<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>


См. также: Четвертая книга Царств
(русский гражданский шрифт)

ПОИСК ФОРУМ

 

 

Ветхий Завет

Библия, церковнославянский язык

 

Главы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

 

Кни1га д7 цaрствъ

Главa 1

1 И# tступи2 мwaвъ t ї}лz, по ўмeртвіи ґхаaвли.

2 Њхозjа же падE и3з8 nкнA, є4же въ г0рницэ є3гw2 въ самарjи, и3 разболёсz, и3 послA послы2 и3 речE къ ни6мъ: и3ди1те и3 вопроси1те ў ваaла сквeрнагw б0га ґккарHнска, ѓще жи1въ бyду t болёзни моеS сеS; и3 и3д0ша вопрошaти є3гw2 рaди.

3 И# ѓгGлъ гDень речE ко и3ліи2 fесвjтzнину, глаг0лz: востaвъ, и3ди2 на срётеніе послHмъ nхозjи царS самарjйска и3 речeши къ ни6мъ: и3ли2 нёсть бGа во ї}ли, ћкw грzдeте вопрошaти ваaла сквeрнаго б0га во ґккарHнэ;

4 и3 сегw2 рaди си1це гlетъ гDь џдръ, на нег0же возшeлъ є3си2 тY, не и4маши слёзти съ негw2, ћкw тY смeртію ќмреши, И# и4де и3ліA и3 речE къ ни6мъ.

5 И# возврати1шасz послы2 къ немY, и3 речE къ ни6мъ: что2 ћкw возврати1стесz;

6 И# рёша къ немY: мyжъ и3зhде въ срётеніе нaмъ и3 речE къ нaмъ: и3ди1те возврати1тесz къ царю2 послaвшему вы2 и3 глаг0лите къ немY: си1це гlетъ гDь: и3ли2 немY бGа во ї}ли, ћкw вы2 грzдeте вопрошaти ваaла сквeрнаго б0га во ґккарHнэ; сегw2 рaди t nдрA, на нег0же возшeлъ є3си2, не и4маши слёзти съ негw2, ћкw тY смeртію ќмреши.

7 И# речE къ ни6мъ цaрь, глаг0лz: как0въ вз0ромъ бsше мyжъ т0й вшeдый въ срётеніе вaмъ и3 глаг0лавый вaмъ словесA сі‰;

8 И# рёша къ немY: мyжъ космaтъ и3 п0zсомъ ўсмeннымъ препоsсанъ њ чрeслэхъ свои1хъ. И# речE цaрь: и3ліA fесвjтzнинъ сeй є4сть.

9 И# послA къ немY старёишину пzтьдесsтника и3 пzтьдесsтъ мужeй є3гw2. И# взhде и3 пріи1де къ немY: и3 сE, и3ліA бЁ сэдS верхY горы2. И# глаг0ла пzтьдесsтникъ къ немY и3 речE: человёче б9іи, цaрь зовeтъ тS, сни1ди.

10 И# tвэщA и3ліA и3 речE къ пzтьдесsтнику: ѓще є4смь человёкъ б9ій ѓзъ, то2 да сни1детъ џгнь съ небесE и3 снёстъ тS и3 пzтьдесsтъ твои1хъ (съ тоб0ю). И# сни1де џгнь съ небесE и3 снэдE є3го2 и3 пzтьдесsтъ мужeй є3гw2.

11 И# приложи2 цaрь послaти къ немY другaго пzтьдесsтника и3 пzтьдесsтъ (мужeй) съ ни1мъ. И# возшeдъ, и3 глаг0ла пzтьдесsтникъ къ немY и3 речE: человёче б9ій, си1це глаг0летъ цaрь: потщaвсz сни1ди.

12 И# tвэщA и3ліA и3 глаг0ла къ немY и3 речE: ѓще человёкъ б9ій ѓзъ є4смь, то2 да сни1детъ џгнь съ небесE, и3 да снёстъ тS и3 пzтьдесsтъ (мужeй) съ тоб0ю. И# сни1де џгнь съ небесE и3 снэдE є3го2 и3 пzтьдесsтъ мужeй є3гw2.

13 И# приложи2 цaрь є3щE послaти старёишину, пzтьдесsтника трeтіzго, и3 пzтьдесsтъ мужeй съ ни1мъ. И# пріи1де къ немY пzтьдесsтникъ трeтій, и3 поклони1сz на кwлёна сво‰ пред8 и3ліeю, и3 моли2 є3го2, и3 глаг0ла къ немY и3 речE: человёче б9ій, пощади2 дyшу мою2 и3 дyшу р†бъ твои1хъ си1хъ пzтьдесsтъ пред8 nчи1ма твои1ма:

14 сE, сни1де џгнь съ небесE и3 поzдE двA пzтьдес‰тника пє1рвыz съ пzтіюдесzтми2 и4хъ: и3 нн7э да пощади1тсz душA рабHвъ твои1хъ пред8 nчи1ма твои1ма.

15 И# глаг0ла ѓгGлъ гDень ко и3ліи2 и3 речE: сни1ди съ ни1мъ, не ўб0йсz t лицA и5хъ. И# востA и3ліA и3 сни1де съ ни1мъ къ царю2,

16 и3 глаг0ла къ немY и3 речE: си1це гlетъ гDь: что2 ћкw послaлъ є3си2 послы2 вопрошaти ваaла сквeрнаго б0га во ґккарHнэ, ѓки бы не бhлъ бGъ во ї}ан, є4же вопроси1ти t негw2 словесE; сегw2 рaди t nдрA, нaньже возшeлъ є3си2 тY, не и4маши слёзти съ негw2 ћкw смeртію ќмреши.

17 И# ќмре по гlу гDню, є3г0же гlг0ла и3ліA. И# цaрствова їwрaмъ брaтъ nхозjинъ вмёстw є3гw2, понeже не и3мЁ сhна nхозjа, въ лёто втор0е їwрaма сhна їwсафaта царS їyдина.

18 И# прHчаz словeсъ nхозjиныхъ, є3ли6ка сотвори2, не сE ли, сі‰ пи6саиа въ кни1гахъ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;

 

Главa 2

1 И# бhсть внегдA взsти гDу и3лію2 въ ви1хрэ ћкw на нeбо и3 и3дsше и3ліA и3 є3ліссeй t галгaлъ.

2 И# речE и3ліA ко є3ліссeю: сэди2 u5бо здЁ, ћкw гDь послa мz до веfи1лz И# речE є3ліссeй: жи1въ гDь и3 живA душA твоS, ѓще њстaвлю тS И# пріид0ста въ веfи1ль.

3 И# пріид0ша сhнове прор0честіи, и5же въ веfи1ли, ко є3ліссeю и3 рёша къ немY: разумёеши ли, ћкw взимaетъ гDь днeсь господи1на твоего2 верхY главы2 твоеS (t тебє2); И# речE: и3 ѓзъ ўразумёхъ, молчи1те.

4 И# речE и3ліA ко є3ліссeю: сsди u5бо здЁ, ћкw гDь послa мz во їеріхHнъ. И# речE є3ліссeй: жи1въ гDь и3 живA душA твоS, ѓще њстaвлю тS. И# пріид0ста во їеріхHнъ.

5 И# прибли1жишасz сhнове прор0кwвъ, и4же во їеріхHнэ, ко є3ліссeю и3 рёша є3мY: разумёеши ли, ћкw днeсь взeмлетъ гDь господи1на твоего2 свhше главы2 твоеS (t тебє2); И# речE: и4бо и3 ѓзъ ўразумёхъ, молчи1те.

6 И# речE є3мY и3ліA: сэди2 здЁ, ћкw гDь послa мz до їoрдaна. И# речE є3ліссeй: жи1въ гDь и3 живA душA твоS, ѓще њстaвлю тебє2. И# поид0ста џба,

7 и3 пzтьдесsтъ мужeй t сынHвъ прор0ческихъ, и3 стaша проти1ву и3здалeча: и3 сjи џба стaста при їoрдaнэ.

8 И# пріsтъ и3ліA ми1лwть свою2, и3 сви1тъ ю5, и3 ўдaри є4ю въ в0ду, и3 разступи1сz водA сю1ду и3 сю1ду: и3 проид0ста џба по сyху.

9 И# бhсть преходsщема и4ма, и3 речE и3ліA ко є3ліссeеви: проси2, что2 сотворю1 ти прeжде нeже взsтъ бyду t тебє2. И# речE є3ліссeй: да бyдетъ u5бо д¦ъ, и4же въ тебЁ, сугyбъ во мнЁ.

10 И# речE и3ліA: њжeсточилъ є3си2 проси1ти: ѓще ќзриши мS взeмлема t тебє2, бyдетъ ти2 тaкw: ѓще ли не (ќзриши), и3 бyдетъ.

11 И# бhсть и3дyщема и4ма, и3дsста и3 глаг0ласта: и3 сE, колесни1ца џгненнаz и3 к0ни џгненніи, и3 раздэли1ша междY nбёма. И# взsтъ бhсть и3ліA ви1хромъ ћкw на нeбо.

12 И# є3ліссeй зрsше и3 вопіsше: џтче, џтче, колесни1ца ї}лева и3 к0нница є3гw2. И# не ўви1дэ є3гw2 ктомY: и3 ћтсz (є3ліссeй) за ри6зы сво‰, и3 растерзA | въ двA растєрзaніz,

13 и3 взS ми1лwть и3лінY є3ліссeй пaдшую верхY є3гw2, и3 возврати1сz є3ліссeй, и3 стA на брeзэ їoрдaновэ.

14 И# пріsтъ (є3ліссeй) ми1лwть и3ліинY, ћже падE верхY є3гw2, и3 ўдaри въ в0ду, и3 не разступи1сz водA. И# речE: гдЁ бGъ и3ліи1нъ ґффw2; И# ўдaри є3ліссeй в0ды (втори1цею), и3 разступи1шасz сю1ду и3 сю1ду, и3 прeйде є3ліссeй по сyху.

15 И# ви1дэша є3го2 сhнове прор0честіи, и5же во їеріхHнэ сопроти1въ, и3 рёша: почи2 д¦ъ и3ліи1нъ на є3ліссeи. И# пріид0ша на срётеніе є3мY и3 поклони1шасz є3мY до земли2,

16 и3 рёша къ немY: сE, нн7э со џтрwки твои1ми пzтьдесsтъ мужeй сынHвъ си1льныхъ: шeдше да взhщутъ господи1на твоего2, є3дA кaкw д¦ъ гDень взS, и3 повeрже є3го2 на їoрдaнэ, и3ли2 на є3ди1нэй t г0ръ, и3ли2 на є3ди1нэмъ t холмHвъ и3 речE є3ліссeй: не посылaйте.

17 И# принудиша є3го2, и3 д0ндеже ўстыдёсz, и3 речE: посли1те. И# послaша пzтьдесsтъ мужeй, и3 и3скaша три2 дни6, и3 не њбрэт0ша є3гw2,

18 и3 возврати1шасz къ немY: и3 т0й сэдsше во їеріхHнэ. И# речE є3ліссeй къ ни6мъ: не глаг0лахъ ли къ вaмъ, не и3ди1те;

19 И# рёша мyжіе грaда ко є3ліссeю: сE, жили1ще грaда блaго, ћкоже ты2, господи1не, ви1диши, но в0ды ѕлы6 и3 землS непл0дна.

20 И# речE є3ліссeй: принеси1те ми2 водон0съ н0въ, и3 всhплите въ џнь с0ль. И# взsша, и3 принес0ша къ немY.

21 И# и3зhде є3ліссeй на и3схHдища вwднaz, и3 всhпа тY с0ль, и3 речE: си1це гlетъ гDь: и3зцэли1хъ в0ды сі‰, не бyдетъ t ни1хъ ктомY смeрти и3 непл0дства.

22 И# и3зцэлёша в0ды до днE сегw2, по глаг0лу є3ліссeеву, є3г0же глаг0ла.

23 И# взhде tтyду во веfи1ль. И# восходsщу є3мY путeмъ, и3 дёти м†лы и3зыд0ша и3з8 грaда, и3 ругaхусz є3мY, и3 рёша є3мY: грzди2, плэши1вэ, грzди2.

24 И# њзрёсz в8слёдъ и5хъ, и3 ви1дэ |, и3 проклsтъ | и4менемъ гDнимъ. И# сE, и3зыд0ша двЁ медвёдицы и3з8 дубрaвы и3 растерзaша t ни1хъ четhредесzть двA џтрwчища.

25 И# и4де tтyду въ г0ру карми1лскую, и3 tтyду возврати1сz въ самарjю.

 

Главa 3

1 И# їwрaмъ сhнъ ґхаaвовъ воцари1сz над8 ї}лемъ въ самарjи, въ лёто nсмоенaдесzть їwсафaта царS їyдина, и3 цaрствова лётъ дванaдесzть,

2 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима: nбaче не ћкоже nтeцъ є3гw2 и3 не ћкоже мaти є3гw2: и3 разруши2 к†пища ваaлwва, ±же сотвори2 nтeцъ є3гw2:

3 nбaче ко грэхY їеровоaма сhна навaтова, и4же введE во грёхъ ї}лz, прилэпи1сz и3 не tступи2 t негw2.

4 И# мwсA цaрь мwaвль бЁ нwки1дъ и3 даsше дaнь царю2 ї}леву, сто2 тhсzщъ ѓгнцєвъ и3 сто2 тhсzщъ nвнHвъ съ рунaми.

5 И# бhсть по ўмeртвіи ґхаaвли и3 tвeржесz цaрь мwaвль царS ї}лева.

6 И# и3зhде цaрь їwрaмъ во дни6 w4ны t самарjи и3 соглsда ї}лz,

7 и3 и4де, и3 послA ко їwсафaту царю2 їyдину, глаг0лz: цaрь мwaвль tвeржесz менє2: и4деши ли со мн0ю на брaнь на мwaва; И# речE: взhду: си1це мнЁ, ћкоже и3 тебЁ: ћкоже лю1діе мои2, лю1діе твои2: ћкоже к0ни мои2, к0ни твои2.

8 И# речE: кjимъ путeмъ взhдемъ; И# речE: путeмъ пустhни є3дHмскіz.

9 И# и4де цaрь ї}левъ и3 цaрь їyдинъ и3 цaрь є3дHмль, и3 и3д0ша путeмъ сeдмь днjй: и3 не бЁ полкY воды2 и3 скотHмъ сyщымъ съ ни1ми.

10 И# речE nтрокHмъ свои6мъ цaрь ї}левъ: Q, ћкw созвA гDь три2 сі‰ цари6 и3дyщыz предaти и5хъ въ рyцэ мwaвли.

11 И# речE їwсафaтъ къ немY цaрь їyдинъ: є4сть ли здЁ прbр0къ гDень, и3 вопр0симъ гDа и4мъ; и3 tвэщA є3ди1нъ џтрокъ царS ї}лева и3 речE: здЁ є4сть є3ліссeй сhнъ сафaтовъ, и4же возливaше в0ду на рyцэ и3ліинB.

12 И# речE їwсафaтъ: є4сть съ ни1мъ гlъ гDень. И# сни1де къ немY цaрь ї}левъ и3 їwсафaтъ цaрь їyдинъ и3 цaрь є3дHмль.

13 И# речE є3ліссeй ко царю2 ї}леву: что2 мнЁ и3 тебЁ; и3ди2 ко прор0кwмъ nтцA твоегw2 и3 ко прор0кwмъ мaтере твоеS. И# речE є3мY цaрь ї}левъ: є3дA созвA гDь три2 цари6, є4же предaти | въ рyцэ мw†вли;

14 И# речE є3ліссeй: жи1въ гDь си1лъ є3мyже предстою2 пред8 ни1мъ, ћкw ѓще бhхъ не лицE їwсафaта царS їyдина ѓзъ пріsлъ, то2 воззрёлъ ли бhхъ на тS, и3 ви1дэлъ ли бhхъ тS;

15 и3 нн7э приведи1 ми пэвцA. И# бhсть є3гдA воспэвaше пэвeцъ, и3 бhсть на нeмъ рукA гDнz,

16 и3 речE: тaкw гlетъ гDь: сотвори1те пот0къ сeй рвaми рвaми,

17 ћкw тaкw гlетъ гDь: не ќзрите дyха, и3 нижE ўви1дите дождS: и3 пот0къ сeй нап0лнитсz воды2, и3 піeте вы2 и3 стzж†ніz в†ша и3 ск0ти вaши:

18 и3 лeгко сіE пред8 nчи1ма гDнима, и3 предaмъ мwaва въ рyки вaшz,

19 и3 порази1те всsкъ грaдъ твeрдъ, и3 всsко дрeво блaго низложитE, и3 всsкъ и3ст0чникъ воды2 заградитE, и3 всsку чaсть блaгу разбіетE кaменіемъ.

20 И# бhсть заyтра восходsщей жeртвэ, и3 сE, в0ды и3дsху путeмъ є3дHмскимъ, и3 и3сп0лнисz воды2 землS.

21 И# вси2 мwави1тzне ўслhшаша, ћкw взыд0ша три1десzти цар‰ брaтисz съ ни1ми. И# возопи1ша tвсю1ду препоsсанніи nрyжіемъ и3 рёша: џхъ: и3 стaша ў предёла.

22 И# ўрaниша заyтра, и3 с0лнце возсіS на в0ды: и3 ви1дэ мwaвъ сопроти1въ в0ды чє1рмны ћкw кр0вь,

23 и3 речE: кр0вь сіS є4сть t nрyжіz: и3 би1шасz цaріе, и3 ўби2 мyжъ и4скреннzгw своего2: и3 нн7э (грzди2) на коры6сти, мwaве.

24 И# внид0ша въ п0лкъ ї}левъ, ї}лтzне же востaша. и3 и3зби1ша мwaвлzнъ: и3 побэг0ша t лицA и4хъ: и3 внид0ша входsще и3 бію1ще мwaва,

25 и3 грaды разби1ша, и3 всsку чaсть блaгу наверг0ша мyжіе кaменіемъ, и3 нап0лниша ю5, и3 всsкъ и3ст0чникъ загради1ша, и3 всsко дрeво блaго и3зсэк0ша, донeлэже њстaвиша кaменіе стёнъ разбіeно: и3 њбступи1ша прaщницы и3 разби1ша є3го2.

26 И# ви1дэ цaрь мwaвль, ћкw ўкрэпи1сz над8 ни1мъ брaнь, и3 взS съ соб0ю сeдмь сHтъ мужeй со њбнажeннымъ nрyжіемъ, є4же просэщи1сz ко царю2 є3дHмску: и3 не возмог0ша.

27 И# поsтъ сhна своего2 пeрвенца, є3г0же воцари2 вмёстw себє2, и3 вознесE є3го2 во всесожжeніе на стэнЁ: и3 бhсть раскazніе вели1кое во ї}ли: и3 tступи1ша t негw2 и3 возврати1шасz въ зeмлю свою2.

 

Главa 4

1 И# женA є3ди1на t сынHвъ прор0чихъ возопи2 ко є3ліссeю, глаг0лющи: рaбъ тв0й мyжъ м0й ќмре, тh же вёси, ћкw рaбъ тв0й бЁ боsсz гDа: и3 заимодaвецъ пріи1де взsти двA сы6на мо‰ себЁ въ рабы6.

2 И# речE є3ліссeй: что2 сотворю1 ти; повёждь ми2, что2 и4маши нн7э въ домY; Nнa же речE: нёсть ў рабы2 твоеS ничт0же въ домY, т0кмw мaлw є3лeа, и4мже помaжусz.

3 И# речE къ нeй: и3ди2, и3спроси2 себЁ сосyды tвнЁ t всёхъ сосBдъ твои1хъ, сосyды пр†здны, не ўмaли:

4 и3 вни1ди, и3 затвори2 двeрь за соб0ю и3 за сын0ма твои1ма, и3 вліeши (t є3лeа твоегw2) во вс‰ сосyды сі‰, и3 нап0лненное в0змеши.

5 И# tи1де t негw2 и3 сотвори2 тaкw, и3 затвори2 двeрь за соб0ю и3 за сын0ма свои1ма: т† приношaста къ нeй, nнa же вливaше:

6 и3 бhсть є3гдA нап0лнишасz вси2 сосyды, и3 речE сын0ма свои1ма: прибли1жита ми2 є3щE сосyдъ. И# рёста є4й: нёсть є3щE сосyда. И# стA є3лeй.

7 И# пріи1де и3 возвэсти2 человёку б9ію. И# речE є3ліссeй: и3ди2 и3 продaждь сeй є3лeй, и3 заплати2 ли1хву твою2, и3 ты2 и3 сы6на тво‰ жи1ти бyдете t њстaвшагw є3лeа.

8 И# бhсть во є3ди1нъ дeнь, и3 прeйде є3ліссeй въ сwмaнъ, и3 тY женA вeліz и3 ўдержA є3го2 снёсти хлёба: и3 бhсть є3мY входи1ти и3 и3сходи1ти мн0жицею, и3 ўклонsшесz тaмw ћсти хлёба.

9 И# речE женA къ мyжу своемY: сE, нн7э разумёхъ, ћкw человёкъ б9ій с™ъ сeй ми1мw х0дитъ нaсъ пrнw:

10 сотвори1мъ u5бо є3мY г0рницу, мёсто мaло, и3 постaвимъ є3мY тaмw џдръ и3 трапeзу, и3 прест0лъ и3 свёщникъ: и3 бyдетъ внегдA входи1ти є3мY къ нaмъ, и3 ўклонsетсz тaмw.

11 И# бhсть во є3ди1нъ дeнь, и3 вни1де тaмw, и3 ўклони1сz въ г0рницу, и3 спA тaмw.

12 И# речE ко гіезjю џтрочищу своемY: призови1 ми сwманjтzныню сію2. И# призвA ю5, и3 стA пред8 ни1мъ.

13 И# речE є3мY: рцы2 u5бо є4й: сE, ўдиви1ла є3си2 нaсъ всёмъ попечeніемъ си1мъ: что2 подобaетъ сотвори1ти тебЁ; ѓще є4сть тебЁ сл0во къ царю2 и3ли2 ко кнsзю си1лы; Nнa же речE: (нёсть,) посредЁ людjй мои1хъ ѓзъ є4смь живyщи.

14 И# речE ко гіезjю: что2 подобaетъ сотвори1ти є4й; И# речE гіезjй џтрочищь є3гw2: вои1стинну сhна нёсть ў неS и3 мyжъ є3S стaръ.

15 И# речE призови2 ю5. И# призвA ю5, и3 стA при двeрехъ.

16 И# речE є3ліссeй къ нeй: во врeмz сіE, ћкоже чaсъ сeй живyщи, ты2 зачнeши сhна. Nнa же речE: ни2, господи1не, не солжи2 рабЁ твоeй.

17 И# зачaтъ во чрeвэ женA, и3 роди2 сhна во врeмz сіE, ћкоже чaсъ сeй живyщи, ћкоже глаг0ла къ нeй є3ліссeй.

18 И# возмужA џтрочищь. И# бhсть, є3гдA и3зhде ко nтцY своемY, къ жнyщымъ,

19 и3 речE ко nтцY своемY: главA моS, главA моS (боли1тъ). И# речE ко џтроку: неси2 є3го2 къ мaтери є3гw2.

20 И# несE є3го2 къ мaтери є3гw2, и3 лежaше на кwлёну є3S до полyдне, и3 ќмре.

21 И# вознесE є3го2, и3 положи2 є3го2 на nдрЁ человёка б9іz: и3 затвори2 є3го2, и3 и3зhде, и3 призвA мyжа своего2, и3 речE є3мY:

22 посли1 ми u5бо є3ди1наго t џтрwкъ, и3 є3ди1но t nслsтъ, и3 текY до человёка б9іz, и3 возвращyсz.

23 И# речE: что2 ћкw ты2 и4деши къ немY днeсь; не н0въ мцcъ, нижE суббHта. Nнa же речE: ми1ръ.

24 И# њсэдлA nслS, и3 речE ко џтрочищу своемY: веди2, и3 и3ди2, да не ўдержи1ши менE, є4же всёсти, ћкоже рекY тебЁ: грzди2, и3 и3ди2, и3 пріиди2 къ человёку б9ію на г0ру карми1лскую.

25 И# и4де, и3 пріи1де до человёка б9іz въ г0ру карми1лскую. И# бhсть ћкw ви1дэ ю5 є3ліссeй грzдyщую, и3 речE ко гіезjю џтрочищу своемY: сE, ќбw сwманjтzнынz џнаz:

26 нн7э тецы2 во срётеніе є3S и3 речeши є4й: ми1ръ ли тебЁ; И# течE во срётеніе є4й и3 речE є4й: ми1ръ ли тебЁ; ми1ръ ли мyжу твоемY, ми1ръ ли џтрочищу твоемY; Nнa же речE: ми1ръ.

27 И# пріи1де ко є3ліссeю на г0ру, и3 ћтсz за н0зэ є3гw2. И# прибли1жнсz гіезjй tри1нути ю5. И# речE є3ліссeй: њстaви ю5, ћкw душA є3S болёзненна въ нeй, и3 гDь ўкры2 t менє2 и3 не возвэсти2 мнЁ.

28 Qнa же речE: є3дA проси1хъ сhна ў господи1на моегw2, ћкw рек0хъ: не прельсти2 менE;

29 И# речE є3ліссeй ко гіезjю: препоsши чрeсла тво‰ и3 возми2 жeзлъ м0й въ рyцэ твои2, и3 и3ди2, ћкw ѓще њбрsщеши мyжа, да не благослови1ши є3го2, и3 ѓще благослови1тъ тS мyжъ, не tвэщaй є3мY: и3 возложи2 жeзлъ м0й на лицE џтрочища.

30 И# речE мaти џтрочища: жи1въ гDь и3 живA душA твоS, ѓще њстaвлю тебE. И# востA є3ліссeй и3 и4де вслёдъ є3S.

31 И# гіезjй и4де пред8 нeю, и3 возложи2 жeзлъ на лицE џтрочища, и3 не бЁ глaса, и3 не бЁ слhшаніz. И# возврати1сz во срётеніе є3гw2 и3 повёда є3мY глаг0лz: не востA џтрочищь.

32 И# вни1де є3ліссeй въ хрaмину, и3 сE, џтрочищь ўмeрый положeнъ на nдрЁ є3гw2.

33 И# вни1де є3ліссeй въ д0мъ и3 затвори2 двeрь за двою2 соб0ю, и3 помоли1сz гDу.

34 И# взhде, и3 лsже на џтрочищи, и3 положи2 ўстA сво‰ на ўстёхъ є3гw2, и3 џчи свои2 на џчи є3гw2, и3 рyцэ свои2 на рyцэ є3гw2, и3 плєснЁ свои2 на плєснY є3гw2: и3 слzчeсz над8 ни1мъ, и3 дyну на него2, и3 согрёсz пл0ть џтрочища.

35 И# њбрати1сz, и3 походи2 въ хрaминэ сю1ду и3 сю1ду: и3 взhде, и3 слzчeсz над8 џтрочищемъ седми1жды, и3 tвeрзе џтрочищь џчи свои2.

36 И# возопи2 є3ліссeй ко гіезjю и3 речE: призови1 ми соманjтzныню сію. И# призвA ю5, и3 вни1де къ немY. И# речE є3ліссeй: пріими2 сhна твоего2.

37 И# вни1де женA, и3 падE на ногY є3гw2, и3 поклони1сz є3мY до земли2: и3 пріsтъ сhна своего2, и3 и3зhде.

38 И# є3ліссeй возврати1сz въ галгaлы. И# бЁ глaдъ въ земли2 т0й, и3 сhнове прорHчи сэдsху пред8 ни1мъ. И# речE є3ліссeй џтрочищу своемY: настaви кон0бъ вeлій и3 свари2 варeніе сынHмъ прорHчимъ.

39 И# и3зhде є3ди1нъ на село2 собрaти ѕє1ліz ди6віz: и3 њбрётъ віногрaдъ на селЁ, и3 набрA въ нeмъ ћблока ди1віzгw п0лну ри1зу свою2, и3 всhпа въ котeлъ на сварeніе, ћкw не разумёша,

40 и3 принесE мужє1мъ ћсти. И# бhсть kдyщымъ и5мъ t варeніz, и3 сE, возопи1ша и3 рёша: смeрть въ кон0бэ, человёче б9ій. И# не мог0ша ћсти.

41 И# речE: возми1те муки2 и3 всhплите въ кон0бъ. И# речE є3ліссeй ко гіезjю џтрочищу своемY: и3знеси2 лю1демъ, да kдsтъ. И# не бhсть ктомY ѕлaгw глаг0ла въ кон0бэ.

42 И# мyжъ пріи1де t веfарjса и3 принесE къ человёку б9ію первор0дныхъ двaдесzть хлёбwвъ kчмeнныхъ и3 смHквы. И# речE: дади1те лю1демъ, да kдsтъ.

43 И# речE џтрокъ є3гw2: что2 дaмъ сіE стY мужє1мъ; И# речE: дaждь лю1демъ |, да kдsтъ, ћкw си1це гlетъ гDь: бyдутъ ћсти, и3 њстaнетъ.

44 И# kд0ша, и3 њстA по гlу гDню.

 

Главa 5

1 И# неемaнъ кнsзь си1лы сmрjйскіz бЁ мyжъ вeлій пред8 господи1номъ свои1мъ и3 ди1венъ лицeмъ, ћкw и4мъ дадE гDь спcніе сmрjи: и3 мyжъ бЁ си1ленъ крёпостію прокажeнъ.

2 И# и3з8 сmрjи и3зыд0ша в0ини и3 плэни1ша ю4нотку мaлу t земли2 ї}левы: и3 бЁ пред8 жен0ю неемaновою (служA)

3 и3 речE госпожЁ своeй: q, дабы2 господи1нъ м0й бhлъ ў прbр0ка б9іz, и4же въ самарjи, т0й бы њчи1стилъ є3го2 и3 прокaзы є3гw2.

4 И# вни1де и3 возвэсти2 господи1ну своемY и3 речE: тaкw и3 тaкw глаг0ла ю4нотка, ћже t земли2 ї}левы.

5 И# речE цaрь сmрjйскій ко неемaну: и3ди2, вни1ди, и3 послю2 писaніе ко царю2 ї}леву. И# п0йде, и3 взS въ рyцэ свои2 дeсzть тал†нтъ сребрA и3 шeсть тhсzщъ златни6къ и3 дeсzть и3змэнsемыхъ ри1зъ.

6 И# внесE писaніе къ царю2 ї}леву глаг0лz: и3 нн7э є3гдA пріи1детъ писaніе сіE къ тебЁ, сE, послaхъ къ тебЁ неемaна рабA моего2, да њчи1стиши є3го2 t прокaзы є3гw2.

7 И# бhсть є3гдA прочтE писaніе цaрь ї}левъ, раздрA ри6зы сво‰ и3 речE: є3дA ѓзъ бGъ є4смь, є4же мертви1ти и3 животвори1ти, ћкw сeй послA и3 мнЁ, да њчи1щу мyжа t прокaзы є3гw2; пр0чее разумёйте и3 ви1дите, ћкw сE и4щетъ вины2 ко мнЁ.

8 И# бhсть є3гдA ўслhша є3ліссeи, ћкw раздрA ри6зы сво‰ цaрь ї}левъ, и3 послA къ царю2 ї}леву, глаг0лz: почто2 раздрaлъ є3си2 ри6зы тво‰; да пріи1детъ ко мнЁ нн7э неемaнъ, и3 да разумёетъ, ћкw є4сть прbр0къ во ї}ли.

9 И# пріи1де неемaнъ на к0нехъ и3 на колесни1цэхъ и3 стA при двeрехъ д0му є3ліссeева.

10 И# послA є3ліссeй послaнника къ немY, глаг0лz: шeдъ и3змhйсz седми1жды во їoрдaнэ, и3 возврати1тсz пл0ть твоS къ тебЁ, и3 њчи1стишисz.

11 И# разгнёвасz неемaнъ, и3 tи1де, и3 речE: сE, ќбw глаг0лахъ, ћкw и3зhдетъ ко мнЁ, и3 стaнетъ, и3 призовeтъ во и4мz бGа своегw2, и3 возложи1тъ рyку свою2 на мёсто, и3 њчи1ститъ прокaзу:

12 не блaги ли ґванA и3 фарфaръ рёки дамaскwвы пaче їoрдaна и3 всёхъ в0дъ ї}левыхъ; не шeдъ ли и3змhюсz въ ни1хъ и3 њчи1шусz; И# ўклони1сz и3 tи1де во гнёвэ.

13 И# прибли1жишасz џтроцы є3гw2 и3 рёша є3мY: ѓще бы вeліе сл0во глаг0лалъ прbр0къ тебЁ, не бы ли сотвори1лъ є3си2; ґ ћкw речE къ тебЁ: и3змhйсz, и3 њчи1стишисz.

14 И# сни1де неемaнъ, и3 погрузи1сz во їoрдaнэ седми1жды, по глаг0лу є3ліссeеву: и3 возврати1сz пл0ть є3гw2 ћкw пл0ть nтрочaте млaда, и3 њчи1стисz.

15 И# возврати1сz ко є3ліссeю сaмъ и3 всE њполчeніе є3гw2, и3 пріи1де и3 стA пред8 ни1мъ и3 речE: сE, нн7э разумёхъ, ћкw нёсть бGа во всeй земли2, но т0кмw во ї}ли: и3 нн7э пріими2 благословeніе t рабA твоегw2.

16 И# речE є3ліссeй: жи1въ гDь, є3мyже предстaхъ пред8 ни1мъ, ѓще пріимY. И# понуждaше є3го2 взsти, и3 не послyша.

17 И# речE неемaнъ: ѓще ли не (х0щеши взsти), то2 дaждь рабY твоемY врeмz, супрyгъ мскHвъ, t земли2 сеS червлeныz: ћкw и3 сотвори1тъ tсeлэ рaбъ тв0й всесожжeніz и3 жeртвы богHмъ и3ны6мъ, но гDу є3ди1ному,

18 по глаг0лу семY и3 њ словеси2 сeмъ: и3 њчи1ститъ гDь рабA твоего2, є3гдA вни1детъ господи1нъ м0й въ д0мъ реммaновъ на поклонeніе тaмw: и3 т0й почjетъ на рукY моє1ю, и3 поклоню1сz въ домY реммaни, внегдA клaнzтисz є3мY въ домY реммaни, и3 њчи1ститъ гDь рабA твоего2 по словеси2 семY.

19 И# речE є3ліссeй ко неемaну: и3ди2 съ ми1ромъ. и3 tи1де t негw2 на хавраfA земли2.

20 И# речE гіезjй џтрочищь є3ліссeевъ: сE, пощадЁ господи1нъ м0й неемaна сЂрzнина сего2, є4же не взsти t руки2 є3гw2, ±же принесE: жи1въ гDь, ћкw и4мамъ тещи2 вслёдъ є3гw2, и3 возмY t негw2 нёчто.

21 И# течE гіезjй во слёдъ неемaновъ. И# ви1дэ є3го2 неемaнъ текyща в8слёдъ себє2, и3 возврати1сz съ колесни1цы на срётеніе є3мY и3 речE: ми1ръ ли;

22 И# речE гіезjй: ми1ръ: господи1нъ м0й послa мz, глаг0лz: сE, нн7э пріид0ста ко мнЁ двA џтрwчища t горы2 є3фрeмли t сынHвъ прор0чихъ: дaждь u5бо и4ма талaнтъ сребрA и3 двЁ премBны ри1зъ.

23 И# речE неемaнъ: возми2 двA тал†нта сребрA. И# взS двA тал†нта во двA мэшц† и3 двЁ премBны ри1зъ, и3 возложи2 на двA џтрwчиша сво‰, и3 нес0ста пред8 ни1мъ:

24 и3 пріид0ша въ сумрaки, и3 взS t рyкъ и4хъ и3 сокры2 во хрaминэ, и3 tпусти2 мyжы.

25 И# сaмъ вни1де и3 предстA господи1ну своемY. И# речE къ немY є3ліссeй: tкyду (пришeлъ є3си2), гіезjе; И# речE гіезjй: не и3сходи1лъ рaбъ тв0й никaможе.

26 И# речE къ немY є3ліссeй: не ходи1ло ли сeрдце моE съ тоб0ю, и3 ви1дэхъ, є3гдA возвращaшесz мyжъ съ колесни1цы своeй во срётеніе тебЁ; и3 нн7э взsлъ є3си2 сребро2 и3 ри6зы взsлъ є3си2, да купи1ши за ни1хъ вертогрaды и3 м†слины и3 віногрaды, и3 џвцы и3 волы2, и3 џтроки и3 nтрокwви1цы:

27 и3 прокaза неемaнова да прильпнeтъ къ тебЁ и3 къ сёмени твоемY во вёки. И# и3зhде t лицA є3гw2 прокажeнъ ћкw снёгъ.

 

Главa 6

1 И# рёша сhнове прорHчи ко є3ліссeю: сE, ќбw мёсто, и3дёже мы2 живeмъ проти1ву тебє2, тёсно нaмъ:

2 да и4демъ нн7э до їoрдaна, и3 да в0змемъ tтyду кjйждо мyжъ по бервнY є3ди1ному и3 сотвори1мъ себЁ тY њбитaлища пребывaти тaмw. И# речE: и3ди1те.

3 И# речE є3ди1нъ кр0тцэ: грzди2 и3 сaмъ съ рабы6 твои1ми. И# речE: ѓзъ пойдY.

4 И# и4де съ ни1ми: и3 пріид0ша ко їoрдaну, и3 сэк0ша древA:

5 и3 є3гдA є3ди1нъ tсэкaше бервно2, и3 сE, желёзо спадE съ топори1ща и3 впадE въ в0ду. И# возопи2: q, господи1не, и3 сіE заeмное.

6 И# речE человёкъ б9ій: гдЁ падE; И# показA є3мY мёсто. И# tсэчE дрeво и3 ввeрже и3 тaмw: и3 всплывE желёзо.

7 И# речE: возми2 себЁ. И# прострE рyку свою2 и3 взsтъ є5.

8 И# цaрь сЂрскій бЁ вою1z на ї}лz, и3 совэщA со џтрwки свои1ми, глаг0лz: на мёстэ нёкоемъ сокровeннэмъ њполчyсz.

9 И# послA є3ліссeй ко царю2 ї}леву, глаг0лz: блюди1сz не преити2 на мёсто сіE, ћкw тY сЂрzне залzг0ша.

10 И# послA цaрь ї}левъ на мёсто, њ нeмже речE є3мY є3ліссeй, и3 соблюдeсz tтyду не є3ди1ною, нижE двaжды.

11 И# смути1сz душA царS сЂрска њ словеси2 сeмъ: и3 призвA џтроки сво‰ и3 речE и3 ни6мъ: не возвэсти1те ли мнЁ, кто2 предаeтъ мS царю2 ї}леву;

12 И# речE є3ди1нъ t џтрwкъ є3гw2: ни2, господи1не м0й царю2: ћкw прор0къ є3ліссeй, и4же во ї}ли, возвэщaетъ царю2 ї}леву вс‰ словесA, ±же ѓще глаг0леши въ сокр0вищи л0жницы твоеS.

13 И# речE: и3ди1те, ви1дите, гдЁ сeй, и3 послaвъ возмY є3го2. И# возвэсти1ша є3мY, глаг0люще: сE, є4сть въ дwfаjмэ.

14 И# послA тaмw к0ни и3 колєсни1цы и3 си1лу тsжку: и3 пріид0ша н0щію и3 њкружи1ша грaдъ.

15 И# ўрaни рaбъ є3лиссeевъ востaти, и3 и3зhде: и3 сE, си1ла њбступи2 грaдъ, и3 к0ни и3 колєсни1цы. И# речE џтрокъ є3гw2 къ немY: q, господи1не, что2 сотвори1мъ;

16 И# речE є3ліссeй: не б0йсz, ћкw мн0жае и5же съ нaми, нeжели съ ни1ми.

17 И# помоли1сz є3ліссeй и3 речE: гDи, tвeрзи нн7э џчи џтрока, да ќзритъ. И# tвeрзе гDь џчи є3гw2, и3 ви1дэ: и3 сE, горA и3сп0лнь к0ней, и3 колесни1ца џгненна w4крестъ є3ліссeа.

18 И# снид0ша къ немY: и3 помоли1сz є3ліссeй ко гDу и3 речE: порази2 u5бо kзhкъ сeй невидёніемъ. И# порази2 и4хъ невидёніемъ по глаг0лу є3ліссeеву.

19 И# речE къ ни6мъ є3ліссeй: не сeй пyть и3 не сeй грaдъ: грzди1те по мнЁ, и3 tведY вы2 къ мyжу, є3г0же и4щете. И# tведE и4хъ въ самарjю.

20 И# бhсть є3гдA внид0ша въ самарjю, и3 речE є3ліссeй: tвeрзи u5бо, гDи, џчи и4хъ, и3 да ви1дzтъ. И# tвeрзе гDь џчи и4хъ, и3 ви1дэша: и3 сE, бsху посредЁ самарjи.

21 И# речE цaрь ї}левъ ко є3ліссeю, є3гдA ўви1дэ |: ѓще поражY | поражeніемъ, џтче;

22 И# речE є3ліссeи: да не порази1ши: є3дa ли плэни1лъ є3си2 и5хъ мечeмъ твои1мъ и3 лyкомъ твои1мъ, да и3збіeши; и3 предложи2 и5мъ хлёбы и3 в0ду, да kдsтъ и3 да пію1тъ и3 да tи1дутъ ко господи1ну своемY.

23 И# предложи2 и5мъ предложeніе вeліе, и3 kд0ша и3 пи1ша, и3 tпусти2 |, и3 и3д0ша ко господи1ну своемY: и3 не приложи1ша ктомY в0ини приходи1ти и3з8 сmрjи въ зeмлю ї}леву.

24 И# бhсть по си1хъ, и3 собрA сhнъ ґдeровъ цaрь сmрjйскій всE њполчeніе своE, и3 взhде и3 њбсёде самарjю.

25 И# бhсть глaдъ вели1къ въ самарjи: и3 сE, њбсэд0ша ю5, д0ндеже бhсть главA nсл0ва за пzтьдесsтъ с‡кль сребрA, и3 четвeртаz чaсть мёры гн0z голуби1нагw за пsть с‡кль сребрA.

26 И# бhсть цaрь ї}левъ њбходsй по стэнaмъ: и3 женA (нёкаz) возопи2 къ немY, глаг0лющи: спаси1 мz, господи1не м0й царю2.

27 И# речE є4й: ѓще тебE не сп7сaетъ гDь, кaкw ѓзъ спасy тz; є3дA t гумнA и3ли2 t точи1ла;

28 И# речE є4й цaрь: чт0 ти є4сть; И# речE: сіS женA ко мнЁ речE: дaждь сhна твоего2, да съzди1мъ є3го2 днeсь, ґ ќтро моего2 сhна съzди1мъ:

29 и3 и3спек0хомъ сhна моего2 и3 снэд0хомъ є3го2: и3 рёхъ къ нeй въ дeнь вторhй: дaждь сhна твоего2, и3 съzди1мъ є3го2: и3 скры2 сhна своего2.

30 И# бhсть є3гдA ўслhша цaрь ї}левъ словесA жены2, раздрA ри6зы сво‰ и3 сaмъ хождaше по стэнЁ, и3 ви1дэша лю1діе врeтище на пл0ти є3гw2 внyтрь.

31 И# речE цaрь: сі‰ да сотвори1тъ ми2 бGъ и3 сі‰ да приложи1тъ ми2, ѓще бyдетъ главA є3ліссeева на нeмъ днeсь.

32 Е#ліссeй же сэдsше въ домY своeмъ, и3 стaрцы сэдsху съ ни1мъ. И# послA цaрь мyжа пред8 лицeмъ свои1мъ. И# прeжде дaже пріити2 п0сланному къ немY, и3 т0й речE ко стaрцємъ: не вёсте ли, ћкw послA сhнъ ўбjйцы сeй, да tсэчeтъ главY мою2; ви1дите, є3гдA пріи1детъ вёстникъ, заключи1те двє1ри и3 сти1сните є3го2 во двeрехъ: не т0потъ ли н0гъ господи1на є3гw2 в8слёдъ є3гw2;

33 И# є3щE є3мY глаг0лющу съ ни1ми, и3 сE, вёстникъ сни1де къ немY и3 речE: сE, сіE ѕло2 t гDа: что2 потерплю2 гDеви ксемY;

 

Главa 7

1 И# речE є3ліссeй: слhшите сл0во гDне, си1це гlетъ гDь: ћкоже чaсъ сeй, ќтрw мёра муки2 пшени1чны бyдетъ за сjкль є3ди1нъ, и3 двЁ мBры kчмeнz за сjкль є3ди1нъ во вратёхъ самарjи.

2 И# tвэщA трістaтъ, на є3гHже рукY цaрь почивaше, и3 речE и3 є3ліссeю: сE, ѓще tвeрзетъ гDь и3 хл‰би небє1сныz, то2 не бyдетъ глаг0лъ сeй. И# є3ліссeй речE: сE, ты2 ќзриши nчи1ма твои1ма, и3 tтyду не и4маши ћсти.

3 И# бsху четhре мyжа прокажeни при вратёхъ грaда. И# речE мyжъ ко и4скреннему своемY: что2 мы2 сэди1мъ здЁ д0ндеже ќмремъ;

4 ѓще речeмъ: вни1демъ во грaдъ, то2 глaдъ є4сть во грaдэ, и3 ќмремъ тaмw: ѓще же сэди1мъ здЁ, то2 и3 тaкw ќмремъ: и3 нн7э и4демъ и3 вни1демъ въ п0лкъ сmрjйскій: ѓще живsтъ ны2, жи1ви бyдемъ: ѓще ли ўмертвsтъ ны2, то2 ќмремъ.

5 И# востaша въ сумрaцэ и3ти2 въ п0лкъ сmрjйскій и3 внид0ша средЁ полкA сmрjйска, и3 сE, не бЁ мyжа тY.

6 И# гDь слhшанъ сотвори2 полкY сvрjйску глaсъ колесни1цъ и3 глaсъ к0ней и3 глaсъ си1лы вели1кіz. И# речE мyжъ ко брaту своемY: сE, нн7э наsлъ є4сть на нaсъ цaрь ї}левъ цари2 хеттє1йски и3 цари6 є3гЂпєтскіz пріити2 на ны2.

7 И# востaша, и3 бэжaша въ сумрaцэ, и3 њстaвиша сBни сво‰ и3 к0ни сво‰ и3 nслы2 сво‰, ћкоже бhша во станY, и3 бэжaша души2 рaди своеS.

8 И# внид0ша прокажeнніи сjи до среды2 полкA, и3 внид0ша въ сёнь є3ди1ну, и3 kд0ша и3 пи1ша, и3 взsша tтyду сребро2 и3 злaто и3 nдє1жды, и3 tид0ша, и3 скрhша: и3 возврати1шасz, и3 внид0ша въ другyю сёнь, и3 взsша tтyду, и3 tид0ша, и3 скрhша.

9 И# речE мyжъ ко и4скреннему своемY: не тaкw мы2 твори1мъ: дeнь сeй дeнь благоговёщеніz є4сть, мh же молчи1мъ и3 мeдлимъ до свёта ќтреннzгw, и3 њбрsщемъ беззак0ніе: и3 нн7э пріи1демъ и3 вни1демъ, и3 возвэсти1мъ въ домY царeвэ.

10 И# внид0ша, и3 возопи1ша ко вратHмъ грaда и3 возвэсти1ша и5мъ, глаг0люще: внид0хомъ въ п0лкъ сmрjйскій, и3 сE, не бhсть тY мyжа, ни глaса человёча, но т0кмw к0ни привsзани, и3 nслsта, и3 сBни и4хъ ћкоже сyть.

11 И# возопи1ша врaтницы, и3 возвэсти1ша въ домY царeвэ внyтрь.

12 И# востA н0щію цaрь и3 речE ко nтрокHмъ свои6мъ: возвэщY вaмъ нн7э, ±же сотвори1ша нaмъ сmрjане: разумёша, ћкw глaдни є3смы2, и3 и3зыд0ша и3з8 стaна, и3 сокрhшасz на селЁ, глаг0люще: ћкw и3зhдутъ и3з8 грaда, и3 и4мемъ | жи6вы и3 во грaдъ вни1демъ.

13 И# tвэщA є3ди1нъ t џтрwкъ є3гw2 и3 речE: да в0змутъ нн7э пsть к0ней њстaвшихъ, и4же њстaшасz здЁ, сE, сyть ў толи1кагw мн0жества ї}лева њстaвшіисz, и3 п0слемъ тaмw, и3 ќзримъ.

14 И# взsша двA всaдника к0ней: и3 послA цaрь ї}левъ в8слёдъ царS сЂрска, глаг0лz: и3ди1те и3 ви1дите.

15 И# и3д0ша в8слёдъ и4хъ дaже до їoрдaна, и3 сE, вeсь пyть и3сп0лненъ nдeждъ и3 nрyжіz, ±же поверг0ша сmрjане, внегдA ўстраши1тсz и5мъ. И# возврати1шасz п0сланніи, и3 возвэсти1ша царю2.

16 И# и3зыд0ша лю1діе, и3 разгрaбиша вeсь стaнъ сЂрскій. И# бhсть мёра муки2 пшени1чны за сjкль є3ди1нъ и3 двЁ мBры kчмeнz за сjкль, по гlу гDню.

17 И# цaрь пристaви трістaта, на є3гHже руцЁ цaрь почивaше, ў врaтъ: и3 попрaша є3го2 лю1діе во вратёхъ, и3 ќмре, ћкоже глаг0ла человёкъ б9ій, и4же глаг0ла, є3гдA п0сланный пріи1де къ немY.

18 И# бhсть ћкоже речE є3ліссeй къ царю2 глаг0лz: двЁ мBры kчмeнz за сjкль є3ди1нъ, и3 мёра муки2 пшени1чны за сjкль: и3 бyдетъ ћкоже сeй чaсъ заyтра во вратёхъ самарjи.

19 И# tвэщA трістaтъ є3ліссeю и3 речE: ѓще гDь tвeрзетъ хл‰би небє1сныz, не бyдетъ глаг0лъ сeй. И# речE є3ліссeй: сE, ќзриши nчи1ма твои1ма, и3 tтyду и3 не и4маши ћсти..

20 И# бhсть тaкw, и3 попрaша є3го2 лю1діе во вратёхъ, и3 ќмре.

 

Главa 8

1 И# глаг0ла є3ліссeй къ женЁ, є3sже воскреси2 сhна, глаг0лz: востaни и3 и3ди2 ты2 и3 д0мъ тв0й, и3 њбитaй и3дёже ѓще м0жеши њбитaти, ћкw призвA гDь глaдъ на зeмлю, и3 пріи1детъ на зeмлю сeдмь лётъ.

2 И# востA женA, и3 сотвори2 но глаг0лу є3ліссeеву, и3 п0йде самA и3 д0мъ є3S, и3 њбитA на земли2 и3ноплемeнничи сeдмь лётъ.

3 И# бhсть но скончaніи седми2 лётъ, и3 возврати1сz женA t земли2 и3ноплемeнничи во грaдъ, и3 пріи1де возопи1ти къ царю2 њ д0мэ своeмъ и3 њ сeлэхъ свои1хъ.

4 И# глаг0ла цaрь ко гіезjю џтроку є3ліссeа человёка б9іz глаг0лz: повёждь ми2 нн7э вс‰ вели6каz, ±же сотвори2 є3ліссeй.

5 И# бhсть є3мY повёдающу царeви, ћкw жи1ва сотвори2 сhна ўмeршаго: и3 сE, женA, є3sже воскреси2 є3ліссeй сhна є3S, вопию1щи ко царeви њ д0мэ своeмъ и3 њ сeлэхъ свои1хъ, И# речE гіезjй: господи1не царю2, сіS женA и3 сeй сhнъ є3S, є3г0же жи1ва сотвори2 є3ліссeй.

6 И# вопроси2 цaрь женY: и3 повёда є3мY. И# дадE є4й цaрь скопцA є3ди1наго, глаг0лz возврати2 вс‰, ±же є3S сyть, и3 вс‰ плоды2 селA є3S, t да, въ џньже њстaви зeмлю, дaже до нн7э.

7 И# пріи1де є3ліссeй въ дамaскъ. И# сhнъ ґдeровъ цaрь сЂрскій разболёсz, и3 возвэсти1ша є3мY, глаг0люще: пріи1де человёкъ б9ій до здЁ.

8 И# речE цaрь ко ґзаи1лу: пріими2 въ рyку свою2 дaръ, и3 и3ди2 во срётеніе человёку б9ію, и3 вопроси2 гDа и5мъ, глаг0лz: ѓще ли жи1въ бyду t болBзни сеS;

9 И# и4де ґзаи1лъ на срётеніе є3мY, и3 взS дaръ въ рyку свою2, и3 вс‰ благ†z дамaскова, брeмz четhредесzть велблю1дwвъ, и3 пріи1де, и3 стA пред8 ни1мъ, и3 речE ко є3ліссeю: сhнъ тв0й, сhнъ ґдeровъ, цaрь сЂрскій, послa мz къ тебЁ вопроси1ти, глаг0лz: бyду ли жи1въ t болёзни моеS сеS;

10 И# речE къ немY є3ліссeй: и3ди2 и3 рцы2 є3мY: живS поживeши: но показa ми гDь, ћкw смeртію ќмретъ.

11 И# предстA лицY є3гw2, и3 возложи2 (рyки) дaже до постыдёніz, и3 плaкасz человёкъ б9ій.

12 И# речE ґзаи1лъ: что2 ћкw господи1нъ м0й плaчетъ; И# речE: вёмъ є3ли6ка сотвори1ши сынHмъ ї}лєвымъ ѕл†: крёпwсти и5хъ сожжeши nгнeмъ, и3 и3збр†нныz и5хъ и3збіeши мечeмъ, и3 младeнцы и5хъ разбіeши, и3 во чрeвэ и3мёющыz и5хъ раст0ргнеши.

13 И# речE ґзаи1лъ: кто2 є4сть рaбъ тв0й, пeсъ мeртвый, ћкw сотвори1тъ глаг0лъ сeй; И# речE є3ліссeй: показa ми тS гDь цaрствующа над8 сmрjею.

14 И# tи1де t є3ліссeа и3 вни1де ко господи1ну своемY. И# речE є3мY (цaрь): чт0 ти речE є3ліссeй; TвэщA: речe ми є3ліссeй, живS поживeши.

15 И# бhсть во ќтріи, и3 взS nдеsло, и3 намочи2 въ водЁ, и3 њбложи2 на лицE є3гw2, и3 ќмре: и3 воцари1сz ґзаи1лъ вмёстw є3гw2.

16 Въ лёто пsтое їwрaма сhна ґхаaва царS ї}лєва и3 їwсафaта царS їyдина, воцари1сz їwрaмъ сhнъ їwсафaтовъ цaрь їyдинъ:

17 сhнъ три1десzти и3 двою2 лёту бЁ, внегдA воцари1тисz є3мY, и3 џсмь лётъ цaрствова во їеrли1мэ,

18 и3 ходи2 въ пути2 царeй ї}левыхъ, ћкоже сотвори2 д0мъ ґхаaвль, бЁ бо дщи2 ґхаaвлz женA є3мY, и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ.

19 И# не хотsше гDь потреби1ти їyды, давjда рaди рабA своегw2, ћкоже речE дaти є3мY свэти1лникъ и3 сынHмъ є3гw2 во вс‰ дни6.

20 Во дни6 є3гw2 tвeржесz є3дHмъ и3з8 под8 руки2 їyдины и3 постaви над8 соб0ю царS.

21 И# взhде їwрaмъ въ сіHръ, и3 вс‰ колєсни1цы ±же съ ни1мъ. И# бhсть є3мY востaвшу, и3 и3зби2 є3дHма њбступи1вшаго w4крестъ є3гw2, и3 кн‰зи колесни1цъ, и3 бэжaша лю1діе въ селє1ніz сво‰.

22 И# tступи2 є3дHмъ и3з8 под8 руки2 їyдины да днE сегw2: тогдA tвeржесz ловнA во врeмz џно.

23 И# прHчаz словeсъ їwрaмлихъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сE ли, сі‰ пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;

24 И# ќспе їwрaмъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть со nтцы6 свои1ми во грaдэ давjда nтцA своегw2: и3 цaрствова nхозjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

25 Въ лёто второенaдесzть їwрaма сhна ґхаaвлz царS ї}лева, цaрствовати начA nхозjа сhнъ їwрaма царS їyдина:

26 сhнъ двaдесzти двyхъ лётъ бhсть nхозjа, є3гдA начA цaрствовати, и3 лёто є3ди1но цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 гоfолjа, дщeрь ґмврjа царS ї}лева.

27 И# хождaше по путє1мъ д0му ґхаaвлz, и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ, ћкоже д0мъ ґхаaвль: зsть бо бЁ д0му ґхаaвлz.

28 И# и4де со їwрaмомъ сhномъ ґхаaвлимъ на брaнь, на ґзаи1ла царS и3ноплемeннича въ рамHfъ галаaдскій, и3 ўzзви1ша сЂрzне їwрaма.

29 И# возврати1сz цaрь їwрaмъ цэли1тисz во їезраeль t ћзвъ, и4миже ўzзви1ша є3го2 въ рамHfэ, є3гдA рaтоваше т0й на ґзаи1ла царS сЂрска, и3 nхозjа сhнъ їwрaмль цaрь їyдинъ сни1де ви1дэти їwрaма, сhна ґхаaвлz, во їезраeль, ћкw болsше т0й.

 

Главa 9

1 є3ліссeй прbр0къ призвA є3ди1наго t сынHвъ прор0чихъ и3 речE є3мY: препоsши чрeсла сво‰, и3 возми2 сосyдъ є3лeа сегw2 въ рyку твою2, и3 и3ди2 въ рамHfъ галаaдскій:

2 и3 вни1деши тaмw, и3 ќзриши тaмw їиyа сhна їwсафaта сhна намессjева, и3 вни1деши, и3 и3зведeши є3го2 t среды2 брaтіи є3гw2, и3 введeши є3го2 во внyтреннюю клёть:

3 и3 в0змеши сосyдъ є3лeа, и3 возліeши на главY є3гw2, и3 рцы2: си1це гlетъ гDь: помaзахъ тS въ царS над8 ї}лемъ: и3 tвeрзеши двє1ри, и3 да бэжи1ши, и3 да не пребyдеши тaмw.

4 И# и4де џтрочищь прор0къ въ рамHfъ галаaдскій:

5 и3 вни1де, и3 сE, кн‰зи си1лы сэдsху, и3 речE: сл0во ми2 є4сть къ тебЁ, q, кнsже. И# речE їиyй: къ комY t всёхъ нaсъ; И# речE: къ тебЁ, кнsже.

6 И# востA и3 вни1де въ д0мъ: и3 возліS є3лeй на главY є3гw2 и3 речE є3мY: си1це гlетъ гDь бGъ ї}левъ: помaзахъ тS въ царS над8 людьми2 гDними, над8 ї}лемъ.

7 и3 да потреби1ши д0мъ ґхаaва господи1на твоегw2 t лицA моегw2, и3 tмсти1ши кр0вь рабHвъ мои1хъ прор0кwвъ и3 кр0вь всёхъ рабHвъ гDнихъ t руки2 їезавeлины.

8 и3 t руки2 всегw2 д0му ґхаaвлz, и3 потреби1ши t д0му ґхаaвлz мочaщагосz къ стэнЁ, и3 содержaщагосz, и3 њстaвльшагосz во ї}ли:

9 и3 предaмъ д0мъ ґхаaвль, ћкоже д0мъ їеровоaма сhна навaтова и3 ћкоже д0мъ ваaсы сhна ґхjина:

10 и3 їезавeль снэдsтъ пси2 въ чaсти їезраeлz, и3 не бyдетъ погребaющагw ю5. И# tвeрзе двє1ри и3 ўбэжA.

11 Їиyй же и3зhде ко nтрокHмъ господи1на своегw2. И# рёша є3мY: ми1ръ ли; что2 ћкw вни1де неи1стовый сeй къ тебЁ; И# речE и5мъ: вы2 вёсте мyжа и3 суесл0віе є3гw2.

12 И# рёша: не прaвда, (ѓще не возвэсти1ши;) возвэсти2 u5бо нaмъ. И# речE їиyй къ ни6мъ: тaкw и3 тaкw речE ко мнЁ, глаг0лz: си1це гlетъ гDь: помaзахъ тS въ царS над8 ї}лемъ.

13 И# слhшавше тек0ша спёшнw, и3 взS кjйждо ри6зы сво‰, и3 положи1ша под8 ни1мъ, понeже на є3ди1нэмъ t степeній сэдsше, и3 воструби1ша въ р0гъ и3 рёша: воцари1сz їиyй.

14 И# возврати1сz їиyй сhнъ їwсафaта сhна намессjева ко їwрaму. Їорaмъ же сaмъ стрежaше въ рамHfэ галаaдстэмъ и3 вeсь ї}ль t лицA ґзаи1ла царS сmрjйска.

15 И# возврати1сz їwрaмъ цaрь цэли1тисz во їезраeли t ћзвъ, и4миже ўzзви1ша є3го2 сЂрzне, є3гдA брaшесz со ґзаи1ломъ царeмъ сmрjйскимъ. И# речE їиyй: ѓще є4сть душA вaша со мн0ю, да не и3зhдетъ и3з8 грaда бэглeцъ, и3ти2 и3 возвэсти1ти во їезраeли.

16 И# всёде на конS, и3 п0йде їиyй, и3 сни1де во їезраeль, ћкw їwрaмъ цaрь ї}левъ цэлsшесz во їезраeли t стрэлsній, и4миже ўстрэли1ша є3го2 ґрамjны въ рамHfэ на брaни со ґзаи1ломъ царeмъ сЂрскимъ, ћкw т0й бЁ си1ленъ и3 мyжъ си1лы, и3 лежaше тaмw. И# nхозjа цaрь їyдинъ пріи1де ви1дэти їwрaма.

17 И# стрaжъ взhде на ст0лпъ во їезраeли, и3 ви1дэ прaхъ їиyевъ, є3гдA и3ти2 є3мY и3 речE: прaхъ ѓзъ ви1жу. И# речE їwрaмъ: всади2 мyжа на к0нь и3 посли2 проти1ву и5мъ, и3 да речeтъ: ми1ръ ли;

18 И# и4де всaдникъ к0нный на срётеніе є3мY и3 речE: тaкw глаг0летъ цaрь: ми1ръ ли; И# речE їиyй: что2 тебЁ и3 ми1ру; њбрати1сz вслёдъ менє2. И# возвэсти2 стрaжъ, глаг0лz: пріи1де п0сланный до ни1хъ и3 не возврати1сz.

19 И# послA всaдника к0ннаго вторaго, и3 пріи1де къ немY и3 речE: тaкw речE цaрь: ми1ръ ли; И# речE їиyй: что2 тебЁ и3 ми1ру; возврати1сz вслёдъ менє2.

20 И# возвэсти2 стрaжъ, глаг0лz: пріи1де до ни1хъ и3 не возврати1сz: и3 в0ждь ведsше їиyа сhна намессjина, ћкw въ премёнэ бhсть.

21 И# речE їwрaмъ: впрzзи1те. И# впрzг0ша колесни1цу: и3 и3зhде їwрaмъ цaрь ї}левъ и3 nхозjа цaрь їyдинъ, кjйждо на колесни1цэ своeй, и3 и3зыд0ста на срётеніе їиyа, и3 њбрэт0ста є3го2 и3 чaсти навуfeа їезраилjтина.

22 И# бhсть ћкw ўви1дэ їwрaмъ їиyа, и3 речE ми1ръ ли, їиyе; И# речE їиyй что2 тебЁ и3 ми1ру; є3щE блуды2 їезавeли мaтери твоеS, и3 чaрове є3S мнHгіz.

23 И# њбрати2 їwрaмъ рyки сво‰ и3 бэжA, и3 речE ко nхозjи: лeсть, nхозjе.

24 И# налzчE їиyй рук0ю своeю лyкъ и3 ўстрэли2 їwрaма посредЁ плєщY є3гw2, и3 и3зhде стрэлA сквозЁ сeрдце є3гw2: и3 преклони1сz на кwлёна сво‰.

25 И# речE їиyй къ вадекaру трістaту своемY: возми2 и3 вeрзи є3го2 на чaсти селA навуfeа їезраилjтина, ћкw п0мню, ѓзъ и3 ты2 всёдшіи на колєсни1цы и3д0хомъ вслёдъ ґхаaва nтцA є3гw2, и3 гDь речE њ нeмъ прр0чество сіE, гlz:

26 не ви1дэхъ ли кр0ве навуfeевы и3 кр0ве сынHвъ є3гw2 вчерA, речE гDь; и3 воздaмъ є3мY на чaсти сeй, речE гDь: и3 нн7э u5бо взeмъ повeрзи є3го2 на чaсти сeй по гlу гDню.

27 И# nхозjа цaрь їyдинъ ви1дэ, и3 побэжE путeмъ веfгaнъ и3 гнA по нeмъ їиyй и3 речE: и3 сегw2 (не и4мамъ њстaвити). И# порази2 є3го2 на колесни1цэ є3гдA и3дsше въ гaй, и4же є4сть їевлаaмъ и3 ўбэжA въ магеддHнъ, и3 ќмре тaмw.

28 И# возложи1ша є3го2 џтроцы є3гw2 на колесни1цу и3 вез0ша є3го2 во їеrли1мъ, и3 погреб0ша є3го2 во гр0бэ є3гw2 во грaдэ давjдовэ.

29 И# въ первоенaдесzть лёто їwрaма царS ї}лева воцари1сz nхозjа над8 їyдою.

30 И# пріи1де їиyй во їезраeль (грaдъ). Їезавeль же ўслhша, и3 намaза лицE своE и3 ўкраси2 главY свою2, и3 прини1че nкн0мъ.

31 И# їиyй вхождaше во грaдъ и3 речE: ми1ръ ли замврjю, ўбjйцэ господи1на своегw2;

32 И# воззрЁ лицeмъ свои1мъ на nкно2 и3 ви1дэ ю5 и3 речE: кто2 ты2 є3си2; сни1ди ко мнЁ. И# преклони1стасz къ немY двA скwпцA.

33 И# речE їиyй: свeрзита ю5. И# сверг0ста ю5, и3 њкропи1шасz кр0вію є3S стёны и3 к0ни, и3 попрaша ю5.

34 И# вни1де їиyй, и3 kдE и3 пи2, и3 речE: њсмотри1те нн7э проклsтую сію2, и3 погреби1те ю5, ћкw дщeрь царeва є4сть.

35 И# и3д0ша погребсти2 ю5, и3 не њбрэт0ша t неS ничто2 и4но, т0кмw л0бъ и3 н0ги и3 дл†ни рyкъ.

36 И# возврати1шасz и3 возвэсти1ша є3мY. И# речE: сл0во гDне, є4же гlа рук0ю рабA своегw2 и3ліи2 fесвjтzнина, гlz: въ чaсти їезраeлz снэдsтъ пси2 пл0ть їезавeлину:

37 и3 бyдетъ трyпъ їезавeлинъ ѓки гн0й на лицы2 селA въ чaсти їезраeлz, ћкw не рещи2 и5мъ: сіS є4сть їезавeль.

 

Главa 10

1 И# ґхаaву бёша сeдмьдесzтъ сhнове во самарjи. И# написA писaніе їиyй и3 послA въ самарjю ко кнzзє1мъ самарjйскимъ и3 къ старёйшинамъ и3 ко корми1телємъ сынHвъ ґхаaвлихъ, глаг0лz:

2 и3 нн7э є3гдA пріи1детъ писaніе сіE къ вaмъ, и3 съ вaми сhнове господи1на вaшегw, и3 съ вaми колєсни1цы и3 к0ни, и3 грaды твє1рды и3 nр{жіz:

3 и3 ќзрите благaго и3 прaваго въ сынёхъ господи1на вaшегw, и3 постaвите є3го2 на прест0лэ nтцA є3гw2, и3 да вою1ете њ д0мэ господи1на вaшегw.

4 И# ўбоsшасz ѕэлw2 и3 рёша: сE, двA цар‰ не возмог0ста стaти проти1ву лицY є3гw2, и3 кaкw мы2 стaнемъ;

5 И# послaша и5же над8 д0момъ и3 и5же над8 грaдомъ, и3 старBйшины, и3 корми1телє ко їиyю, гlг0люще: џтроцы мы2 твои2, и3 є3ли6ка ѓще речeши къ нaмъ, сотвори1мъ: не воцари1мъ мyжа, благ0е пред8 nчи1ма твои1ма сотвори1мъ.

6 И# написA къ ни6мъ їиyй писaніе втор0е, глаг0лz: ѓще вы2 мои2 и3 глaса моегw2 вы2 послyшаете, возми1те главы6 мужeй сынHвъ господи1на вaшегw и3 принеси1те ко мнЁ, ћкоже чaсъ ќтрw, во їезраeль. И# бЁ сынHвъ царeвыхъ сeдмьдесzтъ мужeй, сjи нач†лницы грaда вскорми1ша и4хъ.

7 И# бhсть є3гдA пріи1де къ ни6мъ писaніе, и3 взsша сhны царє1вы и3 заклaша и4хъ сeдмьдесzтъ мужeй, и3 возложи1ша главы6 и5хъ въ кHшницы и3 послaша и4хъ къ немY во їезраeль.

8 И# пріи1де вёстникъ, и3 возвэсти2 є3мY, глаг0лz: принес0ша главы6 сынHвъ царeвыхъ. И# речE: положи1те | въ двA хwлмA при вратёхъ грaда до заyтра.

9 И# бhсть заyтра, и3 и3зhде и3 стA во вратёхъ грaда, и3 речE ко всBмъ лю1демъ: прaведни вы2: сE, ѓзъ є4смь, њбрати1хсz на господи1на моего2 и3 ўби1хъ є3го2: и3 кто2 порази2 всёхъ си1хъ;

10 ви1дите u5бо, ћкw не падeтъ t гlа гDнz на зeмлю, є3г0же гlа гDь на д0мъ ґхаaвль: и3 гDь сотвори2, є3ли6ка гlа рук0ю рабA своегw2 и3ліи2.

11 И# и3зби2 їиyй всёхъ њстaвшихсz въ домY ґхаaвли во їезраeли, и3 вс‰ вельм0жы є3гw2, и3 знaемыz є3гw2, и3 жерцы2 є3гw2, ћкw не њстaтисz є3гw2 њстaнку.

12 И# востA и3 и4де въ самарjю сaмъ, въ веfакaдъ пaстырскій при пути2.

13 И# їиyй њбрёте брaтію nхозjи царS їyдина и3 речE: кто2 вы2; И# рёша: брaтіz nхоз‡ины мы2, и3 снид0хомъ поздрaвити сhны царє1вы и3 сы6ны њбладaющіz.

14 И# речE: поими1те | жи6вы. И# взsша и4хъ живhхъ, и3 заклaша и5хъ въ веfакадЁ, четhредесzть двA м{жа: и3 не њстaви мyжа t ни1хъ.

15 И# и4де tтyду, и3 њбрёте їwнадaва сhна рихaвлz на пути2 во срётеніе себЁ, и3 благослови2 є3го2. И# речE къ немY їиyй: ѓще є4сть сeрдце твоE съ сeрдцемъ мои1мъ прaво, ћкоже сeрдце моE съ сeрдцемъ твои1мъ; И# речE їwнадaвъ: є4сть. И# речE їиyй: и3 ѓще є4сть, дaждь рyку твою2. И# дадE рyку свою2. И# возведE є3го2 къ себЁ на колесни1цу

16 и3 речE къ немY: грzди2 со мн0ю и3 ви1ждь, внегдA ревновaти мнЁ по гDэ саваHfэ. И# посади2 є3го2 на колесни1цу свою2.

17 И# вни1де въ самарjю, и3 и3зби2 всёхъ њстaвшихсz ґхаaвлихъ въ самарjи, д0ндеже и3стреби1ти є3мY по гlу гDню, є3г0же гlа ко и3ліи2.

18 И# собрA їиyй вс‰ лю1ди и3 речE къ ни6мъ: ґхаaвъ пораб0та ваaлу мaлw, їиyй же пораб0таетъ є3мY мн0гw:

19 и3 нн7э вс‰ прор0ки ваaлwвы, вс‰ рабы6 є3гw2 и3 жерцы2 є3гw2 призови1те ко мнЁ, мyжъ да не потаи1тсz, ћкw жeртва вели1ка ваaлу: и3 всsкъ и4же потаи1тсz, не бyдетъ жи1въ. И# їиyй сотвори2 лeстію, да погуби1тъ рабы6 ваaлwвы.

20 И# речE їиyй: њсвzти1те жeртву ваaлу и3 служeніе. И# проповёдаша.

21 И# послA їиyй во вeсь ї}ль и3 речE, глаг0лz: и3 нн7э вси2 раби2 ваaлwвы, и3 вси2 жерцы2 є3гw2, и3 вси2 прор0цы є3гw2, да никт0же њстaнетсz, ћкw жeртву вели1ку творю2: и4же њстaнетсz, не бyдетъ жи1въ и3 пріид0ша вси2 раби2 ваaлwвы, и3 вси2 жерцы2 є3гw2, и3 вси2 прор0цы є3гw2: не њстaсz мyжъ, и4же не пріи1де: и3 внид0ша во хрaмъ ваaловъ, и3 нап0лнисz хрaмъ ваaловъ t крaz да крaz.

22 И# речE їиyй къ сyщымъ над8 д0момъ nдeждъ: и3знеси1те nдє1жды всBмъ рабHмъ ваaлwвымъ. И# и3знесE и5мъ ризохрани1тель.

23 И# вни1де їиyй и3 їwнадaвъ сhнъ рихaвль въ хрaмину ваaлову и3 речE рабHмъ ваaлwвымъ: и3спытaйте и3 ви1дите, ѓще є4сть съ вaми t рабHвъ гDнихъ, и3 вhшлите всёхъ рабHвъ гDнихъ њбрётшихсz тaмw. И# бhсть ћкоже глаг0ла їиyй, ћкw не бЁ t рабHвъ гDнихъ, но т0кмw є3ди1ни раби2 ваaлwвы.

24 И# вни1де сотвори1ти жє1ртвы и3 всесожжє1ніz и3 їиyй постaви себЁ внЁ џсмьдесzтъ мужeй и3 речE: мyжъ и4же ѓще ўг0нзетъ t мужeй, и5хже ѓзъ и3звождY въ рyки вaшz, душA є3гw2 вмёстw души2 є3гw2.

25 И# бhсть є3гдA скончA творsй всесожжє1ніz, и3 речE їиyй предтекyщымъ и3 трістaтwмъ: вшeдше и3збjйте и4хъ, да не и3зhдетъ t ни1хъ мyжъ. И# и3зби1ша и5хъ џстріемъ мечA и3 поверг0ша предтекyщіи и3 трістaты, и3 и3д0ша дaже до грaда хрaма ваaлова:

26 и3 и3знес0ша кумjръ ваaловъ и3 сожг0ша є3го2:

27 и3 разби1ша кумjры ваaлwвы, и3 низверг0ша д0мъ ваaловъ, и3 њпредэли1ша є3го2 на ґфедрHнъ дaже до днE сегw2.

28 И# погуби2 їиyй хрaмъ ваaловъ t ї}лz.

29 Nбaче t грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же введE въ грёхъ ї}лz, не tступи2 їиyй t послёдованіz и4хъ: ю4ницы златы6z, ±же въ веfи1ли и3 въ дaнэ.

30 И# речE гDь ко їиyю: за сі‰, є3ли6ка ўблажи1лъ є3си2 сотвори1ти прaвое пред8 nчи1ма мои1ма, и3 вс‰ є3ли6ка по сeрдцу моемY сотвори1лъ є3си2 д0му ґхаaвлю, сhнове твои2 до четвeртагw р0да сsдутъ на прест0лэ во ї}ли.

31 И# їиyй не сохрани2 ходи1ти въ зак0нэ гDни всeмъ сeрдцемъ свои1мъ: не tступи t грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz.

32 Во дни6 џны начA гDь посэцaти во ї}ли: и3 порази2 и5хъ ґзаи1лъ во всёхъ предёлэхъ ї}левыхъ,

33 t їoрдaна на вост0къ с0лнца, всю2 зeмлю галаaдску и3 гаддjиску, и3 руви1мову и3 манассjину, t ґрои1ра, и4же є4сть при ќстіи пот0ка ґрнHнска, и3 галаaдъ и3 васaнъ.

34 И# прHчаz словeсъ їиyевыхъ, и3 вс‰ ±же сотвори2, и3 всS си1ла є3гw2, и3 совэщaніz, ±же совещA, не сE ли, сі‰ напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;

35 И# ќспе їиyй со nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 въ самарjи. И# воцари1сz їwахaзъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

36 И# днjй бsше, въ нsже їиyй цaрствова над8 ї}лемъ въ самарjи, двaдесzть џсмь лётъ.

 

Главa 11

1 И# гоfолjа мaти nхозjина ви1дэ, ћкw ќмре сhнъ є3S, и3 востA и3 погуби2 всE сёмz царeво.

2 Їwсавеefъ же дщи2 царS їwрaма, сестрA nхозjина, поS їwaса сhна брaта своегw2, и3 ўкрaде є3го2 t среды2 сынHвъ царeвыхъ и3збіeныхъ, того2 и3 дои1лицу є3гw2 въ клBти постeльнэй, и3 ўтаи2 є3го2 t лицA гоfолjина, и3 не ўмертви1ша є3гw2:

3 и3 бЁ съ нeю крhемь въ домY гDни шeсть лётъ: и3 гоfолjа бЁ цaрствующи въ земли2 т0й.

4 И# въ седм0е лёто послA їwдaй жрeцъ, и3 поsтъ стоначaлники хорр‡мски и3 рас‡мски, и3 возведE | къ себЁ въ д0мъ гDень, и3 завэщA и5мъ завётъ гDень, и3 заклS и5хъ пред8 гDемъ: и3 показA и5мъ їwдaй сhна цaрска,

5 и3 заповёда и5мъ, глаг0лz: сіE сл0во, є4же сотвори1те: трeтіz чaсть t вaсъ да сни1детъ въ суббHту, и3 да стрежeте стражбY д0му царeва во вратёхъ,

6 и3 трeтіz чaсть ў двeрій пути2, и3 трeтіz чaсть ў врaтъ созади2 протекaюшнхъ, и3 да ўстрежeте стражбY д0му:

7 и3 двЁ ч†сти въ вaсъ, всsкъ и3сходsй въ суббHту, и3 да хранsтъ стражбY д0му гDнz при цари2:

8 и3 њбступи1те царS џколw, кjйждо nрyжіе своE и3мhй въ руцЁ своeй, и3 входsй въ садирHfъ и3 да ќмретъ: и3 бyдите съ царeмъ, є3гдA входи1ти є3мY и3 и3сходи1ти.

9 И# сотвори1ша стоначaлницы вс‰, є3ли6ка заповёда їwдaй смhсленый: и3 поS кjйждо мyжы сво‰, и3 входsщыz въ суббHту со и3сходsшими въ суббHту, и3 внид0ша ко їwдaю жерцY.

10 И# дадE жрeцъ с0тникwмъ кHпіz и3 щиты2 царS давjда, ±же бhша въ домY гDни:

11 и3 бhша въ рукaхъ воев0дъ и3 предтекyщихъ, и3 сотвори1ша с0тницы и3 предходsщіи по всемY, є3ли1кw заповёда и5мъ жрeцъ. И# собрA жрeцъ гDень вс‰ лю1ди земли2 въ д0мъ гDень: и3 стaша предтекyщіи, кjйждо и4хъ nрyжіе и3мhй въ руцЁ своeй, t страны2 д0му деснhz, дaже да страны2 д0му шyіz жeртвенныz, и3 д0му царeва џколw:

12 и3 и3зведE сhна царeва, и3 возложи2 на него2 вэнeцъ (цaрскій) и3 свидёніе, и3 воцари2 є3го2, и3 помaза є3го2. И# восплескaша рукaми и3 рёша: да живeтъ цaрь.

13 И# ўслhша гоfолjа глaсъ предтекyщихъ людjй, и3 вни1де къ нар0ду въ д0мъ гDень,

14 и3 ви1дэ, и3 сE, цaрь стоsше на столпЁ по њбhчаю: и3 бsху пред8 царeмъ пэвцы2 и3 трубы6, и3 вси2 лю1діе земли2 рaдующесz и3 трубsще въ трубы6. И# раздрA гоfолjа ри6зы сво‰ и3 возопи2: и3змёна, и3змёна.

15 И# заповёда їwдaй жрeцъ стоначaлникwмъ и3 влaстелємъ си1лы, и3 речE къ ни6мъ: и3зведи1те ю5 в0нъ и3з8 полкHвъ, и3 входsй в8слёдъ є3S смeртію да ќмретъ t nрyжіz: понeже речE жрeцъ, да не ќмретъ въ домY гDни.

16 И# возложи1ша на ню2 рyцэ, и3 и3звед0ша ю5 скопцы2 путeмъ и3сх0да к0ней д0му царeва, и3 ќмре тY.

17 И# завэщA їwдaй завётъ междY гDемъ и3 междY царeмъ и3 междY людьми2, ћкw бhти и5мъ въ лю1ди гDни: и3 междY царeмъ и3 междY людьми2.

18 И# вннд0ша вси2 лю1діе земли2 въ д0мъ ваaловъ и3 разби1ша є3го2, и3 жeртвенники є3гw2 и3 џбразы є3гw2 сокруши1ша д0брэ, и3 маfaна жерцA ваaлова ўби1ша пред8 лицeмъ жeртвенникwвъ. И# постaви жрeцъ влaстєли въ домY гDни,

19 и3 взS стоначaлники, и3 хорр‡ма и3 рас‡ма, и3 вс‰ лю1ди земли2, и3 и3зведE царS t д0му гDнz: и3 внид0ша путeмъ врaтъ предтекyщихъ д0му царeва, и3 посади1ша є3го2 на прест0лэ царeвэ.

20 И# возрaдовашасz вси2 лю1діе земли2, и3 грaдъ ўмолчE: и3 гоfолjю ўмертви1ша мечeмъ въ домY царeвэ.

21 Сhнъ седми2 лётъ їwaсъ є3гдA начA цaрствовати.

 

Главa 12

1 Въ лёто седм0е їиyа воцари1сz їwaсъ, и3 четhредесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 савjа t вирсавeи.

2 И# сотвори2 їwaсъ прaвое пред8 гDемъ во вс‰ дни6, въ нsже просвэти2 є3го2 їwдaй їерeй:

3 nбaче выс0кихъ не престaвиша, и3 тaмw є3щE лю1діе жрsху и3 кадsху на выс0кихъ.

4 И# речE їwaсъ къ жерцє1мъ: всE сребро2 с™hхъ вноси1мое въ д0мъ гDень, сребро2 њцэнeніz, мyжъ сребро2 взsвый њцэнeніz, всE сребро2, є4же ѓще взhдетъ на сeрдце мyжа внести2 въ д0мъ гDень,

5 да в0змутъ себЁ жерцы2, мyжъ t продaніz своегw2, и3 тjи да ўкрэпsтъ ведeкъ д0му во всёхъ, и3дёже ѓще њбрsщетсz ведeкъ.

6 И# бhсть въ двaдесzть трeтіе лёто царS їwaса, не ўкрэпи1ша жерцы2 ведeка хрaма:

7 и3 призвA цaрь їwaсъ їwдaz жерцA и3 жерцы2, и3 речE къ ни6мъ: что2 ћкw не ўкрэпи1сте ведeка хрaма; и3 нн7э не пріимaйте сребрA t продaжей вaшихъ, ћкw на ведeкъ хрaма дaсте є5.

8 И# совэщaшасz жерцы2 не пріимaти сребрA t людjй и3 не ўкрэплsти ведeка хрaма.

9 И# взS їwдaй жрeцъ ківHтъ є3ди1нъ, и3 сотвори2 въ нeмъ сквaжню, и3 положи2 є3го2 при nлтари2 њдеснyю входsщихъ мужeй въ д0мъ гDень: и3 влагaху тaмw жерцы2 хранsщіи двeрь всE сребро2 приноси1мое въ д0мъ гDень.

10 И# бhсть є3гдA ўви1дэша, ћкw мн0гw сребрA въ ковчeзэ, и3 взhде пи1счій царeвъ, и3 жрeцъ вели1кій, и3 сребросeчцы и3 tкрhша, и3 сочт0ша сребро2 њбрётшеесz въ домY гDни:

11 и3 дaша сребро2 ўгот0ванное въ рyцэ творsщихъ дэлA на сосyды д0му гDнz: и3 раздaша древодёлємъ и3 дёлателємъ зи1ждущымъ въ домY гDни,

12 и3 стэнодёлателємъ, и3 худ0жникwмъ, и3 сэкyщымъ кaмєніz на куплeніе древeсъ, и3 кaменіz тeсанагw на строeніе ведeка д0му гDнz, на вс‰ є3ли6ка и3ждивє1на бhша на ўтверждeніе хрaма.

13 Nбaче не твори1шасz хрaму гDню двє1ри срє1брzны, гв0здіе, фіaлы и3 трубы6, ни вси2 сосyды зл†ты, и3 сосyды срє1брzны t сребрA принесeннагw въ д0мъ гDень:

14 понeже творsщымъ дэлA дадeсz сіE, и3 ўтверди1ша тёмъ д0мъ гDень.

15 И# не сочитaху мужeй, и5мже даsху сребро2 въ рyки, даsти творsщымъ дэлA, занE вёрнw творsху.

16 Сребро2 за грэхи2 и3 сребро2 за преступлeніе, є3ли1ко внесeно бhсть въ д0мъ гDень, жерцє1мъ бhсть.

17 ТогдA взhде ґзаи1лъ цaрь сЂрскій и3 воевA на гefъ, и3 взS є3го2 ґзаи1лъ и3 разби2 є3го2: и3 њбрати2 ґзаи1лъ лицE своE взhти на їеrли1мъ.

18 И# взS їwaсъ цaрь їyдинъ вс‰ с™†z, є3ли6ка њсвzти2 їwсафaтъ и3 їwрaмъ и3 nхозjа, nтцы2 є3гw2 и3 цaріе ї{дины, и3 с™†z є3гw2, и3 всE злaто њбрётшеесz въ сокр0вищихъ д0му гDнz и3 д0му царeва, и3 послA ґзаи1лу царю2 сЂрску, и3 tи1де t їеrли1ма.

19 И# прHчаz словeсъ їwaсовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сE ли, сі‰ пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;

20 И# востaша џтроцы є3гw2, и3 совэщaша всsкъ совётъ, и3 ўби1ша їwaса въ д0мэ маллHни, и4же въ саaлэ.

21 И# їезехaръ сhнъ їемуafовъ, и3 їезевyfъ сhнъ сwми1ровъ, раби2 є3гw2 ўби1ша є3го2, и3 ќмре, и3 погреб0ша є3го2 со nтцы6 є3гw2 во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz ґмессjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 13

1 Въ лёто двaдесzть трeтіе їwaса сhна nхозjина царS їyдина цaрствова їwахaзъ сhнъ їиyевъ над8 ї}лемъ въ самарjи седмьнaдесzть лётъ,

2 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, и3 и4де в8слёдъ грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz и3 не њстaсz ѕл0бы тоS.

3 И# разгнёвасz гDь гнёвомъ на ї}лz, и3 вдадE и5хъ въ рyцэ ґзаи1лу царю2 сЂрску и3 въ рyцэ сhна ґдeра, сhна ґзаи1лева, во вс‰ дни6.

4 И# помоли1сz їwахaзъ лицY гDню, и3 ўслhша є3го2 гDь, ћкw ви1дэ ск0рбь ї}леву, понeже њскорби2 и5хъ цaрь сЂрскій.

5 И# дадE гDь спcніе ї}лю, и3 и3збhша t рукY сЂрску: и3 всели1шасz и3 сhнове ї}лєвы въ селє1ніz сво‰ ћкоже и3 вчерA и3 трeтіzгw днE:

6 nбaче не tступи1ша t грэхHвъ д0му їеровоaма сhна навaтова, и4же и3 въ грёхъ введE ї}лz, въ нeмъ ходsху: и3 дубрaва стоsше въ самарjи.

7 ћкw не њстaшасz їwахaзу лю1діе, но т0кмw пzтьдесsтъ кHнникъ, и3 дeсzть колесни1цъ, и3 дeсzть тhсzщъ пэшцє1въ, ћкw и3згуби1лъ и5хъ цaрь сЂрскій, и3 положи2 | ћкw прaхъ на попрaніе.

8 И# прHчаz словeсъ їwахaзовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 си6лы є3гw2, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;

9 И# ќспе їwахaзъ со nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 въ самарjи: и3 воцари1сz їwaсъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

10 Въ лёто три1десzть седм0е їwaса царS їyдина цaрствова їwaсъ сhнъ їwахaзовъ над8 ї}лемъ въ самарjи шестьнaдесzть лётъ,

11 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима: и3 tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz, въ т0мъ хождaше.

12 И# прHчаz словeсъ їwaсовыхъ и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 си6лы є3гw2, ±же сотвори2 со ґмессjемъ царeмъ їyдинымъ, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;

13 И# ќспе їwaсъ со nтцы6 свои1ми, їеровоaмъ же сёде на прест0лэ є3гw2: и3 погребeнъ бhсть їwaсъ въ самарjи съ царми2 ї}левыми.

14 И# є3ліссeй разболёсz болёзнію своeю, t неsже ќмре. И# пріи1де къ немY їwaсъ цaрь ї}левъ, и3 плaкасz над8 лицeмъ є3гw2, и3 речE: џтче, џтче, колесни1ца ї}лева и3 к0ни є3гw2.

15 И# речE є3мY є3ліссeй возми2 лyкъ и3 стрёлы. И# взS къ себЁ лyкъ и3 стрёлы.

16 И# речE царю2: возложи2 рyку свою2 на лyкъ. И# возложи2 їwaсъ рyку свою2 на лyкъ, и3 є3ліссeй возложи2 рyки сво‰ на рyки царє1вы,

17 и3 речE: tвeрзи nкно2 є4же на вост0къ. И# tвeрзе. И# речE є3ліссeй: стрэли2. И# стрэли2 (цaрь). И# речE є3ліссeй: стрэлA спcніz гDнz и3 стрэлA спасeніz на сmрjю, и3 побэди1ши сmрjю во ґфeкэ дaже до скончaніz.

18 И# речE є3мY є3ліссeй: возми2 лyкъ. И# взS. И# речE царю2 ї}леву: ўдaри на зeмлю. И# ўдaри цaрь три1жды, и3 стA.

19 И# њскорбЁ человёкъ б9ій њ нeмъ и3 речE: ѓще бы ўдaрилъ є3си2 пzти1щи и3ли2 шести1щи, тогдa бы є3си2 порази1лъ сmрjю до скончaніz, нн7э же побэди1ши сmрjю три1жды.

20 И# ќмре є3ліссeй, и3 погреб0ша є3го2. В0ини же мwaвли пріид0ша въ зeмлю наставaющу лёту томY.

21 И# бhсть и5мъ погребaющимъ мyжа, и3 сE, ви1дэша в0инwвъ, и3 поверг0ша мyжа во гр0бэ є3ліссeовэ: (и3 впадE тёло человёка мeртва,) и3 прикоснyсz костeмъ є3ліссewвымъ, и3 њживE и3 востA на н0ги сво‰.

22 Ґзаи1лъ же њскорблsше ї}лz во вс‰ дни6 їwахaзwвы.

23 И# поми1лова и3 гDь, и3 ўщeдри |, и3 призрЁ на нS завёта рaди своегw2, и4же со ґвраaмомъ и3 їсаaкомъ и3 їaкwвомъ, и3 не восхотЁ гDь потреби1ти и4хъ, нижE tвeрже и4хъ t лицA своегw2.

24 И# ќмре ґзаи1лъ цaрь сЂрскій, и3 воцари1сz ґдeръ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

25 И# возврати1сz їwaсъ сhнъ їwахaзовъ, и3 взS грaды t руки2 ґдeра сhна ґзаи1лева, и5хже взS t рукY їwахaза nтцA є3гw2 въ брaни: три1жды побэди2 є3го2 їwaсъ, и3 возврати2 грaды ї}лєвы.

 

Главa 14

1 Въ лёто втор0е їwaса сhна їwахaза царS ї}лева, и3 воцари1сz ґмессjа сhнъ їwaсовъ, цaрь їyдинъ:

2 сhнъ двaдесzти пzти2 лётъ бЁ, внегдA цaрствовати є3мY и3 двaдесzть пsть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 їwадjна t їеrли1ма.

3 И# сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDнима, nбaче не ћкоже давjдъ nтeцъ є3гw2: по всBмъ, є3ли6ка сотвори2 nтeцъ є3гw2 їwaсъ, сотвори2,

4 т0кмw выс0кихъ не разруши2: є3щE лю1діе жрsху и3 кадsху на выс0кихъ.

5 И# бhсть є3гдA ўтверди1сz цaрство въ руку є3гw2, и3 и3зби2 рабы6 сво‰ ўби1вшыz nтцA є3гw2:

6 сынHвъ же ўбjйцъ тёхъ не и3зби2, ћкоже пи1сано въ кни1зэ зак0на мwmсeова, ћкоже заповёда гDь, гlz: да не ўмирaютъ nтцы2 за сhны, и3 сhнове да не ўмирaютъ за nтцы6, но т0кмw кjйждо за сво‰ грэхи2 да ќмретъ.

7 Сeй порази2 є3дHма въ гемeлэ дeсzть тhсzщъ и3 взS кaмень и3 на брaни, и3 наречE и4мz є3мY їеfои1лъ до днeшнzгw днE.

8 ТогдA послA ґмессjа послы2 ко їwaсу сhну їwахaза сhна їиyа царS ї}лева, глаг0лz: пріиди2, да ви1димсz въ лицE.

9 И# послA їwaсъ цaрь ї}левъ ко ґмессjи царю їyдину, глаг0лz: тeрнъ, и4же въ лівaнэ, послA къ кeдрови сyщему въ лівaнэ, глаг0лz: дaждь дщeрь твою2 сhну моемY въ женY: и3 пріид0ша ѕвёріе лyжніи, и5же въ лівaнэ, и3 попрaша тeрніе::

10 побивaz порази1лъ є3си2 їдумeю, и3 вознесE тS сeрдце твоE, прослaвисz сэдS въ домY твоeмъ, и3 почто2 любопри1шисz въ ѕл0бэ твоeй; и3 падeши ты2, и3 їyда съ тоб0ю.

11 И# не послyша ґмессjа. И# взhде їwaсъ цaрь ї}левъ, и3 ви1дэстасz лицeмъ т0й и3 ґмессjа цaрь їyдинъ въ веfсамЂсэ їyдинэ.

12 И# падE їyда пред8 лицeмъ ї}левымъ, и3 побэжE кjйждо въ д0мы сво‰.

13 И# ґмессjю сhна їwaсова, сhна nхозjи, царS їyдина, ћтъ їwaсъ сhнъ їwахaзовъ цaрь ї}левъ въ веfсамЂсэ: и3 пріи1де во їеrли1мъ, и3 разби2 стёну їеrли1му t врaтъ є3фрeмлихъ до врaтъ ўг0лныхъ, на четhреста лакHтъ:

14 и3 взS сребро2 и3 злaто, и3 вс‰ сосyды њбрBтеныz въ домY гDни и3 въ сокр0вищахъ д0му царeва, и3 сhны смэси1вшихсz, и3 возврати1сz въ самарjю.

15 И# прHчаz словeсъ їwaсовыхъ, є3ли6ка сотвори2 въ си1лэ своeй, ћкоже брaсz со ґмессjею царeмъ їyдиныхъ, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;

16 И# ќспе їwaсъ со nтцы6 свои1ми и3 погребeнъ бhсть въ самарjи съ цари6 и3 ї}левыми. И# воцари1сz їеровоaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

17 И# поживE ґмессjа сhнъ їwaсовъ, цaрь їyдинъ, по ўмeртвіи їwaса сhна їwахaза царS ї}лева пzтьнaдесzть лётъ.

18 И# прHчаz словeсъ ґмессjевыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;

19 И# востaша на него2 полки2 во їеrли1мэ: и3 ўбэжE въ лахjсы, и3 послaша вслёдъ є3гw2 въ лахjсы, и3 ўби1ша є3го2 тY:

20 и3 взsша є3го2 на к0ни, и3 погребeнъ бhсть со nтцы6 свои1ми во їеrли1мэ во грaдэ давjдовэ.

21 И# поsша вси2 лю1діе ї{дины ґзарjю, и3 т0й сhнъ шести1надесzти лётъ, и3 постaвиша є3го2 царeмъ вмёстw nтцA є3гw2 ґмессjи:

22 т0й создA є3лHfъ, и3 возврати2 є3го2 їyдэ по ўмeртвіи царS со nтцы6 є3гw2.

23 Въ лёто пzтоенaдесzть ґмессjи сhна їwaса царS їyдина, цaрствова їеровоaмъ сhнъ їwaсовъ над8 ї}лемъ въ самарjи четhредесzть и3 є3ди1но лёто,

24 и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ: не tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz:

25 т0й приврати2 предёлъ ї}левъ t вх0да є3мafова дaже и3 до м0рz ґрави1тскагw, по гlу гDа бGа ї}лева, є3г0же гlа и3 рук0ю рабA своегw2 їHны, сhна ґмаfjина, прор0ка, и4же t геfаховeра,

26 ћкw ви1дэ гDь смирeніе ї}лево г0рько ѕэлw2, и3 мaлw содержи1мыхъ, и3 ўмaленныхъ, и3 њстaвленыхъ, и3 не бЁ помогaющагw и5мъ.

27 И# не гlа гDь и3скорени1ти сёмене ї}лева под8 небесeмъ: и3 сп7сE | рук0ю їеровоaма сhна їwaсова.

28 И# прHчаz словeсъ їеровоaмовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 си6лы є3гw2, є3ли6ка повоевA, и3 кaкw возврати2 дамaскъ и3 є3мafъ їyдэ во ї}ли, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;

29 И# ќспе їеровоaмъ со nтцы6 свои1ми, со цари6 ї}левыми: и3 воцари1сz захaріа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 15

1 Въ лёто двaдесzть седм0е їеровоaма царS ї}лева воцари1сz ґзарjа сhнъ ґмессjи царS їyдина:

2 сhнъ шести1надесzти лётъ бЁ, є3гдA начA цaрствовати, и3 пzтьдесsтъ двA лёта цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 їехелjа t їеrли1ма.

3 И# сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDнима по всемY, є3ли6ка сотвори2 nтeцъ є3гw2 ґмессjа,

4 nбaче выс0кихъ не разори2: є3щE лю1діе жрsху и3 кадsху на выс0кихъ.

5 И# коснyсz гDь царS, и3 бhсть прокажeнъ до днE смeрти своеS: и3 цaрствова въ домY ґпфусHfъ. И# їwаfaмъ сhнъ царeвъ бЁ над8 д0момъ судS лю1демъ земли2 тоS.

6 И# прHчаz словeсъ ґзарjи, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, нE сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;

7 И# ќспе ґзарjа со nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 со nтцы6 є3гw2 во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz їwаfaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

8 Въ лёто три1десzть nсм0е ґзарjи царS їyдина цaрствова захaріа сhнъ їеровоaмль над8 ї}лемъ въ самарjи шeсть мцcъ.

9 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, ћкоже сотвори1ша nтцы2 є3гw2, не tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz.

10 И# востaста нaнь селлyмъ сhнъ їавjсовъ и3 кевлаaмъ, и3 порази1ста є3го2, и3 ўмертви1ста є3го2: и3 воцари1сz селлyмъ вмёстw є3гw2.

11 И# прHчаz словeсъ захaріевыхъ, сE, сyть напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ.

12 сіE сл0во гDне, є4же гlа ко їиyю, рекjй: сhнове четвeртіи сsдутъ тебЁ и3 на прест0лэ ї}левэ. И# бhсть тaкw.

13 И# селлyмъ сhнъ їавjсовъ воцари1сz во ї}ли: и3 въ лёто три1десzть девsтое ґзарjи царS їyдина, цaрствова селлyмъ мцcъ днjй въ самарjи.

14 И# взhде манаи1мъ сhнъ гаддjинъ t fерсjлы, и3 пріи1де въ самарjю, и3 ўби2 селлyма сhна їавjсова въ самарjи, и3 ўмертви2 є3го2, и3 воцари1сz вмёстw є3гw2.

15 И# прHчаz словeсъ селлyмовыхъ, и3 совэщaніе є3гw2, и4мже совэщaсz, сE, сyть пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ.

16 ТогдA порази2 манаи1мъ и3 feрсу, и3 вс‰, ±же въ нeй, и3 предёлы є3S t feрсы, понeже не tверз0ша є3мY, и3 разби2 ю5 и3 всёхъ, и5же въ нeй, и3 и3мyщихъ во чрeвэ разсэчE.

17 Въ лёто три1десzть девsтое ґзарjи царS їyдина, цaрствова манаи1мъ сhнъ гаддjинъ над8 ї}лемъ дeсzть лётъ въ самарjи,

18 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, (во вс‰ дни6 сво‰) не tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz.

19 Во дни6 є3гw2 взhде фyла цaрь ґссmрjйскій на зeмлю (ї}леву), и3 манаи1мъ дадE фyлэ тhсzщу тал†нтъ сребрA, да бyдетъ рукA є3гw2 съ ни1мъ, (є4же ўкрэпи1ти цaрство въ рукY є3гw2).

20 И# возложи2 манаи1мъ дaнь на ї}лz, на всёхъ си1льныхъ, дaти царю2 ґссmрjйску пzтьдесsтъ с‡кль сребрA мyжу коемyждо: и3 возврати1сz цaрь ґссmрjйскъ, и3 не стA тaмw въ земли2.

21 И# прHчаz словeсъ манаи1мовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сE ли, сі‰ напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;

22 И# ќспе манаи1мъ со nтцы6 свои1ми, и3 воцари1сz факjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

23 Въ лёто пzтьдесsтое ґзарjи царS їyдина, цaрствова факjа сhнъ манаи1мль над8 ї}лемъ въ самарjи лBта двA,

24 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, и3 tступи2 t грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz.

25 И# востA на него2 факeй сhнъ ромелjинъ, трістaтъ є3гw2, и3 ўби2 є3го2 въ самарjи бли1з8 д0му царeва, со ґрг0вомъ и3 со ґрjемъ, и3 съ ни1мъ (бsху) пzтьдесsтъ мужeй t галаадjтwвъ, и3 ўмертви2 є3го2, и3 воцари1сz вмёстw є3гw2.

26 И# прHчаz словeсъ факjевыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2 сE, сyть, пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ.

27 Въ лёто пzтьдесsтъ втор0е ґзарjи царS їyдина, цaрствова факeй сhнъ ромелjинъ над8 ї}лемъ въ самарjи двaдесzть лётъ,

28 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, не tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz.

29 Во дни6 факeа царS ї}лева пріи1де fелгаfфелласaръ цaрь ґссmрjйскій, и3 взS ґjнъ и3 ґвелвеfмаахA, и3 ґHха и3 кенeзу, и3 ґсHра и3 галаaдъ и3 галілeю, всю2 зeмлю нефfалjмлю, и3 приведE | ко ґссmрjанwмъ.

30 И# востA њсjа сhнъ и3лы2 на факeа сhна ромелjина, и3 порази2 є3го2, и3 ўмертви2 є3го2, и3 воцари1сz вмёстw є3гw2 въ двaдесzтое лёто їwаfaма сhна ґзарjина.

31 И# прHчаz словeсъ факeевыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, сE, сі‰ напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ.

32 Въ лёто втор0е факeа сhна ромелjина царS ї}лева воцари1сz їwаfaмъ, сhнъ ґзарjи царS їyдина:

33 сhнъ двaдесzти пzти2 лётъ бЁ, є3гдA начA цaрствовати, и3 шестьнaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 їерусA дщи2 садHкова.

34 И# сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всемY є3ли6ка сотвори2 nтeцъ є3гw2 ґзарjа,

35 nбaче выс0кихъ не разори2: є3щE лю1діе жрsху и3 кадsху на выс0кихъ. Т0й создA двє1ри хрaму гDню вы6шніz.

36 И# прHчаz словeсъ їwаfaмовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;

37 Во дни6 w4ны начaтъ гDь посылaти на їyду раассHна царS сЂрска и3 факeа сhна ромелjина.

38 И# ќспе їwаfaмъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть со nтцы6 свои1ми во грaдэ давjда nтцA своегw2. И# воцари1сz ґхaзъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 16

1 Въ лёто седмоенaдесzть факeа сhна ромелjина, воцари1сz ґхaзъ сhнъ їwаfaма царS їyдина:

2 сhнъ двaдесzти лётъ бЁ ґхaзъ, є3гдA начA цaрствовати, и3 шестьнaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ, и3 не сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDа бGа своегw2 вёрнw, ћкоже давjдъ nтeцъ є3гw2,

3 и3 ходи2 въ пути2 їеровоaма сhна навaтова царS ї}лева, ксемY и3 сhна своего2 преведE сквозЁ џгнь по мeрзостемъ kзhкwвъ, и5хже tsтъ гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ:

4 и3 жрsше и3 кадsше на выс0кихъ и3 на холмёхъ и3 под8 всsкимъ дрeвомъ чaстымъ.

5 ТогдA взhде раассHнъ цaрь сЂрскъ и3 факeй сhнъ ромелjинъ цaрь ї}левъ во їеrли1мъ на брaнь, и3 воевaста на ґхaза, и3 не можaста (є3мY) њдолёти.

6 Во врeмz џно возврати2 раассHнъ цaрь сЂрскій є3лafъ сmрjи и3 и3згнA їудeєвъ и3з8 є3лafа, и3 їдумeє пріид0ша во є3лafъ и3 всели1шасz тaмw дaже до днE сегw2.

7 И# послA ґхaзъ послы2 къ fелгаfфелласaру царю2 ґссmрjйску, глаг0лz: рaбъ тв0й и3 сhнъ тв0й ѓзъ є4смь, взhди и3 tими2 мS t руки2 царS сЂрска и3 t руки2 царS ї}лева, востaвшихъ на мS.

8 И# взS ґхaзъ злaто и3 сребро2 њбрётшеесz въ сокр0вищихъ д0му гDнz и3 въ сокр0вищихъ д0му царeва, и3 послA царю2 ґссmрjйску дaры.

9 И# послyша є3гw2 цaрь ґссmрjйскій: и3 взhде цaрь ґссmрjйскій въ дамaскъ, и3 взS є3го2, и3 пресели2 є3го2, и3 раассHна царS ўби2.

10 И# и4де цaрь ґхaзъ на срётеніе fелгаfфелласaру царю2 ґссmрjйску въ дамaскъ, и3 ви1дэ жeртвенникъ въ дамaсцэ: и3 послA цaрь ґхaзъ ко ўрjи їерeю под0біе жeртвенника, и3 начертaніе, и3 всE творeніе є3гw2.

11 И# создA ўрjа їерeй жeртвенникъ по всBмъ, є3ли6ка послA цaрь ґхaзъ t дамaска.

12 И# пріи1де цaрь ґхaзъ и3з8 дамaска и3 ви1дэ жeртвенникъ, и3 взhде на него2,

13 и3 покади2 всесожжeніе своE и3 жeртву свою2 и3 возліsніе своE, и3 проліS кр0вь ми1рныхъ на жeртвенникъ,

14 nлтaрь же мёдzный, и4же пред8 гDемъ, принесE t лицA д0му гDнz, и3 t среды2 жeртвенника и3 t среды2 д0му гDнz: и3 постaви є3го2 њ є3ди1ну странY жeртвенника къ сёверу.

15 И# заповёда цaрь ґхaзъ ўрjи їерeю, глаг0лz: на жeртвенницэ вели1цэмъ приношazй всесожжє1ніz ќтреннzz, и3 жeртву вечeрнюю, и3 всесожжє1ніz царє1ва, и3 жeртву є3гw2, и3 всесожжє1ніz всёхъ людjй, и3 жeртву и5хъ, и3 возлі‰ніz и4хъ, и3 всsку кр0вь всесожжeніz, и3 всsку кр0вь жeртвенную и3зліeши на нeмъ: nлтaрь не мёдzнъ да бyдетъ мнЁ на ќтро.

16 И# сотвори2 ўрjа їерeй по всBмъ, є3ли6ка заповёда є3мY цaрь ґхaзъ.

17 И# и3зсэчE ґхaзъ цaрь споє1ніz подстaвwвъ, и3 пренесE t ни1хъ ўмывaлницу, и3 м0ре низложи2 t волHвъ мёдzныхъ, и4же бёша под8 ни1мъ, и3 положи2 є5 на подстaвэ кaменнэмъ:

18 и3 њсновaніе сэдaлища создaно въ домY гDни, и3 вх0дъ царeвъ внёшній њбрати2 въ д0мъ гDень, t лицA царS ґссmрjйска.

19 И# прHчаz словeсъ ґхaзовыхъ, є3ли6ка сотвори2, не сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ:

20 И# ќспе ґхaзъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть со nтцы6 свои1ми во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz є3зекjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 17

1 Въ лёто второенaдесzть ґхaза царS їyдина, цaрствова њсjа сhнъ и3лы2 въ самарjи над8 ї}лемъ дeвzть лётъ,

2 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, nбaче не ћкоже цaріе ї}лєвы, и5же бёша прeжде є3гw2.

3 И# взhде нaнь саламанассaръ цaрь ґссmрjйскъ . И# бhсть є3мY њсjа рaбъ и3 давaше є3мY дaнь.

4 И# њбрёте цaрь ґссmрjйскъ во њсjи непрaвду, занeже послA послы2 къ сигHру царю2 є3гЂпетску и3 не принесE дaни царю2 ґссmрjйску лёта тогw2. И# њсади2 є3го2 цaрь ґссmрjйскій и3 свzзA є3го2 въ хрaминэ темни1чнэй.

5 И# пріи1де цaрь ґссmрjйскъ во всю2 зeмлю (є3гw2), и3 взhде въ самарjю, и3 воевA ю5 три2 лBта.

6 Въ лёто девsтое њсjи взS цaрь ґссmрjйскій самарjю, и3 заведE ї}лтzнъ во ґссmрjю, и3 посели2 и4хъ на ґлaи и3 на ґвHрэ, рэкaхъ гwзaнскихъ, и3 въ предёлэхъ ми1дскихъ.

7 И# (сіE) бhсть, ћкw согрэши1ша сhнове ї}лєвы гDу бGу своемY и3звeдшему и5хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, и3з8 под8 руки2 фараHна царS є3гЂпетска, и3 ўбоsшасz богHвъ и3нёхъ,

8 и3 ходи1ша по предaніємъ kзhкwвъ, и5хже и3стреби2 гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ, и3 цaріе ї}лєвы є3ли1цы сотвори1ша,

9 и3 є3ли1цы сокрhша сhнове ї}лєвы словесA, не тaкw на гDа бGа своего2: и3 создaша себЁ высHкаz во всёхъ градёхъ свои1хъ, t столпA стрегyщихъ дaже до грaда твeрда,

10 и3 постaвиша себЁ кумjры и3 дубрaвы на всsцэмъ холмЁ выс0цэ и3 под8 всsкимъ дрeвомъ чaщнымъ,

11 и3 кадsху тaмw на всёхъ выс0кихъ, ћкоже kзhцы, ±же ўдали2 гDь t лицA и5хъ, и3 сотвори1ша џбщники, и3 начaша ћвэ прогнэвлsти гDа,

12 и3 послужи1ша јдwлwмъ, њ ни1хже речE и5мъ гDь: не сотвори1те глаг0ла сегw2 гDеви.

13 И# засвидётелствова гDь во ї}ли и3 во їyдэ, и3 рукaми всёхъ прbрHкъ свои1хъ всsкагw прозорли1вагw, гlz: њбрати1тесz t путjй вaшихъ лукaвыхъ, и3 сохрани1те зaповэди мо‰ и3 њправд†ніz мо‰, и3 вeсь зак0нъ, є3г0же заповёдахъ nтцє1мъ вaшымъ, є3ли6ка послaхъ и5мъ рукaми рaбъ мои1хъ прbр0кwвъ.

14 И# не послyшаша, и3 њжесточи1ша вhю свою2 пaче вhи nтє1цъ свои1хъ, и5же не вёроваша гDу бGу своемY:

15 и3 tверг0ша завётъ є3гw2 и3 њправд†ніz, ±же завэщA nтцє1мъ и5хъ и3 свидёній є3гw2, є3ли6ка засвидётелствова и5мъ, не сохрани1ша, и3 и3д0ша вслёдъ сyетныхъ и3 њсуети1шасz, и3 в8слёдъ kзhкwвъ сyщихъ w4крестъ и5хъ, њ ни1хже заповёда гDь и5хъ, є4же не сотвори1ти по семY:

16 и3 њстaвиша зaпwвэди гDа бGа своегw2 и3 сотвори1ша себЁ двЁ ю4ницы сли6ты, и3 сотвори1ша дубрaвы, и3 поклони1шасz всeй си1лэ небeснэй и3 послужи1ша ваaлу:

17 и3 превождaху сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ чрез8 џгнь, и3 волхвовaху волхвовaніемъ и3 вражaху: и3 продaшасz, є4же твори1ти лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, є4же прогнёвати є3го2.

18 И# разгнёвасz гDь на ї}лz ѕэлw2 и3 tри1ну и4хъ t лицA своегw2, и3 не њстaсz, т0кмw є3ди1но колёно їyдино.

19 И# їyда тaкожде не сохрани2 зaповэдій гDа бGа своегw2: и3 хождaху по њправдaніємъ ї}лєвымъ, ±же сотвори1ша, и3 tверг0шасz гDа.

20 И# разгнёвасz гDь на всE сёмz ї}лево и3 поколебA |, и3 дадE | въ рyки расхищaющымъ | д0ндеже tвeрже | t лицA своегw2.

21 Ћкw tт0ржесz ї}ль t д0му давjдова, и3 постaвиша себЁ царS їеровоaма сhна навaтова: и3 tри1ну їеровоaмъ ї}лz t гDа и3 введE и5хъ во грёхъ вели1кій.

22 И# хождaху сhнове ї}лєвы по всемY грэхY їеровоaмлю, є3г0же сотвори2: не tступи1ша t негw2,

23 д0ндеже tвeрже гDь ї}лz t лицA своегw2, ћкоже гlа гDь рук0ю всёхъ р†бъ свои1хъ прbр0кwвъ. И# преселeнъ бhсть ї}ль t земли2 своеS во ґссmрjаны, дaже до днE сегw2.

24 И# приведE цaрь ґссmрjйскій и3з8 вавmлHна и4же t хyfы и3 t ґjа, и3 t є3мafа и3 сепфаруjма, и3 вселeни бhша во градёхъ самарjйскихъ вмёстw сынHвъ ї}левыхъ, и3 наслёдиша самарjю и3 всели1шасz во градёхъ є3S.

25 И# бhсть въ начaлэ сэдёніz и5хъ, не ўбоsшасz гDа, и3 пусти2 на нS гDь львы2, и3 бsху ўбивaюще |.

26 И# рёша царю2 ґссmрjйску, глаг0люще: kзhки, и5хже превeлъ и3 пресади1лъ є3си2 во градёхъ самарjйскихъ, не разумёша судA бGа земли2, и3 послA гDь на ни1хъ львы2, и3 сE, сyть ўбивaюще и5хъ, ћкw не разумёша судA бGа земли2.

27 И# заповёда цaрь ґссmрjйскій глаг0лz: tведи1те тaмw є3ди1нагw жерцA t плэнeныхъ, да и4дутъ и3 да вселsтсz тaмw, и3 да просвэти1тъ и5хъ суд0мъ бGа земли2.

28 И# tвед0ша є3ди1наго t жерцє1въ и5хже взsша t самарjи, и3 сёде въ веfи1ли, и3 бЁ просвэщaz жрeцъ и5хъ, ћкw да ўбоsтсz гDа.

29 И# бёша творsще кjйждо kзhкъ б0ги сво‰: и3 постaвиша | во хрaмэхъ на выс0кихъ, и5хже сотвори1ша самарsне, кjйждо kзhкъ во градёхъ свои1хъ, въ ни1хже живsху.

30 И# мyжіе вавmлHнстіи сотвори1ша сокхHfъ венjfъ, и3 мyжіе хyfwвы сотвори1ша гігeль, и3 мyжіе є3мafwвы сотвори1ша ґсімafъ,

31 и3 є3veє сотвори1ша ґвлазeръ и3 fарfaкъ и3 сепфаруjмъ, є3гдA сожигaху сhны сво‰ nгнeмъ ґндрамелeху и3 ґнемелeху, богHмъ сепфару‡мскимъ.

32 И# бsху боsщесz гDа: и3 всели1ша мeрзwсти сво‰ во хрaмэхъ на выс0кихъ, и5хже сотвори1ша въ самарjи, кjйждо kзhкъ во грaдэ, въ нeмже живsху.

33 И# бёша боsщесz гDа и3 сотвори1ша себЁ жерцы2 въ выс0кихъ, и3 сотвори1ша себЁ въ хрaминэ выс0кихъ и3 гDа боsхусz, и3 јдwлwмъ свои1мъ служaху по њбhчаю kзhкwвъ toнyдуже пресели1ша и5хъ.

34 Дaже до днE сегw2 тjи творsху по њбhчаю и4хъ: не боsхусz гDа, и3 не творsху по њправдaніємъ и4хъ, и3 по судY и4хъ, и3 по зак0ну, и3 по зaпwвэди, ю4же заповёда гDь сынHмъ ї†кwвлимъ, и3дёже и3 наречE и4мz є3мY ї}ль.

35 И# положи2 гDь съ ни1ми завётъ и3 заповёда и5мъ, гlz: не ўб0йтесz богHвъ и3нhхъ и3 не поклони1тесz и5мъ, и3 не послужи1те и5мъ и3 не пожри1те и5мъ:

36 но т0кмw гDеви, и4же и3зведE вы2 и3з8 земли2 є3гЂпта крёпостію вели1кою и3 мhшцею выс0кою: тогw2 ўб0йтесz, и3 томY покл0нитесz, и3 томY пожри1те:

37 И# њправд†ніz є3гw2, и3 суды2 є3гw2, и3 зак0нъ є3гw2, и3 зaпwвэди, ±же написA вaмъ твори1ти, храни1те во вс‰ дни6, и3 не ўб0йтесz богHвъ и3нhхъ:

38 и3 завёта, є3г0же завэщA съ вaми, не забывaйте: и3 не ўб0йтесz богHвъ и3нhхъ,

39 но т0кмw гDа и3 вaшегw ўб0йтесz, и3 т0й и4зметъ вы2 t всёхъ вр†гъ вaшихъ.

40 И# не послyшаша сегw2, но по њбhчаємъ свои6мъ прє1жднимъ твори1ша.

41 И# бsху kзhцы сjи боsщесz гDа, и3 и3зв†zннымъ свои6мъ служaще: тaкожде и3 сhнове и4хъ и3 сhнове сынHвъ и4хъ, ћкоже сотвори1ша nтцы2 и5хъ, тaкw творsтъ и3 до сегw2 днE.

 

Главa 18

1 И# бhсть въ лёто трeтіе њсjи сhна и3лы2 царS ї}лева, воцари1сz є3зекjа сhнъ ґхaза царS їyдина:

2 сhнъ двaдесzти пzти2 лётъ бЁ є3гдA начA цaрствовати, и3 двaдесzть дeвzть лёть цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 ґвyfа дщи2 захaріина.

3 И# сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всBмъ є3ли6ка сотвори2 nтeцъ є3гw2 давjдъ:

4 т0й разруши2 высHкаz, и3 сокруши2 вс‰ к†пища, и3 и3скорени2 дубр†вы и3 ѕмію2 мёдzную, ю4же сотвори2 мwmсeй, ћкw и3 до днjй тёхъ сhнове ї}лєвы бёху кадsще є4й: и3 назвA и4мz є4й неестaнъ.

5 На гDа бGа ї}лева ўповA, и3 но нeмъ не бhсть под0бенъ є3мY въ царeхъ їyдиныхъ и3 въ бhвшихъ прeжде є3го2:

6 и3 прилэпи1сz гDеви, не tступи2 t негw2, и3 сохрани2 зaпwвэди є3гw2, є3ли6ки заповёда мwmсeй:

7 и3 бЁ гDь съ ни1мъ, и3 во всёхъ, ±же творsше, смhслzше. И# сопроти1висz царю2 ґссmрjйскому и3 не пораб0та є3мY:

8 т0й побэди2 и3ноплемeнники дaже до гaзы и3 до предёлъ є3S, t столпA стрегyщихъ и3 дaже и3 грaда твeрда.

9 И# бhсть въ лёто четвeртое царS є3зекjи, сіe же лёто седм0е њсjи, сhну и3лы2, царю2 ї}леву, взhде саламанассaръ цaрь ґссmрjйскъ на самарjю и3 њбсёде ю5,

10 и3 взS ю5 при концы2 тріeхъ лётъ, въ шест0е лёто є3зекjево, сіE лёто девsтое њсjи царS ї}лева, и3 плэнeна бhсть самарjа.

11 И# преведE цaрь ґссmрjйскій самарsны во ґссmрjю, и3 посади2 | на ґлaи и3 на ґвHрэ, рэкaхъ гwзaнскихъ, и3 въ предёлэхъ ми1дскихъ:

12 понeже не послyшаша глaса гDа бGа своегw2 и3 преступи1ша завётъ є3гw2, вс‰ є3ли6ка заповёда мwmсeй рaбъ гDень, и3 не послyшаша, и3 не сотвори1ша.

13 И# въ четвертоенaдесzть лёто царS є3зекjи, взhде сеннахирjмъ цaрь ґссmрjйскій на грaды їyдины твє1рдыz и3 взsтъ |.

14 И# послA є3зекjа цaрь їyдинъ послы2 къ царю2 ґссmрjйску въ лахjсъ, глаг0лz: согрэши1хъ, возврати1сz t менє2: є4же ѓще возложи1ши на мS, то2 понесY. И# возложи2 цaрь ґссmрjйскій на є3зекjю царS їyдина три1ста талaнтъ сребрA и3 три1десzть талaнтwвъ злaта.

15 И# дадE є3зекjа всE сребро2 њбрётшеесz въ домY гDни и3 въ сокр0вищихъ д0му царeва.

16 Во врeмz џно ссэчE є3зекjа цaрь їyдинъ двє1ри хрaма гDнz и3 ўтвержє1ніz, ±же позлати2 є3зекjа цaрь їyдинъ, и3 дадE и5хъ царю2 ґссmрjйску.

17 И# послA цaрь ґссmрjйскъ fарfaна и3 равосaиа и3 раpaка t лахjса на їеrли1мъ къ царю2 є3зекjи съ си1лою тsжкою ѕэлw2. И# взыд0ша, и3 пріид0ша ко їеrли1му, и3 стaша ў водотeчи купёли вhшніz, ћже є4сть на пути2 селA бэли1лнагw,

18 и3 возопи1ша ко є3зекjи. И# и3зhде къ ни6мъ є3ліакjмъ сhнъ хелкjевъ строи1тель, и3 сwмнaсъ книг0чій, и3 їwaсъ сhнъ сафaтовъ воспоминaтель.

19 И# речE къ ни6мъ раpaкъ: рцhте нн7э ко є3зекjи: си1це глаг0летъ цaрь вели1кій, цaрь ґссmрjйскій: что2 ўповaніе сіE, на нeже ўповaеши;

20 рeклъ є3си2: т0кмw словесA ўстeнъ, совётъ и3 си1ла на брaнь: нн7э u5бо на кого2 надёжду tвeрглъ є3си2 менE;

21 нн7э съ, надёешисz ты2 на жeзлъ тр0стzный сл0мленый сeй, на є3гЂпетъ ли; нaньже ѓще њпрeтсz мyжъ, вни1детъ въ рyку є3гw2 и3 пронзeтъ ю5: тaкw фараHнъ цaрь є3гЂпетскій всBмъ надёющымсz нaнь:

22 и3 ѓще мнЁ речeте: на гDа бGа надёемсz: не т0й ли сeй, є3гHже и3 tстaви є3зекjа высHкаz є3гw2 и3 жeртвенники є3гw2, и3 речE їyдэ и3 їеrли1му: покл0нитесz пред8 жeртвенникомъ си1мъ во їеrли1мэ;

23 и3 нн7э соедини1тесz съ господи1номъ мои1мъ царeмъ ґссmрjйскимъ, и3 дaмъ тебЁ двЁ тhсzщы к0ней, ѓще м0жеши и3мёти всaдники на нS:

24 и3 кaкw tврати1ши лицE топaрха є3ди1нагw t рабHвъ господи1на моегw2 малёйшихъ, и3 ўповaлъ є3си2 сaмъ на є3гЂпетъ, на колєсни1цы и3 к0ни;

25 и3 нн7э u5бо є3дA без8 гDа взыд0хомъ на мёсто сіE, є4же потреби1ти и3 речE бо гDь ко мнЁ: взhди на зeмлю сію2 и3 потреби2 ю5.

26 И# речE є3ліакjмъ сhнъ хелкjинъ и3 сwмнaсъ и3 їwaсъ ко раpaку: глаг0ли нн7э ко nтрокHмъ твои6мъ сЂрски, ћкw слhшимъ мы2, ґ не глаг0ли къ нaмъ їудeйски, и3 почто2 глаг0леши во ќшы людjй, и5же на стэнЁ;

27 И# речE къ ни6мъ раpaкъ: є3дA къ господи1ну твоемY и3 къ тебЁ послa мz господи1нъ м0й глаг0лати словесA сі‰; не къ мужє1мъ ли сэдsщымъ на стэнЁ, є4же ћсти и5мъ гн0й св0й и3 пи1ти и5мъ сeчь свою2 съ вaми вкyпэ;

28 И# стA раpaкъ, и3 возопи2 глaсомъ вели1кимъ їудeйски, и3 глаг0ла, и3 речE: слhшите словесA вели1кагw царS ґссmрjйска:

29 си1це глаг0летъ цaрь: да не возн0ситъ вaсъ цaрь є3зекjа словесы2, понeже не возм0жетъ вaсъ и3з8sти и3з8 руки2 моеS:

30 и3 да не њбнадeживаетъ вaсъ є3зекjа гDемъ, глаг0лz: и3з8имaz и4зметъ вы2 гDь, и3 не и4мать предaтисz грaдъ сeй въ руцЁ царS ґссmрjйска:

31 не послyшайте є3зекjи, ћкw си1це глаг0летъ цaрь ґссmрjйскій: сотвори1те со мн0ю благословeніе и3 и3зыди1те ко мнЁ, и3 да піeтъ мyжъ t віногрaда своегw2, и3 мyжъ вкyситъ t см0квей свои1хъ, и3 да піeтъ в0ду t р0ва своегw2,

32 д0ндеже пріидY и3 поимY вы2 въ зeмлю (таковY) ћкоже землS вaша, землS пшени1цы и3 вінA, и3 хлёбwвъ и3 віногрaдwвъ, землS мaсличинъ є3лeа и3 мeда, и3 жи1ви бyдете и3 не ќмрете: и3 не послyшайте є3зекjи, ћкw прельщaетъ вы2, глаг0лz: гDь ны2 и3збaвитъ:

33 є3дA и3збавлsюще и3збaвиша б0зи kзhкwвъ кjйждо и4хъ свою2 странY и3з8 руки2 царS ґссmрjйска;

34 гдЁ є4сть б0гъ є3мafа и3 ґрфaда; гдЁ є4сть б0гъ сепфаруjма, ґнA и3 ґвA; є3дA и3збaвиша самарjю и3з8 рукY моє1ю;

35 кто2 во всёхъ бозёхъ земнhхъ, и4же и3збaвиша зeмли и3 t руки2 моеS; и3 кaкw и4зметъ гDь їеrли1ма и3з8 руки2 моеS;

36 И# ўмолк0ша лю1діе и3 не tвэщaша є3мY сл0ва, ћкw заповёда и5мъ цaрь глаг0лz: не tвэщaйте є3мY.

37 И# вни1де є3ліакjмъ сhнъ хелкjинъ строи1тель, и3 сwмнaсъ книг0чій, и3 їwaсъ сhнъ сафaтовъ воспоминaтель ко є3зекjи, раздрaвше ри6зы сво‰, и3 возвэсти1ша є3мY словесA раpaкwва.

 

Главa 19

1 И# бhсть є3гдA ўслhша цaрь є3зекjа, и3 раздрA ри6зы сво‰, и3 њблечeсz во врeтище, и3 вни1де въ д0мъ гDень.

2 И# послA є3ліакjма строи1телz, и3 сwмнaса книг0чіа и3 старёйшины жерцє1въ њблечє1ны во врeтище ко и3сaіи прbр0ку сhну ґмHсову.

3 И# рёша є3мY: си1це глаг0летъ є3зекjа: дeнь ск0рби и3 њбличeніz и3 прогнёваніz дeнь сeй, ћкw пріид0ша сhнове дaже до болэзнорождeніz, и3 крёпости нёсть раждaющей:

4 ѓще кaкw послyшаетъ гDь бGъ тв0й всёхъ словeсъ раpaковыхъ, є3г0же и3 послA цaрь ґссmрjйскій господи1нъ є3гw2 поноси1ти бGу жив0му и3 хyлити словесы2, и5хже слhша гDь бGъ тв0й, и3 пріими2 моли1тву њ њстaнцэ њбрэтaющемсz.

5 И# пріид0ша џтроцы царS є3зекjи и3 ко и3сaіи.

6 И# речE и5мъ и3сaіа: си1це рцhте господи1ну вaшему: тaкw гlетъ гDь: не ўб0йсz t лицA словeсъ, и5хже слhшалъ є3си2, и4миже похyлиша мS џтроцы царS ґссmрjйска:

7 сE, ѓзъ даю2 є3мY дyха, и3 ўслhшитъ возвэщeніе и3 возврати1тсz въ зeмлю и3 свою2: и3 низложY є3го2 nрyжіемъ въ земли2 и3 є3гw2.

8 И# возврати1сz раpaкъ и3 њбрёте и3 царS ґссmрjйска вою1юща на л0вну: ўслhша бо, ћкw tступи2 t лахjса.

9 И# слhша њ fарaкэ цари2 є3fі0пстэмъ, глаг0лz: сE, и3зhде рaтоватисz съ тоб0ю. И# возврати1сz и3 послA послы2 ко є3зекjи, глаг0лz: тaкw рцhте є3зекjи царю2 їудeйску:

10 да не возн0ситъ тS бGъ тв0й, на нег0же ты2 надёешисz глаг0лz: не и4мать прeданъ бhти їеrли1мъ въ рyцэ и3 царS ґссmрjйска:

11 сE, ты2 слhшалъ є3си2 вс‰, є3ли6ка и3 сотвори1ша цaріе ґссmрjйстіи всBмъ землeмъ, є4же проклsти и5хъ, и3 ты2 ли и3збyдеши;

12 є3дA и3збавлsюще и3збaвиша и4хъ и3 б0зи kзhкwвъ, и5хже расточи1ша nтцы2 и3 мои2, гwзaну и3 харaну, и3 фарeсу и3 сhны є3дHмли, и5же во fалассaрэ;

13 гдЁ є4сть цaрь є3мafовъ и3 цaрь и3 ґрфaдовъ; и3 гдЁ є4сть цaрь грaда сепфаруjма, ґнA и3 ґвA;

14 И# пріsтъ цaрь є3зекjа кни6ги t руки2 послHвъ и3 прочтE |: и3 вни1де въ хрaмъ гDень, и3 разгнY и4хъ є3зекjа пред8 гDемъ,

15 и3 моли1сz є3зекjа пред8 гDемъ и3 речE: гDи б9е ї}левъ, сэдsй на херувjмэхъ, ты2 є3си2 и3 бGъ є3ди1нъ бо всёхъ цaрствіихъ земли2, ты2 сотвори1лъ є3си2 нeбо и3 зeмлю:

16 приклони2, гDи, ќхо твоE и3 ўслhши мS: tвeрзи, гDи, џчи твои2 и3 ви1ждь, и3 ўслhши словесA сеннахирjма, ±же послA поношaz тебЁ бGу жи1ву:

17 ћкw пои1стиннэ, гDи, њпустоши1ша цaріе ґссmрjйстіи kзhки,

18 и3 дaша б0ги и5хъ на џгнь, ћкw не б0зи бёша, но дэлA рукY человBчу, древA и3 кaмєніz, и3 погуби1ша |:

19 и3 нн7э, гDи б9е нaшъ, сп7си2 ны2 и3з8 руки2 є3гw2, и3 ўразумёютъ вс‰ ц†рствіz земли2, ћкw ты2 є3си2 гDь бGъ є3ди1нъ.

20 И# послA и3сaіа сhнъ ґмHсовъ ко є3зекjи, глаг0лz: тaкw гlетъ гDь бGъ си1лъ, бGъ ї}левъ: слhшахъ, њ ни1хже моли1лсz є3си2 ко мнЁ, њ сеннахирjмэ царЁ ґссmрjйстэ.

21 сіE сл0во, є4же гlа гDь на него2: ўничижи2 тS и3 поругaсz тебЁ дэви1ца и3 дщи2 сіHнz, над8 тоб0ю глав0ю своeю покивA дщи2 їеrли1млz:

22 комY поноси1лъ є3си2, и3 кого2 похyлилъ є3си2; и3 на кого2 вознeслъ є3си2 глaсъ, и3 воздви1глъ є3си2 на высотY џчи твои2; на с™aго ї}лева.

23 рук0ю послHвъ твои1хъ поносилъ є3си2 гDу, и3 рeклъ є3си2: со мн0жествомъ колесни1цъ мои1хъ взhду ѓзъ на вhшнюю чaсть горы2 лівaнскіz, и3 ўсэкY вели1чество t кє1дръ є3S и3 и3збр†нныz кmпарjсwвъ є3S, и3 пріидY въ среди1ну чaщи карми1лскіz:

24 ѓзъ и3зсуши1хъ, и3 піsхъ в0ды чужды6z, и3 њпустоши1хъ стопaми н0гъ мои1хъ вс‰ рёки њкрє1стныz:

25 є3дA не слhшалъ є3си2; и3здaвна ю5 сотвори1хъ, t днjй пeрвыхъ создaхъ ю5 и3 принес0хъ ю5: и3 бhсть въ х0лмы пресeлникwвъ вою1юшихъ грaды твє1рды:

26 и3 живyщіи въ ни1хъ и3знемог0ша рук0ю, сотрzс0шасz и3 постыдёшасz, бhша (ћкw) травA сeлнаz, и3ли2 ѕлaчно бhліе, ѕлaкъ и4же на здaніихъ, и3 попрaніz проти1ву стоsщагw:

27 и3 сэдёніе твоE, и3 и3сх0дъ тв0й, и3 вх0дъ тв0й разумёхъ, и3 гнёвъ тв0й на мS,

28 занeже разгнёвалсz є3си2 на мS и3 шyмъ тв0й вни1де во ќшы мои2, и3 вложY ќдицу мою2 въ н0здри тво‰ и3 браздY во ўстнЁ твои2, и3 возвращY тS по пути2, и4мже пришeлъ є3си2.

29 И# сіE тебЁ знaменіе, (є3зекjе): ћждь въ сіE лёто прозzб†ющаz саморHднаz, и3 въ лёто втор0е прозzб†ющаz, и3 въ лёто трeтіе сёйте сёмена и3 жни1те, сади1те віногрaды, и3 да ћсте пл0дъ и4хъ:

30 и3 приложи1тъ спaсшеесz д0му їyдова, њстaвшеесz, к0рень д0лэ, и3 сотвори1тъ пл0дъ горЁ,

31 ћкw и3з8 їеrли1ма и3зhдетъ њстaнокъ, и3 спасaемый и3з8 горы2 сіHни: рeвность гDа си1лъ сотвори1тъ сіE.

32 сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь (си1лъ) на царS ґссmрjйска: не и4мать вни1ти во грaдъ сeй, и3 не и4мать ўстрэли1ти нaмъ стрэлы2, и3 не дости1гнетъ къ немY щи1тъ, и3 не и4мать њсыпaти є3го2 землeю:

33 но путeмъ, и4мже пріи1де тёмже возврати1тсz, и3 во грaдъ сeй не и4мать вни1ти, гlетъ гDь,

34 и3 защищY грaдъ сeй, є4же спcти2 є3го2 менє2 рaди и3 давjда рaди рабA моегw2.

35 И# бhсть въ н0щь џну, и3 сни1де ѓгGлъ гDнь и3 ўби2 t полкA ґссmрjйскагw сто2 џсмьдесzтъ и3 пsть тhсzщъ. И# востaша заyтра, и3 сE, вс‰ тр{піz мє1ртва.

36 И# востA, и3 tи1де, и3 возврати1сz сеннахирjмъ цaрь ґссmрjйскій, и3 всели1сz въ нінеvjю.

37 И# бhсть є3мY клaнzющусz во хрaмэ месерaха б0га своегw2, и3 ґдрамелeхъ и3 сарасaръ сhнове є3гw2 ўби1ста є3го2 мечeмъ: сaми же бэжaста въ зeмлю ґрарaтску. И# воцари1сz ґсордaнъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 20

1 Во днeхъ џнэхъ разболёсz є3зекjа (цaрь) да смeрти. И# вни1де къ немY и3сaіа прbр0къ сhнъ ґмHсовъ и3 речE къ немY: тaкw гlетъ гDь: заповёждь д0му твоемY, ќмреши бо ты2 и3 не бyдеши жи1въ.

2 И# њбрати2 є3зекjа лицE своE ко стэнЁ и3 помоли1сz ко гDу, глаг0лz:

3 гDи помzни2 нн7э, ћкw и4стиною ходи1хъ пред8 тоб0ю и3 сeрдцемъ совершeннымъ, и3 ўгHднаz пред8 nчи1ма твои1ма сотвори1хъ. И# плaкасz є3зекjа плaчемъ вели1кимъ.

4 И# бsше и3сaіа є3щE посредЁ дворA, и3 бhсть сл0во гDне къ немY, гlz:

5 возврати1сz и3 рцы2 є3зекjи вождY людjй мои1хъ: тaкw гlетъ гDь бGъ давjда nтцA твоегw2: ўслhшахъ моли1тву твою2 и3 ви1дэхъ слeзы тво‰: сE, ѓзъ и3зцэлю1 тS, и3 въ дeнь трeтій взhдеши въ д0мъ гDень:

6 и3 приложY къ лётwмъ твои6мъ лётъ пzтьнaдесzть, и3 t руки2 царS ґссmрjйска и3збaвлю тS и3 грaдъ сeй, и3 защищY грaдъ сeй менє2 рaди и3 давjда рaди рабA моегw2.

7 И# речE и3сaіа: да в0змутъ перевsсло см0квей и3 да положaтъ на врeдъ, и3 и3зцэлёетъ.

8 И# речE є3зекjа ко и3сaіи: к0е знaменіе, ћкw и3зцэли1тъ мS гDь и3 взhду въ д0мъ гDень въ дeнь трeтій;

9 И# речE и3сaіа: сіE знaменіе t гDа, ћкw сотвори1тъ гDь сл0во, є4же гlа: (х0щеши ли да) п0йдетъ стёнь дeсzть степeній, и3ли2 возврати1тсz дeсzть степeній;

10 И# речE є3зекjа: ўд0бно стёни ўклони1тисz дeсzть степeній: ни, но да возврати1тсz стёнь на дeсzть степeній вспsть.

11 И# возопи2 и3сaіа прbр0къ ко гDу, и3 возврати1сz стёнь по числY назaдъ дeсzть степeній.

12 Во врeмz џно послA марwдaхъ валадaнъ, сhнъ валадaновъ, цaрь вавmлHнскій, кни6ги и3 дaры ко є3зекjи: слhша бо, ћкw разболёсz (цaрь) є3зекjа.

13 И# порaдовасz є3зекjа њ ни1хъ, и3 показA и5мъ вeсь д0мъ св0й сокр0вищный, сребро2 и3 злaто, и3 ґрwмaты и3 є3лeй д0брый, и3 д0мъ сосyдwвъ и3 є3ли6ка њбрэт0шасz въ сокр0вищихъ є3гw2: и3 не бЁ мёста, є3гHже не показA и5мъ є3зекjа въ домY своeмъ и3 во всeй џбласти своeй.

14 И# вни1де и3сaіа прbр0къ ко є3зекjи царю2 и3 речE къ немY: что2 глаг0лаша мyжіе сjи, и3 tкyду пріид0ша къ тебЁ; и3 речE є3зекjа: t земли2 дaльніz пріид0ша ко мнЁ, t вавmлHна.

15 И# речE: что2 ви1дэша въ домY твоeмъ; и3 речE є3зекjа: вс‰, є3ли6ка въ домY моeмъ, ви1дэша: нёсть въ домY моeмъ, є3гHже и5мъ не показaхъ, но и3 ±же въ сокр0вищихъ мои1хъ (ви1дэша).

16 И# речE и3сaіа ко є3зекjи: слhши сл0во гDне:

17 сE, днjе грzдyтъ, речE гDь, взzт† бyдутъ вс‰, ±же въ домY твоeмъ, и3 вс‰, ±же собрaша nтцы2 твои2 до днE сегw2, вни1дутъ въ вавmлHнъ: и3 не њстaнетсz сл0во, є4же речE гDь.

18 И# сhнове твои2, и5же и3зhдутъ и3з8 тебє2, и5хже роди1ши, в0змутсz и3 бyдутъ скопцы2 въ домY царS вавmлHнскагw.

19 И# речE є3зекjа ко и3сaіи: блaго сл0во гDне є4же гlа: да бyдутъ ми1ръ во дни6 мо‰.

20 И# прHчаz словeсъ є3зекjевыхъ, и3 вс‰ си1ла є3гw2, и3 є3ли6ка сотвори2, и3ст0чникъ и3 водотeчь, и3 введE в0ду во грaдъ, не сE ли, сі‰ напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;

21 И# ќспе є3зекjа со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz манассjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 21

1 Сhнъ дванaдесzти лётъ манассjа, є3гдA начA цaрствовати, и3 пzтьдесsтъ пsть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz мaтере є3гw2 nфовjа.

2 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, и3 хождaше вслёдъ мeрзостей kзhкwвъ, и5хже tрину гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ:

3 и3 њбрати1сz, и3 создA высHкаz, и5же разори2 nтeцъ є3гw2 є3зекjа, и3 воздви1же жeртвенникъ ваaлу, и3 сотвори2 дубр†вы, ±же сотвори2 ґхаaвъ цaрь ї}левъ, и3 поклони1сz всeй си1лэ небeснэй и3 пораб0та и5мъ:

4 и3 создA nлтaрь въ домY гDни, ћкоже речE гDь: во їеrли1мэ положY и4мz моE.

5 И# сотвори2 nлтaрь всeй си1лэ небeснэй на двY дворY д0му гDнz:

6 и3 провождaше сhны сво‰ чрез8 џгнь, и3 вражaше, и3 волшвє1ніz творsше, и3 сотвори2 к†пища, и3 волшє1бницы ўмн0жи твори1ти лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, є4же прогнёвати є3го2:

7 и3 постaви и3звazное дубрaвы въ хрaмэ, њ нeмже речE гDь къ давjду и3 къ соломHну сhну є3гw2: въ хрaмэ сeмъ и3 во їеrли1мэ, є3г0же и3збрaхъ t всёхъ колёнъ ї}левыхъ, и3 положY тY и4мz моE на вёки,

8 и3 не приложY подви1гнутисz н0зэ ї}левэ t земли2, ю4же дaхъ nтцє1мъ и4хъ, ѓще тjи соблюдyтъ вс‰ є3ли6ка заповёдахъ, по всeй зaповэди, ю4же заповёда и5мъ рaбъ м0й мwmсeй.

9 И# не послyшаша, и3 прельсти2 и5хъ манассjа, є4же сотвори1ти лукaвое пред8 nчи1ма гDнима пaче kзы6къ, ±же и3стреби2 гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ.

10 И# гlа гDь рук0ю рабHвъ свои1хъ прbр0кwвъ, гlz:

11 за сі‰, є3ли6ка сотвори2 манассjа цaрь їyдинъ мeрзwсти сі‰ лукaвыz, пaче всёхъ ±же сотвори1ша ґморрeє, и5же прeжде сегw2 бhша, и3 введE во грёхъ и3 їyду, въ кумjрэхъ свои1хъ:

12 не тaкw: си1це гlетъ гDь бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ наведY ѕл†z на їеrли1мъ и3 на їyду, ћкw всsкому слhшащему пошумsтъ nбо‰ ќха є3гw2,

13 и3 прострY на їеrли1мъ мёру самарjйскую и3 вэсы2 д0му ґхаaвлz: и3 и3стреблю2 їеrли1ма, ћкоже и3зглаждaетсz ґлавaстръ и3зглаждaемый и3 превращaетсz въ лицE своE:

14 и3 и3зри1ну њстaнки достоsніz моегw2 и3 предaмъ и4хъ въ рyки врагHвъ и5хъ, и3 бyдутъ въ расхищeніе и3 въ плёнъ всBмъ врагHмъ свои6мъ:

15 понeже сотвори1ша лукaвое пред8 nчи1ма мои1ма и3 бhша прогнэвлsюще мS t днE, въ џньже и3звед0хъ nтцы2 и5хъ t земли2 є3гЂпетскіz, и3 до днE сегw2.

16 Е#щe же кр0вь непови1нную и3зліS манассjа мн0гу ѕэлw2, д0ндеже нап0лни їеrли1му ўстA до ќстъ, кромЁ грэхHвъ є3гw2, и4миже во грёхъ введE їyду, сотвори1ти лукaвое пред8 nчи1ма гDнима.

17 И# прHчаz словeсъ манассjиныхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 грёхъ є3гw2, и4мже согрэши2, не сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;

18 И# ќспе манассjа со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть въ вертогрaдэ д0му своегw2, въ вертогрaдэ џзы. И# воцари1сz ґммHнъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2:

19 сhнъ двaдесzти двY лётъ бЁ ґммHнъ, є3гдA начA цaрствовати и3 двA лBта цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 месоллaмъ, дщи2 ґрyсова и3з8 їетeвы.

20 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, ћкоже сотвори2 манассjа nтeцъ є3гw2,

21 и3 хождaше по всемY пути2, и4мже ходи2 nтє1цъ є3гw2, и3 пораб0та кумjрwмъ, и5мже пораб0та nтeцъ є3гw2, и3 поклони1сz и5мъ:

22 и3 њстaви гDа бGа nтє1цъ свои1хъ, и3 не ходи2 путeмъ гDнимъ.

23 И# востaша џтроцы ґммHновы нaнь и3 ўмертви1ша царS въ домY є3гw2.

24 Лю1діе же земли2 (тоS) и3зби1ша всёхъ востaвшихъ на царS ґммHна, и3 воцари1ша лю1діе земли2 тоS їwсjю сhна є3гw2 вмёстw є3гw2.

25 И# прHчаz словeсъ ґммHновыхъ, є3ли6ка сотвори2, не сE ли, сі‰ напи6сана и3 въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;

26 И# погреб0ша є3го2 во гр0бэ є3гw2 въ вертогрaдэ џзинэ. И# воцари1сz їwсjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 22

1 Сhнъ nсми2 лётъ бЁ їwсjа, є3гдA начA цaрствовати, и3 три1десzть є3ди1но лёто цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 їедідA, дщи2 є3дeева, t васурHfа.

2 И# сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDнима, и3 хождaше во всёхъ путeхъ давjда nтцA своегw2, не соврати1сz ни на дeсно, ни на шyее.

3 И# бhсть во nсмоенaдесzть лёто цaрства їwсjина, въ седмhй мцcъ, послA цaрь сафaна, сhна є3зелjина, сhна месоллaмлz, книг0чію д0му гDнz, глаг0лz:

4 взhди къ хелкjи жерцY вели1кому и3 запечатлёй сребро2 внесeное въ д0мъ гDень, є4же собрaша стрегyщіи врaтъ t людjй,

5 и3 да дадyтъ є5 въ рyки творsщихъ дэлA пристaвникwмъ въ хрaмэ гDни: да дадsтъ є5 творsщымъ дэлA въ домY гDни, є4же подкрэплsти разсBлины хрaма,

6 древодёлємъ и3 каменосёчцємъ и3 покупaющымъ древA и3 кaменіе тeсаное на ўтверждeніе разсёлинъ хрaма.

7 Nбaче не сочислsху и4хъ њ сребрE даeмэмъ и5мъ, ћкw вёрнw тjи творsху.

8 И# речE хелкjа жрeцъ вели1кій ко сафaну книг0чію: кни1гу зак0на (б9іz) њбрэт0хъ въ домY гDни. И# дадE хелкjа кни1гу сафaну, и3 прочтE ю5.

9 И# вни1де въ д0мъ гDень и3 царю2 їwсjи, и3 возвэсти2 царю2 сл0во и3 речE: сліsша раби2 твои2 сребро2 њбрётшеесz въ домY гDни, и3 дaша є5 прист†вницы въ рyки творsщымъ дэлA въ хрaмэ гDни.

10 И# речE сафaнъ книг0чіz къ царю2, глаг0лz кни1гу зак0на дадE ми2 хелкjа жрeцъ. И# прочтE ю5 сафaнъ пред8 царeмъ.

11 И# бhсть ћкw ўслhша цaрь словесA кни1ги зак0нныz, и3 раздрA ри6зы сво‰,

12 и3 заповёда цaрь хелкjи жрецY и3 ґхікaму сhну сафaню, и3 ґховHру сhну міхeину и3 сафaну книг0чію и3 ґсаjю рабY царeву, глаг0лz:

13 пріиди1те, и3спроси1те гDа њ мнЁ и3 њ всёхъ лю1дехъ и3 њ всeмъ їyдэ, и3 њ словесёхъ кни1ги њбрётшіzсz сеS, ћкw вели1къ гнёвъ гDень разжжeный на нaсъ, понeже не послyшаша nтцы2 нaши словeсъ кни1ги сеS, є4же твори1ти по всBмъ напи1саннымъ на ны2.

14 И# и4де хелкjа жрeцъ и3 ґхікaмъ, и3 ґховHръ и3 сафaнъ и3 ґсаjасъ ко џлдaмэ прор0чицэ, женЁ сели1ма сhна fекyева, сhна ґрaса ризохрани1телz: и3 сіS живsше во їеrли1мэ въ масeнэ: и3 глаг0лаша къ нeй по семY.

15 И# речE и5мъ: си1це гlетъ гDь бGъ ї}левъ: рцhте мyжеви послaвшему вы2 ко мнЁ:

16 тaкw гlетъ гDь: сE, ѓзъ наведY ѕл†z на мёсто сіE и3 на живyщыz въ нeмъ, вс‰ словесA кни6жнаz, ±же прочтE цaрь їyдинъ:

17 понeже њстaвиша мS и3 кадsху богHмъ други6мъ, ћкw да прогнёваютъ мS дэлесы2 рyкъ свои1хъ, и3 разжжeтсz ћрость моS на мёсто сіE и3 не ўгaснетъ:

18 и3 ко царю2 їyдину послaвшему вaсъ вопроси1ти гDа, си1це рцhте є3мY: тaкw гlетъ гDь бGъ ї}левъ: словесA, ±же слhшалъ є3си2,

19 за сі‰, ћкw ўмzгчи1сz сeрдце твоE и3 смири1лсz є3си2 пред8 лицeмъ гDнимъ, ўслhшавъ є3ли6ка гlахъ на мёсто сіE и3 на живyщыz въ нeмъ, є4же бhти въ погублeніе и3 въ проклsтіе, и3 раздрaлъ є3си2 ри6зы тво‰, и3 плaкалсz предо мн0ю, и3 ѓзъ u5бо ўслhшахъ, гlетъ гDь:

20 сегw2 рaди ѓзъ приложY тS ко nтцє1мъ твои6мъ, и3 соберeшисz во гр0бъ тв0й въ ми1рэ, и3 не ќзриши nчи1ма твои1ма всёхъ ѕлhхъ, ±же ѓзъ и4мамъ навести2 на мёсто сіE и3 на живyщыz въ нeмъ.

 

Главa 23

1 И# возвэсти1ша сі‰ глаг0лы царeви: и3 послA цaрь, и3 собрA къ себЁ вс‰ старBйшины їyдины и3 їеrли1млzны,

2 и3 вни1де цaрь въ д0мъ гDень, и3 вси2 мyжіе їyдины и3 вси2 живyщіи во їеrли1мэ съ ни1мъ, и3 жерцы2, и3 прbр0цы, и3 вси2 лю1діе t мaла и3 до вели1ка, и3 прочтE во ўшесA и4хъ вс‰ словесA кни1ги завёта њбрётшіzсz въ домY гDни:

3 и3 стA цaрь ў столпA и3 завэщA завётъ пред8 гDемъ, є4же ходи1ти вслёдъ гDа и3 храни1ти зaпwвэди є3гw2 и3 свидBніz є3гw2 и3 њправд†ніz є3гw2 всёмъ сeрдцемъ и3 всeю душeю, є4же возстaвити словесA завёта сегw2, ±же пи6сана въ кни1зэ сeй. И# стaша вси2 лю1діе въ завётэ.

4 И# заповёда цaрь хелкjи жерцY вели1кому и3 жерцє1мъ вторы6мъ и3 стрегyщымъ врaтъ и3знести2 t хрaма гDнz вс‰ сосyды сотворє1ныz ваaлу и3 дубрaвэ и3 всeй си1лэ небeснэй, и3 сожжE и3 внЁ їеrли1ма въ садимHfэ кeдрстэ и3 и3звeрже прaхъ и4хъ въ веfи1ль:

5 и3 сожжE хwмарjмы, и5хже дaша цaріе їyдины, и3 кадsху въ выс0кихъ и3 во градёхъ їyдиныхъ и3 во њкрeстныхъ їеrли1ма, и3 кадsщихъ ваaлу, и3 с0лнцу, и3 лунЁ, и3 планeтамъ и3 всeй си1лэ небeснэй:

6 и3 и3знесE кумjръ и3з8 хрaма гDнz внЁ їеrли1ма на пот0къ кeдрскъ, и3 сожжE є3го2 въ пот0цэ кeдрстэ, и3 и3стни2 въ прaхъ, и3 ввeрже прaхъ и5хъ въ гр0бы сынHвъ людски1хъ:

7 и3 разруши2 хрaмъ кадисjмwвъ, и4же бЁ въ хрaмэ гDни, и3дёже жєны2 прzдsху ри6зы кумjру:

8 и3 возведE вс‰ жерцы2 t градHвъ їyдиныхъ, и3 њскверни2 высHкаz, и3дёже кадsху жерцы2, t гаваи2 да вирсавeи: и3 разруши2 хрaмъ врaтъ, и4же бЁ при двeрехъ врaтъ їисyса кнsзz грaднагw, и4же њшyюю входsщымъ двeрми грaда.

9 Nбaче не вхождaху жерцы2 выс0кихъ ко nлтарю2 гDню во їеrли1мэ, но т0кмw kдsху њпрэсн0ки посредЁ брaтіи своеS.

10 И# њскверни2 тафefа, и4же въ дeбри сынHвъ є3нHмлихъ, є4же не превести2 мyжу сhна своегw2 и3 мyжу дщeре своеS мол0ху сквозЁ џгнь:

11 и3 сожжE к0ни, и5хже дaша цaріе ї{дины с0лнцу во вх0дэ хрaму гDнz, при влагaлищи наfaна, царeва скопцA во фарурjмэ: и3 колесни1цу с0лнечную сожжE nгнeмъ:

12 и3 nлтари6, ±же на кр0вэ г0рницы ґхaзовы, ±же сотвори1ша цaріе їyдины и3 nлтари6, и5же создA манассjа во двою2 дворY хрaма гDнz, раскопA цaрь, и3 свeрже tтyду, и3 всhпа прaхъ и5хъ въ пот0къ кeдрскъ:

13 и3 хрaмъ, и4же пред8 лицeмъ їеrли1ма, њдеснyю горы2 мосfafъ, є3г0же создA соломHнъ цaрь ї}левъ ґстaртэ мeрзости сідHнстэй и3 хамHсу мeрзости мwaвли и3 молх0лу мeрзости сынHвъ ґммHнихъ, њскверни2 цaрь:

14 и3 сокруши2 столпы2, и3 и3скорени2 дубр†вы, и3 нап0лни мэстA и4хъ костми2 человёческими:

15 и3 nлтaрь и4же во веfи1ли выс0кій, є3г0же сотвори2 їеровоaмъ сhнъ навaтовъ, и4же въ грёхъ введE ї}лz, и3 nлтaрь т0й выс0кій раскопA, и3 сокруши2 кaменіе є3гw2, и3 и3стни2 въ прaхъ, и3 сожжE кумjры.

16 И# восклони1сz їwсjа, и3 ви1дэ гр0бы сyщыz во грaдэ тaмw, и3 послA, и3 взS кHсти t грHбъ, и3 сожжE на nлтари2, и3 њскверни2 є3го2 по гlу гDню, є3г0же глаг0ла человёкъ б9ій, є3гдA стоsше їеровоaмъ въ прaздникъ пред8 nлтарeмъ: и3 њбрaщьсz возведE џчи свои2 на гр0бъ человёка б9іz глаг0лавшагw словесA сі‰.

17 и3 речE: что2 моги1ла сі‰, ю4же ѓзъ ви1жду; И# рёша є3мY мyжіе грaда: гр0бъ сeй человёка б9іz є4сть, и4же пріи1де t їyды и3 проглаг0ла словесA сі‰, ±же сотвори1лъ є3си2 нн7э над8 nлтарeмъ, и4же въ веfи1ли.

18 И# речE: њстaвите є3го2, да не подви1жетъ ни є3ди1нъ мyжъ костeй є3гw2. И# њстaвиша кHсти є3гw2 съ костьми2 прор0ка пришeдшагw t самарjи.

19 Е#щE и3 вс‰ хрaмы выс0кихъ сyщихъ во градёхъ самарjйскихъ, ±же сотвори1ша цaріе ї}лєвы прогнэвлsюще гDа, tвeрже їwсjа, и3 сотвори2 и5мъ вс‰ дэлA, ±же сотвори2 въ веfи1ли,

20 и3 заклA вс‰ жерцы2 выс0кихъ сyщыz тaмw пред8 nлтарми2, и3 сожжE на ни1хъ к0сти человёчи, и3 возврати1сz во їеrли1мъ.

21 И# заповёда цaрь всeмъ лю1демъ, глаг0лz: сотвори1те пaсху гDеви бGу нaшему, ћкоже пи1сано въ кни1зэ завёта сегw2:

22 ћкw не бhсть пaсха сіS t днjй судjй, и4же суди1ша ї}леви, и3 во всёхъ днeхъ царeй ї}левыхъ и3 царeй їyдиныхъ:

23 но т0кмw во nсмоенaдесzть лёто царS їwсjи бhсть пaсха гDу во їеrли1мэ.

24 Е#щE и3 волшeбники, и3 вражби1ты, и3 fерафjмы, и3 кумjры, и3 вс‰ мeрзwсти бhвшыz въ земли2 їyдинэ и3 во їеrли1мэ, и3скорени2 цaрь їwсjа, да ўтверди1тъ словесA закHннаz пи6саннаz въ кни1зэ, ю4же њбрёте хелкjа жрeцъ въ хрaмэ гDни.

25 Под0бенъ є3мY не бhсть пред8 ни1мъ цaрь, и5же њбрати1сz къ гDеви всёмъ сeрдцемъ свои1мъ и3 всeю душeю своeю и3 всeю си1лою своeю по всемY зак0ну мwmсeову, и3 по нeмъ не востA под0бенъ є3мY.

26 Nбaче не tврати1сz гDь t ћрости гнёва своегw2 вели1кагw, и4мже воз8zри1сz гнёвомъ на їyду, на прогнBваніz, и4миже прогнёва є3го2 манассjа,

27 и3 речE гDь: є3щE и3 їyду tри1ну t лицA моегw2, ћкоже tри1нухъ ї}лz, и3 грaдъ сeй tвeргу, є3г0же и3збрaхъ, їеrли1ма, и3 хрaмъ, њ нeмже рёхъ: бyдетъ и4мz моE тY.

28 И# прHчаz словeсъ їwсjевыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царей їyдиныхъ;

29 Во днeхъ же є3гw2 взhде фараHнъ нехаw2 цaрь є3гЂпетскъ на царS ґссmрjйска на рекY є3vфрaтъ: и3 и3зhде цaрь їwсjа на срётеніе є3мY, и3 ўби2 є3го2 нехаw2 цaрь въ магеддHнэ, є3гдA є3го2 ўзрЁ.

30 И# взsша є3го2 џтроцы є3гw2 мeртва и3з8 магеддHна и3 принес0ша є3го2 во їеrли1мъ, и3 погреб0ша є3го2 во гр0бэ є3гw2 во грaдэ давjдовэ. И# поsша лю1діе земли2 тоS їwахaза сhна їwсjина и3 помaзаша є3го2, и3 воцари1ша є3го2 вмёстw nтцA є3гw2.

31 Сhнъ двaдесzти и3 тріeхъ лётъ бЁ їwахaзъ, внегдA начA цaрствовати и3 три2 мцcы цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 ґмітaла, дщи2 їеремjи и3з8 ловны2.

32 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всBмъ є3ли6ка сотвори1ша nтцы2 є3гw2.

33 И# пресели2 є3го2 фараHнъ нехаw2 въ ревлaамъ въ зeмлю є3мafъ, да не цaрствуетъ во їеrли1мэ, и3 возложи2 дaнь на зeмлю тY сто2 тал†нтъ сребрA и3 сто2 тал†нтъ злaта.

34 И# постaви царeмъ фараHнъ нехаw2 над8 ни1ми є3ліакjма, сhна їwсjи царS їyдина, вмёстw їwсjи nтцA є3гw2, и3 премэни2 и4мz є3мY їwакjмъ: їwахaза же взS и3 введE во є3гЂпетъ и3 ќмре тaмw.

35 И# сребро2 и3 злaто дадE їwакjмъ фараHну, nбaче написA зeмлю даsти сребро2 по словеси2 фараHню: мyжъ по њцэнeнію своемY даsше сребро2 и3 злaто t людjй земли2 тоS даsти фараHну нехаw2.

36 Сhнъ бЁ двaдесzти и3 пzти2 лётъ їwакjмъ, є3гдA начA цaрствовати, и3 є3динонaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 їелдaфъ, дщи2 фадаjлz, t рyмы.

37 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всBмъ є3ли6ка сотвори1ша nтцы6 є3гw2.

 

Главa 24

1 Во днeхъ є3гw2 взhде навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій, и3 бhсть є3мY їwакjмъ рaбъ три2 лBта, и3 tврати1сz, и3 tвeржесz є3гw2.

2 И# послA гDь є3мY є3динопоsсники халдє1йскіz и3 є3динопоsсники сmрjйскіz, поsсники сынHвъ ґммHнихъ, и3 послA и4хъ въ зeмлю їyдову на побэждeніе по словеси2 гDню, є4же гlа рук0ю рабHвъ свои1хъ прbр0кwвъ.

3 Nбaче пріи1де по гнёву гDню на їyду, є4же tстaвити є3го2 t лицA своегw2 грBхъ рaди манассjиныхъ, по всBмъ є3ли6ка сотвори2,

4 и3 кр0вь непови1нную проліS, и3 нап0лни їеrли1мъ кр0ве непови1нныz, сегw2 рaди не восхотЁ гDь ўмлcтивитисz.

5 И# прHчаz словeсъ їwакjмовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сE ли, сі‰ напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;

6 И# ќспе їwакjмъ со nтцы6 свои1ми, и3 воцари1сz їехонjа вмёстw є3гw2.

7 И# не приложи2 ксемY цaрь є3гЂпетскій и3зhти и3з8 земли2 своеS, ћкw взS цaрь вавmлHнскій t пот0ка є3гЂпетска дaже до рэки2 є3vфрaта, вс‰ є3ли6ка бhша царS є3гЂпетска.

8 Сhнъ nсминaдесzти лётъ їехонjа, є3гдA начA цaрствовати, и3 три2 мцcы цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 нeсfа, дщи2 є3ланасfaна, t їеrли1ма.

9 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всемY є3ли1ко сотвори2 nтeцъ є3гw2.

10 И# въ врeмz то2 взhде навуходон0соръ цaрь вавmлHнскими на їеrли1мъ, и3 бhсть грaдъ во њблежeніи.

11 И# пріи1де навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій на грaдъ їеrли1мъ, и3 џтроцы є3гw2 w4колw њбсэдsху грaдъ.

12 И# и3зhде їехонjа цaрь їyдинъ ко царю2 вавmлHнскому, сaмъ и3 џтроцы є3гw2, и3 мaти є3гw2, и3 кн‰зи є3гw2, и3 скопцы2 є3гw2, и3 взS є3го2 цaрь вавmлHнскій въ nсм0е лёто цaрства своегw2.

13 И# и3знесE вс‰ сокрHвища tтyду с{щаz во хрaмэ гDни и3 сокр0вища д0му царeва, и3 сокруши2 вс‰ сосyды златы6z, ±же сотвори2 соломHнъ цaрь ї}левъ во хрaмэ по гlу гDню,

14 и3 пресели2 їеrли1млzны и3 вс‰ кн‰зи, и3 си6льныz крёпостію, плёна дeсzть тhсzщъ плэни1въ, и3 всsкаго древодёлz, и3 худ0жники: и3 никт0же њстaсz, т0кмw ўб0зіи земли2 тоS:

15 и3 преведE їехонjю въ вавmлHнъ, и3 мaтерь царeву, и3 жєны2 царє1вы, и3 скопцы2 є3гw2, и3 крBпкіz земли2 тоS введE на преселeніе и3з8 їеrли1ма въ вавmлHнъ:

16 и3 вс‰ мyжы си1лы, сeдмь тhсzщъ, и3 древодBль и3 худ0жникwвъ тhсzщу, вси2 си1льніи творsщіи брaнь, и3 введE и4хъ цaрь вавmлHнскій въ преселeніе въ вавmлHнъ.

17 И# постaви царeмъ вавmлHнскій цaрь ватfанjю сhна є3гw2 и3 вмёстw є3гw2, и3 преложи2 и4мz є3мY седекjа.

18 Сhнъ двaдесzти и3 є3ди1нагw лёта седекjа, внегдA начA цaрствовати, и3 є3динонaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 ґмітaла, дщи2 їеремjина, t ловны2.

19 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всемY є3ли6ка сотвори2 їwакjмъ,

20 ћкw ћрость бЁ гDнz на їеrли1мэ и3 на їyдэ, д0ндеже tвeрже | t лицA своегw2. И# tвeржесz седекjа царS вавmлHнска.

 

Главa 25

1 И# бhсть въ лёто девsтое цaрства є3гw2, въ мцcъ десsтый, пріи1де навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій и3 всS си1ла є3гw2 на їеrли1мъ: и3 њбступи2 є3го2 tвсю1ду, и3 создaша w4крестъ є3гw2 бойни6цы.

2 И# бhсть грaдъ во њблежeніи до первагwнaдесzть лёта цaрства седекjина, девsтагw днE мцcа:

3 и3 превозм0же во грaдэ глaдъ, и3 не бhсть хлёба лю1демъ земли2 тоS:

4 и3 разсёдесz грaдъ, и3 вси2 мyжіе в0инстіи и3зыд0ша н0щію путeмъ врaтъ, ±же посредЁ стёнъ, ±же сyть ў вертогрaда царeва, и3 халдeє w4крестъ грaда (бёша). И# побэжE (цaрь седекjа) путeмъ пустhннымъ:

5 и3 погнA си1ла халдeйскаz в8слёдъ царS, и3 ћша є3го2 во ґравHfе їеріхHнстэмъ, и3 всS си1ла є3гw2 разсhпасz t него2:

6 и3 поsша царS и3 повед0ша є3го2 къ царю2 вавmлHнску въ ревлafу: и3 глаг0ла съ ни1мъ сyдъ:

7 и3 сhны седек‡ины заклA пред8 nчи1ма є3гw2, и3 џчи седек‡ины и3збодE, и3 свzзA є3го2 ќзами, и3 tведE є3го2 во вавmлHнъ.

8 Въ мцcъ же пsтый, въ седмhй дeнь мцcа, сіE лёто девzтоенaдесzть навуходон0сора царS вавmлHнска, пріи1де навузардaнъ ґрхімагjръ, рaбъ царS вавmлHнскагw, во їеrли1мъ

9 и3 зажжE хрaмъ гDень и3 д0мъ царeвъ, и3 вс‰ д0мы їеrли1мли и3 вс‰ д0мы вели1кіz сожжE ґрхімагjръ:

10 и3 стёны їеrли1мли w4крестъ раскопA си1ла халдeйскаz.

11 И# њстaнокъ людjй и3збhвшихъ во грaдэ и3 впaдшихъ, и5же tпад0ша ко царю2 вавmлHнску, и3 пр0чее и3 ўтверждeніе пренесE навузардaнъ воев0да.

12 И# t ни1щихъ земли2 тоS њстaви ґрхімагjръ віногрaды блюсти2 и3 вертогрaды.

13 И# столпы2 мBдzны въ хрaмэ гDни, и3 подст†вы, и3 м0ре мёдное сyщее во хрaмэ гDни сокруши1ша халдeє, и3 взsша мёдь и4хъ во вавmлHнъ:

14 и3 кон0бы, и3 котлы6 и3 фіaлы, и3 кади6лницы, и3 вс‰ сосyды мBдzныz, въ ни1хже служaху, взsша:

15 и3 кади6лницы, и3 фіaлы златы6z и3 срє1брzныz взS ґрхімагjръ,

16 столпы2 двA, и3 м0рz є3ди1но, и3 подст†вы, ±же сотвори2 соломHнъ хрaму гDню: не бЁ вёса мёди всёхъ сосyдwвъ.

17 Њсминaдесzти лакHтъ бhсть высотA столпA є3ди1нагw, и3 главA мёдzна на нeмъ: и3 высотA главЁ три2 л†кти, и3 на главЁ мрє1жи и3 шипки6 w4крестъ, вс‰ мBдzна: по семy же и3 ст0лпъ вторhй со мрeжею.

18 И# поsтъ ґрхімагjръ сарeа жерцA пeрваго и3 соф0нію жерцA вторaго, и3 три2 стрaжы вр†тныz:

19 и3 t грaда взS скопцA є3ди1наго, и4же бЁ пристaвникъ над8 мyжи воeнными, и3 пsть мужeй предстоsщихъ пред8 лицeмъ царeвымъ, њбрётшихсz во грaдэ, и3 книг0чіа кнsзz си1лы, и4же стр0zше лю1ди земли2 тоS, и3 шестьдесsтъ мужeй людjй земли2 тоS њбрётшихсz во грaдэ:

20 и3 поsтъ | навузардaнъ ґрхімагjръ, и3 приведE | къ царю2 вавmлHнскому въ ревлafу.

21 И# порази2 и4хъ цaрь вавmлHнскій, и3 ўмори2 | въ ревлafэ, въ земли2 є3мafwвэ. И# пресели1сz їyда свhше земли2 своеS.

22 И# лю1діе њстaвшіисz въ земли2 їyдовэ, и5хже њстaви навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій, и3 постaви над8 ни1ми годолjю, сhна ґхікaмлz, сhна сафaнz.

23 И# ўслhшаша вси2 кн‰зи си1лы сaми и3 мyжіе и4хъ, ћкw постaви цaрь вавmлHнскій годолjю, и3 пріид0ша къ годолjи въ массифY, и3 їсмaилъ сhнъ наfаніинъ, и3 їwанaнъ сhнъ кари1fовъ, и3 сараjа сhнъ fанамafовъ нетwфаfjтскій, и3 їез0ніа сhнъ махаff0въ, сaми и3 мyжіе и5хъ (пріид0ша).

24 И# клsтсz и5мъ годолjа и3 мужє1мъ и4хъ и3 речE и5мъ: не б0йтесz пришeствіz халдeєвъ: сэди1те на земли2 и3 раб0тайте царю2 вавmлHнскому, и3 добро2 бyдетъ вaмъ.

25 И# бhсть въ мцcъ седмhй, пріи1де їсмaилъ сhнъ наfанjинъ сhна є3лісaмлz t сёмене цaрска, и3 дeсzть мужeй съ ни1мъ, и3 порази2 годолjю, и3 ќмре, и3 їудeєвъ и3 халдeєвъ, и5же съ ни1мъ бsху въ массифЁ.

26 И# востaша вси2 лю1діе, t мaла и3 до вели1ка, и3 кн‰зи си1лъ, и3 внид0ша во є3гЂпетъ, ћкw ўбоsшасz t лицA халдeйска.

27 И# бhсть въ лёто три1десzть седм0е преселeніz їwахjна царS їyдина, въ дванадесsтый мцcъ, въ двaдесzть седмhй дeнь мцcа, вознесE є3vілмарwдaхъ цaрь вавmлHнскій, въ лёто цaрства своегw2, главY їwахjна царS їyдина, и3 и3зведE є3го2 и3з8 д0му темни1цы є3гw2,

28 и3 глаг0ла съ ни1мъ благ†z, и3 дадE прест0лъ є3мY свhше прест0лwвъ царeй, и5же бsху съ ни1мъ въ вавmлHнэ:

29 и3 и3змэни2 ри6зы є3гw2 темни1чныz, и3 kдsше хлёбъ съ ни1мъ всегдA, во вс‰ дни6 животA своегw2.

30 И# пи1ща є3гw2 t д0му цaрска дaвана бsше, и3 всE и3зоби1ліе во дни6 є3гw2, во вс‰ дни6 животA є3гw2.

 

 


Система Orphus Заметили ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter


<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>