<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>


См. также: Книга Иисуса Навина
(русский гражданский шрифт)

ПОИСК ФОРУМ

 

 

Ветхий Завет

Библия, церковнославянский язык

 

Главы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

 

Кни1га Їисyса наvи1на

Главa 1

1 И# бhсть по скончaніи мwmсeа рабA гDнz, и3 речE гDь їисyсу сhну наvи1ну, служи1телю мwmсeову, гlz:

2 мwmсeй рaбъ м0й скончaсz: нн7э u5бо востaвъ прейди2 їoрдaнъ ты2 и3 вси2 лю1діе сjи въ зeмлю, ю4же ѓзъ даю2 и5мъ:

3 всsкое мёсто, по немyже прeйдете стоп0ю н0гъ вaшихъ, вaмъ дaмъ є5, ћкоже гlахъ мwmсeю:

4 пустhню и3 ґнтілівaнъ сeй дaже до рэки2 вели1кіz рэки2 є3vфрaта, всю2 зeмлю є3fеHню, и3 дaже до м0рz послёднzгw: t зaпада с0лнца бyдутъ предёлы вaши:

5 не супроти1витсz человёкъ пред8 вaми во вс‰ дни6 животA твоегw2, и3 ћкоже бёхъ съ мwmсeомъ, тaкw бyду и3 съ тоб0ю: и3 не њстaвлю тебE, нижE прeзрю тS:

6 крэпи1сz и3 мужaйсz: тh бо раздэли1ши лю1демъ си6мъ зeмлю, є4юже клsхсz nтцє1мъ вaшымъ дaти и5мъ:

7 крэпи1сz u5бо, и3 мужaйсz ѕэлw2, храни1ти и3 твори1ти, ћкоже тебЁ заповёда мwmсeй рaбъ м0й, и3 не ўклони1сz t ни1хъ ни на дeсно, ни на лёво, да смhслиши во всёхъ, ±же твори1ши:

8 и3 да не tстyпитъ кни1га зак0на сегw2 t ќстъ твои1хъ, и3 да поучaешисz въ нeй дeнь и3 н0щь, да ўразумёеши твори1ти вс‰ пи6саннаz: тогдA благоуспёеши и3 и3спрaвиши пути6 тво‰, и3 тогдA ўразумёеши:

9 сE, заповёдаю тебЁ: крэпи1сz и3 мужaйсz, ни ўжасaйсz, нижE ўб0йсz: ћкw съ тоб0ю гDь бGъ тв0й во всёхъ, ѓможе ѓще п0йдеши.

10 И# заповёда їисyсъ книг0чіzмъ людски6мъ, глаг0лz:

11 вни1дите посредЁ полкA людjй и3 заповёдайте лю1демъ, глаг0люще: ўгот0вайте брaшно, ћкw є3щE три2 дни6, и3 вы2 прeйдете їoрдaнъ сeй, вшeдше пріsти зeмлю, ю4же гDь бGъ nтє1цъ вaшихъ даeтъ вaмъ въ причaстіе.

12 И# руви1му и3 гaду и3 полуплeмени манассjину речE їисyсъ:

13 помzни1те сл0во, є4же заповёда вaмъ мwmсeй рaбъ гDень, глаг0лz: гDь бGъ вaшъ ўпок0и вaсъ и3 дадE вaмъ зeмлю сію2:

14 жєны2 вaши и3 дёти вaши и3 ск0ти вaши да живyтъ на земли2, ю4же дадE вaмъ мwmсeй ў їoрдaна: вh же прeйдете воwружeни пред8 брaтіею вaшею, всsкъ крёпокъ, и3 споб0рствуете и5мъ,

15 д0ндеже ўпок0итъ гDь бGъ вaшъ брaтію вaшу, ћкоже и3 вaсъ, и3 наслёдzтъ и3 сjи зeмлю, ю4же гDь бGъ вaшъ даeтъ и5мъ: и3 tи1дете кjйждо въ наслёдіе своE, и3 наслёдите є5, є4же дадE вaмъ мwmсeй њб8 nнY странY їoрдaна t вост0кwвъ с0лнца.

16 И# tвэщaвше їисyсу, рёша: вс‰, є3ли6ка заповёси нaмъ, сотвори1мъ, и3 во всsкое мёсто, ѓможе п0слеши нaсъ, п0йдемъ:

17 по всBмъ, є3ли6ка слyшахомъ мwmсeа, тебE послyшаемъ: т0кмw да бyдетъ гDь бGъ нaшъ съ тоб0ю, ћкоже бЁ съ мwmсeемъ:

18 человёкъ же, и4же ѓще не покори1тсz тебЁ и3 и4же не послyшаетъ словeсъ твои1хъ, ћкоже заповёси є3мY, да ќмретъ: т0чію крэпи1сz и3 мужaйсz.

 

Главa 2

1 И# послA їисyсъ сhнъ наvи1нъ и3з8 саттjна двA ю4ношы соглsдати втaй, глаг0лz: взhдите и3 ви1дите зeмлю и3 їеріхHнъ. И# шє1дша двA ю4ношы внид0ста во їеріхHнъ и3 внид0ста въ д0мъ жены2 блудни1цы, є4йже и4мz раaвъ: и3 витaста тaмw.

2 И# повёдаша царю2 їеріхHнскому, глаг0люще: сE, мyжіе внид0ша сёмw (въ сію2 н0щь) t сынHвъ ї}левыхъ соглsдати зeмлю.

3 И# послA цaрь їеріхHнскій и3 речE къ раaвэ, глаг0лz: и3зведи2 мyжы вшeдшыz въ д0мъ тв0й н0щію: соглsдати бо зeмлю пріид0ша.

4 И# поeмши женA двA м{жа, сокры2 и5хъ: и3 речE и5мъ, глаг0лющи: пріид0ша ко мнЁ мyжіе, но не вёмъ tкyду бhша:

5 є3гдa же вратA затворsху въ сумрaки, и3 мyжіе и3зыд0ша: не вёмъ кaмw поид0ша: пожени1те ск0рw в8слёдъ и4хъ, ѓще пости1гнете и5хъ.

6 Nнa же возведE | на хрaмину и3 сокры2 | въ пaздерэ льнsнэ с0бранэмъ ў неS на хрaминэ.

7 И# мyжіе гнaша в8слёдъ и4хъ путeмъ ко їoрдaну къ прех0дwмъ, и3 вратA затворє1ны бhша.

8 И# бhсть є3гдA и3зыд0ша женyщіи в8слёдъ и4хъ, и3 сjи прeжде нeже ўснyти и5мъ, и3 nнA взhде къ ни6мъ на хрaмину и3 речE къ ни6мъ:

9 вёмъ, ћкw предадE гDь зeмлю (сію2) вaмъ: нападe бо стрaхъ вaшъ на ны2, и3 ўжас0шасz вси2 њбитaющіи на земли2 t лицA вaшегw:

10 слhшахомъ бо, ћкw и3зсуши2 гDь бGъ м0ре чермн0е пред8 лицeмъ вaшимъ, є3гдA и3схождaсте и3з8 є3гЂпта, и3 є3ли6ка сотвори1сте двои1мъ царє1мъ ґморрє1йскимъ, и5же бhша њб8 nнY странY їoрдaна, сиHну и3 w4гу, и5хже потреби1сте:

11 и3 слhшавше мы2 ўжас0хомсz въ сeрдцы нaшемъ, и3 не стA ктомY дyхъ ни во є3ди1нэмъ t нaсъ t лицA вaшегw: ћкw гDь бGъ вaшъ, бGъ на нб7си2 горЁ и3 на земли2 д0лэ:

12 и3 нн7э клени1тесz мнЁ гDемъ бGомъ (вaшимъ), ћкw ѓзъ творю2 ми1лость вaмъ, да сотвори1те и3 вы2 ми1лость въ домY nтцA моегw2, и3 дади1те ми2 знaменіе и4стинно:

13 и3 њживи1те д0мъ nтцA моегw2, и3 мaтерь мою2, и3 брaтію мою2, и3 сєстры2 мо‰, и3 вс‰, є3ли6ка сyть и5мъ, и3 и3зми1те дyшы нaшz t смeрти.

14 И# рек0ша є4й мyжіе: душA нaша вмёстw вaсъ на смeрть, ѓще нн7э не њб8zви1ши нaсъ. Nнa же речE: и3 бyдетъ є3гдA предaстъ гDь вaмъ грaдъ (сeй), сотвори1те мнЁ ми1лость и3 и4стину.

15 И# свёси и5хъ на вeрвэ nкн0мъ: ћкw д0мъ є3S при стэнЁ, и3 при стэнЁ сіS живsше:

16 и3 речE и5мъ: tиди1те въ г0ру, да не срsщутъ вaсъ гонsщіи, и3 скрhйтесz тaмw три2 дни6, д0ндеже возвратsтсz гонsщіи в8слёдъ вaсъ: и3 по си1хъ tи1дете въ пyть вaшъ.

17 И# рёша къ нeй мyжіе: непови1нни є3смы2 клsтвэ сeй твоeй, є4юже заклsла є3си2 нaсъ:

18 сE, мы2 вх0димъ въ чaсть грaда, и3 постaвиши знaменіе, вeрвь червлeну, сію2 да њбsжеши ў nкнA, и4мже спусти1ла є3си2 нaсъ: nтцa же твоего2 и3 мaтерь твою2, и3 брaтію твою2 и3 вeсь д0мъ nтцA твоегw2 да соберeши къ себЁ въ д0мъ тв0й:

19 и3 бyдетъ всsкъ, и4же ѓще и3зhдетъ и3з8 двeрій д0му твоегw2 в0нъ, сaмъ себЁ пови1ненъ бyдетъ, мh же непови1нни (бyдемъ) клsтвэ твоeй сeй: и3 є3ли1цы ѓще съ тоб0ю бyдутъ въ домY твоeмъ, мы2 бyдемъ пови1нни, ѓще рукA прик0снетсz и4хъ:

20 ѓще же кто2 нaсъ њби1дитъ, и3ли2 tкрhетъ словесA н†ша сі‰, бyдемъ непови1нни клsтвэ твоeй сeй, є4юже заклsла є3си2 нaсъ.

21 И# речE и5мъ: по словеси2 вaшему тaкw да бyдетъ. И# tпусти2 и5хъ, и3 tид0ша: и3 привzзA вeрвь червлeну ў nкнA.

22 И# tид0ша, и3 проид0ша въ г0ру, и3 пребhша тaмw три2 дни6, д0ндеже возврати1шасz гнaвшіи. И# и3скaша гонsщіи по всBмъ путє1мъ, и3 не њбрэт0ша.

23 И# возврати1стасz двA ю4ношы и3 снид0ста съ горы2: и3 преид0ста (їoрдaнъ) ко їисyсу сhну наvи1ну, и3 повёдаста є3мY вс‰ случи6вшаzсz и4ма:

24 и3 рёста ко їисyсу: ћкw предадE гDь бGъ нaшъ въ рyцэ нaши всю2 зeмлю, и3 ўбоsшасz вси2 живyщіи на земли2 т0й t нaсъ.

 

Главa 3

1 И# востA заyтра їисyсъ, и3 воздвиг0шасz и3з8 саттjна, и3 пріид0ша до їoрдaна т0й и3 вси2 сhнове ї}лєвы, и3 стaша тaмw прeжде нeже прейти2.

2 И# бhсть по тріeхъ днeхъ, проид0ша книгHчіz чрез8 п0лкъ,

3 и3 заповёдаша лю1демъ, глаг0люще: є3гдA ќзрите ківHтъ завёта гDа бGа нaшегw, и3 жерцы2 нaшz, и3 леvjты воздвизaющыz є3го2, да воздви1гнетесz и3 вы2 t мёстъ вaшихъ и3 п0йдете в8слёдъ є3гw2:

4 но подaлэе да бyдетъ междY вaми и3 џнымъ, є3ли1кw двЁ тhсzщы лакHтъ стaнете: не прибли1житесz къ немY, да ўвёсте пyть, по немyже п0йдете: не ходи1сте бо путeмъ тёмъ ни вчерA, ни трeтіzгw днE.

5 И# речE їисyсъ къ лю1демъ: њчи1ститесz наyтріе, ћкw заyтра сотвори1тъ въ вaсъ гDь ч{днаz.

6 И# речE їисyсъ къ жерцє1мъ: воздви1гните ківHтъ завёта гDнz и3 пред8иди1те пред8 людьми2. И# взsша жерцы2 ківHтъ завёта гDнz и3 и3д0ша пред8 людьми2.

7 И# речE гDь ко їисyсу: въ сeй дeнь начинaю возвышaти тS пред8 всёми сынми2 ї}левыми, да ўвёдzтъ, ћкоже бёхъ съ мwmсeомъ, тaкw бyду и3 съ тоб0ю:

8 и3 нн7э заповёждь жерцє1мъ воздвизaющымъ ківHтъ завёта, глаг0лz: є3гдA вни1дете на чaсть воды2 їoрдaна, и3 во їoрдaнэ стaнете.

9 И# речE їисyсъ сынHмъ ї}лєвымъ: приступи1те сёмw, и3 слhшите сл0во гDа бGа вaшегw:

10 въ си1хъ ўвёсте, ћкw гDь живsй въ вaсъ и3 потреблszй потреби1тъ t лицA вaшегw хананeа и3 хеттeа, и3 ферезeа и3 є3veа, и3 гергесeа и3 ґморрeа и3 їевусeа:

11 сE, ківHтъ завёта гDа всеS земли2 прех0дитъ їoрдaнъ:

12 и3збери1те себЁ дванaдесzть мужeй t сынHвъ ї}левыхъ, є3ди1наго t коегHждо плeмене,

13 и3 бyдетъ є3гдA почjютъ н0зи жерцє1въ воздвизaющихъ ківHтъ завёта гDа всеS земли2 въ водЁ їoрдaна, водA їoрдaнова њскудёетъ, водa же низтекyщаz стaнетъ.

14 И# бhсть є3гдA воздви1гнушасz лю1діе t кyщъ свои1хъ прейти2 їoрдaнъ, жерцh же воздвиг0ша ківHтъ завёта гDнz пред8 людьми2:

15 є3гдa же внид0ша жерцы2 воздви1жуще ківHтъ завёта гDнz во їoрдaнъ, и3 н0зи жерцє1въ воздвизaющихъ ківHтъ завёта гDнz њмочи1шасz въ чaсти воды2 їoрдaна, їoрдaнъ же наполнsшесz во вс‰ краи6 сво‰, ћкоже во дни6 жaтвы пшени1цы:

16 и3 стaша в0ды текyщыz свhше, стA њгустёніе є3ди1но tлучи1вшеесz далeче ѕэлw2 ѕэлw2 t ґдами2 грaда дaже до страны2 каріаfіарjма: низтекyщаz же низтечE въ м0ре ґрaвско, въ м0ре слaное, д0ндеже до концA њскудЁ.

17 И# лю1діе стоsху прsмw їеріхHну. И# стaша жерцы2 воздвизaющіи ківHтъ завёта гDнz на сyсэ посредЁ їoрдaна: и3 вси2 сhнове ї}лєвы прехождaху по сyху, д0ндеже скончaша вси2 лю1діе преходsще їoрдaнъ.

 

Главa 4

1 И# є3гдA скончaша вси2 лю1діе преходsще їoрдaнъ, и3 речE гDь къ їисyсу, гlz:

2 поими2 дванaдесzть мужeй t людjй, мyжа є3ди1наго t коегHждо плeмене,

3 повели2 и5мъ, глаг0лz: возми1те t среды2 їoрдaна, и3дёже стоsша н0зи жрeчестіи, гот0выхъ дванaдесzть кaменей, и3 и3знeсше | съ соб0ю, положи1те въ полцЁ вaшемъ, и3дёже стaнете тaмw въ нощи2.

4 И# призвaвъ їисyсъ дванaдесzть мужeй слaвныхъ t сынHвъ ї}левыхъ, є3ди1наго t коегHждо плeмене, речE и5мъ:

5 и3ди1те предо мн0ю пред8 лицeмъ гDнимъ въ среди1ну їoрдaна: и3 взeмъ tтyду кjйждо кaмень є3ди1нъ да возложи1тъ на рaмена сво‰, по числY племeнъ (сынHвъ) ї}левыхъ:

6 да бyдутъ вaмъ сjи въ знaменіе посредЁ вaсъ лежaще всегдA, да є3гдA вопр0ситъ тебE ќтрw сhнъ тв0й, глаг0лz: что2 сyть кaменіе сіE вaмъ;

7 и3 ты2 возвэсти1ши сhну твоемY, глаг0лz: ћкw њскудЁ їoрдaнъ рэкA t лицA ківHта завёта гDа всеS земли2, є3гдA прехождaше є3го2, и3 и3зсsче водA їoрдaнова: и3 бyдутъ вaмъ кaменіе сіE въ пaмzть сынHвъ ї}левыхъ дaже до вёка.

8 И# сотвори1ша тaкw сhнове ї}лєвы, ћкоже заповёда гDь їисyсу: и3 взeмше дванaдесzть кaменей t среды2 їoрдaна, ћкоже заповёда гDь їисyсу въ скончaніи прехождeніz сынHвъ ї}левыхъ, и3 принес0ша и5хъ съ соб0ю въ п0лкъ, и3 положи1ша и5хъ тaмw.

9 Постaви же їисyсъ и3 друг‡z дванaдесzть кaменей въ сaмэмъ їoрдaнэ на мёстэ, и3дёже стоsху н0зи жерцє1въ воздвизaющихъ ківHтъ завёта гDнz, и3 сyть тaмw дaже до сегw2 днE.

10 Стоsху же жерцы2 воздвизaющіи ківHтъ завёта гDнz во їoрдaнэ, д0ндеже скончA їисyсъ вс‰, є3ли6ка заповёда гDь їисyсу повёдати лю1демъ, по всBмъ, є3ли6ка заповёда мwmсeй їисyсу: и3 потщaшасz лю1діе, и3 преид0ша.

11 И# бhсть є3гдA скончaша вси2 лю1діе преходи1ти (їoрдaнъ), прeйде и3 ківHтъ завёта гDнz, и3 кaменіе [Вмёстw кaменіе во и3нhхъ грeческихъ жерцы2.] пред8 ни1ми.

12 И# преид0ша сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы и3 п0лъ плeмене манассjина ўстрHены пред8 сынми2 ї}лєвы, ћкоже заповёда и5мъ мwmсeй:

13 четhредесzть тhсzщъ воwружeни на рaть преид0ша пред8 гDемъ на брaнь ко грaду їеріхHну.

14 Въ т0й дeнь возвели1чи гDь їисyса пред8 всёмъ р0домъ ї}левымъ: и3 боsхусz є3гw2, ћкоже боsхусz мwmсeа, є3ли1ко врeмz поживE.

15 И# речE гDь ко їисyсу, гlz:

16 заповёждь жерцє1мъ, воздвизaющымъ ківHтъ завёта свидёніz, и3зступи1ти и3з8 їoрдaна.

17 И# заповёда їисyсъ жерцє1мъ, глаг0лz: и3зыди1те и3з8 їoрдaна.

18 И# бhсть є3гдA и3зыд0ша жерцы2 воздвизaющіи ківHтъ завёта гDнz t среды2 їoрдaна, и3 постaвиша н0ги на сyсэ, и3 ўстреми1сz водA їoрдaнова на мёсто и3 п0йде ћкоже вчерA и3 трeтіzгw днE по всемY крaю.

19 И# лю1діе взыд0ша t їoрдaна въ десsтый дeнь пeрвагw мцcа: и3 њполчи1шасz сhнове ї}лєвы въ галгaлэхъ на странЁ, ћже на вост0къ с0лнца t їеріхHна.

20 И# дванaдесzть кaмєніz сі‰, ±же взS t їoрдaна, постaви їисyсъ въ галгaлэхъ, и3 речE къ сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz:

21 є3гдA вопр0сzтъ вaсъ сhнове вaши, глаг0люще: что2 сyть кaменіе сіE;

22 возвэсти1те сынHмъ вaшымъ: ћкw по сyху прeйде ї}ль їoрдaнъ сeй,

23 и3зсуши1вшу гDу бGу вaшему в0ду їoрдaню пред8 ни1ми, д0ндеже преид0ша, ћкоже сотвори2 гDь бGъ вaшъ чермн0му м0рю, є4же и3зсуши2 гDь бGъ вaшъ пред8 вaми, д0ндеже преид0хомъ:

24 да ўвёдzтъ вси2 kзhцы земнjи, ћкw рукA гDнz крэпкA є4сть, и3 вы2 да чтeте гDа бGа вaшего во всsкое врeмz.

 

Главa 5

1 И# бhсть є3гдA ўслhшаша цaріе ґморрeйстіи, и5же бsху њб8 nнY странY їoрдaна, и3 цaріе фінjчестіи [Е#вр.: хана†ни.], и5же бsху бли1з8 м0рz, ћкw и3зсуши2 гDь бGъ їoрдaнъ рэкY пред8 сы6ны ї}левыми, внегдA преходи1ти и5мъ, и3 и3стazша мы6сли и4хъ, и3 ўжас0шасz, и3 не бsше въ ни1хъ смышлeніz ни є3ди1нагw t лицA сынHвъ ї}левыхъ.

2 Въ сіe же врeмz речE гDь їисyсу: сотвори2 себЁ ножи2 кaмєнны t кaмене џстрагw, и3 сёдъ њбрёжи сhны ї}лєвы втор0е.

3 И# сотвори2 їисyсъ себЁ ножи2 кaмєнны nстры6 и3 њбрёза сhны ї}лєвы на мёстэ наречeннэмъ х0лмъ њбрёзаніz.

4 И# тaкw њбрёза їисyсъ сhны ї}лєвы: є3ли1цы тогдA роди1шасz на пути2, и3 є3ли1цы тогдA не њбрёзани бhша t и3зшeдшихъ и3з8 є3гЂпта, всёхъ си1хъ њбрёза їисyсъ: вси2 лю1діе и3зшeдшіи и3з8 є3гЂпта мyжеска п0лу, вси2 мyжіе рaтніи и3змр0ша въ пустhни на пути2, внегдA и3зыд0ша и3з8 є3гЂпта:

5 ћкw њбрёзани бhша вси2 лю1діе и3зшeдшіи, вси1 же лю1діе, и5же роди1шасz въ пустhни на пути2, є3гдA и3зыд0ша и3з8 є3гЂпта, не њбрёзани бhша:

6 четhредесzть бо и3 двA лBта хождaше ї}ль въ пустhни мавдарjтідэ: сегw2 рaди не њбрёзани бhша мн0зи t тёхъ в0инwвъ и3зшeдшихъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, не послyшавшіи зaповэдій гDнихъ, и5мже и3 њпредэли2 гDь не ви1дэти земли2, є4юже клsтсz гDь nтцє1мъ и4хъ дaти нaмъ зeмлю кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ:

7 вмёстw же си1хъ постaви сhны и4хъ, и5хже њбрёза їисyсъ, ћкw сконч†ныz плHти бsху и5мъ, ћкw роди1шасz на пути2 не њбрёзани:

8 њбрёзавшесz же пок0й и3мsху тaмw сэдsще въ полцЁ, д0ндеже и3сцэли1шасz.

9 И# речE гDь їисyсу: въ днeшній дeнь tsхъ поношeніе є3гЂпетско t вaсъ. И# наречE и4мz мёсту томY галгaла, дaже до сегw2 днE.

10 И# њполчи1шасz сhнове ї}лєвы въ галгaлэхъ и3 сотвори1ша пaсху въ четвертыйнaдесzть дeнь мцcа t вeчера на зaпадэ на п0ли їеріхHнстэмъ,

11 и3 kд0ша t пшени1цы земли2 џноz њпрэсн0ки и3 нHваz:

12 въ т0й дeнь престA мaнна, повнегдA kд0ша t пшени1цы земли2, и3 ктомY не бhсть сынHмъ ї}лєвымъ мaнны: но kд0ша t плодHвъ земли2 фінjческіz [Е#вр.: ханаaнскіz.] въ лёто џное.

13 И# бhсть є3гдA бsше їисyсъ ў їеріхHна, и3 воззрёвъ nчи1ма свои1ма, ви1дэ человёка стоsща пред8 ни1мъ, и3 мeчь є3гw2 њбнажeнъ въ руцЁ є3гw2. И# приступи1въ їисyсъ, речE є3мY: нaшъ ли є3си2, и3ли2 t сопост†тъ нaшихъ;

14 Џнъ же речE є3мY: ѓзъ ґрхістрати1гъ си1лы гDни, нн7э пріид0хъ (сёмw). И# їисyсъ падE лицeмъ свои1мъ на зeмлю и3 поклони1сz є3мY, и3 речE: гDи, что2 повелэвaеши рабY твоемY;

15 И# речE ґрхістрати1гъ гDень ко їисyсу: и3ззyй сап0гъ съ ногY твоє1ю: мёсто бо, на нeмже ты2 стои1ши, с™о є4сть. И# сотвори2 їисyсъ тaкw.

16 ЇеріхHнъ же заключeнъ и3 њграждeнъ бhсть t лицA сынHвъ ї}левыхъ: и3 никт0же и3з8 негw2 и3схождaше, нижE вхождaше.

 

Главa 6

1 И# речE гDь ко їисyсу: сE, ѓзъ предаю2 тебЁ въ рyцэ їеріхHнъ и3 царS є3гw2, и3 сyщыz въ нeмъ, си6льны крёпостію:

2 и3 њбходи1те грaдъ w4крестъ вси2 мyжіе крёпцыи є3ди1ною (на дeнь), тaкw сотвори1те шeсть днjй:

3 и3 сeдмь жерцы2 да в0змутъ сeдмь трyбъ р0жаныхъ пред8 ківHтомъ: и3 въ седмhй дeнь њб8иди1те грaдъ седми1жды, и3 жерцы2 да вострyбzтъ въ трубы6 рHжаны:

4 и3 бyдетъ є3гдA вострyбите труб0ю р0жаною, внегдA ўслhшати вaмъ глaсъ трубы2, да воскли1кнутъ вси2 лю1діе: и3 воскли1кнувшымъ и5мъ, падyтъ сaми стёны грaда во њсновaніи своeмъ, и3 вни1дутъ вси2 лю1діе ўстреми1вшесz кjйждо прsмw себЁ во грaдъ.

5 И# вни1де їисyсъ сhнъ наvи1нъ къ жерцє1мъ сынHвъ ї}левыхъ и3 речE и5мъ глаг0лz: возми1те ківHтъ завёта гDнz, и3 сeдмь жерцы2 да в0змутъ сeдмь трyбъ р0жаныхъ пред8 лицeмъ ківHта гDнz.

6 И# речE и5мъ глаг0лz: повели1те лю1демъ њб8ити2 и3 њкружи1ти грaдъ, и3 в0ини да пред8и1дутъ воwружeни пред8 ківHтомъ гDнимъ.

7 И# бhсть є3гдA речE їисyсъ къ лю1демъ, и3 сeдмь жерцы2 и3мyще сeдмь трyбъ свzщeнныхъ да пред8и1дутъ тaкожде пред8 гDемъ, и3 да вострyбzтъ доброглaснw: и3 ківHтъ завёта гDнz в8слёдъ по ни1хъ да и4детъ:

8 в0ини же да пред8и1дутъ напреди2, и3 жерцы2 трубsще въ трубы6, и3 послёдующіи созади2 ківHта завёта гDнz бsху и3дyще и3 трубsще трубaми.

9 Лю1демъ же заповёда їисyсъ, глаг0лz: не вопи1те, нижE да слhшитъ кто2 глaса вaшегw, нижE да и3зhдетъ и3з8 ќстъ вaшихъ сл0во до днE, въ џньже повелю2 вaмъ сaмъ воскли1кнути, и3 тогдA воскли1кните.

10 И# њбшeдъ ківHтъ завёта б9іz w4крестъ грaда (є3ди1ною), ѓбіе и4де въ п0лкъ, и3 стA тaмw.

11 Во вторhй же дeнь востA їисyсъ заyтра, и3 воздвиг0ша жерцы2 ківHтъ завёта гDнz.

12 И# жерцы2 сeдмь носsщіи сeдмь трyбъ пред8идsху пред8 ківHтомъ гDнимъ и3 труби1ша трубaми, и3 в0ини воwружeни и3дsху, и3 пр0чіи лю1діе в8слёдъ ківHта завёта гDнz и3дyще, и3 жерцы2 воструби1ша трубaми р0жаными.

13 И# њбыд0ша грaдъ въ дeнь вторhй є3ди1ною, и3 поид0ша пaки въ п0лкъ: си1це творsху шeсть днjй.

14 И# бhсть въ седмhй дeнь, востaша въ востaніе ќтреннее, и3 њбыд0ша грaдъ въ т0й дeнь седми1жды.

15 И# бhсть во њбхождeніи седмёмъ воструби1ша жерцы2 трубaми, и3 речE їисyсъ къ сынHмъ ї}лєвымъ: воскли1кните, предадe бо гDь вaмъ грaдъ:

16 и3 бyдетъ грaдъ сeй пр0клzтъ, и3 вс‰, є3ли6ка сyть въ нeмъ, гDу си1лъ: т0кмw раaвъ блудни1цу снабди1те ю5, и3 вс‰, є3ли6ка сyть въ домY є3S, ћкw сокры2 прелаг†таи, и5хже посылaхомъ:

17 но вы2 соблюди1тесz t клsтвы, да не когдA помhсливше вы2 в0змете t клsтвы, и3 сотворитE п0лкъ сынHвъ ї}левыхъ клsтву, и3 потребитE ны2:

18 злaто же всE и3 сребро2, и3 мёдь и3 желёзо с™о да бyдетъ гDу: въ сокр0вище гDне да внесeтсz.

19 И# воструби1ша жерцы2 трубaми: є3гдa же ўслhшаша лю1діе глaсъ трyбный, воскли1кнуша вси2 кyпнw лю1діе глaсомъ вели1кимъ и3 си1льнымъ: и3 пад0ша вс‰ стёны грaда w4крестъ, и3 внид0ша вси2 лю1діе во грaдъ, кjйждо проти1ву себє2, и3 пріsша грaдъ.

20 И# проклS и5 їисyсъ, и3 є3ли6ка бhша во грaдэ, t мyжеска п0лу и3 до жeнска, t ю4ноши и3 до стaрца, и3 t телцA до nвцы2 и3 до nслsте, всE под8 мeчь.

21 И# двои1мъ ю4ношамъ соглsдавшымъ зeмлю речE їисyсъ: вни1дите въ д0мъ жены2 блудни1цы, и3 и3зведи1те ю5 tтyду, и3 вс‰, є3ли6ка сyть є3S, ћкоже клsстесz є4й.

22 И# внид0ста двA ю4ношы соглsдавшіи грaдъ въ д0мъ жены2, и3 и3звед0сте раaвъ блудни1цу, и3 nтцA є3S и3 мaтерь є3S, и3 брaтію є3S и3 всE ср0дство є3S, и3 вс‰ є3ли6ка бhша є4й, и3звед0ста и3 постaвиста | внЁ полкA ї}лева.

23 И# грaдъ сожг0ша nгнeмъ со всёмъ, є4же бЁ въ нeмъ, кромЁ злaта и3 сребрA, мёди и3 желёза, ±же tдaша въ д0мъ гDень внести2 гDеви.

24 И# раaвъ блудни1цу и3 вeсь д0мъ є3S nтeческій њстaви жи6вы їисyсъ, и3 њбитaти сотвори2 во ї}ли дaже до днE сегw2, понeже сокры2 прелаг†таи, и5хже послA їисyсъ соглsдати їеріхHна.

25 И# проклS їисyсъ въ т0й дeнь, глаг0лz: пр0клzтъ человёкъ пред8 гDемъ, и4же постaвитъ и3 сози1ждетъ грaдъ сeй їеріхHнъ: на пeрвенцэ своeмъ њснуeтъ є3го2, и3 на мeншемъ своeмъ постaвитъ вратA є3гw2. И# си1це сотвори2 ґзaнъ, и4же t веfи1лz: на ґвірHнэ пeрвенцэ своeмъ њсновA и5, и3 на мeншемъ спасeнэмъ постaви вратA є3гw2.

26 И# бsше гDь со їисyсомъ, и3 бЁ и4мz є3гw2 по всeй земли2.

 

Главa 7

1 И# прегрэши1ша сhнове ї}лєвы прегрэшeніемъ вели1кимъ, и3 взsша t клsтвы: взs бо ґхaръ сhнъ хармjи, сhна замврjи, сhна зaры, t плeмене їyдина, t клsтвы. И# разгнёвасz гDь ћростію на сhны ї}лєвы.

2 И# послA їисyсъ мyжы t їеріхHна въ гaй, и4же є4сть проти1ву виfavнъ на вост0къ веfи1лz, и3 речE и5мъ, глаг0лz: шeдше соглsдайте зeмлю. И# и3д0ша мyжіе и3 соглsдаша гaй.

3 И# возврати1шасz ко їисyсу и3 рек0ша є3мY: да не и4дутъ вси2 лю1діе, но ћкw двЁ тhсzщы и3ли2 три2 тhсzщы мужeй да и4дутъ и3 да вою1ютъ гaй: да не ведeши тaмw всёхъ людjй, мaлw бо є4сть и4хъ (тaмw).

4 И# и3д0ша t людjй тaмw, ѓки три2 тhсzщы мужeй, и3 побэг0ша t лицA мужeй гaйскихъ:

5 и3 ўби1ша t ни1хъ мyжіе гaйстіи ћкw три1десzть и3 шeсть мужeй, и3 tгнaша и5хъ t врaтъ, д0ндеже сокруши1ша и5хъ на стремни1нэ: и3 ўжасeсz сeрдце людjй, и3 бhсть ћкw водA.

6 И# растерзA їисyсъ ри6зы сво‰, и3 падE на земли2 на лицE своE пред8 гDемъ дaже до вeчера, сaмъ и3 стaрцы ї}лєвы: и3 посhпаша пeрсть на главы6 сво‰.

7 И# речE їисyсъ: молю1сz, гDи гDи, вскyю преведE рaбъ тв0й лю1ди сі‰ чрез8 їoрдaнъ предaти и5хъ ґморрewмъ на погублeніе; q, да бhхомъ пребhли и3 всели1лисz ў їoрдaна:

8 гDи, что2 рекY; понeже tврати2 ї}ль вhю свою2 пред8 враги6 свои1ми:

9 и3 ўслhшавъ хананeй и3 вси2 живyщіи на земли2 њбhдутъ нaсъ и3 потребsтъ нaсъ t земли2: и3 что2 сотвори1ши и4мени твоемY вели1кому;

10 И# речE гDь ко їисyсу: востaни, вскyю ты2 пaлъ є3си2 на лицE твоE;

11 согрэши1ша лю1діе и3 преступи1ша завётъ м0й, є3г0же завэщaхъ къ ни6мъ, и3 ўкрaдше t клsтвы, скрhша въ сосyдэхъ свои1хъ:

12 сегw2 рaди не м0гутъ сhнове ї}лєвы стaти пред8 лицeмъ врагHвъ свои1хъ, но хребeтъ њбратsтъ пред8 враги6 свои1ми, ћкw клsтвою стaшасz: не приложY ксемY бhти съ вaми, ѓще не и4змете клsтвы t себє2 сами1хъ:

13 востaвъ њчи1сти лю1ди и3 рцы2: њчи1ститесz на ќтро: ћкw сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: клsтва є4сть въ вaсъ, не возм0жете стaти пред8 враги6 вaшими, д0ндеже и4змете t себє2 сами1хъ клsтву:

14 и3 собери1тесz вси2 заyтра по племенHмъ (вaшымъ), и3 бyдетъ плeмz, є4же покaжетъ гDь, да приведeте по с0нмwмъ: и3 с0нмъ, є3г0же покaжетъ гDь, да приведeте по домHмъ: и3 д0мъ, є3г0же покaжетъ гDь, да приведeте по мужє1мъ:

15 и3 и4же њбличи1тсz, да сожжeтсz nгнeмъ, сaмъ и3 вс‰ є3ли6ка сyть є3гw2, ћкw преступи2 завётъ гDень и3 сотвори2 беззак0ніе во ї}ли.

16 И# востA їисyсъ заyтра, и3 приведE людjй по племенHмъ: и3 њбличи1сz плeмz їyдино.

17 И# приведeсz по с0нмwмъ, и3 њбличи1сz с0нмъ зарaинъ: и3 приведeсz с0нмъ зарaинъ по мужє1мъ, и3 њбличи1сz д0мъ замврjинъ.

18 И# приведeсz д0мъ є3гw2 по мужє1мъ, и3 њбличи1сz ґхaръ сhнъ хармjинъ сhна замврjина, сhна зарaнz, t плeмене їyдина.

19 И# речE їисyсъ ґхaру: сhне м0й, дaждь слaву днeсь гDу бGу ї}леву, и3 дaждь є3мY и3сповёданіе, и3 и3сповёждь ми2, что2 сотвори1лъ є3си2, и3 не ўтaй t менє2.

20 И# tвэщA ґхaръ їисyсу и3 речE: пои1стиннэ ѓзъ согрэши1хъ пред8 гDемъ бGомъ ї}левымъ: си1це и3 си1це сотвори1хъ:

21 ви1дэхъ въ плёнэ ри1зу краснY и3 добрY и3 двёсти дідрaхмъ сребрA, и3 сосyдъ є3ди1нъ злaтъ, пzтьдесsтъ дідрaхмъ вёсъ є3гw2: и3 помhсливъ на нS взsхъ: и3 сE, сі‰ сокровє1нна сyть въ земли2 въ кyщи моeй, и3 сребро2 сокровeнно под8 ни1ми.

22 И# послA їисyсъ послы2, и3 и3д0ша въ кyщу въ п0лкъ: и3 сі‰ бsху сокровє1нна въ кyщи є3гw2, и3 сребро2 под8 ни1ми.

23 И# и3знес0ша | и3з8 кyщи, и3 принес0ша ко їисyсу и3 къ стaрцємъ ї}лєвымъ, и3 положи1ша | пред8 гDемъ.

24 И# взS їисyсъ ґхaра сhна зарaнz, и3 сребро2 и3 ри1зу и3 сосyдъ златhй, и3 возведE є3го2 въ дeбрь ґхHръ, и3 сhны є3гw2 и3 дщє1ри є3гw2, и3 телцы2 є3гw2 и3 nслsта є3гw2 и3 вс‰ џвцы є3гw2, и3 кyщу є3гw2 и3 вс‰ и3мBніz є3гw2, и3 вeсь ї}ль по нeмъ: и3 возведE | (со всёмъ) во є3мeкъ [въ дeбрь] ґхHръ.

25 И# речE їисyсъ ґхaру: почто2 потреби1лъ є3си2 нaсъ; да потреби1тъ тS гDь, ћкоже и3 днeсь. И# поби1ша є3го2 кaменіемъ вeсь ї}ль, и3 сожг0ша вс‰ nгнeмъ, и3 наметaша и5хъ кaменіемъ,

26 и3 наметaша на нeмъ громaду кaменіz вели1ку. И# престA гDь t ћрости гнёва своегw2. Сегw2 рaди прозвaсz и4мz мёсту томY є3мeкъ ґхHръ дaже до днE сегw2.

 

Главa 8

1 И# речE гDь ко їисyсу: не б0йсz, нижE ўжасaйсz: поими2 съ соб0ю вс‰ мyжы вои6нскіz, и3 востaвъ взhди въ гaй: сE, предaхъ въ рyцэ твои2 царS гaйска и3 зeмлю є3гw2, и3 лю1ди є3гw2 и3 грaдъ є3гw2:

2 и3 да сотвори1ши гaю и3 царю2 є3гw2, ћкоже сотвори1лъ є3си2 їеріхHну и3 царю2 є3гw2: и3 плёнъ є3гw2 и3 скоты2 є3гw2 да плэни1ши себЁ: ўстр0й же себЁ подсaду грaду за соб0ю.

3 И# востA їисyсъ и3 вси2 мyжіе вои1нстіи, да вни1дутъ въ гaй: и3 и3збрA їисyсъ три1десzть тhсzщъ мужeй вои1нскихъ си1льныхъ крёпостію и3 послA и5хъ н0щію,

4 и3 заповёда и5мъ, глаг0лz: вы2 скрhйтесz за грaдомъ: не далeче бyдите t грaда ѕэлw2, и3 бyдите вси2 гот0ви:

5 ѓзъ же и3 вси2 лю1діе и5же со мн0ю пристyпимъ ко грaду: и3 бyдетъ є3гдA и3зhдутъ живyщіи въ гаи2 въ срётеніе нaмъ, ћкоже и3 прeжде, и3 побёгнемъ t лицA и4хъ:

6 и3 є3гдA и3зhдутъ в8слёдъ нaсъ, tт0ргнемъ и5хъ t грaда: и3 рекyтъ: бэжaтъ сjи t лицA нaшегw, ћкоже и3 прeжде:

7 вh же востaнете t подсaды, и3 п0йдете во грaдъ, и3 предaстъ є3го2 гDь бGъ нaшъ въ рyцэ вaши:

8 и3 бyдетъ є3гдA в0змете грaдъ, запали1те є3го2 nгнeмъ, по словеси2 семY сотвори1те: сE, заповёдаю вaмъ.

9 И# послA и5хъ їисyсъ, и3 и3д0ша въ подсaду: и3 сэд0ша междY веfи1лемъ и3 междY гaіемъ, t м0рz гaіа.

10 И# востaвъ їисyсъ заyтра, соглsда лю1ди: и3 взhде сaмъ и3 стaрцы ї}лтестіи пред8 людьми2 въ гaй.

11 И# вси2 лю1діе вои1нстіи съ ни1мъ взыд0ша, и3 и3дyще пріид0ша сопроти1въ грaда t вост0кwвъ: и3 подс†ды грaда t м0рz.

12 И# њполчи1шасz t сёвера гaіа, и3 (бhсть) дeбрь междY и4ми и3 междY гaіемъ. И# взS ћкw пsть тhсzщъ мужeй, и3 положи2 и5хъ на подсaду междY веfи1лемъ и3 гaіемъ t зaпада гaіа.

13 И# постaвиша лю1діе вeсь п0лкъ t сёвера грaда, ґ прHчаz є3гw2 t м0рz грaда. И# п0йде їисyсъ въ н0щь џну посредЁ дeбри.

14 И# бhсть є3гдA ўви1дэ цaрь гaйскій, потщaсz, и3 востA рaнw и3 и3зhде въ срётеніе и5мъ прsмw на брaнь, сaмъ и3 вси2 лю1діе є3гw2 съ ни1мъ во врeмz, пред8 лицeмъ подсaды: џнъ же не вёдzше, ћкw подсaда є3мY є4сть за грaдомъ (є3гw2).

15 И# ўви1дэ, и3 tи1де їисyсъ и3 вeсь лю1дъ t лицA и4хъ, и3 побэжE путeмъ пустhни.

16 И# ўкрэпи1сz вeсь лю1дъ гнaти в8слёдъ и4хъ, и3 погнaша в8слёдъ сынHвъ ї}левыхъ, и3 tступи1ша t грaда.

17 (И#) не њстaсz никт0же въ гаи2 и3 веfи1ли, и4же не погнA в8слёдъ ї}лz: и3 њстaвиша грaдъ tвeрстъ, и3 гнaша в8слёдъ ї}лz.

18 И# речE гDь ко їисyсу: простри2 рyку твою2 съ копіeмъ, є4же въ руцЁ твоeй, на грaдъ, занE въ рyку твою2 предaхъ є3го2: и3 подс†ды востaнутъ вск0рэ t мёста своегw2. И# прострE їисyсъ рyку свою2 и3 съ копіeмъ на грaдъ.

19 И# подс†ды востaша ск0рw t мёста своегw2: и3 и3зыд0ша, є3гдA прострE рyку, и3 внид0ша во грaдъ, и3 взsша є3го2: и3 потщaвшесz запали1ша грaдъ nгнeмъ.

20 И# њзрёвшесz њбитaтєли гaйстіи вспsть себє2, ўзрёша дhмъ восходsщь t грaда до небесE, и3 ктомY не и3мёша кaмw побёгнути, сёмw и3ли2 nвaмw: лю1діе же бэгyщіи въ пустhню њбрати1шасz на гонsщихъ.

21 Їисyсъ же и3 вeсь ї}ль ўви1дэша, ћкw взsша подс†ды грaдъ, и3 ћкw восх0дитъ дhмъ грaдный до небесE: и3 њбрати1вшесz и3зби1ша мужeй гaйскихъ.

22 И# сjи и3зыд0ша и3з8 грaда проти1ву и5мъ, и3 бhша посредЁ полкA ї}лева, сjи tсю1ду и3 сjи toнyду: и3 и3зби1ша и5хъ, д0ндеже не њстaсz ни є3ди1нъ t ни1хъ цёлъ, ни ўбэжA.

23 И# царS гaйска ћша жи1ва, и3 привед0ша є3го2 ко їисyсу.

24 И# бhсть є3гдA престaша сhнове ї}лєвы сэкyще всёхъ сyщихъ въ гаи2 и3 сyщихъ на полsхъ и3 на горЁ и3сх0да, и3дёже гони1ша и5хъ, и3 пад0ша вси2 џстріемъ мечA на нeй до концA: и3 њбрати1сz їисyсъ въ гaй и3 посэчE и5хъ мечeмъ.

25 И# бhша вси2 пaдшіи въ т0й дeнь t мyжеска п0лу и3 до жeнска дванaдесzть тhсzщъ, вси2 живyщіи въ гаи2.

26 Їисyсъ же не њбрати2 руки2 своеS, ю4же прострE съ копіeмъ, д0ндеже проклS всёхъ њбитaющихъ въ гаи2.

27 КромЁ скотHвъ (и4хъ) и3 и3мёніz, ±же во грaдэ џнэмъ, вс‰ плэни1ша себЁ сhнове ї}лєвы по повелёнію гDню, ћкоже повелЁ гDь їисyсу.

28 И# запали2 грaдъ їисyсъ nгнeмъ: зeмлю неwбитaему во вёкъ положи2 є3го2 дaже до сегw2 днE.

29 И# царS гaйска повёси на дрeвэ сугyбэмъ: и3 бsше на дрeвэ до вeчера: и3 заходsщу с0лнцу повелЁ їисyсъ, и3 снsша тёло є3гw2 съ дрeва, и3 поверг0ша є5 въ р0въ пред8 враты2 грaда: и3 насhпа над8 ни1мъ громaду вели1ку кaменіz дaже до сегw2 днE.

30 ТогдA создA їисyсъ nлтaрь гDу бGу ї}леву на горЁ гевaлъ,

31 ћкоже заповёда мwmсeй рaбъ гDень сынHмъ ї}лєвымъ, и3 ћкоже написaсz въ зак0нэ мwmсeовэ, nлтaрь t кaменій всецёлыхъ, на ни1хже не возложи1сz желёзо: и3 вознесE тaмw всесожжє1ніz гDу и3 жeртву спасeніz.

32 И# написA їисyсъ на кaменіихъ вторhй зак0нъ, зак0нъ мwmсeовъ, є3г0же написA пред8 сы6ны ї}левыми.

33 И# вeсь ї}ль, и3 стaрцы и4хъ и3 судіи6 и4хъ и3 книгHчіz и4хъ предходsху сю1ду и3 сю1ду пред8 ківHтомъ, и3 жерцы2 и3 леvjти воздвизaша ківHтъ завёта гDнz, пришeлецъ же и3 тузeмецъ: и5же бhша полови1на и4хъ бли1з8 горы2 гарізjнъ, и3 полови1на и4хъ бли1з8 горы2 гевaлъ, ћкоже заповёда мwmсeй рaбъ гDень блгcви1ти людjй ї}левыхъ въ пeрвыхъ.

34 И# по си1хъ тaкw прочтE їисyсъ вс‰ словесA зак0на сегw2, благословє1ніz и3 кл‰твы, по всемY напи1санному въ зак0нэ мwmсeовэ.

35 Не бsше словесE t всёхъ, ±же заповёда мwmсeй їисyсу, є3гHже не прочтE їисyсъ во ќши всегw2 с0нма сынHвъ ї}левыхъ, мужє1мъ и3 женaмъ, и3 дётемъ и3 пришeлцємъ приходsщымъ ко ї}лю.

 

Главa 9

1 Е#гдa же ўслhшаша вси2 цaріе ґморрeйстіи, и5же њб8 nнY странY їoрдaна, и5же въ г0рнэй и3 и5же въ рaвнэй, и3 и5же во всeмъ прим0ріи м0рz вели1кагw и3 и5же при ґнтілівaнэ, и3 хеттє1и и3 ґморрє1и, и3 гергесє1и и3 хананє1и, и3 ферезє1и и3 є3vє1и и3 їевусє1и,

2 снид0шасz вкyпэ сэщи1сz со їисyсомъ и3 со ї}лемъ є3диномhсленнw.

3 И# живyщіи въ х0лмэ въ гаваHнэ слhшаша вс‰, є3ли6ка сотвори2 гDь їеріхHну и3 гaю,

4 и3 сотвори1ша и3 сjи съ лукaвствомъ, и3 шeдше ўгот0ваша бр†шна и3 ўгот0вашасz: и3 взeмше врє1тища вє1тха на nслы2 сво‰, и3 мёхи вінA вє1тхи и3 разсёдшыzсz зав‰заны:

5 и3 сапоги2 вє1тхи и3 заплaчєны на ногY и4хъ, и3 ри6зы њбвєтшaны на ни1хъ, и3 хлёбы брaшна и4хъ бёша прес0хли и3 сплёснэли и3 сдр0блени.

6 И# пріид0ша ко їисyсу въ п0лкъ ї}левъ въ галгaлы, и3 рек0ша ко їисyсу и3 всемY ї}лю: t земли2 дaльніz пріид0хомъ, и3 нн7э завэщaйте нaмъ завётъ.

7 И# рек0ша сhнове ї}лєвы къ хоррeю: ви1ждь, не посредё ли нaсъ живeши, и3 кaкw тебЁ завэщaю завётъ;

8 И# рек0ша ко їисyсу: раби2 є3смы2 твои2. И# речE къ ни6мъ їисyсъ: tкyду є3стE; и3 tкyду пріид0сте;

9 И# рек0ша къ немY: t дaльніz земли2 ѕэлw2 пріид0хомъ раби2 твои2 во и4мz гDа бGа твоегw2: слhшахомъ бо и4мz є3гw2 и3 вс‰, є3ли6ка сотвори2 во є3гЂптэ,

10 и3 вс‰, є3ли6ка сотвори2 двои1мъ царє1мъ ґморрє1йскимъ, и5же бhша њб8 nнY странY їoрдaна, сиHну царю2 є3севHнску и3 w4гу царю2 васaнску, и4же живsше во ґстарHfэ и3 во є3драjнэ.

11 И# слhшавше рек0ша къ нaмъ стaрцы нaши и3 вси2 живyщіи на земли2 нaшей, глаг0люще: возми1те себЁ брaшно на пyть и3 и3ди1те проти1ву и5мъ, и3 рцhте къ ни6мъ: раби2 є3смы2 вaши, и3 нн7э завэщaйте нaмъ завётъ:

12 сjи хлёбы нaши, тє1плыz на пyть взsхомъ и5хъ t домHвъ нaшихъ, въ џньже дeнь и3зыд0хомъ пріити2 къ вaмъ: нн7э же пресх0ша и3 бhша содр0блени:

13 и3 сjи мёси вінA, и5хже наліsхомъ нHвы, и3 сjи разсэд0шасz: и3 ри6зы нaшz сі‰ и3 њб{вища н†ша њбетшaша t д0лгагw пути2 ѕэлw2.

14 И# взsша кн‰зи брaшно и4хъ, ґ гDа не вопроси1ша.

15 И# сотвори2 їисyсъ съ ни1ми ми1ръ, и3 ўстaви къ ни6мъ завётъ, є4же снабдёти и5хъ: и3 клsшасz и5мъ кн‰зи с0нма.

16 И# бhсть по тріeхъ днeхъ по завэщaніи къ ни6мъ завёта, ўслhшаша, ћкw бли1з8 и4хъ сyть и3 ћкw посредЁ и4хъ живyтъ.

17 И# востaша сhнове ї}лєвы и3 внид0ша во грaды и4хъ въ трeтій дeнь: грaди же и4хъ (бsху) гаваHнъ и3 кефірA, и3 вирHтъ и3 грaдъ їарjмъ.

18 И# не сотвори1ша съ ни1ми рaти (їисyсъ и3) сhнове ї}лєвы, ћкw клsшасz и5мъ вси2 кн‰зи с0нма гDемъ бGомъ ї}левымъ. И# роптaша вeсь с0нмъ ї}левъ на кнzзeй.

19 И# рек0ша вси2 кн‰зи всемY с0нму: мы2 клsхомсz и5мъ гDемъ бGомъ ї}левымъ, и3 нн7э не возм0жемъ коснyтисz и4хъ:

20 сіE сотвори1мъ и5мъ, є4же живи1ти и5хъ, и3 снабди1мъ и5хъ, и3 не бyдетъ на нaсъ гнёва клsтвы рaди, є4юже клsхомсz и5мъ.

21 И# рек0ша и5мъ кн‰зи: да живyтъ сjи, и3 бyдутъ древосёчцы и3 водон0сцы всемY с0нму. И# сотвори2 вeсь с0нмъ, ћкоже рек0ша и5мъ кн‰зи.

22 И# созвA и5хъ їисyсъ и3 речE и5мъ, глаг0лz: почто2 прельсти1сте мS, глаг0люще: далeче є3смы2 t тебє2 ѕэлw2; вh же насeлницы є3стE t живyщихъ въ нaсъ:

23 и3 нн7э пр0клzти є3стE: и3 не њскудёетъ t вaсъ рaбъ, нижE древосёчецъ, нижE водон0сецъ мнЁ и3 бGу моемY.

24 И# tвэщaша їисyсу, глаг0люще: понeже возвэсти1сz нaмъ (рабHмъ твои6мъ), є3ли6ка заповёда гDь бGъ тв0й мwmсeю рабY своемY, дaти вaмъ зeмлю сію2 и3 потреби1ти нaсъ и3 вс‰ живyщыz на нeй t лицA вaшегw, сегw2 рaди ўбоsхомсz ѕэлw2 њ душaхъ нaшихъ t лицA вaшегw, и3 сотвори1хомъ дёло сіE:

25 и3 нн7э, сE, мы2 подрyчни вaмъ, ћкоже ўг0дно є4сть вaмъ, и3 ћкоже вaмъ мни1тсz, твори1те нaмъ.

26 И# сотвори1ша и5мъ си1це: и3 и3збaви | їисyсъ въ т0й дeнь t рукY сынHвъ ї}левыхъ, и3 не ўби1ша и5хъ.

27 И# постaви | їисyсъ въ т0й дeнь древосёчцы и3 водон0сцы всемY с0нму и3 nлтарю2 б9ію. Сегw2 рaди бhша живyщіи въ гаваHнэ древосёчцы и3 водон0сцы nлтарю2 б9ію, дaже до днeшнzгw днE, и3 на мёстэ є4же ѓще и3зберeтъ гDь.

 

Главa 10

1 Е#гдa же ўслhша ґдwнівезeкъ цaрь їеrли1мскій, ћкw взS їисyсъ гaй и3 потреби2 є3го2, ћкоже сотвори2 їеріхHну и3 царю2 є3гw2, тaкw сотвори2 и3 гaю и3 царю2 є3гw2, и3 ћкw сaми вдaшасz живyщіи въ гаваHнэ ко їисyсу и3 ко ї}лю, и3 бhша въ ни1хъ,

2 и3 ўбоsшасz сaми въ себЁ ѕэлw2: вёдzху бо, ћкw грaдъ бsше вели1къ гаваHнъ, ћкw є3ди1нъ t вели1кихъ градHвъ, и3 вси2 мyжіе и5же въ нeмъ крёпцы.

3 И# послA ґдwнівезeкъ цaрь їеrли1мскій къ є3лaму царю2 хеврHнску и3 фераaну царю2 їерімyfску, и3 ко ґфjю царю2 лахjсску, и3 къ давjру царю2 nдоллaмску, глаг0лz:

4 пріиди1те, взhдите ко мнЁ и3 помози1те ми2, да повою1емъ гаваHна: вдaшасz бо сaми ко їисyсу и3 къ сынHмъ ї}лєвымъ.

5 И# собрaшасz и3 взыд0ша пsть царeй їевусeйскихъ: цaрь їеrли1мскій и3 цaрь хеврHнскій, и3 цaрь їерімyfскій и3 цaрь лахjсскій и3 цaрь nдоллaмскій, сaми и3 вси2 лю1діе и4хъ, и3 њбсэд0ша гаваHна и3 воевaша на него2.

6 И# послaша живyщіи въ гаваHнэ ко їисyсу въ п0лкъ ї}левъ въ галгaлы, глаг0люще: не tрэшaй руки2 твоеS t р†бъ твои1хъ: взhди къ нaмъ ск0рw и3 помози2 нaмъ, и3 и3зми2 нaсъ: ћкw с0брани сyть на ны2 вси2 цaріе ґморрeйстіи, живyщіи въ г0рнэй.

7 И# взhде їисyсъ t галгaлъ, сaмъ и3 вси2 лю1діе вои1нстіи съ ни1мъ, всsкъ си1льный крёпостію.

8 И# речE гDь ко їисyсу: не ўб0йсz и4хъ, ћкw въ рyцэ твои2 предaхъ |: не њстaнетъ t ни1хъ ни є3ди1нъ пред8 вaми.

9 И# пріи1де на ни1хъ їисyсъ внезaпу: всю1 бо н0щь и4де t галгaлъ.

10 И# ўжаси2 | гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ: и3 сокруши2 | гDь сокрушeніемъ вели1кимъ въ гаваHнэ: и3 погнaша | путeмъ восх0да виfwрHнска, и3 сэчaху и5хъ дaже до ґзи1ка и3 до маки1да.

11 Внегдa же бэжaти и5мъ t лицA сынHвъ ї}левыхъ до восх0да виfwрHнска, и3 гDь вeрже на нS кaменіе вели1кое грaда съ небесE дaже до ґзи1ка, и3 бhсть мн0жае ўмeршихъ t грaда кaменна, нeже ўбіeнныхъ t сынHвъ ї}левыхъ мечeмъ на брaни.

12 ТогдA глаг0ла їисyсъ ко гDу, въ џньже дeнь предадE гDь бGъ ґморрeа под8 рyку ї}леву, є3гдA сокруши2 и5хъ въ гаваHнэ, и3 сокруши1шасz t лицA ї}лева: и3 речE їисyсъ: да стaнетъ с0лнце прsмw гаваHну, и3 лунA прsмw дeбри є3лHнъ.

13 И# стA с0лнце и3 лунA въ стоsніи, д0ндеже tмсти2 бGъ врагHмъ и4хъ. Не сіe ли є4сть пи1сано въ кни1гахъ првdнагw: и3 стA с0лнце посредЁ небесE и3 не и3дsше на зaпадъ въ совершeніе днE є3ди1нагw;

14 И# не бhсть дeнь таковhй нижE прeжде, нижE послэди2, є4же послyшати бGу тaкw глaса человёча, ћкw гDь споб0рствова ї}лю.

15 И# возврати1сz їисyсъ и3 вeсь ї}ль съ ни1мъ въ п0лкъ въ галгaлы.

16 И# ўбэг0ша пsть цaріе сjи и3 скрhшасz въ пещeрэ ћже въ маки1дэ.

17 И# повёдаша їисyсу, глаг0люще: њбрэт0шасz пsть цaріе скрhвшіисz въ пещeрэ ћже въ маки1дэ.

18 И# речE їисyсъ: привали1те кaменіе вeліе ко ќстію пещeры и3 пристaвите над8 ни1ми мyжы стрещи2 и5хъ:

19 вh же не ст0йте здЁ, гонsще в8слёдъ врагHвъ вaшихъ, и3 пости1гните њстaнокъ и4хъ, и3 не дади1те вни1ти и5мъ во грaды и4хъ, предадe бо | гDь бGъ нaшъ въ рyцэ нaши.

20 И# бhсть є3гдA престA їисyсъ и3 вси2 сhнове ї}лєвы сэкyще и5хъ сэчeніемъ вели1кимъ ѕэлw2 дaже до концA, и3 ўцэлёвшіи t ни1хъ внид0ша во грaды твє1рды.

21 И# возврати1шасz вси2 лю1діе въ п0лкъ ко їисyсу въ маки1ду здрaви, и3 не возскомлЁ никт0же t сынHвъ ї}левыхъ љзhкомъ свои1мъ.

22 И# речE їисyсъ: tвeрзите ќстіе пещeры и3 и3зведи1те ко мнЁ пsть царeй си1хъ и3з8 пещeры.

23 И# сотвори1ша тaкw, и3 и3звед0ша къ немY пsть царeй и3з8 пещeры: царS їеrли1мска и3 царS хеврHнска, и3 царS їерімyfска и3 царS лахjсска и3 царS nдоллaмска.

24 И# є3гдA и3звед0ша и5хъ ко їисyсу, и3 созвA їисyсъ всего2 ї}лz и3 начaлники вои6нскіz ходsщыz съ ни1мъ, глаг0лz къ ни6мъ: приступи1те и3 наступи1те ногaми вaшими на вы6и царeй си1хъ. И# приступи1вше наступи1ша ногaми свои1ми на вы6и и4хъ.

25 И# речE къ ни6мъ їисyсъ: не б0йтесz и4хъ, ни ўжасaйтесz: мужaйтесz и3 крэпи1тесz, ћкw си1це сотвори1тъ гDь всBмъ врагHмъ вaшымъ, и5хже вы2 повою1ете.

26 И# ўби2 | їисyсъ, и3 повёси | на пzти2 древесёхъ: и3 бhша ви1сzще на древaхъ дaже до вeчера.

27 И# бhсть при захождeніи с0лнца, повелЁ їисyсъ, и3 снsша | съ древeсъ, и3 вверг0ша | въ пещeру, въ ню1же вбэг0ша тaмw: и3 завали1ша кaменіемъ вели1кимъ пещeру до днeшнzгw днE.

28 Взsша же и3 маки1ду въ т0й дeнь, и3 и3зби1ша ю5 џстріемъ мечA и3 царS є3S, и3 потреби1ша и5хъ и3 всE дhшущее є4же бsше въ нeй: и3 не њстaсz никт0же въ нeй цёлъ и3 и3збёгшій. И# сотвори1ша царю2 маки1дску, ћкоже сотвори1ша царю2 їеріхHнску.

29 И# tи1де їисyсъ и3 вeсь ї}ль съ ни1мъ t маки1ды въ лeвну, и3 њблежE лeвну.

30 И# предадE ю5 гDь въ рyцэ ї}лю: и3 взsша ю5 и3 царS є3S, и3 и3зби1ша ю5 џстріемъ мечA, и3 всE дhшущее въ нeй: и3 не њстaсz въ нeй ни є3ди1нъ цёлъ и3 и3збёгшій. И# сотвори1ша царю2 є3S, ћкоже сотвори1ша царю2 їеріхHнску.

31 И# tи1де їисyсъ и3 вeсь ї}ль съ ни1мъ t лeвны въ лахjсъ, и3 њблежE є3го2, и3 воевaше нaнь.

32 И# предадE гDь лахjсъ въ рyцэ ї}лєвы: и3 взS є3го2 въ дeнь вторhй, и3 и3зби1ша є3го2 џстріемъ мечA (и3 всE дhшущее въ нeмъ), и3 потреби1ша є3го2, ћкоже сотвори1ша лeвнэ.

33 ТогдA взhде њрaмъ цaрь газeрскъ, помогazй лахjсу: и3 порази2 є3го2 їисyсъ џстріемъ мечA, и3 лю1ди є3гw2, д0ндеже не њстaсz t ни1хъ ни є3ди1нъ цёлъ и3 и3збёгшій.

34 И# tи1де їисyсъ и3 вeсь ї}ль съ ни1мъ t лахjса во ґглHнъ, и3 њблежE и5, и3 воевA на него2.

35 И# предадE и5 гDь въ рyцэ ї}лю: и3 взS и5 въ т0й дeнь, и3 и3зби2 и5 џстріемъ мечA, и3 всE дhшущее въ нeмъ ўби2, и3 сотвори2 є3мY ћкоже и3 лахjсу.

36 И# tи1де їисyсъ и3 вeсь ї}ль съ ни1мъ въ хеврHнъ, и3 њбсsде и5:

37 и3 взS є3го2, и3 порази2 є3го2 џстріемъ мечA, и3 царS є3гw2, и3 вс‰ вє1си є3гw2, и3 вс‰ ды6шущаz є3ли6ка бsху въ нeмъ: не бЁ ўцэлёвый: ћкоже сотвори1ша ґглHну, потреби1ша и5 и3 всE дhшущее, є3ли6ка въ нeмъ бsху.

38 И# њбрати1сz їисyсъ и3 вeсь ї}ль съ ни1мъ въ давjръ: и3 њбсёдше и5,

39 взsша є3го2 и3 царS є3гw2 и3 вс‰ вє1си є3гw2, и3 порази1ша и5 мечeмъ, и3 потреби1ша и5 и3 всE дhшущее въ нeмъ, и3 не њстaвиша въ нeмъ ни є3ди1нагw ўцэлёвша: ћкоже сотвори1ша хеврHну и3 царю2 є3гw2, тaкw сотвори1ша давjру и3 царю2 є3гw2, и3 ћкоже сотвори1ша лeвнэ и3 царю2 є3S.

40 И# порази2 їисyсъ всю2 зeмлю г0рную и3 нагeвъ, и3 рaвную и3 ґсидHfъ, и3 вс‰ цари6 є3гw2: не њстaвиша въ нeмъ ни є3ди1нагw ўцэлёвша: и3 всE дhшущее потреби1ша, ћкоже заповёда гDь бGъ ї}лю.

41 И# и3зби2 и5хъ їисyсъ t кaдисъ-варни2 дaже до гaзы, и3 всю2 зeмлю гос0мъ дaже до гаваHна:

42 и3 вс‰ цари6 сі‰ и3 зeмлю и4хъ взS їисyсъ є3ди1ною: ћкw гDь бGъ ї}левъ помогaше ї}лю.

43 И# возврати1сz їисyсъ и3 вeсь ї}ль съ ни1мъ въ п0лкъ въ галгaлы.

 

Главa 11

1 Е#гдa же ўслhша їавjнъ цaрь ґсHрскъ, послA ко їwвaву царю2 мадHнску, и3 къ царю2 семерHнску и3 къ царю2 ґхіaвску,

2 и3 къ царє1мъ и5же въ сідHнэ вели1цэмъ и3 въ г0рнэй, и3 въ ѓраву прsмw хенерefу, и3 на полsну, и3 въ нафеддHръ,

3 и3 къ примHрскимъ хананeамъ t востHкъ, и3 къ примHрскимъ ґморрewмъ и3 хеттewмъ, и3 ферезewмъ и3 їевусewмъ, и5же на горЁ, и3 є3vewмъ, и3 и5же под8 ґермHномъ, въ зeмлю массифA.

4 И# и3зыд0ша сjи и3 цaріе и4хъ съ ни1ми, лю1діе мн0зи, ћкw пес0къ и4же при краи2 м0рz мн0жествомъ, и3 к0ни и3 колєсни1цы мнHги ѕэлw2.

5 И# снид0шасz вси2 цaріе сjи, и3 пріид0ша вкyпэ, и3 њполчи1шасz при водЁ маррHнъ воевaти на ї}лz.

6 И# речE гDь ко їисyсу: не ўб0йсz t лицA и4хъ, ћкw заyтра въ сeй чaсъ ѓзъ предaмъ и5хъ ћзвенныхъ пред8 сhны ї}лєвы: к0нємъ и4хъ жи6лы пресэчeши и3 колєсни1цы и4хъ да сожжeши nгнeмъ.

7 И# пріи1де їисyсъ и3 вси2 лю1діе вои1нстіи съ ни1мъ на ни1хъ къ водЁ маррHнстэй внезaпу, и3 напад0ша на нS въ г0рнэй.

8 И# предадE и5хъ гDь под8 рyцэ ї}лєвы: и3 сэкyще и5хъ, прогнaша дaже до сідHна вели1кагw и3 до масрефHfъ-маjма и3 до п0ль масси1фскихъ къ вост0кwмъ: и3 и3зсэк0ша и5хъ, д0ндеже не њстaсz въ ни1хъ ни є3ди1нъ цёлъ и3 и3збёгшій.

9 И# сотвори2 и5мъ їисyсъ, ћкоже заповёда є3мY гDь: к0нємъ и4хъ жи6лы пресэчE и3 колєсни1цы и4хъ сожжE nгнeмъ.

10 И# њбрати1сz їисyсъ въ то2 врeмz, и3 взS ґсHръ, и3 царS є3гw2 ўби2 мечeмъ: ґсHръ бо бЁ прeжде њбладaющій всёми цaрствы си1ми:

11 и3 и3зби2 всE дhшущее, є4же въ нeмъ бhсть, џстріемъ мечA, и3 потреби1ша вс‰, и3 не њстaсz въ нeмъ всE дhшущее: и3 ґсHръ запали1ша nгнeмъ.

12 И# вс‰ грaды цaрствъ си1хъ и3 вс‰ цари6 и4хъ взS їисyсъ и3 и3зби2 | мечeмъ, и3 потреби2 и5хъ, ћкоже повелЁ и5мъ мwmсeй рaбъ гDень.

13 Но вс‰ грaды крBпки не запали2 ї}ль, т0чію ґсHръ є3ди1нъ запали2 їисyсъ.

14 И# вс‰ кwрhсти и4хъ и3 вс‰ скоты2 и4хъ плэни1ша себЁ сhнове ї}лєвы: людjй же всёхъ потреби1ша мечeмъ, д0ндеже погуби1ша и5хъ, и3 не њстaвиша t ни1хъ ни є3ди1нагw дhшущагw.

15 Ћкоже повелЁ гDь мwmсeю рабY своемY, тaкw мwmсeй заповёда їисyсу: и3 тaкw сотвори2 їисyсъ, не преступи2 ни є3ди1нагw же t всёхъ, ±же заповёда гDь мwmсeю.

16 И# взS їисyсъ всю2 зeмлю г0рную и3 всю2 зeмлю нагeвъ, и3 всю2 зeмлю гос0мску, и3 рaвную, и3 ћже на зaпадъ, и3 г0ру ї}леву, и3 п0лz ±же при горЁ,

17 t горы2 хелхA, и3 ћже восх0дитъ къ сеjру, и3 дaже до валгaда, и3 п0ле лівaна под8 гор0ю ґермHнъ: и3 вс‰ цари6 и4хъ взS и3 и3зби2.

18 И# мнHги дни6 сотвори2 їисyсъ съ цари6 си1ми брaнь:

19 и3 не бЁ ни є3ди1нагw грaда, є3гHже не предадE гDь сынHмъ ї}лєвымъ, кромЁ є3veа њбитaющагw въ гаваHнэ: всёхъ взsша брaнію:

20 ћкw гDемъ бhсть ўкрэпи1тисz и4хъ сeрдцу, сопроти1витисz на брaни проти1ву ї}лz, да потребsтъ и5хъ, ћкw да не дaстсz и5мъ ми1лость, но да потребsтсz, ћкоже гlа гDь къ мwmсeю.

21 И# пріи1де їисyсъ въ то2 врeмz, и3 потреби2 (вс‰) є3накjмы t г0рныz, t хеврHна и3 t давjра и3 t ґнHва, и3 t всеS горы2 ї}левы и3 t всеS горы2 їyдины, съ гр†ды и4хъ, и3 потреби2 | їисyсъ:

22 не њстaсz ни є3ди1нъ є3накjмъ t сынHвъ ї}левыхъ, но т0чію въ гaзэ и3 въ гefэ и3 во ґсидHfэ њстaшасz.

23 И# взS їисyсъ всю2 зeмлю, ћкоже заповёда гDь мwmсeю: и3 дадE ю5 їисyсъ въ наслёдіе ї}лю, раздэлeніемъ по племенHмъ и4хъ. И# престA землS вою1ема бhти.

 

Главa 12

1 И# сjи цaріе земли2, и5хже и3зби1ша сhнове ї}лєвы и3 наслёдиша зeмлю и4хъ њб8 nнY странY їoрдaна, t востHкъ с0лнца, t дeбри ґрнHнскіz дaже до горы2 ґермHнъ, и3 всю2 зeмлю ѓраву t востHкъ:

2 сиHна царS ґморрeйска, и4же живsше во є3севHнэ, њбладazй t ґрои1ра, и4же є4сть въ дeбри ґрнHнстэй t страны2 дeбри, и3 п0лъ (земли2) галаaда дaже до їав0ка, (и3дёже) предёлы сынHвъ ґммHнихъ:

3 и3 ѓрава дaже до м0рz хенерefъ на вост0ки, и3 дaже до м0рz ѓрава, м0рz соли1щнагw t востHкъ, путeмъ и4же ко виfсімHfу, и3 t fемaна и4же под8 ґсидHfъ-фaсгою:

4 и3 w4гъ цaрь васaнскій њстaсz t и3споли1нwвъ, и4же њбитA во ґстарHfэ и3 во є3драjнэ,

5 њбладazй t горы2 ґермHнъ, и3 t селхи2, и3 всeю землeю васaнъ дaже до предBлъ гесурJ, и3 махаfJ, и3 п0лъ галаaда до предBлъ сиHна царS є3севHнска.

6 Мwmсeй рaбъ гDень и3 сhнове ї}лєвы порази1ша |: и3 дадE ю5 мwmсeй рaбъ гDень въ наслёдіе руви1му и3 гaду и3 полплeмени манассjину.

7 И# сjи цaріе ґморрeйстіи, ±же и3зби2 їисyсъ и3 сhнове ї}лєвы њб8 nнY странY їoрдaна, при м0ри валгaдъ на п0ли лівaна, и3 дaже до горы2 ґл0къ, восходsщихъ въ сиjръ: и3 дадE ю5 їисyсъ племенHмъ ї}лєвымъ въ наслёдіе по жрeбію и4хъ,

8 на горЁ и3 на п0ли, и3 во ѓравэ и3 во ґсидHfэ, и3 въ пустhни и3 во нагeвэ, хеттeа и3 ґморрeа, и3 хананeа и3 ферезeа, и3 є3veа и3 їевусeа:

9 царS їеріхHнска и3 царS гaйска, и4же є4сть бли1з8 веfи1лz,

10 царS їеrли1мска, царS хеврHнска,

11 царS їерімyfска, царS лахjсска,

12 царS є3глHнска, царS газeрска,

13 царS давjрска, царS гадeрска,

14 царS є3рмafска, царS ґдeрска,

15 царS лeвнска, царS nдоллaмска,

16 царS маки1дска, царS веfи1лска,

17 царS ґпфyска, царS nфeрска,

18 царS ґфeкска, царS хесарHмска,

19 царS самврHнска, царS фyвска,

20 царS марHнска, царS ґхсaфска,

21 царS fанaхска, царS магдедHнска,

22 царS кедeсска, царS їеконaма хермeла,

23 царS ґдHрска нафеддHрz,

24 царS гwjмска гелгeлz, царS fерскA. Вси2 сjи цaріе три1десzть є3ди1нъ.

 

Главa 13

1 Їисyсъ же состарёсz прошeдъ дни6. И# речE гDь ко їисyсу: ты2 состарёлсz є3си2 дeнми, и3 землS њстaсz мн0га въ наслёдіе:

2 и3 сіS землS њстaвшаzсz: предёлы фmліст‡мли, гесурJ и3 хананeй,

3 t неwбитaемыz, ћже t лицA є3гЂпта дaже до предBлъ ґккарHнскихъ њшyюю хананewвъ, причислsетсz пzти1мъ w4бластемъ фmліст‡мскимъ: газeу и3 ґзHтію, и3 ґскалwнjту и3 гетfeю, и3 ґккарwнjту и3 є3veю:

4 t fемaнъ и3 всeй земли2 ханаaнстэй прsмw гaзэ, и3 сідHніи дaже до ґфeка, дaже до предBлъ ґморрeйскихъ:

5 и3 всю2 зeмлю гавлJ фmлістjмлю, и3 вeсь лівaнъ t востHкъ с0лнца, t галгaлъ под8 гор0ю ґермHнъ дaже до вх0да є3мafъ:

6 всsкъ њбитaющій въ г0рнэй t лівaна дaже до масрефwfмаjма, всёхъ сідHнzнъ ѓзъ потреблю2 t лицA ї}лева: но раздaй ю5 во жрeбій ї}лю, ћкоже заповёдахъ тебЁ:

7 и3 нн7э раздэли2 зeмлю сію2 въ наслёдіе девzти2 племенHмъ и3 полплeмени манассjину t їoрдaна дaже до м0рz вели1кагw, къ зaпаду с0лнца дaси ю5: м0ре вели1кое предёлъ бyдетъ.

8 Двy же племенHмъ и3 полуплeмени манассjину, руви1му и3 гaду, дадE мwmсeй њб8 nнY странY їoрдaна: къ вост0кwмъ с0лнца дадE и5мъ мwmсeй рaбъ гDень,

9 t ґрои1ра, и4же є4сть на ќстіи водотeчи ґрнHни, и3 грaдъ и4же посредЁ дeбри, и3 вeсь місHръ t медавaна:

10 вс‰ грaды сиHна царS ґморрeйска, и4же цaрствова во є3севHнэ, дaже до предBлъ сынHвъ ґммHнихъ:

11 и3 галаaдъ, и3 предёлы гесурJ, и3 махаfJ, всю2 г0ру ґермHнъ, и3 всю2 васанjтску до є3лхи2:

12 всE цaрство w4гово въ васанjтідэ, и4же цaрствова во ґстарHfэ и3 во є3драjнэ: сeй њстaсz (є3ди1нъ) t и3споли1нwвъ, и3 ўби2 є3го2 мwmсeй, и3 потреби2.

13 И# не потреби1ша сhнове ї}лєвы гесyра и3 махafа и3 хананeа: и3 живsше цaрь гесурJ и3 махаfJ въ сынёхъ ї}левыхъ дaже до сегw2 днE.

14 Т0кмw плeмени леvjину не дадeсz наслёдіе: гDь бGъ ї}левъ, сaмъ наслёдіе и4хъ, ћкоже речE и5мъ гDь. И# сіE раздэлeніе, є4же раздэли2 мwmсeй сынHмъ ї}лєвымъ (по племенHмъ и4хъ) во ґравHfэ мwaвли њб8 nнY странY їoрдaна проти1ву їеріхHна.

15 И# дадE мwmсeй плeмени сынHвъ руви1млихъ по с0нмwмъ и4хъ:

16 и3 бhша и5мъ предёлы t ґрои1ра, и4же є4сть прsмw дeбри ґрнHнскіz, и3 грaдъ, и4же є4сть въ дeбри ґрнHнстэй,

17 и3 всю2 зeмлю місHрску дaже до є3севHна, и3 вс‰ грaды и5же сyть въ місHрэ, и3 девHръ, и3 вамHfъ-ваaлъ, и3 д0мы веелмw6ни,

18 и3 їaсса и3 кедимHfа и3 мифаafъ,

19 и3 каріаfeмъ и3 севамA, и3 сaрfъ и3 сіHръ на горЁ є3нaкъ,

20 и3 веfфогHръ и3 ґсидHfъ-фасгA и3 виfсімyfъ,

21 и3 вс‰ грaды місw6рски, и3 всE цaрство сиHна царS ґморрeйска, є3г0же ўби2 мwmсeй самаго2, и3 старBйшины маді†мли, и3 є3vjа и3 рок0ма, и3 сyра и3 ќра и3 ровeка, кн‰зи сіw6рскіz, и3 живyщихъ на земли2 (т0й):

22 и3 валаaма сhна веHрова волхвA ўби1ша мечeмъ сhнове ї}лєвы въ сражeніи.

23 Бhша же предёлы руви6мли, їoрдaнъ предёлъ. СіE наслёдіе сынHвъ руви1млихъ по с0нмwмъ и4хъ, грaды и4хъ и3 сeла и4хъ.

24 Дадe же мwmсeй сынHмъ гaдwвымъ по с0нмwмъ и4хъ,

25 и3 бhша и5мъ предёлы їази1ръ: вси2 грaди гала†ди и3 полземли2 сынHвъ ґммHнихъ до ґрои1ра, и4же є4сть пред8 лицeмъ раввafа:

26 и3 t є3севHна до рамHfа къ мaсфэ, и3 вотанjму, и3 манаjму до предBлъ давjровыхъ,

27 и3 во є3мeкэ виfарaмъ и3 виfнамрA, и3 сwхHfъ и3 сафHнъ, и3 пр0чее цaрство сиHна царS є3севHнска: и3 їoрдaнъ њпредэлsетъ дaже до страны2 м0рz хенерefъ, њб8 nнY странY їoрдaна t востHкъ.

28 СіE наслёдіе сынHвъ гaдовыхъ по с0нмwмъ и4хъ и3 по градHмъ и4хъ и3 сeламъ и4хъ.

29 И# дадE мwmсeй полуплeмени манассjину по с0нмwмъ и4хъ,

30 и3 бhша предёлы и4хъ t манаjма, и3 всE цaрство васaнско, и3 всE цaрство w4га царS васaнска, и3 вс‰ вє1си їаjра, ±же сyть въ васанjтідэ, шестьдесsтъ градHвъ:

31 и3 п0лъ галаaда, и3 во ґстарHfэ, и3 во є3драjнэ, грaды цaрства w4гова въ васанjтідэ: и3 дaшасz сынHмъ махjрwвымъ, сынHмъ манасс‡инымъ, и3 полови1нэ сынHвъ махjровыхъ по с0нмwмъ и4хъ.

32 Сjи сyть, и5мже дадE наслёдіе мwmсeй њб8 nнY странY їoрдaна во ґравHfэ мwaвли, прsмw їеріхHна на вост0ки.

33 Плeмени же леvjину не дадE мwmсeй наслёдіz: понeже сaмъ гDь бGъ ї}левъ наслёдіе є3гw2 є4сть, ћкоже гlа и5мъ.

 

Главa 14

1 И# сjи наслёдовавшіи t сынHвъ ї}левыхъ въ земли2 ханаaнстэй, и5мже раздэли1ша ю5 въ наслёдіе є3леазaръ жрeцъ и3 їисyсъ сhнъ наvи1нъ и3 кн‰зи nтeчествъ племeнъ сынHвъ ї}левыхъ:

2 по жрeбіємъ наслёдиша, ћкоже заповёда гDь мwmсeомъ дaти девzти2 племенHмъ и3 полплeмени (манассjину),

3 дадe бо мwmсeй наслёдіе двY племенHмъ и3 полплeмени манассjину њб8 nнY странY їoрдaна: леvjтwмъ же не дадE жрeбіz въ ни1хъ:

4 занeже бhша сhнове їHсифwвы двA племенA, манассjино и3 є3фрeмле: и3 не дадeсz чaсти въ земли2 леvjтwмъ, но т0кмw грaды њбитaти, и3 предгр†діz скотHмъ и4хъ, и3 скоты2 и4хъ.

5 Ћкоже заповёда гDь мwmсeю, тaкw сотвори1ша сhнове ї}лєвы и3 раздэли1ша зeмлю.

6 И# пріид0ша сhнове ї{дины ко їисyсу въ галгaлы. И# речE къ немY халeвъ їефоннjинъ кенезeй: ты2 вёси сл0во, є4же гlа гDь къ мwmсeю человёку б9ію њ мнЁ и3 њ тебЁ въ кaдисъ-варни2:

7 четhредесzти бо лётъ бёхъ, є3гдA послa мz мwmсeй рaбъ гDень t кaдисъ-варни2 соглsдати зeмлю: и3 tвэщaхъ є3мY сл0во по сeрдцу є3гw2:

8 брaтіz мо‰ ходи1вшіи со мн0ю преврати1ша сeрдце людjй, ѓзъ же приложи1хсz послёдовати гDеви бGу моемY:

9 и3 клsтсz мwmсeй въ т0й дeнь, глаг0лz: землS, на ню1же возшeлъ є3си2, тебЁ бyдетъ въ жрeбій и3 чaдwмъ твои6мъ во вёкъ, ћкw приложи1лсz є3си2 послёдовати гDу бGу моемY:

10 и3 нн7э препитa мz гDь, ћкоже речE, сіE четhредесzть и3 пsтое лёто, tнeлэже гlа гDь сл0во сіE къ мwmсeю, и3 хождaше ї}ль въ пустhни: и3 нн7э сE, ми2 днeсь џсмьдесzтъ и3 пsть лётъ:

11 є3щE є4смь днeсь могjй, ћкоже є3гдA послa мz мwmсeй: тaкw и3 нн7э могY входи1ти и3 и3сходи1ти на брaнь:

12 и3 нн7э прошY ў тебє2 горы2 сеS, ћкоже речE гDь въ дeнь w4нъ, ћкw ты2 слhшалъ є3си2 сл0во сіE въ дeнь џный: нн7э же є3накjми тaмw сyть, грaды твє1рды и3 вели1цы: ѓще u5бо бyдетъ гDь со мн0ю, потреблю2 и5хъ, ћкоже речe ми гDь.

13 И# благослови2 є3го2 їисyсъ, и3 дадE хеврHнъ халeву сhну їефоннjину, сhну кенезeину въ жрeбій.

14 Сегw2 рaди бhсть хеврHнъ халeву їефоннjину кенезeину въ жрeбій дaже до днE сегw2: понeже возслёдова повелёнію гDа бGа ї}лева.

15 И$мz же хеврHну прeжде бsше грaдъ ґрг0въ: митроп0ль є3накjмлzнъ сeй. И# почи2 землS t брaни.

 

Главa 15

1 И# бhша предёлы сынHвъ їyдиныхъ по с0нмwмъ и4хъ, t предBлъ їдумeйскихъ, t пустhни сjнъ къ лjву дaже до кaдисъ къ ю4гу:

2 и3 бhша предёлы и4хъ t полyдне до чaсти м0рz слaнагw, t верхA клонsщагwсz къ ю4гу,

3 и3 прох0дzтъ прsмw восхождeнію ґкраввjмъ, и3 њбх0дzтъ сенA, и3 восх0дzтъ t ю4га до кaдисъ-варни2: и3 и3сх0дzтъ и3з8 є3срHна, и3 восх0дzтъ во ґддaру, и3 и3сх0дzтъ на зaпады кaдисъ, њбх0дzтъ ґккарки2,

4 и3 и3сх0дzтъ во ґсемHну, и3 прех0дzтъ дaже до дeбри є3гЂпетскіz: и3 бyдетъ и3сх0дъ предёлwвъ є3гw2 къ м0рю. Сjи сyть предёлы и4хъ t ю4га.

5 И# предёлы t востHкъ, всE м0ре слaное дaже до чaсти їoрдaна, и3 предёлы и4хъ къ сёверу, и3 t верхA м0рz, и3 t чaсти їoрдaнски:

6 восх0дzтъ предёлы (тjи) въ виfaглу и3 прех0дzтъ t сёвера къ веfaру, и3 восх0дzтъ предёлы къ кaмени веHра сhна руви1млz,

7 и3 восх0дzтъ предёлы къ девjру дeбри ґхHровы, и3 низх0дzтъ до галгaлы, ћже є4сть прsмw схождeнію ґдоммjнъ, и4же є4сть къ ю4гу дeбри, и3 восх0дитъ предёлъ къ водЁ и3ст0чника с0лнечна, и3 бyдетъ и3сх0дъ є3гw2 и3ст0чникъ рwги1ль:

8 и3 восх0дzтъ предёлы въ дeбрь є3нн0мъ, созади2 їевyса t полyдне, сeй є4сть їеrли1мъ: и3 и3сх0дzтъ предёлы на вeрхъ горы2, ћже є4сть пред8 лицeмъ дeбри є3нн0мъ къ м0рю, ћже є4сть t чaсти земли2 рафаjнъ къ сёверу:

9 и3 прех0дитъ предёлъ t верхA горы2 ко и3ст0чнику воды2 нафfw2 и3 прех0дитъ къ горЁ є3фрHни, и3 и3зведeтъ предёлъ въ ваaлъ, сeй є4сть грaдъ їарjмъ:

10 и3 њбhдетъ предёлъ t ваaла къ м0рю и3 прeйдетъ въ г0ру сиjръ, и3 прeйдетъ созади2 грaда їарjма t сёвера, сeй є4сть хасалHнъ: и3 сни1детъ ко грaду с0лнечну и3 прeйдетъ къ ю4гу:

11 и3 прех0дитъ предёлъ созади2 ґккарHна до сёвера, и3 прех0дzтъ предёлы въ сакхарHнъ, и3 прeйдутъ г0ру земли2 валаaни, и3 прех0дzтъ ко їавни1лу, и3 бyдетъ и3сх0дъ предёлwвъ къ м0рю, и3 предёлы и4хъ t м0рz, м0ре вели1кое њпредэли1тъ.

12 Сjи предёлы сынHвъ їyдиныхъ w4крестъ по с0нмwмъ и4хъ.

13 И# дадE (їисyсъ) халeву сhну їефоннjину чaсть посредЁ сынHвъ їyдиныхъ повелёніемъ б9іимъ, и3 дадE є3мY їисyсъ грaдъ ґрв0къ, nтцA є3нaкова: сeй є4сть хеврHнъ.

14 И# потреби2 tтyду халeвъ сhнъ їефоннjинъ три2 сhны є3нaкwвы, сусjа и3 fолмаJ и3 ґхімA:

15 и3 взhде tтyду халeвъ на живyщихъ въ давjрэ: и4мz же прeжде бsше давjру грaдъ пи1сменъ.

16 И# речE халeвъ: и4же ѓще в0зметъ кто2 грaдъ пи1сменъ и3 воз8wбладaетъ и4мъ, дaмъ є3мY ґсхaнь дщeрь мою2 въ женY.

17 И# взS є3го2 гоfоніи1лъ сhнъ кенeза, брaта халeвова, ю3нёйшій: и3 дадE є3мY ґсхaнь дщeрь свою2 въ женY.

18 И# бhсть внегдA tходи1ти є4й, и3 совэщA съ ни1мъ, глаг0лющи: попрошY ў nтцA моегw2 селA. И# воззвA со nслsти. И# речE є4й халeвъ: чт0 ти є4сть;

19 И# речE є3мY: дaждь ми2 благословeніе, ћкw въ зeмлю полyденную tдaлъ є3си2 мS: дaждь ми2 гwлafъ-маjмъ. И# дадE є4й халeвъ гwлafъ-маjмъ вhшній и3 гwлafъ ни1жній.

20 СіE наслёдіе плeмене сынHвъ їyдиныхъ по с0нмwмъ и4хъ:

21 бhша же грaди и4хъ грaди плeмене сынHвъ їyдиныхъ къ предёлwмъ є3дw6млимъ въ пустhни, кавсеи1лъ и3 є3драjмъ и3 їагyръ,

22 и3 кінA и3 дімwнA и3 ґдадA,

23 и3 кедeсъ и3 ґсHръ и3 їfнаxjфъ,

24 и3 телeмъ и3 валHfъ,

25 и3 ґсHръ н0вый и3 грaдъ ґсерHмъ (сeй є4сть ґсHръ):

26 ґмaмъ и3 самаA и3 мwдадA,

27 и3 ґсергаддA и3 веfфалefъ,

28 и3 ґсарсулA и3 вирсавеE (*и3 сeла и4хъ и3 предгр†діz и4хъ):

29 и3 ваалA и3 ґvjмъ и3 ґсeмъ,

30 и3 є3лfwлaдъ и3 хесjлъ и3 є3рмA,

31 и3 сікелeгъ и3 ведевинA и3 сансаннA,

32 и3 лавHfъ и3 селеjмъ, и3 ґjнъ и3 реммHнъ: всёхъ градHвъ двaдесzть и3 дeвzть, и3 сeла и4хъ.

33 Въ нап0льнэй, є3сfаHлъ и3 сараA, и3 ґснA (*и3 рамeнъ),

34 и3 занw2 и3 и3нгонjмъ, и3 fаффуA и3 и3наjмъ,

35 и3 їерімyfъ и3 nдоллaмъ, (*и3 немрA) и3 сwхw2 и3 ґзикA,

36 и3 сагарjмъ и3 ґдіаfаjмъ, и3 гaдира и3 сeла є3S: грaди четыренaдесzть и3 вє1си и4хъ.

37 Сеннaмъ и3 ґдасA и3 магдалгaдъ,

38 и3 далаaнъ и3 масфA и3 їекfаи1лъ,

39 и3 лахjсъ и3 васхafъ и3 є3глHмъ,

40 и3 хаввHнъ и3 ламaсъ и3 хаfлHсъ,

41 и3 гадирHfъ и3 ви1fъ-дагHнъ, и3 нwмA и3 макидA: грaди шестьнaдесzть и3 вє1си и4хъ.

42 ЛевнA и3 ґfeръ и3 ґсaнъ,

43 и3 їефfA и3 ґсеннA и3 несjвъ,

44 и3 кеілA и3 ґхзeвъ, и3 марисA (*и3 є3дHмъ): грaди дeвzть и3 вє1си и4хъ.

45 ҐккарHнъ и3 сeла є3гw2 и3 предгр†діz є3гw2.

46 (*И#) t ґккарHна, їемнE и3 вси2 є3ли6ки сyть бли1з8 ґсдHfа, и3 вє1си и4хъ:

47 ґсдHfъ и3 вє1си є3гw2 и3 предгр†діz є3гw2: гaза и3 вє1си є3S и3 предгр†діz є3S, дaже до водотeчи є3гЂпетскіz, и3 м0ре вели1кое њпредэлsетъ.

48 И# въ г0рнэй, сафjръ и3 їеfeръ и3 сwхw2,

49 и3 реннA, грaдъ пи1сменъ (*сeй є4сть давjръ),

50 и3 ґнHвъ и3 є3сfемw2 и3 ґнjмъ,

51 и3 гос0мъ и3 хілуHнъ и3 гилHнъ: градHвъ є3динонaдесzть и3 вє1си и4хъ.

52 Е#рeвъ и3 є3сaнъ и3 румA,

53 и3 їанyмъ и3 вefъ-fапфуE и3 ґфакA,

54 и3 хамматA и3 грaдъ ґрво2 (*сeй є4сть хеврHнъ) и3 сіHръ: градHвъ дeвzть и3 сeла и4хъ.

55 МаHнъ и3 хермeлъ, и3 зjфъ и3 їеттA,

56 и3 їездраeль и3 їекдаaмъ и3 занw2,

57 ґкjмъ и3 гаваA и3 fамнA: грaди дeсzть и3 вє1си и4хъ.

58 Ґлyлъ и3 веfсyръ и3 гедHръ,

59 и3 марHfъ и3 веfанHнъ и3 є3лfекeнъ: грaди шeсть и3 вє1си и4хъ: fекw2 и3 є3фраfA (*сeй є4сть виfлеeмъ): и3 фагHръ и3 є3тaмъ, и3 кул0нъ и3 татамJ, и3 сwри1съ и3 карeмъ, и3 галлjмъ и3 веfи1ръ и3 манохw2: градHвъ є3динонaдесzть и3 вє1си и4хъ.

60 Каріafъ-ваaлъ (*сeй грaдъ їарjмъ) и3 ґреввA: грaди двA, и3 сeла и4хъ и3 предгр†діz и4хъ.

61 Ваддаргjсъ и3 виfаравA, (*и3) мадHнъ и3 сохохA,

62 и3 невсaнъ и3 грaдъ с0ли и3 и3нгаддJ: грaди шeсть и3 вє1си и4хъ.

63 И# їевусeй њбитaше во їеrли1мэ, и3 не возмог0ша сhнове ї{дины погуби1ти и5хъ: и3 њбитaша їевусeє съ сынми2 їyдиными во їеrли1мэ дaже до днE џнагw.

 

Главa 16

1 И# бhша предёлы сынHвъ їHсифовыхъ t їoрдaна и4же ко їеріхHну t востHкъ, и3 восх0дzтъ t їеріхHна въ г0рную пустhню въ веfи1ль,

2 и3 и3сх0дzтъ t веfи1лz въ лyзу, и3 прех0дzтъ къ предёлwмъ ґхіатарHfа:

3 и3 прeйдутъ къ м0рю къ предёлwмъ їефалт‡мскимъ, дaже до предBлъ веfwрHна ни1жнzгw и3 дaже до газeра, и3 бyдетъ и3сх0дъ и4хъ къ м0рю.

4 И# наслёдствоваша сhнове їHсифwвы є3фрeмъ и3 манассjй,

5 и3 бhша предёлы сынHвъ є3фрeмлихъ по с0нмwмъ и4хъ: и3 бhша предёлы наслёдіz и4хъ t востHкъ ґтарHfъ и3 ґдaръ, дaже до веfwрHна вhшнzгw и3 газaры,

6 и3 прех0дzтъ предёлы къ м0рю въ махfHfъ t сёвера, и3 и4дутъ на вост0къ во fинafъ-силHмъ, и3 прeйдутъ t востHкъ во їанwхA,

7 и3 t їанwхA сни1дутъ во ґтарHfъ и3 въ наараfA и3 вє1си и4хъ: и3 прих0дzтъ ко їеріхHну и3 и3сх0дzтъ ко їoрдaну,

8 и3 t тапфY п0йдутъ предёлы къ м0рю къ водотeчи канA, и3 бyдетъ и3сх0дъ є3гw2 къ м0рю. СіE наслёдіе плeмене сынHвъ є3фрeмлихъ по с0нмwмъ и4хъ.

9 И# грaды tлучє1нныz сынHмъ є3фрє1млимъ посредЁ наслёдіz сынHвъ манассjиныхъ, вси2 грaди и3 вє1си и4хъ.

10 И# не погуби2 є3фрeмъ хананeа живyщаго въ газeрэ: и3 њбитaша хананeє посредЁ є3фрeма, даю1ще є3мY д†ни до днeшнzгw днE, д0ндеже взhде фараHнъ цaрь є3гЂпетскій, и3 взS грaдъ, и3 запали2 є3го2 nгнeмъ: и3 хананeєвъ и3 ферезeєвъ и3 живyщихъ въ газeрэ и3збод0ша: и3 дадE є3го2 фараHнъ въ вёно дщeри своeй.

 

Главa 17

1 И# бhша предёлы плeмене сынHвъ манассjиныхъ, ћкw сeй пeрвенецъ їHсифу, махjрови пeрвенцу манассjину, nтцY галаaдову, (сeй бо бhсть мyжъ хрaбръ) въ галаадjтідэ и3 васанjтідэ.

2 И# бhша сынHмъ манасс‡инымъ пр0чымъ по с0нмwмъ и4хъ: сынHмъ ґхіезeрwвымъ и3 сынHмъ є3лeкwвымъ и3 сынHмъ є3сріи1лєвымъ, и3 сынHмъ сехeмwвымъ и3 сынHмъ семіраeлwвымъ и3 сынHмъ nфeрwвымъ: сjи сyть сhнове манасс‡ины, сhна їHсифова, мyжескъ п0лъ по племенHмъ свои6мъ.

3 И# салпаaду сhну nфeрову, сhна галаaдова, сhна махjрова, сhна манассjина, не бhша сhны, но т0кмw дщє1ри: и3 сі‰ и3менA дщeремъ салпаaдwвымъ: маалA и3 нуA, и3 є3глA и3 мелхA и3 fерсA.

4 И# стaша пред8 є3леазaромъ жерцeмъ и3 пред8 їисyсомъ сhномъ наvи1нымъ и3 пред8 кн‰зи, глаг0лющz: бGъ заповёда рук0ю мwmсeовою дaти нaмъ наслёдіе посредЁ брaтіи нaшеz. И# дадeсz и5мъ наслёдіе повелёніемъ гDнимъ, жрeбій въ брaтіи nтцA и4хъ.

5 И# падE жрeбій манассjю п0ле лавeково кромЁ земли2 галаaдовы и3 васaни, ћже є4сть њб8 nнY странY їoрдaна,

6 понeже дщє1ри сынHвъ манассjиныхъ наслёдиша жрeбій посредЁ брaтій свои1хъ: землs же галаaдова бhсть сынHмъ манасс‡инымъ пр0чымъ.

7 И# бhша предёлы сынHвъ манассjиныхъ t ґси1ръ-махfHfа, и3 данafъ, ћже є4сть пред8 лицeмъ сmхeма, и3 и4дутъ предёлы на їамjнъ и3 на їасjфъ ко и3ст0чнику fафfHfъ.

8 Манассjю бyдетъ землS fафfHfъ: и3 fафfHfъ над8 предBлы манассjиными сынHмъ є3фрє1млимъ:

9 и3 сни1дутъ предёлы къ дeбри канA на ю4гъ по дeбри їарjмъ: теревjнfъ є3фрeму посредЁ грaда манассjина. И# предёлы манасс‡ины къ сёверу на водотeчь, и3 бyдетъ и3сх0дъ є3гw2 м0ре:

10 t ю4га є3фрeму, и3 къ сёверу манассjи, и3 бyдетъ м0ре предёлъ и5мъ: и3 ко ґси1ру совокупsтсz къ сёверу, и3 їссахaру t востHкъ.

11 И# бyдетъ манассjю (предёлъ) междY їссахaромъ и3 междY ґси1ромъ веfсaнъ и3 вє1си и4хъ, и3 їевлаaмъ и3 вє1си є3гw2, и3 живyщыz въ дHрэ и3 вє1си є3гw2, и3 живyщыz въ є3ндHрэ и3 вє1си є3гw2, и3 живyщыz въ магeддэ и3 вє1си є3гw2, и3 живyщыz въ танaхэ и3 вє1си є3гw2, и3 трeтіz чaсть нафefа и3 вє1си є3гw2.

12 И# не возмог0ша сhнове манасс‡ины потреби1ти градHвъ си1хъ: и3 начA хананeй жи1ти въ земли2 сeй.

13 И# бhсть є3гдA ўкрэпи1шасz сhнове ї}лєвы, и3 сотвори1ша хананewвъ послyшныхъ, потреблeніемъ же не потреби1ша и4хъ.

14 Противорёша же сhнове їHсифwвы їисyсу, глаг0люще: почто2 наслёдствовалъ є3си2 нaсъ жрeбіемъ є3ди1нымъ и3 ќжемъ є3ди1нымъ; ѓзъ же лю1дъ мн0гъ є4смь, и3 блгcви1 мz бGъ (дaже досeлэ).

15 И# речE и5мъ їисyсъ: ѓще лю1дъ мн0гъ є3си2, взhди въ дубрaву и3 њтреби2 себЁ тaмw мёсто въ земли2 ферезeа и3 рафаjма, ѓще ўтэснsетъ тS горA є3фрeмлz.

16 И# рёша сhнове їHсифwвы: не дов0лно нaмъ горы2 є3фрeмли: и3 к0нь преизбрaнный и3 желёзо всемY хананeю живyщему въ земли2 є3мeкъ, въ веfсaнэ и3 въ вeсехъ є3S, и3 во ю3д0лэ їезраeль.

17 И# речE їисyсъ къ сынHмъ їHсифwвымъ, є3фрeму и3 манассjю, глаг0лz: ѓще лю1дъ мн0гъ є3си2 и3 си1лу вели1ку и4маши, не бyдетъ ти2 жрeбій є3ди1нъ:

18 занE дубрaва бyдетъ тебЁ, понeже дубрaва є4сть, и3 њтреби1ши ю5, и3 бyдетъ тебЁ, и3 концы2 є3S, є3гдA потреби1ши хананeа, ѓще к0нь преизбрaнный є3мY є4сть: (и3 сaмъ си1ленъ,) тh бо преси1лиши є3го2.

 

Главa 18

1 И# собрaсz вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ въ силHмъ, и3 водрузи1ша тaмw ски1нію свидёніz: и3 землS њдержaсz t ни1хъ.

2 И# њстaшасz сhнове ї}лєвы, и5же не наслёдиша наслёдіz своегw2 сeдмь племeнъ.

3 И# речE їисyсъ сынHмъ ї}лєвымъ: док0лэ вы2 разслаблsетесz вни1ти наслёдити зeмлю, ю4же дадE вaмъ гDь бGъ nтє1цъ вaшихъ;

4 дaйте t вaсъ по три2 мyжы t плeмене, и3 послю2 и5хъ, и3 востaвше да пр0йдутъ зeмлю и3 да њпи1шутъ ю5 предо мн0ю, ћкоже є4сть лёпо раздэли1ти ю5. И# пріид0ша къ немY.

5 И# раздэли2 и5мъ на сeдмь частeй: їyда да постaвитъ предёлъ свои6мъ t лjва, и3 сhнове їw6сифли да постaвzтъ предёлъ свои6мъ t сёвера:

6 вh же раздэли1те зeмлю на сeдмь частeй, и3 принеси1те ко мнЁ сёмw, и3 и3знесY вaмъ жрeбій пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ:

7 нёсть бо чaсти ў вaсъ сынHмъ леv‡инымъ, занE жрeчество гDне чaсть и4хъ: гaдъ же и3 руви1мъ и3 полплeмене манассjина взsша наслёдіе своE њб8 nнY странY їoрдaна на вост0ки, є4же дадE и5мъ мwmсeй рaбъ гDень.

8 И# востaвше мyжіе поид0ша. И# заповёда їисyсъ мужє1мъ и3дyщымъ њписaти зeмлю, глаг0лz: и3ди1те и3 њбыди1те зeмлю, и3 њпиши1те ю5, и3 пріиди1те ко мнЁ, и3 и3знесY вaмъ здЁ жрeбій пред8 гDемъ въ силHмэ.

9 И# и3д0ша мyжіе, и3 њбыд0ша зeмлю и3 соглsдаша ю5, и3 њписaша ю5 по градHмъ є3S на сeдмь частeй въ кни1гу, и3 принес0ша ко їисyсу въ п0лкъ въ силHмъ.

10 И# вeрже и5мъ їисyсъ жрeбій пред8 гDемъ въ силHмэ: и3 раздэли2 тaмw зeмлю їисyсъ сынHмъ ї}лєвымъ по раздэлeнію и4хъ.

11 И# и3зhде жрeбій плeмене сынHвъ веніамjновыхъ пeрвый по с0нмwмъ и4хъ: и3 и3зыд0ша предёлы жрeбіz и4хъ посредЁ сынHвъ їyдиныхъ и3 посредЁ сынHвъ їHсифовыхъ.

12 И# бhша предёлы и4хъ t сёвера: t їoрдaна взhдутъ предёлы созади2 їеріхHна къ сёверу и3 взhдутъ къ горЁ къ м0рю, и3 бyдетъ и3сх0дъ є3гw2 мавдарjтъ веfavнъ:

13 и3 пр0йдутъ tтyду предёлы лyзы созади2 лyзы t ю4га: сіS є4сть веfи1ль: и3 сни1дутъ предёлы сjи t ґтарHfъ-ґддaръ на г0рную, ћже є4сть къ лjву веfwрHнъ ни1жній,

14 и3 прeйдутъ предёлы, и3 њбhдутъ къ странЁ зрsщи къ м0рю t лjвы, t горы2 къ лицY веfwрHнъ лjва, и3 бyдетъ и3сх0дъ є3гw2 въ каріafъ-ваaлъ: сeй є4сть каріаfіарjмъ, грaдъ сынHвъ їyдиныхъ. СіS є4сть чaсть ћже къ м0рю.

15 И# чaсть ћже къ лjву t чaсти каріafъ-ваaлъ: и3 пр0йдутъ предёлы морск‡z въ гаjнъ, на и3ст0чникъ воды2 нафfHновы,

16 и3 сни1дутъ предёлы на странY горы2, ћже є4сть пред8 лицeмъ дубрaвы, сhна є3н0ма, ћже є4сть t чaсти є3мeкъ рафаjнъ t сёвера, и3 сни1дутъ къ геенн0му созади2 їевyса t ю4га, и3 сни1дутъ на и3ст0чникъ рwги1ль,

17 и3 пр0йдутъ сквозЁ t сёвера, и3 пр0йдутъ на и3ст0чникъ самeса, и3 пр0йдутъ на галілHfъ, и4же є4сть прsмw къ восх0ду є3дwмjмъ: и3 сни1дутъ на кaмень ваaнъ сынHвъ руви1млихъ,

18 и3 пр0йдутъ созади2 веfарaвы t сёвера, и3 сни1дутъ ко ѓравэ,

19 и3 сни1дутъ съ ѓравы (*на) предёлы созади2 веfаглA t сёвера, и3 бyдетъ и3сх0дъ предёлwвъ на х0лмъ м0рz слaнагw t сёвера въ странY їoрдaнову t лjвы. Сjи предёлы сyть t ю4га: и3 їoрдaнъ њпредэли1тъ ю5 t страны2 вост0ка.

20 СіE наслёдіе сынHвъ веніамjновыхъ, предёлы є3гw2 w4крестъ по с0нмwмъ и4хъ.

21 И# бhша грaды плeмене сынHвъ веніамjновыхъ по с0нмwмъ и4хъ, їеріхw2 и3 виfаглA и3 ґмеккасjсъ,

22 и3 веfаравA и3 семрjмъ и3 виfи1лъ,

23 и3 ґvjмъ и3 ґфарA, и3 ґфрA (*и3 є3карeнъ),

24 и3 кафираммjнъ и3 ґфнJ и3 гаваA: грaды дванaдесzть и3 вє1си и4хъ:

25 гаваHнъ и3 рамA и3 вирHfъ,

26 и3 масфA и3 хефірA и3 ґмwсA,

27 и3 рекeмъ и3 їерфаи1лъ и3 fаралA,

28 и3 силалeфъ и3 їевyсъ (*сeй є4сть їеrли1мъ), и3 гаваafъ и3 грaдъ їарjмъ: грaды тринaдесzть и3 вє1си и4хъ. СіE наслёдіе сынHвъ веніамjновыхъ по с0нмwмъ и4хъ.

 

Главa 19

1 И# и3зhде вторhй жрeбій сmмеHну, плeмени сынHвъ сmмеHновыхъ по с0нмwмъ и4хъ, и3 бhсть наслёдіе и4хъ посредЁ жрeбіz сынHвъ їyдиныхъ.

2 И# бhсть жрeбій и4хъ вирсавеE и3 савеE и3 мwладA,

3 и3 ґсерсуaлъ и3 ваfyлъ, и3 велвwлA и3 ґс0мъ,

4 и3 є3лfулaдъ и3 є3рмA,

5 и3 секелaгъ и3 веfаммаргасвHfъ, и3 ґсерсусjмъ

6 и3 веfалвafъ, и3 сeла и4хъ: грaды тринaдесzть и3 вє1си и4хъ.

7 Ґjнъ и3 реммHfъ, и3 є3еfeръ и3 ґсaмъ, грaды четhри и3 вє1си и4хъ:

8 и3 вс‰ предгр†діz, ±же w4крестъ градHвъ си1хъ дaже до ваалfерирраммHfъ, и3дyщихъ во їамefъ къ лjву. СіE наслёдіе племeнъ сынHвъ сmмеHновыхъ по с0нмwмъ и4хъ.

9 T жрeбіz їyдина наслёдіе плeмене сынHвъ сmмеHновыхъ, ћкw бhсть чaсть сынHвъ їyдиныхъ б0лшаz нeжели и4хъ: и3 наслёдиша сhнове сmмеHнwвы посредЁ жрeбіz и4хъ.

10 И# и3зhде жрeбій трeтій завулHну по с0нмwмъ и4хъ: и3 бyдутъ предёлы наслёдіz и4хъ до сарjда:

11 и3 восх0дzтъ предёлы и4хъ къ м0рю и3 марілЁ, и3 д0йдутъ къ давасefу, и3 сни1дутсz въ дeбрь, ћже є4сть къ лицY їекнaма,

12 и3 њбратsтсz t сарjда проти1ву t вост0кwвъ самeсъ на предёлы хасалHfъ-fавHръ, и3 пр0йдутъ къ даврafу, и3 взhдутъ къ їафаги2:

13 и3 tтyду њбhдутъ супроти1въ на вост0ки въ геfаефeръ, во грaдъ касjмъ, и3 пр0йдутъ на реммwнaмъ маfарjмъ ґннуA,

14 и3 њбhдутъ предёлы къ сёверу на є3ннаfHfъ, и3 бyдетъ и3сх0дъ и4хъ къ гaю їефfаи1лъ,

15 и3 каттafъ и3 наалHлъ, и3 семрHнъ и3 їадилA и3 виfлеeмъ: грaды дванaдесzть и3 вє1си и4хъ.

16 СіE наслёдіе плeмене сынHвъ завулHновыхъ по с0нмwмъ и4хъ, грaды и4хъ и3 вє1си и4хъ.

17 И# їссахaру и3зhде жрeбій четвeртый, сынHмъ їссахaрwвымъ по сродствHмъ и4хъ,

18 и3 бhша предёлы и4хъ їезраeль и3 ґхаселHfъ и3 сунaмъ,

19 и3 ґферарjмъ и3 сіaнъ, (*и3 ренafъ) и3 ґнахарefъ,

20 и3 раввHfъ и3 кесіHнъ и3 ґемE,

21 и3 рамafъ и3 и3нганнjмъ, и3 и3наддA и3 веfфаси1съ:

22 и3 сни1дутсz предёлы къ fавHру и3 къ сасімafу къ м0рю, и3 веfсмaсъ, и3 бyдетъ є3гw2 и3сх0дъ предBлъ їoрдaнъ: грaды шестьнaдесzть и3 вє1си и4хъ.

23 СіE наслёдіе плeмене сынHвъ їссахaровыхъ по с0нмwмъ и4хъ, грaды и3 предгр†діz и4хъ.

24 И# и3зhде жрeбій пsтый плeмене сынHвъ ґси1ровыхъ по с0нмwмъ и4хъ,

25 и3 бhша предёлы и4хъ хелкafъ и3 nолJ, и3 ватнE и3 ґхсaфъ,

26 и3 є3лімeлехъ и3 ґмaдъ и3 масaлъ: и3 прибли1жатсz къ карми1лу къ м0рю, и3 сіHру и3 лаванafу,

27 и3 њбратsтсz t востHкъ с0лнца въ ви1fъ-дагHнъ, и3 прибли1жатсz къ завулHну, и3 въ гaй їефfаи1лъ къ сёверу, (*и3 вни1дутъ предёлы ґсаfA) въ ви1fъ-ґемeкъ, и3 да и4дутъ по доли1нэ ґніи1ла, и3 пр0йдутъ въ хавHлъ њшyюю,

28 и3 ґхрaнъ и3 роHвъ, и3 ґммHнъ и3 канA, дaже до сідHна вели1кагw:

29 и3 возвратsтсz предёлы въ рамY, и3 дaже до грaда твeрда тmрjанъ, и3 возвратsтсz предёлы до сусы2, и3 бyдетъ и3сх0дъ є3гw2 м0ре, и3 t ќжа въ ґхзjфъ,

30 и3 ґммA и3 ґфeкъ и3 раHвъ: грaды двaдесzть двA и3 вє1си и4хъ.

31 СіE наслёдіе плeмене сынHвъ ґси1ровыхъ по с0нмwмъ и4хъ, грaды и4хъ и3 вє1си и4хъ.

32 И# нефfалjму и3зhде жрeбій шестhй, сынHмъ нефfал‡млимъ по с0нмwмъ и4хъ,

33 и3 бhша предёлы и4хъ меелeфъ и3 милHнъ, и3 весенанjмъ и3 ґрмE, и3 накeвъ и3 їавни1лъ, дaже до лаккyнъ: и3 бhша и3сх0ди и4хъ їoрдaнъ:

34 и3 возвратsтсz предёлы къ м0рю въ ґзанHfъ-fавHръ, и3 пр0йдутъ tтyду во їкHкъ, и3 при1ткнутсz къ завулHну t ю4га, и3 ґси1ру прибли1жатсz къ м0рю, и3 ко їyдэ їoрдaнъ t востHкъ с0лнца.

35 И# грaды њграждeни тmрjанъ, тЂръ и3 ґмafъ, и3 реккafъ и3 хенер0fъ,

36 и3 ґдамJ и3 рамA и3 ґсHръ,

37 и3 кедeсъ и3 є3драJ и3 и3ст0чникъ ґс0ръ,

38 и3 їаріHнъ и3 магдаліи1лъ, њрaнъ и3 веfанafъ и3 fасмyсъ: грaды девzтьнaдесzтъ и3 вє1си и4хъ.

39 СіE наслёдіе плeмене сынHвъ нефfалjмлихъ по ср0дству и4хъ, грaды и3 предгр†діz и4хъ.

40 И# дaну и3 плeмени сынHвъ дaновыхъ по с0нмwмъ и4хъ и3зhде жрeбій седмhй,

41 и3 бhша предёлы и4хъ сараA и3 є3сfа0лъ и3 грaды самeсъ,

42 и3 саламjнь и3 є3алHнъ и3 їеfлA,

43 и3 є3лHнъ и3 fамнA и3 ґккарHнъ,

44 и3 є3лfекw2 и3 гаваfHнъ и3 вааfHfъ,

45 и3 їyfъ и3 ваниварaкъ и3 геfреммHнъ,

46 и3 t м0рz їеракHнска, и3 и3рaккwнъ, предёлъ бли1з8 ї0ппы, и3 и3зhде предёлъ сынHвъ дaновыхъ t ни1хъ.

47 И# и3зыд0ша сhнове дaнwвы и3 воевaша ласeмъ, и3 взsша є3го2 и3 порази1ша є3го2 џстріемъ мечA: и3 њбитaша въ нeмъ, и3 нарек0ша и4мz є3гw2 ласендaнъ, по и4мени дaна nтцA своегw2. И# ґморрeй њстaсz жи1ти во є3лHмэ и3 въ саламjнэ: и3 њтzготЁ рукA є3фрeмлz на ни1хъ, и3 бhша и5мъ дaнницы.

48 СіE наслёдіе плeмене сынHвъ дaновыхъ по с0нмwмъ и4хъ, грaды и4хъ и3 вє1си и4хъ. И# не и3стреби1ша сhнове дaнwвы ґморрeа њѕлоблsющаго и5хъ на горЁ, и3 не даsху и5мъ ґморрeє и3сходи1ти на ю3д0ль, и3 ўтэсни1ша t ни1хъ предёлъ чaсти и4хъ.

49 И# соверши1ша раздэлsти зeмлю въ предёлэхъ є3S: и3 дaша сhнове ї}лєвы жрeбій їисyсу сhну наvи1ну повелёніемъ гDнимъ средЁ себє2,

50 и3 дaша є3мY грaдъ, є3г0же проси2, fамнafъ-сараи2, и4же є4сть въ горЁ є3фраjмъ: и3 создA грaдъ, и3 всели1сz въ нeмъ.

51 Сі‰ раздэлє1ніz, ±же раздэли1ша є3леазaръ жрeцъ и3 їисyсъ наvи1нъ и3 кн‰зи nтeчествъ въ племенёхъ ї}левыхъ по жрeбіzмъ въ силHмэ пред8 гDемъ, ў двeрій ски1ніи свидёніz. И# скончaша дэли1ти зeмлю.

 

Главa 20

1 И# речE гDь ко їисyсу, гlz:

2 рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz: дади1те грaды ўбэжeній, ±же рек0хъ къ вaмъ мwmсeомъ:

3 ўбёжище ўбjйцэ порази1вшему дyшу нев0лею: и3 бyдутъ вaмъ грaды ўбёжище, и3 не ќмретъ ўбjйца t ќжика кр0ве, д0ндеже предстaнетъ пред8 с0нмомъ на сyдъ.

4 И# (ѓще кто2) ўбёгнетъ во є3ди1нъ t градHвъ си1хъ, и3 стaнетъ во вратёхъ грaда, и3 и3сповёсть во ќши стaрцємъ грaда тогw2 словесA сво‰: и3 пріи1мутъ є3го2 с0нмъ къ себЁ, и3 дадsтъ є3мY мёсто жи1ти съ ни1ми:

5 и3 є3гдA поженeтъ ќжикъ кр0ве в8слёдъ є3гw2, и3 не дадyтъ ўби1вшаго въ рyцэ є3гw2: ћкw не вёдый ўби2 бли1жнzго своего2 и3 не ненави1дz т0й є3го2 t вчерA и3 трeтіzгw днE:

6 и3 да всели1тсz въ т0й грaдъ, д0ндеже стaнетъ пред8 лицeмъ с0нма на сyдъ, и3 д0ндеже ќмретъ жрeцъ вели1кій, и4же бyдетъ въ ты6z дни6: тогдA да њбрати1тсz ўбjйца, и3 вни1детъ во грaдъ св0й и3 въ д0мъ св0й, и3 во грaдъ, tню1дуже и3збэжE.

7 И# tдэли1ша кедeсъ въ галілeи, въ горЁ нефfалjмли, и3 сmхeмъ въ горЁ є3фрeмли, и3 грaдъ ґрво2 (*сeй є4сть хеврHнъ) въ горЁ їyдэ:

8 и3 њб8 nнY странY їoрдaна ко їеріхHну на вост0къ, дaша вос0ръ въ пустhни въ п0ли t плeмене руви1млz, и3 рамHfъ въ галаaдэ t плeмене гaдова, и3 гwлaнъ въ васанjтідэ t плeмене манассjина:

9 сjи грaды и3збр†ны бhша всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ и3 пришeлцу прилежaщему въ ни1хъ, є4же ўбэжaти тaмw всsкому ўбивaющему дyшу нев0лею, да не ќмретъ t рукY ќжика кр0ве, д0ндеже стaнетъ пред8 с0нмомъ на сyдъ.

 

Главa 21

1 И# пріид0ша старBйшины nтeчествъ сынHвъ леvjиныхъ къ є3леазaру жерцY и3 ко їисyсу сhну наvи1ну и3 къ старёйшинамъ nтeчествъ t племeнъ сынHвъ ї}левыхъ,

2 и3 рёша къ ни6мъ въ силHмэ въ земли2 ханаaни, глаг0люще: заповёда гDь рук0ю мwmсeовою дaти нaмъ грaды є4же њбитaти, и3 њкрє1стнаz и4хъ предгр†діz скотHмъ нaшымъ.

3 И# дaша сhнове ї}лєвы леvjтwмъ t ўчaстій свои1хъ по повелёнію гDню грaды сі‰ и3 њкрє1стнаz предгр†діz и4хъ.

4 И# и3зhде жрeбій с0нму каafову, и3 бhсть сынHмъ ґарw6нимъ жерцє1мъ леvjтwмъ t плeмене їyдина и3 t плeмене сmмеHнz и3 t плeмене веніамjнz по жрeбіємъ грaды тринaдесzть:

5 и3 сынHмъ каafwвымъ њстaвшымсz t (ср0дства) плeмене є3фрeмова и3 t плeмене дaнова и3 t полуплeмене манассjина по жрeбію грaды дeсzть:

6 и3 сынHмъ гирсw6нимъ t плeмене їссахaрова и3 t плeмене ґси1рова, и3 t плeмене нефfалjмлz и3 t полуплeмене манассjина (є4же) въ васaнэ, по жрeбію грaды тринaдесzть:

7 и3 сынHмъ мер†рінымъ по с0нмwмъ и4хъ, t плeмене руви1млz и3 t плeмене гaдова и3 t плeмене завулHнz, по жрeбію грaды дванaдесzть.

8 И# дaша сhнове ї}лєвы леvjтwмъ грaды сі‰ и3 њкрє1стнаz и4хъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю, по жрeбію.

9 И# дадE плeмz сынHвъ їyдиныхъ и3 плeмz сынHвъ сmмеHновыхъ и3 плeмz сынHвъ веніамjновыхъ грaды сі‰: и3 нарек0ша по и4мени.

10 И# бhша сынHмъ ґарHнwвымъ t с0нма каafова сынHвъ леvjиныхъ, ћкw си6мъ бhсть жрeбій пeрвый.

11 И# дадE и5мъ каріаfарв0къ, митроп0ль сынHвъ є3нaковыхъ (*сeй є4сть хеврHнъ въ горЁ їyдинэ), и3 њкрє1стнаz и4хъ.

12 И# сeла грaда (сегw2) и3 вє1си є3гw2 дадE їисyсъ халeву сhну їефоннjину во њбдержaніе є3гw2.

13 И# сынHмъ ґарHна жерцA дадE грaдъ ўбёжище ўби1вшему хеврHнъ и3 tлучє1ннаz ±же къ немY:

14 и3 левнY и3 tлучє1ннаz ±же къ нeй: и3 їеfeръ и3 tлучє1ннаz ±же къ немY: и3 є3сfемw2 и3 tлучє1ннаz ±же къ немY:

15 и3 њлHнъ и3 tлучє1ннаz ±же къ немY: и3 давjръ и3 tлучє1ннаz ±же къ немY:

16 и3 ґjнъ и3 tлучє1ннаz є3мY: и3 їеттA и3 tлучє1ннаz є3мY: и3 веfсамЂсъ и3 tлучє1ннаz є3мY: грaды дeвzть t двY племeнъ си1хъ.

17 И# t плeмене веніамjнz гаваHнъ и3 tлучє1ннаz є3мY: и3 гавеE и3 њкрє1стнаz є3гw2:

18 и3 ґнаfHfъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 ґлмHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.

19 Вси2 грaды сынHвъ ґарHновыхъ жерцє1въ, грaды тринaдесzть и3 њкрє1стнаz и4хъ.

20 И# с0нмwмъ сынHвъ каafовыхъ леvjтwмъ, њстaвльшымсz t сынHвъ каafовыхъ, и3 бhсть грaдъ предёлwвъ и4хъ t плeмене є3фрeмова.

21 И# дaша и5мъ грaдъ ўбёжище ўби1вшему сmхeмъ и3 њкрє1стнаz є3гw2 въ горЁ є3фрeмли: и3 газeръ и3 њкрє1стнаz є3гw2:

22 и3 кавсаjмъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 веfwрHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.

23 И# t плeмене дaнова є3лfекw2 и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 гавеfHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2:

24 и3 є3лHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 геfреммHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.

25 И# t полуплeмене манассjина fаанaхъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 веfсaмъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: гр†да двA.

26 Вси2 грaды дeсzть и3 њкрє1стнаz и4хъ с0нмwмъ сынHвъ каafовыхъ њстaвльшымсz.

27 И# сынHмъ гирсw6нимъ ср0дникwмъ леv‡тскимъ, t полуплeмене манассjина, грaды tлучє1нныz ўби1вшымъ, гwлaнъ въ васанjтідэ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 веесfерA и3 њкрє1стнаz є3гw2: гр†да двA.

28 И# t плeмене їссахaрова кісіHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 деврafъ и3 њкрє1стнаz є3гw2:

29 и3 їермHfъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 и3ст0чникъ пи1сменъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.

30 И# t плeмене ґси1рова масаaлъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 ґвдHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2:

31 и3 fелкafъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 роHвъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.

32 И# t плeмене нефfалjмова грaдъ њпредэлeнный ўби1вшему кедeсъ въ галілeи и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 є3маfдHръ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 ноеммHнъ и3 tлучє1ннаz є3гw2: грaды три2.

33 Вси2 грaды гирсHнwвы по с0нмwмъ и4хъ, грaды тринaдесzть и3 tлучє1ннаz и4хъ.

34 И# с0нму сынHвъ мерaріныхъ леvjтwмъ пр0чымъ, t плeмене сынHвъ завулHнихъ, їекнаaмъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 карfA и3 њкрє1стнаz є3гw2:

35 и3 дамнA и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 наалHлъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.

36 И# њб8 nнY странY їoрдaна ко їеріхHну t плeмене руви1мова дадE грaдъ ўбёжище ўби1вшему вос0ръ въ пустhни місHръ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 їази1ръ и3 њкрє1стнаz є3гw2:

37 и3 гедсHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 масфA и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.

38 И# t плeмене гaдова грaдъ ўбёжища ўби1вшему рамHfъ въ галаaдэ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 манаjмъ и3 њкрє1стнаz є3гw2:

39 и3 є3севHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 їази1ръ и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.

40 Вси2 грaды сынHмъ мер†рінымъ по с0нмwмъ и4хъ, њстaвльшихсz t плeмене леvjина, и3 бhша предёлы и4хъ грaды дванaдесzть.

41 Вси2 грaды леvjтстіи посредЁ њбдержaніz сынHвъ ї}левыхъ четhредесzть и3 џсмь градHвъ и3 њкрє1стнаz и4хъ, w4крестъ градHвъ си1хъ:

42 грaдъ и3 њкрє1стнаz w4крестъ грaда: тaкw всBмъ градHмъ си6мъ. И# соверши2 їисyсъ раздэли1вый зeмлю въ предёлэхъ є3S: и3 дaша сhнове ї}лєвы чaсть їисyсу повелёніемъ гDнимъ: дaша є3мY грaдъ, є3г0же проси2: fамнасахaръ дaша є3мY на горЁ є3фрeмовэ. И# создA їисyсъ грaдъ, є3г0же проси2, и3 всели1сz въ нeмъ. И# взS їисyсъ ножы2 кaмєнныz, и4миже њбрёзова сhны ї}лєвы, роди1вшыzсz на пути2 въ пустhни, ћкw не њбрёзашасz въ пустhни, и3 положи2 | во fамнасахaрэ.

43 И# дадE гDь ї}лю всю2 зeмлю, ю4же клsтсz дaти nтцє1мъ и4хъ: и3 наслёдиша ю5 и3 всели1шасz въ нeй.

44 И# ўпок0и гDь и5хъ w4крестъ, ћкоже клsтсz nтцє1мъ и4хъ: не востA никт0же проти1ву и5мъ t всёхъ врагHвъ и4хъ: и3 вс‰ враги2 и4хъ предадE и5мъ гDь въ рyки и4хъ.

45 Не њскудЁ сл0во (ни є3ди1но) t всёхъ гlгHлъ благи1хъ, ±же речE гDь сынHмъ ї}лєвымъ: вс‰ собhшасz.

 

Главa 22

1 ТогдA созвA їисyсъ сhны руви6мли и3 сhны гaдwвы и3 полплeмене манассjина, и3 речE и5мъ:

2 вы2 слhшасте вс‰, є3ли6ка заповёда вaмъ мwmсeй рaбъ гDень, и3 послyшасте глaса моегw2, по всемY є3ли6ка заповёдахъ вaмъ:

3 не њстaвисте брaтіи вaшеz въ сі‰ дни6 и3 мн0жайшыz, дaже до днE сегw2: сохрани1сте зaповэдь гDа бGа вaшегw:

4 нн7э же ўпок0и гDь бGъ вaшъ брaтію вaшу, ћкоже речE и5мъ: нн7э u5бо возврати1вшесz tиди1те въ д0мы вaшz и3 въ зeмлю њбдержaніz вaшегw, ю4же дадE вaмъ мwmсeй рaбъ гDень њб8 nнY странY їoрдaна:

5 но сохрани1те ѕэлw2 твори1ти зaпwвэди и3 зак0нъ, є3г0же заповёда вaмъ мwmсeй рaбъ гDень, люби1ти гDа бGа вaшего и3 ходи1ти во всёхъ путeхъ є3гw2, храни1ти зaпwвэди є3гw2 и3 прилэжaти є3мY и3 служи1ти є3мY t всегw2 сeрдца вaшегw и3 t всеS души2 вaшеz.

6 И# благослови1въ и5хъ їисyсъ tпусти2 и5хъ: и3 tид0ша въ д0мы сво‰.

7 И# полY (плeмене) манассjину дадE мwmсeй (њбдержaніе) въ васaнэ, и3 полови1нэ дадE їисyсъ съ брaтіею и4хъ ў їoрдaна къ м0рю. И# є3гдA tпусти2 и5хъ їисyсъ въ д0мы и4хъ, и3 благослови2 и5хъ:

8 и3 со и3мёніемъ мн0гимъ tид0ша въ д0мы сво‰: и3 скоты2 мнHги ѕэлw2, и3 сребро2 и3 злaто, и3 мёдь и3 желёзо, и3 ри6зы мнHги ѕэлw2, и3 раздэли1ша плёнъ врагHвъ свои1хъ съ брaтіею своeю.

9 И# возврати1вшесz tид0ша сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы и3 полплeмене манассjина t сынHвъ ї}левыхъ, t силHма земли2 ханаaни, tити2 въ зeмлю галаaдску, въ зeмлю њбдержaніz своегw2, ю4же наслёдиша по повелёнію гDню рук0ю мwmсeовою.

10 И# пріид0ша въ галілHfъ їoрдaнскъ, и4же є4сть въ земли2 ханаaни: и3 создaша сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы и3 полплeмене манассjина тaмw nлтaрь ў їoрдaна, nлтaрь вели1къ є4же ви1дэти.

11 И# ўслhшаша сhнове ї}лєвы глаг0лющихъ: сE, создaша сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы и3 полплeмене манассjина nлтaрь ў предёлwвъ земли2 ханаaни, въ галілHfэ ў їoрдaна њб8 nнY странY сынHвъ ї}левыхъ.

12 И# ўслhшаша сhнове ї}лєвы, и3 собрaшасz вси2 сhнове ї}лєвы въ силHнъ, є4же возшeдше воевaти и5хъ.

13 И# послaша сhнове ї}лєвы къ сынHмъ руви6млимъ и3 къ сынHмъ гaдwвымъ и3 къ полуплeмени манассjину въ зeмлю галаaдску фінеeса сhна є3леазaра, сhна ґарHна жерцA,

14 и3 дeсzть кнzзeй съ ни1мъ: кнsзь є3ди1нъ t д0му nтeчества, t всёхъ племeнъ сынHвъ ї}левыхъ: мyжіе кн‰зи домHвъ nтeчествъ и4хъ, и5же сyть тысzщеначaлницы ї}лєвы.

15 И# пріид0ша къ сынHмъ руви6млимъ и3 къ сынHмъ гaдwвымъ и3 къ полуплeмени манассjину въ зeмлю галаaдову, и3 рёша къ ни6мъ, глаг0люще:

16 сі‰ глаг0летъ вeсь с0нмъ гDень: к0е прегрэшeніе сіE, и4мже согрэши1сте пред8 гDемъ бGомъ ї}левымъ, tврати1тисz днeсь t гDа бGа ї}лева, создaвше себЁ трeбище, є4же tстyпникwмъ вaмъ бhти днeсь t гDа;

17 є3дA мaлъ вaмъ грёхъ фогHровъ, ћкw не њчи1стихомсz t негw2 дaже до сегw2 днE; и3 бhсть ћзва въ с0нмэ гDни:

18 и3 вы2 tврати1стесz днeсь t гDа: и3 бyдетъ є3гдA tстyпите днeсь t гDа, и3 заyтра на всeмъ ї}ли бyдетъ гнёвъ гDень:

19 и3 нн7э ѓще малA вaмъ землS њбдержaніz вaшегw, прейди1те вы2 въ зeмлю њбдержaніz гDнz, и3дёже пребывaетъ ски1ніz гDнz, и3 наслёдите средЁ нaсъ, и3 не бyдите tст{пницы t гDа, и3 t нaсъ не tступи1те, за є4же создaти вaмъ трeбище кромЁ nлтарS гDа бGа нaшегw:

20 не сe ли ґхaръ сhнъ зарaновъ прегрэшeніемъ прегрэши2 t проклsтіz, и3 бhсть на вeсь с0нмъ ї}левъ гнёвъ; ѓще и3 є3ди1нъ бsше, но не є3ди1нъ ќмре грэх0мъ свои1мъ.

21 И# tвэщaша сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы и3 полплeмене манассjина, и3 рёша тысzщеначaлникwмъ ї}лєвымъ, глаг0люще:

22 бGъ бGъ, гDь є4сть, и3 бGъ бGъ гDь сaмъ вёсть, и3 ї}ль сaмъ познaетъ, ѓще во tступлeніи прегрэши1хомъ пред8 гDемъ, да не и3збaвитъ нaсъ во днeшній дeнь:

23 и3 ѓще создaхомъ себЁ трeбище, є4же tступи1ти нaмъ t гDа бGа нaшегw, и3ли2 вознести2 нaмъ нaнь жeртву всесожжeній, и3ли2 є4же сотвори1ти на нeмъ жeртву спасeніz, сaмъ гDь взhщетъ:

24 но рaди благоговёніz глаг0ла сотвори1хомъ сіE, глаг0люще: да не рекyтъ заyтра ч†да в†ша чaдwмъ нaшымъ, глаг0люще: что2 вaмъ и3 гDеви бGу ї}леву;

25 и3 предёлы постaви гDь междY вaми и3 нaми, сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы, їoрдaнъ, и3 нёсть вaмъ чaсти гDни: и3 tчуждsтъ сhнове вaши сынHвъ нaшихъ, ћкw да не слyжатъ гDу:

26 и3 рек0хомъ сотвори1ти си1це, є4же создaти трeбище сіE, не приношeній рaди, нижE жeртвъ рaди,

27 но да бyдетъ свидётелство сіE междY вaми и3 нaми и3 междY рHды нaшими по нaсъ, є4же служи1ти слyжбу гDеви пред8 ни1мъ въ приношeніихъ нaшихъ и3 въ жeртвахъ нaшихъ и3 въ жeртвахъ спасeній нaшихъ: и3 да не рекyтъ ч†да в†ша заyтра чaдwмъ нaшымъ: нёсть вaмъ чaсти гDни.

28 И# рек0хомъ: ѓще бyдетъ когдA, и3 возглаг0лютъ къ нaмъ и3ли2 къ родHмъ нaшымъ заyтра и3 рекyтъ: зри1те под0біе жeртвенника гDнz, є3г0же сотвори1ша nтцы2 нaши, не приношeніz рaди, нижE жeртвъ рaди, но свидётелство є4сть междY нaми и3 междY вaми и3 междY сhны нaшими:

29 да не бyдетъ u5бо нaмъ tступи1ти t гDа, є4же tврати1тисz во днeшній дeнь t гDа, є4же сотвори1ти нaмъ жeртвенникъ приношeніємъ и3 жeртвамъ саламjнъ [ми6рнымъ] и3 жeртвэ спасeніz, кромЁ nлтарS гDа бGа нaшегw, и4же є4сть пред8 ски1ніею є3гw2.

30 И# ўслhшавше фінеeсъ жрeцъ и3 вси2 кн‰зи с0нма, и3 тысzщеначaлницы ї}лєвы, и5же бhша съ ни1мъ, словесA сі‰, ±же глаг0лаша сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы и3 полплeмене манассjина, и3 ўг0дно и5мъ бhсть сіE.

31 И# речE фінеeсъ жрeцъ сынHмъ руви6млимъ и3 сынHмъ гaдwвымъ и3 полуплeмени манассjину: днeсь познaхомъ, ћкw съ нaми є4сть гDь, и5же не погрэши1сте пред8 гDемъ прегрэшeніz, но днeсь и3збaвисте сhны ї}лєвы t руки2 гDни.

32 И# возврати1сz фінеeсъ жрeцъ и3 кн‰зи nтeчествъ t сынHвъ руви1млихъ и3 t сынHвъ гaдовыхъ и3 t полуплeмене манассjина t земли2 галаaдовы въ зeмлю ханаaню къ сынHмъ ї}лєвымъ: и3 tвэщaша и5мъ словесA сі‰.

33 И# ўг0дно бhсть сл0во сіE сынHмъ ї}лєвымъ, и3 благослови1ша бGа сhнове ї}лєвы и3 рек0ша: ктомY да не и3зhдемъ къ ни6мъ на брaнь потреби1ти зeмлю сынHвъ руви1млихъ и3 сынHвъ гaдовыхъ и3 полуплeмене манассjина. И# всели1шасz на нeй.

34 И# наречE їисyсъ трeбище сынHвъ руви1млихъ и3 сынHвъ гaдовыхъ и3 полуплeмене манассjина и3 речE: ћкw свидёніе є4сть междY и4ми, ћкw гDь бGъ бGъ и4хъ є4сть.

 

Главa 23

1 И# бhсть по днeхъ мн0зэхъ, є3гдA ўпок0и гDь бGъ ї}лz t всёхъ врагHвъ є3гw2 и5же w4крестъ, и3 їисyсъ состарёсz прошeдъ дни6.

2 И# созвA їисyсъ вс‰ сhны ї}лєвы и3 старBйшины и4хъ, и3 кн‰зи и4хъ и3 судіи6 и4хъ и3 книгHчіz и4хъ, и3 речE къ ни6мъ: ѓзъ состарёхсz и3 проид0хъ дни6:

3 вh же ви1дэсте вс‰, є3ли6ка сотвори2 гDь бGъ вaшъ всBмъ kзhкwмъ си6мъ t лицA вaшегw, занE гDь бGъ нaшъ споб0рствовавый нaмъ:

4 ви1дите, ћкw низверг0хъ вaмъ kзhки њстaвшыzсz вaмъ сі‰ во жрeбіихъ племенHмъ вaшымъ, t їoрдaна вс‰ kзhки потреби1хъ, и3 t м0рz вели1кагw, є4же њпредэли1тъ на зaпадъ с0лнца:

5 гDь же бGъ вaшъ сaмъ потреби1тъ и5хъ t лицA вaшегw, д0ндеже поги1бнутъ, и3 п0слетъ на нS ѕвBри ди6віz, д0ндеже потреби1тъ и5хъ и3 цари6 и4хъ t лицA вaшегw, и3 наслёдите зeмлю и4хъ, ћкоже гlа вaмъ гDь бGъ вaшъ:

6 ўкрэпи1тесz u5бо ѕэлw2 храни1ти и3 твори1ти вс‰ напи6саннаz въ кни1гахъ зак0на мwmсeова, да не ўклонитeсz t негw2 на дeсно и3ли2 на лёво:

7 ћкw да не вни1дете во kзhки њстaвшыzсz сі‰, и3 и3менA богHвъ и4хъ да не воз8именyютсz въ вaсъ, нижE да кленeтесz и4ми, нижE да послyжите и5мъ, нижE поклони1тесz и5мъ:

8 но т0кмw гDу бGу вaшему прилэпи1тесz, ћкоже твори1сте до сегw2 днE:

9 и3 потреби2 гDь t лицA вaшегw kзhки вели6ки и3 си6льны, и3 никто2 противостA вaмъ до сегw2 днE:

10 є3ди1нъ t вaсъ прогнA тhсzщы, ћкw гDь бGъ вaшъ споб0рствоваше вaмъ, ћкоже гlа вaмъ:

11 и3 сохрани1те ѕэлw2 люби1ти гDа бGа вaшего:

12 ѓще бо tвратитeсz и3 приложитeсz ко њстaвшымсz kзhкwмъ си6мъ, и5же съ вaми, и3 брaки сотворитE съ ни1ми, и3 смэситeсz съ ни1ми, и3 nни2 съ вaми,

13 вёдэніемъ ўвёдите, ћкw не приложи1тъ гDь потреби1ти kзhки сі‰ t лицA вaшегw: и3 бyдутъ вaмъ въ сBти и3 въ соблaзны, и3 въ гвHздіz въ пzтaхъ вaшихъ и3 въ стрёлы во nчесёхъ вaшихъ, д0ндеже поги1бнете t земли2 благjz сеS, ю4же дадE вaмъ гDь бGъ вaшъ:

14 ѓзъ же днeсь tхождY въ пyть, ћкоже и3 вси2 и5же на земли2: и3 познaете всёмъ сeрдцемъ вaшимъ и3 душeю вaшею, ћкw ни є3ди1но сл0во tпадE t всёхъ словeсъ благи1хъ, ±же речE гDь бGъ вaшъ къ вaмъ: вс‰ прих0дzтъ вaмъ, и3 не рaзнствова t ни1хъ ни є3ди1но сл0во:

15 и3 бyдетъ, и4мже w4бразомъ прих0дzтъ на вaсъ вс‰ словесA дHбраz, ±же гlа гDь бGъ къ вaмъ, тaкw наведeтъ гDь на вы2 вс‰ словесA ѕл†z, д0ндеже потреби1тъ вы2 t земли2 благjz сеS, ю4же дадE вaмъ гDь бGъ вaшъ:

16 внегдA престyпите завётъ гDа бGа вaшегw, є3г0же заповёда вaмъ, и3 шeдше послyжите богHмъ и3ны6мъ и3 покл0нитесz и5мъ: и3 разгнёваетсz ћростію гDь на вы2, и3 поги1бнете ск0рw t земли2 благjz, ю4же дадE гDь вaмъ.

 

Главa 24

1 И# собрA їисyсъ вс‰ племенA ї}лєва въ сmхeмъ, и3 созвA старBйшины ї}лєвы и3 кн‰зи и4хъ, и3 судіи6 и4хъ и3 книгHчіz и4хъ, и3 стaша пред8 гDемъ бGомъ.

2 И# речE їисyсъ ко всBмъ лю1демъ, глаг0лz: сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: њб8 nнY странY рэки2 жи1ша nтцы2 вaши и3спeрва, faра nтeцъ ґвраaмовъ и3 nтeцъ нахHровъ, и3 служи1ша богHмъ и3ны6мъ:

3 и3 поsхъ nтцA вaшего ґвраaма t њб8 nнY странY рэки2, и3 води1хъ є3го2 во всeй земли2 ханаaнстэй: и3 ўмн0жихъ сёмz є3гw2, и3 дaхъ є3мY їсаaка:

4 їсаaку же дaхъ їaкwва и3 и3сavа, и3 дaхъ и3сavу г0ру сиjръ наслёдіе є3мY: їaкwвъ же и3 сhнове є3гw2 снид0ша во є3гЂпетъ, и3 бhша тaмw въ kзhкъ вели1къ и3 крёпокъ и3 мн0гъ, и3 њѕл0биша и5хъ є3гЂптzне:

5 и3 послaхъ мwmсeа и3 ґарHна, и3 порази1хъ є3гЂпта во знaменіихъ, ±же сотвори1хъ въ ни1хъ, и3 по сeмъ и3звед0хъ вaсъ,

6 и3 и3звед0хъ nтцы2 вaшz и3з8 є3гЂпта, и3 внид0сте въ м0ре чермн0е: и3 погнaша є3гЂптzне в8слёдъ nтє1цъ вaшихъ на колесни1цахъ и3 на к0нехъ въ м0ре чермн0е:

7 и3 возопи1хомъ ко гDу, и3 дадE w4блакъ и3 мглY междY нaми и3 междY є3г›птzны, и3 наведE на ни1хъ м0ре, и3 покры2 и5хъ: и3 ви1дэша nчесA в†ша, є3ли6ка сотвори2 гDь въ земли2 є3гЂпетстэй: и3 бhсте въ пустhни дни6 мнHги:

8 и3 приведE вaсъ въ зeмлю ґморрewвъ живyщихъ њб8 nнY странY їoрдaна, и3 њполчи1шасz на вы2: и3 предадE | гDь въ рyки вaшz, и3 наслёдисте зeмлю и4хъ, и3 потреби1сте и5хъ t лицA вaшегw:

9 и3 востA валaкъ сhнъ сепфHровъ, цaрь мwaвль, и3 њполчи1сz проти1ву ї}лz, и3 послaвъ призвA валаaма сhна веHрова клsти вaсъ:

10 и3 не восхотЁ гDь бGъ погуби1ти тS, но блгcвeніемъ блгcви2 вaсъ и3 и3збaви вaсъ t рyкъ и4хъ:

11 и3 преид0сте їoрдaнъ и3 пріид0сте во їеріхHнъ, и3 би1шасz съ вaми живyщіи во їеріхHнэ, ґморрeй и3 ферезeй, и3 хананeй и3 хеттeй, и3 гергесeй и3 є3veй и3 їевусeй, и3 предадE и5хъ гDь въ рyки вaшz:

12 и3 послA пред8 вaми шє1ршни, и3 и3згнA t лицA вaшегw двA цар‰ ґморрє1йска, не nрyжіемъ твои1мъ, нижE лyкомъ твои1мъ,

13 и3 дадE вaмъ зeмлю, њ нeйже не труди1стесz на нeй, и3 грaды, и4хже не создaсте, и3 пожи1сте въ ни1хъ, и3 віногрaды и3 мaсличіе, и4хже не насади1сте вы2, kд0сте:

14 и3 нн7э ўб0йтесz гDа, и3 послужи1те є3мY въ прaвдэ и3 правотЁ: и3 tвeржите б0ги чужды6z, и5мже служи1ша nтцы2 вaши њб8 nнY странY рэки2 и3 во є3гЂптэ, и3 служи1те гDеви:

15 ѓще же не ўг0дно вaмъ служи1ти гDеви, и3збери1те сaми себЁ днeсь, комY послyжите, и3ли2 богHмъ nтє1цъ вaшихъ, и5же бhша њб8 nнY странY рэки2, и3ли2 богHмъ ґморрє1йскимъ, въ ни1хже вы2 живeте на земли2 и4хъ: ѓзъ же и3 д0мъ м0й служи1ти бyдемъ гDеви, ћкw с™ъ є4сть.

16 И# tвэщaвше лю1діе, рёша: не бyди нaмъ њстaвити гDа, є4же служи1ти богHмъ и3ны6мъ:

17 гDь бо бGъ нaшъ т0й бGъ є4сть, т0й и3зведE нaсъ и3 nтцы2 нaшы t земли2 є3гЂпетскіz, t д0му раб0ты, и4же сотвори2 пред8 nчи1ма нaшима знaмєніz вє1ліz, и3 сохрани2 нaсъ во всeмъ пути2, по немyже и3д0хомъ, и3 во всёхъ kзhцэхъ, и4хже сквозЁ проид0хомъ:

18 и3 и3згнA гDь вс‰ kзhки и3 ґморрeа живyщаго на земли2 t лицA нaшегw: но и3 мы2 послyжимъ гDеви, сeй бо є4сть бGъ нaшъ.

19 И# речE їисyсъ къ лю1демъ: не возм0жете служи1ти гDеви бGу, ћкw бGъ с™ъ є4сть и3 ревни1тель сeй: не њстaвитъ грBхъ вaшихъ и3 беззак0ній вaшихъ:

20 є3гдA њстaвите гDа и3 послyжите богHмъ чужди6мъ, и3 пришeдъ њѕл0битъ вaсъ и3 потреби1тъ вaсъ, вмёстw є4же блaго сотвори2 вaмъ.

21 И# рек0ша лю1діе ко їисyсу: ни2, но гDеви послyжимъ.

22 И# речE їисyсъ къ лю1демъ: свидBтели вы2 сaми на сS, ћкw вы2 и3збрaсте служи1ти гDеви самомY. И# рек0ша: свидBтели мы2.

23 И# нн7э tвeржите б0ги чужды6z, и5же сyть въ вaсъ, и3 и3спрaвите сердцA в†ша ко гDу бGу ї}леву.

24 И# рек0ша лю1діе ко їисyсу: гDеви бGу нaшему послyжимъ, и3 глaса є3гw2 послyшаемъ.

25 И# завэщA їисyсъ завётъ къ лю1демъ въ дeнь w4нъ, и3 дадE и5мъ зак0нъ и3 сyдъ въ сmхeмэ, пред8 ски1ніею гDа бGа ї}лева.

26 И# вписA їисyсъ словесA сі‰ въ кни1гу зак0на б9іz: и3 взS кaмень вeлій, и3 постaви є3го2 под8 теревjнfомъ, и4же є4сть пред8 гDемъ.

27 И# речE їисyсъ къ лю1демъ: сE, кaмень сeй бyдетъ вaмъ во свидёніе: ћкw сeй слhша вс‰ гlгHланнаz t гDа, є3ли6ка гlа къ вaмъ днeсь, и3 сeй бyдетъ вaмъ во свидёніе въ послBдніz дни6, є3гдA солжeте гDеви бGу вaшему.

28 И# tпусти2 їисyсъ лю1ди, коег0ждо въ мэстA сво‰.

29 И# послужи2 ї}ль гDеви во вс‰ дни6 їисyсwвы и3 во вс‰ дни6 стaрцєвъ, и5же препроводи1ша врeмz со їисyсомъ и3 и5же ви1дэша вс‰ дэлA гDнz, є3ли6ка сотвори2 ї}лю.

30 И# бhсть по си1хъ, и3 ќмре їисyсъ сhнъ наvи1нъ рaбъ гDень, (пожи1въ) сто2 и3 дeсzть лётъ.

31 И# погреб0ша є3го2 въ предёлэхъ жрeбіz є3гw2 во fамнасахaрэ, въ горЁ є3фрeмли, t сёвера горы2 гаaсовы, и3 положи1ша тaмw съ ни1мъ во гр0бэ, въ нeмже погреб0ша є3го2, ножы2 кaмєнныz, и4миже њбрёза сhны ї}лєвы въ галгaлэхъ (їисyсъ), є3гдA и3зведE и5хъ и3з8 є3гЂпта, ћкоже повелЁ гDь: и3 тaмw сyть дaже до днE сегw2.

32 И# кHсти їHсифwвы и3знес0ша сhнове ї}лєвы и3з8 є3гЂпта и3 закопaша и5хъ въ сmхeмэхъ, въ чaсти селA, є4же притzжA їaкwвъ t ґморрє1й живyщихъ въ сmхeмэхъ ст0мъ ѓгницъ, и3 дадE ю5 їHсифу въ чaсть.

33 И# бhсть по си1хъ, и3 є3леазaръ сhнъ ґарHновъ ґрхіерeй скончaсz: и3 погребeнъ бhсть въ гаваafэ фінеeса сhна своегw2, є3г0же дадE є3мY въ горЁ є3фрeмовэ.

34 Въ т0й дeнь взeмше сhнове ї}лєвы ківHтъ б9ій, њбношaху съ соб0ю: и3 фінеeсъ жрeчествова вмёстw є3леазaра nтцA своегw2, д0ндеже ќмре и3 погребeсz въ гаваafэ своeмъ.

35 Сhнове же ї}лєвы tид0ша кjйждо въ мёсто своE и3 въ св0й грaдъ.

36 И# почитaху сhнове ї}лєвы ґстaрту и3 ґстарHfа и3 б0ги kзhкwвъ сyщихъ w4крестъ и4хъ. И# предадE и5хъ гDь въ рyки є3глHму царю2 мwaвлю, и3 њбладA и4ми лётъ nсмьнaдесzть.

 

Конeцъ кни1зэ їисyса наvи1на: и4мать въ себЁ глaвъ к7д7

 

 <<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>