<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>


См. также: Книга пророка Иезекииля
(русский гражданский шрифт)

ПОИСК ФОРУМ

 

 

Ветхий Завет

Библия, церковнославянский язык

 

Главы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

 

Кни1га прор0ка їезекjилz

Главa 1

1 И# бhсть въ тридесsтое лёто, въ четвeртый мцcъ, въ пsтый дeнь мцcа, и3 ѓзъ бhхъ посредЁ плэнeніz при рэцЁ ховaръ: и3 tверз0шасz небесA, и3 ви1дэхъ видBніz б9іz.

2 Въ пsтый дeнь мцcа, сіE лёто пsтое плэнeніz царS їwакjма,

3 и3 бhсть сл0во гDне ко їезекjилю сhну вузjеву, свzщeннику, въ земли2 халдeйстэй при рэцЁ ховaръ. И# бhсть на мнЁ рукA гDнz,

4 и3 ви1дэхъ, и3 сE, дyхъ воздвизazйсz грzдsше t сёвера, и3 w4блакъ вели1кій въ нeмъ, и3 свётъ w4крестъ є3гw2, и3 џгнь блистazйсz:

5 и3 посредЁ є3гw2 ћкw видёніе и3лeктра посредЁ nгнS, и3 свётъ въ нeмъ: и3 посредЁ ћкw под0біе четhрехъ жив0тныхъ. И# сіE видёніе и4хъ, ћкw под0біе человёка въ ни1хъ:

6 и3 четhри ли1ца є3ди1ному, и3 четhри кри1ла є3ди1ному,

7 и3 г0лєни и4хъ пр†вы, и3 перн†ты н0ги и4хъ, и3 и4скры ћкw блистaющаzсz мёдь, и3 лє1гка кри1ла и4хъ,

8 и3 рукA человёча под8 кри1лами и4хъ на четhрехъ странaхъ и4хъ:

9 и3 ли1ца и4хъ, и3 кри1ла и4хъ четhрехъ держ†щаzсz дрyгъ дрyга, ли1ца же и4хъ четhрехъ не њбращaхусz внегдA ходи1ти и5мъ: к0еждо прsмw лицA своегw2 хождaху.

10 И# под0біе ли1цъ и4хъ, лицE человёчее и3 лицE льв0во њдеснyю четhремъ, и3 лицE тeлчее њшyюю четhремъ, и3 лицE џрлее четhремъ:

11 (и3 ли1ца и4хъ) и3 кри1ла и4хъ простє1рта свhше четhремъ, коемyждо двA сопрzжє1на дрyгъ ко дрyгу, и3 двA покрывaху верхY тэлесE и4хъ, и3 к0еждо прsмw лицY своемY и3дsше:

12 и3дёже ѓще бsше дyхъ шeствуzй, и3дsху и3 не њбращaхусz.

13 И# посредЁ жив0тныхъ видёніе, ћкw ќгліz nгнS горsщагw, ћкw видёніе свёщъ соwбращaющихсz посредЁ жив0тныхъ, и3 свётъ nгнS, и3 t nгнS и3схождaше ћкw м0лніz:

14 и3 живHтнаz течaху и3 њбращaхусz, ћкw видёніе везeково [блистaніz].

15 И# ви1дэхъ, и3 сE, к0ло є3ди1но земли2 держaщеесz жив0тныхъ четhрехъ:

16 и3 видёніе колeсъ и3 сотворeніе и4хъ, ћкw видёніе fарсjса, и3 под0біе є3ди1но четhремъ: и3 дёло и4хъ бsше, ћкоже ѓще бы бhло к0ло въ колеси2:

17 на четhри страны6 и4хъ шeствоваху: не њбращaхусz, внегдA шeствовати и5мъ,

18 нижE хребты2 и4хъ, и3 высотA бsше и5мъ. И# ви1дэхъ т†, и3 плєщA и4хъ и3сп0лнєна nчeсъ w4крестъ четhремъ:

19 и3 внегдA шeствовати живHтнымъ, шeствоваху и3 колeса держaщесz и4хъ: и3 внегдA воздвизaтисz живHтнымъ t земли2, воздвизaхусz и3 колeса.

20 И#дёже ѓще бsше w4блакъ, тaмw бsше и3 дyхъ, є4же шeствовати: шeствоваху и3 живHтнаz, и3 колeса воздвизaхусz съ ни1ми, занE дyхъ жи1зни бsше въ колесёхъ.

21 ВнегдA и3дsху сі‰, и3дsху (и3 колeса), и3 внегдA стоsти и5мъ, стоsху (и3 колeса съ ни1ми), и3 є3гдA воздвизaхусz t земли2, воздвизaхусz съ ни1ми (и3 колeса), ћкw дyхъ жи1зни бsше въ колесёхъ.

22 И# под0біе над8 глав0ю жив0тныхъ ћкw твeрдь, ћкw видёніе крmстaлла, простeртое над8 кри1лами и4хъ свhше:

23 и3 под8 твeрдію кри1ла и4хъ простє1рта, парsще дрyгъ ко дрyгу, комyждо двA спрzжє1на, прикрывaюще тэлесA и4хъ.

24 И# слhшахъ глaсъ кри1лъ и4хъ, внегдA парsху, ћкw глaсъ в0дъ мн0гихъ, ћкw глaсъ бGа саддаJ: и3 внегдA ходи1ти и5мъ, глaсъ сл0ва ћкw глaсъ полкA: и3 внегдA стоsти и5мъ, почивaху кри1ла и4хъ.

25 И# сE, глaсъ превhше твeрди сyщіz над8 глав0ю и4хъ: внегдA стоsти и5мъ, низпускaхусz кри1ла и4хъ.

26 И# над8 твeрдію, ћже над8 глав0ю и4хъ, ћкw видёніе кaмене сапфjра, под0біе пrт0ла на нeмъ, и3 на под0біи пrт0ла под0біе ћкоже ви1дъ человёчь сверхY.

27 И# ви1дэхъ ћкw видёніе и3лeктра, ћкw видёніе nгнS внyтрь є3гw2 w4крестъ: t видёніz чрeслъ и3 вhше и3 t видёніz чрeслъ дaже до д0лу ви1дэхъ видёніе nгнS, и3 свётъ є3гw2 w4крестъ:

28 ћкw видёніе дуги2, є3гдA є4сть на w4блацэхъ въ дeнь дождS, тaкw стоsніе свёта w4крестъ.

 

Главa 2

1 СіE видёніе под0біе слaвы гDни. И# ви1дэхъ, и3 пад0хъ ни1цъ, и3 слhшахъ глaсъ гlющагw, и3 речE ко мнЁ: сhне человёчь, стaни на н0ги тво‰, и3 возгlю тебЁ.

2 И# пріи1де на мS дyхъ, и3 взS мS, и3 воздви1же мS, и3 постaви мS на ногaхъ мои1хъ, и3 слhшахъ є3го2 гlюща ко мнЁ.

3 И# речE (гDь) ко мнЁ: сhне человёчь, послю1 тz ѓзъ къ д0му ї}леву, њгорчевaющымъ мS, и5же њгорчи1ша мS: сaми и3 nтцы2 и4хъ tверг0шасz менє2 до днeшнzгw днE:

4 и3 сhнове жестоколи1чніи и3 твердосердeчніи. Ѓзъ послю1 тz къ тBмъ, и3 речeши къ ни6мъ: тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь:

5 ѓще ќбw ўслhшатъ, и3ли2 ўбоsтсz, занE д0мъ њгорчевazй є4сть, и3 познaютъ, ћкw прbр0къ є3си2 ты2 посредЁ и4хъ.

6 И# ты2, сhне человёчь, да не ўбои1шисz и4хъ, ни ўжасaйсz t лицA и4хъ: занE разсверёпэютъ и3 њбhдутъ тS w4крестъ, посредё бо скорпjєвъ ты2 живeши: словeсъ и4хъ не ўб0йсz и3 t лицA и4хъ не ўжасaйсz, занE д0мъ њгорчевazй є4сть:

7 и3 возглаг0леши словесA мо‰ къ ни6мъ, ѓще ќбw ўслhшатъ, и3ли2 ўбоsтсz, занE д0мъ прогнёваzй є4сть.

8 И# ты2, сhне человёчь, послyшай гlющагw къ тебЁ, не бyди њгорчевazй, ћкоже д0мъ преwгорчевazй: tвeрзи ўстA твоS и3 снёждь, ±же ѓзъ даю2 тебЁ.

9 И# ви1дэхъ, и3 сE, рукA простeрта ко мнЁ, и3 въ нeй сви1токъ кни1жный:

10 и3 разви2 є3го2 предо мн0ю, и3 въ т0мъ пи6сана бhша прє1днzz и3 з†днzz: и3 впи1сано бsше въ нeмъ рыдaніе и3 жaлость и3 г0ре.

 

Главa 3

1 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, снёждь сви1токъ сeй, и3 и3ди2 и3 рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ.

2 И# tверз0хъ ўстA мо‰, и3 напитa мz сви1ткомъ си1мъ

3 и3 речE ко мнЁ: сhне человёчь, ўстA тво‰ снэдsтъ, и3 чрeво твоE насhтитсz сви1тка сегw2 дaннагw тебЁ. И# снэд0хъ є3го2, и3 бhсть во ўстёхъ мои1хъ ћкw мeдъ слaдокъ.

4 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, и3ди2 и3 вни1ди въ д0мъ ї}левъ, и3 глаг0ли словесA мо‰ къ ни6мъ:

5 ћкw не къ лю1демъ глубокорBчивымъ и3 косноzзы6чнымъ посылaемь є3си2, къ д0му ї}леву,

6 нижE къ лю1демъ мнHгимъ и3ноzзы6чнымъ, и3норBчивымъ, ни т‰жкимъ љзhкомъ сyщымъ, и4хже не разумёлъ бы є3си2 словeсъ: ѓще же и3 къ тацBмъ послaлъ бhхъ тS, то2 и3 тjи послyшали бhша тебE:

7 ґ д0мъ ї}левъ не восх0щетъ послyшати тебE, понeже не хотsтъ слyшати менE, ћкw вeсь д0мъ ї}левъ непокори1ви сyть и3 жестокосeрди:

8 и3 сE, дaхъ лицE твоE си1льно проти1ву лицA и4хъ, и3 прю2 [Е#вр.: чело2.] твою2 ўкрэплю2 проти1ву при2 и4хъ:

9 и3 бyдетъ, всегдA крэпчaе кaмене дaхъ прю2 твою2: не ўб0йсz и4хъ, ни ўжасaйсz лицA и4хъ, занE д0мъ разгнёваzй є4сть.

10 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, вс‰ словесA, ±же гlахъ съ тоб0ю, возми2 въ сeрдце твоE и3 ўши1ма твои1ма послyшай:

11 и3 шeдъ вни1ди въ плёнъ къ сынHмъ людjй твои1хъ, и3 речeши къ ни6мъ и3 возглаг0леши къ ни6мъ: тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: ѓще ќбw послyшаютъ и3 ѓще ќбw повинyтсz.

12 И# взs мz дyхъ, и3 слhшахъ глaсъ за соб0ю трyса вели1ка, глаг0лющихъ: блгcвeна слaва гDнz t мёста є3гw2.

13 И# ви1дэхъ глaсъ кри1лъ жив0тныхъ скрилsющихсz дрyгъ ко дрyгу, и3 глaсъ колeсъ держaщьсz и4хъ, и3 глaсъ трyса вели1ка.

14 И# дyхъ воздви1же мS и3 взs мz, и3 поид0хъ вознесeнъ во ўстремлeніи дyха моегw2, и3 рукA гDнz бhсть на мнЁ крёпкаz.

15 И# внид0хъ въ плённики вознесeнъ, и3 њбыд0хъ живyщыz на рэцЁ ховaръ, и3 сэд0хъ тY сeдмь днjй, ходS посредЁ и4хъ.

16 И# бhсть по седми1хъ днeхъ сл0во гDне ко мнЁ гlz:

17 сhне человёчь, стрaжа дaхъ тS д0му ї}леву, да слhшиши сл0во t ќстъ мои1хъ и3 воспрети1ши и5мъ t менє2.

18 ВнегдA гlати ми2 беззак0ннику: смeртію ќмреши: и3 не возвэсти1ши є3мY, ни соглаг0леши, є4же њстaтисz беззак0ннику и3 њбрати1тисz t пути2 своегw2, є4же жи1ву бhти є3мY: беззак0нникъ т0й въ беззак0ніи своeмъ ќмретъ, кр0ве же є3гw2 t руки2 твоеS взыщY.

19 И# ты2 ѓще возвэсти1ши беззак0ннику, и3 не њбрати1тсz t беззак0ніz своегw2 и3 t пути2 своегw2 (беззак0нна): т0й беззак0нникъ во беззак0ніи своeмъ ќмретъ, ґ ты2 дyшу твою2 и3збaвиши.

20 И# є3гдA соврати1тсz првdникъ t прaвдъ свои1хъ и3 сотвори1тъ согрэшeніе: и3 дaмъ мyку пред8 ни1мъ, т0й ќмретъ, ћкw ты2 не воспрети1лъ є3си2 є3мY, и3 во грэсёхъ свои1хъ ќмретъ, занE не помzнyтсz пр†вды є3гw2, ±же сотвори2: кр0ве же є3гw2 t руки2 твоеS взыщY.

21 Тh же ѓще возвэсти1ши првdному, є4же не согрэши1ти, и3 т0й не согрэши1тъ: првdный жи1знію поживeтъ, ћкw воспрети1лъ є3си2 є3мY, и3 ты2 твою2 дyшу и3збaвиши.

22 И# бhсть на мнЁ рукA гDнz, и3 речE ко мнЁ: востaни и3 и3зhди на п0ле, и3 тaмw возглаг0летсz къ тебЁ.

23 И# востaхъ и3 и3зыд0хъ на п0ле: и3 сE, тaмw слaва гDнz стоsше, ћкоже видёніе и3 ћкоже слaва гDнz, ю4же ви1дэхъ на рэцЁ ховaръ, и3 пад0хъ на лицы2 моeмъ.

24 И# пріи1де на мS дyхъ и3 постaви мS на ногY моє1ю: и3 гlа ко мнЁ и3 речE ми2: вни1ди и3 затвори1сz средЁ д0му твоегw2.

25 И# ты2, сhне человёчь, сE, дaшасz на тS ќзы, и3 свsжутъ тS и4ми, и3 не и3зhдеши t среды2 и4хъ:

26 и3 љзhкъ тв0й привzжY къ гортaни твоемY, и3 њнэмёеши и3 не бyдеши и5мъ въ мyжа њбличeніz, понeже д0мъ разгнёваzй є4сть:

27 и3 внегдA гlати ми2 къ тебЁ, tвeрзу ўстA тво‰, и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: слhшай да слhшитъ, и3 не покарszйсz да не покарsетсz, занE д0мъ преwгорчевazй є4сть.

 

Главa 4

1 И# ты2, сhне человёчь, возми2 себЁ плjнfу и3 положи2 ю5 пред8 лицeмъ твои1мъ, и3 да напи1шеши на нeй грaдъ їеrли1мъ,

2 и3 да дaси w4крестъ є3гw2 њграждeніе, и3 да согради1ши над8 ни1мъ забр†ла и3 њбложи1ши є3го2 nстр0гомъ, и3 да постaвиши w4крестъ є3гw2 полки2 и3 да ўчини1ши поставлє1ніz стрёльницъ w4крестъ:

3 тh же возми2 себЁ сковрaду желёзну, и3 да положи1ши ю5 въ стёну желёзну междY тоб0ю и3 междY грaдомъ, и3 да ўгот0виши лицE твоE нaнь, и3 бyдетъ въ затв0рэ, и3 затвори1ши и5: знaменіе сіE є4сть сынHмъ ї}лєвымъ.

4 Тh же да спи1ши на лёвэмъ бокY твоeмъ, и3 да положи1ши непр†вды д0му ї}лева на нeмъ, по числY днjй пzтьдесsтъ и3 сто2, въ нsже поспи1ши на нeмъ, и3 в0змеши непр†вды и4хъ.

5 И# ѓзъ дaхъ тебЁ двЁ непр†вды и4хъ въ число2 днjй, въ дeвzтьдесzтъ и3 сто2 днjй, и3 в0змеши непр†вды д0му ї}лева.

6 И# соверши1ши сі‰, и3 поспи1ши на деснhхъ рeбрэхъ твои1хъ втор0е, и3 в0змеши непр†вды д0му їyдина четhредесzть днjй, дeнь за є3ди1но лёто положи1хъ тебЁ.

7 И# на заключeніе їеrли1ма да ўгот0ваеши лицE твоE, и3 мhшцу твою2 ўтверди1ши, и3 прbр0чествовати бyдеши на него2.

8 И# сE, ѓзъ дaхъ на тS ќзы, и3 не преврати1шисz t рeбръ твои1хъ на рeбра тво‰, д0ндеже скончaютсz днjе заключeніz твоегw2.

9 Тh же (сhне человёчь) возми2 себЁ пшени1цу и3 kчмeнь, и3 б0бъ и3 лsщу, и3 пр0со и3 пhро, и3 вложи1ши | въ сосyдъ є3ди1нъ гли1нzнъ: и3 сотвори1ши | себЁ въ хлёбы, и3 по числY днjй, въ нsже спи1ши на рeбрэхъ твои1хъ, дeвzтьдесzтъ и3 сто2 днjй ћсти бyдеши w4ныz.

10 Ћдь же твоS, ю4же ћсти бyдеши, вёсомъ двaдесzть с‡кль на дeнь, t врeмене до врeмене снёси сі‰.

11 И# в0ду мёрою пи1ти бyдеши, и3 шестyю чaсть јна t врeмене до врeмене и3спіeши.

12 И# њпрэсн0къ kчмeнный снёси |, въ лaйнэ мотhлъ человёчихъ сокрhеши | пред8 nчи1ма и4хъ

13 и3 речeши: сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: тaкw снэдsтъ сhнове ї}лєвы хлёбъ св0й нечи1стъ во kзhцэхъ, ѓможе разсhплю |.

14 И# рёхъ: никaкоже, гDи б9е ї}левъ! сE, душA моS не њскверни1ласz въ нечистотЁ, и3 мертвечи1ны и3 ѕвэроsдины не kд0хъ t рождeніz моегw2 дaже донн7э, нижE вни1де во ўстA мо‰ всsкое мsсо мeрзко и3 сквернaво.

15 И# речE ко мнЁ: сE, дaхъ тебЁ моты6ла гов‰жаz вмёстw мотhлъ человёчихъ, и3 сотвори1ши хлёбы себЁ въ ни1хъ.

16 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, сE, ѓзъ сотрY ўтверждeніе хлёбное во їеrли1мэ, и3 снэдsтъ хлёбъ вёсомъ и3 во њскудёніи, и3 в0ду мёрою и3 въ пaгубэ и3спію1тъ,

17 ћкw да скyдни бyдутъ хлёбомъ и3 вод0ю: и3 поги1бнетъ человёкъ и3 брaтъ є3гw2, и3 и3стaютъ въ непрaвдахъ свои1хъ.

 

Главa 5

1 Тh же, сhне человёчь, возми2 себЁ мeчь џстръ пaче бри1твы стригyщагw, притzжи2 є3го2 себЁ и3 возложи2 є3го2 на главY твою2 и3 на брадY твою2: и3 возми2 превёсъ вэсHвъ, и3 размёриши |.

2 Четвeртую чaсть да сожжeши на nгни2 средЁ грaда по и3сполнeнію днjй затворeніz:

3 и3 да в0змеши четвeртую чaсть и3 сожжeши ю5 средЁ грaда, четвeртую же чaсть содроби1ши мечeмъ w4крестъ є3гw2, и3 четвeртую чaсть разсhплеши вётромъ: и3 мeчь и3звлекY в8слёдъ и4хъ.

4 И# в0змеши tтyду мaлw и4хъ числ0мъ и3 ввsжеши | во nдeжду твою2: и3 t тёхже в0змеши є3щE и3 ввeржеши | средЁ nгнS и3 сожжeши | на nгни2: и3 t тогw2 и3зhдетъ џгнь на вeсь д0мъ ї}левъ. И# речeши всемY д0му ї}леву:

5 сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сeй їеrли1мъ, посредЁ kзhкwвъ положи1хъ є3го2, и3 страны6, ±же w4крестъ є3гw2.

6 И# речeши: и3змэни2 њправд†ніz мо‰ во беззак0ніе пaче kзhкwвъ, и3 зак0ны мо‰ пaче стрaнъ, ±же w4крестъ є3гw2: понeже њправд†ніz мо‰ tри1нуша и3 по зак0нwмъ мои6мъ не ходи1ша въ ни1хъ.

7 Сегw2 рaди тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже винA вaша пaче kзы6къ, и5же w4крестъ вaсъ, и3 не ходи1сте въ зак0нэхъ мои1хъ и3 њправдaній мои1хъ не сотвори1сте, но и3 по судHмъ kзhчєскимъ, ±же w4крестъ вaсъ, не сотвори1сте:

8 сегw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ на тS, и3 сотворю2 средЁ тебє2 сyдъ пред8 kзы6ки,

9 и3 сотворю2 средЁ тебє2, и4хже не сотвори1хъ и3 и4хже не сотворю2 под0бныхъ и5мъ ктомY, по всBмъ мeрзостемъ твои6мъ.

10 Сегw2 рaди nтцы2 снэдsтъ ч†дъ средЁ тебє2, и3 ч†да снэдsтъ nтцє1въ: и3 сотворю2 въ тебЁ суды2, и3 разсёю вс‰ њст†вшаz t тебє2 по всемY вётру.

11 Сегw2 рaди живY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, вои1стинну понeже с™†z мо‰ њскверни1лъ є3си2 всёми мeрзостьми твои1ми, и3 ѓзъ tри1ну тS, и3 не пощади1тъ џко моE, и3 ѓзъ не поми1лую тS.

12 Чeтверть тебє2 смeртію потреби1тсz, и3 чeтверть тебє2 глaдомъ скончaетсz средЁ тебє2, чeтверть же тебє2 падeтъ мечeмъ w4крестъ тебє2, чeтверть же тебє2 разсhплю по всемY вётру, и3 мeчь и3звлекY в8слёдъ и4хъ.

13 И# скончaетсz ћрость моS и3 гнёвъ м0й на ни1хъ, и3 ўтёшусz, и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ гDь гlахъ во рвeніи моeмъ, внегдA скончaти ми2 гнёвъ м0й на ни1хъ.

14 И# положy тz въ пустhню и3 во ўкори1зну kзhкwмъ сyщымъ w4крестъ тебє2 и3 пред8 всsкимъ проходsщимъ.

15 И# бyдеши во стенaніе и3 ќжасъ, наказaніемъ и3 пaгубою во kзhцэхъ, и5же w4крестъ тебє2, є3гдA сотворю2 въ тебЁ суды2 во гнёвъ и3 въ ћрость и3 во tмщeніе ћрости моеS: ѓзъ гDь гlахъ:

16 и3 є3гдA послю2 стрёлы глaда на нS, и3 бyдутъ во скончaніе, и3 послю2 растли1ти вы2, и3 глaдъ соберY на вы2, и3 сотрY ўтверждeніе хлёба твоегw2,

17 и3 и3спущY на тS глaдъ и3 ѕвBри лю6ты, и3 ўмyчу тS, смeрть же и3 кр0вь пр0йдутъ сквозЁ тS, и3 мeчь наведY на тS w4крестъ: ѓзъ гDь гlахъ.

 

Главa 6

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, ўтверди2 лицE твоE къ горaмъ ї}лєвымъ и3 прорцы2 къ ни6мъ,

3 и3 речeши: г0ры ї}лєвы, слhшите сл0во гDне, сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь горaмъ и3 холмHмъ, и3 кaменємъ и3 дeбремъ: сE, ѓзъ наведY на вы2 мeчь, и3 потребsтсz высwты2 вaшz:

4 и3 сокрушaтсz трє1бища в†ша и3 кум‡рницы вaшz, и3 повeргу ћзвеныхъ вaшихъ пред8 кум‡ры вaшими:

5 и3 дaмъ трyпы сынHвъ ї}левыхъ пред8 кум‡ры и4хъ и3 расточY кHсти вaшz w4крестъ трeбищъ вaшихъ.

6 И# во всeмъ селeніи вaшемъ њпустёютъ грaды, и3 высHкаz в†ша поги1бнутъ, ћкw да потребsтсz трє1бницы вaши и3 сокрушaтсz, и3 престaнутъ кумjры вaши, и3 tвeргутсz кум‡рницы вaшz, и3 потребsтсz дэлA в†ша:

7 и3 падyтъ ћзвеніи посредЁ вaсъ, и3 познaете, ћкw ѓзъ гDь.

8 И# њстaвлю є4же бhти t вaсъ и3збёгшымъ t мечA во kзhцэхъ, и3 въ разсhпаніи вaшемъ во странaхъ,

9 и3 помzнyтъ мS ўцэлёвшіи t вaсъ во kзhцэхъ, ѓможе бhша плэнeни: клsхсz бо сeрдцу и4хъ блуди1вшему и3 tстaвшему t менє2 и3 nчесє1мъ и4хъ блуди1вшымъ в8слёдъ начинaній и4хъ: и3 би1ти и4мутъ ли1ца сво‰ њ ѕл0бахъ, ±же твори1ша во всёхъ мeрзостехъ свои1хъ,

10 и3 познaютъ, ћкw ѓзъ гDь не тyне гlахъ сотвори1ти и5мъ вс‰ ѕл†z сі‰.

11 Тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: восплещи2 рук0ю и3 вострепли2 ног0ю и3 рцы2: блaгоже, блaгоже њ всёхъ мeрзостехъ ѕл0бы д0му ї}лева: ћкw мечeмъ и3 глaдомъ и3 смeртію падyтъ.

12 Дaльніи смeртію скончaютсz, ґ бли1жніи мечeмъ падyтъ: њстaвшіи же и3 њбдержи1міи глaдомъ скончaютсz: и3 скончaю гнёвъ м0й на ни1хъ,

13 и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь, є3гдA бyдутъ ћзвеніи вaши средЁ кум‡ръ вaшихъ w4крестъ трeбищъ вaшихъ, на всsцэмъ х0лмэ выс0цэмъ и3 на всёхъ версёхъ г0рнихъ, и3 под8 дyбомъ сённымъ и3 под8 всsкимъ дрeвомъ чaщнымъ, и3дёже даsху воню2 благоухaніz всBмъ кумjрwмъ свои6мъ.

14 И# прострY рyку мою2 на нS, положY зeмлю въ пaгубу и3 въ потреблeніе t пустhни девлаfA, t всегw2 селeніz и4хъ: и3 познaете, ћкw ѓзъ гDь.

 

Главa 7

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 и3 ты2, сhне человёчь, рцы2: сі‰ гlетъ гDь: земли2 ї}левэ конeцъ пріи1де, конeцъ пріи1де на четhри краи6 земли2.

3 Пришeлъ є4сть конeцъ, нн7э конeцъ тебЁ, и3 и3спущY ћрость мою2 на тS, и3 tмщY тебЁ по путє1мъ твои6мъ, дaмъ на тS вс‰ мeрзwсти тво‰.

4 Не пощади1тъ џко моE на тS, и3 не поми1лую, занE пyть тв0й на тS дaмъ, и3 мeрзwсти тво‰ средЁ тебє2 бyдутъ, и3 ўвёси, ћкw ѓзъ гDь.

5 Тёмже сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: ѕло2 є3ди1но ѕло2, сE, и4детъ.

6 Конeцъ пришeлъ є4сть, пріи1де конeцъ, востA на тS, сE, пріи1де.

7 Пріи1де плетeніе на тS живyщаго на земли2: пріи1де врeмz, прибли1жисz дeнь, не съ молв0ю, нижE съ болёзньми.

8 Нн7э и3збли1зу и3злію2 гнёвъ м0й на тS и3 скончaю ћрость мою2 на тебЁ, и3 њсуждY тS по путє1мъ твои6мъ и3 дaмъ на тS вс‰ мeрзwсти тво‰.

9 Не пощади1тъ џко моE, и3 не поми1лую, занE пути6 тво‰ на тS дaмъ, и3 мeрзwсти тво‰ посредЁ тебє2 бyдутъ, и3 познaеши, ћкw ѓзъ гDь біsй.

10 СE, дeнь гDень прих0дитъ, сE, конeцъ пришeлъ є4сть, и3зhде плетeніе, и3 процвэтE жeзлъ,

11 прозzбE ўкори1зна, и3 сокруши1тъ ўтверждeніе беззак0нника: и3 не съ пли1щемъ, ни съ потщaніемъ: и3 не t ни1хъ сyть, и3 нёсть красы2 въ ни1хъ.

12 Пріи1де врeмz, прибли1жисz дeнь: купyzй да не рaдуетсz, и3 продаsй да не плaчетсz, ћкw гнёвъ на всE мн0жество и4хъ.

13 Занeже притzжавazй ко продаю1щему ктомY не возврати1тсz, и3 є3щE въ жи1зни живyщему, ћкw видёніе на всE мн0жество и4хъ не возврати1тсz, и3 человёкъ во nчесёхъ жи1зни своеS не ўкрэпи1тсz.

14 Воструби1те труб0ю и3 разсуди1те вс‰, и3 не бyдетъ грzдyщагw на рaть, ћкw гнёвъ м0й на всE мн0жество и4хъ.

15 Рaть tвнЁ съ мечeмъ, глaдъ же и3 смeрть и3звнyтрь: и4же на п0ли мечeмъ скончaетсz, сyщихъ же во грaдэ глaдъ и3 смeрть скончaетъ.

16 И# ўцэлёютъ спасeнніи t ни1хъ и3 бyдутъ на горaхъ ћкw голуби6цы скорбsще: и3 всёхъ и3збію2, коег0ждо въ непрaвдахъ є3гw2.

17 Вс‰ рyки разслабёютъ, и3 вс‰ стeгна њкалsютсz м0кростію.

18 И# препоsшутсz во врє1тища, и3 покрhетъ | ќжасъ: и3 на всsцэмъ лицы2 срaмъ на ни1хъ, и3 на всsцэй главЁ плёшь.

19 Сребро2 и4хъ на ст0гнахъ повeржетсz, и3 злaто и4хъ презрёно бyдетъ: сребро2 и4хъ и3 злaто не возм0жетъ и3збaвити и5хъ въ дeнь гнёва гDнz, дyши и4хъ не насhтzтсz, и3 чревA и4хъ не нап0лнzтсz, занE кaзнь непрaвостей и4хъ бhсть.

20 И#збр†нныz ќтвари въ гордhню положи1ша |, и3 w4бразы мeрзостей свои1хъ и3 гнyснwсти сотвори1ша t ни1хъ: сегw2 рaди дaхъ w4наz и5мъ въ нечистотY.

21 И# предaмъ | въ чужд‡z рyцэ, є4же разгрaбити |, и3 губи1телємъ земли2 въ кwрhсти, и3 њсквернsтъ |.

22 И# tвращY лицE моE t ни1хъ, и3 њсквернsтъ стражбY мою2, и3 вни1дутъ въ нS неwпaснw, и3 њсквернsтъ |:

23 и3 сотворsтъ мzтeжъ, понeже землS полнA судA кр0ве, и3 грaдъ п0лнъ беззак0ніz.

24 И# приведY ѕлы6z kзhки, и3 наслёдzтъ д0мы и4хъ: и3 tвращY величaніе крёпости и4хъ, и3 њсквернsтсz свzт†z и4хъ.

25 И# молeніе пріи1детъ, и3 взhщетъ ми1ра, и3 не бyдетъ.

26 Г0ре на г0ре бyдетъ, и3 вёсть на вёсть бyдетъ, и3 не бyдетъ видёніе t прbр0ка, и3 зак0нъ поги1бнетъ t жерцA и3 совётъ t стaрєцъ.

27 Цaрь восплaчетсz, и3 кнsзь њблечeтсz въ пaгубу, и3 рyки людjй земли2 разслабёютъ: по путє1мъ и4хъ сотворю2 и5мъ и3 по судHмъ и4хъ tмщY и5мъ, и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ гDь.

 

Главa 8

1 И# бhсть въ лёто шест0е въ шестhй мцcъ, въ пsтый дeнь мцcа, ѓзъ сэдёхъ въ домY моeмъ, и3 старBйшины ї{дины сэдsху предо мн0ю, и3 бhсть на мнЁ рукA ґдwнаJ гDа.

2 И# ви1дэхъ, и3 сE, под0біе мyжа, t чрeслъ є3гw2 и3 дaже до ни1зу џгнь, t чрeслъ же є3гw2 въ вeрхъ є3гw2 ћкоже видёніе зари2 и3 ћкw вз0ръ и3лeктра.

3 И# прострE под0біе руки2 и3 взS мS за вeрхъ главы2 моеS, и3 взS мS дyхъ средЁ земли2 и3 средЁ небесE и3 ведe мz во їеrли1мъ въ видёніи б9іи на преддвeріе врaтъ внyтреннэйшихъ зрsщихъ на сёверъ, и3дёже бЁ ст0лпъ и3 w4бразъ рeвности притzжавaющагw.

4 И# сE, тY бsше слaва гDа бGа ї}лева по видёнію, є4же ви1дэхъ на п0ли.

5 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, воззри2 nчи1ма твои1ма на сёверъ. И# воззрёхъ nчи1ма мои1ма на сёверъ, и3 сE, t сёвера ко вратHмъ зрsщымъ на вост0къ трeбника, и3дёже w4бразъ рвeніz сегw2 во вх0дэ.

6 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, ви1дэлъ ли є3си2, что2 сjи творsтъ; беззакHніz вєли1ка д0мъ ї}левъ твори1тъ здЁ, є4же ўдалsтисz t с™hнь мои1хъ: є4же њбрати1всz ќзриши бHлшаz беззакHніz.

7 И# введe мz ко предврaтію дворA, и3 ви1дэхъ, и3 сE, сквaжнz є3ди1на въ стэнЁ.

8 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, раскопaй стёну. И# раскопaхъ, и3 сE, двeрь є3ди1на.

9 И# речE ко мнЁ: вни1ди и3 ви1ждь беззакHніz ѕл†z, ±же творsтъ сjи здЁ.

10 И# внид0хъ и3 ви1дэхъ, и3 сE, всsкое под0біе гaда и3 скотA, сyєтнаz гнушє1ніz и3 всsцыи кумjры д0му ї}лева напи1сани бhша на стэнЁ всю1ду w4колw.

11 И# сeдмьдесzтъ мужeй t старёйшинъ д0му ї}лева, и3 їез0ніа сhнъ сафaновъ посредЁ и4хъ стоsше пред8 лицeмъ и4хъ, и3 кjйждо кади1лницу свою2 и3мёzше въ руцЁ своeй, и3 дhмъ кади1ла восхождaше.

12 И# речE ко мнЁ: ви1дэлъ ли є3си2, сhне человёчь, ±же стaрцы д0му ї}лева творsтъ здЁ, кjйждо и4хъ на л0жи тaйнэмъ своeмъ, занE рёша: не ви1дитъ гDь, њстaвилъ гDь зeмлю.

13 И# речE ко мнЁ: є3щE њбрати1сz, и3 ќзриши беззакHніz бHлшаz, ±же сjи творsтъ.

14 И# введe мz въ преддвeріе врaтъ д0му гDнz зрsщихъ на сёверъ: и3 сE, тaмw жєны2 сэдsщыz плaчущzсz њ fаммyзэ.

15 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, ви1дэлъ є3си2, и3 є3щE ќзриши мeрзwсти и4хъ б0лшыz си1хъ.

16 И# введe мz во дв0ръ д0му гDнz внyтренній, и3 въ преддвeріе хрaма гDнz, междY є3лaмомъ и3 междY жeртвенникомъ, ћкw двaдесzть и3 пsть мужeй, з†днzz сво‰ дaвшихъ ко хрaму гDню, и3 ли1ца и4хъ прsмw къ вост0ку: и3 сjи покланsютсz на вост0къ с0лнцу.

17 И# речE ко мнЁ: ви1дэлъ є3си2, сhне человёчь, є3дA мaлw д0му їyдину, є4же твори1ти беззакHніz, ±же сотвори1ша здЁ; понeже нап0лниша зeмлю беззак0ніz, и3 њбрати1шасz разгнёвати мS: и3 сE, сjи простирaютъ л0зу ѓки ругaющесz мнЁ:

18 и3 ѓзъ сотворю2 и5мъ съ ћростію: не пощади1тъ џко моE, и3 не поми1лую: и3 воззовyтъ во ќшы мои2 глaсомъ вели1кимъ, и3 не ўслhшу и4хъ.

 

Главa 9

1 И# возопи2 во ќшы мои2 глaсомъ вели1кимъ, гlz: прибли1жисz tмщeніе грaда: и3 кjйждо и3мёzше сосyды и3стреблeніz въ руцЁ своeй.

2 И# сE, шeсть мужeй и3д0ша t пути2 врaтъ выс0кихъ зрsщихъ на сёверъ, и3 коемyждо сэки1ра (погублeніz) въ руцЁ є3гw2: и3 мyжъ є3ди1нъ посредЁ и4хъ њблечeнъ въ поди1ръ, и3 п0zсъ t сапфjра њ чрeслэхъ є3гw2: и3 внид0ша и3 стaша бли1з8 жeртвенника мёдzнагw.

3 И# слaва бGа ї}лева взhде t херувjмwвъ сyщаz на ни1хъ въ непокровeнное д0му: и3 призвA мyжа њболчeна въ поди1ръ, и4же и3мёzше на чрeслэхъ свои1хъ п0zсъ.

4 И# речE гDь къ немY: пройди2 средЁ грaда їеrли1ма и3 дaждь знaмєніz на ли1ца мужeй стенsщихъ и3 болёзнующихъ њ всёхъ беззак0ніихъ бывaющихъ средЁ и4хъ.

5 И# си6мъ речE, слhшащу мнЁ: и3ди1те во грaдъ в8слёдъ є3гw2, и3зсэцhте и3 не пощади1те nчи1ма вaшима и3 не поми1луйте:

6 стaрца и3 ю4ношу и3 дёву, и3 младeнцы и3 жєны2 и3збjйте въ потреблeніе: ґ ко всBмъ, на ни1хже є4сть знaменіе, не прикасaйтесz: t њсвzщeнныхъ мои1хъ начни1те. И# начaша t мужeй стaрыхъ, и5же бёша внyтрь въ домY.

7 И# речE къ ни6мъ: њскверни1те д0мъ, и3 нап0лните пути6 мертвецє1въ и3сходsще, и3 и3зсэцhте (сyщихъ во грaдэ).

8 И# бhсть внегдA сэчaху и5хъ, њстaхъ ѓзъ и3 пад0хъ ни1цъ, и3 возопи1хъ и3 рёхъ: г0ре, (г0ре,) q, лю1тэ мнЁ, ґдwнаю2 гDи! є3дA потреблsеши ты2 њстaнки ї}лєвы, є3гдA разливaеши ћрость твою2 на їеrли1мъ;

9 И# речE ко мнЁ: непрaвда д0му ї}лева и3 їyдина возвели1чисz ѕэлw2 ѕэлw2, ћкw нап0лнисz землS людjй мн0гихъ, и3 грaдъ нап0лнисz непрaвдъ и3 нечист0тъ, ћкw рёша: њстaвилъ є4сть гDь зeмлю и3 не ви1дитъ гDь.

10 И# ѓзъ є4смь, и3 не пощади1тъ џко моE, ни поми1лую, пути6 и4хъ на главы6 и4хъ дaхъ.

11 И# сE, мyжъ, њболчeный въ поди1ръ и3 препоsсанъ п0zсомъ њ чрeслэхъ свои1хъ, tвэщавaше, глаг0лz: сотвори1хъ, ћкоже заповёдалъ ми2 є3си2.

 

Главa 10

1 И# ви1дэхъ, и3 сE, верхY твeрди сyщіz над8 глав0ю херувjмwвъ, ћкw кaмень сапфjровый, под0біе прест0ла на ни1хъ.

2 И# речE къ мyжу њблечeному во ќтварь: вни1ди средЁ колeсъ, ±же под8 херувjмами, и3 нап0лни гHрсти тво‰ ќгліz џгненнагw t среды2 херувjмwвъ и3 разсhпли на грaдъ. И# вни1де предо мн0ю:

3 херувjми же стоsху њдеснyю д0му, внегдA вхождaше мyжъ, и3 w4блакъ нап0лни дв0ръ внyтренній.

4 И# воздви1жесz слaва гDнz t херувjмwвъ въ непокровeніе д0му, и3 нап0лни д0мъ w4блакъ, и3 дв0ръ нап0лнисz сіsніz слaвы гDни:

5 и3 глaсъ кри1лъ херувjмскихъ слhшашесz дaже до внёшнzгw дворA, ћкоже глaсъ бGа саддаJ гlющагw.

6 И# бhсть внегдA заповёдаше мyжу њблечeному во ќтварь с™yю, гlz: возми2 џгнь t среды2 колeсъ, и4же средЁ херувjмwвъ. И# вни1де и3 стA бли1з8 колeсъ.

7 И# прострE херувjмъ рyку свою2 въ среди1ну nгнS сyщагw средЁ херувjмwвъ, и3 взS и3 вдадE въ рyцэ њболчeному во ќтварь с™yю, и3 взS и3 и3зhде.

8 И# ви1дэхъ херувjмы, и3 сE, под0біе рyкъ человёчихъ под8 кри1лы и4хъ.

9 И# ви1дэхъ, и3 сE, четhри колeса стоsху держaщесz херувjмwвъ: к0ло є3ди1но держaшесz є3ди1нагw херувjма, и3 к0ло є3ди1но держaшесz другaгw херувjма: вз0ръ же колeсъ ћкоже вз0ръ кaменіz ґнfрaxа:

10 и3 вз0ръ и4хъ под0біе є3ди1но четhремъ, ѓкибы бhло к0ло въ колеси2:

11 внегдA и3дsху, на четhри ч†сти и4хъ и3дsху, и3 не њбращaхусz внегдA и3дsху: ћкw, на нeже мёсто ѓще зрsше начaло є3ди1но, и3дsху (в8слёдъ є3гw2), и3 не њбращaхусz, внегдA и3ти2 и5мъ.

12 Вс‰ же тэлесA и4хъ и3 хребты2 и4хъ, и3 рyцэ и4хъ и3 кри1ла и4хъ и3 колeса пHлна nчeсъ w4крестъ четhрехъ колeсъ.

13 Колeсамъ же си6мъ воззвaсz гeлгель, слhшащу мнЁ.

14 Четhри же ли1ца коемyждо и4хъ: є3ди1ному лицE херувjмле, лицe же друг0му лицE человёчо, трeтіе же лицE льв0во и3 четвeртое лицE џрлее.

15 И# взsшасz херувjми: сіE є4сть жив0тное, є4же ви1дэхъ на рэцЁ ховaръ.

16 И# є3гдA и3дsху херувjми, и3дsху и3 колeса и4хъ, и3 сjи держaхусz и4хъ: и3 внегдA воздвизaху херувjми кри1ла сво‰, є4же возвhситисz t земли2, не њбращaхусz колeса и4хъ, и3 т† держaхусz и4хъ:

17 є3гдA стоsху тjи, стоsху и3 nни2, и3 внегдA возвышaхусz тjи, возвышaхусz и3 nни2 съ ни1ми: занE дyхъ жи1зни бЁ въ ни1хъ.

18 И# и3зhде слaва гDнz t непокровeніz д0му и3 взhде на херувjмы.

19 И# воздвиг0ша херувjми кри1ла сво‰ и3 возвhсишасz t земли2 предо мн0ю: є3гдA и3зыд0ша тjи, и3 колeса держaхусz и4хъ: и3 стaша над8 преддвeріемъ врaтъ д0му гDнz, ±же проти1ву вост0ку, и3 слaва гDа бGа ї}лева бЁ над8 ни1ми свhше.

20 СіE жив0тное є4сть, є4же ви1дэхъ под8 бGомъ ї}левымъ на рэцЁ ховaръ, и3 познaхъ, ћкw херувjми сyть.

21 Четhри ли1ца є3ди1ному, и3 четhри кри1ла є3ди1ному, и3 под0біе рyкъ человёчихъ под8 кри1лы и4хъ.

22 И# под0біе ли1цъ и4хъ: сі‰ ли1ца сyть, ±же ви1дэхъ под8 слaвою бGа ї}лева при рэцЁ ховaръ воззрёніе и4хъ: и3 сі‰ к0ждо прsмw лицY своемY и3дsху.

 

Главa 11

1 И# воздви1же мS дyхъ и3 возведE мS ко вратHмъ д0му гDнz, ±же прsмw зрsтъ на вост0къ: и3 сE, пред8 преддвeріемъ врaтъ ћкw двaдесzть и3 пsть мужeй: и3 ви1дэхъ средЁ и4хъ їехонjю сhна їазeрова и3 фалтjю ванeова, старBйшины людск‡z.

2 И# речE гDь ко мнЁ: сhне человёчь, сjи мyжіе помышлsющіи сyєтнаz и3 совётъ творsщіи лукaвъ во грaдэ сeмъ,

3 глаг0лющіи: не въ н0вэ ли согради1шасz д0мове; сeй є4сть кон0бъ, мh же мzсA.

4 Сегw2 рaди прорцы2 на нS, прорцы2, сhне человёчь.

5 И# нападE на мS д¦ъ гDень и3 речE ко мнЁ: глаг0ли, сі‰ гlетъ гDь: тaкw рек0сте, д0ме ї}левъ, и3 ўмышлє1ніz дyха вaшегw ѓзъ вёмъ:

6 ўмн0жисте мертвецы2 вaшz во грaдэ сeмъ и3 нап0лнисте пути6 є3гw2 ћзвенныхъ.

7 Тогw2 рaди тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: мертвецы2 вaши, ±же и3зби1сте средЁ є3гw2, тjи сyть мzсA, ґ сeй кон0бъ є4сть, и3 вaсъ и3зведY t среды2 є3гw2.

8 МечA боитeсz, и3 мeчь наведY на вaсъ, гlетъ ґдwнаJ гDь:

9 и3 и3зведY вaсъ t среды2 є3гw2 и3 предaмъ вaсъ въ рyцэ чужди1хъ и3 сотворю2 въ вaсъ сyдъ:

10 мечeмъ падeте, на горaхъ ї}левыхъ суждY вaмъ, и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь:

11 т0й не бyдетъ вaмъ въ кон0бъ, и3 вы2 не бyдете посредЁ є3гw2 въ мzсA: на горaхъ ї}левыхъ суждY вaмъ,

12 и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь, ћкw по зaповэдемъ мои6мъ не ходи1сте и3 судHвъ мои1хъ не сотвори1сте, но по њбhчаємъ kзhкwвъ сyщихъ w4крестъ вaсъ сотвори1сте.

13 И# бhсть внегдA прорицaти ми2, и3 фалтjа сhнъ ванeовъ ќмре: и3 пад0хъ ни1цъ и3 возопи1хъ глaсомъ вели1кимъ, глаг0лz: г0ре мнЁ, лю1тэ мнЁ, ґдwнаю2 гDи! на скончaніе ли твори1ши ты2 њстaнки ї}лєвы;

14 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

15 сhне человёчь, брaтіz тво‰ и3 мyжіе плёна твоегw2 и3 вeсь д0мъ ї}левъ скончaсz, и5мже рек0ша живyщіи во їеrли1мэ: далeче ўдали1тесz t гDа, нaмъ данA є4сть землS въ наслёдіе.

16 Сегw2 рaди рек0хъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: ћкw tри1ну | во kзhки и3 разсёю | по всeй земли2, и3 бyду и5мъ во њсвzщeніе мaло во странaхъ, ѓможе вни1дутъ тaмw.

17 Сегw2 рaди рцы2: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 пріимY | t kзы6къ и3 соберY | t стрaнъ, и3дёже разсёzхъ | въ ни1хъ, и3 дaмъ и5мъ зeмлю ї}леву:

18 и3 вни1дутъ тaмw и3 tвeргутъ вс‰ мeрзwсти є3S и3 вс‰ беззакHніz є3S t неS:

19 и3 дaмъ и5мъ сeрдце и4но и3 дyхъ н0въ дaмъ и5мъ, и3 и3ст0ргну кaменное сeрдце t пл0ти и4хъ и3 дaмъ и5мъ сeрдце пл0тzно,

20 ћкw да въ зaповэдехъ мои1хъ х0дzтъ и3 њправд†ніz мо‰ сохранsтъ и3 сотворsтъ |: и3 бyдутъ ми2 въ лю1ди, и3 ѓзъ и5мъ бyду въ бGа.

21 Ґ и4хже сeрдце по гнyсностемъ и4хъ и3 по беззак0ніємъ и4хъ х0дитъ, пути6 тёхъ на главы6 и4хъ положY, гlетъ ґдwнаJ гDь.

22 И# воздвиг0ша херувjми кри1ла сво‰, и3 колeса держ†щаzсz и4хъ: слaва же бGа ї}лева бЁ на ни1хъ свhше и4хъ.

23 И# взhде слaва гDнz t среды2 грaда и3 стA на горЁ, ћже бsше прsмw грaда на вост0къ.

24 И# дyхъ взS мS и3 принесE мS на зeмлю халдeйску въ плённики, въ видёніи, д¦омъ б9іимъ.

25 И# взыд0хъ t видёніz, є4же ви1дэхъ, и3 глаг0лахъ ко плённикwмъ вс‰ словесA гDнz, ±же показA мнЁ.

 

Главa 12

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, посредЁ непрaвдъ и4хъ ты2 живeши, и5же џчи и4мутъ ви1дэти, и3 не ви1дzтъ, и3 ќшы и4мутъ є4же слhшати, и3 не слhшатъ, занE д0мъ преwгорчевazй є4сть.

3 И# ты2, сhне человёчь, сотвори2 себЁ сосyды плBннически, и3 плэнeнъ бyди днeмъ пред8 ни1ми, и3 преселeнъ бyди t мёста твоегw2 на мёсто друг0е пред8 ни1ми, ћкw да ви1дzтъ, занE д0мъ прогнэвлszй є4сть.

4 И# да и3знесeши сосyды тво‰, ћкw сосyдъ плённическій, днeмъ пред8 nчи1ма и4хъ: тh же и3зhдеши въ вeчеръ пред8 ни1ми, ћкоже и3сх0дитъ плённикъ.

5 Прокопaй себЁ стёну, и3 да и3зhдеши сквозЁ ю5 пред8 ни1ми.

6 На рaменэхъ взsтъ бyдеши и3 покровeнъ и3зhдеши, лицE твоE покрhеши, и3 да не ви1диши земли2, понeже чyдо тS дaхъ д0му ї}леву.

7 И# сотвори1хъ тaкw всE, є3ли1ко ми2 заповёда гDь: и3 сосyды и3знес0хъ ћкw сосyды плённичы днeмъ, и3 въ вeчеръ прокопaхъ себЁ стёну рук0ю, и3 w4тай и3зыд0хъ, и3 на рaмена взsтъ бhхъ пред8 ни1ми.

8 И# бhсть сл0во гDне заyтра ко мнЁ гlz:

9 сhне человёчь, не рёша ли къ тебЁ д0мъ ї}левъ, д0мъ прогнэвлszй: чт0 ты твори1ши;

10 Рцы2 къ ни6мъ: тaкw гlетъ гDь бGъ: ко кнsзю и3 старёйшинамъ їеrли6млимъ, и3 всемY д0му ї}леву, и5же сyть средЁ и4хъ,

11 рцы2, ћкw ѓзъ чудесA творю2, ћкоже сотвори1хъ, си1це и5мъ бyдетъ: во преселeніи и3 во плэнeніи и3зhдутъ.

12 И# кнsзь средЁ и4хъ на рaмена взsтъ бyдетъ, и3 w4тай и3зhдетъ сквозЁ стёну, и3 прокопaетъ, є4же є3мY и3зhти сквозЁ ю5, лицE своE покрhетъ, да не ви1димь бyдетъ nчесы2, и3 сaмъ земли2 не ќзритъ.

13 И# прострY мрeжу мою2 нaнь, и3 ћтъ бyдетъ во њдержaніи моeмъ, и3 введY є3го2 въ вавmлHнъ въ зeмлю халдeйску, и3 не ќзритъ є3S, и3 тaмw скончaетсz.

14 И# вс‰, и5же w4крестъ є3гw2, пом0щники є3гw2, и3 вс‰ заступaющыz є3го2 разсёю по всBмъ вётрwмъ, и3 мeчь и3злію2 в8слёдъ и4хъ:

15 и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ гDь, и3 є3гдA разсhплю | во kзhки и3 разсёю | по странaмъ:

16 и3 њстaвлю t ни1хъ мyжы въ число2 t мечA и3 t глaда и3 t смeрти, ћкw да повёдzтъ вс‰ беззакHніz и4хъ во kзhцэхъ, ѓможе вни1дутъ: и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ гDь.

17 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

18 сhне человёчь, хлёбъ тв0й съ болёзнію снёси и3 в0ду твою2 со страдaніемъ и3 ск0рбію и3спіeши.

19 И# речeши къ лю1демъ земли2: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь живyщымъ во їеrли1мэ на земли2 ї}левэ: хлёбы сво‰ съ недостaткомъ снэдsтъ и3 в0ду свою2 съ пaгубою и3спію1тъ: ћкw да поги1бнетъ землS со и3сполнeніемъ свои1мъ, въ нечeстіи бо вси2 живyщіи въ нeй.

20 И# грaди и4хъ населeнніи њпустёютъ, и3 землS и4хъ въ поги1бель бyдетъ, и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь.

21 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

22 сhне человёчь, кaz при1тча сіS вaмъ на земли2 ї}левэ, глаг0лющымъ: дHлги дни6, поги1бе всsкое видёніе;

23 Сегw2 рaди рцы2 къ ни6мъ: тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: tвращY при1тчу сію2, и3 пот0мъ не рекyтъ при1тчи тоS д0мъ ї}левъ, ћкw речeши къ ни6мъ: прибли1жишасz днjе и3 сл0во всsкагw видёніz.

24 ЗанE не бyдетъ ктомY всsкое видёніе л0жное, и3 волхвyzй ўгHднаz средЁ сынHвъ ї}левыхъ.

25 Ћкw ѓзъ гDь возгlю словесA мо‰, возгlю и3 сотворю2 и3 не продолжY ктомY: во дни6 вaшz, д0ме прогнёваzй, рекY сл0во и3 сотворю2, гlетъ ґдwнаJ гDь.

26 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

27 сhне человёчь, сE, д0мъ ї}левъ преwгорчевazй глаг0люще глаг0лютъ: видёніе, є4же сeй ви1дитъ, на дни6 мнHги, и3 на временA дHлга сeй прорицaетъ.

28 Сегw2 рaди рцы2 къ ни6мъ: сі‰ гlетъ гDь бGъ: не продолжaтсz ктомY вс‰ словесA мо‰, ±же возгlю: ћкw возгlю сл0во и3 сотворю2, гlетъ ґдwнаJ гDь.

 

Главa 13

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, прорцы2 на прор0ки ї}лєвы прорицaющыz и3 речeши прор0кwмъ прорицaющымъ t сeрдца своегw2, и3 прорцы2 и3 речeши къ ни6мъ: слhшите сл0во гDне,

3 сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: лю1тэ прорицaющымъ t сeрдца своегw2, ходsщымъ в8слёдъ дyха своегw2, ґ tню1дъ не ви1дzщымъ.

4 Ћкоже лиси6цы въ пустhни, (тaкw) прор0цы твои2 (бhша), ї}лю!

5 Не стaша на твeрди и3 собрaша стадA къ д0му ї}леву: не востaша глаг0лющіи въ дeнь гDень,

6 ви1дzщіи лHжнаz и3 волхвyющіи сyєтнаz, глаг0люще, тaкw гlетъ гDь, гDь же не послA и5хъ, и3 начaша возставлsти сл0во.

7 Не л0жное ли u5бо видёніе ви1дэсте и3 волхвов†ніz сyєтнаz рек0сте; глаг0лете, речE гDь: ѓзъ же не гlахъ.

8 Сегw2 рaди рцы2: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже словесA в†ша лжи6ва и3 волхвов†ніz в†ша сyєтна, тогw2 рaди, сE, ѓзъ на вы2, гlетъ ґдwнаJ гDь,

9 и3 прострY рyку мою2 на прор0ки ви1дzщыz лжY и3 провэщавaющыz сyєтнаz: въ наказaніи людjй мои1хъ не бyдутъ, и3 въ писaніи д0му ї}лева не впи1шутсz, и3 въ зeмлю ї}леву же вни1дутъ, и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ ґдwнаJ гDь.

10 Понeже прельсти1ша людjй мои1хъ, глаг0люще: ми1ръ, ми1ръ: и3 не бsше ми1ра: и3 сeй сограждaетъ стёну, ґ nни2 помазyютъ ю5, падeтсz.

11 Глаг0ли къ помазyющымъ ю5: падeтсz, и3 бyдетъ тyча потоплsющаz, и3 дaмъ кaменіе стрёльное въ св{зы и4хъ, и3 падyтсz, и3 вётръ воздви1жущь размeщетъ, и3 разсsдетсz.

12 И# сE, падeсz стэнA, и3 не рекyтъ ли къ вaмъ: гдЁ є4сть помaзаніе вaше, и4мже помaзасте;

13 Тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 навeргу бyрю разорsющую со ћростію, и3 тyча потоплsющи гнёвомъ мои1мъ бyдетъ, и3 кaменіе стрёльное наведY ћростію во скончaніе:

14 и3 раскопaю стёну, ю4же помaзасте, и3 падeтсz, и3 положY ю5 на земли2, и3 tкрhютсz њснов†ніz є3S, и3 падeтсz, и3 скончaетесz со њбличeніемъ и3 познaете, ћкw ѓзъ гDь:

15 и3 скончaю ћрость мою2 на стэнЁ и3 на помазyющихъ ю5, и3 падeтъ. И# рек0хъ къ вaмъ: нёсть стэны2, ни помазyющихъ є3S,

16 прор0цы ї}лєвы, прорицaющіи на їеrли1мъ и3 ви1дzщіи є3мY ми1ръ, и3 нёсть ми1ра, гlетъ ґдwнаJ гDь.

17 И# ты2, сhне человёчь, ўтверди2 лицE твоE на дщє1ри людjй твои1хъ, на прорицaющыz t сeрдца своегw2, и3 прорцы2 на ни1хъ,

18 и3 речeши: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: г0ре сшивaющымъ возгл†війцы под8 всsкій лaкоть руки2 и3 сотворsющымъ покрыв†ла над8 всsкую главY всsкагw в0зраста, є4же разврати1ти дyшы: дyши разврати1шасz людjй мои1хъ, и3 дyшъ снабдэвaху:

19 и3 њсквернавлsху мS ў людjй мои1хъ, г0рсти рaди kчмeне и3 рaди ўкрyха хлёба, є4же и3зби1ти дyшы, и5мже не подобaше ўмрeти, и3 њживи1ти дyшы, и5мже не подобaше жи1ти, провэщaюще лю1демъ мои6мъ, послyшающымъ лжи1выхъ провэщaній.

20 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь: сE, ѓзъ на возгл†віz в†ша, и4миже вы2 развращaете дyшы тaмw: и3 tт0ргну | t мhшцей вaшихъ, и3 послю2 дyшы, ±же вы2 развращaсте дyшы и4хъ на разсhпаніе,

21 и3 растерзaю покрыв†ла в†ша, и3 tимY лю1ди мо‰ t руки2 вaшеz, и3 ктомY не бyдутъ въ рукaхъ вaшихъ на развращeніе, и3 познaете, ћкw ѓзъ гDь:

22 понeже развращaсте сeрдце првdнагw непрaведнw, ѓзъ же не развращaхъ є3гw2, и3 ўкрэплsсте рyцэ беззак0ннику, є4же tню1дъ не њбрати1тисz є3мY t пути2 є3гw2 ѕлaгw и3 жи1ву бhти є3мY,

23 сегw2 рaди не ќзрите лжи2, и3 волхвовaніz ктомY не и4мате волхвовaти: и3 и3збaвлю лю1ди мо‰ t рyкъ вaшихъ, и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь.

 

Главa 14

1 И# пріид0ша ко мнЁ мyжіе t стaрєцъ ї}левыхъ и3 сэд0ша предо мн0ю.

2 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

3 сhне человёчь, мyжіе сjи положи1ша помышлє1ніz сво‰ на сердцaхъ свои1хъ и3 мучeніе непрaвдъ свои1хъ постaвиша пред8 лицeмъ свои1мъ: ѓще tвэщazй tвэщaю и5мъ;

4 Сегw2 рaди глаг0ли къ ни6мъ и3 речeши и5мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: человёкъ человёкъ t д0му ї}лева, и4же ѓще положи1тъ мы6сли сво‰ въ сeрдцы своeмъ и3 мучeніе непрaвды своеS ўчини1тъ пред8 лицeмъ свои1мъ и3 пріи1детъ ко прор0ку, ѓзъ гDь tвэщaю є3мY њ си1хъ, и4миже держи1тсz мhсль є3гw2:

5 ћкw да ўклонsтъ д0мъ ї}левъ сердцaмъ и4хъ ўдалє1нымъ t менє2 помышлeньми и4хъ.

6 Сегw2 рaди рцы2 д0му ї}леву: сі‰ гlетъ гDь бGъ: њбрати1тесz и3 tврати1тесz t начинaній вaшихъ и3 t всёхъ нечeстій вaшихъ, и3 њбрати1те ли1ца в†ша ко мнЁ:

7 занE человёкъ человёкъ t д0му ї}лева и3 t пришeлцєвъ пришeдшихъ ко ї}леви, и4же ѓще ўдали1тсz t менє2 и3 положи1тъ мы6сли сво‰ на сeрдцы своeмъ и3 мучeніе непрaвды своеS ўчини1тъ пред8 лицeмъ свои1мъ и3 пріи1детъ ко прор0ку є4же вопроси1ти є3мY менE, ѓзъ гDь tвэщaю є3мY, въ нeмже держи1тсz џнъ,

8 и3 ўтвержY лицE моE на человёка того2 и3 положY є3го2 въ поги1бель и3 въ потреблeніе и3 и3звeргу є3го2 t среды2 людjй мои1хъ, и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь.

9 И# прор0къ ѓще прельсти1тсz и3 речeтъ сл0во, ѓзъ гDь прельсти1хъ прор0ка того2, и3 прострY рyку мою2 нaнь и3 потреблю2 є3го2 t среды2 людjй ї}левыхъ.

10 И# пріи1мутъ непрaвду свою2 по непрaвдэ вопрошaющагw, и3 по непрaвдэ тaкожде прор0ку бyдетъ,

11 ћкw да не прельщaетсz ктомY д0мъ ї}левъ t менє2, и3 да не њсквернsютсz ктомY во всёхъ грэсёхъ свои1хъ, и3 бyдутъ ми2 въ лю1ди, ѓзъ же бyду и5мъ въ бGа, гlетъ ґдwнаJ гDь.

12 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

13 сhне человёчь, землS ѓще согрэши1тъ ми2, є4же пaстисz грэх0мъ, прострY рyку мою2 на ню2 и3 сотрY ўтверждeніе хлёбное и3 пущY на ню2 глaдъ и3 возмY съ неS человёки и3 скоты2,

14 и3 ѓще бyдутъ сjи тріE мyжіе средЁ є3S, нHе и3 даніи1лъ и3 јwвъ, тjи во прaвдэ своeй спасyтсz, гlетъ ґдwнаJ гDь:

15 ѓще и3 ѕвBри ѕлы6z напущY на зeмлю и3 ўмyчу ю5, и3 бyдетъ въ пaгубу, и3 не бyдетъ проходsщагw сквозЁ ю5 t лицA ѕвэрeй,

16 и3 ѓще бyдутъ тріE сjи мyжіе средЁ є3S, живY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, ни сhнове, ни дщє1ри и4хъ спасyтсz, но т0кмw сjи є3ди1ни спасyтсz, ґ землS въ потреблeніе бyдетъ:

17 ѓще же наведY на тY зeмлю мeчь и3 рекY: мeчь да пр0йдетъ зeмлю, и3 возмY t неS человёка и3 скотA,

18 и3 тріE мyжіе сjи бyдутъ средЁ є3S, живY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, не и3збaвzтъ ни сынHвъ, ни дщeрей свои1хъ, но тjи є3ди1ни спасyтсz:

19 ѓще же и3 смeрть пущY на зeмлю џну и3 и3злію2 ћрость мою2 на ню2 въ кр0ви, є4же потреби1ти t неS человёки и3 скоты2,

20 нHе же и3 даніи1лъ и3 јwвъ бyдутъ посредЁ є3S, живY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, ни сhнове, ни дщє1ри не њстaнутъ и5мъ, тjи же во прaвдэ своeй спасyтсz и3 и3збaвzтъ дyшы сво‰.

21 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: ѓще же и3 четhри мє1сти мо‰ лю6тыz пущY на їеrли1ма, мeчь и3 глaдъ, и3 ѕвBри лю6ты и3 смeрть, є4же потреби1ти t негw2 человёки и3 скоты2,

22 и3 сE, њстaвлени въ нeмъ спасeнніи t негw2, сjи и3зведyтъ сы6ны и3 дщє1ри: сE, тjи и3зhдутъ къ вaмъ, и3 ќзрите пути6 и4хъ и3 помышлє1ніz и4хъ, и3 раскaетесz t ѕлhхъ, ±же навед0хъ на їеrли1мъ, вс‰ ѕл†z, ±же навед0хъ нaнь,

23 и3 ўтёшатъ вaсъ: понeже ќзрите пути6 и4хъ и3 ўмышлє1ніz и4хъ, и3 ўразумёете, ћкw не всyе сотвори1лъ є4смь вс‰, є3ли6ка сотвори1хъ въ нeмъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

 

Главa 15

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, что2 бhло бы дрeво л0зное t всёхъ древeсъ гр0здныхъ, сyщихъ во древесёхъ дубрaвныхъ;

3 Ѓще в0змутъ t негw2 дрeво, є4же сотвори1ти дёло; и3 ѓще в0змутъ к0лъ t негw2, є4же њбёсити на нeмъ кjй либо сосyдъ;

4 Рaзвэ є4же nгнeви предaстсz на потреблeніе, лётнее њчищeніе є3гw2 потреблsетъ џгнь, и3 и3счезaетъ до концA: є3дA потрeбно бyдетъ на дёло;

5 И# є3щE цёлу є3мY сyщу не бyдетъ на дёло, кольми2 пaче ѓще џгнь є5 попали1тъ до концA, бyдетъ ли на дёло пот0мъ;

6 Сегw2 рaди рцы2: си1це гlетъ гDь бGъ: ћкоже лозA віногрaднаz во дрeвэхъ дубрaвныхъ, ю4же дaхъ на потреблeніе nгнeви, тaкw дaмъ живyщыz во їеrли1мэ:

7 и3 дaмъ лицE моE на нS, t nгнS и3зhдутъ, и3 џгнь поsстъ |: и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ гDь, є3гдA ўтверждY лицE моE на ни1хъ:

8 и3 дaмъ зeмлю въ пaгубу, занE впад0ша въ грёхъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

 

Главa 16

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, засвидётелствуй їеrли1му беззакHніz є3гw2

3 и3 речeши: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь дщeри їеrли1мстэй: к0рень тв0й и3 бытіE твоE t земли2 хананeйски: nтeцъ тв0й ґморрeанинъ и3 мaти твоS хеттeанынz:

4 и3 рождeніе твоE, въ џньже дeнь роди1ласz є3си2, не њбzзaша сосє1цъ твои1хъ [Е#вр.: не tрёзаша ти2 пyпа.], и3 вод0ю не њмhша тS на спасeніе, ни с0лію њсоли1ша, нижE пеленaми пови1ша:

5 и3 не пощадЁ тебE џко моE, є4же сотвори1ти тебЁ є3ди1но t всёхъ си1хъ, пострадaти что2 њ тебЁ, и3 tвeржена былA є3си2 на лицE п0лz стр0потствомъ души2 твоеS, въ дeнь въ џньже роди1ласz є3си2.

6 И# проид0хъ сквозё тz и3 ви1дэхъ тS смёшену во кр0ви твоeй и3 рек0хъ ти2: t кр0ве твоеS живA бyди: и3 рек0хъ тебЁ: во кр0ви твоeй жив0тъ тв0й:

7 ўмножaйсz, ћкоже прозzбeніе сeлное дaхъ тS, и3 ўмн0жиласz є3си2 и3 возвели1чиласz и3 вошлA є3си2 во грaды градHвъ: сосцы2 твои2 возраст0ша, и3 влaси твои2 просвэтлёша, тh же былA є3си2 нагA и3 без8 красы2.

8 И# проид0хъ сквозё тz и3 ви1дэхъ тS: и3 сE, врeмz твоE, ћкw врeмz витaющихъ: и3 простр0хъ крилB мои2 на тS и3 прикрhхъ стyдъ тв0й, и3 клsхсz тебЁ и3 внид0хъ въ завётъ съ тоб0ю, гlетъ ґдwнаJ гDь, и3 былA є3си2 мнЁ:

9 и3 њмhхъ тS вод0ю и3 њполоскaхъ кр0вь твою2 t тебє2 и3 помaзахъ тS є3лeемъ,

10 и3 њблек0хъ тS въ пестрwты2 и3 њбyхъ тS въ червлє1ны, и3 препоsсахъ тS вmсс0номъ и3 возложи1хъ на тS тріхaптонъ,

11 и3 ўкраси1хъ тS ќтварію и3 возложи1хъ запsстіе на рyцэ твои2 и3 гри1вну на вhю твою2,

12 и3 дaхъ ўсер‰зи на нHздри тво‰ и3 к0лца во ќшы твои2 и3 вэнeцъ хвалы2 на главY твою2:

13 и3 ўкрашeнна былA є3си2 злaтомъ и3 сребр0мъ, и3 nдє1жды тво‰ вmссHнны и3 тріхaпты и3 и3спещрє1ніz, семідaлъ и3 мeдъ и3 мaсло ћла є3си2, и3 былA є3си2 добрA ѕэлw2 ѕэлw2, и3 ўпрaвиласz є3си2 на цaрство:

14 и3 и3зhде и4мz твоE во kзhки въ добр0тэ твоeй, занE совершeнно бЁ лёпотою въ красотЁ, ю4же ўчини1хъ на тебЁ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

15 Тh же ўповaла є3си2 на добр0ту твою2 и3 соблуди1ла є3си2 во и4мени твоeмъ и3 и3зліsла є3си2 блужeніе твоE на всsкаго мимоходsщаго, томY былA є3си2, є3мyже не подобaше:

16 и3 взzлA є3си2 t ри1зъ твои1хъ и3 сотвори1ла себЁ кумjры сошвє1ныz и3 соблуди1ла є3си2 съ ни1ми, и3 не вни1деши, и3 не бyдетъ.

17 И# взzлA є3си2 сосyды хвалы2 твоеS t сребрA моегw2 и3 злaта моегw2, t ни1хже дaхъ тебЁ, и3 сотвори1ла себЁ w4бразы мyжєски, и3 соблуди1ла є3си2 въ ни1хъ.

18 И# взzлA є3си2 ри6зы сво‰ и3спещрє1нныz и3 њдёzласz є3си2 въ нS, и3 мaсло моE и3 fmміaмъ м0й положи1ла є3си2 пред8 лицeмъ и4хъ,

19 и3 хлёбы мо‰, ±же дaхъ тебЁ, семідaломъ и3 мaсломъ и3 мeдомъ напитaхъ тS, и3 положи1ла є3си2 т† пред8 лицeмъ и4хъ въ воню2 благоухaніz. И# бhсть по си1хъ, гlетъ ґдwнаJ гDь,

20 и3 взzлA є3си2 сhны тво‰ и3 дщє1ри тво‰, ±же родилA є3си2, и3 заклaла є3си2 и5мъ въ потреблeніе. Е#дA мaлw соблуди1ла є3си2;

21 И# заклaла є3си2 ч†да тво‰ и3 далA є3си2 |, внегдA принеслA є3си2 и5хъ на жeртву и5мъ.

22 СіE пaче всsкагw блудA твоегw2 и3 гнyсностей твои1хъ: и3 не помzнyла є3си2 днjй младeнства твоегw2, є3гдA былA є3си2 нагA и3 без8wбрaзна, и3 смёшена во кр0ви твоeй жилA є3си2.

23 И# бhсть по всёхъ ѕл0бахъ твои1хъ, г0ре г0ре тебЁ, гlетъ ґдwнаJ гDь,

24 и3 создалA є3си2 себЁ хрaмъ блудни1ческій и3 сотвори1ла себЁ полаг†ніz на всёхъ ст0гнахъ:

25 и3 въ начaлэ всsкагw пути2 создалA є3си2 блуди6лища сво‰ и3 растли1ла добр0ту твою2, и3 разложи1ла г0лєни тво‰ всsкому мимоходsщему и3 ўмн0жила є3си2 блyдъ тв0й:

26 и3 соблуди1ла съ сынми2 є3гЂпетскими сосBды твои1ми дебелопл0тными, и3 мн0гажды блуди1ла є3си2, є4же разгнёвати мS.

27 И# сE, прострY рyку мою2 на тS и3 tвeргу зак0ны тво‰ и3 предaмъ тS душaмъ ненави1дzщымъ тебE, дщeремъ и3ноплемeнникwвъ, совращaющымъ тS съ пути2 твоегw2, и4мже нечeствовала є3си2.

28 И# соблуди1ла є3си2 съ сынми2 ґссЂровыми и3 нижE тaкw насhтиласz є3си2: и3 соблуди1ла и3 не насhтиласz,

29 и3 ўмн0жила завёты тво‰ ко земли2 хананeйстэй, халдeйстэй, и3 нижE въ си1хъ насhтиласz є3си2.

30 Что2 сотворю2 сeрдцу твоемY, гlетъ ґдwнаJ гDь, внегдA твори1ши вс‰ сі‰ дэлA жены2 блудни1цы продeрзыz; И# соблуди1ла є3си2 трегyбw во дщeрехъ твои1хъ.

31 Е#гдA согради1ла є3си2 блуди1лище твоE въ начaлэ всsкагw пути2 и3 высHкаz тво‰ сотвори1ла є3си2 на всёхъ ст0гнахъ, и3 не былA ћкw блудни1ца собирaющаz наeмъ.

32 ЖенA любодёйница под0бна тебЁ, t мyжа своегw2 взeмлющи наeмъ,

33 всBмъ блуди1вшымъ съ нeю даsше наeмъ: и3 ты2 далA є3си2 наeмъ всBмъ рачи1телємъ твои6мъ и3 њбременsла и5хъ, є4же приходи1ти и5мъ къ тебЁ tвсю1ду во блужє1ніz тво‰.

34 И# бhсть въ тебЁ сопроти1вно њбhчаю жeнску во блужeніи твоeмъ, и3 съ тоб0ю соблуди1вшымъ, вмёстw є4же бы дaти тебЁ наeмъ, и3 наeмъ не дадeсz тебЁ, и3 бhсть въ тебЁ сопроти1вно.

35 Сегw2 рaди слhши, блудни1це, сл0во гDне.

36 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: занE и3зліsла є3си2 мёдь твою2, и3 tкрhетсz срaмъ тв0й во блужeніи твоeмъ ко рачи1телємъ твои6мъ, и3 во вс‰ помышлє1ніz беззак0ній твои1хъ, и3 во кр0ви ч†дъ твои1хъ, ±же далA є3си2 и5мъ:

37 сегw2 рaди, сE, ѓзъ на тS соберY вс‰ похотники2 тво‰, съ ни1миже смэси1ласz є3си2, и3 всёхъ, и5хже люби1ла є3си2, со всёми, и5хже ненави1дэла є3си2: и3 соберY | на тS tвсю1ду и3 tкрhю ѕлHбы тво‰ къ ни6мъ, и3 ќзрzтъ вeсь срaмъ тв0й.

38 И# tмщy ти tмщeніемъ любодёйцы и3 проливaющіz кр0вь, и3 положy тz во кр0ви ћрости и3 рвeніz,

39 и3 предaмъ тS въ рyцэ и4хъ, и3 раскопaютъ блуди1лище твоE и3 разорsтъ высHкаz тво‰, и3 совлекyтъ съ тебє2 ри6зы тво‰ и3 в0змутъ сосyды хвалы2 твоеS, и3 њстaвzтъ тS нaгу и3 безстyдну:

40 и3 приведyтъ на тS нар0ды, и3 побію1тъ тебE кaменіемъ и3 и3зсэкyтъ тS мечьми2 свои1ми,

41 и3 запалsтъ д0мы тво‰ nгнeмъ и3 сотворsтъ въ тебЁ tмщeніе пред8 женaми мн0гими: и3 њбращy тz t блужeніz, и3 наймA ктомY не дaси.

42 И# послю2 ћрость мою2 на тS, и3 tи1метсz рвeніе моE t тебє2: и3 почjю и3 ктомY не попекyсz.

43 Понeже не помzнyла є3си2 днjй младeнства твоегw2 и3 њпечaлила мS во всёхъ си1хъ: и3 сE, ѓзъ пути6 тво‰ на главY твою2 дaхъ, гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 тaкw сотвори1ла є3си2 нечeстіе по всBмъ беззак0ніємъ твои6мъ.

44 Сі‰ сyть вс‰, є3ли6ка рек0ша на тS въ при1тчи, глаг0люще: ћкоже мaти, тaкw и3 дщeрь.

45 Дщeрь мaтере твоеS ты2 є3си2, tри1нувшаz мyжа своего2 и3 ч†да сво‰: и3 сєстры2 сeстръ твои1хъ, tри1нувшыz мужeй свои1хъ и3 ч†дъ свои1хъ: мaти вaша хеттeанынz, ґ nтeцъ вaшъ ґморрeй:

46 сестрA вaша старёйшаz самарjа, тA и3 дщє1ри є3S живyщыz њшyюю тебє2: и3 сестрA твоS мeншаz, живyщаz њдеснyю тебє2, сод0ма и3 дщє1ри є3S.

47 Но нижE по путє1мъ и4хъ ходи1ла є3си2, нижE сотвори1ла по беззак0ніємъ и4хъ понE мaлw, и3 превозшлA є3си2 и5хъ во всёхъ путeхъ твои1хъ.

48 ЖивY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, не сотвори1ла сод0ма сіS сестрA твоS и3 дщє1ри є3S, ћкоже ты2 сотвори1ла и3 дщє1ри тво‰.

49 Nбaче сіE беззак0ніе сод0мы сестры2 твоеS, г0рдость въ сhтости хлёба и3 во и3з8oби1ліи вінA, и3 сластолю1бствоваша тA и3 дщє1ри є3S: сіE бsше є4й и3 дщeремъ є3S: и3 руки2 ўб0гому и3 ни1щему не подаsху,

50 и3 величaхусz, и3 сотвори1ша беззакHніz предо мн0ю: и3 tверг0хъ | ћкоже ви1дэхъ.

51 Самарjа же п0лъ грэхHвъ твои1хъ не согрэши2: и3 ўмн0жила є3си2 беззакHніz тво‰ пaче џнэхъ, и3 њправдaла є3си2 сєстры2 тво‰ во всёхъ беззак0ніихъ твои1хъ, ±же сотвори1ла є3си2.

52 И# ты2 пріими2 мучeніе твоE, въ нeмже растли1ла є3си2 сєстры2 тво‰ во грэсёхъ твои1хъ, и4миже беззак0нновала пaче тёхъ, и3 њправдaла и5хъ пaче тебє2: и3 ты6 посрами1сz и3 пріими2 безчeстіе твоE, внегдA њправдaти тебЁ сєстры2 тво‰.

53 И# њбращY њбращє1ніz и4хъ, њбращeніе сод0мы и3 дщeрей є3S, и3 њбращeніе самарjи и3 дщерeй є3S, и3 њбращY њбращeніе твоE средЁ и4хъ,

54 ћкw да пріи1меши мучeніе твоE и3 безчeстна бyдеши t всёхъ, ±же сотвори1ла є3си2 во разгнёваніи моeмъ.

55 И# сестрA твоS сод0ма и3 дщє1ри є3S возстaвzтсz, ћкоже бёша и3спeрва: и3 самарjа и3 дщє1ри є3S возстaвzтсz, ћкоже бёша и3спeрва: и3 ты2 и3 дщє1ри тво‰ возстaвитесz, ћкоже бёсте прeжде.

56 И# не былA сод0ма сестрA твоS во слhшаніе во ўстёхъ твои1хъ во днeхъ гордhни твоеS,

57 прeжде tкровeніz ѕл0бъ твои1хъ, ћкоже нн7э ўкори1зна є3си2 дщeрей сЂрскихъ и3 всёхъ сyщихъ w4крестъ є3S дщeрей и3ноплемeнничихъ њдержaщихъ тS w4крестъ:

58 нечє1стіz тво‰ и3 беззакHніz тво‰ ты2 понеслA є3си2 |, гlетъ гDь.

59 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 сотворю2 въ тебЁ, ћкоже сотвори1ла є3си2, ћкоже презрёла є3си2 є4же преступи1ти завётъ м0й:

60 и3 воспомzнY ѓзъ завётъ м0й, и4же съ тоб0ю во днeхъ младeнства твоегw2, и3 возстaвлю тебЁ завётъ вёчный:

61 и3 помzнeши пути6 тво‰ и3 безчeстна бyдеши, внегдA п0ймеши сєстры2 тво‰ старёйшыz со ю3нёйшими твои1ми, и3 дaмъ | тебЁ на созидaніе, но не t завёта твоегw2:

62 и3 возстaвлю ѓзъ завётъ м0й съ тоб0ю, и3 ўвёси, ћкw ѓзъ гDь:

63 ћкw да помzнeши и3 ўсрами1шисz, и3 не бyдетъ тебЁ ктомY tвeрсти ќстъ твои1хъ t лицA безчeстіz твоегw2, є3гдA млcтивъ бyду тебЁ по всBмъ, є3ли6ка сотвори1ла є3си2, гlетъ ґдwнаJ гDь.

 

Главa 17

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, повёждь п0вэсть и3 рцы2 при1тчу на д0мъ ї}левъ,

3 и3 речeши: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: nрeлъ вели1кій, великокри1лый, д0лгій протzжeніемъ, и3сп0лнь ногтeй, и4же и4мать повелёніе вни1ти въ лівaнъ, и3 взS и3збр†нныz кeдра,

4 и3 верхи2 мsгкости њстрогA, и3 принесE | въ зeмлю хананeйску, во грaдэ њграждeннэмъ положи2 |:

5 и3 взS t сBмене земнaгw и3 дадE є5 на п0ли пл0днэ, (да ўтверди1тъ корeніе) над8 водaми мн0гими, ви1дэно ўчини2 є5:

6 и3 прозzбE и3 бhсть въ віногрaдъ нeмощенъ и3 мaлъ вели1чествомъ, є4же kвлsтисz л0зію є3гw2 на нeмъ, и3 корeніе є3гw2 под8 ни1мъ бsше: и3 бhсть въ віногрaдъ, и3 сотвори2 рHзги, и3 прострE tр†сли сво‰.

7 И# бhсть nрeлъ другjй вели1къ, великокри1лный, мн0гъ ногтьми2, и3 сE, віногрaдъ сeй њплетazсz њб8 нeмъ: и3 корeніе є3гw2 къ немY, и3 л0зіе своE и3спусти2 є3мY, є4же напаsти себE со грyдіемъ сaда своегw2.

8 На п0ли д0брэ, на водЁ мн0зэ питaетсz т0й, є4же сотвори1ти прозzбє1ніz и3 приноси1ти пл0дъ, є4же бhти въ віногрaдъ вели1къ.

9 Сегw2 рaди рцы2: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: є3дA и3спрaвитсz; не корeніе ли мzгкоты2 є3гw2 и3 пл0дъ и3згніeтъ; и3 и4зсхнутъ вс‰ лётwрасли є3гw2, и3 не мhшцею ли вели1кою, ни людьми2 мн0гими є4же и3ст0ргнути є3го2 и3з8 корeніz є3гw2;

10 И# сE, тhетъ: є3дA ўспёетъ; не ѓбіе ли, є3гдA к0снетсz є3мY вётръ зн0йный, посхнeтъ сухот0ю; со грyдіемъ прозzбeніz своегw2 и4зсхнетъ.

11 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

12 сhне человёчь, рцы2 ко д0му прогнэвлsющему мS: не вёсте ли, что2 сyть сі‰; рцы2 и5мъ: сE, грzдeтъ цaрь вавmлHнскъ на їеrли1мъ, и3 в0зметъ царS є3гw2 и3 кнsзz є3гw2, и3 tведeтъ | къ себЁ въ вавmлHнъ:

13 и3 п0йметъ t плeмене цaрска, и3 завэщaетъ съ ни1мъ завётъ, и3 введeтъ є3го2 въ клsтвэ, и3 старBйшины земли2 в0зметъ,

14 є4же бhти въ цaрство немощно2, є4же весьмA не возноси1тисz, (но) храни1ти завётъ є3гw2 и3 стоsти въ нeмъ:

15 и3 tвeржетсz t негw2 посылaz послы2 сво‰ во є3гЂпетъ дaти є3мY к0ни и3 лю1ди мнHги: є3дA и3спрaвитъ; спасeтсz ли творsй сопроти6внаz; и3 преступazй завётъ спасeтсz ли;

16 ЖивY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, ѓще не на мёстэ, и3дёже цaрь воцари1вый є3го2, и4же похyли клsтву мою2 и3 и4же преступи2 завётъ м0й, съ ни1мъ средЁ вавmлHна скончaетсz.

17 И# не въ си1лэ вели1цэй, нижE въ нар0дэ мн0зэ сотвори1тъ съ ни1мъ фараHнъ брaнь во nстр0зэ и3 въ сограждeніи стрёльницъ, є4же и3з8sти дyшы мнHги.

18 И# похyли клsтву, є4же преступи1ти завётъ, и3 сE, дадE рyку свою2 и3 вс‰ сі‰ сотвори2 є3мY: не спасeтсz.

19 Сегw2 рaди рцы2: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: живY ѓзъ, ѓще не клsтву мою2, ю4же похyли, и3 завётъ м0й, є3г0же преступи2, дaмъ на главY є3гw2:

20 и3 прострY мрeжу мою2 нaнь, и3 ћтъ бyдетъ во њдержaніи є3S: и3 приведY є3го2 въ вавmлHнъ и3 разсуждyсz съ ни1мъ тaмw њ непрaвдэ є3гw2, є4юже непрaвдова ко мнЁ:

21 и3 вси2 и3збёгшіи є3гw2 и3 вси2 и3збрaнніи со всёми њполчє1ніи є3гw2 мечeмъ падyтъ, и3 вс‰ њст†вшаz и4хъ разсёю по всемY вётру, и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь гlахъ.

22 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 возмY ѓзъ њ и3збрaнныхъ кeдра выс0кагw t верхA и3 дaмъ t главы2 tрaслей є3гw2, сердцA и4хъ њстружY и3 насаждY ѓзъ на горЁ выс0цэ:

23 и3 повёшу и5 въ горЁ выс0цэ ї}левэ и3 насаждY и5, и3 прорасти1тъ tрaсль и3 сотвори1тъ пл0дъ и3 бyдетъ въ кeдръ вели1къ: и3 почjетъ под8 ни1мъ всsкъ ѕвёрь, и3 под8 сёнію є3гw2 почjетъ всsка пти1ца, и3 л0зіе є3гw2 пaки ўстр0zтсz:

24 и3 ўвёсть всsко дрeво полев0е, ћкw ѓзъ гDь смирszй дрeво выс0кое и3 возносsй дрeво смирeнное, и3 и3зсушazй дрeво зелeное и3 проращazй дрeво сух0е: ѓзъ гDь гlахъ и3 сотворю2.

 

Главa 18

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, что2 вaмъ при1тча сіS на земли2 ї}левэ, глаг0лющымъ: nтцы2 kд0ша тeрпкое, ґ зубHмъ ч†дъ и4хъ nскHмины бhша;

3 ЖивY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, ѓще бyдетъ є3щE глаг0лема при1тча сіS во ї}ли.

4 Ћкw вс‰ дyшы мо‰ сyть, ћкоже душA џтча, тaкw и3 душA сын0внz, мо‰ сyть: душA, ћже согрэши1тъ, тA ќмретъ, и3 зобaвшагw пaродки зyбы nскHминны бyдутъ.

5 Человёкъ же, и4же є4сть првdнъ, творsй сyдъ и3 прaвду,

6 на горaхъ не снёсть и3 nчeсъ свои1хъ не воздви1гнетъ на кумjры д0му ї}лева, и3 жены2 бли1жнzгw своегw2 не њсквернaвитъ и3 къ женЁ въ мёсzчныхъ сyщей не прибли1житсz,

7 и3 человёку не наси1льствуетъ, зал0гъ должникY tдaстъ и3 хищeніемъ не восхи1титъ, хлёбъ св0й ѓлчному дaстъ и3 нагaго њблечeтъ въ ри1зу,

8 и3 сребрA своегw2 въ ли1хву не дaстъ и3 прибhтка не в0зметъ, и3 t непрaвды tврати1тъ рyку свою2 и3 сyдъ сотвори1тъ междY мyжемъ и3 бли1жнимъ свои1мъ,

9 и3 въ зaповэдехъ мои1хъ ходи1лъ и3 њправд†ніz мо‰ снабдёлъ, є4же твори1ти т†: првdнъ сeй є4сть, жи1знію жи1ти и4мать, гlетъ ґдwнаJ гDь.

10 И# ѓще роди1тъ сhна губи1телz, проливaющаго кр0вь и3 творsща грэхи2,

11 въ пyть nтцA своегw2 првdнагw не ходи1лъ, но и3 на горaхъ пожрE, и3 женY бли1жнzгw своегw2 њсквернaвилъ,

12 и3 ўб0гаго и3 ни1щаго преwби1дэ, и3 хищeніемъ восхи1тилъ и3 зал0га не tдaлъ, и3 къ кумjрwмъ положи2 џчи свои2, беззакHніz сотвори2,

13 съ ли1хвою дадE и3 съ примножeніемъ пріsлъ, сeй жи1знію не поживeтъ: вс‰ сі‰ беззакHніz сотвори2, смeртію ќмретъ, кр0вь є3гw2 на нeмъ бyдетъ.

14 Ѓще же роди1тъ сhна, џнъ же ўви1дитъ вс‰ грэхи2 nтцA своегw2, ±же сотвори1лъ є4сть, и3 ўбои1тсz и3 не сотвори1тъ по ни6мъ,

15 на горaхъ не снёсть и3 nчeсъ свои1хъ не положи1тъ къ кумjрwмъ д0му ї}лева, и3 жены2 п0друга своегw2 не њсквернaвитъ

16 и3 человёка не наси1льствуетъ, и3 зал0га не ўдержи1тъ и3 хищeніемъ не восхи1титъ, хлёбъ св0й ѓлчному дaстъ и3 нaга њдёетъ ри1зою,

17 и3 t непрaвды tврати1тъ рyку свою2, ли1хвы и3 примножeніz не в0зметъ, прaвду сотвори1тъ и3 въ зaповэдехъ мои1хъ ходи1ти бyдетъ: не скончaетсz въ непрaвдахъ nтцA своегw2, (но) жи1знь поживeтъ.

18 Nтeцъ же є3гw2 ѓще ск0рбію њскорби1тъ и3 хищeніемъ восхи1титъ, сопроти6внаz сотвори1тъ посредЁ людjй мои1хъ, и3 ќмретъ въ непрaвдахъ свои1хъ.

19 И# речeте: что2 ћкw не взS сhнъ непрaвды nтцA своегw2; Понeже сhнъ прaвду и3 ми1лость сотвори2, вс‰ зак0ны мо‰ соблюдE и3 сотвори2 |, жи1знію поживeтъ.

20 Душa же согрэшaющаz, тA ќмретъ: сhнъ не в0зметъ непрaвды nтцA своегw2, и3 nтeцъ не в0зметъ непрaвды сhна своегw2: прaвда првdнагw на нeмъ бyдетъ, и3 беззак0ніе беззак0нника на нeмъ бyдетъ.

21 И# беззак0нникъ ѓще њбрати1тсz t всёхъ беззак0ній свои1хъ, ±же сотвори1лъ, и3 сохрани1тъ вс‰ зaпwвэди мо‰ и3 сотвори1тъ сyдъ и3 прaвду и3 ми1лость, жи1знію поживeтъ и3 не ќмретъ:

22 вс‰ согрэшє1ніz є3гw2, є3ли6ка сотвори1лъ, не помzнyтсz є3мY: но въ прaвдэ своeй, ю4же сотвори1лъ, жи1въ бyдетъ.

23 Е#дA хотёніемъ восхощY смeрти грёшника, гlетъ ґдwнаJ гDь, ґ не є4же њбрати1тисz є3мY t пути2 ѕлA и3 жи1ву бhти є3мY;

24 И# ѓще соврати1тсz првdникъ t прaвды своеS и3 сотвори1тъ непрaвду по всBмъ беззак0ніємъ, ±же сотвори1лъ беззак0нникъ, вс‰ пр†вды є3гw2, ±же сотвори1лъ є4сть, не помzнyтсz: въ преступлeніи своeмъ, и4мже преступи2, и3 во грэсёхъ свои1хъ, и4миже согрэши2, въ ни1хъ ќмретъ.

25 И# рек0сте: не ўпрaвитсz пyть гDень. Слhшите u5бо, вeсь д0мъ ї}левъ, є3дA пyть м0й не ўпрaвитсz; вaшъ ли пyть u5бо ўпрaвитсz;

26 Е#гдA соврати1тсz првdникъ t прaвды своеS и3 сотвори1тъ грёхъ, и3 ќмретъ въ преступлeніи, є4же сотвори1лъ, въ т0мъ ќмретъ.

27 И# є3гдA њбрати1тсz беззак0нникъ t беззак0ніz своегw2, є4же сотвори1лъ, и3 сотвори1тъ сyдъ и3 прaвду, т0й дyшу свою2 снабдёлъ є4сть:

28 и3 ви1дэ и3 њбрати1сz t всёхъ беззак0ній свои1хъ, ±же сотвори2, жи1знію поживeтъ и3 не ќмретъ.

29 И# глаг0летъ д0мъ ї}левъ: ўпрaвитсz пyть гDень. Е#дA пyть м0й не ўправлsетсz; q, д0ме ї}левъ, u5бо вaшъ ли пyть ўправлsетсz;

30 (Сегw2 рaди) комyждо по пути2 є3гw2 суждY вaмъ, д0ме ї}левъ, гlетъ ґдwнаJ гDь: њбрати1тесz и3 tвeржитесz t всёхъ нечeстій вaшихъ, и3 не бyдутъ вaмъ непр†вды въ мучeніе:

31 tвeржите t себє2 вс‰ нечє1стіz в†ша, и4миже нечeствовасте ко мнЁ, и3 сотвори1те себЁ сeрдце н0во и3 дyхъ н0въ, и3 сотвори1те вс‰ зaпwвэди мо‰: и3 вскyю ўмирaете, д0ме ї}левъ; гlетъ гDь.

32 Понeже не хощY смeрти грёшника ўмирaющагw, гlетъ ґдwнаJ гDь, но є4же њбрати1тисz є3мY t пути2 своегw2 и3 жи1ти души2 є3гw2, гlетъ ґдwнаJ гDь: њбрати1тесz u5бо, и3 жи1ви бyдете.

 

Главa 19

1 Тh же, сhне человёчь, возми2 плaчь на кн‰зи ї}лєвы,

2 и3 речeши: почто2 мaти твоS льви1ца средЁ львHвъ почи2, посредЁ львHвъ ўмн0жи льви6чища сво‰;

3 И# tскочи2 є3ди1нъ t льви1чищъ є3S и3 бhсть лeвъ, и3 научи1сz восхищaти восхищє1ніz и3 человёки снэдE.

4 И# слhшаша њ нeмъ kзhцы, и3 ћтъ бhсть въ растлёніи и4хъ, привед0ша є3го2 во ўздЁ во є3гЂпетъ.

5 И# ви1дэ, ћкw tведeнъ бhсть t неS, и3 поги1бе чazніе є3S: и3 взS и3нaго t льви1чищъ свои1хъ и3 льв0мъ ўчини2 є3го2,

6 и3 живsше посредЁ львHвъ, бhсть лeвъ и3 научи1сz восхищaти восхищє1ніz: человёки и3з8zдE,

7 и3 пасsшесz въ лю1тости своeй, и3 грaды и4хъ п{сты постaви, и3 погуби2 зeмлю и3 и3сполнeніе є3S глaсомъ рыкaніz своегw2.

8 И# дaша нaнь kзhцы w4крестъ t стрaнъ и3 простр0ша нaнь мрє1жи сво‰, и3 въ погублeніи и4хъ ћтъ бhсть.

9 И# положи1ша є3го2 во ўздЁ и3 въ клёти, привед0ша є3го2 ко царю2 вавmлHнску и3 вверг0ша є3го2 въ темни1цу, ћкw да не слhшитсz глaсъ є3гw2 ктомY на горaхъ ї}левыхъ.

10 Мaти твоS ћкw віногрaдъ и3 ћкw цвётъ ши1пчанъ на водЁ насаждeнъ, пл0дъ є3гw2 и3 tрaсль є3гw2 бhсть t воды2 мн0ги.

11 И# бhсть є3мY жeзлъ крёпости над8 плeменемъ старёйшинъ, и3 вознесeсz въ вели1чіи своeмъ средЁ л0зіz: и3 ви1дэ вели1чество своE во мн0жествэ л0зіz своегw2,

12 и3 њбломи1сz въ ћрости, и3 на зeмлю повeрженъ бhсть, и3 вётръ зн0йный и3зсуши2 плоды2 є3гw2: ўвzд0ша, и3 и4зсше жeзлъ крёпости є3гw2: џгнь потреби2 є3го2.

13 И# нн7э насади1ша є3го2 въ пустhни, на земли2 безв0днэ.

14 И# и3зhде џгнь t жезлA и3збрaнныхъ є3гw2 и3 поzдE и5, и3 не бЁ въ нeмъ жезлA крёпости є3гw2: плeмz въ при1тчу плaча є4сть, и3 бyдетъ плaчь.

 

Главa 20

1 И# бhсть въ лёто седм0е, въ пsтый мцcъ, въ десsтый дeнь мцcа, пріид0ша мyжіе t старёйшинъ д0му ї}лева вопроси1ти гDа и3 сэд0ша пред8 лицeмъ мои1мъ.

2 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

3 сhне человёчь, глаг0ли ко старёйшинамъ д0му ї}лева и3 речeши къ ни6мъ: тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: є3дA вопроси1ти менE вы2 прих0дите; живY ѓзъ, ѓще tвэщaю вaмъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

4 Ѓще tмщeніемъ tмщY и5мъ: сhне человёчь, беззакHніz nтє1цъ и4хъ засвидётелствуй и5мъ,

5 и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: t негHже днE и3збрaхъ д0мъ ї}левъ, и3 ўвёдэнъ бhхъ плeмени д0му їaкwвлz и3 познaнъ бhхъ и5мъ во земли2 є3гЂпетстэй, и3 пріsхъ | рук0ю моeю гlz: ѓзъ гDь бGъ вaшъ:

6 въ т0й дeнь под8sхъ | рук0ю моeю, є4же и3звести2 | и3з8 земли2 є3гЂпетскіz въ зeмлю, ю4же ўгот0вахъ и5мъ, зeмлю кипsщую млек0мъ и3 мeдомъ, с0тъ є4сть пaче всёхъ земeль,

7 и3 рек0хъ къ ни6мъ: кjйждо мeрзwсти t nчeсъ свои1хъ tвeржите и3 во творeніихъ є3гЂпетскихъ не њсквернsйтесz, ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

8 И# tверг0шасz менє2 и3 не хотёша послyшати мS: кjйждо мeрзостей t nчeсъ свои1хъ не tверг0ша и3 творeній є3гЂпетскихъ не њстaвиша. И# рек0хъ, є4же и3зліsти ћрость мою2 на нS и3 скончaти гнёвъ м0й на ни1хъ средЁ земли2 є3гЂпетскіz.

9 И# сотвори1хъ, ћкw да и4мz моE весьмA не њскверни1тсz пред8 kзы6ки, въ ни1хже сyть тjи средЁ и4хъ, въ ни1хже познaнъ бhхъ и5мъ пред8 лицeмъ и4хъ, є4же и3звести2 | и3з8 земли2 є3гЂпетскіz.

10 И# и3звед0хъ | и3з8 земли2 є3гЂпетскіz и3 введ0хъ | въ пустhню,

11 и3 дaхъ и5мъ зaпwвэди мо‰, и3 њправд†ніz мо‰ kви1хъ и5мъ, ±же ѓще сотвори1тъ человёкъ, жи1въ бyдетъ въ ни1хъ:

12 и3 суббw6ты мо‰ дaхъ и5мъ, є4же бhти въ знaменіе междY мн0ю и3 междY и4ми, є4же разумёти и5мъ, ћкw ѓзъ гDь њсщ7azй и5хъ.

13 И# гlахъ ко д0му ї}леву въ пустhни: въ зaповэдехъ мои1хъ ходи1те и3 њправд†ніz мо‰ сохрани1те, є4же твори1ти |, ±же сотвори1тъ человёкъ и3 жи1въ бyдетъ въ ни1хъ. И# разгнёва мS д0мъ ї}левъ въ пустhни: въ зaповэдехъ бо мои1хъ не ходи1ша и3 њправд†ніz мо‰ tверг0ша, ±же сотвори1тъ человёкъ и3 жи1въ бyдетъ въ ни1хъ: и3 суббw6ты мо‰ њскверни1ша ѕэлw2. И# рек0хъ, є4же и3зліsти ћрость мою2 на нS въ пустhни, є4же потреби1ти и5хъ.

14 И# сотвори1хъ, ћкw да весьмA и4мz моE не њскверни1тсz пред8 kзы6ки, и3з8 ни1хже и3звед0хъ | пред8 nчи1ма и4хъ.

15 И# ѓзъ воздвиг0хъ рyку мою2 на нS въ пустhни весьмA, є4же не ввести2 и4хъ въ зeмлю, ю4же дaхъ и5мъ, въ зeмлю текyщую млек0мъ и3 мeдомъ, с0тъ є4сть пaче всеS земли2:

16 понeже судбы6 мо‰ tверг0ша и3 въ зaповэдехъ мои1хъ не ходи1ша, и3 суббw6ты мо‰ њскверни1ша и3 в8слёдъ помышлeній сeрдца своегw2 хождaху.

17 И# пощадЁ | џко моE, є4же потреби1ти и5хъ, и3 не сотвори1хъ и5мъ скончaніz въ пустhни.

18 И# рек0хъ ко чaдwмъ и4хъ въ пустhни: въ зак0нэхъ nтє1цъ вaшихъ не ходи1те и3 њправдaній и4хъ не храни1те, и3 ко творeніємъ є3гЂпєтскимъ не примэшaйтесz и3 не њсквернsйтесz:

19 ѓзъ гDь бGъ вaшъ: въ зaповэдехъ мои1хъ ходи1те, и3 њправд†ніz мо‰ снабди1те и3 твори1те |,

20 и3 суббw6ты мо‰ њсвzщaйте: и3 бyдетъ въ знaменіе междY мн0ю и3 междY вaми, є4же вёдэти вaмъ, ћкw ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

21 И# разгнёваша мS, и3 ч†да и4хъ въ зaповэдехъ мои1хъ не ходи1ша и3 њправдaній мои1хъ не снабдёша, є4же твори1ти |: сі‰ бо сотвори1въ человёкъ жи1въ бyдетъ въ ни1хъ: и3 суббw6ты мо‰ њскверни1ша ѕэлw2. И# рек0хъ: и3злію2 ћрость мою2 на нS, є4же скончaти гнёвъ м0й на ни1хъ въ пустhни.

22 И# сотвори1хъ, ћкw да и4мz моE весьмA не њсквернaвитсz пред8 kзы6ки, t ни1хже и3звед0хъ | пред8 nчи1ма и4хъ.

23 И# ѓзъ воздвиг0хъ рyку мою2 на нS въ пустhни, є4же расточи1ти | во kзhцэхъ и3 разсёzти | во странaхъ,

24 понeже њправдaній мои1хъ не сотвори1ша и3 зaпwвэди мо‰ tри1нуша и3 суббw6ты мо‰ њскверни1ша, и3 в8слёдъ кумjрwвъ nтє1цъ и4хъ бhша nчесA и4хъ.

25 И# дaхъ и5мъ зaпwвэди не дwбры2 и3 њправд†ніz, въ ни1хже не бyдутъ жи1ви:

26 и3 њскверню2 | въ даsніихъ и4хъ, внегдA проводи1ти (и5мъ) всsкое разверзaющее ложеснA, да погублю2 и5хъ, да ўразумёютъ, ћкw ѓзъ гDь.

27 Сегw2 рaди глаг0ли къ д0му ї}леву, сhне человёчь, и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: дaже до сегw2 разгнёваша мS nтцы2 вaши во грэсёхъ свои1хъ, и4миже согрэши1ша ко мнЁ:

28 и3 введ0хъ | въ зeмлю, въ ню1же воздвиг0хъ рyку мою2, є4же дaти ю5 и5мъ: и3 ви1дэша всsкъ х0лмъ выс0къ и3 всsко дрeво присённое, и3 пожр0ша тaмw богHмъ свои6мъ и3 ўчини1ша тaмw ћрость дарHвъ свои1хъ, и3 положи1ша тaмw воню2 благов0ніz своегw2 и3 возліsша тaмw возлі‰ніz сво‰.

29 И# рек0хъ къ ни6мъ: что2 сyть ґввамA [выс0кое], ћкw вы2 вх0дите тaмw; и3 прозвaша и4мz є3мY ґввамA дaже до днeшнzгw днE.

30 Сегw2 рaди рцы2 къ д0му ї}леву: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: ѓще во беззак0ніихъ nтє1цъ вaшихъ вы2 њсквернsетесz и3 в8слёдъ мeрзостей и4хъ вы2 соблуждaете,

31 и3 въ приношeніи дарHвъ вaшихъ и3 въ нар0цэхъ вaшихъ, є3гдA прох0дzтъ ч†да в†ша сквозЁ џгнь: вы2 њсквернsетесz во всёхъ кумjрэхъ вaшихъ дaже до днeшнzгw днE, и3 ѓзъ tвэщaю ли вaмъ, д0ме ї}левъ; ЖивY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, ѓще tвэщaю вaмъ и3 ѓще взhдетъ на дyхъ вaшъ сіE.

32 И# не бyдетъ, ћкоже вы2 глаг0лете: бyдемъ, ћкоже kзhцы и3 ћкоже племенA зємнaz, служи1ти дрeву и3 кaменію.

33 Сегw2 рaди живY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, ѓще не рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою и3 въ ћрости и3зліsннэй цrтвовати бyду над8 вaми:

34 и3 и3зведY вы2 t людjй и3 пріимy вы t стрaнъ, въ ни1хже бёсте разсёzни, рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою и3 ћростію и3зліsнною,

35 и3 приведY вaсъ въ пустhню лю1дскую и3 разсуждyсz съ вaми тaмw лицeмъ къ лицY:

36 ћкоже суди1хсz со nтцы6 вaшими въ пустhни земли2 є3гЂпетскіz, тaкw суждY и3 вaмъ, гlетъ ґдwнаJ гDь:

37 и3 проведY вы2 под8 жезл0мъ мои1мъ и3 введY вы2 въ числЁ завёта,

38 и3 и3зберY t вaсъ нечєсти1выz и3 tвeргшыzсz: и3з8 земли1 бо њбитaніz и4хъ и3зведY |, и3 въ зeмлю ї}леву не вни1дутъ, и3 познaете, ћкw ѓзъ гDь бGъ.

39 Вh же, д0ме ї}левъ, си1це гlетъ ґдwнаJ гDь: кjйждо кумjры сво‰ tими1те, и3 пот0мъ ѓще послyшаете менE, и3 и4мене моегw2 с™aгw не њсквернaвите ксемY въ дарёхъ вaшихъ и3 рукотворeніихъ вaшихъ:

40 понeже на горЁ моeй с™ёй, на горЁ выс0цэ ї}левэ, гlетъ ґдwнаJ гDь, тaмw послyжатъ ми2 вeсь д0мъ ї}левъ до концA на земли2, и3 тaмw пріимY | и3 тaмw присэщY на приношє1ніz в†ша и3 начaтки њбётwвъ вaшихъ во всёхъ њсвzщeнныхъ вaшихъ.

41 Въ воню2 благов0ніz пріимY вы2, є3гдA и3зведY вы2 и3з8 людjй и3 пріимY вы2 t стрaнъ, въ нsже расточeни бhсте, и3 њсщ7yсz въ вaсъ пред8 nчи1ма людски1ма:

42 и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь, є3гдA введY вы2 въ зeмлю ї}леву, въ зeмлю, на ню1же воздвиг0хъ рyку мою2 дaти ю5 nтцє1мъ вaшымъ:

43 и3 помzнeте тaмw пути6 вaшz и3 вс‰ мє1рзкіz грэхи2 вaшz, въ ни1хже њскверни1стесz, и3 посрамитE ли1ца в†ша во всёхъ ѕл0бахъ вaшихъ, ±же сотвори1сте:

44 и3 познaете, ћкw ѓзъ гDь, є3гдA сотворю2 вaмъ тaкw, ћкw да и4мz моE не њскверни1тсz по путє1мъ вaшымъ ѕлы6мъ и3 по рукотворeніємъ вaшымъ растлBннымъ, д0ме ї}левъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

45 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

46 сhне человёчь, ўтверди2 лицE твоE на ю4гъ и3 воззри2 на дарHма, и3 прорцы2 на дубрaву старёйшину нагeва

47 и3 речeши дубрaвэ нагeвовэ: слhши сл0во гDне, сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ возгнэщY въ тебЁ џгнь, и3 пожжeтъ въ тебЁ всsко дрeво зелeное и3 всsко дрeво сух0е, не ўгaснетъ плaмень разжжeный, и3 и3згори1тъ въ нeмъ всsко лицE t полyдне до сёвера,

48 и3 ўвёсть всsка пл0ть, ћкw ѓзъ гDь разжег0хъ є3го2, и3 не ўгaснетъ.

49 И# рек0хъ: никaкоже, гDи, гDи! сjи глаг0лютъ ко мнЁ: не при1тча ли є4сть сіS глаг0лема;

 

Главa 21

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сегw2 рaди прорцы2, сhне человёчь, и3 ўтверди2 лицE твоE на їеrли1мъ и3 воззри2 на с™ы6ни и4хъ, и3 прорцы2 на зeмлю ї}леву,

3 и3 речeши ко земли2 ї}левэ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ на тS, и3 и3звлекY мeчь м0й и3з8 ножeнъ є3гw2, и3 потреблю2 t тебє2 непрaведнаго и3 беззак0ннаго.

4 Понeже потреблю2 t тебє2 непрaведнаго и3 беззак0нника, тaкw и3зhдетъ мeчь м0й и3з8 ножeнъ свои1хъ на всsку пл0ть t ю4га дaже до сёвера,

5 и3 ўвёсть всsка пл0ть, ћкw ѓзъ гDь и3звлек0хъ мeчь м0й и3з8 ножeнъ є3гw2, и3 ктомY не возврати1тсz.

6 И# ты2, сhне человёчь, воздохни2 въ сокрушeніи чрeслъ твои1хъ и3 въ болёзнехъ возстени2 пред8 nчи1ма и4хъ.

7 И# бyдетъ, ѓще рекyтъ къ тебЁ: чесw2 рaди ты2 стенeши; и3 речeши: њ возвэщeніи, ћкw грzдeтъ: и3 сокруши1тсz всsко сeрдце, и3 њслабёютъ вс‰ рyки, и3 и4здшетъ всsка пл0ть и3 всsкъ дyхъ, и3 вс‰ стeгна њсквернaвzтсz мокрот0ю: сE, грzдeтъ и3 бyдетъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

8 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

9 сhне человёчь, прорцы2 и3 речeши: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: рцы2: мечY, мечY! и3з8wстри1сz и3 раз8zри1сz,

10 ћкw да и3зсэчeши сэчє1ніz: и3з8wстри1сz, ћкw да бyдеши въ блещaніе и3 гот0въ на разсhпаніе: сэцы2, и3зничтожaй, tри1ни всsкое дрeво.

11 И# дадE є3го2 ўгот0ванна, є4же держaти въ рукaхъ є3гw2: наwстри1лсz мeчь, гот0въ є4сть, є4же дaнъ бhти въ рyцэ сэкyщагw.

12 Возопjй и3 восплaчисz, сhне человёчь, ћкw сeй бhсть въ лю1дехъ мои1хъ, сeй во всёхъ старёйшинахъ ї}левыхъ: њбитaющіи бли1з8 под8 мeчь бhша съ людьми2 мои1ми: сегw2 рaди восплещи2 рукaма твои1ма,

13 ћкw њправдaсz. И# что2, ѓще и3 плeмz tри1нетсz; Не бyдетъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

14 И# ты2, сhне человёчь, прорцы2 и3 восплещи2 рукaма и3 ўсугyби мeчь: трeтій мeчь ћзвєнымъ є4сть, мeчь ћзвєнымъ вели1къ, и3 ўжаси1ши |,

15 ћкw да сокруши1тсz сeрдце и4хъ, и3 ўмн0жатсz немощнjи во всёхъ вратёхъ и4хъ, предаю1тсz на ўсэчeніе мeчное: блaгw џстръ бhсть на сэчeніе, блaгw бhсть на блистaніе.

16 Проходи2 ћкw м0лніz, њстри1сz њдеснyю и3 њшyюю, ѓможе ѓще лицE твоE востaнетъ:

17 и3 ѓзъ восплещY рук0ю моeю къ руцЁ моeй и3 напущY ћрость мою2, ѓзъ гDь гlахъ.

18 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

19 и3 ты2, сhне человёчь, ўчини2 себЁ пути6 двA, є4же вни1ти мечY царS вавmлHнска, t страны2 є3ди1ныz и3зhдутъ нач†ла двA, и3 рyку ўгот0ваютъ въ начaлэ пути2 грaда, t начaла пути2 ўчини1ши,

20 ћкw вни1ти мечY на раввafъ сынHвъ ґммHнихъ и3 на їудeю и3 їеrли1мъ средЁ є3гw2.

21 Понeже стaнетъ цaрь вавmлHнскъ на стaрэмъ пути2, на начaлэ nбои1хъ путjй, є4же волхвовaти волхвовaніемъ, ћкоже вскипёти жезлY, и3 вопрошaти вazныхъ и3 вражи1ти во ўтр0бахъ.

22 И# бhсть њдеснyю є3гw2 волшeбство на їеrли1мъ, є4же њбстaвити nстр0гъ и3 є4же tвeрсти ўстA съ в0племъ и3 возвhсити глaсъ со глашeніемъ трyбнымъ, и3 ћкw постaвити nстр0гъ пред8 враты2 є3гw2 и3 насhпати пeрсти и3 постaвити стрBлницы.

23 И# т0й ѓки волхвyz и5мъ волхвовaніе пред8 ни1ми, ўседмерsz седмєри1цы, и3 т0й воспоминazй непр†вды є3гw2 помzнyти.

24 Тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже воспомzнyсте непр†вды вaшz, внегдA tкрhшасz нечє1стіz в†ша, ћкw kви1тисz грэхHмъ вaшымъ во всёхъ беззак0ніихъ вaшихъ и3 во всёхъ начинaніихъ вaшихъ, понeже воспомzнyсте, въ тёхъ ћти бyдете.

25 И# ты2, сквернaве, беззак0нниче, старёйшино ї}левъ, є3гHже грzдeтъ дeнь во врeмz непрaвды, конeцъ:

26 сі‰ гlетъ гDь: сними2 кідaръ и3 tложи2 вэнeцъ, сeй не так0въ бyдетъ, смири1лъ є3си2 выс0кое и3 вознeслъ смирeнное:

27 непрaвду, непрaвду, непрaвду положY є3го2, и3 т0й не так0въ бyдетъ, д0ндеже пріи1детъ, є3мyже дост0итъ, и3 предaмъ є3мY.

28 И# ты2, сhне человёчь, прорцы2 и3 речeши: сE гlетъ ґдwнаJ гDь къ сынHмъ ґммw6нимъ и3 ко ўкори1знэ и4хъ, и3 речeши: мечY, мечY и3звлечeный на сэчeніе, и3звлечeный на скончaніе, дви1гнисz, ћкw да блистaеши:

29 въ видёніи твоeмъ сyетнэмъ, и3 внегдA вражби1ти тебЁ лHжнаz, є3гдA предаeшисz ты2 на вы6и ћзвеныхъ беззак0нникwвъ, и4хже дeнь приспЁ во врeмz непрaвды, конeцъ:

30 возврати1сz въ нwжны2 тво‰ и3 не стaни на мёстэ сeмъ, въ нeмже роди1лсz є3си2, на земли2 твоeй и4мамъ тS суди1ти:

31 и3 и3злію2 на тS гнёвъ м0й, во nгни2 гнёва моегw2 дyну на тS и3 предaмъ тS въ рyцэ мужeй в†рваръ, творsщихъ пaгубу:

32 nгню2 бyдеши ћдь, кр0вь твоS бyдетъ посредЁ земли2 твоеS: не бyдетъ твоеS пaмzти, занeже ѓзъ гDь гlахъ.

 

Главa 22

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 и3 ты2, сhне человёчь, ѓще суди1ти бyдеши грaду кровeй, и3 kви2 є3мY вс‰ беззакHніz є3гw2,

3 и3 речeши: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: q, грaде проливazй кр0вь средЁ себє2, є4же пріити2 врeмени є3гw2, и3 творsй кумjры на себE, є4же њскверни1тисz самомY:

4 въ кр0ви и4хъ, ю4же и3зліsлъ є3си2, согрэши1лъ є3си2, и3 въ кумjрэхъ твои1хъ, ±же твори1лъ, њскверни1лсz є3си2, и3 сократи1лъ є3си2 дни6 тво‰, и3 привeдъ врeмz лётъ твои1хъ: сегw2 рaди дaхъ тS на ўкори1зну kзhкwмъ и3 на поругaніе всBмъ странaмъ,

5 бли1з8 тебє2 и3 далeче t тебє2 сyщымъ, и3 поругaютсz тебЁ и3 возопію1тъ на тS: q, нечи1стый, пресловyтый и3 мн0гъ во беззак0ніихъ!

6 сE, старBйшины д0му ї}лева, кjйждо ко свои6мъ ќжикамъ смэси1шасz въ тебЁ, ћкw да пролію1тъ кр0вь:

7 nтцY и3 мaтери ѕлосл0вzху въ тебЁ и3 ко пришeлцу њбращaхусz непрaвдами въ тебЁ: сиротY и3 вдови1цу преwби1дzху въ тебЁ:

8 и3 с™†z мо‰ ўничижaху и3 суббw6ты мо‰ њсквернsху въ тебЁ:

9 мyжіе разбHйницы бёша въ тебЁ, ћкw да пролію1тъ въ тебЁ кр0вь, и3 на горaхъ kдsху въ тебЁ и3 сквє1рны творsху въ тебЁ:

10 стhдъ џтчій tкрhша въ тебЁ, и3 въ нечистотЁ сэдsщую њбругaша въ тебЁ:

11 кjйждо на женY п0друга своегw2 беззак0нноваша, и3 кjйждо невёстку свою2 њсквернsше въ нечeстіи, и3 кjйждо сестрY свою2, дщeрь nтцA своегw2, њбругавaше въ тебЁ:

12 мзды6 взимaху въ тебЁ, ћкw да пролію1тъ кр0вь, ли1хву и3 и3збhтокъ взимaху въ тебЁ: и3 скончaлъ є3си2 скончaніе ѕл0бы твоеS ±же въ наси1ліи, менe же забhлъ є3си2, гlетъ ґдwнаJ гDь.

13 СE u5бо, ўдaрю рук0ю моeю њ рyку мою2 на т†, ±же соверши1лъ є3си2 и3 ±же сотвори1лъ є3си2, и3 на крHви тво‰ бhвшыz посредЁ тебє2:

14 ѓще ўстои1тъ сeрдце твоE, и3 ѓще преwдолёютъ рyцэ твои2 во днeхъ, въ нsже ѓзъ творю2 въ тебЁ; Ѓзъ гDь гlахъ, и3 сотворю2.

15 И# разсhплю тS во kзhцэхъ и3 разсёю тS въ странaхъ, и3 њскудёетъ нечистотA твоS и3з8 тебє2,

16 и3 владёти бyду тоб0ю пред8 nчи1ма kзhкwвъ, и3 познaеши, ћкw ѓзъ гDь.

17 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

18 сhне человёчь, сE, бhша мнЁ д0мъ ї}левъ смёшани вси2 съ мёдію и3 желёзомъ, и3 со џловомъ чи1стымъ и3 со свинцeмъ, средЁ пeщи сребро2 смёшено сyть.

19 Сегw2 рaди рцы2: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже бhсте вси2 во смэшeніе є3ди1но, сегw2 рaди, сE, ѓзъ пріимY вaсъ во среди1ну їеrли1ма:

20 ћкоже пріeмлетсz сребро2 и3 мёдь, и3 желёзо и3 свинeцъ и3 џлово чи1стое во среди1ну пeщи, є4же дyнути на нS nгню2, да слію1тсz, тaкw пріимY вaсъ во гнёвэ моeмъ и3 въ ћрости моeй, и3 соберY и3 слію2 вaсъ,

21 и3 дyну на вы2 во nгни2 гнёва моегw2, и3 сліsни бyдете средЁ є3гw2:

22 ћкоже сливaетсz сребро2 средЁ пeщи, тaкw сліeтесz посредЁ є3гw2 и3 познaете, ћкw ѓзъ гDь и3зліsхъ ћрость мою2 на вaсъ.

23 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

24 сhне человёчь, рцы2 є3мY: ты2 є3си2 землS неwдожди1маz, нижE д0ждь бhсть на тS въ дeнь ћрости.

25 Е#гHже старBйшины средЁ є3гw2, ћкw львы2 рыкaюще, восхищaюще восхищє1ніz, дyшы и3з8zдaюще наси1ліемъ, богaтство и3 чeсть пріeмлюще, и3 вдwви1цы тво‰ ўмн0жишасz посредЁ тебє2:

26 и3 жерцы2 є3гw2 tверг0шасz зак0на моегw2 и3 њскверни1ша с™†z мо‰: междY с™hмъ и3 сквернaвымъ не разлучaху, и3 междY нечи1стымъ и3 чи1стымъ не раздэлsху, и3 t суббHтъ мои1хъ покрывaху џчи свои2, и3 њсквернsху мS посредЁ себє2:

27 кн‰зи є3гw2 средЁ є3гw2 ћкw в0лцы восхищaюще похищє1ніz, є4же проліsти кр0вь и3 погуби1ти дyшы, ћкw да лихои1мствомъ лихои1мствуютъ:

28 и3 прор0цы є3гw2 помазyющіи и5хъ падyтъ, ви1дzщіи сyєтнаz, волхвyющіи лHжнаz, глаг0люще: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: ґ гDь не гlа.

29 Людjй земли2 ўтэснsюще непрaвдою и3 восхищaюще восхищє1ніz, ни1ща и3 ўб0га наси1льствующе и3 со пришeлцемъ не живyще суд0мъ.

30 И# и3скaхъ t ни1хъ мyжа живyща прaвw и3 стоsща цёлw пред8 лицeмъ мои1мъ во врeмz гнёва моегw2, є4же бы не до концA погуби1ти є3го2 [грaдъ їеrли1мъ], и3 не њбрэт0хъ.

31 И# и3зліsхъ нaнь ћрость мою2 во nгни2 гнёва моегw2, є4же скончaти |: пути6 и4хъ на главы6 и4хъ дaхъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

 

Главa 23

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, двЁ жєнЁ бёстэ дщє1ри мaтере є3ди1ныz

3 и3 соблуди1стэ во є3гЂптэ, въ ю4ности своeй соблуди1стэ: тaмw спад0ша сосцы2 и4хъ, и3 тaмw растли1стэ дёвство.

4 И#менa же и4ма: nолA старёйшаz, nолівa же мeншаz сестрA є3S: и3 бhстэ мнЁ и3 роди1стэ сhны и3 дщє1ри: и3менa же и4ма: самарjа nолA, и3 їеrли1мъ nолівA.

5 И# соблуди2 nолA t менє2 и3 возложи1сz на похотники2 сво‰, на ґссmрjаны приближaющыzсz є4й,

6 њблечє1нныz въ червлєни1цы, старBйшины и3 воевHды: ю4нwши и3збрaнніи, вси2 кHнницы kздsщіи на к0нехъ:

7 и3 дадE блужeніе своE къ ни6мъ: и3збр†ннымъ сынHмъ ґссmр‡йскимъ всBмъ, и3 ко всBмъ, на нsже возлагaшесz, во всёхъ нечистотaхъ и4хъ њсквернsшесz:

8 и3 блужeніz своегw2, є4же и3з8 є3гЂпта, не њстaви, ћкw съ нeю спaху въ ю4ности є3S, и3 тjи растли1ша дёвство є3S и3 и3зліsша блужeніе своE на ню2.

9 Тогw2 рaди предaхъ ю5 въ рyцэ похотникHмъ є3S, въ рyцэ сынHмъ ґссmр‡йскимъ, на ни1хже возлагaшесz.

10 Тjи tкрhша стhдъ є3S, сы6ны и3 дщє1ри є3S поsша и3 самyю мечeмъ ўсёкнуша: и3 бhсть поношeніе въ женaхъ, и3 tмщeніе сотвори1ша въ нeй во дщерeхъ є3S.

11 И# ви1дэ сестрA є3S nолівA, и3 растли2 возложeніе своE пaче є3S, и3 блyдъ св0й пaче блудA сестры2 своеS ўмн0жи:

12 на сынHвъ ґссmрjйскихъ возложи1сz, на старBйшины и3 воевHды, и5же бли1з8 є3S, њблечє1нны во благоистк†нны, на к0нники kздsщыz на к0нехъ, ю4нwши и3збрaнни вси2.

13 И# ви1дэхъ, ћкw њскверни1сz пyть є3ди1нъ nбою2.

14 И# приложи2 ко блужeнію своемY, и3 ви1дэ мyжы напи6саны на стэнЁ, w4бразы халдє1йски напи6саны шaрами,

15 препо‰саны пестротaми њ чрeслэхъ свои1хъ, и3 превHи крашeнніи на главaхъ и4хъ, ви1дъ троsкій всёхъ, под0біе сынHвъ вавmлHнскихъ, халдeйскихъ, земли2 nтeчества и4хъ:

16 и3 возложи1сz на нS зрёніемъ nчeй свои1хъ, и3 послA послы2 къ ни6мъ въ зeмлю халдeйску.

17 И# пріид0ша къ нeй сhнове вавmлHнстіи на л0же витaющихъ и3 њскверни1ша ю5 въ блужeніи є3S, и3 њскверни1сz въ ни1хъ, и3 tступи2 душA є3S t ни1хъ:

18 и3 tкры2 блужeніе своE и3 tкры2 срамотY свою2. И# tступи2 дш7A моS t неS, ћкоже tступи2 дш7A моS t сестры2 є3S.

19 И# ўмн0жила є3си2 блужeніе твоE, є4же помzнyти дни6 ю4ности твоеS, въ нsже блуди1ла є3си2 во є3гЂптэ,

20 и3 возлеглA є3си2 на халдє1и, и4хже плHти бhша ѓки плHти w4сли, и3 ћкw лHна кHнскаz лHна и4хъ,

21 и3 посэти1ла є3си2 беззак0ніе ю4ности твоеS, ±же твори1ла є3си2 во є3гЂптэ во витaлищи твоeмъ, и3дёже сосцы2 ю4ности твоеS спад0ста.

22 Тогw2 рaди, nоліво2, сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ воздви1гну похотники2 тво‰ на тS, t ни1хже tступи2 душA твоS, и3 наведY и5хъ на тS w4крестъ,

23 сынHвъ вавmлHнскихъ и3 всёхъ халдeєвъ, факyда и3 сyда и3 кyда, и3 вс‰ сhны ґссmр‡йски съ ни1ми, ю4ношы и3збр†нны, старBйшины и3 воевHды, вс‰ трістaты и3 нарHчитыz, к0нники на к0нехъ вси2.

24 И# пріи1дутъ на тS вси2 t сёвера, колєсни1цы и3 колeса со мн0гимъ нар0домъ, щиты2 и3 с{лицы и3 шлeмы, и3 постaвzтъ стражбY w4крестъ тебє2, и3 дaмъ пред8 лицeмъ и4хъ сyдъ, и3 tмстsтъ ти2 въ судёхъ свои1хъ:

25 и3 дaмъ рвeніе моE въ тебЁ, и3 сотворsтъ съ тоб0ю гнёвъ ћрости моеS, н0здри тво‰ и3 ќшы твои2 њбрёжутъ, и3 њстaвшихъ твои1хъ мечeмъ и3зсэкyтъ: тjи сынHвъ твои1хъ и3 дщeрей твои1хъ в0змутъ, и3 њстaвшихъ твои1хъ потреби1тъ џгнь:

26 и3 совлекyтъ съ тебє2 ри6зы тво‰ и3 в0змутъ сосyды хвалы2 твоеS.

27 И# tвращY нечє1стіz тво‰ t тебє2 и3 блyдъ тв0й t земли2 є3гЂпетскіz: и3 не воздви1гнеши nчeсъ твои1хъ на ни1хъ и3 є3гЂпта не помzнeши ктомY.

28 Понeже сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ предаю1 тz въ рyцэ, и4хже ненави1диши, t ни1хже tступи2 душA твоS:

29 и3 сотворsтъ въ тебЁ въ нeнависти, и3 в0змутъ вс‰ труды2 тво‰ и3 дэлA тво‰, и3 бyдеши нагA и3 посрaмлена, и3 tкрhетсz стyдъ блудA твоегw2 и3 нечeстіе твоE.

30 И# блужeніе твоE сотвори2 сі‰ тебЁ, є3гдA блуди1ла є3си2 в8слёдъ kзhкwвъ и3 њсквернsласz въ кумjрэхъ и4хъ:

31 въ пути2 сестры2 твоеS ходи1ла є3си2, и3 дaмъ чaшу є3S въ рyцэ твои2.

32 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: чaшу сестры2 твоеS и3спіeши глуб0кую и3 шир0кую, и3 бyдетъ на смёхъ и3 подражнeніе, и3з8oби1лную ко совершeнію піsнства,

33 и3 разслаблeніz нап0лнишисz: чaша же потреблeніz и3 погублeніz чaша сестры2 твоеS самарjи:

34 и3 и3спіeши ю5 и3 и3стощи1ши, и3 чрeпъ є3S kдyщи потреби1ши, и3 сwсцA тво‰ tт0ргнеши: и3 прaздники и3 новомcчіz тво‰ tвращY: понeже ѓзъ гlахъ, речE ґдwнаJ гDь.

35 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже забhла мS є3си2 и3 tвeргла менE назaдъ тёла твоегw2, и3 ты2 возми2 нечeстіе твоE и3 блyдъ тв0й.

36 И# речE гDь ко мнЁ: сhне человёчь, не бyдеши ли суди1ти nолЁ и3 nолівЁ, и3 возвэсти1ши ли и4ма беззакHніz є3ю2;

37 ћкw любодёйствовастэ, и3 кр0вь въ рукaхъ є3ю2, и3 въ кумjрэхъ є3ю2 прелюбодёйствовастэ, и3 ч†да сво‰, ±же роди1стэ мнЁ, провождaстэ и5мъ сквозЁ џгнь.

38 Дaже и3 сі‰ сотвори1стэ ми2, њсквернsстэ с™†z мо‰ въ т0й дeнь, и3 суббw6ты мо‰ њсквернsстэ:

39 и3 внегдA закалaстэ ч†да сво‰ кумjрwмъ свои6мъ, и3 вхождaстэ во с™†z мо‰ въ т0й дeнь, є4же скверни1ти |: и3 сE, тaкw творsстэ средЁ д0му моегw2:

40 и3 посылaстэ ко мужє1мъ грzдyщымъ и3здалeча, къ ни6мже послHвъ посылaстэ. И# є3гдA приходи1ти и5мъ, ѓбіе ўмывaласz є3си2 и3 ўтварsла є3си2 џчи твои2 и3 ўкрашaласz ќтварію,

41 и3 сэдёла є3си2 на nдрЁ п0стланэ, и3 трапeза ўкрaшенна пред8 лицeмъ є3S, и3 fmміaмъ м0й и3 є3лeй м0й предлагaла пред8 ни1ми, и3 веселsхусz въ ни1хъ:

42 и3 глaсомъ сли1чнымъ возглашaху, и3 ко мужє1мъ t мн0жества человёча приходsщымъ t пустhни, и3 даsху пє1рстни на рyки и4хъ и3 вэнeцъ хвалы2 на главы6 и4хъ.

43 И# рек0хъ: не въ си1хъ ли прелюбодёйствуютъ; и3 дэлA блудни1цы, и3 самA соблуди2.

44 И# вхождaху къ нeй: ћкоже влaзzтъ къ женЁ блудни1цэ, тaкw влaзzху ко nолЁ и3 ко nолівЁ, женaмъ беззак0нницамъ, є4же сотвори1ти беззак0ніе.

45 Мyжіе же прaведніи, тjи и3 tмстsтъ и4ма tмщeніемъ любодёйницъ и3 tмщeніемъ проливaющихъ кр0вь, ћкw любодBйцы сyть, и3 кр0вь въ рукaхъ и4хъ.

46 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: приведи2 на ни1хъ нар0ды и3 дaждь на ни1хъ мzтeжъ и3 разграблeніе,

47 и3 вeржи кaменіе на ни1хъ, кaменіе нар0дwвъ, и3 да и3збодyтъ и5хъ мечьми2 свои1ми: сhны и4хъ и3 дщє1ри и4хъ и3збію1тъ и3 д0мы и4хъ nгнeмъ сожгyтъ:

48 и3 tвращY нечeстіе t земли2, и3 накaжутсz вс‰ жєны2 и3 не сотворsтъ по нечeстіємъ и4хъ:

49 и3 дaстсz нечeстіе вaше на вы2: и3 (вс‰) грэхи2 кум‡ръ вaшихъ пріи1мете и3 ўразумёете, ћкw ѓзъ ґдwнаJ гDь.

 

Главa 24

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ, въ девsтое лёто, въ мцcъ десsтый, въ десsтый дeнь мцcа, гlz:

2 сhне человёчь, напиши2 себЁ и4мz днE сегw2, t негHже ўкрэпи1сz цaрь вавmлHнскій на їеrли1мъ, t сегw2 днE, и4же днeсь,

3 и3 рцы2 при1тчу къ д0му прогнэвлsющему, и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: настaви кон0бъ, настaви и3 влjй въ џнь в0ду,

4 и3 вeрзи въ џнь на дв0е разсэчє1наz, всsкое разсэчeніе д0брое, г0лень и3 рaмо, њбрBзана t костeй,

5 њ и3збрaнныхъ скотHвъ вз‰таz, и3 подгнэщaй костьми2 под8 ними2: возврЁ и3 воскипЁ, и3 свари1шасz кHсти є3гw2 посредЁ є3гw2.

6 Тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: q, градE кровeй! кон0бе, въ нeмже є4сть ћдъ, и3 ћдъ не и3зhде и3з8 негw2: по ќдwмъ є3гw2 и3знесE, не падE на нeмъ жрeбій.

7 Ћкw кр0вь є3гw2 средЁ є3гw2 є4сть, на глaдцэмъ кaмени вчини1хъ ю5: не проліsхъ є3S на зeмлю, є4же покрhти ю5 землeю,

8 є4же навести2 ћрость мою2 (на ню2), во tмщeніе є4же tмсти1ти: дaхъ кр0вь є3гw2 на глaдцэмъ кaмени, є4же не покрhти є3S.

9 Тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: q, лю1тэ, градE кровeй! ѓзъ же возвели1чу главню2

10 и3 ўмн0жу дровA и3 возгнэщY џгнь, ћкw да и3стaютъ мzсA, и3 њскудёетъ ю3хA, и3 кHсти и3стaютъ,

11 и3 стaнетъ на главнsхъ є3гw2, (т0щь) разгорёсz, ћкw да и3згори1тъ, и3 распали1тсz и3 сгори1тъ мёдь є3гw2, и3 и3стaетъ средЁ є3гw2 нечистотA є3гw2, и3 њскудёетъ ћдъ є3гw2:

12 да смири1тсz ћдъ є3гw2, и3 не и3зhдетъ и3з8 негw2 мн0гій ћдъ є3гw2, и3 посрами1тсz ћдъ є3гw2:

13 въ нечистотЁ твоeй ўкр0пъ, понeже њсквернsлсz є3си2 ты2 и3 не њчи1стилсz t нечистоты2 твоеS: и3 что2 бyдетъ ѓще не њчи1стишисz по сeмъ, д0ндеже и3сп0лню ћрость мою2 въ тебЁ;

14 Ѓзъ гDь гlахъ, и3 пріи1детъ, и3 сотворю2, и3 не ўкосню2, и3 не пощажY, и3 не бyду ўмолeнъ: по путє1мъ твои6мъ и3 по помыслHмъ твои6мъ суждY тебЁ, гlетъ ґдwнаJ гDь: сегw2 рaди, сE, ѓзъ суждY тебЁ по кр0вемъ твои6мъ и3 по помыслHмъ твои6мъ суждY тебЁ, нечи1сте, пресловyте и3 вели1кій на разгнёваніе.

15 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

16 сhне человёчь, сE, ѓзъ взeмлю t тебє2 жел†ніz nчeсъ твои1хъ въ поражeніи, не восплaчи, нижE возрыдaй, нижE да пріи1дутъ тебЁ слeзы,

17 возстени2 молчS: стенaніе кр0ве, чрeслъ плaчь є4сть: да бyдутъ влaси твои2 сплетeни на тебЁ, и3 сап0зи твои2 на ногaхъ твои1хъ, и3 да не ўтёшишисz ўстнaми и4хъ, и3 хлёба мужeй да не снёси.

18 И# глаг0лахъ къ лю1демъ заyтра, ћкоже заповёда ми2, и3 ќмре женA моS въ вeчеръ, и3 сотвори1хъ заyтра, ћкоже повелёсz ми2.

19 И# рек0ша ко мнЁ лю1діе: не возвэсти1ши ли нaмъ, что2 сyть сі‰, ±же ты2 твори1ши;

20 И# рек0хъ къ ни6мъ: сл0во гDне бhсть ко мнЁ гlz:

21 рцы2 къ д0му ї}леву, сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ њскверню2 с™†z мо‰, велич†ніz крёпости вaшеz, жел†ніz nчeсъ вaшихъ, и3 и4хже щадsтъ дyши вaшz: и3 сhнове вaши и3 дщє1ри вaшz, ±же њстaвисте, мечeмъ падyтъ:

22 и3 сотворитE, ћкоже ѓзъ сотвори1хъ: t ќстъ и4хъ не ўтёшитесz и3 хлёба мужeй не снёсте,

23 и3 влaси вaши на главaхъ вaшихъ, и3 сап0зи вaши на ногaхъ вaшихъ: не бyдете терзaтисz, нижE плaкати, и3 и3стaете въ непрaвдахъ вaшихъ, и3 не ўтёшите кjйждо брaта своегw2.

24 И# бyдетъ вaмъ їезекjиль въ чyдо: по всемY є3ли6ка сотвори1хъ, сотворитE: є3гдA пріи1дутъ сі‰, и3 ўразумёете, ћкw ѓзъ ґдwнаJ гDь.

25 И# ты2, сhне человёчь, не въ дeнь ли т0й, є3гдA возмY t ни1хъ крёпость и4хъ, вознесeніе хвальбы2 и4хъ, жел†ніz џчію и4хъ и3 возношeніе души2 и4хъ, сhны и4хъ и3 дщє1ри и4хъ:

26 въ т0й дeнь пріи1детъ ўцэлёвый къ тебЁ возвэсти1ти тебЁ во ќшы,

27 въ т0й дeнь tвeрзутсz ўстA тво‰ ко ўцэлёвшему, и3 возглаг0леши и3 не премолчи1ши ктомY, и3 бyдеши и5мъ въ чyдо: и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ ґдwнаJ гDь.

 

Главa 25

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, ўтверди2 лицE твоE на сhны ґммw6ни и3 прорцы2 на нS,

3 и3 речeши сынHмъ ґммw6нимъ (глаг0лz): слhшите сл0во гDа ґдwнаS, сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже порaдовастесz t с™hхъ мои1хъ, ћкw њсквернє1на бhша, и3 њ земли2 ї}левэ, ћкw поги1бе, и3 њ домY їyдинэ, ћкw tи1де въ плэнeніе:

4 тогw2 рaди, сE, ѓзъ предаю2 вaсъ сынHмъ кедє1млимъ въ наслёдіе, и3 вселsтсz со и3мёніемъ свои1мъ въ тебЁ и3 постaвzтъ въ тебЁ селє1ніz сво‰: тjи поzдsтъ плоды2 тво‰, и3 тjи и3спію1тъ тyкъ тв0й:

5 и3 дaмъ грaдъ ґммHнь п†ствы велблю1дwвъ и3 сhны ґммw6ни на пaству nвeцъ, и3 ўразумёете, ћкw ѓзъ ґдwнаJ гDь.

6 Сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь бGъ: понeже восплескaлъ є3си2 рук0ю твоeю и3 потоптaлъ ног0ю твоeю и3 порaдовалсz є3си2 душeю твоeю њ земли2 ї}левэ,

7 тогw2 рaди, сE, ѓзъ прострY рyку мою2 на тS и3 дaмъ тS въ разграблeніе kзhкwмъ, и3 потреблю1 тz t людjй и3 погублю1 тz t стрaнъ пaгубою, и3 ўвёси, ћкw ѓзъ ґдwнаJ гDь.

8 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже речE мwaвъ и3 сиjръ: сE, ћкоже вси2 kзhцы, д0мъ ї}левъ и3 їyда,

9 сегw2 рaди, сE, ѓзъ разслaблю мhшцу мwaвлю t градHвъ крaйнихъ є3гw2, и3збрaнную зeмлю, д0мъ їасімyfовъ над8 и3ст0чникомъ грaда прим0рскагw (ваелмHна и3 каріаfаjма):

10 сhны кедє1мли на сhны ґммw6ни дaхъ | въ наслёдіе, ћкw да не бyдетъ пaмzти сынHвъ ґммHнихъ во kзhцэхъ:

11 и3 въ мwaвэ сотворю2 tмщeніе, и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ гDь.

12 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже сотвори2 їдумeа, є3гдA tмсти1ша тjи tмщeніемъ (во гнёвэ) д0му їyдову, и3 памzтоѕл0бствоваша и3 tмсти1ша прю2 t ни1хъ:

13 тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: прострY рyку мою2 на їдумeю и3 потреблю2 t неS человёки и3 ск0тъ и3 постaвлю ю5 пyсту, и3 t fем†нъ гони1ми мечeмъ падyтъ:

14 и3 дaмъ tмщeніе моE на їдумeю рук0ю людjй мои1хъ ї}лz, и3 сотворsтъ во їдумeи по гнёву моемY и3 по ћрости моeй, и3 ўвёдzтъ tмщeніе моE, гlетъ ґдwнаJ гDь.

15 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже сотвори1ша и3ноплемє1нницы во tмщeніи и3 возстaвиша мeсть рaдующесz всeю душeю є4же потреби1ти дaже до вёка,

16 тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ прострY рyку мою2 на и3ноплемeнники, и3 потреблю2 кри1тzнъ, и3 погублю2 њстaвшыz живyщыz на прим0ріи,

17 и3 сотворю2 въ ни1хъ tмщeніе вели1ко, во њбличeніихъ ћрости моеS, и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ ґдwнаJ гDь, є3гдA дaмъ tмщeніе моE на нS.

 

Главa 26

1 И# бhсть во є3динонадесsтое лёто, въ пeрвый дeнь мцcа, бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, понeже речE с0ръ на їеrли1ма: блaгоже, сокруши1сz, погиб0ша kзhцы, њбрати1сz ко мнЁ, и4же бЁ и3сп0лненый, њпустЁ:

3 тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ на тS, с0ръ, и3 приведY на тS kзhки мнHги, ћкоже восх0дитъ м0ре волнaми свои1ми.

4 И# њбвалsтъ стёны с0ра и3 разорsтъ столпы2 тво‰, и3 развёю прaхъ є3гw2 и3з8 негw2 и3 дaмъ є3го2 во глaдокъ кaмень.

5 Сушeніе мрeжей бyдетъ средЁ м0рz, ћкw ѓзъ гlахъ, гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 бyдетъ на плэнeніе kзhкwмъ,

6 и3 дщє1ри є3гw2, ±же на п0ли, мечeмъ ўбіє1ны бyдутъ, и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ гDь.

7 Ћкw сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ наведY на тS, с0ръ, навуходон0сора царS вавmлHнска t сёвера, цaрь царє1мъ є4сть, съ к0ньми и3 колесни1цами и3 съ к0нниками и3 собрaніемъ мн0гихъ kзhкwвъ ѕэлw2:

8 сeй дщє1ри тво‰ на п0ли мечeмъ и3збіeтъ, и3 пристaвитъ на тS стражбY и3 њгради1тъ тS, и3 њкопaетъ тS р0вомъ и3 сотвори1тъ w4крестъ тебє2 nстр0гъ, и3 њбстaвитъ nрyжіемъ и3 к0піz сво‰ прsмw тебЁ постaвитъ,

9 стёны тво‰ и3 пЂрги тво‰ разори1тъ nрyжіемъ свои1мъ:

10 t мн0жества к0ней є3гw2 покрhетъ тS прaхъ и4хъ, и3 t ржaніz к0ней є3гw2 и3 t колeсъ колесни1цъ є3гw2 потрzсyтсz стёны тво‰, входsщу є3мY во вратA тво‰, ѓки входsщу во грaдъ съ п0лz:

11 копhтами к0ней свои1хъ поперyтъ вс‰ стHгны тво‰: лю1ди тво‰ мечeмъ и3зсэчeтъ, и3 состaвъ крёпости твоеS на земли2 повeржетъ,

12 и3 плэни1тъ си1лу твою2, и3 в0зметъ и3мBніz тво‰, и3 разсhплетъ стёны тво‰, и3 д0мы тво‰ вожделBнныz разори1тъ, и3 древA тво‰ и3 кaменіе твоE и3 пeрсть твою2 средЁ м0рz ввeржетъ,

13 и3 ўпраздни1тъ мн0жество мусікjй твои1хъ, и3 глaсъ пэвни1цъ твои1хъ не ўслhшитсz въ тебЁ ктомY.

14 И# дaмъ тS во кaмень глaдокъ, сушeніе мрeжное бyдеши, не согради1шисz ктомY, ћкw ѓзъ гlахъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

15 Ћкw сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь с0ру: не t глaса ли падeніz твоегw2, є3гдA возстенyтъ ћзвеніи твои2, є3гдA и3звлечeтсz мeчь посредЁ тебє2, потрzсyтсz џстрови;

16 И# сни1дутъ со престHлъ свои1хъ вси2 кн‰зи kзы6къ морски1хъ, и3 свeргутъ вэнцы2 со глaвъ свои1хъ, и3 ри6зы сво‰ и3спещрє1нныz совлекyтъ съ себє2, ќжасомъ ўжaснутсz: на земли2 сsдутъ, и3 ўбоsтсz поги1бели своеS, и3 возстенyтъ њ тебЁ,

17 и3 пріи1мутъ њ тебЁ плaчь, глаг0люще: кaкw поги1блъ и3 разсhпалсz є3си2 t м0рz, грaде хвали1мый, и4же бhлъ є3си2 крёпокъ на м0ри, ты2 и3 живyщіи въ тебЁ, и4же даsлъ є3си2 стрaхъ тв0й всBмъ живyщымъ въ тебЁ;

18 И# ўбоsтсz (вси2) џстрови t днE падeніz твоегw2, и3 смzтyтсz џстрови въ м0ри t и3сх0да твоегw2.

19 Ћкw сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: є3гдA дaмъ тS грaдъ њпустёвшь, ћкоже грaды ненаселє1ны никогдaже, внегдA возведY на тS бeздну, и3 покрhетъ тS водA мн0га:

20 и3 сведy тz къ низходsщымъ въ пр0пасть къ лю1демъ вёка, и3 вселю1 тz во глубинaхъ земнhхъ, ћкw пустhню вёчную съ низходsщими въ пр0пасть, ћкw да не насели1шисz, нижE востaнеши на земли2 животA:

21 на пaгубу тS tдaмъ, и3 не бyдеши ктомY, и3 взhщешисz и3 не њбрsщешисz во вёкъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

 

Главa 27

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 и3 ты2, сhне человёчь, возми2 на с0ръ плaчь,

3 и3 речeши с0ру населeнному на морстёмъ вх0дэ, т0ржищу людjй t nстровHвъ мн0гихъ, сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь с0ру: ты2 рeклъ є3си2: ѓзъ сaмъ возложи1хъ на мS мою2 добр0ту,

4 въ сeрдцы морстёмъ веелjму, и3 сhнове твои2 возложи1ша на тS добр0ту.

5 Кeдръ t санjра и3стесaсz тебЁ, тHнкіz д0ски кmпар‡сныz t лівaна взzты2 бhша, є4же сотвори1ти тебЁ kдри6ла є3лHва:

6 t васанjтіды сотвори1ша вeсла тво‰: с™и6лища тво‰ состр0иша t слон0выхъ (костeй), д0мы древ‰ны t nстровHвъ хеттіи1мскихъ:

7 вmсс0нъ со и3спещрeніемъ t є3гЂпта бhсть тебЁ постeлz, є4же њбложи1ти тебЁ слaву и3 њблещи1 тz въ синетY и3 во багрzни1цу t nстровHвъ є3ліссE, и3 бhсть nдeжда твоS.

8 И# кн‰зи твои2 живyщіи во сідHнэ и3 ґрадjане бhша вeслєницы твои2: премyдріи твои2, с0ръ, и5же бhша въ тебЁ, сjи кHрмчіи твои2.

9 СтарBйшины вівлjйстіи и3 премyдріи и4хъ, и5же бhша въ тебЁ, тjи ўкрэплsху совётъ тв0й: и3 вси2 корабли6 морстjи и3 вeслєницы и4хъ бhша въ тебЁ ко зaпадwмъ зaпадwвъ.

10 Пeрсzне и3 лЂдzне и3 лівЂане бёша въ си1лэ твоeй, мyжіе д0бліи твои2 щиты2 и3 шлeмы повёсиша въ тебЁ, сjи дaша слaву твою2.

11 Сhнове ґрадjйстіи и3 си1ла твоS на забрaлэхъ твои1хъ w4крестъ: но и3 ми1дzне во пЂргахъ твои1хъ бhша стрaжіе, тyлы сво‰ њбёсиша на забрaлэхъ твои1хъ w4крестъ: сjи соверши1ша твою2 добр0ту.

12 Кархид0нzне купцы2 твои2, t мн0жества си1лы твоеS, сребро2 и3 злaто, и3 мёдь и3 желёзо, и3 чи1стое џлово и3 свинeцъ дaша кyплю твою2.

13 Е#ллaда всS и3 бли1жніи твои2 продаsху въ тебЁ дyшы человёчы, и3 сосyды мBдzны дaша кyплю твою2.

14 T д0му fоргaмова к0ни и3 к0нники и3 мщsта дaша кyплю твою2.

15 Сhнове родjйстіи купцы2 твои2 њ nстровHвъ ўмн0жиша кyплю твою2, зyбы слонHвы, и3 ввwди1мымъ воздавaлъ є3си2 мзды6 тво‰.

16 Человёки кyплю твою2 t мн0жества примёшенца твоегw2, ст†кти и3 пестрwты2 и3 синетY t fарсjса, и3 рам0fъ и3 хорх0ръ дaша кyплю твою2.

17 Їyда и3 сhнове ї}лєвы, сjи купцы2 твои2: продаsніемъ пшени1цы и3 мЂрwвъ и3 касjи, и3 пeрвый мeдъ и3 є3лeй и3 ритjну дaша примёшенцу твоемY.

18 Дамaскъ купцы2 твои2 t мн0жества всеS си1лы твоеS, віно2 t хелвHна, и3 в0лну блещaщусz t міли1та, и3 віно2 дедaново и3 їwнaново и3 меwзeлево въ кyплю твою2 дaша.

19 T ґссіи1ла желёзо дёланое и3 колeса въ примёсницэхъ твои1хъ сyть.

20 Дедaнъ купцы2 твои2 со скwты2 и3збрaнными въ колєсни1цы.

21 Ґравjа и3 вси2 кн‰зи кидaрстіи, сjи купцы2 рук0ю твоeю, велблю1ды и3 nвны2 и3 ѓгнцы въ тебЁ продадsтъ, и4миже кyплю творsтъ.

22 Купцы2 сaвы и3 раммы2, тjи купцы2 твои2 съ пeрвыми слaдостьми и3 со кaменіемъ драги1мъ, и3 злaто дaша кyплю тебЁ.

23 Харрaнъ, ханаA и3 дедaнъ, сjи купцы2 твои2: савA, ґссyръ и3 хармaнъ купцы2 твои2,

24 приносsще кyплю синетY и3 червлени1цу, и3 и3спещрє1ннаz и3 сокрHвища и3збр†ннаz св‰зана ќжами, кmпар‡снаz.

25 Корабли6, въ тёхъ кyплz твоS, (корабли6) кархид0нстіи купцы2 твои2, во мн0жествэ смBсникъ твои1хъ, и3 насhтилсz є3си2, и3 њтzгчaлъ ѕэлw2 въ сердцaхъ морски1хъ.

26 Въ водЁ мн0зэ привождaху тS вeслєницы твои2: вётръ ю4жный сокруши1 тz въ сeрдцы морстёмъ.

27 Бhша си6лы тво‰ и3 мздA твоS t смBсникъ твои1хъ, и3 вeслєницы твои2 и3 кHрмчіи твои2, и3 совBтницы твои2 и3 смBсницы t смёсникwвъ твои1хъ, и3 вси2 мyжіе твои2 д0бліи въ тебЁ и3 вeсь с0нмъ тв0й падyтъ средЁ тебє2 въ сeрдцы морстёмъ, въ дeнь падeніz твоегw2.

28 T глaса в0плz твоегw2 кHрмчіи твои2 стрaхомъ ўбоsтсz.

29 И# сни1дутъ съ кораблeй свои1хъ вси2 вeслєницы твои2, и3 всaдницы и3 ловцы2 морстjи на земли2 стaнутъ:

30 и3 воскли1кнутъ на тS глaсомъ свои1мъ, и3 воскричaтъ г0рцэ, и3 возложaтъ зeмлю на главы6 сво‰, и3 прaхъ постeлютъ:

31 и3 њплэши1вэютъ над8 тоб0ю плэшьми2, и3 њблекyтсz во врeтище, и3 восплaчутсz њ тебЁ въ г0рести души2, и3 плaчемъ г0рькимъ ўжaснутсz:

32 и3 в0змутъ њ тебЁ сhнове и4хъ плaчь, возрыдaютъ плaканіемъ њ тебЁ: кто2 ћкоже тЂръ ўм0лкнувый средЁ м0рz; коли1ку њбрёлъ є3си2 мздY t м0рz;

33 Нап0лнилъ є3си2 страны6 t мн0жества твоегw2 и3 t смBсникъ твои1хъ њбогати1лъ є3си2 вс‰ цари6 зємнhz.

34 Нн7э же сокруши1лсz є3си2 въ м0ри, во глубинaхъ в0дныхъ смBсницы твои2, и3 вeсь с0нмъ тв0й средЁ тебє2 пад0ша, и3 вси2 вeслєницы твои2.

35 Вси1 же живyщіи во џстровэхъ ўнhли по тебЁ, и3 цaріе и4хъ ќжасомъ ўжас0шасz, и3 прослези1сz лицE и4хъ.

36 Купцы2 t kзы6къ позви1ждутъ њ тебЁ, въ поги1бель бhлъ є3си2, и3 ктомY не бyдеши въ вёкъ, гlетъ гDь бGъ.

 

Главa 28

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 и3 ты2, сhне человёчь, рцы2 кнsзю тЂрску: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже вознесeсz сeрдце твоE, и3 рeклъ є3си2: ѓзъ є4смь бGъ, въ селeніе б9іе всели1хсz въ сeрдцы морстёмъ: тh же человёкъ є3си2, ґ не бGъ, и3 положи1лъ є3си2 сeрдце твоE ћкw сeрдце б9іе.

3 Е#дA премyдрэе ты2 є3си2 даніи1ла; премyдріи не наказaша тебE хи1тростію своeю.

4 Е#дA хи1тростію твоeю и3ли2 смhсломъ твои1мъ сотвори1лъ є3си2 себЁ си1лу и3 притzжaлъ є3си2 сребро2 и3 злaто въ сокр0вищихъ твои1хъ;

5 и3ли2 во мн0зэй хи1трости твоeй и3 въ к{пли твоeй ўмн0жилъ є3си2 си1лу твою2; вознесeсz сeрдце твоE въ си1лэ твоeй.

6 Тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже дaлъ є3си2 сeрдце своE ћкw сeрдце б9іе,

7 вмёстw сегw2, сE, ѓзъ наведY на тS чужды6z губи1тєли t kзы6къ, и3 и3звлекyтъ мечы2 сво‰ на тS и3 на добр0ту хи1трости твоеS, и3 постeлютъ добр0ту твою2 въ погублeніе,

8 и3 сведyтъ тS, и3 ќмреши смeртію ћзвеныхъ въ сeрдцы морстёмъ.

9 Е#дA речeши глаг0лz пред8 ўбивaющими тS: бGъ є4смь ѓзъ; тh же человёкъ є3си2, ґ не бGъ, въ руцЁ ўбивaющихъ тS.

10 Смертьми2 неwбрёзаныхъ ќмреши въ рукaхъ чужди1хъ: ћкw ѓзъ рек0хъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

11 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

12 сhне человёчь, возми2 плaчь на кнsзz тЂрска и3 рцы2 є3мY: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: ты2 є3си2 печaть ўподоблeніz, и3сп0лненъ премyдрости и3 вэнeцъ добр0ты,

13 въ слaдости раS б9іz бhлъ є3си2, всsкимъ кaменіемъ драги1мъ ўкраси1лсz є3си2, сaрдіемъ и3 топaзіемъ, и3 смарaгдомъ и3 v3акjнfомъ, и3 ґнfрaxомъ и3 сапфjромъ, и3 їaспісомъ и3 сребр0мъ и3 злaтомъ, и3 лігЂріемъ и3 ґхaтомъ, и3 ґмеfЂстомъ и3 хрmсолjfомъ, и3 вирЂлліемъ и3 џнmхомъ и3 злат0мъ нап0лнилъ є3си2 сокрHвища тво‰ и3 жи6тницы тво‰, t негHже днE с0зданъ є3си2.

14 Ты2, съ херувjмомъ вчини1хъ тS въ горЁ с™ёй б9іи, бhлъ є3си2 средЁ кaменей џгненныхъ.

15 Бhлъ є3си2 ты2 непор0ченъ во днeхъ твои1хъ, t негHже днE с0зданъ є3си2, д0ндеже њбрэт0шасz непр†вды въ тебЁ.

16 T мн0жества кyпли твоеS нап0лнилъ є3си2 сокрHвища тво‰ беззак0ніz, и3 согрэши1лъ є3си2, и3 ўsзвленъ є3си2 t горы2 б9іz: и3 сведe тz херувjмъ њсэнzsй t среды2 камhкwвъ џгненныхъ.

17 Вознесeсz сeрдце твоE въ добр0тэ твоeй, и3стлЁ хи1трость твоS съ добр0тою твоeю: мн0жества рaди грэхHвъ твои1хъ на зeмлю поверг0хъ тS, пред8 цари6 дaхъ тS во њбличeніе.

18 Мн0жества рaди грэхHвъ твои1хъ и3 непрaвдъ кyпли твоеS, њскверни1лъ є3си2 с™†z тво‰, и3 и3зведY џгнь t среды2 твоеS, сeй снёсть тS: и3 дaмъ тS во прaхъ на земли2 пред8 всёми ви1дzщими тS.

19 И# вси2 вёдzщіи тебE во kзhцэхъ возстенyтъ по тебЁ: пaгуба ўчинeнъ є3си2, и3 не бyдеши ктомY во вёкъ.

20 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

21 сhне человёчь, ўтверди2 лицE твоE на сідHна и3 прорцы2 њ нeмъ и3 рцы2:

22 сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ на тS, сідHне, и3 прослaвлюсz въ тебЁ, и3 ўразумёеши, ћкw ѓзъ є4смь гDь, є3гдA сотворю2 въ тебЁ сyдъ и3 њсщ7yсz въ тебЁ:

23 и3 послю2 на тS смeрть, и3 кр0вь въ ст0гнахъ твои1хъ бyдетъ, и3 падyтъ ћзвеніи средЁ тебє2 мечeмъ, въ тебЁ и3 w4крестъ тебє2, и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ гDь:

24 и3 не бyдетъ ктомY д0му ї}леву nстeнъ г0рести и3 тeрнъ болёзни t всёхъ њкрeстныхъ є3гw2 њбезчeстившихъ и5хъ, и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ є4смь ґдwнаJ гDь.

25 Тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 соберY д0мъ ї}левъ t kзы6къ, и3дёже разсhпашасz тaмw, и3 њсщ7yсz въ ни1хъ пред8 людьми2 и3 kзы6ки: и3 вселsтсz на земли2 своeй, ю4же дaхъ рабY моемY їaкwву,

26 и3 населsтсz на нeй съ надeждею, и3 сози1ждутъ д0мы, и3 насадsтъ віногрaды, и3 вселsтсz на нeй съ надeждею, є3гдA сотворю2 сyдъ во всёхъ, и5же ўкори1ша | во њкрeстныхъ и4хъ: и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ гDь бGъ и4хъ и3 бGъ nтцє1въ и4хъ.

 

Главa 29

1 Въ десsтое лёто, въ десsтый мцcъ, (въ пeрвый дeнь) мцcа, бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, ўтверди2 лицE твоE на фараHна царS є3гЂпетска и3 прорцы2 нaнь и3 на є3гЂпетъ вeсь:

3 глаг0ли и3 рцы2: си1це гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ наведY на тS, фараHне, царю2 є3гЂпетскій, ѕмjа вели1каго, сэдsщаго средЁ рёкъ свои1хъ, глаг0лющаго: мо‰ сyть рёки, и3 ѓзъ сотвори1хъ |.

4 Ѓзъ же дaмъ ўздY въ чє1люсти тво‰, и3 прилэплю2 ры6бы рэки2 твоеS ко крил0ма твои1ма, и3 возведy тz t среды2 рэки2 твоеS, и3 къ чешуsмъ твои6мъ прильпнyтъ:

5 и3 низвeргу тS вск0рэ и3 вс‰ ры6бы рэки2 твоеS: на лицы2 п0лz падeши, и3 не соберeшисz, и3 не њгради1шисz, ѕвэрє1мъ зємнhмъ и3 пти1цамъ небє1снымъ дaхъ тS во снёдь.

6 И# ўвёдzтъ вси2 живyщіи во є3гЂптэ, ћкw ѓзъ є4смь гDь: занE бhлъ є3си2 жeзлъ тр0стzнъ д0му ї}леву:

7 є3гдA ћсz тебє2 рук0ю своeю, сокруши1лсz є3си2, и3 є3гдA восплескA на ни1хъ всsка рукA, и3 є3гдA почи1ша на тебЁ, стeрлсz є3си2 и3 сломи1лъ є3си2 и5хъ вс‰ чрє1сла.

8 Сегw2 рaди тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ наведY на тS мeчь и3 погублю2 t тебє2 человёки и3 скоты2,

9 и3 бyдетъ землS є3гЂпетска въ поги1бель и3 во њпустёніе, и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь. Понeже глаг0лалъ є3си2, ћкw рёки мо‰ сyть, и3 ѓзъ сотвори1хъ |:

10 тогw2 рaди, сE, ѓзъ на тS и3 на вс‰ рёки тво‰, и3 дaмъ зeмлю є3гЂпетску во њпустёніе и3 въ мeчь и3 въ поги1бель, t магдHла и3 сіи1ны и3 дaже до предBлъ є3fі0пскихъ:

11 не пр0йдетъ сквозЁ є3S ногA человёча, ни ногA ск0тіz не поступи1тъ по нeй, и3 не насели1тсz четhредесzть лётъ:

12 и3 дaмъ зeмлю є3гw2 въ пaгубу средЁ земли2 њпустёлыz, и3 грaди є3гw2 средЁ градHвъ њпустёвшихъ бyдутъ, въ разорeніи бyдутъ четhредесzть лётъ: и3 разсёю є3гЂпта во kзhцэхъ, и3 развёю | по странaмъ.

13 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: по четhредесzтихъ лётэхъ соберY є3гЂптzны t kзы6къ, ѓможе разсhпашасz,

14 и3 возвращY плённики є3гЂпєтскіz и3 вселю2 | въ зeмлю фаfHрскую, въ зeмлю, toнyдуже взsти бhша, и3 бyдетъ влaсть смирeнна:

15 пaче всёхъ властeй бyдетъ смирeнна, и3 не вознесeтсz ктомY над8 kзы6ки, и3 ўмaлєны сотворю2 |, є4же не бhти и5мъ мнHгимъ во kзhцэхъ.

16 И# не бyдутъ ктомY д0му ї}леву въ надeжду воспоминaющую беззак0ніе, внегдA послёдовати и5мъ по ни1хъ: и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь.

17 И# бhсть въ двaдесzть седм0е лёто, во є3ди1нъ дeнь мцcа пeрвагw, бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

18 сhне человёчь, навуходон0соръ цaрь вавmлHнскъ пораб0ти си1лу свою2 раб0тою вели1кою на тЂра, всsка главA плэши1ва и3 всsко рaмо нaго: и3 мздA не бhсть є3мY ни си1лэ є3гw2 на тЂра, за раб0ту, є4юже раб0таша нaнь.

19 Тогw2 рaди си1це гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ даю2 навуходон0сору царю2 вавmлHнску зeмлю є3гЂпетску, и3 в0зметъ мн0жество є3S, и3 плэни1тъ плёнъ є3S, и3 расхи1титъ кwрhсти є3S, и3 бyдетъ мздA си1лэ є3гw2:

20 за слyжбу є3гw2, є4юже послужи2 на тЂра, дaхъ є3мY зeмлю є3гЂпетску, занE послужи2 мнЁ, сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь.

21 Въ т0й дeнь взhдетъ р0гъ всемY д0му ї}леву, и3 тебЁ дaмъ ўстA tвє1рста средЁ и4хъ, и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь.

 

Главa 30

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, прорцы2 и3 рцы2: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь:

3 возрыдaйте: qле, qле дeнь! ћкw бли1з8 дeнь гDень, и3 приближaетсz дeнь w4блака, и3 конeцъ kзhкwвъ бyдетъ:

4 и3 пріи1детъ мeчь на є3гЂптzны, и3 бyдетъ мzтeжъ во є3fі0піи, и3 падyтъ ћзвеніи во є3гЂптэ, и3 взsто бyдетъ мн0жество и4хъ, и3 падyтсz њснов†ніz є3гw2:

5 пeрсzне и3 кри1тzне, и3 лЂдzне и3 лівЂане, и3 мyрини (и3 всS ґрaвіа) и3 вси2 примBсницы, и3 сhнове, и5же t завёта моегw2, въ нeмъ мечeмъ падyтъ съ ни1мъ.

6 Сі‰ гlетъ гDь: и3 падyтъ подпHры є3гЂпта, и3 сни1детъ ўкори1зна крёпости є3гw2 t магдHла дaже до сіи1ны, мечeмъ падyтъ въ нeмъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

7 И# њпустёютъ средЁ стрaнъ поги1бшихъ, и3 грaди и4хъ средЁ градHвъ њпустёвшихъ бyдутъ:

8 и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь, є3гдA дaмъ џгнь на є3гЂпетъ, и3 сокрушaтсz вси2 помагaющіи є3мY.

9 Въ т0й дeнь пріи1дутъ вBстницы t лицA моегw2 въ сіеjмъ тщaщесz погуби1ти надeжду мyринскіz земли2, и3 бyдетъ и5мъ мzтeжъ въ дeнь є3гЂпетскъ, ћкw сE, приспЁ.

10 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 погублю2 мн0жество є3гЂптzнъ рук0ю навуходон0сора царS вавmлHнска,

11 самагw2 и3 людjй є3гw2 съ ни1мъ, губи1теліе t kзы6къ п0слани погуби1ти зeмлю: и3 и3звлекyтъ вси2 мечы2 сво‰ на є3гЂпта, и3 нап0лнитсz землS ћзвеными.

12 И# дaмъ рёки и4хъ во њпустёніе и3 tдaмъ зeмлю въ рyцэ ѕлhхъ, и3 погублю2 зeмлю и3 и3сполнeніе є3S рукaми чужди1хъ, ѓзъ гDь гlахъ.

13 Ћкw сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: погублю2 кумjры и3 и3спражню2 вельм0жы t мемфjса и3 старBйшины t земли2 є3гЂпетскіz, и3 не бyдутъ ктомY: и3 дaмъ стрaхъ во земли2 є3гЂпетстэй.

14 И# погублю2 зeмлю фаfHрскую, и3 дaмъ џгнь на тaніса, и3 сотворю2 tмщeніе въ діосп0ли,

15 и3 и3злію2 ћрость мою2 на саjнъ крёпость є3гЂпетску, и3 погублю2 мн0жество мeмфы.

16 И# дaмъ џгнь на є3гЂпта, и3 мzтeжемъ возмzтeтсz саи1съ, и3 въ діосп0ли бyдетъ разсёлина, и3 разлію1тсz в0ды.

17 Ю$нwши и3ліуп0лz и3 вувaста мечeмъ падyтъ, и3 жєны2 въ плёнъ п0йдутъ:

18 и3 въ тафнeсэ помрачи1тсz дeнь, є3гдA сокрушY тaмw ски1петры є3гЂпєтски, и3 поги1бнетъ тaмw ўкори1зна крёпости є3гw2, и3 того2 покрhетъ w4блакъ, и3 дщє1ри є3гw2 во плэнeніе tведyтсz.

19 И# сотворю2 сyдъ во є3гЂптэ, и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь.

20 И# бhсть во є3динонадесsтое лёто, въ пeрвый мцcъ, въ седмhй дeнь мцcа, бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

21 сhне человёчь, мы6шцы фараHна царS є3гЂпетска сотр0хъ, и3 сE, не помоли1сz, є4же дaти є3мY цэльбY, приложи1ти є3мY плaстырь, (њбzзaти,) дaти си1лу, да в0зметъ мeчь.

22 Тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ на фараHна царS є3гЂпетска, и3 сокрушY мы6шцы є3гw2 крBпкіz и3 протzжє1ныz и3 сотрє1ныz, и3 и3зри1ну мeчь є3гw2 и3з8 руки2 є3гw2:

23 и3 разсёю є3гЂпта во kзhки и3 развёю и5хъ во страны6:

24 и3 ўкрэплю2 мы6шцы царS вавmлHнска и3 дaмъ мeчь м0й въ рyку є3гw2, и3 наведeтъ є3го2 на є3гЂпта, и3 плэни1тъ плэнeніе є3гw2, и3 в0зметъ кwрhсти є3гw2:

25 и3 ўкрэплю2 мы6шцы царS вавmлHнска, мы6шцы же фараw6ни падyтъ: и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь, є3гдA дaмъ мeчь м0й въ рyцэ царS вавmлHнска, и3 прострeтъ є3го2 на зeмлю є3гЂпетску,

26 и3 разсёю є3гЂпта во kзhки и3 развёю и5хъ во страны6: и3 ўвёдzтъ вси2, ћкw ѓзъ є4смь гDь.

 

Главa 31

1 И# бhсть во є3динонадесsтое лёто, въ трeтій мцcъ, во є3ди1нъ дeнь мцcа, бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, рцы2 фараHну царю2 є3гЂпетску и3 мн0жеству є3гw2: комY ўпод0билъ є3си2 себE въ высотЁ твоeй;

3 СE, ґссyръ кmпарjсъ въ лівaнэ, д0бръ tрaсльми и3 выс0къ вели1чествомъ и3 чaстъ покр0вомъ, и3 средЁ w4блакъ бhсть влaсть є3гw2:

4 водA воспитA є3го2, бeздна вознесE є3го2, рёки сво‰ приведE w4крестъ садHвъ свои1хъ, и3 состaвы сво‰ и3спусти2 во вс‰ древесA полєвaz.

5 Сегw2 рaди вознесeсz вели1чество є3гw2 пaче всёхъ древeсъ п0льныхъ, разшири1шасz вётвіе є3гw2, и3 вознес0шасz tр†сли є3гw2 t воды2 мн0ги, є3гдA протzжeсz.

6 Во tрaслехъ є3гw2 возгнэзди1шасz вс‰ пти6цы небє1сныz, и3 под8 вётвьми є3гw2 раждaхусz вси2 ѕвёріе п0льніи, под8 сёнію є3гw2 всели1сz всE мн0жество kзhкwвъ.

7 И# бhсть д0бръ въ высотЁ своeй мн0жества рaди вётвій свои1хъ, ћкw бёша корeніе є3гw2 въ водЁ мн0зэ.

8 И# кmпарjси не таковы6 въ раи2 б9іи, и3 с0сны неподHбны tрaслемъ є3гw2, и3 є4ліе не бhсть под0бно вётвіzмъ є3гw2: всsкое дрeво, є4же въ раи2 б9іи, не бhсть под0бно є3мY въ добр0тэ є3гw2, мн0жества рaди вётвій є3гw2.

9 ДобрA сотвори1хъ є3го2 во мн0жествэ вётвій є3гw2, и3 возревновaша є3мY древесA р†йскаz слaдости б9іz.

10 Тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже бhлъ є3си2 вели1къ вели1чествомъ и3 дaлъ є3си2 влaсть свою2 во среди1ну w4блакъ, и3 вознесeсz сeрдце є3гw2 въ высотЁ є3гw2, и3 ви1дэхъ, є3гдA вознесeсz:

11 и3 предaхъ є3го2 въ рyцэ кнsзz kзhческа, и3 сотвори2 пaгубу є3гw2, по нечeстію є3гw2.

12 И# и3згнaхъ є3го2 ѓзъ, и3 потреби1ша є3го2 чуждjи губи1теліе t kзы6къ, и3 поверг0ша є3го2 на горaхъ: и3 во всёхъ дeбрехъ пад0ша вBтви є3гw2, и3 сотр0шасz tр†сли є3гw2 на всsцэмъ п0ли земнёмъ, и3 снид0ша t покр0ва є3гw2 вси2 лю1діе kзhкwвъ и3 разори1ша є3го2.

13 Во падeніи є3гw2 почи1ша вс‰ пти6цы небє1сныz, и3 на стeбліехъ є3гw2 бhша вси2 ѕвёріе сeлніи,

14 ћкw да не возн0сzтсz вели1чествомъ свои1мъ вс‰ древесA, ±же въ водЁ, и3 не дадsтъ влaсти своеS средЁ w4блакъ, и3 не стaнутъ въ высотЁ и4хъ къ немY вси2 пію1щіи в0ду, вси2 tдaни бhша во смeрть во глубинY земли2, средЁ сынHвъ человёческихъ къ низходsщымъ въ пр0пасть.

15 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: въ џньже дeнь сведeсz во ѓдъ, плaкасz њ нeмъ бeздна: и3 ўдержaхъ рёки є3S и3 возбрани1хъ мн0жеству в0дъ, и3 помeрче њ нeмъ лівaнъ, и3 вс‰ древесA полєвaz њ нeмъ разслaбишасz:

16 t глaса падeніz є3гw2 потрzс0шасz kзhцы, є3гдA свождaхъ є3го2 во ѓдъ со снизходsщими въ р0въ, и3 ўтэшaху є3го2 въ земли2 д0лнэйшей вс‰ древесA слaдости, и3 и3збр†ннаz и3 дHбраz лівaнwва, вс‰ пію6щаz в0ду:

17 и3 т† бо свед0шасz съ ни1мъ во ѓдъ со ћзвеными t мечA, и3 сёмz є3гw2, и3 живyщіи под8 покр0вомъ є3гw2 средЁ жи1зни своеS погиб0ша.

18 КомY ўпод0билсz є3си2 си1лою и3 слaвою и3 вели1чествомъ во древесёхъ слaдости; Слёзи и3 сни1ди со древесaми слaдости во глубинY земнyю: средЁ неwбрёзаныхъ ќспнеши со ћзвеными мечeмъ: тaкw фараHнъ и3 всE мн0жество крёпости є3гw2, гlетъ ґдwнаJ гDь.

 

Главa 32

1 И# бhсть во второенaдесzть лёто, во вторыйнaдесzть мцcъ, во є3ди1нъ дeнь мцcа,

2 бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz: сhне человёчь, возми2 плaчь на фараHна царS є3гЂпетска и3 речeши є3мY: львY kзhкwвъ ўпод0билсz є3си2 ты2, и3 ћкw ѕмjй вели1кій, и4же въ м0ри, и3 би1лъ є3си2 рогaми въ рэкaхъ твои1хъ, и3 возмущaлъ є3си2 в0ду ногaма твои1ма, и3 попирaлъ є3си2 рёки тво‰.

3 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 возложY на тS сBти мо‰ въ собрaніи людjй мн0гихъ,

4 и3 и3зведy тz ќдою моeю, и3 прострy тz на земли2: полS нап0лнzтсz тебє2, и3 посаждY на тебЁ вс‰ пти6цы небє1сныz, и3 насhщу тоб0ю вс‰ ѕвBри всеS земли2:

5 и3 повeргу плHти тво‰ на горaхъ, и3 нап0лню кр0вію твоeю всю2 зeмлю,

6 и3 напіeтсz землS t гн0z твоегw2, t мн0жества твоегw2 на горaхъ: и3 дє1бри нап0лню t тебє2,

7 и3 покрhю нeбо, є3гдA ўгaснеши, и3 помрачY ѕвёзды є3гw2, с0лнце во w4блацэ сокрhю, и3 лунA не kви1тъ свёта своегw2:

8 вс‰ свэти6ла небє1снаz помрачY на тS и3 дaмъ тмY на зeмлю твою2, гlетъ ґдwнаJ гDь.

9 И# разгнёваю сердцA людjй мн0гихъ, є3гдA и3зведY плённики тво‰ во kзhки, въ зeмлю, є3sже не знaлъ є3си2.

10 И# ўнhютъ њ тебЁ kзhцы мн0зи, и3 цaріе и4хъ ќжасомъ ўжaснутсz њ тебЁ, є3гдA налети1тъ мeчь м0й на ли1ца и4хъ, чaюще падeніz своегw2 t днE падeніz твоегw2.

11 Ћкw сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: мeчь царS вавmлHнска пріи1детъ тебЁ, мечьми2 и3споли1нwвъ, и3 поражY крёпость твою2:

12 губи1теліе t kзы6къ вси2, и3 погубsтъ ўкори1зну є3гЂпетску, и3 сокруши1тсz всS крёпость є3гw2.

13 И# погублю2 вс‰ скоты2 є3гw2 t воды2 мн0ги, и3 не возмути1тъ є3S ногA человёческа ктомY, и3 стопA ск0тіz не стyпитъ на ню2.

14 Тaкw тогдA ўм0лкнутъ в0ды и4хъ, и3 рёки и4хъ ћкw є3лeй потекyтъ, гlетъ ґдwнаJ гDь,

15 є3гдA дaмъ є3гЂпта въ пaгубу, и3 њпустёетъ землS съ полнот0ю своeю, є3гдA разсёю вс‰ живyщыz на нeй, и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь.

16 Плaчь є4сть, и3 восплaчешисz њ нeмъ, и3 дщє1ри kзhчєскіz восплaчутсz њ нeмъ, над8 є3гЂптомъ и3 над8 всeю си1лою є3гw2 восплaчутсz, гlетъ ґдwнаJ гDь.

17 И# бhсть во второенaдесzть лёто, пeрвагw мцcа въ пzтыйнaдесzть дeнь, бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

18 сhне человёчь, восплaчисz њ крёпости є3гЂпетстэй (прекланsz преведи2 є3го2): и3 сведyтъ дщeрей є3гw2 мeртвыхъ kзhцы во глубинY земнyю ко низходsщымъ въ пр0пасть.

19 T в0дъ благолёпнw сни1ди и3 поспи2 съ неwбрёзаными.

20 СредЁ ћзвеныхъ мечeмъ падyтъ съ ни1мъ, и3 ќспнетъ всS крёпость є3гw2.

21 И# рекyтъ ти2 и3споли1ни: во глубинЁ пр0пасти бyди, когw2 лyчши є3си2 ты2; сни1ди и3 лsзи съ неwбрёзаными средЁ ћзвеныхъ мечeмъ.

22 Тaмw ґссyръ и3 вeсь с0нмъ є3гw2, и3 вси2 ћзвеніи тaмw дaшасz, и3 гр0бъ и4хъ во глубинЁ пр0пасти, и3 бhсть с0нмъ є3гw2 w4крестъ гр0ба є3гw2, вси2 ћзвеніи пaдшіи мечeмъ,

23 и5же дaша гр0бы є3гw2 во стeгнэхъ рвA, и3 бhсть с0нмъ є3гw2 w4крестъ гр0ба є3гw2, вси2 тjи ћзвеніи пaдающіи мечeмъ, и5же дaша стрaхъ св0й на земли2 живhхъ.

24 Тaмw є3лaмъ и3 всS си1ла є3гw2 w4крестъ гр0ба є3гw2, вси2 ћзвеніи пaдшіи мечeмъ и3 низходsщіи неwбрёзани во глубинY земнyю, дaвшіи стрaхъ св0й на земли2 живhхъ:

25 и3 пріsша мучeніе своE съ низходsщими въ пр0пасть, средЁ ћзвеныхъ.

26 Тaмw дaшасz мос0хъ, и3 fовeль, и3 вс‰ си1ла є3гw2, w4крестъ гр0ба є3гw2, вси2 неwбрёзанніи ћзвеніи t мечA, дaвшіи стрaхъ св0й на земли2 жи1зни.

27 И# ўсп0ша со и3споли6ны пaдшими t вёка, и5же снид0ша во ѓдъ во nрyжіи в0инстэмъ и3 положи1ша мечы2 сво‰ под8 главы6 сво‰, и3 бhша беззакHніz и4хъ на костeхъ и4хъ, ћкw ўстраши1ша всёхъ во житіи2 своeмъ, и3 стрaхъ си6льнымъ бhша на земли2 живyщымъ.

28 И# ты2 посредЁ неwбрёзанныхъ сокруши1шисz и3 поспи1ши со ћзвеными мечeмъ.

29 Тaмw є3дHмъ и3 цaріе є3гw2 и3 вси2 кн‰зи ґссyрwвы, дaвшіи крёпость свою2 на ћзву мeчную: сjи со ћзвеными ўсп0ша, съ низходsщими въ р0въ.

30 Тaмw кн‰зи сёверстіи вси2, тaмw вси2 воевHды ґссyрwвы, и5же сведeни бhша со ћзвеными со стрaхомъ свои1мъ и3 со крёпостію своeю стыдsщесz, ўсп0ша неwбрёзанніи со ћзвеными мечeмъ, и3 пріsша мучeніе своE съ низходsщими въ пр0пасть.

31 Тёхъ ќзритъ цaрь фараHнъ и3 ўтёшитсz њ всeй крёпости и4хъ: фараHнъ и3 ћзвеніи мечeмъ и3 всS си1ла є3гw2, гlетъ ґдwнаJ гDь.

32 Ћкw дaхъ стрaхъ м0й на земли2 жи1зни, и3 ќспнетъ средЁ неwбрёзанныхъ со ћзвеными мечeмъ фараHнъ, и3 всE мн0жество є3гw2 съ ни1мъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

 

Главa 33

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, глаг0ли ко сынHмъ людjй твои1хъ и3 речeши къ ни6мъ: землS, на ню1же ѓзъ ѓще наведY мeчь, и3 п0ймутъ лю1діе земли2 человёка є3ди1наго t себє2 и3 постaвzтъ є3го2 себЁ во стрaжа,

3 и3 ќзритъ мeчь грzдyщь на зeмлю, и3 вострyбитъ труб0ю, и3 проповёсть лю1демъ,

4 и3 ўслhшитъ ўслhшавый глaсъ трубы2, ґ не сохрани1тсz, и3 нaйдетъ мeчь и3 пости1гнетъ є3го2, кр0вь є3гw2 на главЁ є3гw2 бyдетъ:

5 ћкw слhша глaсъ трубы2 и3 не сохрани1сz, кр0вь є3гw2 на нeмъ бyдетъ: ґ сeй, понeже сохрани1сz, дyшу свою2 и3збaвилъ.

6 И# стрaжъ, ѓще ўви1дитъ мeчь грzдyщь, и3 не вострyбитъ труб0ю, (и3 не проповёсть лю1демъ,) и3 лю1діе не њхранsтъ себE, и3 нашeдъ мeчь в0зметъ t ни1хъ дyшу, тA ќбw беззак0ніz рaди своегw2 взsсz, ґ кр0ве є3S t руки2 стрaжа взыщY.

7 И# ты2, сhне человёчь, во стрaжа дaхъ тS д0му ї}леву, и3 ўслhшиши t ќстъ мои1хъ сл0во, и3 проповёси и5мъ t менє2.

8 Е#гдA рекY грёшнику: грёшниче, смeртію ќмреши: и3 не бyдеши глаг0лати (грёшнику), є4же сохрани1тисz нечести1вому, (є4же њбрати1тсz є3мY) t пути2 своегw2 (и3 жи1ву бhти є3мY), т0й беззак0нникъ во беззак0ніи своeмъ ќмретъ, ґ кр0ве є3гw2 t руки2 твоеS взыщY.

9 Ѓще же ты2 проповёси нечести1вому пyть є3гw2, є4же њбрати1тисz t негw2, и3 не њбрати1тсz съ пути2 своегw2, т0й въ нечeстіи своeмъ ќмретъ, ґ ты2 дyшу твою2 и3збaвилъ є3си2.

10 И# ты2, сhне человёчь, рцы2 д0му ї}леву: си1це рёсте глаг0люще: прeлєсти нaшz и3 беззакHніz н†ша въ нaсъ сyть, и3 мы2 въ ни1хъ тaемъ, и3 кaкw нaмъ живы6мъ бhти;

11 Рцы2 и5мъ: живY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, не хощY смeрти грёшника, но є4же њбрати1тисz нечести1вому t пути2 своегw2 и3 жи1ву бhти є3мY: њбращeніемъ њбрати1тесz t пути2 вaшегw ѕлaгw: и3 вскyю ўмирaете, д0ме ї}левъ;

12 И# ты2, сhне человёчь, рцы2 ко сынHмъ людjй твои1хъ: прaвда првdника не и3збaвитъ є3го2, въ џньже дeнь прельсти1тсz: и3 беззак0ніе беззак0нника не ўбіeтъ, въ џньже дeнь њбрати1тсz t беззак0ніz своегw2: и3 првdникъ не м0жетъ спасти1сz въ дeнь грэхA своегw2.

13 Е#гдA рекY првdнику: жи1знію жи1въ бyдеши: сeй же ўповaz на прaвду свою2 и3 сотвори1тъ беззак0ніе, вс‰ пр†вды є3гw2 не воспомzнyтсz, въ непрaвдэ своeй, ю4же сотвори2, въ т0й ќмретъ.

14 И# є3гдA рекY нечести1вому: смeртію ќмреши: и3 њбрати1тсz t грэхA своегw2 и3 сотвори1тъ сyдъ и3 прaвду,

15 и3 зал0гъ tдaстъ и3 восхищeное возврати1тъ, беззак0нникъ въ зaповэдехъ жи1зни ходи1ти бyдетъ, є4же не сотвори1ти непрaвды, жи1знію жи1въ бyдетъ и3 не ќмретъ:

16 вси2 грэси2 є3гw2, ±же согрэши2, не помzнyтсz: понeже сyдъ и3 прaвду сотвори2, жи1въ бyдетъ въ ни1хъ.

17 И# рекyтъ сhнове людjй твои1хъ: непрaвъ пyть гDень. И# сE, пyть и4хъ непрaвъ.

18 Е#гдA соврати1тсz првdникъ t прaвды своеS и3 сотвори1тъ беззак0ніе, и3 ќмретъ въ нeмъ.

19 И# є3гдA грёшникъ возврати1тсz t беззак0ніz своегw2 и3 сотвори1тъ сyдъ и3 прaвду, т0й жи1въ бyдетъ въ ни1хъ.

20 И# сE є4сть, є4же рек0сте: непрaвъ пyть гDень. Комyждо по путє1мъ є3гw2 суждY вaмъ, д0ме ї}левъ.

21 И# бhсть во второенaдесzть лёто, мцcа вторагwнaдесzть, въ пsтый дeнь мцcа плэнeніz нaшегw, пріи1де ко мнЁ t їеrли1ма ўцэлёвый глаг0лz: плэнeнъ бhсть грaдъ.

22 И# рукA гDнz бhсть на мнЁ въ вeчеръ, прeжде пришeствіz є3гw2, и3 tвeрзе ўстA мо‰, д0ндеже пріи1де ко мнЁ заyтра: и3 tвє1рзшаzсz ўстA мо‰ не затвори1шасz ктомY.

23 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

24 сhне человёчь, живyщіи на њпустёвшихъ мёстэхъ во земли2 ї}левэ глаг0лютъ: є3ди1нъ бsше ґвраaмъ и3 њдержaше зeмлю, ґ мы2 мн0жайшіи є3смы2, нaмъ данA є4сть землS во њдержaніе.

25 Тогw2 рaди рцы2 и5мъ: си1це гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже съ кр0вію ћсте и3 џчи вaши воздвиг0сте ко кумjрwмъ и3 кр0вь проливaете, и3 зeмлю ли наслёдите;

26 стaсте съ мечeмъ вaшимъ, сотвори1сте мeрзwсти, и3 кjйждо женY бли1жнzгw своегw2 њскверни1сте, и3 тaкw ли зeмлю и4мате наслёдити;

27 Тогw2 рaди рцы2 и5мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: живY ѓзъ, ћкw падyтъ мечeмъ сyщіи во њпустёвшихъ, и3 и5же на лицы2 п0лz, ѕвэрє1мъ пHльнымъ предадyтсz на и3з8zдeніе, и3 сyщыz во градёхъ и3 и5же въ пещeрахъ смeртію поражY,

28 и3 дaмъ зeмлю на њпустёніе, и3 поги1бнетъ г0рдость крёпости є3S, и3 њпустёютъ г0ры ї}лєвы, занeже не бyдетъ проходsщагw:

29 и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ гDь: и3 сотворю2 зeмлю и4хъ пyсту, и3 њпустёетъ всёхъ рaди мeрзостей и4хъ, ±же сотвори1ша.

30 И# ты2, сhне человёчь, сhнове людjй твои1хъ глаг0лющіи њ тебЁ ў забр†лъ и3 во вратёхъ дворHвъ, и3 глаг0лютъ кjйждо ко бли1жнему своемY и3 кjйждо ко брaту своемY, глаг0люще: собери1мсz и3 ўслhшимъ и3сход‰щаz t ќстъ гDнихъ.

31 И# прих0дzтъ къ тебЁ, ћкоже сх0дzтсz лю1діе, и3 сэдsтъ лю1діе мои2 пред8 тоб0ю, и3 послyшаютъ глаг0лwвъ твои1хъ, и3 не сотворsтъ и4хъ: понeже лжA во ўстёхъ и4хъ, и3 в8слёдъ сквeрнъ и4хъ сeрдце и4хъ х0дитъ.

32 И# бyдеши и5мъ ћкw глaсъ пёснивца сладкоглaснагw благосли1чнагw, и3 ўслhшатъ глаг0лы тво‰, и3 не сотворsтъ и4хъ.

33 И# є3гдA пріи1деши, рекyтъ: сE, пріи1де. И# ўвёдzтъ, ћкw прbр0къ бЁ средЁ и4хъ.

 

Главa 34

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, прорцы2 на п†стыри ї}лєвы, прорцы2 и3 рцы2 пaстырємъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь:

3 qле, пaстыріе ї}лєвы! є3дA пасyтъ пaстыріе сами1хъ себE; не nвeцъ ли пасyтъ пaстыріе; сE, млеко2 kдитE и3 в0лною њдэвaетесz и3 тyчное закалaете, ґ nвeцъ мои1хъ не пасeте:

4 и3знем0гшагw не под8sсте и3 болsщагw не ўврачевaсте, и3 сокрушeннагw не њбzзaсте и3 заблуждaющагw не њбрати1сте, и3 поги1бшагw не взыскaсте и3 крёпкое њскорби1сте труд0мъ и3 влaстію наказaсте | и3 наругaніемъ.

5 И# разсhпашасz џвцы мо‰, понeже не и3мёzху пaстырей, и3 бhша на и3з8zдeніе всBмъ ѕвэрє1мъ сє1лнымъ.

6 И# расточи1шасz џвцы мо‰ по всBмъ горaмъ и3 (заблуди1ша) по всBмъ холмHмъ высHкимъ, и3 на лицы2 всеS земли2 разсhпашасz џвцы мо‰, и3 не бЁ взыскaющагw, ни њбращaющагw.

7 Тогw2 рaди, q, пaстыріе, слhшите сл0во гDне:

8 живY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, понeже ўчинє1на сyть стадA мо‰ въ расхищeніе, и3 џвцы мо‰ бhша во снэдeніе всBмъ ѕвэрє1мъ сє1лнымъ, занeже нёсть пaстырей, и3 не поискaша пaстыріе nвeцъ мои1хъ, но пас0ша пaстыріе сами1хъ себE, ґ nвeцъ мои1хъ не пас0ша:

9 сегw2 рaди, пaстыріе, слhшите сл0во гDне,

10 сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ на п†стыри, и3 взыщY nвeцъ мои1хъ t рyкъ и4хъ, и3 tстaвлю | t пaствы nвeцъ мои1хъ, и3 не бyдутъ пасти2 и5хъ пaстыріе: нижE сами1хъ себE и4мутъ пасти2, и3 tимY џвцы мо‰ и3з8 ќстъ и4хъ, и3 ктомY не бyдутъ и5мъ на и3з8zдeніе.

11 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ взыщY nвeцъ мои1хъ и3 присэщY и5хъ:

12 ћкоже присэщaетъ пастyхъ пaству свою2 въ дeнь, є3гдA є4сть w4блаченъ и3 мглsнъ, средЁ nвeцъ свои1хъ разлучeныхъ, тaкw взыщY nвeцъ мои1хъ и3 и3збaвлю | t всsкагw мёста, ѓможе сyть разсы6паны въ дeнь w4блаченъ и3 примрaченъ.

13 И# и3зведY | t kзы6къ и3 соберY | t стрaнъ, и3 введY | въ зeмлю и4хъ и3 ўпасY | на горaхъ ї}левыхъ и3 въ дeбрехъ и3 во всeмъ селeніи земли2,

14 на пaжити блaзэ ўпасY |, на горЁ выс0цэ ї}левэ: и3 бyдутъ њгр†ды и4хъ тaмw, и3 ќспнутъ и3 почjютъ тaмw въ пи1щи блaзэ, и3 на пaжити тyчнэ ўпасyтсz на горaхъ ї}левыхъ.

15 Ѓзъ ўпасY џвцы мо‰ и3 ѓзъ ўпок0ю |, и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь.

16 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: поги1бшее взыщY и3 заблуди1вшее њбращY, и3 сокрушeнное њбzжY и3 немощн0е ўкрэплю2, и3 крёпкое снабдю2 и3 ўпасY | съ суд0мъ.

17 И# вы2, џвцы мо‰, сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ разсуждY междY nвцeю и3 nвцeю, и3 nвн0мъ и3 козл0мъ.

18 Не дов0лно ли вaмъ, ћкw на блaзэй пaжити пас0стесz, и3 њстaнокъ пaжити вaшеz ногaми вaшими попирaсте, и3 ўстоsвшуюсz в0ду пивaсте, и3 њстaнокъ ногaми вaшими возмущaсте,

19 и3 џвцы мо‰ попрaніемъ н0гъ вaшихъ живsху, и3 возмущeнную в0ду ногaми вaшими піsху;

20 Тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ разсуждY междY nвчaтемъ си1льнымъ и3 междY nвчaтемъ немощнhмъ.

21 Рeбрами и3 плещaми вaшими рёzсте и3 рогaми вaшими бод0сте, и3 всsкое немощн0е пхaсте, д0ндеже и3згнaсте | в0нъ:

22 и3 сп7сY џвцы мо‰, и3 ктомY не бyдутъ на разграблeніе, и3 разсуждY междY nвчaтемъ и3 nвчaтемъ, и3 междY nвн0мъ и3 nвн0мъ:

23 и3 возстaвлю и5мъ пaстырz є3ди1наго, и3 ўпасeтъ |, рабA моего2 давjда, т0й ўпасeтъ |, (и3 т0й ўпок0итъ |,) и3 бyдетъ и5мъ пaстырь,

24 ѓзъ же гDь бyду и5мъ въ бGа, и3 рaбъ м0й давjдъ кнsзь средЁ и4хъ: ѓзъ гDь гlахъ.

25 И# завэщaю давjдови завётъ ми1рный, и3 потреблю2 ѕвBри ѕлы6 t земли2, и3 вселsтсz въ пустhни, ўповaюще ќспнутъ въ дубрaвахъ.

26 И# дaмъ и5мъ w4крестъ горы2 моеS блгcвeніе, и3 и3спущY д0ждь вaмъ во врeмz своE, д0ждь благословeніz.

27 И# древесA на п0ли дадsтъ пл0дъ св0й, и3 землS дaстъ си1лу свою2, и3 вселsтсz на земли2 своeй съ надeждею ми1ра, и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь, є3гдA сокрушY ќзы и4га и4хъ: и3 и3збaвлю | и3з8 руки2 пораб0тившихъ |,

28 и3 не бyдутъ ктомY во плэнeніе kзhкwмъ, и3 ѕвёріе земнjи не поzдsтъ и4хъ ктомY: и3 вселsтсz съ надeждею, и3 не бyдетъ ўстрашazй и5хъ.

29 И# возстaвлю и5мъ сaдъ ми1ренъ, и3 не бyдутъ ктомY м†лы числ0мъ на земли2, и3 не бyдутъ погублeни глaдомъ на земли2, и3 не пріи1мутъ ктомY ўкорeніz t kзы6къ:

30 и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь бGъ и4хъ съ ни1ми, ґ тjи лю1діе мои2 д0мъ ї}левъ, гlетъ ґдwнаJ гDь:

31 вh же џвцы мо‰ и3 џвцы пaствы моеS є3стE, и3 ѓзъ гDь бGъ вaшъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

 

Главa 35

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, њбрати2 лицE твоE къ горЁ сеjръ и3 прорцы2 на ню2 и3 рцы2 є4й:

3 сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ на тS, горо2 сеjръ, и3 прострY рyку мою2 на тS и3 постaвлю тS пyсту, и3 њпустёеши,

4 и3 во градёхъ твои1хъ пустhню сотворю2, и3 ты2 въ пустhню бyдеши, и3 ўразумёеши, ћкw ѓзъ є4смь гDь.

5 Понeже бhсть въ тебЁ враждA вёчнаz, и3 присэдёла є3си2 д0му ї}леву лукaвствомъ, рук0ю врагHвъ съ мечeмъ во врeмz печaли и4хъ и3 во врeмz непрaвды, на послёдокъ:

6 сегw2 рaди живY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, понeже въ кр0ви согрэши1ла є3си2, и3 кр0вь поженeтъ тS, кр0вь возненави1дэла є3си2, и3 кр0вь и3жденeтъ тS.

7 И# постaвлю г0ру сеjръ пyсту и3 њпустёвшу, и3 погублю2 t неS человёки и3 скоты2, (и3 приходsша и3 tходsща:)

8 и3 нап0лню ћзвеными твои1ми х0лмы тво‰ и3 дє1бри тво‰, и3 на всёхъ п0лехъ твои1хъ ћзвеніи мечeмъ падyтъ въ тебЁ:

9 и3 пyсту во вёкъ постaвлю тS, и3 грaди твои2 не населsтсz ктомY, и3 ўразумёеши, ћкw ѓзъ є4смь гDь.

10 Понeже реклA є3си2: џба kзы6ка и3 џбэ странB мои2 бyдутъ, и3 возмY и5хъ въ наслёдіе, ґ гDь тaмw є4сть:

11 сегw2 рaди живY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, и3 сотворю2 тебЁ по враждЁ твоeй и3 по рeвности твоeй, ю4же сотвори1ла є3си2 t ненавидёніz къ ни6мъ, и3 познaнъ бyду тоб0ю, є3гдA и4мамъ тебE суди1ти, и3 ўразумёеши, ћкw ѓзъ є4смь гDь.

12 Слhшахъ глaсъ всёхъ хулeній твои1хъ, ±же глаг0лала є3си2: г0ры ї}лєвы п{сты даны2 нaмъ во снёдь:

13 и3 велерёчила є3си2 на мS ўсты2 твои1ми и3 ўмн0жила на мS словесA, ѓзъ же ўслhшахъ.

14 Сегw2 рaди тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: во весeліи всеS земли2 пyсту тS сотворю2:

15 ћкоже порaдоваласz є3си2 њ наслёдій д0му ї}лева, ћкw поги1бе, тaкw сотворю2 тебЁ: пустA бyдеши, горо2 сеjръ, и3 всS їдумeа потреби1тсz, и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь бGъ и4хъ.

 

Главa 36

1 И# ты2, сhне человёчь, прорцы2 на г0ры ї}лєвы и3 рцы2:

2 г0ры ї}лєвы, слhшите сл0во гDне, сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже речE врaгъ на вы2: блaгоже, пустhнz вёчнаz во њдержaніе нaмъ бhсть:

3 тогw2 рaди прорцы2 и3 рцы2: тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: занE бhти вaмъ погублє1нымъ и3 безчє1стнымъ и3 возненави6дэнымъ t kзы6къ њкрeстныхъ вaмъ, є4же бhти вaмъ во њдержaніе пр0чымъ kзhкwмъ, и3 взыд0сте и3 бhсте въ поношeніе ўстeнъ и3 во ўкори1зну странaмъ:

4 сегw2 рaди, г0ры ї}лєвы, слhшите сл0во гDне, сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь горaмъ и3 холмHмъ, и3 пот0кwмъ и3 дeбремъ, и3 полsнамъ и3 њпустошє1нымъ, и3 разорє1нымъ и3 градHмъ њстaвлєнымъ, и5же бhша въ плэнeніе и3 въ попрaніе њстaвшымъ kзhкwмъ њкрє1стнымъ.

5 Тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: ѓще не во nгни2 рвeніz моегw2 гlахъ на пр0чыz kзhки и3 на їдумeю всю2, ћкw дaша зeмлю мою2 себЁ во њдержaніе со весeліемъ (t всегw2 сeрдца), њбезчeстивше дyшы, є4же потреби1ти повоевaніемъ:

6 тогw2 рaди прорцы2 на зeмлю ї}леву и3 рцы2 горaмъ и3 холмHмъ, и3 полsнамъ и3 дeбремъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ во рвeніи моeмъ и3 въ ћрости моeй гlахъ, за ўкори1зну, ю4же пріsсте t kзы6къ.

7 Тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ воздви1гну рyку мою2 на kзhки, и5же w4крестъ вaсъ, тjи безчeстіе своE пріи1мутъ.

8 Вaше же гр0здіе и3 пл0дъ вaшъ, г0ры ї}лєвы, поzдsтъ лю1діе мои2, ћкw надёютсz пріити2.

9 Ћкw сE, ѓзъ къ вaмъ, и3 призрю2 на вы2, и3 воздёлаете и3 насёете:

10 и3 ўмн0жу въ вaсъ человёки, вeсь д0мъ ї}левъ до концA, и3 населsтсz грaди, и3 пусты6ни њградsтсz:

11 и3 ўмн0жу вaсъ людьми2 и3 скот0мъ, и3 ўмн0жатсz и3 возрастyтъ, и3 вселю2 вaсъ ћкоже прeжде, и3 блaго сотворю2 вaмъ ћкоже бhвшымъ прeжде вaсъ, и3 ўразумёете, ћкw ѓзъ є4смь гDь:

12 и3 нарождY въ вaсъ человёки лю1ди мо‰ ї}лz, и3 наслёдzтъ вaсъ, и3 бyдете и5мъ во њдержaніе, и3 не приложитE ктомY безчaдни бhти t ни1хъ.

13 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже глаг0лаша тебЁ: землS поzдaющаz человёки ты2 є3си2, и3 безчaднаz t kзhка, твоегw2 былA є3си2:

14 тогw2 рaди человёкwвъ ктомY не поsси и3 kзhка твоегw2 не њбезчaдиши ктомY, гlетъ ґдwнаJ гDь.

15 И# не ўслhшитсz въ вaсъ ктомY безчeстіе kзhкwвъ, и3 ўкори6зны людjй не пріи1мете ктомY, и3 kзhкъ тв0й не бyдетъ без8 чaдъ ктомY, гlетъ ґдwнаJ гDь.

16 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

17 сhне человёчь, д0мъ ї}левъ всели1сz на земли2 своeй, и3 њскверни1ша ю5 путeмъ свои1мъ и3 кумjрми свои1ми и3 нечистотaми свои1ми, и3 по нечистотЁ мBсzчнаz и3мyщіz бhсть пyть и4хъ пред8 лицeмъ мои1мъ:

18 и3 и3зліsхъ ћрость мою2 на нS, кр0ви рaди, ю4же проліsша на зeмлю, и3 кумjрми свои1ми њскверни1ша ю5,

19 и3 разсhпахъ | во kзhки и3 развёzхъ | во страны6: по пути2 и4хъ по начинaнію и4хъ суди1хъ и5мъ.

20 И# внид0ша во kзhки, въ нsже внид0ша тaмw, и3 њскверни1ша и4мz моE с™0е, внегдA глаг0латисz и5мъ: лю1діе гDни сjи и3 t земли2 своеS и3зыд0ша.

21 И# пощади1хъ | и4мене рaди моегw2 с™aгw є4же њскверни1ша д0мъ ї}левъ во kзhцэхъ, ѓможе внид0ша.

22 Тогw2 рaди рцы2 д0му ї}леву: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: не вaмъ ѓзъ творю2, д0ме ї}левъ, но и4мене моегw2 рaди с™aгw, є4же њскверни1сте во kзhцэхъ, тaмw ѓможе внид0сте.

23 И# њсщ7Y и4мz моE вели1кое, њсквернeнное во kзhцэхъ, є4же њскверни1сте средЁ и4хъ, и3 ўразумёютъ kзhцы, ћкw ѓзъ є4смь гDь, гlетъ ґдwнаJ гDь, внегдA њсщ7yсz въ вaсъ пред8 nчи1ма и4хъ.

24 И# возмY вы2 t kзы6къ и3 соберY вы2 t всёхъ земeль, и3 введY вы2 въ зeмлю вaшу,

25 и3 воскроплю2 на вы2 в0ду чи1сту, и3 њчи1ститесz t всёхъ нечист0тъ вaшихъ и3 t всёхъ кумjрwвъ вaшихъ, и3 њчи1щу вaсъ.

26 И# дaмъ вaмъ сeрдце н0во и3 дyхъ н0въ дaмъ вaмъ, и3 tимY сeрдце кaменное t пл0ти вaшеz и3 дaмъ вaмъ сeрдце пл0тzно, и3 д¦ъ м0й дaмъ въ вaсъ:

27 и3 сотворю2, да въ зaповэдехъ мои1хъ х0дите, и3 суды2 мо‰ сохранитE и3 сотворитE |.

28 И# вселитeсz на земли2, ю4же дaхъ nтцє1мъ вaшымъ, и3 бyдете ми2 въ лю1ди, ѓзъ же бyду вaмъ въ бGа.

29 И# сп7сY вы2 t всёхъ нечист0тъ вaшихъ (и3 њчи1щу вы2 t грBхъ вaшихъ всёхъ), и3 призовY пшени1цу и3 ўмн0жу ю5, и3 не дaмъ на вы2 глaда:

30 и3 распложY пл0дъ древeсный и3 плоды2 сє1лныz, ћкw да не пріи1мете ктомY глaдныz ўкори1зны во kзhцэхъ.

31 И# помzнeте пути6 сво‰ ѕлы6z и3 начин†ніz в†ша не благ†z, и3 вознегодyете пред8 лицeмъ и4хъ њ беззак0ніихъ вaшихъ и3 њ мeрзостехъ вaшихъ.

32 Не вaсъ рaди ѓзъ творю2, д0ме ї}левъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, вёстно да бyдетъ вaмъ, (д0ме ї}левъ:) постыди1тесz и3 ўсрами1тесz t путjй вaшихъ, д0ме ї}левъ.

33 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: во џньже дeнь њчи1щу вы2 t всёхъ беззак0ній вaшихъ и3 населю2 грaды, и3 соградsтсz пусты6ни,

34 и3 землS поги1бшаz воздёлаетсz вмёстw тогw2, ћкw погублeна бhсть пред8 nчи1ма всsкагw мимоходsщагw:

35 и3 рекyтъ: землS џнаz поги1бшаz бhсть ћкw вертогрaдъ слaдости, и3 грaди њпустёвшіи и3 разорeнніи и3 раск0панніи, забрaлы ўтверждeнни стaша:

36 и3 ўразумёютъ kзhцы, є3ли1цы њстaнутсz w4крестъ вaсъ, ћкw ѓзъ гDь возгради1хъ разорє1нныz и3 насади1хъ погублє1нныz: ѓзъ гDь гlахъ и3 сотворю2.

37 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, є3щE њбрsщусz д0му ї}леву, є4же сотвори1ти и5мъ: ўмн0жу и5хъ ћкw џвцы, человёки ћкw џвцы с™ы6z,

38 ћкw џвцы їеrли6мли во прaздникахъ є3гw2, тaкw бyдутъ грaди њпустёвшіи п0лни стaдъ человёческихъ: и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ гDь.

 

Главa 37

1 И# бhсть на мнЁ рукA гDнz, и3 и3зведe мz въ д©э гDни и3 постaви мS средЁ п0лz: сe же бsше п0лно костeй человёческихъ:

2 и3 њбведe мz w4крестъ и4хъ w4колw, и3 сE, мнHги ѕэлw2 на лицы2 п0лz, и3 сE, с{хи ѕэлw2.

3 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, њживyтъ ли кHсти сі‰; И# рек0хъ: гDи б9е, ты2 вёси сі‰.

4 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, прорцы2 на кHсти сі‰ и3 речeши и5мъ: кHсти сух‡z, слhшите сл0во гDне:

5 сE гlетъ ґдwнаJ гDь костeмъ си6мъ: сE, ѓзъ введY въ вaсъ дyхъ жив0тенъ

6 и3 дaмъ на вaсъ жи6лы, и3 возведY на вaсъ пл0ть и3 прострY по вaмъ к0жу, и3 дaмъ д¦ъ м0й въ вaсъ, и3 њживетE и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ є4смь гDь.

7 И# прорек0хъ, ћкоже заповёда ми2 гDь. И# бhсть глaсъ внегдA ми2 прbр0чествовати, и3 сE, трyсъ, и3 совокуплsхусz кHсти, к0сть къ к0сти, кazждо ко состaву своемY.

8 И# ви1дэхъ, и3 сE, бhша и5мъ жи6лы, и3 пл0ть растsше, и3 восхождaше (и3 протzжeсz) и5мъ к0жа верхY, дyха же не бsше въ ни1хъ.

9 И# речE ко мнЁ: прорцы2 њ дyсэ, прорцы2, сhне человёчь, и3 рцы2 дyхови: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: t четhрехъ вётрwвъ пріиди2, дyше, и3 вдyни на мє1ртвыz сі‰, и3 да њживyтъ.

10 И# прорек0хъ, ћкоже повелЁ ми2, и3 вни1де въ нS дyхъ жи1зни, и3 њжи1ша и3 стaша на ногaхъ свои1хъ, соб0ръ мн0гъ ѕэлw2.

11 И# речE гDь ко мнЁ гlz: сhне человёчь, сі‰ кHсти вeсь д0мъ ї}левъ є4сть, тjи бо глаг0лютъ: с{хи бhша кHсти нaшz, поги1бе надeжда нaша, ўбіeни бhхомъ.

12 Тогw2 рaди прорцы2 (сhне человёчь) и3 рцы2 къ ни6мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ tвeрзу гр0бы вaшz и3 и3зведY вaсъ t грHбъ вaшихъ, лю1діе мои2, и3 введY вы2 въ зeмлю ї}леву:

13 и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ є4смь гDь, внегдA tвeрсти ми2 гр0бы вaшz, є4же возвести1 ми вaсъ t гробHвъ вaшихъ, лю1діе мои2: и3 дaмъ д¦ъ м0й въ вaсъ, и3 жи1ви бyдете,

14 и3 постaвлю вы2 на земли2 вaшей, и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь: гlахъ и3 сотворю2, гlетъ ґдwнаJ гDь.

15 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

16 сhне человёчь, возми2 себЁ жeзлъ є3ди1нъ и3 напиши2 на нeмъ їyду и3 сhны ї}лєвы прилежaщыz къ немY: и3 жeзлъ вторhй возми2 себЁ и3 напиши2 на нeмъ їHсифа, жeзлъ є3фрeмовъ, и3 вс‰ сhны ї}лєвы приложи1вшыzсz къ немY:

17 и3 совокупи2 | дрyгъ ко дрyгу себЁ въ жeзлъ є3ди1нъ, є4же свzзaти |, и3 бyдутъ (вкyпэ) въ руцЁ твоeй:

18 и3 бyдетъ, є3гдA рекyтъ къ тебЁ сhнове людjй твои1хъ, вопрошaюще: не возвэсти1ши ли нaмъ ты2, что2 сyть сі‰ тебЁ;

19 и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ поимY плeмz їHсифово, є4же є4сть въ руцЁ є3фрeмовэ, и3 племенA ї}лєва прилеж†щаz къ немY, и3 дaмъ | въ плeмz їyдино, и3 бyдутъ въ жeзлъ є3ди1нъ въ руцЁ їyдинэ.

20 И# бyдутъ жезли2, на ни1хже писaти бyдеши, въ руцЁ твоeй пред8 nчи1ма и4хъ,

21 и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ поeмлю вeсь д0мъ ї}левъ t среды2 kзhкwвъ, ѓможе внид0ша, и3 соберY | t всёхъ сyщихъ w4крестъ и4хъ и3 введY и5хъ въ зeмлю ї}леву,

22 и3 дaмъ | во kзhкъ на земли2 моeй и3 въ горaхъ ї}левыхъ: и3 кнsзь є3ди1нъ бyдетъ во всёхъ си1хъ царeмъ, и3 не бyдутъ ктомY въ двA kзы6ка, ни раздэлsтсz ктомY на двA ц†рства,

23 да не њсквернsютсz ктомY въ кумjрэхъ свои1хъ и3 въ мeрзостехъ свои1хъ и3 во всёхъ нечeстіихъ свои1хъ: и3 и3збaвлю | t всёхъ беззак0ній и4хъ, и4миже согрэши1ша, и3 њчи1щу |, и3 бyдутъ ми2 въ лю1ди, и3 ѓзъ бyду и5мъ въ бGа.

24 И# рaбъ м0й давjдъ кнsзь средЁ и4хъ и3 пaстырь є3ди1нъ бyдетъ всёхъ, ћкw въ зaповэдехъ мои1хъ ходи1ти бyдутъ и3 суды2 мо‰ сохранsтъ и3 сотворsтъ |,

25 и3 вселsтсz на земли2 своeй, ю4же дaхъ рабY моемY їaкwву, на нeйже жи1ша тaмw nтцы2 и4хъ, и3 вселsтсz на нeй тjи и3 сhнове и4хъ и3 сhнове сынHвъ и4хъ дaже до вёка: и3 давjдъ рaбъ м0й кнsзь и4хъ бyдетъ во вёкъ.

26 И# ўтвержY и5мъ завётъ ми1ренъ, и3 завётъ вёченъ бyдетъ съ ни1ми, и3 ўкореню2 | и3 ўмн0жу,

27 и3 дaмъ њсщ7eніе моE посредЁ и4хъ во вёкъ, и3 бyдетъ вселeніе моE въ ни1хъ, и3 бyду и5мъ бGъ, ґ nни2 бyдутъ ми2 лю1діе:

28 и3 ўвёдzтъ kзhцы, ћкw ѓзъ є4смь гDь њсщ7azй |, внегдA бyдутъ с™†z мо‰ средЁ и4хъ во вёкъ.

 

Главa 38

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

2 сhне человёчь, ўтверди2 лицE твоE на гHга и3 на зeмлю магHга кнsзz рHсъ [Е#вр.: рHшъ, славeн.: главA и3ли2 глaвнэйшій.], мос0ха и3 fовeлz, и3 прорцы2 нaнь,

3 и3 рцы2 є3мY: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ на тS, гHгъ, и3 на кнsзz рHсъ, мос0ха и3 fовeлz,

4 и3 њбращy тz w4крестъ, и3 вложY ўздY въ чє1люсти тво‰, и3 соберy тz и3 всю2 си1лу твою2, к0ни и3 к0нники њболчє1ны во брон‰ вс‰, соб0ръ мн0гъ, шлeмы и3 мечы2 и3 щиты2 вси2 тjи и3мyще:

5 пeрсzне и3 мyрzне, и3 лЂдzне и3 лівЂане, вси2 сjи щиты2 и3 шлeмы и3мyще:

6 гомeръ и3 вси2 и5же w4крестъ є3гw2, д0мъ fоргамaнь t конє1цъ сёвера и3 вси2 и5же w4крестъ є3гw2, и3 kзhцы мн0зи съ тоб0ю.

7 Ўгот0висz, ўгот0висz сaмъ ты2 и3 вeсь с0нмъ тв0й с0браный съ тоб0ю, и3 бyдеши ми2 въ прeднюю стражбY.

8 T днjй мн0жайшихъ ўгот0вишисz, и3 въ послBднzz лBта пріи1деши, и3 пріи1деши на зeмлю низвращeнную t мечA, с0браныхъ t kзы6къ мн0гихъ на зeмлю ї}леву, ћже бhсть пустA весьмA: и3 тjи t kзы6къ и3зыд0ша, и3 вселsтсz съ ми1ромъ вси2.

9 И# взhдеши ѓки д0ждь и3 пріи1деши ѓки w4блакъ, покрhти зeмлю, и3 падeши ты2 и3 вси2 и5же w4крестъ тебє2, и3 kзhцы мн0зи съ тоб0ю.

10 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 бyдетъ въ т0й дeнь, взhдутъ глаг0лы на сeрдце твоE,

11 и3 помhслиши помышлє1ніz ѕл†z и3 речeши: взhду на зeмлю tвeрженую, пріидY на молчaщыz въ тишинЁ и3 живyщыz ми1рнw, на вс‰ живyщыz на земли2, на нeйже нёсть њгрaды, ни двeрій, ни верeй,

12 є4же плэни1ти плёнъ и3 взsти кwрhсти и4хъ, є4же њбрати1ти рyку мою2 на зeмлю њпустошeную, ћже насели1сz, и3 на kзhкъ с0браный t kзhкwвъ мн0гихъ, сотвори1вшихъ притzжaніz и3мёній и3 живyщихъ на пyпэ земли2.

13 СавA и3 дедaнъ и3 купцы2 кархид0нстіи и3 вс‰ вє1си и4хъ рекyтъ тебЁ: є3дA на плэнeніе, є4же плэни1ти, ты2 грzдeши, и3 взsти кwрhсти; и3 собрaлъ є3си2 лю1ди тво‰ взsти сребро2 и3 злaто, tвести2 притzж†ніz и3 и3мBніz, є4же плэни1ти плёнъ вели1къ.

14 Тогw2 рaди прорцы2, сhне человёчь, и3 рцы2 гHгу: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: не въ т0й ли дeнь, є3гдA жи1ти бyдутъ лю1діе мои2 ї}ль съ ми1ромъ, востaнеши;

15 и3 пріи1деши t мёста своегw2 t концA сёвера, и3 kзhцы мн0зи съ тоб0ю: кHнницы на к0нехъ вси2, соб0ръ вели1къ и3 си1ла мн0га,

16 и3 взhдеши на лю1ди мо‰ ї}лz, ћкw w4блакъ покрhти зeмлю: въ послBдніz дни6 бyдетъ, и3 возведy тz на зeмлю мою2, да мS ўвёдzтъ вси2 kзhцы, є3гдA њсщ7yсz въ тебЁ пред8 ни1ми, (q, гHгъ!)

17 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь гHгу: ты2 є3си2, њ нeмже гlахъ во дни6 пє1рвыz рук0ю р†бъ мои1хъ прbрHкъ ї}левыхъ, прорeкшихъ въ w4ныz дни6 и3 лBта, є4же привести1 тz на нS.

18 И# бyдетъ въ т0й дeнь, въ џньже пріи1детъ гHгъ на зeмлю ї}леву, гlетъ ґдwнаJ гDь, взhдетъ ћрость моS во гнёвэ моeмъ

19 и3 рвє1ніz мо‰ во nгни2 гнёва моегw2: гlахъ, ѓще не бyдетъ въ т0й дeнь трyсъ вели1къ на земли2 ї}левэ:

20 и3 потрzсyтсz t лицA гDнz ры6бы мwрскjz и3 пти6цы небє1сныz, и3 ѕвёріе п0льніи и3 вси2 гaди п0лзающіи по земли2, и3 вси2 человёцы и5же на лицы2 земли2, и3 раст0ргнутсz г0ры и3 падyтъ дє1бри, и3 всsка стэнA на зeмлю падeтъ.

21 И# призовY нaнь вeсь стрaхъ мeчный, гlетъ ґдwнаJ гDь: мeчь человёка на брaта є3гw2 бyдетъ.

22 И# tсуждY є3мY смeртію и3 кр0вію, и3 дождeмъ потоплsющимъ и3 кaменіемъ грaднымъ, џгнь и3 кaмень горsщь њдождю2 нaнь и3 на вс‰ сyщыz съ ни1мъ и3 на kзhки мнHгіz съ ни1мъ:

23 и3 возвели1чусz и3 њсщ7yсz, и3 прослaвлюсz и3 ўвёданъ бyду пред8 kзhки мн0гими, и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь.

 

Главa 39

1 И# ты2, сhне человёчь, прорцы2 на гHга и3 рцы2: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ на тS, гHгъ, кнsзz рHсъ, мос0ха и3 fовeлz,

2 и3 соберy тz и3 настaвлю тS, и3 возведy тz t концA сёвера и3 возведy тz на г0ры ї}лєвы:

3 и3 и3ст0ргну лyкъ тв0й t руки2 твоеS лёвыz и3 стрёлы тво‰ t руки2 твоеS деснhz,

4 и3 поражy тz на горaхъ ї}левыхъ, и3 падeши ты2 и3 вси2 и5же w4крестъ тебє2, и3 kзhцы и5же съ тоб0ю tдадsтсz во мн0жество пти1цъ всsкому парsщему, и3 всBмъ ѕвэрє1мъ пHльнымъ дaхъ тS на и3з8zдeніе:

5 на лицы2 п0лz падeши, ћкw ѓзъ гlахъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

6 И# пущY џгнь на магHга, и3 населsтсz џстрови съ ми1ромъ,

7 и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь: и3 и4мz моE с™0е вёстно бyдетъ средЁ людjй мои1хъ ї}лz, и3 не њскверни1тсz и4мz моE с™0е ктомY, и3 ўвёдzтъ вси2 kзhцы, ћкw ѓзъ є4смь гDь с™hй средЁ ї}лz.

8 СE, приспЁ, и3 ўвёси, ћкw бyдетъ, гlетъ ґдwнаJ гDь: сE є4сть дeнь, њ нeмже гlахъ,

9 и3 и3зhдутъ живyщіи во градёхъ ї}левыхъ, и3 пожгyтъ nрyжіе, и3 щиты2 и3 к0піz, и3 лyки и3 стрёлы, и3 жезлы2 ручны6z и3 с{лицы, и3 раждегyтъ и4ми џгнь сeдмь лётъ:

10 и3 не в0змутъ древeсъ съ п0лz, ни и3зсэкyтъ t дубрaвы, но nрyжіемъ раждегyтъ џгнь, и3 плэнsтъ плэни1вшыz и5хъ и3 расхи1тzтъ расхи1тившихъ |, гlетъ ґдwнаJ гDь.

11 И# бyдетъ, въ т0й дeнь дaмъ гHгу мёсто нар0чито, гр0бъ во ї}ли, многопогребaтелно, пришeдшихъ на вост0къ м0рz, и3 заградsтъ ќстіе дeбри и3 погребyтъ тaмw гHга и3 всE мн0жество є3гw2, и3 прозовeтсz тA дeбрь: многопогребaтелное гHга.

12 И# закопaютъ | д0мъ ї}левъ, да њчи1ститсz землS въ сeдмь мцcъ,

13 и3 погребyтъ | вси2 лю1діе земли2, и3 бyдетъ и5мъ и3мени1то, въ џньже дeнь прослaвлюсz, гlетъ ґдwнаJ гDь.

14 И# мужeй всегдA постaвzтъ њбходи1ти всю2 зeмлю, є4же погребсти2 њстaвшихсz на лицы2 земли2 и3 њчи1стити ю5 по седми2 мцcэхъ, и3 взhщутъ њпaснw.

15 Всsкъ проходsй зeмлю и3 ўзрёвый к0сть человёчу сотвори1тъ ў неS знaменіе, д0ндеже погребyтъ ю5 погребaющіи въ дeбри, многопогребaтелнэмъ гHговэ.

16 И$бо и4мz мёсту (прозовeтсz) падeніе многопогребaтелное: и3 њчи1ститсz землS.

17 И# ты2, сhне человёчь, рцы2: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: рцы2 всsцэй пти1цэ парsщей и3 ко всsкому ѕвёрю сeлному: собери1тесz и3 пріиди1те t всёхъ њкрeстныхъ є3гw2 на заколeніе моE, є4же заклaхъ вaмъ, заклaніе вeліе на горaхъ ї}левыхъ, kди1те мzсA и3 пjйте кр0вь:

18 мzсA и3споли1нwвъ и3з8sсте и3 кр0вь кнzзeй земнhхъ и3спіетE, nвны2 и3 телцы2, и3 козлы2 и3 волы2 тyчніи вси2:

19 и3 да ћсте тyкъ до сhтости и3спіетE кр0вь до піsнства t заклaніz моегw2, є4же заклaхъ вaмъ:

20 и3 насhтитесz t трапeзы моеS, t конS и3 всaдника, и3споли1на и3 всsкагw мyжа в0инскагw, гlетъ ґдwнаJ гDь.

21 И# дaмъ слaву мою2 въ вaсъ, и3 ќзрzтъ вси2 kзhцы сyдъ м0й, є3г0же сотвори1хъ, и3 рyку мою2, ю4же навед0хъ на нS,

22 и3 ўвёсть д0мъ ї}левъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь бGъ и4хъ t сегw2 днE и3 въ пр0чыz.

23 И# ўвёдzтъ вси2 kзhцы, ћкw грэхHвъ рaди свои1хъ плэнeни бhша д0мъ ї}левъ, понeже tверг0шасz менє2, и3 tврати1хъ лицE моE t ни1хъ и3 предaхъ | въ рyцэ врагHвъ и4хъ, и3 пад0ша мечeмъ вси2:

24 по нечистотaмъ и4хъ и3 по беззак0ніємъ и4хъ сотвори1хъ и5мъ и3 tврати1хъ лицE моE t ни1хъ.

25 Тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: нн7э возвращY плэнeніе їaкwвле и3 поми1лую д0мъ ї}левъ, и3 возревнyю и4мене рaди моегw2 с™aгw:

26 и3 в0змутъ безчeстіе своE и3 всsкую непрaвду свою2, є4юже непрaвдоваша, є3гдA вселsтсz на земли2 своeй съ ми1ромъ и3 не бyдетъ ўстрашaющагw,

27 внегдA возвращY | t kзы6къ и3 соберY | t стрaнъ kзhческихъ и3 њсщ7yсz въ ни1хъ пред8 kзы6ки:

28 и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь бGъ и4хъ, внегдA kвлю1сz и5мъ во kзhцэхъ и3 соберY | на зeмлю и4хъ и3 не њстaвлю t ни1хъ тaмw ктомY:

29 и3 не tвращY лицA моегw2 ктомY t ни1хъ, занE и3зліsхъ ћрость мою2 на д0мъ ї}левъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.

 

Главa 40

1 И# бhсть во двaдесzть пsтое лёто плэнeніz нaшегw, пeрвагw мцcа, въ десsтый дeнь мцcа, въ четвертоенaдесzть лёто по плэнeніи грaда, въ т0й дeнь бhсть на мнЁ рукA гDнz: и3 ведe мz тaмw,

2 въ видёніи б9іи ведe мz на зeмлю ї}леву и3 постaви мS на горЁ выс0цэ ѕэлw2, на нeйже ћкw сограждeніе грaда прsмw (полyдне),

3 и3 введE мS тaмw: и3 сE, мyжъ, и3 зрaкъ є3гw2 бsше, ћкw видёніе мёди блещaщіzсz, и3 въ руцЁ є3гw2 бsше вeрвь зи1ждущихъ и3 тр0сть мёрителнаz. Т0й же стоsше ў врaтъ

4 и3 речE ко мнЁ: ви1дэлъ ли є3си2, сhне человёчь; ви1ждь nчи1ма твои1ма и3 ўши1ма твои1ма слhши, и3 ўчини2 въ сeрдцы твоeмъ вс‰, є3ли6ка ѓзъ показyю тебЁ, занE тогw2 рaди вшeлъ є3си2 сёмw, да покажY тебЁ, и3 покaжеши ты2 вс‰, є3ли6ка ви1диши, д0му ї}леву.

5 И# сE, њгрaда внэyду w4крестъ хрaма, и3 въ руцЁ мyжа мёра тр0стzна шести2 лакHтъ въ лaкоть шестодлaнный, и3 и3змёри предстёніе ширинY рaвнw тр0сти, и3 высотY є3гw2 рaвнw тр0сти.

6 И# вни1де во вратA зр‰щаz на вост0къ седмію2 степeньми, и3 и3змёри fеE, шeсть њ сію2 странY, шeсть же њб8 nнY, и3 є3лaмъ [притв0ръ] двeрный рaвнw тр0сти.

7 И# fеE [черт0гъ] рaвнw тр0сти въ долготY и3 рaвнw тр0сти въ широтY, и3 ґілaмъ [подвHи] средЁ fенлafъ [черт0гwвъ] шести2 лакHтъ. И# fеE втор0е [вторhй] рaвнw тр0сти въ широтY и3 рaвнw тр0сти въ долготY, є3лaмъ [притв0ръ] же пzти2 лакHтъ.

8 И# fеE [черт0гъ] трeтіе рaвнw тр0сти въ долготY и3 рaвнw тр0сти въ широтY,

9 є3лaмъ же врaтный, и4же бли1з8 є3лaма [притв0ра] двeрнагw nсми2 лакHтъ, ґілevъ же [подвHи же є3гw2] двою2 лактeй: и3 є3лaмъ [притв0ръ] двeрный внутрьyду.

10 И# fеE двє1рныz [черт0зи двeрніи] прsмw fеE [черт0гwмъ], три2 њ сію2 странY и3 три2 њб8 nнY, мёра же є3ди1на тріeмъ: и3 мёра є3ди1на ґілaмъ [подв0ємъ] сю1ду и3 сю1ду.

11 И# размёри широтY вх0да врaтнагw десzти2 лактeй, широтy же врaтную тринaдесzти лактeй,

12 и3 лaкоть є3ди1нъ своди1мь прsмw fееjмъ [черт0гwмъ] лaктz є3ди1нагw и3 лaктz є3ди1нагw, предёлъ сю1ду и3 сю1ду, и3 fеE шести2 лактeй њ сію2 странY и3 шести2 лактeй њб8 nнY странY.

13 И# размёри вратA t стэны2 fеE до стэны2 fеE, широтA двaдесzти и3 пzти2 лактeй: сі‰ вратA ко вратHмъ,

14 и3 непокровeнное є3лaма [притв0ра] врaтъ шести1десzтъ лактeй, (*двaдесzти пzти2) и3 fеE [черт0гъ] дворA w4крестъ,

15 и3 непокровeнное врaтъ tвнЁ въ непокровeнное (*врaтъ) є3лaма врaтъ внутрьyду пzтьдесsтъ лактeй.

16 И# nкHнца сокровє1на fееjмъ [въ черт0зэхъ] и3 въ ґілaмъ [подв0ехъ и4хъ] внyтрь врaтъ дворA w4крестъ: тaкожде и3 є3лaмъ [притв0рамъ] nкHнца внутрьyду w4крестъ, и3 на ґілaмъ [и3 на подв0ехъ] фjніки сю1ду и3 сю1ду (и3зв†zны).

17 И# введe мz во дв0ръ внyтренній, и3 сE, преграждє1ніz и3 междустHлпіz w4крестъ дворA, преграждeніи же три1десzть въ междуст0лпіихъ,

18 и3 притв0ры проти1ву зaдней странЁ врaтъ, по долготЁ врaтъ междуст0лпіе ни1жнее.

19 И# размёри широтY дворA t непокровeнагw врaтъ внёшнихъ внyтрь ко непокровeному врaтъ зрsщихъ внЁ, лактeй сто2 зрsщихъ на вост0къ: и3 введe мz на сёверъ,

20 и3 сE, вратA зр‰щаz на сёверъ дворY внёшнему, и3 размёри |, долготY и4хъ и3 широтY.

21 И# fеE [черт0зи и4хъ] три2 њ сію2 странY, три1 же њб8 nнY, и3 ґілevъ [подвHи и4хъ], и3 є3лaмы [притв0ры и4хъ], и3 фjніки и4хъ: и3 бhсть по мёрэ врaтъ зрsщихъ на вост0къ, пzти1десzти лактeй долготA и4хъ, ґ широтA и4хъ двyдесzти и3 пzти2 лактeй:

22 и3 nкHнца и4хъ, и3 є3лaмы, и3 фjніки и4хъ, ћкоже вратA зр‰щаz на вост0къ: и3 седмію2 восх0дами восхождaху на нS, и3 є3лaмы внутрьyду.

23 И# вратA дворY внyтреннему зр‰щаz ко вратHмъ сBвернымъ, ћкоже вратA зр‰щаz на вост0къ: и3 размёри дв0ръ t врaтъ до врaтъ лактeй сто2.

24 И# ведe мz къ ю4гу, и3 сE, вратA зр‰щаz на ю4гъ, и3 размёри |, и3 fеE [черт0ги и4хъ], и3 ґілevа [подвHи и4хъ], и3 є3лaмы [притв0ры и4хъ], по тBмжде мёрамъ.

25 И# nкHнца и4хъ и3 є3лaмы w4крестъ ћкоже и3 nкHнца є3лaгъ [w4ныz], пzти1десzти лактeй долготA и4хъ, ґ широтA двyдесzти и3 пzти2 лактeй,

26 и3 сeдмь восх0дwвъ и5мъ, и3 є3лaмы внутрьyду, и3 фjніки и4хъ, є3ди1нъ њ сію2 странY, ґ другjй њб8 nнY над8 ґілevъ [подв0zми и4хъ].

27 И# вратA прsмw вратHмъ дворA внyтреннzгw на ю4гъ: и3 размёри дв0ръ t врaтъ до врaтъ на ю4гъ, сто2 лактeй въ широтY.

28 И# введe мz во дв0ръ внyтренній врaтъ, ±же на ю4гъ, и3 размёри вратA, ±же на ю4гъ, по тBмжде мёрамъ:

29 и3 fеE [черт0зи и4хъ], и3 ґілevъ [подвHи и4хъ], и3 є3лaмы [притв0ры и4хъ] по тBмжде мёрамъ.

30 И# nкHнца и4хъ и3 є3лaмы w4крестъ, пzти1десzти лактeй долготA и4хъ, ґ широтA двyдесzти и3 пzти2 лактeй.

31 Е#лaмы же во дв0ръ внёшній, и3 фjніки ґілevъ [подв0ємъ и4хъ], и3 џсмь восх0дwвъ.

32 И# введe мz во вратA зр‰щаz на вост0къ, и3 размёри | по тBмжде мёрамъ, и3 fеE [черт0ги и4хъ] и3 ґілevъ [подвHи] и3 є3лaмы [притв0ры и4хъ] по тBмжде мёрамъ.

33 И# nкHнца и5мъ, и3 є3лaмы [и3 притв0рамъ и4хъ] w4крестъ, пzти1десzти лактeй долготA и4хъ, ґ широтA и4хъ двyдесzти и3 пzти2 лактeй.

34 И# є3лaмы во дв0ръ внyтренній, и3 фjніки на ґілevъ [на подв0ехъ и4хъ] сю1ду и3 сю1ду, и3 џсмь восх0дwвъ и5мъ.

35 И# введe мz во вратA ±же на сёверъ, и3 размёри по тBмжде мёрамъ,

36 и3 fеE и3 ґілevъ и3 є3лaмы, и3 nкHнца и5мъ w4крестъ, пzти1десzти лактeй долготA и4хъ, ґ широтA двyдесzти и3 пzти2 лактeй,

37 и3 є3лaмы во внёшній дв0ръ, и3 фjніки ґілevу [подв0ємъ и4хъ] сю1ду и3 сю1ду, и3 џсмь восх0дwвъ и5мъ.

38 И# прегр†ды и4хъ, и3 двє1ри и4хъ, и3 є3лaмы и4хъ пред8 враты2 и4хъ вторhми ст0къ, тaмw и3змывaютъ всесожжє1ніz.

39 Во є3лaмэ [въ притв0рэ] же врaтъ, двЁ трапє1зы њ сію2 странY, двё же њб8 nнY, є4же закалaти на ни1хъ всесожжє1ніz, ±же за грэхи2 и3 ±же за невёдэніе.

40 И# созади2 ст0ка всесожжeній двeрій зрsщихъ на сёверъ двЁ трапє1зы на вост0къ проти1ву зaдней странЁ (двeрій) вторhхъ, и3 проти1ву є3лaма врaтъ двЁ трапє1зы на вост0къ.

41 Четhри њ сію2 странY, четhри же њб8 nнY проти1ву зaдней странЁ врaтъ, на тёхъ закалaютъ заколє1ніz: прsмw nсми2 трапeзъ заколeній:

42 четhри же трапє1зы всесожжeній кaмєнны и3стє1саны, въ широтY лaктz є3ди1нагw и3 п0лъ, въ долготY двyхъ лактeй и3 п0лъ, ґ въ высотY лaкоть є3ди1нъ: на ты6z возлагaютъ nрyдіz, и4миже закалaютъ тaмw всесожжє1ніz и3 заколє1ніz.

43 И# и3мёютъ њграждeніе мaло и3стeсано на длaнь внутрьyду w4крестъ, верхy же трапeзы покр0въ, є4же покрывaтисz и5мъ t дождS и3 зн0z.

44 И# введe мz во дв0ръ внyтреннэйшій, и3 сE, двЁ прегр†ды во внyтреннэйшемъ дворЁ, є3ди1на проти1ву зaдней странЁ врaтъ зрsщихъ на сёверъ, вводsщаz на ю4гъ, ґ другaz проти1ву зaдней странЁ врaтъ сyщихъ на ю4гъ, зрsщихъ же къ сёверу.

45 И# речE ко мнЁ: прегрaда сіS, ћже зри1тъ на ю4гъ, жерцє1мъ є4сть, и5же стрегyтъ стражбY хрaма:

46 ґ прегрaда, ћже зри1тъ къ сёверу, жерцє1мъ є4сть стрегyщымъ стрaжу трeбника: тjи сyть сhнове садyкwвы, приступaющіи t леvjа ко гDеви, є4же служи1ти є3мY.

47 И# размёри дв0ръ стA лактeй въ долготY и3 въ широтY стA лактeй, на четhри страны6 є3гw2, и3 трeбникъ прsмw хрaму.

48 И# введe мz во є3лaмъ [притв0ръ] хрaма: и3 размёри ґjлъ [подвHи] є3лaма пzти2 лактeй широтY њ сію2 странY, пzти1 же лактeй њб8 nнY, широтa же двeрнаz четырехнaдесzти лактeй, и3 бокA двє1рнаz є3лaма три2 л†кти њ сію2 странY, три1 же њб8 nнY.

49 Долготa же є3лaма двaдесzть лактeй, ґ широтA дванaдесzть лактeй: и3 десzтію2 степeньми восхождaху къ немY, и3 столпи2 бsху ў ґілaма [ў подв0євъ], є3ди1нъ њ сію2 странY, ґ другjй њб8 nнY [Въ сeй главЁ и3 въ други1хъ сеS кни1ги главaхъ њстaвлєны є3врє1йскіz рBчи въ состaвэ, понeже во всёхъ грeческихъ перев0дэхъ стоsтъ є3врє1йскіz жь: ґ лyчшагw рaди вразумлeніz читaтелємъ, значє1ніz и4хъ и3з8wбражены2 под8 состaвомъ славeнски.].

 

Главa 41

1 И# введe мz во хрaмъ, и3 размёри ґілaмъ [подвHи], шести2 лактeй широтA њ сію2 странY и3 шести2 лактeй широтA ґілaмъ њб8 џну,

2 и3 широтA врaтъ дeсzть лактeй, и3 бокA врaтъ пzти2 лактeй њ сію2 странY и3 пzти2 њб8 nнY: и3 и3змёри долготY и4хъ четhредесzть лактeй, ґ широтY двaдесzть лактeй.

3 И# вни1де во дв0ръ внyтренній, и3 размёри ґілaмъ двeрій двyхъ лактeй, и3 двє1ри шести2 лактeй, бокa же двє1рнаz седми2 лактeй њ сію2 странY и3 седми2 њб8 nнY.

4 И# размёри долготY двeрій четhредесzть лактeй, ґ широтY двaдесzть лактeй пред8 лицeмъ хрaма, и3 речE ко мнЁ: сіE с™0е с™hхъ.

5 И# размёри стёну хрaма шести2 лактeй и3 широтY страны2 четhрехъ лактeй w4крестъ,

6 страны6 же странA до страны2 три1десzть и3 три2 двaщи: и3 разстоsніе въ стэнЁ хрaма во странaхъ w4крестъ, є4же на прозрaкъ бhти входsщымъ, да tню1дъ не прикасaютсz ко стэнaмъ хрaма.

7 Широтa же вhшніz страны2 по приложeнію t стэны2 къ вhшней w4крестъ хрaма, ћкw да разширsетсz свhше, и3 да t д0лнихъ восх0дzтъ на гHрнzz, ґ t срeднихъ на трекрHвнаz.

8 И# ви1дэхъ хрaма высотY w4крестъ разстоsніе стрaнъ рaвно тр0сти шести2 лактeй разстwsніz,

9 широтa же стэны2 страны2 внэyду пzти2 лактeй, и3 прHчаz междY странaми хрaма,

10 и3 междY прегрaдами широтA двaдесzти лактeй, њкрyжность w4крестъ хрaма.

11 Двє1ри же прегрaдъ ко пр0чему двeрій є3ди1ныхъ ±же къ сёверу: и3 двeрь є3ди1на къ ю4гу, широтa же свёта пр0чагw пzти2 лактeй широтA w4крестъ.

12 Раздёлъ же проти1ву пр0чему ѓки къ м0рю сeдмьдесzтъ лактeй, широтA стэны2 раздэлsющіz, широтA w4крестъ пsть лактeй, и3 долготA є3S дeвzтьдесzтъ лактeй

13 и3 размёри проти1ву хрaма долготY сто2 лактeй, и3 прHчаz и3 раздэл‰ющаz, и3 стёны и4хъ въ долготY сто2 лактeй.

14 И# широтA проти1ву хрaма, и3 прHчаz проти1ву стA лактeй.

15 И# размёри долготY раздёлу проти1ву лицY пр0чему созади2 хрaму томY, и3 прHчаz њ сію2 странY и3 њб8 nнY стA лактeй долготY: хрaмъ же и3 ќглы, и3 є3лaмъ [притв0ръ] внёшній, д0ски пHстланы.

16 И# џкна решє1тчатаz свэщє1ніz w4крестъ тріeмъ (странaмъ) є4же приницaти: хрaмъ же и3 ±же бли1з8 є3гw2 ўстл†на дрeвомъ w4крестъ, и3 пом0стъ, и3 t пом0ста до џконъ: џкна же tворsєма троsкw на приницaніе,

17 и3 дaже до д0му внyтреннzгw и3 до внёшнzгw, и3 на всeй стэнЁ w4крестъ внyтренней и3 внёшней мBры,

18 и3 и3звazнніи херувjми и3 фjніки: фjнікъ посредЁ херувjма и3 херувjма: двA лиц† херувjму:

19 лицE человёческо къ фjніку сю1ду и3 сю1ду, и3 лицE льв0во къ фjніку сю1ду и3 сю1ду, и3звazнъ вeсь хрaмъ w4крестъ.

20 T пом0ста дaже до св0да херувjми и3 фjніки и3звazни.

21 С™0е же и3 хрaмъ tверзaемь на четhри страны6, пред8 лицeмъ с™hхъ видёніе ћкw зрaкъ трeбника древsна,

22 три2 л†кти высотA є3гw2, ґ долготA двY лактeй, и3 широтA тaкожде: и3мёzше же р0ги, и3 њсновaніе є3гw2 и3 стёны є3гw2 дрєвsны. И# речE ко мнЁ: сіS трапeза, ћже пред8 лицeмъ гDнимъ:

23 дв0и же двє1ри хрaму и3 дв0и двє1ри с™0му,

24 двои1мъ двeремъ вращaющымсz: двЁ верєи2 є3ди6нымъ, и3 двЁ верєи2 вторы6мъ двeремъ.

25 И# ва‰ніz над8 ни1ми и3 над8 двeрьми хрaма херувjмъ и3 фjніки, по ваsнію с™hхъ, и3 древесA потрє1бна пред8 лицeмъ є3лaма [притв0ра] t внэyду,

26 и3 џкна сокровє1на. И# размёри сю1ду и3 сю1ду въ покр0вэхъ є3лaма, и3 страны6 хрaма древaми сопрzжены2.

 

Главa 42

1 И# введe мz во дв0ръ внёшній на вост0ки, прsмw врaтъ ±же къ сёверу, и3 введe мz (внyтрь), и3 сE, прегрaдъ пsть держaщыzсz пр0чагw и3 держaщыzсz предёла къ сёверу,

2 проти1ву лицA стA лактeй долготA къ сёверу, ґ широтA пzтьдесsтъ лактeй,

3 распи6саны ћкоже вратA дворA внyтреннzгw, и3 ћкоже междустHлпіz внёшнzгw дворA чинораспол0жєны, прzмоли6чны притв0ры три2.

4 И# прsмw прегрaдамъ прох0дъ десzти2 лактeй въ широтY, во внyтрєннzz пути2 є3ди1нагw лaктz на сто2 лактeй долготA, и3 двє1ри и4хъ къ сёверу.

5 И# прох0ди г0рничніи тaкожде, ћкw и3зницaше междуст0лпіе и3з8 негw2, t д0лнагw междуст0лпіz, и3 разстоsніе: си1це междуст0лпіе и3 разстоsніе,

6 и3 си1це притв0ры: понeже трег{бы бsху и3 столпHвъ не и3мёша, ћкоже столпи2 прегрaдъ: тогw2 рaди и3зницaху и3з8 ни1жнихъ и3 срeднихъ t земли2.

7 И# свётъ внэyду, ћкоже прегр†ды дворA внёшнzгw, зрsщыz проти1ву прегрaдамъ, ±же къ сёверу, долготA пzти1десzти лактeй.

8 ЗанE долготA прегрaдъ зрsщихъ во дв0ръ внёшній бsше пzти1десzти лактeй, и3 ты6z сyть прzмоли6чны тBмъ: всe же (бЁ) стA лактeй.

9 Двє1ри же прегрaдъ тёхъ вх0да, и5же на вост0ки, є4же входи1ти и4ми t дворA внёшнzгw,

10 по свёту сyщагw въ начaлэ прох0да: и3 къ ю4гу на лицE ю4га, и3 прsмw пр0чему, и3 прsмw раздэлeніz, и3 прегр†ды,

11 и3 прох0дъ проти1ву лицY и4хъ, по мёрамъ прегрaдъ ±же къ сёверу и3 по долготЁ и4хъ и3 по широтЁ и4хъ, и3 по всBмъ и3сх0дwмъ и4хъ и3 по всBмъ вращeніємъ и4хъ, и3 по свётwмъ и4хъ и3 по двeремъ и4хъ,

12 прегрaдъ ±же къ ю4гу, и3 по двeремъ t начaла прох0да ѓки къ свёту разстоsніz тр0сти, и3 на вост0къ є4же входи1ти и4ми.

13 И# речE ко мнЁ: прегр†ды, ±же къ сёверу, и3 прегр†ды, ±же къ ю4гу, сyщыz проти1ву лицY разстоsній, сі‰ сyть прегр†ды с™aгw, въ ни1хже kдsтъ жерцы2 сhнове садyкwвы, и5же приступaютъ ко гDеви, с™†z с™hхъ, и3 тaмw положaтъ с™†z с™hхъ и3 жeртву, и3 ±же за грэхи2 и3 ±же за невёдэніе, понeже мёсто с™о є4сть.

14 Да не вх0дzтъ тaмw, кромЁ жерцє1въ, и3 да не и3сх0дzтъ t с™aгw во дв0ръ внёшній, ћкw да пrнw с™и бyдутъ приносsщіи, и3 да не прикасaютсz ри1замъ и4хъ, въ ни1хже слyжатъ, понeже с™а сyть, но да њблекyтсz въ ри6зы и4ны, є3гдA прикасaютсz лю1демъ.

15 И# соверши1сz размёреніе хрaма внутрьyду. И# и3зведe мz по пути2 врaтъ зрsщихъ на вост0къ, и3 размёри под0біе хрaма w4крестъ чинорасположeніемъ.

16 И# стA созади2 врaтъ зрsщихъ на вост0къ, и3 размёри пsть сHтъ тр0стію мёрною.

17 И# њбрати1сz на сёверъ, и3 размёри на лицE сёвера лактeй пsть сHтъ тр0стію мёрною.

18 И# њбрати1сz къ м0рю, и3 размёри на лицE м0рz пsть сHтъ лактeй тр0стію мёрною.

19 И# њбрати1сz на ю4гъ, и3 размёри проти1ву ю4гу пsть сHтъ тр0стію мёрною.

20 Четhри страны6 т0южде тр0стію: и3 расположи2 є3го2, и3 њгрaду w4крестъ є3мY, пsть сHтъ лактeй (долготY) на вост0къ, и3 пsть сHтъ лактeй широтY, є4же разлучaти междY с™hми и3 междY предстёніемъ сyщимъ въ чиноположeніи хрaма.

 

Главa 43

1 И# ведe мz ко вратHмъ зрsщымъ на вост0ки и3 и3зведe мz:

2 и3 сE, слaва бGа ї}лева грzдsше по пути2 врaтъ зрsщихъ на вост0ки, и3 глaсъ полкA ѓки глaсъ ўсугублsющихъ мн0гихъ, и3 землS свэтsшесz ѓки свётъ t слaвы є3гw2 w4крестъ.

3 И# видёніе, є4же ви1дэхъ, по видёнію, є4же ви1дэхъ, є3гдA вхождaхъ помaзати грaдъ: и3 видёніе колесни1цы, ю4же ви1дэхъ, под0бzшесz видёнію, є4же ви1дэхъ на рэцЁ ховaръ. И# пад0хъ на лицE моE.

4 Слaва же гDнz вни1де во хрaмъ по пути2 врaтъ зрsщихъ на вост0къ.

5 И# взs мz дyхъ и3 введe мz во дв0ръ внyтренній: и3 сE, п0лнъ слaвы д0мъ гDень.

6 И# стaхъ, и3 сE, глaсъ t хрaма гlющагw ко мнЁ, и3 мyжъ стоsше бли1з8 менє2

7 и3 речE ко мнЁ: сhне человёчь, ви1дэлъ ли є3си2 мёсто пrт0ла моегw2 и3 мёсто стопы2 н0гъ мои1хъ, и3дёже всели1тсz и4мz моE средЁ д0му ї}лева во вёкъ; и3 не њсквернsтъ ктомY и4мене моегw2 с™aгw д0мъ ї}левъ, тjи и3 старBйшины и4хъ во блужeніи своeмъ и3 во ўбjйствахъ старёйшинъ свои1хъ средЁ себє2,

8 внегдA полагaху преддвeріе моE во преддвeріихъ свои1хъ и3 прaги мо‰ бли1з8 прaгwвъ свои1хъ: и3 дaша стёну мою2 ћкw держaщуюсz менє2 и3 џнэхъ, и3 њскверни1ша и4мz моE с™0е въ беззак0ніихъ свои1хъ, ±же творsху: и3 скончaхъ | въ ћрости моeй и3 во и3збіeніи:

9 и3 нн7э да tри1нутъ блужeніе своE и3 ўб‡йства старёйшинъ свои1хъ t менє2, и3 вселю1сz средЁ и4хъ во вёкъ.

10 Тh же, сhне человёчь, покажи2 д0му ї}леву хрaмъ, и3 да престaнутъ t грэхHвъ свои1хъ: и3 видёніе є3гw2, и3 чиноположeніе є3гw2,

11 и3 тjи пріимyтъ кaзнь свою2 њ всёхъ, ±же сотвори1ша: и3 распи1шеши хрaмъ и3 ўгот0ваніе є3гw2, и3 и3сх0ды є3гw2 и3 вх0ды є3гw2, и3 бытіE є3гw2 и3 вс‰ повелBніz є3гw2 и3 вс‰ зак0ны є3гw2 возвэсти1ши и5мъ и3 да впи1шеши пред8 ни1ми, и3 снабдsтъ вс‰ њправд†ніz мо‰ и3 вс‰ повелBніz мо‰ и3 сотворsтъ |.

12 И# расписaніе хрaма на верхY горы2: вси2 предёлы є3гw2 w4крестъ с™†z с™hхъ сyть.

13 Сeй зак0нъ хрaма, и3 сіS мёра трeбника, въ лaкоть лaктz и3 длaни, нёдро глубины2 лaкоть на лaкоть и3 лaкоть въ широтY, и3 њграждeніе ќстіz є3мY w4крестъ, пsди.

14 И# сіS высотA трeбника, и3 t глубины2 начaла вдолeніz є3гw2 ко њчисти1лищу вели1кому, є4же внизY, двyхъ лактeй, широтa же лaкоть: ґ t њчисти1лища мaлагw ко њчисти1лищу вели1кому л†кти четhри, и3 широтA лaкоть.

15 И# ґріи1лъ четhрехъ лактeй, ґ t ґріи1ла и3 вhше рогHвъ лaкоть:

16 ґріи1лъ же дванaдесzть лактeй въ долготY и3 дванaдесzть лактeй въ широтY, четвероуг0ленъ на четhри ч†сти сво‰.

17 И# њчисти1лище четыренaдесzть лактeй въ долготY и3 четыренaдесzть лактeй въ широтY, четвероуг0лно на четhри ч†сти сво‰: и3 њграждeніе є3мY w4крестъ њкружaющее є3го2 п0лъ лaктz, и3 њбдержaніе є3гw2 лaкоть w4крестъ, и3 степє1ни є3гw2 зрsщыz на вост0къ.

18 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: сі‰ зaпwвэди трeбника въ дeнь сотворeніz є3гw2, є4же возноси1ти на нeмъ всесожжє1ніz и3 возливaти нaнь кр0вь.

19 И# дaси жерцє1мъ и3 леvjтwмъ, и5же сyть t сёмене садyкова, приступaющымъ ко мнЁ, гlетъ гDь бGъ, є4же служи1ти мнЁ, телцA t говsдъ за грёхъ:

20 и3 да в0змутъ t кр0ве є3гw2 и3 да возложaтъ на четhри р0ги трeбника и3 на четhри ч†сти њчисти1лища и3 на њсновaніе w4крестъ, и3 њкропи1ши є5, и3 њчи1стzтъ є5:

21 и3 да в0змутъ телцA, и4же за грёхъ, и3 да сожжeтсz во tлучeннэмъ хрaмэ внЁ с™hхъ.

22 Ґ во вторhй дeнь да в0змутъ двA кHзлища t к0зъ непор0чныхъ за грёхъ и3 да њчи1стzтъ трeбникъ, ћкоже њчи1стиша телцeмъ.

23 И# є3гдA скончaютъ њчищeніе, да принесyтъ телцA t говsдъ непор0чна и3 nвнA t nвeцъ непор0чна,

24 и3 да принесетE пред8 гDа: и3 да возвeргутъ на нS жерцы2 с0ль и3 да вознесyтъ | гDеви всесожжє1ніz.

25 Сeдмь днjй да сотвори1ши к0злище за грёхъ по вс‰ дни6, и3 телцA t говsдъ и3 nвнA t nвeцъ непор0чна, да сотворsтъ сeдмь днjй:

26 и3 да њчи1стzтъ трeбникъ и3 њсвzтsтъ є3го2, и3 нап0лнzтъ рyки сво‰.

27 И# скончaютъ сeдмь днjй, и3 бyдетъ t nсмaгw днE и3 пот0мъ, сотворsтъ жерцы2 на жeртвенницэ всесожжє1ніz в†ша и3 ±же спасeніz вaшегw: и3 пріимy вы, гlетъ гDь.

 

Главa 44

1 И# њбрати1 мz на пyть врaтъ с™hхъ внёшнихъ, зрsщихъ на вост0ки: и3 сі‰ бsху затворє1нна.

2 И# речE гDь ко мнЁ: сі‰ вратA заключє1нна бyдутъ и3 не tвeрзутсz, и3 никт0же пр0йдетъ и4ми: ћкw гDь бGъ ї}левъ вни1детъ и4ми, и3 бyдутъ заключє1нна.

3 ЗанE старёйшина сeй сsдетъ въ ни1хъ ћсти хлёбъ пред8 гDемъ: по пути2 є3лaма [притв0ра] врaтъ вни1детъ и3 по пути2 є3гw2 и3зhдетъ.

4 И# введe мz по пути2 врaтъ ±же къ сёверу, прsмw хрaму: и3 ви1дэхъ, и3 сE, п0лнъ слaвы д0мъ гDень. И# пад0хъ ни1цъ на лицы2 моeмъ.

5 И# речE гDь ко мнЁ: сhне человёчь, сложи2 въ сeрдцы твоeмъ, и3 ви1ждь nчи1ма твои1ма и3 ўши1ма твои1ма слhши вс‰, є3ли6ка ѓзъ гlю съ тоб0ю, по всBмъ повелёніємъ хрaма гDнz и3 по всBмъ ўзаконeніємъ є3гw2: и3 ўстр0иши сeрдце твоE на вх0дъ хрaма по всBмъ и3сх0дамъ є3гw2 во всёхъ с™hхъ.

6 И# речeши къ д0му прогнэвлsющему мS, къ д0му ї}леву: сі‰ гlетъ гDь бGъ: да довлёетъ вaмъ t всёхъ беззак0ній вaшихъ, д0ме ї}левъ,

7 є4же вводи1ти вaмъ сhны и3ноплемeнничы неwбрBзаны сeрдцемъ и3 неwбрBзаны пл0тію, є4же бывaти и5мъ во с™hхъ мои1хъ, и3 њсквернsху |, є3гдA прин0сите вы2 хлёбы, тyкъ и3 мzсA и3 кр0вь: и3 преступaсте завётъ м0й во всёхъ беззак0ніихъ вaшихъ,

8 и3 не снабдёсте храни1ти стражбы6 во с™hхъ мои1хъ, и3 постaвисте стражeй стрещи2 стражбы6 с™hхъ мои1хъ себЁ.

9 Тогw2 рaди си1це гlетъ ґдwнаJ гDь: всsкъ сhнъ и3ноплемeнничь неwбрёзанъ сeрдцемъ и3 неwбрёзанъ пл0тію да не вни1детъ во с™†z мо‰ во всёхъ сынёхъ и3ноплемeнничихъ, и5же сyть средЁ д0му ї}лева:

10 но и3 леvjти, и4же tверг0шасz менє2, є3гдA заблуждaше ї}ль, и5же заблуди1ша t менє2 в8слёдъ п0мыслwвъ свои1хъ, и3 в0змутъ непрaвду свою2

11 и3 бyдутъ служaще во с™hхъ мои1хъ, вратари6 ў двeрій хрaма и3 служaщіи хрaму: тjи да закалaютъ жє1ртвы и3 всесожжє1ніz лю1демъ и3 тjи да стaнутъ пред8 людьми2, є4же служи1ти и5мъ.

12 Понeже служи1ша и5мъ пред8 лицeмъ кумjрwвъ свои1хъ, и3 бhсть д0му ї}леву въ мучeніе непрaвды: тогw2 рaди воздвиг0хъ на нS рyку мою2, гlетъ гDь бGъ (ї}левъ), и3 в0змутъ беззак0ніе своE,

13 и3 не пристyпzтъ ко мнЁ служи1ти мнЁ, ни приноси1ти ко с™ы6мъ сынHвъ ї}левыхъ, нижE ко с™ы6мъ с™hнь мои1хъ, и3 в0змутъ безчeстіе своE въ заблуждeніи, въ нeмже прельсти1шасz:

14 и3 ўчинsтъ | стрещи2 стражбы6 хрaма на вс‰ дэлA є3гw2

15 и3 на вс‰, є3ли6ка сотворsтъ жерцы2 и3 леvjти, сhнове садyкwвы, и5же сохрани1ша стражбы6 с™hнь мои1хъ (и3 пути6 мо‰), є3гдA заблуждaше д0мъ ї}левъ t менє2: сjи пристyпzтъ ко мнЁ, є4же служи1ти мнЁ, и3 стaнутъ пред8 лицeмъ мои1мъ, є4же приноси1ти мнЁ жeртву, тyкъ и3 кр0вь, гlетъ ґдwнаJ гDь.

16 Сjи вни1дутъ во с™†z мо‰ и3 сjи пристyпzтъ ко трапeзэ моeй, є4же служи1ти мнЁ, и3 сохранsтъ стражбы6 мо‰.

17 И# бyдетъ внегдA входи1ти и5мъ во вратA дворA внyтреннzгw, въ ри6зы льн‰ны да њблекyтсz, ґ да не њблекyтсz въ вwлнsны, внегдA служи1ти и5мъ t врaтъ дворA внyтреннzгw.

18 И# клобуки2 [Грeч.: кідaры.] льн‰ны да и4мутъ на главaхъ свои1хъ, и3 њпо‰саніz льн‰на да и4мутъ њ чрeслэхъ свои1хъ, и3 да не препоzсyютсz крёпкw:

19 и3 є3гдA и3сх0дzтъ къ лю1демъ во внёшній дв0ръ, да совлекyтсz ри1зъ свои1хъ, въ ни1хже тjи слyжатъ, и3 да положaтъ | въ прегрaдахъ с™hхъ, и3 њблекyтсz въ ри6зы и4ны, и3 да не њсвzтsтъ людjй въ ри1захъ свои1хъ:

20 и3 глaвъ свои1хъ да не њбрjютъ, и3 вл†съ свои1хъ да не растsтъ, покрывaюще покрhютъ главы6 сво‰.

21 И# вінA да не піeтъ всsкъ жрeцъ, є3гдA вх0дитъ во внyтренній дв0ръ.

22 И# вдови1цы и3 пущени1цы да не поeмлютъ себЁ въ женY, но т0кмw дэви1цу t плeмене д0му ї}лева: и3 ѓще бyдетъ вдовA жeрча, да џную п0ймутъ.

23 И# лю1ди мо‰ да научaтъ разлучaти междY с™hмъ и3 сквернaвымъ, и3 междY чи1стымъ и3 нечи1стымъ возвэстsтъ и5мъ.

24 И# на судЁ кр0ве тjи да стоsтъ, є4же разсуждaти: њправд†ніz мо‰ да њправдsтъ и3 суды2 мо‰ да сyдzтъ, и3 зак0ны мо‰ и3 повелBніz мо‰ во всёхъ прaздницэхъ мои1хъ сохранsтъ, и3 суббw6ты мо‰ њсвzтsтъ.

25 И# над8 дyшу человёка не пріи1дутъ њскверни1тисz [къ мeртвому да не прик0снутсz], но т0чію над8 nтцeмъ и3 мaтерію, и3 сhномъ и3 дщeрію, и3 брaтомъ и3 сестр0ю своeю, ћже не посzглA за мyжа, њскверни1тсz.

26 И# по њчищeніи своeмъ сeдмь днjй да сочтeтъ себЁ.

27 И# во џньже дeнь вх0дzтъ во дв0ръ внyтренній, є4же служи1ти во с™и1лищи, да принесyтъ њчищeніе, гlетъ гDь бGъ.

28 И# бyдетъ и5мъ въ наслёдіе: ѓзъ и5мъ наслёдіе, и3 њдержaніе и5мъ не дaстсz въ сынёхъ ї}левыхъ, ћкw ѓзъ њдержaніе и4хъ.

29 Жє1ртвы же и3 ±же за грэхи2 и3 за невёдэніе сjи да kдsтъ: и3 всsкое tлучeнное во ї}ли тBмъ да бyдетъ:

30 начaтки всёхъ и3 пeрвенцы всёхъ и3 ўч†стіz вс‰, t всёхъ начaткwвъ вaшихъ жерцє1мъ да бyдутъ: и3 начaтки жи6тъ вaшихъ да дaсте жерцY, є4же положи1ти благословє1ніz въ домёхъ вaшихъ.

31 И# всsкіz мертвечи1ны и3 ѕвэроsдины, t пти1цъ и3 t скHтъ да не kдsтъ жерцы2.

 

Главa 45

1 И# є3гдA раздэлsти вaмъ зeмлю въ наслёдіе, tлучи1те начaтокъ гDеви, с™о t земли2, въ долготY двyдесzти и3 пzти2 тhсzщъ, ґ въ широтY десzти2 тhсzщъ, с™о да бyдетъ во всёхъ предёлэхъ и4хъ w4крестъ.

2 И# да бyдутъ t тогw2 на с™0е пsть сHтъ, по пzти2 сHтъ четвероуг0лнw w4крестъ, разстоsніе же и4хъ пzтьдесsтъ лактeй w4крестъ.

3 И# t сегw2 размэрeніz да размёриши въ долготY двaдесzть пsть тhсzщъ, ґ въ широтY дeсzть тhсzщъ: и3 въ т0мъ да бyдетъ њсвzщeніе, с™†z с™hхъ.

4 С™о t земли2 да бyдетъ жерцє1мъ служaщымъ во с™ёмъ и3 да бyдетъ приступaющымъ служи1ти гDеви, и3 бyдетъ и5мъ мёсто на д0мы tлучє1нны њсвzщeнію и4хъ,

5 двaдесzть пsть тhсzщъ въ долготY и3 двaдесzть [Е#вр.: дeсzть.] тhсzщъ въ широтY да бyдетъ, леvjтwмъ служaщымъ хрaму, тBмъ во њдержaніе грaды ко њбитaнію.

6 И# њдержaніе грaда да дaси въ широтY пsть тhсzщъ, ґ въ долготY двaдесzть пsть тhсzщъ, ћкоже начaтокъ с™hхъ всемY д0му ї}леву да бyдетъ

7 и3 старёйшинэ t тогw2: и3 t сегw2 въ начaтки с™hхъ, во њдержaніе грaда по лицY начaткwвъ с™hнь и3 по лицY њдержaніz грaда, ±же къ м0рю, и3 t сyщихъ къ м0рю, ±же на вост0къ: долготa же ћкw є3ди1на чaсть t предBлъ и5же къ м0рю, и3 долготA ко предёлwмъ и5же на вост0къ земли2.

8 И# бyдетъ є3мY во њдержaніе во ї}ли, и3 да не наси1луютъ ктомY старBйшины ї}лєвы лю1демъ мои6мъ, и3 зeмлю да наслёдzтъ д0мъ ї}левъ по племенHмъ свои6мъ.

9 Сі‰ гlетъ гDь бGъ: да довлёютъ вaмъ, старBйшины ї}лєвы, непрaвду и3 њѕлоблeніе tвeржите, сyдъ же и3 прaвду сотвори1те: и3зыми1те наси1ліе t людjй мои1хъ, гlетъ гDь бGъ.

10 Вёсъ прaведный и3 мёра прaведна и3 хjніxъ прaведенъ да бyдутъ вaмъ въ мBры:

11 и3 хjніxъ тaкожде є3ди1нъ да бyдетъ вaмъ, є4же пріимaти, десsтаz чaсть гом0ра хjніxъ, и3 десsтаz чaсть гом0ра є4фі, мёра къ гом0ру да бyдетъ рaвна.

12 И# вёсъ, двaдесzть џволи сjкль, и3 двaдесzть пsть сjклей, и3 двaдесzть сjклей, и3 пzтьнaдесzть сjклей мнaсъ бyдетъ вaмъ.

13 И# сeй начaтокъ, є3г0же tлучитE, шестyю чaсть мёры t гом0ра пшени1цы и3 шестyю чaсть є4фі t к0ра kчмeнz.

14 Зaповэдь же њ є3лeи, мёру є3лeа t десzти2 мёръ, понeже дeсzть мёръ сyть гом0ръ.

15 И# nвчA є3ди1но t десzти2 nвeцъ ўчaстіе t всёхъ nтeчествъ ї}левыхъ, на жє1ртвы и3 на всесожжє1ніz и3 на спасeніе, є4же ўмоли1ти њ вaсъ, гlетъ гDь бGъ.

16 Вси1 же лю1діе земли2 да дадsтъ сeй начaтокъ старёйшинэ ї}леву,

17 и3 старёйшиною да бывaютъ всесожжє1ніz: и3 жє1ртвы и3 возлі‰ніz бyдутъ въ прaздники и3 въ новомcчіz, и3 въ суббw6ты и3 во вс‰ прaздники д0му ї}лева: т0й сотвори1тъ ±же за грэхи2 и3 жeртву, и3 всесожжє1ніz и3 ±же спасeніz, є4же ўмолsти њ д0мэ ї}левэ.

18 Тaкw гlетъ гDь бGъ: въ пeрвый мцcъ, во є3ди1нъ дeнь мцcа, да в0змете телцA t говsдъ непор0чна, є4же њчи1стити с™0е:

19 и3 да в0зметъ жрeцъ t кр0ве њчищeніz и3 да возліeтъ на прaги хрaма и3 на четhри ќглы с™и1лища, и3 на жeртвенникъ и3 на прaги врaтъ дворA внyтреннzгw.

20 И# си1це да сотвори1ши въ седмhй мцcъ: во є3ди1нъ (дeнь) мцcа в0змеши t коегHждо невёдущагw и3 t младeнца, и3 њчи1стите хрaмъ.

21 Въ пeрвый мцcъ, четвертагwнaдесzть днE мцcа, да бyдетъ вaмъ пaсха прaздникъ: сeдмь днjй да ћсте њпрэсн0ки.

22 И# сотвори1тъ старёйшина въ т0й дeнь за сS и3 за д0мъ и3 за вс‰ лю1ди земли2, телцA за грёхъ:

23 въ сeдмь же днjй прaздника да сотвори1тъ всесожжє1ніz гDеви сeдмь телцє1въ и3 сeдмь nвнHвъ непор0чныхъ по всsкъ дeнь седми2 днjй: и3 за грёхъ к0злище t к0зъ на всsкъ дeнь, и3 жeртву,

24 и3 њпрэсн0ки телцY и3 њпрэсн0ки nвнY да сотвори1ши, и3 є3лeа јнъ њпрэсн0ку.

25 Въ седмhй же мцcъ, въ пzтыйнaдесzть дeнь мцcа, въ прaздницэ сотвори1ши по томyжде, сeдмь днjй, ћкоже и3 за грёхъ, и3 ћкоже всесожжє1ніz, и3 ћкоже дaръ, и3 ћкоже мaсло древsное.

 

Главa 46

1 Сі‰ гlетъ гDь бGъ: вратA, ±же во дворЁ внyтреннемъ зр‰щаz на вост0къ, да бyдутъ затворє1на на шeсть днjй дёлныхъ: въ дeнь же суббHтный да tверзaютсz, и3 въ дeнь новомcчіz да tвeрзутсz.

2 И# вни1детъ старёйшина по пути2 є3лaма [притв0ра] врaтъ внёшнихъ и3 да стaнетъ ў преддвeріz врaтъ, и3 да сотворsтъ жерцы2 всесожжє1ніz є3гw2 и3 ±же спасeніz є3гw2:

3 и3 да покл0нитсz ў преддвeріz врaтъ и3 и3зhдетъ, вратa же да не заключaтсz до вeчера, и3 да покланsютсz лю1діе земли2 ў преддвeріz врaтъ тёхъ въ суббw6ты и3 въ новомcчіz пред8 гDемъ.

4 И# всесожжє1ніz да принесeтъ старёйшина въ дeнь суббHтный гDеви, шeсть ѓгнцєвъ непор0чныхъ и3 nвнA непор0чна,

5 и3 манаY [дaръ], њпрэсн0къ nвнY, и3 ѓгнцємъ жeртву, дaръ руки2 своеS, и3 є3лeа јнъ њпрэсн0ку.

6 И# въ дeнь новомcчіz телeцъ t стaда непор0ченъ и3 шeсть ѓгнцєвъ и3 nвeнъ непор0ченъ да бyдетъ,

7 и3 њпрэсн0къ телцY и3 њпрэсн0къ nвнY да бyдетъ манаA, и3 ѓгнцємъ, ћкоже пости1гнетъ рукA є3гw2, и3 мaсла јнъ њпрэсн0ку.

8 И# є3гдA вх0дитъ старёйшина, по пути2 є3лaма врaтъ да вни1детъ и3 по пути2 врaтъ да и3зhдетъ.

9 И# є3гдA вх0дzтъ лю1діе земли2 пред8 гDа въ прaздники, входsщіи по пути2 врaтъ зрsщихъ на сёверъ поклони1тисz, да и3сх0дzтъ по пути2 врaтъ ±же на ю4гъ: и3 и5же вх0дzтъ по пути2 врaтъ ±же на ю4гъ, да и3сх0дzтъ по пути2 врaтъ ±же на сёверъ, да не возвращaютсz во вратA, и4миже внид0ша, но прsмw и5мъ да и3зhдутъ.

10 И# старёйшина посредЁ и4хъ, є3гдA тjи вх0дzтъ, да вни1детъ съ ни1ми, и3 є3гдA и3сх0дzтъ, да и3зhдетъ.

11 И# въ прaздники и3 въ торжєствA да бyдетъ манаA њпрэсн0къ телцY и3 њпрэсн0къ nвнY, и3 ѓгнцємъ, ћкоже пости1гнетъ рукA є3гw2, и3 є3лeа јнъ њпрэсн0ку.

12 Ѓще же сотвори1тъ старёйшина и3сповёданіе, всесожжeніе спасeніz гDеви, и3 tвори1тъ себЁ вратA зр‰щаz на вост0къ и3 сотвори1тъ всесожжeніе своE и3 ±же спасeніz своегw2, ћкоже є4сть њбhчай твори1ти въ дeнь суббHтный: и3 да и3зhдетъ и3 затвори1тъ двє1ри по и3схождeніи своeмъ:

13 ѓгнца же є3динолётнаго непор0чна да сотвори1тъ во всесожжeніе на всsкъ дeнь гDеви, заyтра да сотвори1тъ є3го2.

14 И# манаA [приношeніе] да сотвори1тъ над8 ни1мъ заyтра заyтра, шестyю чaсть мёры, и3 є3лeа трeтію чaсть јна, є4же смэси1ти семідaлъ манаA гDеви, зaповэдь вёчнаz пrнw.

15 Да сотворитE ѓгнца, и3 манаA, и3 мaсло древsно да сотворитE заyтра всесожжeніе пrнw.

16 Сі‰ гlетъ гDь бGъ: ѓще дaстъ старёйшина даsніе є3ди1ному t сынHвъ свои1хъ t наслёдіz своегw2, сіE сынHмъ є3гw2 да бyдетъ: њдержaніе и4хъ сіE въ наслёдіе.

17 Ѓще же дaстъ даsніе є3ди1ному t р†бъ свои1хъ, да бyдетъ є3мY до лёта tпущeніz, и3 да воздaстъ старёйшинэ: nбaче наслёдіе сынHвъ є3гw2 и5мъ да бyдетъ.

18 И# да не взeмлетъ старёйшина t наслёдіz людjй є4же наси1лити и5мъ, t њдержaніz своегw2 дaстъ наслёдіе сынHмъ свои6мъ: ћкw да не расточaтсz лю1діе мои2 кjйждо t њдержaніz своегw2.

19 И# введe мz во вх0дъ врaтъ, ±же къ ю4гу, въ прегрaду с™hхъ жерцє1въ, зрsщую на сёверъ: и3 сE, тaмw мёсто tлучeно.

20 И# речE ко мнЁ: сіE мёсто є4сть, и3дёже варsтъ жерцы2, ±же за невёдэніе и3 ±же за грэхи2, и3 тaмw да пекyтъ манаY весьмA, є4же не и3зноси1ти во дв0ръ внёшній њсвzщaти лю1ди.

21 И# и3зведe мz во дв0ръ внёшній и3 њбведe мz на четhри ч†сти дворA: и3 сE, дв0ръ по ќгламъ дворA.

22 По ќглу дв0ръ, на четhрехъ ќглэхъ дворA, дв0ръ мaлый въ долготY лактeй четhредесzть, ґ въ широтY лактeй три1десzть, мёра є3ди1на четhремъ.

23 И# прегр†ды w4крестъ въ ни1хъ, w4крестъ четhремъ: и3 пов†рни ўстр0єныz под8 прегрaдами w4крестъ.

24 И# речE ко мнЁ: сjи д0мове поварHвъ, и3дёже варsтъ служaщіи хрaму заколє1ніz людск†z.

 

Главa 47

1 И# введe мz ко преддвeрію хрaма, и3 сE, водA и3схождaше и3з8 под8 непокровeннагw хрaма на вост0къ, ћкw лицE хрaма зрsше на вост0къ, и3 и3схождaше водA t страны2 деснhz, t ю4га къ жeртвеннику.

2 И# и3зведe мz по пути2 врaтъ ±же на сёверъ и3 њбведe мz путeмъ врaтнымъ внэyду ко вратHмъ дворA, зрsщагw на вост0къ, и3 сE, водA и3схождaше t страны2 деснhz,

3 ћкоже и3сх0дъ мyжа проти1ву: и3 мёра въ руцЁ є3гw2: и3 и3змёри тhсzщу мёрою, и3 прeйде вод0ю в0ду њставлeніz [Е#вр.: и3 преведe мz чрез8 в0ду дaже до глeзнъ.].

4 И# (пaки) и3змёри тhсzщу, и3 преведe мz чрез8 в0ду, и3 взhде водA до колёнъ: и3 размёри тhсzщу, и3 взhде водA дaже до чрeслъ.

5 И# размёри тhсzщу, пот0къ, и3 не возм0же прейти2 [Е#вр.: и3 не мог0хъ прейти2.], ћкw кипsше водA, ѓки шyмъ пот0чный, є3гHже не прeйдутъ.

6 И# речE ко мнЁ: ви1дэлъ ли є3си2, сhне человёчь; И# ведe мz и3 њбрати1 мz на брeгъ рёчный, во њбращeніи моeмъ:

7 и3 сE, на брeзэ рёчнэмъ древесA мнHга ѕэлw2 сю1ду и3 сю1ду.

8 И# речE ко мнЁ: водA сіS текyщаz въ галілeю, ћже на вост0къ, и3 низхождaше ко ґравjи, и3 грzдsше до м0рz къ водЁ и3сх0да, и3 и3сцэли1тъ в0ды:

9 и3 бyдетъ всsка душA жив0тныхъ врёющихъ, на вс‰, на нsже нaйдетъ тaмw рэкA, жи6ва бyдутъ: и3 бyдутъ тaмw ры6бы мнHги ѕэлw2, ћкw пріи1детъ тaмw водA сіS и3 и3сцэли1тъ, и3 жи1во бyдетъ всsкое, на нeже ѓще пріи1детъ рэкA, тaмw жи1во бyдетъ.

10 И# стaнутъ тaмw рhбаріе t їнгаддA до и3нгалjма: суши1ло мрeжамъ бyдетъ, њ себЁ бyдетъ: и3 ры6бы є3S ћкw ры6бы м0рz вели1кагw, мн0жество мн0го ѕэлw2.

11 И# во и3сх0дэ є3S и3 во њбращeніи є3S и3 въ возвышeніи є3S мэлины6 є3S не и3сцэлsтсz, въ с0ль вдадyтсz:

12 и3 над8 рэкY взhдетъ, и3 на брeзэ є3S џба п0лы, всsкое дрeво kд0мое не њбетшaетъ ў неS, ни њскудёетъ пл0дъ є3гw2, н0вости своеS пeрвый пл0дъ принесeтъ, и4бо в0ды и4хъ сі‰ t с™hхъ и3сх0дzтъ, и3 бyдетъ пл0дъ и4хъ въ снёдь и3 прозzбeніе и4хъ во здрaвіе.

13 Си1це гlетъ гDь бGъ: сі‰ предёлы наслёдите земли2, двунaдесzти племенHмъ сынHвъ ї}левыхъ приложeніе ќжа.

14 И# наслёдите ю5 кjйждо, ћкоже брaтъ є3гw2, на ню1же воздвиг0хъ рyку мою2, є4же дaти ю5 nтцє1мъ и4хъ, и3 падeтъ землS сіS вaмъ въ наслёдіе.

15 И# сjи предёлы земли2 на сёверъ, t м0рz вели1кагw сходsщагw и3 tдэлsющагw вх0дъ и3маселдaмъ,

16 маавfирaсъ, є3врамиліaмъ средЁ предBлъ дамaсковыхъ и3 средЁ предBлъ и3мafовыхъ, дворы2 саvн†ни, и5же сyть вhше предBлъ ґvранітjдскихъ.

17 Сjи предёлы t м0рz: t дворA є3нaнова, предёлы дамaскwвы, и3 ±же къ сёверу, и3 предёлъ є3мafовъ, и3 предёлъ сёверскъ.

18 И# ±же на вост0ки: междY ґvранітjдою и3 междY дамaскомъ, и3 междY галаадjтідою и3 междY землeю ї}левою, їoрдaнъ дэли1тъ къ м0рю, є4же на вост0ки фjнікwвъ: сі‰ на вост0ки.

19 И# ±же къ ю4гу и3 лjву: t fемaна и3 фjнікwвъ дaже до воды2 марімHfъ-кади1мъ, продолжaющеесz къ м0рю вели1кому.

20 СіS странA ю4га и3 лjва, сіS странA м0рz вели1кагw раздэлsетъ дaже прsмw вх0ду и3мafъ, дaже до вх0да є3гw2: сі‰ сyть ±же къ м0рю и3мafъ.

21 И# раздэли1те зeмлю вaмъ, племенHмъ ї}лєвымъ.

22 Расположи1те ю5 жрeбіемъ вaмъ и3 пришeлцємъ њбитaющымъ средЁ вaсъ, и5же роди1ша сhны посредЁ вaсъ, и3 бyдутъ вaмъ ћкw тузeмцы въ сынёхъ ї}левыхъ: съ вaми да kдsтъ во ўчaстіи средЁ племeнъ ї}левыхъ,

23 и3 бyдутъ въ плeмени пришeлцєвъ, въ пришeлцэхъ и5же съ ни1ми: тaмw дади1те ўчaстіе и5мъ, гlетъ гDь бGъ.

 

Главa 48

1 Сі‰ же и3менA племeнъ t начaла є4же къ сёверу, по странЁ схождeніz раздэлsющагw ко вх0ду и3мafову дворA є3нaнz, предёлъ дамaсковъ къ сёверу по странЁ и3мafова дворA: и3 бyдутъ и5мъ ±же на вост0ки, дaже до м0рz, дaново є3ди1но.

2 И# t предBлъ дaновыхъ къ вост0кwмъ дaже до м0рz, ґси1рово є3ди1но.

3 И# t предBлъ ґси1ровыхъ, t сyщихъ къ вост0кwмъ, дaже до морS, нефfалjмле є3ди1но.

4 T предBлъ же нефfалjмлихъ t страны2 вост0чныz дaже до страны2 м0рz, манассjино є3ди1но.

5 T предBлъ же манассjиныхъ, сyщихъ на вост0ки, дaже до сyщихъ къ м0рю, є3фрeмле є3ди1но.

6 T предBлъ же є3фрeмлихъ, и5же на вост0къ, дaже до морS, руви1мле є3ди1но.

7 T предBлъ же руви1млихъ, и5же на вост0ки, дaже до м0рz, їyдино є3ди1но.

8 Ґ t предBлъ їyдиныхъ, и5же къ вост0кwмъ, дaже до м0рz, бyдетъ начaтокъ ўдэлeніz двaдесzти и3 пzти2 тhсzщъ широтA, и3 долготA ћкоже є3ди1на t частeй сyщихъ къ вост0кwмъ, и3 дaже до тёхъ ±же къ м0рю: и3 бyдетъ с™0е посредЁ и4хъ.

9 Начaтокъ, є3г0же tдэлsтъ гDеви, въ долготY двaдесzть и3 пsть тhсzщъ и3 въ широтY двaдесzть и3 пsть тhсzщъ.

10 T си1хъ бyдетъ начaтокъ с™hхъ жерцє1мъ, къ сёверу (въ долготY) двaдесzть и3 пsть тhсzщъ, и3 къ м0рю въ широтY дeсzть тhсzщъ, и3 къ вост0ку дeсzть тhсzщъ, и3 на ю4гъ въ долготY двaдесzть и3 пsть тhсzщъ: и3 горA с™hхъ бyдетъ посредЁ є3гw2

11 жерцє1мъ, њсвzщє1ннымъ сынHмъ садyкwвымъ, стрегyщымъ стражбы6 хрaма, и5же не прельсти1шасz во прельщeніе сынHвъ ї}левыхъ, ћкоже прельсти1шасz леvjти.

12 И# бyдетъ и5мъ начaтокъ даeмый t начaткwвъ земли2, с™0е с™hхъ t предBлъ леvjтскихъ.

13 Леvjтwмъ же бли6жнzz предёлwвъ жрeческихъ, двaдесzти и3 пzти2 тhсzщъ въ долготY, ґ въ широтY десzти2 тhсzщъ: всS долготA двaдесzти и3 пzти2 тhсzщъ, ґ широтA десzти2 тhсzщъ.

14 Да не продaстсz t негw2, ни замэни1тсz, нижE tи1мутсz пє1рваz жи6та земли2, ћкw с™о є4сть гDеви.

15 Пsть же тhсzщъ и3збыт0чныхъ въ широтЁ двaдесzти и3 пzти2 тhсzщей, предгрaдіе да бyдетъ грaду на вселeніе и3 въ разстоsніе є3гw2: и3 да бyдетъ грaдъ средЁ є3гw2.

16 И# сі‰ мBры є3гw2: t сёвера четhре тhсzщы и3 пsть сHтъ, и3 t ю4га четhре тhсzщы и3 пsть сHтъ, и3 t востHкъ четhре тhсzщы и3 пsть сHтъ, и3 t м0рz четhре тhсzщы и3 пsть сHтъ.

17 И# да бyдетъ разстоsніе грaду къ сёверу двyсту и3 пzти1десzти, и3 къ ю4гу двyсту и3 пzти1десzти, и3 на вост0къ двyсту и3 пzти1десzти, и3 къ м0рю двyсту и3 пzти1десzти.

18 И#збыт0къ же долготы2 держaщьсz начaткwвъ с™hхъ дeсzть тhсzщъ къ вост0кwмъ и3 дeсzть тhсzщъ къ м0рю: и3 бyдутъ начaтки с™aгw, и3 бyдутъ жи6та є3S во хлёбы дёлающымъ грaдъ.

19 Дёлающіи же грaдъ да дёлаютъ є3го2 t всёхъ племeнъ ї}левыхъ.

20 Вeсь начaтокъ двaдесzти и3 пzти2 тhсzщъ на двaдесzть и3 пsть тhсzщъ: четвероуг0лнw tдэли1те t негw2 начaтокъ с™aгw, t њдержaніz грaдскагw,

21 ґ и3збhтокъ старёйшинэ t сегw2: и3 t џнагw, t начaткwвъ с™aгw и3 во ўчaстіе грaда, спреди2 на двaдесzть и3 пsть тhсzщъ долготA, до предBлъ, и5же къ м0рю и3 къ вост0кwмъ, спреди2 на двaдесzть и3 пsть тhсzщъ, до предBлъ, и5же къ м0рю, бли1з8 частeй старёйшины: и3 да бyдетъ начaтокъ с™hхъ и3 њсвzщeніе хрaма средЁ є3гw2.

22 T ўчaстіz же леvjтска и3 t ўчaстіz грaда, средЁ старёйшинъ, бyдетъ средЁ предBлъ їyдиныхъ и3 средЁ предBлъ веніамjнихъ, и3 старёйшинъ да бyдетъ.

23 Ґ и3збhточное племeнъ t сyщихъ къ вост0кwмъ дaже до сyщихъ къ м0рю, веніамjново є3ди1но.

24 T предBлъ же веніамjнихъ къ вост0кwмъ дaже до страны2 ћже къ м0рю, сmмеHне є3ди1но.

25 T предBлъ же сmмеHнихъ, t страны2 ћже на вост0къ дaже до страны2 ћже къ м0рю, їссахaрово є3ди1но.

26 Ґ t предBлъ їссахaровыхъ, t вост0кwвъ дaже до м0рz, завулHне є3ди1но.

27 T предBлъ же завулHнихъ, t вост0ка дaже до страны2 м0рz, гaдово є3ди1но.

28 T предBлъ же гaдовыхъ, t вост0ка дaже до лjвы: и3 бyдутъ предёлы є3гw2 t ю4га, и3 воды2 варімHfъ-кaдиса, наслёдіz дaже до м0рz вели1кагw.

29 СіS землS, ю4же расположи1те жрeбіемъ племенHмъ ї}лєвымъ: и3 сjи раздёлы и4хъ, гlетъ гDь бGъ.

30 И# сjи и3сх0ды грaда, и5же къ сёверу, четhре тhсzщы и3 пsть сHтъ мёрою:

31 вратa же грaда по и3менHмъ племeнъ ї}левыхъ: вратA тр0z на сёверъ: вратA руви6млz є3ди6на, вратa же ї{дина є3ди6на и3 вратA леv‡ина є3ди6на:

32 и3 на вост0къ четhре тhсzщы и3 пsть сHтъ, и3 вратA тр0z: вратA є3ди6на їHсифwва, вратa же є3ди6на веніам‡нz и3 вратA дaнwва є3ди6на:

33 и3 ±же къ ю4гу четhре тhсzщы и3 пsть сHтъ мёрою, и3 вратA тр0z: вратA є3ди6на сmмеHну, вратa же є3ди6на їссахaру и3 вратA є3ди6на завулHну:

34 и3 ±же къ м0рю четhре тhсzщы и3 пsть сHтъ мёрою: вратA тр0z: вратA є3ди6на гaдwва, и3 вратA ґси1рwва є3ди6на и3 вратA нефfалjмwва є3ди6на.

35 Њкрyглость же nсминaдесzти тhсzщъ: и4мz же грaду, t негHже днE бyдетъ, гDь тaмw бyдетъ и4мz є3мY.

 

Конeцъ кни1зэ прbр0ка їезекjилz: и4мать въ себЁ глaвъ м7}

 

 


Система Orphus Заметили ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter


<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>