй и3сх0дитъ съ верхHвъ г0ръ. И# речE къ немY зевyлъ: стёнь г0ръ ты2 ви1диши ћкw мyжы.

37 И# приложи2 є3щE гаaлъ глаг0лати и3 речE: сE, лю1діе и3сх0дzтъ при м0ри t высоты2 земли2, и3 п0лкъ є3ди1нъ и4детъ путeмъ дубрaвы маwненjмъ.

38 И# речE къ немY зевyлъ: и3 гдЁ сyть нн7э ўстA тво‰ глагHлющаz: кто2 є4сть ґвімелeхъ, ћкw пораб0таемъ є3мY; не сjи ли сyть лю1діе, ±же ты2 ўничт0жилъ є3си2; и3зhди u5бо нн7э, и3 њполчи1сz проти1ву и4хъ.

39 И# и3зhде гаaлъ пред8 мyжы сmхє1мски, и3 њполчи1сz проти1ву ґвімелeху:

40 и3 погнA є3го2 ґвімелeхъ, и3 побэжE t лицA є3гw2: и3 пад0ша ћзвенніи мн0зи дaже до врaтъ грaдскихъ.

41 И# вни1де ґвімелeхъ во ґрjму: и3 зевyлъ и3згнA гаaла и3 брaтію є3гw2, да не живyтъ въ сmхeмэ.

42 И# бhсть наyтріе, и3 и3зыд0ша лю1діе на п0ле, и3 повёдаша ґвімелeху:

43 и3 взS людjй, и3 раздэли2 и5хъ на три2 ч†сти, и3 засsде на селЁ: и3 ви1дэ, и3 сE, лю1діе и3зыд0ша и3з8 грaда, и3 востA на нS, и3 и3зби2 и5хъ.

44 И# ґвімелeхъ и3 нач†лницы, и5же съ ни1мъ, протzг0шасz и3 стaша ў двeрій врaтъ грaдскихъ: и3 двЁ ч†сти проліsшасz на вс‰, ±же на селЁ, и3 и3зби1ша |.

45 Ґвімелeхъ же добывaше грaда вeсь дeнь т0й, и3 взS грaдъ, и3 лю1ди и5же въ нeмъ и3зби2, и3 разори2 грaдъ, и3 посёz въ нeмъ с0ль.

46 И# ўслhшаша сіE вси2 мyжіе столпA сmхeмлz и3 внид0ша въ твeрдь д0му (б0га) веfилверjfъ.

47 И# возвэсти1сz ґвімелeху, ћкw собрaшасz вси2 мyжіе столпA сmхeмска.

48 И# взhде ґвімелeхъ на г0ру селмHнъ сaмъ и3 вси2 лю1діе, и5же съ ни1мъ: и3 взS ґвімелeхъ сэки1ру въ рyку свою2, и3 ўсэчE вётвь t дрeва, и3 воздви1же ю5, и3 возложи2 на рaму свою2: и3 речE лю1демъ и5же съ ни1мъ: є4же ви1дэсте мS творsща, сотвори1те ск0рw ћкоже и3 ѓзъ.

49 И# ўсэк0ша вси2 лю1діе вBтвіz и3 взsша, и3 поид0ша в8слёдъ ґвімелeха, и3 возложи1ша на твердhню, и3 запали1ша на ни1хъ твердhню nгнeмъ: и3 и3зомр0ша вси2 лю1діе столпA сmхeмска до тhсzщи мужeй и3 жeнъ.

50 И# и4де ґвімелeхъ въ fиви1съ и3 њбсsде є3го2, и3 взS є3го2:

51 и3 ст0лпъ бЁ твeрдъ средЁ грaда, и3 вбэг0ша тY вси2 мyжіе и3 жєны2 и3 вси2 старBйшины грaда, и3 заключи1шасz, и3 взыд0ша на кр0въ столпA:

52 и3 пріи1де ґвімелeхъ до столпA, и3 супроти1вишасz є3мY: и3 приступи2 ґвімелeхъ ко вратHмъ столпA, є4же запали1ти є3го2 nгнeмъ:

53 и3 свeрже женA є3ди1на ўл0мокъ жерн0вный на главY ґвімелeха, и3 сокруши2 є3мY тeмz:

54 и3 возопи2 ск0рw ґвімелeхъ ко џтроку носsщему сосyды є3гw2 и3 речE є3мY: и3звлецы2 мeчь тв0й и3 ўбjй мS, да не рекyтъ, ћкw женA ўби2 є3го2. И# прободE є3го2 џтрокъ є3гw2, и3 ќмре.

55 И# ви1дэша мyжіе ї}лстіи, ћкw ќмре ґвімелeхъ: и3 tид0ша кjйждо на своE мёсто.

56 И# воздадE бGъ ѕло2 ґвімелeху, є4же сотвори2 nтцY своемY, ўби1въ сeдмьдесzтъ брaтій свои1хъ:

57 и3 всsку ѕл0бу мужeй сmхeмлихъ њбрати2 бGъ на главы6 и4хъ: и3 взhде на нS клsтва їwаfaма сhна їероваaлz.

 

Главa 10

1 И# востA по ґвімелeсэ спасти2 ї}лz fwлA сhнъ фуи2, сhнъ брaта nтцA є3гw2, мyжъ t їссахaра: и3 сeй живsше въ самjрэ въ горЁ є3фрeмовэ,

2 и3 суди2 ї}лz лётъ двaдесzть три2, и3 ќмре, и3 погребeнъ бhсть въ самjрэ.

3 И# востA по нeмъ їаjръ галаадjтинъ, и3 суди2 ї}лz лётъ двaдесzть двA:

4 и3 бhша є3мY сhнове три1десzть двA э4здzщіи на три1десzти двyхъ nслёхъ: и3 грaды и5мъ три1десzть двA: и3 прозывaху и5хъ грaды їаjрwвы, дaже до днeсь, и5же сyть въ земли2 галаaдовэ:

5 и3 ќмре їаjръ, и3 погребeнъ бhсть въ камHнэ.

6 И# приложи1ша сhнове ї}лєвы твори1ти ѕл0е пред8 гDемъ и3 послужи1ша ваалjмамъ и3 ґстарHfамъ и3 богHмъ с›рскимъ и3 богHмъ сідw6нскимъ и3 богHмъ мw†влскимъ и3 богHмъ сынHвъ ґммHнихъ и3 богHмъ и3ноплемeнникwвъ: и3 њстaвиша гDа и3 не раб0таша є3мY.

7 И# разгнёвасz гDь ћростію на ї}лz и3 предадE и5хъ въ рyку фmлістjмску и3 въ рyку сынHвъ ґммHнихъ.

8 И# њѕл0биша, и3 сокруши1ша сынHвъ ї}левыхъ въ то2 врeмz nсмьнaдесzть лётъ, всёхъ сынHвъ ї}левыхъ, и5же њб8 nнY странY їoрдaна въ земли2 ґморрeа и4же въ галаaдэ.

9 И# преид0ша сhнове ґммw6ни їoрдaнъ воевaти на їyду и3 веніамjна и3 на д0мъ є3фрeмовъ: и3 њскорблeни бhша сhнове ї}лєвы ѕэлw2.

10 И# возопи1ша сhнове ї}лєвы ко гDу, глаг0люще: согрэши1хомъ тебЁ, ћкw њстaвихомъ бGа нaшего и3 раб0тахомъ ваалjму.

11 И# речE гDь къ сынHмъ ї}лєвымъ: не t є3гЂпта ли и3 t ґморрeа и3 t сынHвъ ґммHнихъ и3 t фmлістjма

12 и3 t сідHнzнъ и3 t ґмали1ка и3 t мадіaма, и5же стужи1ша вaмъ, и3 возопи1сте ко мнЁ, и3 сп7с0хъ вы2 t руки2 и4хъ;

13 вh же њстaвисте менE и3 раб0тасте богHмъ и3ны6мъ: сегw2 рaди не приложY спcти2 вaсъ:

14 и3ди1те и3 возопjйте къ богHмъ, и5хже и3збрaсте себЁ, и3 тjи да спасyтъ вы2 во врeмz ск0рби вaшеz.

15 И# рёша сhнове ї}лєвы ко гDу: согрэши1хомъ, сотвори2 ты2 нaмъ по всемY, є3ли1кw ўг0дно пред8 nчи1ма твои1ма: т0чію и3збaви нaсъ въ сeй дeнь.

16 И# и3зверг0ша б0ги чужды6z t среды2 себє2 и3 послужи1ша гDеви є3ди1ному: и3 сжалёсz дш7A є3гw2 њ ўтруждeніи ї}левэ.

17 И# взыд0ша сhнове ґммw6ни, и3 њполчи1шасz въ галаaдэ: и3 собрaшасz и3 сhнове ї}лєвы, и3 њполчи1шасz въ массифЁ.

18 И# рёша лю1діе кн‰зи галаaдстіи кjйждо ко бли1жнему своемY: мyжъ, и4же нaчнетъ би1тисz съ сынми2 ґммHновыми, т0й бyдетъ кнsзь всBмъ живyщымъ въ галаaдэ.

 

Главa 11

1 И# бsше їефfaй галаадjтzнинъ си1ленъ крёпостію: и3 т0й бhсть сhнъ жены2 блудни1цы, ћже роди2 галаaду їефfaz.

2 И# роди2 женA галаaдова сынHвъ є3мY: и3 возмужaша сhнове жены2 и3 и3згнaша їефfaz, и3 рек0ша є3мY: не наслёдиши въ домY nтцA нaшегw, ћкw сhнъ жены2 блyдныz є3си2 ты2.

3 И# tбэжE їефfaй t лицA брaтіи своеS и3 всели1сz въ земли2 тHвъ: и3 собирaхусz ко їефfaю мyжіе прaздни, и3 хождaху съ ни1мъ.

4 И# бhсть по днeхъ си1хъ, и3 воевaша сhнове ґммw6ни на ї}лz.

5 И# є3гдA воевaша сhнове ґммw6ни на ї}лz, и3 поид0ша старBйшины галаaдwвы поsти їефfaz t земли2 тHвъ,

6 и3 рек0ша ко їефfaю: пріиди2 и3 бyди нaмъ начaлникъ, и3 њполчи1мсz на сhны ґммw6ни.

7 И# речE їефfaй старёйшинамъ гала†дскимъ: не вh ли возненави1дэсте мS, и3 и3згнaсте мS и3з8 д0му nтцA моегw2, и3 tпусти1сте мS t себє2; и3 почто2 пріид0сте ко мнЁ нн7э, є3гдA нyжду воз8имёсте;

8 И# рек0ша старBйшины галаaдстіи ко їефfaю: сегw2 рaди нн7э пріид0хомъ къ тебЁ, да п0йдеши съ нaми, и3 њполчи1мсz на сhны ґммw6ни: и3 бyдеши нaмъ кнsзь всBмъ живyщымъ въ галаaдэ.

9 И# речE їефfaй ко старёйшинамъ галаaдwвымъ: ѓще возвращaете мS њполчи1тисz на сhны ґммw6ни, и3 предaстъ и5хъ гDь предо мн0ю, и3 ѓзъ вaмъ бyду ли кнsзь;

10 И# рек0ша старBйшины галаaдстіи ко їефfaю: гDь да бyдетъ п0слухъ междY нaми, ѓще по сл0ву твоемY тaкw не сотвори1мъ.

11 И# п0йде їефfaй со старёйшинами галаaдскими, и3 постaвиша є3го2 лю1діе над8 соб0ю главY и3 кнsзz: и3 глаг0ла їефfaй вс‰ словесA сво‰ пред8 гDемъ въ массифЁ.

12 И# послA їефfaй послы2 къ царю2 сынHвъ ґммHнихъ, глаг0лz: что2 мнЁ и3 тебЁ, ћкw пришeлъ є3си2 ко мнЁ воевaти на земли2 моeй;

13 И# речE цaрь сынHвъ ґммHнихъ къ послHмъ їефfaєвымъ: ћкw взS ї}ль зeмлю мою2, є3гдA и3зhде и3з8 є3гЂпта, t ґрнHна дaже до їав0ка и3 до їoрдaна: и3 нн7э возврати2 ю5 съ ми1ромъ, и3 tидY.

14 И# возврати1шасz послы2 ко їефfaю. И# приложи2 є3щE їефfaй, и3 послA послы2 къ царю2 сынHвъ ґммHнихъ, и3 рек0ша є3мY:

15 тaкw глаг0летъ їефfaй: не взS ї}ль земли2 мwaвли и3 земли2 сынHвъ ґммHнихъ,

16 понeже є3гдA и3схождaше и3з8 є3гЂпта, п0йде ї}ль по пустhни до м0рz чермнaгw, и3 пріи1де до кaдиса:

17 и3 послA ї}ль послы2 къ царю2 є3дHмску, глаг0лz: да прейдY сквозЁ зeмлю твою2: и3 не послyша цaрь є3дHмскъ: тaкожде посылA и3 къ царю2 мwaвску, и3 не восхотЁ: и3 сёде ї}ль въ кaдисэ:

18 и3 и4де пустhнею, и3 њбhде зeмлю є3дHмлю и3 зeмлю мwaвлю, и3 пріи1де на вост0ки с0лнца земли2 мwaвли, и3 њполчи1сz њб8 nнY странY ґрнHна, и3 не вни1де въ предёлы мw†вли, ћкw ґрнHнъ бsше предёлъ мwaвль:

19 и3 послA ї}ль послы2 къ сиHну царю2 ґморрeйску, царю2 є3севHнску, и3 речE къ немY ї}ль: да прeйдемъ по земли2 твоeй до мёста нaшегw:

20 и3 не восхотЁ сиHнъ ї}лю преити2 по предёлwмъ свои6мъ, и3 собрA сиHнъ вс‰ лю1ди сво‰, и3 њполчи1сz во їaсэ, и3 воевA на ї}лz:

21 и3 предадE гDь бGъ ї}левъ сиHна и3 вс‰ лю1ди є3гw2 въ рyки ї}лz, и3 и3зби2 и5хъ:

22 и3 наслёдова ї}ль всю2 зeмлю ґморрeа живyщагw на земли2 т0й: и3 взS вeсь предёлъ ґморрeйскъ t ґрнHна дaже до їав0ка, и3 t пустhни до їoрдaна:

23 и3 нн7э гDь бGъ ї}левъ и3згнA ґморрeа t лицA людjй свои1хъ ї}лz, и3 тh ли х0щеши наслёдити є3го2;

24 ни2, но є3ли1кw дадE въ наслёдіе тебЁ хамHсъ б0гъ тв0й, сі‰ да наслёдиши: ґ всёхъ, и5хже и3згнA гDь бGъ нaшъ t лицA нaшегw, сі‰ мы2 наслёдимъ:

25 и3 нн7э є3дA лyчшій є3си2 ты2 валaка сhна сепфHрова, царS мwaвлz; не брaнію ли борsшесz со ї}лемъ, и3ли2 вою1z воевA є3го2;

26 є3гдA всели1сz ї}ль во є3севHнэ и3 въ предёлэхъ є3гw2, и3 во ґрои1рэ и3 въ предёлэхъ є3гw2, и3 во всёхъ градёхъ, и5же ў їoрдaна, три1ста лётъ, и3 почто2 не и3збaвилъ є3си2 и4хъ во врeмz џно;

27 ѓзъ же не согрэши1хъ тебЁ, и3 ты2 твори1ши со мн0ю ѕло2, вою1z на мS: да сyдитъ гDь судsй днeсь междY сы6ны ї}левыми и3 междY сы6ны ґммw6ни.

28 И# не послyша цaрь сынHвъ ґммHнихъ словeсъ їефfaевыхъ, ±же посылaше къ немY.

29 И# бhсть на їефfaи д¦ъ гDень, и3 прeйде галаaда и3 манассjю, и3 прeйде стражбY галаaдову, и3 t стражбы2 галаaдовы и4де на џну странY сынHвъ ґммHнихъ.

30 И# њбэщA їефfaй њбётъ гDеви и3 речE: ѓще предaніемъ предaси сhны ґммw6ни въ рyку мою2,

31 и3 бyдетъ и3сходsй, и4же ѓще и3зhдетъ и3з8 врaтъ д0му моегw2 во срётеніе мнЁ, є3гдA возвращyсz съ ми1ромъ t сынHвъ ґммHнихъ, и3 бyдетъ гDеви, и3 вознесY є3го2 во всесожжeніе.

32 И# пріи1де їефfaй къ сынHмъ ґммw6нимъ воевaти на нS: и3 предадE | гDь въ рyцэ є3гw2

33 и3 и3зби2 и5хъ t ґрои1ра, д0ндеже пріити2 въ менjfъ, двaдесzть градHвъ, и3 дaже до ґвeлz віногрaдwвъ, ћзвою вели1кою ѕэлw2. И# покорeни бhша сhнове ґммw6ни пред8 лицeмъ сынHвъ ї}левыхъ.

34 И# пріи1де їефfaй въ массифY въ д0мъ св0й: и3 сE, дщeрь є3гw2 и3схождaше во срётеніе є3гw2 съ тmмп†ны и3 ли6ки: и3 сіS бsше є3динор0дна є3мY возлю1бленна: и3 не бЁ є3мY сhна, ни другjz дщeре, кромЁ є3S.

35 И# бhсть є3гдA ўви1дэ ю5 сaмъ, растерзA ри6зы сво‰ и3 речE: q, дщи2 моS, смущaющи смути1ла мS є3си2: и3 ты2 нн7э въ претыкaніе былA є3си2 пред8 nчи1ма мои1ма: ѓзъ бо tверз0хъ ўстA мо‰ на тS ко гDу и3 не возмогY вспsть возврати1ти.

36 И# речE къ немY: џтче, ѓще tвeрзлъ є3си2 ўстA тво‰ ко гDу, сотвори2 мнЁ, ћкоже и3зhде и3зо ќстъ твои1хъ, занeже сотвори2 тебЁ гDь мeсть врагHмъ твои6мъ t сынHвъ ґммHнихъ.

37 И# речE ко nтцY своемY: сотвори2, џтче м0й, сіE сл0во: њстaви мS двA мBсzца, да пойдY и3 взhду на г0ры и3 плaчусz дёвства моегw2 ѓзъ и3 други6ни мои2.

38 И# речE: и3ди2. И# tпусти2 ю5 на двA мBсzца: и3 и4де самA и3 други6ни є3S, и3 плaкасz дёвства своегw2 на горaхъ.

39 И# бhсть въ концЁ двою2 мBсzцу, и3 возврати1сz ко nтцY своемY: и3 сотвори2 на нeй њбётъ св0й, и4мже њбэщaсz: и3 сіS не познA мyжа. И# бhсть въ повелёніе во ї}ли:

40 t днjй до днjй и3схождaху дщє1ри ї}лєвы плaкати њ дщeри їефfaz галаадjтина четhри дни6 въ лётэ.

 

Главa 12

1 И# собрaшасz мyжіе є3фрє1мли и3 пріид0ша въ сефjну, и3 рёша їефfaю: почто2 ходи1лъ є3си2 њполчи1тисz на сhны ґммw6ни, и3 нaсъ не позвaлъ є3си2 и3ти2 съ тоб0ю; д0мъ тв0й съ тоб0ю сожжeмъ nгнeмъ.

2 И# речE къ ни6мъ їефfaй: и3мёхъ прю2 ѓзъ и3 лю1діе мои2, и3 сhнове ґммw6ни њскорби1ша менE ѕэлw2: и3 воззвaхъ вaсъ, и3 не и3збaвисте менE t руки2 и4хъ:

3 и3 ви1дэхъ, ћкw не бsше спасaющагw, и3 положи1хъ дyшу мою2 въ рyку мою2, и3 пріид0хъ къ сынHмъ ґммw6нимъ, и3 предадE | гDь въ рyку мою2: и3 вскyю пріид0сте ко мнЁ днeсь, њполчи1ти ли сz на мS;

4 И# собрA їефfaй вс‰ мyжы гала†дски и3 њполчи1сz на є3фрeма: и3 и3зби1ша мyжіе галаaдстіи є3фрeма, понeже глаг0лаху: ўцэлёвшіи t є3фрeма, вы2 галаaдъ средЁ є3фрeма и3 средЁ манассjи.

5 И# засsде галаaдъ прох0ды ў їoрдaна є3фрeмwвы. И# бhсть є3гдA рёша ўцэлёвшіи t є3фрeма: прeйдемъ: и3 рек0ша и5мъ мyжіе галаaдстіи: є3дa ли t є3фрeма вы2; И# рёша: нёсмы.

6 И# рёша и5мъ: рцhте, клaсъ. И# не ўпрaвиша рещи2 тaкw: и3 и3мaху и5хъ, и3 закалaху ў прех0дwвъ їoрдaнихъ: и3 пад0ша въ то2 врeмz t є3фрeма четhредесzть и3 двЁ тhсzщы.

7 И# суди2 їефfaй ї}леви лётъ шeсть: и3 ќмре їефfaй галаадjтинъ, и3 погребeнъ бhсть во грaдэ своeмъ въ галаaдэ.

8 И# суди2 по нeмъ ї}леви є3севHнъ t виfлеeма:

9 и3 бhша є3мY три1десzть сhны и3 три1десzть дщє1ри, ±же tдадE в0нъ (мужє1мъ), и3 три1десzть жeнъ приведE сынHмъ свои6мъ tвнЁ: и3 суди2 ї}леви сeдмь лётъ:

10 и3 ќмре є3севHнъ, и3 погребeнъ бhсть въ виfлеeмэ.

11 И# суди2 по нeмъ ї}леви є3лHнъ завулHнzнинъ дeсzть лётъ:

12 и3 ќмре є3лHнъ завулHнzнинъ, и3 погребeнъ бhсть во є3лjмэ въ земли2 завулHни.

13 И# суди2 по нeмъ ї}леви ґвдHнъ сhнъ є3лли1ховъ фараfwнjтинъ:

14 и3 бhша є3мY четhредесzть сhнове и3 три1десzть внyцы, э4здzщіи на седми1десzти nслёхъ: и3 суди2 ї}леви џсмь лётъ:

15 и3 ќмре ґвдHнъ сhнъ є3лли1ховъ фараfwнjтинъ, и3 погребeнъ бhсть въ фараfHнэ, въ земли2 є3фрeмли, въ горЁ ґмали1ковэ.

 

Главa 13

1 И# приложи1ша є3щE сhнове ї}лєвы твори1ти ѕло2 пред8 гDемъ: и3 предадE | гDь въ рyку фmлістjмску четhредесzть лётъ.

2 И# бsше мyжъ є3ди1нъ t сараи2, t плeмене дaнова, и4мz же є3мY манHе: и3 женA є3мY бsше непл0ды и3 не раждaше.

3 И# kви1сz ѓгGлъ гDень къ женЁ и3 речE къ нeй: сE, ты2 непл0ды и3 не раждaла є3си2, и3 зачнeши и3 роди1ши сhна:

4 и3 нн7э блюди1сz, и3 не пjй вінA и3 сікeра, и3 не ћждь всsкагw нечи1стагw:

5 ћкw сE, ты2 во ўтр0бэ пріи1меши и3 роди1ши сhна: и3 желёзо на главY є3гw2 не взhдетъ, ћкw назwрeй бGови бyдетъ сіE nтрочA t чрeва: и3 сeй нaчнетъ спасaти ї}лz и3з8 руки2 фmлістjмли.

6 И# вни1де женA и3 речE мyжу своемY, глаг0лющи: человёкъ б9ій пріи1де ко мнЁ, и3 w4бразъ є3гw2 ћкw w4бразъ ѓгGла б9іz, стрaшенъ ѕэлw2: и3 вопрошaхъ є3го2, tкyду є3си2; и3 и4мене своегw2 не повёда ми2,

7 и3 речE мнЁ: сE, ты2 во ўтр0бэ зачнeши и3 роди1ши сhна: и3 нн7э не пjй вінA, ни сікeра, и3 не ћждь всsкагw нечи1стагw, ћкw назwрeй бGу бyдетъ џтрочищь t ўтр0бы дaже до днE смeрти своеS.

8 И# помоли1сz манHе ко гDу и3 речE: во мнЁ, гDи, человёкъ б9ій, є3г0же послaлъ є3си2, да пріи1детъ є3щE къ нaмъ и3 настaвитъ ны2, что2 сотвори1мъ nтрочaти раждaющемусz.

9 И# послyша бGъ моли1твы манHевы: и3 пріи1де пaки ѓгGлъ б9ій къ женЁ, сіs же сэдsше на селЁ, и3 манHе мyжъ є3S не бsше съ нeю.

10 И# потщaсz женA, и3 тeкши ск0рw повёда мyжу своемY, и3 речE къ немY: сE, kви1сz мнЁ мyжъ, и4же приходи1лъ въ дeнь w4нъ ко мнЁ.

11 И# востaвъ и4де манHе в8слёдъ жены2 своеS, и3 пріи1де къ мyжу и3 речE є3мY: тh ли є3си2 мyжъ глаг0лавый къ женЁ (моeй); И# речE ѓгGлъ: ѓзъ.

12 И# речE манHе: нн7э u5бо да пріи1детъ сл0во твоE, кjй бyдетъ сyдъ nтрочaте, и3 что2 дэлA є3гw2;

13 И# речE ѓгGлъ гDень къ манHю: t всёхъ, ±же глаг0лахъ къ женЁ, да сохрани1тсz:

14 t всегw2, є4же и3сх0дитъ и3з8 віногрaда, да не ћстъ, и3 вінA и3 сікeра да не піeтъ, и3 всsкагw нечи1стагw да не ћстъ: и3 вс‰, є3ли6ка заповёдахъ є4й, да храни1тъ.

15 И# речE манHе ко ѓгGлу гDню: да ўдержи1мъ тS здЁ, и3 сотвори1мъ пред8 тоб0ю к0злище t к0зъ.

16 И# речE ѓгGлъ гDень къ манHю: ѓще мS понyдиши, не бyду ћсти хлёба твоегw2: но ѓще сотвори1ши всесожжeніе гDеви, то2 вознеси2 є5. Не вёдzше бо манHе, ћкw ѓгGлъ гDень т0й.

17 И# речE манHе ко ѓгGлу гDню: что2 и4мz твоE; да є3гдA сбyдетсz сл0во твоE, прослaвимъ тS.

18 И# речE є3мY ѓгGлъ гDень: почто2 сіE вопрошaеши и4мене моегw2; и3 то2 є4сть чyдно.

19 И# взS манHе к0злища t к0зъ и3 жeртву, и3 вознесE на кaмень гDеви ч{днаz творsщему: манHе же и3 женA є3гw2 зрsста.

20 И# бhсть є3гдA плaмень взhде вhше nлтарS дaже до небесE, и3 взhде ѓгGлъ гDень въ плaмени nлтарS: манHе же и3 женA є3гw2 смотрsста, и3 пад0ста лицeмъ свои1мъ на зeмлю.

21 И# не приложи2 ктомY ѓгGлъ гDень kви1тисz манHю и3 женЁ є3гw2. ТогдA ўвёдэ манHе, ћкw ѓгGлъ гDень є4сть.

22 И# речE манHе къ женЁ своeй: смeртію ќмремъ, ћкw бGа ви1дэхомъ.

23 И# речE є3мY женA є3гw2: ѓще бы хотёлъ гDь ўмертви1ти нaсъ, не бы2 взsлъ t рyкъ нaшихъ всесожжeніz и3 жeртвы, и3 не бы2 показaлъ нaмъ си1хъ всёхъ, и3 не бы2 слы6шана сі‰ сотвори1лъ нaмъ ћкоже нн7э.

24 И# роди2 женA сhна, и3 наречE и4мz є3мY самpHнъ. И# возмужA nтрочA, и3 блгcви2 є5 гDь:

25 и3 начA д¦ъ гDень ходи1ти съ ни1мъ въ полцЁ дaновэ, посредЁ сараи2 и3 посредЁ є3сfа0ла.

 

Главa 14

1 И# сни1де самpHнъ во fамнafу и3 ви1дэ женY во fамнafэ t дщeрей фmлістjмскихъ, и3 ўг0дна бhсть пред8 ни1мъ.

2 И# взhде и3 повёда nтцY своемY и3 мaтери своeй, и3 речE: женY ви1дэхъ во fамнafэ t дщeрей фmлістjмскихъ, и3 нн7э поими1те ю5 мнЁ въ женY.

3 И# речE є3мY nтeцъ є3гw2 и3 мaти є3гw2: є3дA нёсть дщeрей t брaтіи твоеS и3 t всёхъ людjй мои1хъ жены2, ћкw ты2 и4деши поsти женY t дщeрей и3ноплемeнникwвъ неwбрёзанныхъ; И# речE самpHнъ ко nтцY своемY: сію2 поими2 мнЁ, ћкw тA ўг0дна є4сть пред8 nчи1ма мои1ма.

4 Nтeцъ же є3гw2 и3 мaти є3гw2 не разумёша, ћкw сіE t гDа є4сть, ћкw tмщeніz џнъ и4щетъ t фmлістjмлzнъ: въ т0 бо врeмz владsху фmлістjмлzне сы6ны ї}левыми.

5 И# сни1де самpHнъ и3 nтeцъ є3гw2 и3 мaти є3гw2 во fамнafу, и3 пріид0ша до віногрaда fамнafа: и3 сE, льви1чищь рыкaющь во срётеніе є3мY.

6 И# сни1де на него2 д¦ъ гDень, и3 растерзA є3го2 ћкw к0злища t к0зъ, и3 ничт0же бsше въ рукY є3гw2: и3 не повёда nтцY своемY и3 мaтери своeй, є4же сотвори2.

7 И# поид0ша и3 рек0ша женЁ, и3 ўг0дна бhсть пред8 nчи1ма самpHна.

8 И# возврати1сz по днeхъ поsти ю5, и3 њбрати1сz ви1дэти трyпъ льв0въ, и3 сE, р0й пчeлъ во ўстёхъ льв0выхъ и3 мeдъ:

9 и3 и3з8S є3го2 t ќстъ є3гw2 въ рyцэ свои2, и3 и3дsше и3дhй и3 kдhй: и3 п0йде ко nтцY своемY и3 мaтери своeй, и3 дадE и5мъ, и3 kд0ша: и3 не повёда и5мъ, ћкw t ќстъ льв0выхъ и3з8S сeй мeдъ.

10 И# сни1де nтeцъ є3гw2 къ женЁ, и3 сотвори2 самpHнъ тaмw пи1ръ сeдмь днjй, ћкw тaкw творsтъ ю4ношы:

11 и3 бhсть внегдA боsтисz и5мъ є3гw2, пристaвиша къ немY три1десzть другHвъ, и3 бhша съ ни1мъ:

12 и3 речE и5мъ самpHнъ: предлагaю нн7э вaмъ гадaніе, и3 ѓще tгадaюще повёдите мнЁ сіE въ сeдмь днjй пи1ра и3 њбрsщете, дaмъ вaмъ три1десzть понsвъ и3 три1десzть ри1зъ nдeждъ:

13 ѓще же не возм0жете сіE повёдати мнЁ, дади1те вы2 мнЁ три1десzть понsвъ и3 три1десzть ри1зъ и3змённыхъ. И# рек0ша є3мY: предложи2 гадaніе твоE, и3 ўслhшимъ є5.

14 И# глаг0ла и5мъ: t kдyщагw kд0мое и3зhде, и3 t крёпкагw и3зhде слaдкое. И# не мог0ша повёдати гадaніz до трeхъ днjй.

15 И# бhсть въ дeнь четвeртый, и3 рек0ша женЁ самpHновэ: прельсти2 мyжа своего2, и3 да повёсть тебЁ гадaніе, да не сожжeмъ тS и3 д0мъ nтцA твоегw2 nгнeмъ: и3ли2 њуб0жити призвaсте ны2;

16 И# плaкасz женA самpHнова пред8 ни1мъ и3 речE: рaзвэ возненави1дэлъ є3си2 менE и3 не возлюби1лъ є3си2 менE, ћкw гадaніz, є4же є3си2 предложи1лъ сынHмъ людjй мои1хъ, не повёдалъ є3си2 є3гw2 мнЁ. И# речE є4й самpHнъ: сE, nтцY моемY и3 мaтери моeй не повёдахъ сегw2, и3 тебё ли повёмъ;

17 И# плaкасz пред8 ни1мъ сeдмь днjй, въ нsже бЁ и5мъ пи1ръ. И# бhсть въ дeнь седмhй, и3 повёда є4й, ћкw стужи2 є3мY: и3 тA повёда сынHмъ людjй свои1хъ.

18 И# рек0ша є3мY мyжіе грaдстіи въ дeнь седмhй прeжде зашeствіz с0лнца: что2 слaждше мeда; и3 что2 крёплэе львA; И# речE и5мъ самpHнъ: ѓще не бhсте њрaли ю4ницею моeю, не бhсте ўвёдали гадaніz моегw2.

19 И# нападE на него2 д¦ъ гDень, и3 сни1де во ґскалHнъ, и3 и3зби2 тaмw три1десzть мужeй, и3 взS ри6зы и4хъ, и3 дадE ри6зы повёдавшымъ гадaніе. И# разгнёвасz ћростію самpHнъ, и3 взhде въ д0мъ nтцA своегw2.

20 Женa же самpHнова и4де за и3нaго мyжа, и4же бhсть є3ди1нъ t другHвъ є3гw2.

 

Главa 15

1 И# бhсть по днeхъ во дни6 жaтвы пшени1цы, и3 посэти2 самpHнъ женY свою2, несhй к0злище t к0зъ, и3 речE: да вни1ду къ женЁ моeй въ л0жницу. И# не дадE є3мY nтeцъ є3S вни1ти.

2 И# речE nтeцъ є3S, глаг0лz: рёхъ, ћкw ненави1дz возненави1дэлъ є3си2 ю5, и3 tдaхъ ю5 є3ди1ному t другHвъ твои1хъ: не сe ли сестрA є3S мeншаz добрёйши є3S є4сть; да бyдетъ тебЁ нн7э вмёстw є3S.

3 И# речE є3мY самpHнъ: чи1стъ є4смь нн7э t фmлістjмлzнъ, ћкw сотворю2 ѓзъ съ ни1ми ѕло2.

4 И# п0йде самpHнъ, и3 ћтъ три1ста лиси1цъ, и3 взS свэщы2, и3 свzзA w4шибъ ко w4шибу, и3 ўстр0и є3ди1ну свэщY междY двэмA w4шибома:

5 и3 разжжE џгнь въ свэщaхъ, и3 пусти2 | въ ни6вы фmліст‡мски: и3 запали2 ни6вы t гумeнъ и3 дaже до клaсwвъ простhхъ и3 до віногрaда и3 мaсличіz.

6 И# рек0ша и3ноплемє1нницы: кто2 сотвори2 сі‰; И# рек0ша: самpHнъ зsть fамнаfeевъ, ћкw взS женY є3гw2 и3 дадE ю5 є3ди1ному t другHвъ є3гw2. И# взыд0ша и3ноплемє1нницы и3 сожг0ша ю5 и3 д0мъ nтцA є3S nгнeмъ.

7 И# речE и5мъ самpHнъ: ѓще и3 сотвори1сте вы2 тaкw є4й, ѓзъ не благоизв0лю, но tмщeніе моE є3ди1ному комyждо вaсъ сотворю2, и3 посeмъ почjю.

8 И# порази2 и4хъ г0лєни до бeдръ ћзвою вeліею: и3 сни1де, и3 всели1сz ў водотeчи въ пещeрэ кaмене и3тaма.

9 И# и3зыд0ша фmлістjмлzне, и3 њполчи1шасz во їyдэ, и3 разсёzшасz въ лехJ.

10 И# речE и5мъ всsкъ мyжъ їyдинъ: почто2 пріид0сте на ны2; И# рек0ша и3ноплемє1нницы: свzзaти самpHна пріид0хомъ и3 сотвори1ти є3мY, ћкоже сотвори2 нaмъ.

11 И# снид0ша три2 тhсzщы мужeй t їyды къ пещeрэ кaмене и3тaма и3 рек0ша къ самpHну: не вёси ли, ћкw владёютъ нaми фmлістjмлzне; и3 вскyю сі‰ сотвори1лъ є3си2 нaмъ; И# речE и5мъ самpHнъ: ћкоже ми2 сотвори1ша, тaкw сотвори1хъ и5мъ.

12 И# рек0ша є3мY: свzзaти тебE пріид0хомъ и3 предaти тS въ рyцэ и3ноплемeнникwмъ. И# речE и5мъ самpHнъ: клени1тесz мнЁ, да не ўбіeте менE вы2.

13 И# рек0ша є3мY, глаг0люще: ни2, но т0кмw соyзомъ свsжемъ тS и3 предади1мъ тS въ рyки и4хъ, смeртію же не ўмертви1мъ тебE. И# свzзaша є3го2 двэмA ќжы н0выми и3 и3звед0ша є3го2 t кaмене тогw2.

14 И# т0й пріи1де до чeлюсти: и3ноплемє1нницы же воскли1кнуша и3 тек0ша проти1ву є3мY. И# сни1де на него2 д¦ъ гDень, и3 бhша ќжz на мhшцахъ є3гw2 ћкw и3згрeбіе, є3гдA зажжeтсz nгнeмъ: и3 разрэши1шасz ќзы є3гw2 t рукY є3гw2:

15 и3 њбрёте чeлюсть џслю повeржену, и3 прострE рyку свою2, и3 взS ю5: и3 и3зби2 є4ю тhсzщу мужeй.

16 И# речE самpHнъ: чeлюстію џслею потреблsz потреби1хъ и5хъ, ћкw чeлюстію џслею и3зби1хъ тhсzщу мужeй.

17 И# бhсть є3гдA престA глаг0лz, и3 повeрже чeлюсть t руки2 своеS: и3 наречE мёсто т0е и3збіeніе чeлюстное.

18 И# возжаждA ѕэлw2, и3 возопи2 ко гDу, и3 речE: ты2 бlговоли1лъ є3си2 въ рyцэ рабA твоегw2 спасeніе вели1кое сіE, и3 нн7э ўмирaю жaждею, и3 впадY въ рyки неwбрёзанныхъ.

19 И# развeрзе бGъ ћзву на чeлюсти, и3 и3зhде и3з8 неS водA, и3 пи2: и3 возврати1сz дyхъ є3гw2, и3 њживE: сегw2 рaди прозвaсz и4мz є4й и3ст0чникъ призывaющагw, и4же є4сть въ чeлюсти, дaже до днE сегw2.

20 И# суди2 ї}лю во дни6 фmлістjмлzнъ двaдесzть лётъ.

 

Главa 16

1 И# и4де самpHнъ въ гaзу, и3 ви1дэ тaмw женY блудни1цу и3 вни1де къ нeй.

2 И# повёдаша гaзzнwмъ, глаг0люще: пріи1де самpHнъ сёмw. И# њбыд0ша и3 подсэд0ша є3мY всю2 н0щь ў врaтъ грaдныхъ, и3 ўтаи1шасz всю2 н0щь, глаг0люще: д0ндеже њсвэтaетъ ќтро, и3 ўбіeмъ є3го2.

3 И# спA самpHнъ до полyнощи: и3 востA въ полyнощи, и3 восхи1ти двє1ри ў врaтъ грaда со nбёими вереsми, и3 под8S w4ныz съ зав0рою, и3 возложи2 | на рaмена сво‰, и3 вознесE | на вeрхъ горы2, ћже пред8 лицeмъ хеврHна, и3 положи2 и5хъ тaмw.

4 И# бhсть по сeмъ, и3 возлюби2 женY t водотeчи сwри1ховы: и4мz же є4й далjда.

5 И# взыд0ша къ нeй кн‰зи и3ноплемє1нничи и3 рек0ша є4й: прельсти2 є3го2, и3 ви1ждь, въ чeмъ є4сть крёпость є3гw2 вели1каz, и3 чи1мъ прем0жемъ є3го2, и3 свsжемъ є3го2, ћкw смири1ти є3го2: и3 мы2 тебЁ дади1мъ кjйждо тhсzщу и3 сто2 срeбреникwвъ.

6 И# речE далjда къ самpHну: повёждь ми2 нн7э, въ чeмъ крёпость твоS (тaкw) вели1каz, и3 чи1мъ свsжешисz и3 смири1шисz;

7 И# речE є4й самpHнъ: ѓще свsжутъ мS седмію2 тzтивaми сырhми неистлёвшими, и3 и3знемогY, и3 бyду ћкw є3ди1нъ t человBкъ.

8 И# принес0ша є4й кн‰зи t и3ноплемє1нникъ сeдмь тzти1въ м0крыхъ неистлёвшихъ, и3 свzзA є3го2 и4ми:

9 и3 подсaда є3мY сэдsше въ хрaминэ. И# речE є3мY: и3ноплемє1нницы на тS, самpHне. И# раст0рже тzтивы6, ѓки бы кто2 раст0ргнулъ соскaніе и3згрeбій, є3гдA к0снетсz є3мY џгнь: и3 не ўвёдасz крёпость є3гw2.

10 И# речE далjда къ самpHну: сE, прельсти1лъ є3си2 мS, глаг0лz ко мнЁ лжY: нн7э u5бо повёждь ми2, чи1мъ свsжешисz;

11 И# речE къ нeй: ѓще вsжуще свsжутъ мS ќжы н0выми, и4миже не дёлано, и3 и3знемогY, и3 бyду ћкw є3ди1нъ t человBкъ.

12 И# взS далjда ќжы нHвы и3 свzзA є3го2 и4ми, и3 речE є3мY: и3ноплемє1нницы на тS, самpHне. Подсaда же сэдsше въ хрaминэ. И# раст0рже | t рукY своє1ю ѓки ни1ть.

13 И# речE далjда къ самpHну: дaже до нн7э прельщaлъ мS є3си2 и3 глаг0лалъ ко мнЁ лжY: повёждь ми2 u5бо, чи1мъ свsжешисz; И# речE є4й: ѓще сплетeши сeдмь плени1цъ вл†съ главы2 моеS спрzдeніемъ и3 вбіeши к0ломъ въ стёну, и3 бyду нeмощенъ ћкw є3ди1нъ t человBкъ.

14 И# ўспи2 далjда є3го2 на колёнэхъ свои1хъ, и3 бhсть внегдA ўснyти є3мY, взS далjда сeдмь плени1цъ вл†съ главы2 є3гw2 и3 сплетE спрzдeніемъ и3 вонзE к0ломъ въ стёну, и3 речE: и3ноплемє1нницы на тS, самpHне. И# возбнY t снA своегw2 и3 и3ст0рже к0лъ сплетeніемъ и3з8 стэны2, и3 не ўвёдасz крёпость є3гw2.

15 И# речE къ немY далjда: кaкw глаг0леши, возлюби1хъ тS, и3 сeрдце твоE нёсть со мн0ю; сE, трeтіе прельсти1лъ є3си2 мS, и3 не повёдалъ є3си2 мнЁ, въ чeмъ крёпость твоS вели1каz.

16 И# бhсть є3гдA стужи2 є3мY словесы2 свои1ми по вс‰ дни6, и3 ўбэди2 є3го2, и3 и3знем0же дaже до ўмeртвіz.

17 И# повёда є4й всE сeрдце своE, и3 речE къ нeй: желёзо не взhде на главY мою2, ћкw назwрeй є4смь ѓзъ гDу t ўтр0бы мaтере моеS: ѓще u5бо њбрjюсz, tстyпитъ t менє2 крёпость моS, и3 и3знемогY, и3 бyду ћкоже вси2 человёцы.

18 И# ви1дэ далjда, ћкw повёда є4й всE сeрдце своE, послA и3 призвA кн‰зи и3ноплемє1нничи, глаг0лющи: взhдите є3щE є3ди1ною, ћкw повёда ми2 всE сeрдце своE. И# взыд0ша къ нeй вси2 кн‰зи и3ноплемє1нничи, и3 принес0ша сребро2 въ рукaхъ свои1хъ.

19 И# ўспи2 далjда самpHна на колёнэхъ свои1хъ: и3 призвA стригачA, и3 њстрижE сeдмь плени1цъ вл†съ главы2 є3гw2: и3 начA смирsтисz, и3 tступи2 крёпость є3гw2 t негw2.

20 И# речE далjда: и3ноплемє1нницы на тS, самpHне. И# возбуди1сz t снA своегw2 и3 речE: и3зhду ћкоже и3 прeжде, и3 њтрzсyсz. И# не разумЁ, ћкw гDь tступи2 t негw2.

21 И# ћша є3го2 и3ноплемє1нницы, и3 и3збод0ша є3мY џчи, и3 введ0ша є3го2 въ гaзу, и3 њковaша є3го2 п{ты мBдzны: и3 бsше мелS въ хрaминэ темни1чнэй.

22 И# начaша власы2 главы2 є3гw2 расти2 по њстрижeніи.

23 И# кн‰зи и3ноплемє1нничи собрaшасz пожрeти жeртву вели1ку дагHну б0гу своемY и3 возвесели1тисz, и3 рек0ша: предадE б0гъ нaшъ въ рyки нaшz самpHна врагA нaшего.

24 И# ви1дэша є3го2 лю1діе, и3 похвали1ша б0га своего2, ћкw рёша: предадE б0гъ нaшъ въ рyки нaшz врагA нaшего, њпустоши1вшаго зeмлю нaшу, и3 и4же ўмн0жи ћзвенныхъ нaшихъ.

25 И# бhсть є3гдA возблажA сeрдце и4хъ, и3 рек0ша: призови1те самpHна и3з8 д0му темни1чнагw, и3 да и3грaетъ пред8 нaми. И# призвaша самpHна и3з8 д0му темни1чнагw, и3 и3грaше пред8 ни1ми: и3 заушaху є3го2, и3 постaвиша є3го2 междY стwлпы2.

26 И# речE самpHнъ ко ю4ноши держaщему є3го2 за рyку: њстaви менE, да њсzжY столпы2, на ни1хже д0мъ сeй ўтверждeнъ є4сть, и3 њпрyсz на ни1хъ. Ю$ноша же сотвори2 тaкw.

27 Д0мъ же бsше п0лнъ мужeй и3 жeнъ, и3 тaмw вси2 кн‰зи и3ноплемє1нничи: на кр0вэ же т0мъ до трeхъ тhсzщъ мужeй и3 жeнъ, зрsще ругaемаго самpHна.

28 И# воззвA самpHнъ ко гDу и3 речE: ґдwнаJ гDи, гDи си1лъ, помzни1 мz нн7э, и3 ўкрэпи1 мz є3щE є3ди1ною, б9е, да воздaмъ мщeніе є3ди1но за двA w4ка мо‰ фmлістjмwмъ.

29 И# nб8S самpHнъ џба столп† срє1дніz, на ни1хже хрaмина бsше ўтверждeна, и3 њпрeсz на ни1хъ, держS є3ди1нъ рук0ю десн0ю, ґ другjй лёвою.

30 И# речE самpHнъ: да ќмретъ душA моS со и3ноплемє1нники. И# преклони1сz крёпостію, и3 падE хрaмина на кн‰зи и3 на вс‰ лю1ди и5же въ нeй: и3 бhсть мeртвыхъ, и5хже ўмертви2 самpHнъ при смeрти своeй, мн0жае нeже и5хже ўмертви2 въ животЁ своeмъ.

31 И# снид0ша брaтіz є3гw2 и3 вeсь д0мъ nтцA є3гw2, и3 взsша є3го2: и3 взыд0ша, и3 погреб0ша є3го2 междY сараи2 и3 междY є3сfа0ломъ во гр0бэ манHz nтцA є3гw2. И# сeй суди2 ї}лю лётъ двaдесzть. (И# востA по самpHнэ є3мегaръ сhнъ є3нaнь, и3 ўби2 t и3ноплемeнникwвъ шeсть сHтъ мужeй кромЁ скотA, и3 спасE и3 џнъ ї}лz.)

 

Главa 17

1 И# бhсть мyжъ t горы2 є3фрeмли, и3 и4мz є3мY мjха:

2 и3 речE мaтери своeй: тhсzща и3 сто2 срeбреникwвъ и5же ўкрaдєны ў тебє2, и3 заклинaла мS є3си2 и3 глаг0лала є3си2 во ќшы мои2: сE, сребро2 ў менє2, ѓзъ взsхъ є5. И# речE мaти є3гw2: благословeнъ сhнъ м0й гDеви.

3 И# tдадE тhсzщу и3 сто2 срeбреникwвъ мaтери своeй. И# речE мaти є3гw2: њсвzщaющи њсвzти1хъ сребро2 гDеви t руки2 моеS, тебЁ сhнови моемY сотвори1ти (кумjръ) и3звazнъ и3 сліsнъ, и3 нн7э tдaмъ є5 тебЁ.

4 И# tдадE сребро2 мaтери своeй. И# взS мaти є3гw2 двёсти срeбреникwвъ и3 дадE и5хъ сребродёлю, и3 сотвори2 т0е (кумjръ) и3звazнъ и3 сліsнъ: и3 бhсть въ домY мjхи.

5 И# д0мъ мjхинъ є3мY д0мъ б9ій. И# сотвори2 є3фyдъ [Грeч.: є3пwмjсъ, славeн.: нарaмникъ.] и3 fерафjнъ [јдwли]: и3 нап0лни рyку є3ди1ному t сынHвъ свои1хъ, и3 бhсть є3мY жрeцъ.

6 Въ ты6z же дни6 не бsше царS во ї}ли: кjйждо мyжъ, є4же прaво ви1дzшесz пред8 nчи1ма є3гw2, творsше.

7 И# бhсть ю4ноша t виfлеeма їyдина и3 t р0да плeмене їyдина, и3 сeй леvjтинъ, и3 њбитaше тaмw:

8 и3 п0йде сeй мyжъ t грaда виfлеeма їyдина њбитaти, и3дёже њбрsщетъ мёсто: и3 пріи1де до горы2 є3фрeмли и3 дaже до д0му мjхина, є4же сотвори1ти пyть св0й.

9 И# речE є3мY мjха: tкyду и4деши; И# речE є3мY леvjтинъ: ѓзъ є4смь t виfлеeма їyдина, и3 и3дY њбитaти, и3дёже њбрsщу мёсто.

10 И# речE є3мY мjха: сэди2 со мн0ю и3 бyди ми2 nтeцъ и3 жрeцъ, и3 ѓзъ дaмъ тебЁ срeбреникwвъ дeсzть въ г0дъ и3 дв0и ри6зы, и3 ±же на житіE тебЁ.

11 И# п0йде леvjтъ, и3 начA њбитaти ў мyжа. И# бhсть ю4ноша є3мY ћкw є3ди1нъ t сынHвъ є3гw2.

12 И# нап0лни мjха рyку леvjтину, и3 бhсть є3мY ю4ноша жрeцъ, и3 бsше въ домY мjхи.

13 И# речE мjха: нн7э ўвёдэхъ, ћкw бlгосотвори1тъ мнЁ гDь, ћкw бhсть мнЁ леvjтинъ жрeцъ.

 

Главa 18

1 Въ ты6z дни6 не бsше царS во ї}ли: и3 въ ты6z дни6 плeмz дaново и3скaше себЁ наслёдіz всели1тисz, ћкw не падE є3мY наслёдіе до днjй џныхъ средЁ племeнъ сынHвъ ї}левыхъ.

2 И# послaша сhнове дaнwвы t с0нмwвъ свои1хъ пsть мужeй t чaсти своеS, мyжы си6льны t сараи2 и3 є3сfа0ла, соглsдати зeмлю и3 и3зслёдити ю5, и3 рек0ша къ ни6мъ: и3ди1те и3 и3зслёдите зeмлю. И# пріид0ша до горы2 є3фрeмли, до д0му мjхина, и3 стaша тaмw въ домY мjхи.

3 И# тjи познaша глaсъ ю4ноши леvjтина, и3 ўклони1шасz тaмw, и3 рек0ша є3мY: кто2 тS приведE сёмw; и3 что2 твори1ши въ мёстэ сeмъ; и3 что2 тебЁ здЁ;

4 И# речE и5мъ: си1це и3 си1це сотвори2 мнЁ мjха, и3 наS мS, и3 бhхъ є3мY жрeцъ.

5 И# рек0ша є3мY: вопроси2 u5бо бGа, и3 ўвёмы, ѓще благопоспэши1тсz пyть нaшъ, въ џньже мы2 и4демъ.

6 И# речE и5мъ жрeцъ: и3ди1те съ ми1ромъ: пред8 гDемъ пyть вaшъ, въ џньже и4дете.

7 И# и3д0ша пsть мyжіе и3 пріид0ша въ лаjсъ: и3 ви1дэша людjй живyщихъ въ нeмъ, сэдsщихъ со ўповaніемъ по њбhчаю сідHнzнъ, въ тишинЁ и3 надeждэ, и3 не бЁ ўстрашazй, и3ли2 посрамлszй словесE на земли2, наслёдникъ и3стzзyzй сокрHвища: занE далeче бsху t сідHнzнъ, и3 не и3мsху словесE съ кjимъ либо человёкомъ.

8 И# пріид0ша пsть мужeй ко брaтіи своeй въ сараю2 и3 є3сfа0лъ и3 рек0ша брaтіи своeй: что2 вы2 сэдитE;

9 И# рёша: востaните, и3 взhдемъ на нS, занE ви1дэхомъ зeмлю, и3 сE, благA ѕэлw2, и3 вы2 молчи1те: не њблэни1тесz и3ти2 и3 вни1ти є4же наслёдити зeмлю:

10 и3 є3гдA пріи1дете, вни1дете въ лю1ди живyщыz со ўповaніемъ, ґ землS прострaнна: ћкw предадE ю5 бGъ въ рyки вaшz, мёсто на нeмже нёсть скyдости во всeмъ є4же на земли2.

11 И# воздвиг0шасz tтyду t плeмене дaнова, t сараи2 и3 є3сfа0ла, шeсть сHтъ мужeй препоsсани во nрyжіе њполчeніz,

12 и3 взыд0ша и3 њполчи1шасz въ каріаfіарjмэ во їyдэ: сегw2 рaди наречeсz мёсто то2 п0лкъ дaновъ и3 до сегw2 днE: сE созади2 каріаfіарjма.

13 И# преид0ша tтyду въ г0ру є3фрeмлю и3 пріид0ша до д0му мjхина.

14 И# tвэщaша пsть мужeй ходи1вшіи соглsдати зeмлю лаjсъ и3 рек0ша ко брaтіи своeй: разумёсте ли, ћкw є4сть въ домY сeмъ є3фyдъ и3 fерафjнъ, и3 и3звazно и3 сліsно; и3 нн7э ўвёдите, что2 сотворитE.

15 И# ўклони1шасz тaмw и3 внид0ша въ д0мъ ю4ноши леvjтина, въ д0мъ мjхинъ, и3 вопроси1ша є3го2 въ ми1рэ.

16 И# шeсть сHтъ мужeй препоsсани во nрyжіе њполчeніz своегw2, стоsще ў двeрій врaтныхъ, и5же t сынHвъ дaновыхъ.

17 И# взыд0ша пsть мужeй ходи1вшихъ соглsдати зeмлю: и3 вшeдше тaмw взsша и3звazно, и3 є3фyдъ и3 fерафjнъ, и3 сліsное: жрeцъ же стоsше ў двeрій врaтныхъ, и3 шeсть сHтъ мужeй препоsсани во nрyжіе в0инско:

18 и3 сjи внид0ша въ д0мъ мjхинъ и3 взsша є3фyдъ и3 fерафjнъ, и3 сліsно и3 и3звazно. И# речE къ ни6мъ жрeцъ: что2 вы2 творитE;

19 И# рёша є3мY: ўмолчи2, положи2 рyку твою2 на ўстA тво‰ и3 пойди2 съ нaми, и3 бyди нaмъ nтeцъ и3 жрeцъ: є3дA ќне є4сть тебЁ бhти жерцY є3ди1нагw мyжа д0му, нeжели бhти жерцY плeмени и3 д0му и3 с0нма ї}лева;

20 И# возблажA сeрдце жрeческо, и3 взS є3фyдъ и3 fерафjнъ, и3 и3звazное и3 сліsное, и3 вни1де посредЁ людjй.

21 И# возврати1шасz и3 tид0ша, и3 пусти1ша пред8 соб0ю ч†да и3 притzжaніе своE честн0е.

22 Ўдали1вшымсz же и5мъ t д0му мjхина, и3 сE, мjха и3 мyжіе и5же въ жили1щахъ, ±же съ д0момъ мjхинымъ бhша, воззвaша и3 постиг0ша сhны дaнwвы,

23 и3 возопи1ша къ сынHмъ дaнwвымъ: и3 њбрати1ша сhнове дaнwвы ли1ца сво‰ и3 рёша къ мjхэ: что2 є4сть тебЁ, ћкw воззвaлъ є3си2;

24 И# речE мjха: ћкw и3звazное моE, є4же сотвори1хъ, взsсте, и3 жерцA, и3 поид0сте: и3 что2 мнЁ є3щE; и3 что2 сіE глаг0лете мнЁ: что2 вопіeши;

25 И# рек0ша є3мY сhнове дaнwвы: да не ўслhшитсz нн7э глaсъ тв0й в8слёдъ нaсъ, да не востaнутъ на вы2 мyжіе лю1тою душeю, и3 положи1ши дyшу твою2 и3 дyшу д0му твоегw2.

26 И# и3д0ша сhнове дaнwвы въ пyть св0й. И# ви1дэ мjха, ћкw си1льнэйшіи сyть пaче є3гw2, и3 возврати1сz въ д0мъ св0й.

27 И# сhнове дaнwвы взsша, є3ли6ка сотвори2 мjха, и3 жерцA, и4же бsше ў негw2, и3 пріид0ша въ лаjсъ, къ лю1демъ молчaщымъ и3 ўповaющымъ надeждею, и3 и3зби1ша и5хъ џстріемъ мечA, и3 грaдъ сожг0ша nгнeмъ:

28 и3 не бsше и3збавлszй, ћкw далeче бsху t сідHнzнъ, и3 словесE не бsше и5мъ съ человёкомъ: и3 сeй (грaдъ бhсть) во ўд0ліи д0му роHвлz: и3 согради1ша грaдъ и3 всели1шасz въ нeмъ,

29 и3 нарек0ша грaду и4мz дaнъ, во и4мz дaна nтцA своегw2, и4же роди1сz ї}лю: и3 бsше прeжде и4мz грaду лаjсъ.

30 И# постaвиша себЁ сhнове дaнwвы и3звazное: їwнаfaнъ же сhнъ гирсHнь сhнъ манассjинъ, т0й и3 сhнове є3гw2 бsху жерцы2 плeмени дaнову до днE преселeніz земли2:

31 и3 постaвиша себЁ и3звazное, є4же сотвори2 мjха, во вс‰ дни6, въ нsже бsше д0мъ б9ій въ силHмэ.

 

Главa 19

1 И# бhсть въ ты6z дни6 не бsше царS во ї}ли: и3 бhсть мyжъ леvjтинъ живhй во странЁ горы2 є3фрeмовы, и3 поS себЁ женY подл0жницу t виfлеeма їyдина:

2 и3 разгнёвасz нaнь подл0жница є3гw2, и3 tи1де t негw2 въ д0мъ nтцA своегw2 въ виfлеeмъ їyдинъ, и3 бЁ тaмw четhри мцcы:

3 и3 востA мyжъ є3S и3 и4де в8слёдъ є3S глаг0лати въ сeрдце є3S, њбрати1ти ю5 къ себЁ и3 привести2 пaки къ себЁ: и3 џтрокъ є3гw2 съ ни1мъ, и3 дв0е nслsтъ: nнa же введE є3го2 въ д0мъ nтцA своегw2:

4 и3 ви1дэ є3го2 nтeцъ nтрокови1цы и3 и3зhде съ весeліемъ во срётеніе є3гw2, и3 ўдержA є3го2 тeсть є3гw2 nтeцъ nтрокови1цы, и3 пребhсть съ ни1мъ три2 дни6, и3 kд0ша и3 пи1ша, и3 спaша тaмw.

5 И# бhсть въ дeнь четвeртый, и3 њб8yтрэша заyтра, и3 востA поити2. И# речE nтeцъ nтрокови1цы къ зsтю своемY: ўкрэпи2 сeрдце твоE ўкрyхомъ хлёба, и3 по сeмъ п0йдете.

6 И# сэд0ша, и3 kд0ша џба вкyпэ и3 пи1ша. И# речE nтeцъ nтрокови1цы къ мyжу: и3ди2 нн7э и3 преспи2, и3 возблажaетъ сeрдце твоE.

7 И# востA мyжъ поити2: и3 понyди є3го2 тeсть є3гw2, и3 сёде, и3 пребhсть тaмw.

8 И# востA рaнw въ пsтый дeнь да и4детъ. И# речE nтeцъ nтрокови1цы: ўкрэпи2 u5бо сeрдце твоE хлёбомъ, и3 пребyди д0ндеже преклони1тсz дeнь. И# kд0ша и3 пи1ша џба.

9 И# востA мyжъ да и4детъ сaмъ и3 подл0жница є3гw2 и3 џтрокъ є3гw2. И# речE є3мY тeсть є3гw2 nтeцъ nтрокови1цы: сE, ўжE преклони1сz дeнь къ вeчеру, пребyди здЁ, и3 возблажaетъ сeрдце твоE, и3 њб8yтрэете ќтрw въ пyть вaшъ, и3 tи1деши въ селeніе своE.

10 И# не и3зв0ли мyжъ пребhти, и3 востA и3 tи1де: и3 пріи1де дaже прsмw їевyсу, сeй є4сть їеrли1мъ, и3 съ ни1мъ дв0е nслsтъ съ бремены2, и3 подл0жница є3гw2 съ ни1мъ.

11 И# пріид0ша до їевyса, и3 дeнь преклони1сz къ вeчеру ѕэлw2: и3 речE џтрокъ ко господи1ну своемY: грzди2 u5бо, да ўклони1мсz во грaдъ сeй їевyсъ и3 пребyдемъ въ нeмъ.

12 И# речE къ немY господи1нъ є3гw2: не ўклони1мсz во грaдъ чyждь, въ нeмже нёсть t сынHвъ ї}левыхъ, но прeйдемъ до гаваHна.

13 И# речE ко џтроку своемY: грzди2, да пристyпимъ ко є3ди1ному t мёстъ гаваHнскихъ и3 пребyдемъ въ гаваHнэ и3ли2 въ рaмэ.

14 И# минyша, и3 и3д0ша, и3 зaйде и5мъ с0лнце бли1з8 гаваHна, и4же є4сть веніамjнь:

15 и3 ўклони1шасz тaмw вни1ти превитaти въ гаваHнэ, и3 внид0ша и3 сэд0ша на ст0гнахъ грaда: и3 не бЁ мyжъ вводsй и5хъ въ д0мъ превитaти.

16 И# сE, мyжъ стaръ и3дsше съ дёла своегw2 и3з8 п0лz въ вeчеръ, и3 сeй мyжъ t горы2 є3фрeмли, и3 т0й њбитaше въ гаваHнэ: и3 мyжіе мёста сhнове веніам‡ни.

17 И# возвeдъ џчи свои2, ви1дэ мyжа пyтника на ст0гнахъ грaдныхъ, и3 речE мyжъ стaрецъ: кaмw и4деши и3 tкyду грzдeши;

18 И# речE къ немY: грzдeмъ мы2 t виfлеeма їyдина дaже до стрaнъ горы2 є3фрeмли, toнyдуже ѓзъ є4смь: и3 ходи1хъ до виfлеeма їyдина, и3 и3дY ѓзъ въ д0мъ м0й: и3 нёсть мyжа вводsщагw мS въ д0мъ:

19 ґ плeвы и3 пи1ща nслsтwмъ нaшымъ є4сть, и3 мнЁ хлёбъ и3 віно2 є4сть, и3 nтрокови1цэ и3 џтроку: рабHмъ твои6мъ нёсть скyдно ни коеS вeщи.

20 И# речE мyжъ стaръ: ми1ръ тебЁ: и3 вeсь недостaтокъ тв0й на мнЁ, nбaче на ст0гнахъ не лsзи.

21 И# введE є3го2 въ д0мъ св0й, и3 дадE мёсто nслsтwмъ є3гw2: и3 њмhша н0ги сво‰, и3 kд0ша и3 пи1ша.

22 Е#гдa же возвесели1сz сeрдце и4хъ, и3 сE, мyжіе грaдстіи сhнове беззак0нникwвъ њбыд0ша д0мъ бію1ще въ двє1ри, и3 рёша мyжу господи1ну д0му стaрцу, глаг0люще: и3зведи2 мyжа и4же вни1де въ д0мъ тв0й, да познaемъ є3го2.

23 И# и3зhде къ ни6мъ мyжъ господи1нъ д0му и3 речE: ни2, брaтіz, не сотвори1те ѕлA мyжу семY повнегдA вни1ти є3мY въ д0мъ м0й, и3 не сотвори1те безyміz сегw2:

24 сE, дщeрь моS дёва, и3 подл0жница є3гw2: и3зведY и5хъ, и3 смири1те и5хъ, и3 сотвори1те и5мъ є4же блaго пред8 nчи1ма вaшима: ґ мyжу семY не сотвори1те словесE безyміz сегw2.

25 И# не и3зв0лиша мyжіе послyшати є3гw2. И# взS мyжъ подл0жницу є3гw2 и3 и3зведE ю5 къ ни6мъ в0нъ: и3 познaша ю5 и3 ругaшасz над8 нeю всю2 н0щь дaже до ќтра, и3 tпусти1ша ю5, є3гдA взhде денни1ца.

26 И# пріи1де женA къ заyтрію, и3 падE ў двeрій д0му, и3дёже бsше мyжъ є3S, до разсвэтaніz.

27 И# востA мyжъ є3S заyтра, и3 tвeрзе двє1ри д0му и3 и3зhде поити2 въ пyть св0й: и3 сE, женA є3гw2 подл0жница лежaше при двeрехъ д0му, и3 рyцэ є3S на преддвeріи.

28 И# речE къ нeй: востaни, да и4демъ. И# не tвэщA є3мY, бsше бо мертвA. И# возложи2 ю5 на nслS, и3 востA мyжъ и3 п0йде на мёсто своE.

29 И# пріи1де въ д0мъ св0й, и3 взS н0жъ, и3 взS подл0жницу свою2, и3 раздроби2 ю5 по ўдесeмъ є3S на дванaдесzть частeй, и3 послA | во вс‰ племенA ї}лєва.

30 И# бhсть всsкъ ви1дzщій глаг0лаше: не бhсть, ни ви1дэно бЁ си1це t днE и3зшeствіz сынHвъ ї}левыхъ t земли2 є3гЂпетскіz дaже до днE сегw2. И# заповёда мужє1мъ, и5хже послA, глаг0лz: си1це глаг0лите ко всемY ї}лю: ѓще бhсть по словеси2 семY; ўстaвите сaми себЁ њ нeй совётъ и3 глаг0лите.

 

Главa 20

1 И# и3зыд0ша вси2 сhнове ї}лєвы, и3 собрaшасz вeсь с0нмъ ћкw є3ди1нъ мyжъ, t дaна и3 до вирсавjи, и3 землS галаaдска къ гDеви въ массифY,

2 и3 стaша пред8 лицeмъ гDнимъ вс‰ племенA ї}лєва въ с0нмэ людjй б9іихъ, четhреста тhсzщъ мужeй пёшихъ воздвизaющихъ nр{жіz.

3 И# ўслhшаша сhнове веніам‡ни, ћкw взыд0ша сhнове ї}лєвы въ массифY, и3 рек0ша сhнове ї}лєвы: глаг0лите, гдЁ бhсть ѕл0ба сіS;

4 И# tвэщA мyжъ леvjтинъ, мyжъ жены2 ўморeныz, глаг0лz: въ гаваHнъ веніамjнь пріид0хъ ѓзъ и3 подл0жница моS витaти:

5 и3 востaша на мS мyжіе гаваHнстіи и3 њбыд0ша мS во дворЁ н0щію, и3 хотёша мS ўби1ти, и3 подл0жницу мою2 њби1дэша и3 њбругaша, и3 ќмре:

6 и3 взsхъ подл0жницу мою2 и3 раздроби1хъ ю5, и3 послaхъ ю5 во вс‰ предёлы наслёдіz ї}лева, ћкw сотвори1ша безyміе во ї}ли:

7 сE, вси2 вы2 сhнове ї}лєвы, дади1те себЁ сл0во и3 совётъ здЁ.

8 И# востaша вси2 лю1діе ћкw є3ди1нъ мyжъ, глаг0люще: не tи1детъ мyжъ въ селeніе своE, и3 не возврати1тсz мyжъ въ д0мъ св0й:

9 и3 нн7э сл0во сіE, є4же сотвори1мъ гаваHну: взhдемъ на него2 по жрeбію,

10 т0кмw в0змемъ по десzти2 мужeй t стA во всёхъ племенёхъ ї}левыхъ, и3 сто2 t тhсzщи, и3 тhсzща t тмы2, взsти брaшно лю1демъ и3сходsщымъ въ гаваю2 веніамjню, сотвори1ти є3мY по всемY согрэшeнію, є4же сотвори2 во ї}ли.

11 И# собрaшасz вси2 мyжіе ї}лєвы ко грaду, ћкw є3ди1нъ мyжъ и3з8 градHвъ и3сходsще,

12 и3 послaша племенA ї}лєва мужeй во всE плeмz веніамjне, глаг0люще: кaz ѕл0ба сіS бhвшаz въ вaсъ;

13 и3 нн7э дади1те мужeй беззак0нныхъ, и5же въ гаваи2, сынHвъ веліaловыхъ, и3 ўмертви1мъ и5хъ, и3 њчи1стимъ ѕло2 t ї}лz. И# не и3зв0лиша сhнове веніам‡ни послyшати глaса брaтіи своеS сынHвъ ї}левыхъ.

14 И# собрaшасz сhнове веніам‡ни t градHвъ свои1хъ въ гаваю2, и3зhти на брaнь къ сынHмъ ї}лєвымъ.

15 И# сочт0шасz сhнове веніам‡ни t градHвъ въ т0й дeнь двaдесzть и3 пsть тhсzщъ мужeй воздвизaющихъ nр{жіz, кромЁ живyщихъ въ гаваи2:

16 и4хже сочтeсz сeдмь сHтъ мужeй и3збрaнныхъ t всёхъ людjй nбодеснорyчныхъ: сjи вси2 прaщницы мeщуще кaменіе ко влaсу и3 не погрэшaюще.

17 И# всёхъ мужeй ї}левыхъ сочтeсz, кромЁ сынHвъ веніамjновыхъ, четhреста тhсzщъ мужeй воздвизaющихъ nрyжіе: вси2 сjи мyжіе в0ини.

18 И# востaша, и3 взыд0ша въ веfи1ль, и3 вопроси1ша бGа, и3 рек0ша сhнове ї}лєвы: кто2 t нaсъ взhдетъ въ начaлэ воевaти на сhны веніам‡ни; И# речE гDь: їyда въ начaлэ да взhдетъ в0ждь.

19 И# востaша сhнове ї}лєвы заyтра и3 њполчи1шасz на гаваю2.

20 И# и3зhде всsкъ мyжъ ї}левъ на брaнь съ веніамjномъ, и3 срази1шасz съ ни1ми мyжіе ї}лєвы на брaни ў гаваи2.

21 И# и3зыд0ша сhнове веніамjнwвы и3з8 гаваи2, и3 и3зби1ша во ї}ли въ т0й дeнь двaдесzть двЁ тhсzщы мужeй на земли2.

22 И# ўкрэпи1сz всsкъ мyжъ ї}левъ, и3 приложи1ша сни1тисz на брaнь на мёсто, и3дёже снид0шасz въ дeнь пeрвый.

23 И# взыд0ша сhнове ї}лєвы и3 плaкашасz пред8 гDемъ до вeчера, и3 вопроси1ша гDа, глаг0люще: ѓще приложи1мъ є3щE приступи1ти на брaнь къ сынHмъ веніам‡нимъ брaтіzмъ нaшымъ; И# речE гDь: взhдите къ ни6мъ.

24 И# пріид0ша сhнове ї}лєвы къ сынHмъ веніам‡нимъ въ дeнь вторhй.

25 И# и3зыд0ша сhнове веніам‡ни проти1ву и5мъ t гаваи2 въ дeнь вторhй, и3 и3зби1ша є3щE t сынHвъ ї}левыхъ nсмьнaдесzть тhсzщъ мужeй на земли2: сjи вси2 воздвизaющіи nрyжіе.

26 И# взыд0ша вси2 сhнове ї}лєвы и3 вси2 лю1діе, и3 пріид0ша въ веfи1ль, и3 плaкашасz, и3 сэд0ша тaмw пред8 гDемъ, и3 пости1шасz въ т0й дeнь дaже до вeчера:

27 и3 вознес0ша всесожжeніе спасeніz пред8 гDемъ, ћкw тaмw ківHтъ завёта гDа бGа во дни6 w4ны,

28 и3 фінеeсъ сhнъ є3леазaра сhна ґарHнz предстоS пред8 ни1мъ въ ты6z дни6. И# вопроси1ша сhнове ї}лєвы гDа, глаг0люще: ѓще приложи1мъ взhти є3щE на брaнь къ сынHмъ веніам‡нимъ брaтіzмъ нaшымъ, и3ли2 њстaвимъ; И# речE гDь: взhдите, заyтра предaмъ и5хъ въ рyки вaшz.

29 И# постaвиша сhнове ї}лєвы подсaду w4крестъ гаваи2.

30 И# взыд0ша сhнове ї}лєвы къ сынHмъ веніам‡нимъ въ дeнь трeтій: и3 њполчи1шасz на гаваю2 ћкw є3ди1ною и3 є3ди1ною.

31 И# и3зыд0ша сhнове веніам‡ни проти1ву лю1демъ и3 протzг0шасz и3з8 грaда, и3 начaша ўбивaти людjй ўsзвленыхъ, ћкоже пeрвое и3 втор0е на путeхъ, t ни1хже є4сть є3ди1нъ сходsй въ веfи1ль, ґ другjй въ гаваю2 на селЁ, ћкw три1десzть мужeй во ї}ли.

32 И# рек0ша сhнове веніам‡ни: пaдаютъ пред8 нaми ћкоже и3 прeжде. И# сhнове ї}лєвы рек0ша: побэжи1мъ и3 tт0ргнемъ и5хъ t грaда на пути2. И# сотвори1ша тaкw.

33 И# вси2 мyжіе ї}лєвы востaша t мёста своегw2 и3 снид0шасz въ ваaлъ-fамaрэ: подсaда же ї}лева нахождaше t мёста своегw2 t зaпада гаваи2.

34 И# пріид0ша проти1ву гаваи2 дeсzть тhсzщъ мужeй и3збрaнныхъ t всегw2 ї}лz, и3 брaнь бsше тzжкA: и3 тjи не разумёша, ћкw постизaетъ и5хъ ѕло2.

35 И# порази2 гDь веніамjна пред8 сы6ны ї}левыми: и3 и3зби1ша сhнове ї}лєвы t веніамjна въ т0й дeнь двaдесzть пsть тhсzщъ и3 сто2 мужeй: сjи вси2 воздвизaху nрyжіе.

36 И# ви1дэша сhнове веніам‡ни, ћкw поражeни сyть. И# дaша мёсто сhнове ї}лєвы веніамjну, понeже ўповaша на подсaду, ю4же подсади1ша ў гаваи2:

37 и3 подви1жесz подсaда, и3 ўстреми1сz на гаваю2, и3 и3зби1ша вeсь грaдъ џстріемъ мечA.

38 И# ї}лтzне и3мsху знaменіе съ подсaдою брaни, kви1ти знaменіе дhма и3з8 грaда.

39 И# возврати1сz ї}ль на брaнь, и3 веніамjнъ начA ўбивaти ћзвеныхъ во ї}ли до три1десzти мужeй, ћкw рек0ша: пaки падeніемъ пaдаютъ пред8 нaми, ћкоже и3 пeрваz брaнь.

40 И# знaменіе взhде наипaче над8 грaдомъ, ѓки ст0лпъ дhма: и3 њзрёсz веніамjнъ вспsть, и3 сE, взhде скончaніе грaда до небеси2.

41 И# мyжъ ї}левъ возврати1сz: и3 потщaшасz мyжіе веніам‡ни, ви1дэша бо, ћкw пости1же и5хъ ѕло2,

42 и3 побэг0ша пред8 сы6ны ї}левыми на пyть пустhни, брaнь же пости1же и5хъ, и3 и5же и3з8 градHвъ и3збивaша и5хъ средЁ себє2:

43 и3 побивaху веніамjна, и3 гнaша є3го2 t нуA в8слёдъ є3гw2 до гаваи2 без8 њпочивaніz, и3 порази1ша є3го2 дaже проти1ву гаваи2 на вост0къ с0лнца.

44 И# пад0ша t веніамjна nсмьнaдесzть тhсzщъ мужeй, сjи вси2 мyжіе си1льніи.

45 И# њзрёшасz њстaвшіи, и3 побэг0ша въ пустhню къ кaменю реммHню: и3 пожaша t ни1хъ сhнове ї}лєвы по стезsмъ ћкw стeбліе пsть тhсzщъ мужeй, и3 гнaша в8слёдъ и4хъ до гадаaма и3 и3зби1ша t ни1хъ двЁ тhсzщы мужeй.

46 И# бhсть всёхъ пaдшихъ t веніамjна въ т0й дeнь двaдесzть пsть тhсzщъ мужeй воздвизaющихъ nрyжіе, вси2 сjи мyжіе си1льніи.

47 И# њзрёшасz њстaвшіи, и3 вбэг0ша въ пустhню къ кaменю реммHню шeсть сHтъ мужeй, и3 сэдёша въ кaмени реммHни четhри мцcы.

48 Сhнове же ї}лєвы возврати1шасz къ сынHмъ веніам‡нимъ, и3 и3зби1ша | nрyжіемъ t грaда внЁ, дaже и3 до скотA, и3 всE є4же њбрётесz во всёхъ градёхъ, и3 грaды вс‰ њбрётшыzсz пожг0ша nгнeмъ.

 

Главa 21

1 И# сhнове ї}лєвы клsшасz въ массифЁ, глаг0люще: мyжъ t нaсъ да не дaстъ веніамjну дщeре своеS въ женY.

2 И# пріид0ша лю1діе въ веfи1ль и3 сэдёша тaмw до вeчера пред8 бGомъ: и3 воздвиг0ша глaсъ св0й, и3 плaкашасz плaчемъ вeліимъ, и3 рек0ша:

3 вскyю, гDи б9е ї}левъ, бhсть си1це днeсь во ї}ли, є4же њскудёти t ї}лz плeмени є3ди1ному;

4 И# бhсть на ќтріz, и3 њбyтрэша лю1діе, и3 согради1ша тaмw nлтaрь, и3 вознес0ша всесожжeніе спасeніz, и3 рек0ша сhнове ї}лєвы:

5 кто2 не взhде въ с0нмъ t всёхъ племeнъ ї}левыхъ ко гDу; Ћкw вели1ка клsтва бsше не вшeдшымъ ко гDу въ массифY, глаг0люще: смeртію да ќмретъ.

6 И# ўмили1шасz сhнове ї}лєвы њ веніамjнэ брaтэ своeмъ, и3 рек0ша: и3зсёчено днeсь є3ди1но плeмz t ї}лz:

7 что2 сотвори1мъ њстaвшымсz њ женaхъ; и3 мы2 клsхомсz гDемъ не дaти и5мъ t дщeрей нaшихъ въ жєны2.

8 И# рек0ша: кто2 є3ди1нъ t племeнъ ї}левыхъ, и4же не взhде ко гDу въ массифY; И# сE, ни є3ди1нъ пріи1де въ п0лкъ t їавjса галаaдова въ с0нмъ.

9 И# соглsдаша людjй, и3 сE, не бsше тaмw мyжа t живyщихъ во їавjсэ галаaдовэ.

10 И# послaша тaмw с0нмъ дванaдесzть тhсzщъ мужeй t сынHвъ си1лы и3 заповёдаша и5мъ, глаг0люще: и3ди1те и3 и3збjйте живyщыz во їавjсэ галаaдовэ nрyжіемъ жєны2 и3 нар0ды:

11 и3 сіE сотвори1те: всsкъ мyжескій п0лъ и3 всsку женY, познaвшую л0же мyжеско, побіeте: дэви6цы же снабди1те. И# сотвори1ша тaкw.

12 И# њбрэт0ша t живyщихъ во їавjсэ галаaдовэ четhре ст† nтрокови1цъ дёвъ, ±же не познaша л0жа мyжеска: и3 привед0ша | въ п0лкъ въ силHмъ, и4же є4сть въ земли2 ханаaни.

13 И# послaша вeсь с0нмъ и3 глаг0лаша къ сынHмъ веніамjнwвымъ, и5же въ кaмени реммHни, и3 призвaша и5хъ съ ми1ромъ.

14 И# возврати1сz веніамjнъ къ сынHмъ ї}лєвымъ въ то2 врeмz, и3 дaша и5мъ сhнове ї}лєвы жєны2, ±же жи1во сохрани1ша t дщeрей їавjса галаaдова: и3 ўг0дно бhсть и5мъ тaкw.

15 И# лю1діе ўмили1шасz њ веніамjнэ, ћкw сотвори2 гDь и3стреблeніе въ племенёхъ ї}левыхъ.

16 И# рек0ша старBйшины с0нма: что2 сотвори1мъ њстaвшымъ њ женaхъ; ћкw поги1бе t веніамjна женA:

17 и3 кaкw бyдетъ наслёдіе ўцэлёвшихъ t веніамjна, да не поги1бнетъ плeмz t ї}лz;

18 и3 мы2 не возм0жемъ дaти и5мъ жeнъ t дщeрей нaшихъ, ћкw клsшасz сhнове ї}лєвы, глаг0люще: пр0клzтъ даsй женY веніамjну.

19 И# рек0ша: сE, прaздникъ гDень въ силHмэ t днjй во дни6, и4же є4сть t сёвера веfи1лz, на вост0къ с0лнца на пути2 восходsщемъ t веfи1лz въ сmхeмъ, и3 t ю4га левHны.

20 И# заповёдаша сынHмъ веніам‡нимъ, глаг0люще: и3ди1те и3 засsдите въ віногрaдэхъ,

21 и3 ќзрите, и3 сE, є3гдA и3зhдутъ дщє1ри живyщихъ въ силHмэ плzсaти въ ли1ки, да и3зhдете и3з8 віногрaдwвъ и3 восхи1тите мyжъ женY себЁ t дщeрей силHмлихъ, и3 и3ди1те на зeмлю веніамjню:

22 и3 бyдетъ є3гдA пріи1дутъ nтцы2 и4хъ и3ли2 брaтіz и4хъ суди1тисz къ нaмъ, и3 речeмъ и5мъ: поми1луйте нaсъ и4ми, ћкw не взS мyжъ жены2 своеS въ полцЁ: понeже вы2 не дaли є3стE и5мъ ћкw жрeбій, согрэши1сте.

23 И# сотвори1ша тaкw сhнове веніам‡ни, и3 поsша жєны2 по числY своемY t плsшущихъ, ±же восхи1тиша: и3 tид0ша и3 возврати1шасz въ наслёдіе своE, и3 создaша грaды и3 всели1шасz въ ни1хъ.

24 И# tид0ша tтyду сhнове ї}лєвы въ то2 врeмz, мyжъ во плeмz своE и3 въ р0дъ св0й: и3 и3зhде tтyду мyжъ въ наслёдіе своE. И# въ ты6z дни6 не бsше царS во ї}ли: мyжъ є4же ўг0дно пред8 nчи1ма є3гw2, творsше.

 

Конeцъ кни1зэ судjй їсрaилевыхъ: и4мать въ себЁ глaвъ к7в7

 

 


Система Orphus Заметили ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter


<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>