<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>


См. также: Третья книга Царств
(русский гражданский шрифт)

ПОИСК ФОРУМ

 

 

Ветхий Завет

Библия, церковнославянский язык

 

Главы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

 

Кни1га G цaрствъ

Главa 1

1 И# цaрь давjдъ бhсть стaръ прешeдъ дни6, и3 њдэвaху є3го2 ри1зами (мн0гими), и3 не согрэвaшесz.

2 И# рёша џтроцы є3гw2 є3мY: да пои1щутъ господи1ну нaшему царю2 дэви1цы ю4ныz, и3 предстои1тъ царeви, и3 бyдетъ грёющи є3го2, и3 да лежи1тъ съ ни1мъ, и3 согрёетсz господи1нъ нaшъ цaрь.

3 И# и3скaша nтрокови1цы д0брыz t всегw2 предёла ї}лева, и3 њбрэт0ша ґвісaгу сумантzнhню, и3 привед0ша ю5 ко царю2.

4 И# бЁ nтрокови1ца добрA видёніемъ ѕэлw2: и3 бhсть грёющи царS и3 служaше є3мY: цaрь же не познA є3S.

5 И# ґдHніа сhнъ ґггjfинъ вознесeсz, глаг0лz: ѓзъ и4мамъ цaрствовати. И# сотвори2 себЁ колєсни1цы и3 к0нники, и3 пzтьдесsтъ мужeй є4же ходи1ти пред8 ни1мъ.

6 И# не возбрани2 є3мY nтeцъ є3гw2 никогдA, глаг0лz: почто2 сіE ты2 сотвори1лъ є3си2; И# бЁ т0й красeнъ зрaкомъ ѕэлw2, и3 того2 роди2 по ґвессалHмэ.

7 И# бёша совёти є3гw2 со їwaвомъ сhномъ сарyинымъ и3 со ґвіafаромъ їерeомъ, и3 помогaху в8слёдъ ґдHніи.

8 СадHкъ же їерeй и3 ванeа сhнъ їwдaевъ, и3 наfaнъ прbр0къ и3 семeй, и3 рисjй и3 сhнове си1льніи давjдwвы не бhша по ґдHніи.

9 И# пожрE ґдHніа џвцы и3 телцы2 и3 ѓгнцы при кaмени зwелefэ, и4же бЁ бли1з8 и3ст0чника рwги1лz: и3 призвA всю2 брaтію свою2, сhны царє1вы, и3 вс‰ мyжы їyдwвы, џтроки царє1вы:

10 наfaна же прbр0ка и3 ванeа и3 си1льныхъ и3 соломHна брaта своегw2 не звA.

11 И# речE наfaнъ ко вирсавjи мaтери соломHни, глаг0лz: не слhшала ли є3си2, ћкw воцари1сz ґдHніа сhнъ ґггjfинъ, господи1нъ же нaшъ давjдъ не вёсть:

12 нн7э u5бо совэщaю ти2 совётъ, и3 и3збaвиши дyшу свою2 и3 дyшу сhна твоегw2 соломHна:

13 грzди2, вни1ди къ царю2 давjду и3 речeши къ немY, глаг0лющи: не тh ли, г0споди м0й царю2, клsлсz є3си2 рабЁ твоeй, глаг0лz: ћкw соломHнъ сhнъ тв0й и4мать цaрствовати по мнЁ, и3 т0й сsдетъ на прест0лэ моeмъ; и3 что2 ћкw воцари1сz ґдHніа;

14 и3 сE, є3щE глаг0лющей тебЁ тaмw со царeмъ, и3 ѓзъ вни1ду в8слёдъ тебє2 и3 доп0лню словесA тво‰.

15 И# вни1де вирсавjа ко царю2 въ л0жницу. И# цaрь стaръ ѕэлw2, и3 ґвісaгъ сумантzнhнz бsше служaщи царю2.

16 И# приклони1сz вирсавjа и3 поклони1сz царeви. И# речE цaрь: чт0 ти є4сть;

17 Nнa же речE: г0споди м0й царю2, ты2 клsлсz є3си2 пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ рабЁ твоeй, глаг0лz: ћкw сhнъ тв0й соломHнъ и4мать цaрствовати по мнЁ, и3 т0й сsдетъ на прест0лэ моeмъ:

18 и3 сE, нн7э ґдHніа цaрствуетъ, тh же, г0споди м0й царю2, не вёси:

19 и3 пожрE телцы2 и3 ѓгнцы и3 џвцы во мн0жествэ, и3 созвA вс‰ сhны царє1вы, и3 ґвіafара жерцA и3 їwaва кнsзz си1лы, соломHна же рабA твоегw2 не призвA:

20 тh же, г0споди м0й царю2, џчи всегw2 ї}лz къ тебЁ: да возвэсти1ши и5мъ, кто2 сsдетъ на прест0лэ господи1на моегw2 царS по нeмъ:

21 и3 бyдетъ є3гдA ќснетъ господи1нъ м0й цaрь со nтцы6 свои1ми, и3 бyду ѓзъ и3 сhнъ м0й соломHнъ грёшни.

22 И# сE, є3щE є4й глаг0лющей съ царeмъ, и3 наfaнъ прbр0къ пріи1де.

23 И# возвэсти1ша царю2, глаг0люще сE, наfaнъ прbр0къ. И# вни1де пред8 лицE царeво, и3 поклони1сz царю2 пред8 лицeмъ є3гw2 до земли2,

24 и3 речE наfaнъ: г0споди м0й царю2, тh ли рeклъ є3си2: ґдHніа да цaрствуетъ по мнЁ, и3 т0й да сsдетъ на прест0лэ моeмъ;

25 ћкw сни1де днeсь и3 заклA телцы2 и3 ѓгнцы и3 џвцы во мн0жествэ, и3 созвA вс‰ сhны царє1вы и3 кн‰зи си1льныхъ, и3 ґвіafара їерeа: и3 сE, сyть kдyще и3 пію1ще пред8 ни1мъ, и3 рёша: да живeтъ цaрь ґдHніа:

26 и3 менE самаго2 рабA твоего2, и3 садHка їерeа, и3 ванeа сhна їwдaева, и3 соломHна рабA твоего2 не звA:

27 t господи1на ли царS моегw2 бhсть глаг0лъ сeй; и3 не сказaлъ є3си2 рабY твоемY, кто2 сsдетъ на прест0лэ господи1на моегw2 царS по нeмъ;

28 И# tвэщA цaрь давjдъ и3 речE: призови1те ми2 вирсавjю. И# вни1де (вирсавjа) пред8 царS и3 стA пред8 лицeмъ є3гw2.

29 И# клsтсz цaрь и3 речE: жи1въ гDь, и4же и3збaви дyшу мою2 t всеS печaли:

30 ћкоже бо клsхтисz пред8 гDемъ бGомъ ї}левымъ, глаг0лz: ћкw соломHнъ сhнъ тв0й воцари1тсz по мнЁ, и3 т0й сsдетъ на прест0лэ моeмъ вмёстw менє2, ћкw тaкw сотворю2 є3мY въ днeшній дeнь.

31 И# преклони1сz вирсавjа лицeмъ на зeмлю, и3 поклони1сz царю2 и3 речE: да живeтъ господи1нъ м0й цaрь давjдъ во вёки.

32 И# речE цaрь давjдъ: призови1те мнЁ садHка жерцA и3 наfaна прbр0ка, и3 ванeа сhна їwдaева. И# внид0ша пред8 царS.

33 И# речE и5мъ цaрь: поими1те съ соб0ю рабы6 господи1на вaшегw, и3 всади1те сhна моего2 соломHна на мскA моего2, и3 веди1те є3го2 къ гіHну,

34 и3 да помaжетъ є3го2 тaмw садHкъ їерeй и3 наfaнъ прbр0къ въ царS над8 ї}лемъ, и3 воструби1те труб0ю р0жаною и3 речeте: да живeтъ цaрь соломHнъ:

35 и3 и3зыди1те в8слёдъ є3гw2, и3 вни1детъ, и3 сsдетъ на прест0лэ моeмъ, и3 т0й воцари1тсz вмёстw менє2: и3 ѓзъ заповёдахъ, да бyдетъ властели1нъ над8 ї}лемъ и3 їyдою.

36 И# tвэщA ванeа сhнъ їwдaевъ царю2 и3 речE: бyди тaкw: да ўтверди1тъ гDь бGъ глаг0лъ сeй господи1на моегw2 царS:

37 ћкоже бЁ гDь со господи1номъ мои1мъ царeмъ, тaкw да бyдетъ и3 съ соломHномъ, и3 да возвели1читъ прест0лъ є3гw2 пaче прест0ла господи1на моегw2 царS давjда.

38 И# сни1де садHкъ їерeй и3 наfaнъ прbр0къ, и3 ванeа сhнъ їwдaевъ, и3 хереffJ и3 фелеffJ, и3 всади1ша соломHна на мскA царS давjда, и3 возвед0ша є3го2 къ гіHну:

39 и3 взS садHкъ їерeй р0гъ съ є3лeемъ t ски1ніи, и3 помaза соломHна, и3 воструби2 труб0ю р0жаною, и3 рёша вси2 лю1діе: да живeтъ цaрь соломHнъ.

40 И# взыд0ша вси2 лю1діе в8слёдъ є3гw2 и3 ликовaша въ ли1цэхъ, и3 веселsхусz весeліемъ вели1кимъ, и3 разсёдесz землS t глaса и4хъ.

41 И# слhша ґдHніа и3 вси2 звaнніи є3гw2, и3 тjи скончaша ўжE kдyще. И# слhша їwaвъ глaсъ трубы2 р0жаны и3 речE: кjй глaсъ є4сть грaда шумsща;

42 И# є3щE є3мY глаг0лющу, и3 сE, їwнаfaнъ сhнъ ґвіafара їерeа пріи1де. И# речE ґдHніа: вни1ди, ћкw мyжъ си1лы ты2 є3си2, и3 благ†z возвэсти2.

43 И# tвэщA їwнаfaнъ и3 речE: и3звёстно, господи1нъ нaшъ цaрь давjдъ постaви соломHна царeмъ:

44 и3 послA съ ни1мъ цaрь садHка їерeа и3 наfaна прbр0ка, и3 ванeа сhна їwдaева, и3 хереffJ и3 фелеffJ, и3 всади1ша є3го2 на мскA царeва:

45 и3 помaзаша є3го2 садHкъ їерeй и3 наfaнъ прbр0къ на цaрство въ гіHнэ, и3 взыд0ша tтyду веселsщесz, и3 возшумЁ грaдъ: сeй глaсъ, є3г0же слhшасте:

46 и3 сёде соломHнъ на прест0лэ цaрстэмъ:

47 и3 внид0ша раби2 царє1вы благослови1ти господи1на нaшего царS давjда, глаг0люще: да ўбlжи1тъ бGъ и4мz соломHна сhна твоегw2 пaче и4мене твоегw2, и3 да возвели1читъ прест0лъ є3гw2 пaче прест0ла твоегw2: и3 поклони1сz цaрь на nдрЁ своeмъ,

48 и3 си1це речE цaрь: блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ, и4же дадE днeсь t сёмене моегw2 сэдsща на прест0лэ моeмъ, и3 џчи мои2 ви1дzтъ.

49 И# ўжас0шасz ќжасомъ, и3 востaша вси2 звaнніи ґдHнієвы, и3 tи1де кjйждо путeмъ свои1мъ.

50 И# ґдHніа ўбоsсz t лицA соломHнz, и3 востA и3 tи1де, и3 ћтсz за р0гъ nлтарS.

51 И# возвэсти1ша соломHну, глаг0люще: сE, ґдHніа ўбоsсz царS соломHна, и3 держи1тсz за р0гъ nлтарS, глаг0лz: да кленeтмисz днeсь цaрь соломHнъ, ћкw не ўбіeтъ рабA своего2 nрyжіемъ.

52 И# речE соломHнъ: ѓще бyдетъ сhнъ си1лы, ни влaсъ главы2 є3гw2 ўпадeтъ на зeмлю: ѓще же ѕл0ба њбрsщетсz въ нeмъ, ќмретъ.

53 И# послA цaрь соломHнъ, и3 свед0ша є3го2 со nлтарS. И# вни1де, и3 поклони1сz царю2 соломHну. И# речE є3мY соломHнъ: и3ди2 въ д0мъ св0й.

 

Главa 2

1 И# прибли1жишасz давjду днjе ўмрeти є3мY, и3 заповёда соломHну сhну своемY, глаг0лz:

2 ѓзъ tхождY въ пyть всеS земли2: тh же крэпи1сz, и3 бyди мyжъ совершeнъ,

3 и3 сохрани2 завётъ гDа бGа твоегw2, є4же ходи1ти во всёхъ путeхъ є3гw2, храни1ти зaпwвэди є3гw2 и3 њправд†ніz є3гw2, и3 судбы6 є3гw2 и3 свидBніz є3гw2, пи6саннаz въ зак0нэ мwmсeовэ: да разумёеши ±же сотвори1ши по всBмъ, є3ли6ка заповёдахъ тебЁ:

4 да ўтверди1тъ гDь сл0во своE, є4же речE њ мнЁ, гlz: ѓще сохранsтъ сhнове твои2 пути6 сво‰, є4же ходи1ти предо мн0ю во и4стинэ всёмъ сeрдцемъ свои1мъ и3 всeю душeю своeю, гlz: не и3скорени1тсz тебЁ мyжъ съ прест0ла ї}лева:

5 и3 ты2 вёси, є3ли6ка сотвори2 мнЁ їwaвъ сhнъ сарyинъ, є3ли6ка сотвори2 двэмA воев0дама си1лъ ї}левыхъ, ґвени1ру сhну ни1рову и3 ґмессaю сhну їеfeрову, и3 ўби2 и4хъ, и3 и3зліS крHви брaни въ ми1рэ, и3 дадE кр0вь непови1нныхъ на п0zсэ своeмъ, и4же на чрeслэхъ є3гw2, и3 на сапозЁ своeмъ сyщемъ на нозЁ є3гw2:

6 и3 сотвори1ши по мyдрости твоeй, и3 не сведeши стaрости є3гw2 съ ми1ромъ во ѓдъ:

7 сынHмъ же верзеллjи галаадjтина сотвори1ши ми1лость, и3 да бyдутъ съ kдyщими трапeзу твою2: ћкw тaкw прибли1жишасz мнЁ, внегдA бэжaти мнЁ t лицA ґвессалHма брaта твоегw2:

8 и3 сE, съ тоб0ю семeй сhнъ гирaнь сhнъ їеменjинъ t ваурjма, и3 т0й проклs мz проклsтіемъ г0рькимъ, въ дeнь въ џньже и3схождaхъ въ полки2: и3 т0й сни1де на срётеніе ми2 на їoрдaнъ, и3 клsхсz є3мY њ гDэ, глаг0лz: не ўбію1 тz nрyжіемъ:

9 и3 да не њбезвини1ши є3го2, ћкw мyжъ мyдръ є3си2 ты2, и3 ўвёси что2 сотвори1ши є3мY, и3 сведeши стaрость є3гw2 съ кр0вію во ѓдъ.

10 И# ќспе давjдъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть во грaдэ давjдовэ.

11 И# бhсть днjй, въ нsже цaрствова давjдъ во ї}ли, четhредесzть лётъ: въ хеврHнэ цaрствова сeдмь лётъ, во їеrли1мэ же три1десzть три2 лBта.

12 И# соломHнъ сёде на прест0лэ давjда nтцA своегw2 сhнъ дванaдесzти лётъ, и3 ўгот0васz цaрствіе є3гw2 ѕэлw2.

13 И# вни1де ґдHніа сhнъ ґггjfинъ къ вирсавjи мaтери соломHни, и3 поклони1сz є4й. Nнa же речE: ми1ръ ли вх0дъ тв0й; И# речE: ми1ръ.

14 И# речE: сл0во мнЁ къ тебЁ. И# речE є3мY: глаг0ли.

15 И# речE є4й: ты2 вёси, ћкw мнЁ бЁ цaрство, и3 на мS вeсь ї}ль положи2 лицE своE, є4же цaрствовати, и3 њбрати1сz цaрство, и3 бhсть брaту моемY, ћкw t гDа бhсть є3мY:

16 и3 нн7э прошeніz є3ди1нагw ѓзъ прошY t тебє2, не tврати2 лицA своегw2. И# речE є3мY вирсавjа: глаг0ли.

17 И# речE къ нeй: рцы2 къ соломHну царю2, ћкw не и4мать tврати1ти лицA своегw2 t тебє2, и3 дабы2 ми2 дaлъ ґвісaгу сумантzнhню въ женY.

18 И# речE вирсавjа: д0брэ, ѓзъ и4мамъ глаг0лати њ тебЁ къ царю2.

19 И# вни1де вирсавjа пред8 царS соломHна глаг0лати є3мY њ ґдHніи. И# востA цaрь на срётеніе є4й, и3 поклони1сz є4й, и3 сёде на прест0лэ своeмъ: и3 постaвиша прест0лъ другjй мaтери царeвэ, и3 сёде њдеснyю є3гw2,

20 и3 речE є3мY: прошeніz мaла є3ди1нагw ѓзъ прошY ў тебє2, не tврати2 лицA моегw2. И# речE къ нeй цaрь: проси2, мaти моS, ћкw не tвращyсz t тебє2.

21 И# речE: дaждь ґвісaгу сумантzнhню ґдHніи брaту твоемY въ женY.

22 И# tвэщA цaрь соломHнъ и3 речE мaтери своeй: вскyю ты2 пр0сиши ґвісaги сумантzнhни ґдHніи; є3щE проси2 є3мY и3 цaрства, ћкw т0й брaтъ м0й б0лшій менє2, и3 є3мY ґвіafаръ їерeй, и3 є3мY їwaвъ сhнъ сарyинъ воев0да дрyгъ.

23 И# клsтсz цaрь соломHнъ гDемъ, глаг0лz: сі‰ да сотвори1тъ мнЁ бGъ и3 сі‰ да приложи1тъ, ћкw на дyшу свою2 глаг0ла ґдHніа сл0во сіE:

24 и3 нн7э жи1въ гDь, и4же ўгот0ва мS, и3 посади1 мz на прест0лэ nтцA моегw2 давjда, и3 т0й сотвори1 ми д0мъ, ћкоже гlа гDь, ћкw днeсь ќмретъ ґдHніа.

25 И# послA цaрь соломHнъ рук0ю ванeа сhна їwдaева, и3 ўби2 є3го2, и3 ќмре ґдHніа въ т0й дeнь.

26 И# ґвіafару їерeю речE цaрь: тецы2 ты2 во ґнаfHfъ на село2 твоE, ћкw мyжъ смeрти є3си2 ты2 въ днeшній дeнь, но не ўмерщвлю2 тебE, ћкw носи1лъ є3си2 ківHтъ завёта гDнz пред8 nтцeмъ мои1мъ (давjдомъ), и3 ћкw њѕл0бленъ бhлъ є3си2 во всёхъ, и4миже њѕл0бленъ бЁ nтeцъ м0й.

27 И# и3згнA соломHнъ ґвіafара, є4же не бhти є3мY їерeемъ гDнимъ, ћкоже сбhтисz словеси2 гDню, є4же гlа на д0мъ и3лjевъ въ силHмэ.

28 И# слyхъ д0йде до їwaва сhна сарyина, ћкw їwaвъ послёдова ґдHніи, и3 въ слёдъ соломHнь не ўклони1сz. И# бэжA їwaвъ въ ски1нію гDню, и3 ћтсz рогHвъ nлтарeвыхъ.

29 И# возвэсти1ша соломHну, глаг0люще: ћкw бэжA їwaвъ въ ски1нію гDню, и3 сE, держи1тсz рогHвъ nлтарeвыхъ. И# послA цaрь соломHнъ ко їwaву, глаг0лz: чт0 ти бhсть, ћкw ўбэжaлъ є3си2 во nлтaрь; И# речE їwaвъ: ћкw ўбоsхсz t лицA твоегw2, и3 бэжaхъ ко гDу. И# послA соломHнъ ванeа сhна їwдaева, глаг0лz: и3ди2, и3 ўбjй є3го2, и3 погреби2 є3го2.

30 И# пріи1де ванeа сhнъ їwдaевъ ко їwaву въ ски1нію гDню, и3 речE є3мY: сі‰ глаг0летъ цaрь: и3зhди. И# речE їwaвъ: не и3зhду, но да здЁ ўмрY. И# возврати1сz ванeа сhнъ їwдaевъ и3 речE царю2, глаг0лz: сі‰ глаг0ла їwaвъ и3 сі‰ tвэщA мнЁ.

31 И# речE є3мY цaрь: и3ди2 и3 сотвори2 є3мY, ћкоже речE, и3 ўбjй є3го2, и3 погреби2 є3го2, и3 tими2 днeсь кр0вь, ю4же тyне проліS їwaвъ, t менє2 и3 t д0му nтцA моегw2:

32 и3 возврати2 гDь кр0вь непрaвды є3гw2 на главY є3гw2, ћкоже нападE на двA м{жа прaвєдна и3 бл†га пaче є3гw2, и3 ўби2 и5хъ nрyжіемъ: и3 nтeцъ м0й давjдъ не разумЁ кр0ве и4хъ, ґвени1ра сhна ни1рова, воев0ду ї}лева, и3 ґмессaz сhна їеfeрова, воев0ду їyдина:

33 и3 возврати1сz кр0вь и4хъ на главY є3гw2 и3 на главY сёмене є3гw2 во вёки: давjду же и3 сёмени є3гw2, и3 д0му є3гw2, и3 прест0лу є3гw2 ми1ръ да бyдетъ до вёка t гDа.

34 И# взhде ванeа сhнъ їwдaевъ и3 нападE на него2, и3 ўби2 є3го2, и3 погребE є3го2 въ домY є3гw2 въ пустhни.

35 И# постaви цaрь соломHнъ ванeа сhна їwдaева вмёстw є3гw2 над8 в0инствомъ: цaрство же ўправлsшесz во їеrли1мэ. И# садHка їерeа дадE соломHнъ цaрь во їерeа пeрваго вмёстw ґвіafара.

35 (1) И# дадE гDь смhслъ соломHну и3 премyдрость мн0гу ѕэлw2, и3 широтY сeрдца, ћкоже пес0къ и4же при м0ри:

35 (2) и3 и3сп0лнисz рaзума соломHнъ пaче рaзума всёхъ дрeвнихъ сынHвъ и3 пaче всёхъ мyдрыхъ є3гЂпетскихъ. И# поsтъ дщeрь фараHню, и3 введE ю5 во грaдъ давjдовъ, д0ндеже скончA себЁ здaти д0мъ св0й, и3 д0мъ гDень въ пeрвыхъ, и3 стёну їеrли1ма w4крестъ:

35 (3) въ сeдмь лётъ сотвори2 и3 скончA.

35 (4) И# бsше ў соломHна сeдмьдесzтъ тhсzщъ (мужeй) носsщихъ бременA, и3 џсмьдесzтъ тhсzщъ каменосёчцєвъ въ горЁ. И# сотвори2 соломHнъ м0ре, и3 подкрэплє1ніz, и3 б†ни вели6кіz, и3 столпы2, и3 и3ст0чникъ дв0рный, и3 м0ре мёдzное:

35 (5) и3 создA краегрaдіе, и3 забр†ла над8 ни1мъ, и3 разсэчE грaдъ давjдовъ.

35 (6) Тaкw дщи2 фараHнz прeйде t грaда давjдова въ д0мъ св0й, є3г0же создA є4й:

35 (7) тогдA создA краегрaдіе. И# соломHнъ возношaше три1жды въ лёто всесожжє1ніz и3 ми6рнаz на nлтaрь, є3г0же создA гDеви, и3 кадsше пред8 гDемъ, и3 соверши2 д0мъ. И# сjи старBйшины пристaвлени над8 дэлaми соломHними,

35 (8) три2 тhсzщы и3 шeсть сHтъ прист†вникъ за людьми2 дёлающими дёло. И# создA

35 (9) ґссyръ, и3 магдHнъ и3 газeръ, и3 веfwрHнъ вhшній и3 валалafъ: nбaче по создaніи д0му гDнz и3 стэны2 їеrли1мскіz w4крестъ, по си1хъ создA грaды сі‰. И# є3щE жи1въ сhй давjдъ, заповёда соломHну глаг0лz:

35 (10) сE, съ тоб0ю семeй сhнъ гирaнь, сhнъ сёмене їеменjина, t хеврHна: сeй клsше мS клsтвою ўкори1зненною, въ дeнь въ џньже и3д0хъ въ полки2: и3 т0й сни1де въ срётеніе ми2 на їoрдaнъ, и3 клsхсz є3мY гDемъ, глаг0лz, ћкw не ўмерщвлю2 є3го2 nрyжіемъ: и3 нн7э да не њбезвини1ши є3го2, ћкw мyжъ смhсленъ є3си2 ты2, и3 разумёеши ±же сотвори1ши є3мY, и3 сведeши стaрость є3гw2 съ кр0вію во ѓдъ.

36 И# послaвъ цaрь соломHнъ, призвA семeа и3 речE є3мY: сози1жди себЁ д0мъ во їеrли1мэ и3 сэди2 тaмw, и3 не и3сходи2 tтyду никaможе:

37 и3 бyдетъ въ дeнь и3сх0да твоегw2, и3 прeйдеши пот0къ кeдрскій, разумёz разумёй, ћкw смeртію ќмреши: кр0вь твоS бyдетъ на главЁ твоeй. И# заклsтъ є3го2 цaрь въ дeнь т0й.

38 И# речE семeй къ царю2: блaгъ глаг0лъ, є3г0же глаг0лалъ є3си2, г0споди м0й царю2: тaкw сотвори1тъ рaбъ тв0й. И# сёде семeй во їеrли1мэ три2 лBта.

39 И# бhсть по тріeхъ лётэхъ, и3 бэжaста двA раб† семє1ина ко ґгхyсу сhну маахaину, царю2 гefску. И# возвэсти1ша семeю, глаг0люще: сE, раби2 твои2 во гefэ.

40 И# востA семeй, и3 њсэдлA nслS своE, и3 и4де во гefъ ко ґгхyсу взыскaти рабы6 сво‰: и3 п0йде семeй, и3 приведE рабы6 сво‰ t гefа.

41 И# возвэсти1ша соломHну, глаг0люще: ћкw семeй ходи2 и3з8 їеrли1ма въ гefъ и3 возврати2 рабы6 сво‰.

42 И# послA цaрь и3 призвA семeа и3 речE къ немY: не заклsхъ ли тS гDемъ, и3 засвидётелствовахъ тебЁ, глаг0лz: въ џньже ѓще дeнь и3зhдеши и3з8 їеrли1ма и3 п0йдеши на дeсно и3ли2 на шyее, разумёz разумёй, ћкw смeртію ќмреши; и3 рeклъ ми2 є3си2: блaгъ глаг0лъ, є3г0же слhшахъ:

43 и3 что2 ћкw не сохрани1лъ є3си2 клsтвы гDни и3 зaповэди, ю4же заповёдахъ на тS;

44 И# речE цaрь къ семeю: ты2 вёси всю2 ѕл0бу твою2, ю4же вёсть сeрдце твоE, ±же сотвори1лъ є3си2 давjду nтцY моемY: и3 возврати2 гDь ѕл0бу твою2 на главY твою2:

45 и3 цaрь соломHнъ благословeнъ, и3 прест0лъ давjдовъ бyдетъ гот0въ пред8 гDемъ во вёки.

46 И# заповёда цaрь соломHнъ ванeю сhну їwдaеву: и3 и3зhде, и3 ўби2 є3го2, и3 ќмре (семeй).

 

Главa 3

1 Е#гдa же цaрство ўтверди1сz въ руцЁ соломHна, свaтовство сотвори2 соломHнъ съ фараHномъ царeмъ є3гЂпетскимъ: и3 поsтъ дщeрь фараHню и3 введE ю5 во грaдъ давjдовъ, д0ндеже скончA здaти д0мъ св0й и3 д0мъ гDень и3 стёну їеrли1ма w4крестъ.

2 Nбaче лю1діе тогдA бsху жрyще на выс0кихъ, ћкw не бЁ создaнъ д0мъ гDеви дaже до днE џнагw.

3 И# возлюби2 соломHнъ гDа, ходи1ти въ заповёданіихъ давjда nтцA своегw2, т0кмw на холмёхъ жрsше и3 кадsше.

4 И# востA соломHнъ, и3 и4де въ гаваHнъ пожрeти тaмw, ћкw тaмw бЁ высотA вeліz: тhсzщу всесожжeніz вознесE на жeртвенницэ въ гаваHнэ.

5 И# kви1сz гDь соломHну во снЁ н0щію и3 речE є3мY: проси2 что2 х0щеши себЁ.

6 И# речE соломHнъ: ты2 сотвори1лъ є3си2 съ раб0мъ твои1мъ давjдомъ nтцeмъ мои1мъ млcть вeлію, ћкоже ходи2 пред8 тоб0ю и4стиною и3 прaвдою и3 прaвымъ сeрдцемъ съ тоб0ю, и3 сохрани1лъ є3си2 є3мY млcть вели1кую сію2, є4же дaти сhну є3гw2 сэдёти на прест0лэ є3гw2, ћкоже днeсь:

7 и3 нн7э, гDи б9е м0й, ты2 дaлъ є3си2 рабA твоего2 вмёстw давjда nтцA моегw2: и3 ѓзъ є4смь џтрочищь мaлъ, и3 не вёмъ и3сх0да моегw2 и3 вх0да моегw2:

8 рaбъ же тв0й посредЁ людjй твои1хъ, и5хже и3збрaлъ є3си2 людjй мн0гихъ, и5же не и3зочтyтсz t мн0жества:

9 и3 дaси рабY твоемY сeрдце смhслено слhшати и3 суди1ти лю1ди тво‰ въ прaвдэ, є4же разумэвaти посредЁ добрA и3 ѕлA: ћкw кто2 м0жетъ суди1ти лю1демъ твои6мъ т‰жкимъ си6мъ;

10 И# ўг0дно бhсть сл0во сіE пред8 гDемъ, ћкw и3спроси2 соломHнъ глаг0лъ сeй.

11 И# речE гDь къ немY: занeже проси1лъ є3си2 t менє2 глаг0ла сегw2, и3 не проси1лъ є3си2 t менє2 днjй мн0гихъ, и3 не проси1лъ є3си2 богaтства, нижE проси1лъ є3си2 дyшъ вр†гъ твои1хъ, но и3спроси1лъ є3си2 себЁ рaзума, є4же слhшати сyдъ:

12 сE, сотвори1хъ по глаг0лу твоемY, сE, дaхъ ти2 сeрдце смhслено и3 мyдро: ћкоже ты2, не бhсть мyжъ прeжде тебє2 и3 по тебЁ не востaнетъ под0бенъ тебЁ:

13 и3 ±же не проси1лъ є3си2, дaхъ тебЁ, и3 богaтство и3 слaву, ћкоже ты2, не бhсть мyжъ под0бенъ тебЁ въ царeхъ во вс‰ дни6 тво‰:

14 и3 ѓще п0йдеши путeмъ мои1мъ сохрани1ти зaпwвэди мо‰ и3 повелBніz мо‰, ћкоже хождaше давjдъ nтeцъ тв0й, и3 ўмн0жу дни6 тво‰.

15 И# возбуди1сz соломHнъ, и3 сE, сновидёніе. И# востA, и3 и4де во їеrли1мъ, и3 стA пред8 лицeмъ жeртвенника, пред8 лицeмъ ківHта завёта гDнz въ сіHнэ, и3 вознесE всесожжє1ніz и3 сотвори2 ми6рнаz, и3 сотвори2 пи1ръ вeлій себЁ и3 всBмъ nтрокHмъ свои6мъ.

16 ТогдA kви1стэсz двЁ жєнЁ блудни6цэ пред8 царeмъ и3 стaстэ пред8 ни1мъ.

17 И# речE женA є3ди1на: во мнЁ, г0споди м0й: ѓзъ и3 женA сіS жи1хомэ въ домY є3ди1нэмъ и3 роди1хомэ въ домY:

18 и3 бhсть по трeтіемъ дни2 рождeніz моегw2, и3 роди2 и3 женA сіS: и3 бёхомъ кyпнw, и3 не бЁ никт0же съ нaми, кромЁ nбои1хъ нaсъ въ домY:

19 и3 ќмре сhнъ жены2 сеS въ нощи2, ћкw лежA на нeмъ:

20 и3 востA въ полyнощи, и3 взS nтрочA моE t њб8sтій мои1хъ, и3 ўспи2 є5 на л0нэ своeмъ, ґ nтрочA своE ўмeршее положи2 на л0нэ моeмъ:

21 и3 востaхъ заyтра накорми1ти nтрочA моE, и3 њбрэт0хъ и3 мeртво: и3 сE, разсмотри1хъ є3го2 рaнw, и3 сE, не бЁ сhнъ м0й, є3г0же роди1хъ:

22 И# речE другaz женA: ни2, но сE є4сть сhнъ м0й живhй, сe же є4сть сhнъ тв0й ўмeрый. И# прsстэсz пред8 царeмъ.

23 И# речE и4ма цaрь: ты2 глаг0леши, ћкw сeй сhнъ м0й живhй, сhнъ же сеS мeртвый: и3 ты2 глаг0леши: ни2, но живhй є4сть сhнъ м0й, тв0й же сhнъ ўмeршій.

24 И# речE цaрь: принеси1те ми2 мeчь. И# принес0ша мeчь пред8 царS.

25 И# речE цaрь: разсэцhте nтрочA ссyщее жив0е на дв0е, и3 дади1те полови1ну є3гw2 сeй, и3 другyю полови1ну џнэй.

26 И# tвэщA женA, є3sже бЁ сhнъ живhй, и3 речE ко царю2, понeже смzтeсz ўтр0ба є3S њ сhнэ є3S, и3 речE: во мнЁ, г0споди м0й, дади1те є4й nтрочA жив0е, смeртію же не ўмертви1те є3го2. И# тA речE: да не бyдетъ ни мнЁ, ни2 тебЁ, но пресэцhте є5.

27 И# tвэщA цaрь и3 речE: дади1те дётище жи1во женЁ рeкшей: дади1те сeй є5, смeртію же не ўмертви1те є3гw2: сіS мaти є3гw2.

28 И# слhша вeсь ї}ль сyдъ сeй, и4мже суди2 цaрь, и3 ўбоsшасz t лицA царeва, разумёша бо, ћкw рaзумъ б9ій въ нeмъ є4же твори1ти њправд†ніz.

 

Главa 4

1 И# бЁ цaрь соломHнъ цaрствуzй над8 ї}лемъ.

2 И# сjи старBйшины и5же бёша съ ни1мъ:

3 ґзaріа сhнъ садHковъ, жрeцъ: є3ліaфъ и3 ґхjа сhнове си6вины, книгHчіи: и3 їwсафaтъ сhнъ ґхілyдовъ, напоминaтель:

4 и3 ванeа сhнъ їwдaевъ над8 си1лою: и3 садHкъ и3 ґвіafаръ, їерeє:

5 и3 ґзaріа сhнъ наfaнь над8 настоsтелми: и3 завyfъ сhнъ наfaнь дрyгъ царeвъ:

6 и3 ґхісaръ бЁ строи1тель, и3 є3ліaвъ сhнъ сафaтовъ над8 nтeчествомъ: и3 ґдwнірaмъ сhнъ ґвдHновъ над8 дaньми.

7 И# ў соломHна бsху дванaдесzть прист†вникъ над8 всёмъ ї}лемъ, є4же подаsти царю2 и3 д0му є3гw2: по мцcу въ лётэ бывaше є3ди1нъ, є4же подаsти,

8 и3 сі‰ и3менA и4хъ: вeнъ сhнъ w4ровъ на горЁ є3фрeмли, є3ди1нъ:

9 сhнъ дакaрь во махемaтэ и3 во висаламjнэ и3 веfсамЂсэ и3 є3лHнэ, дaже до веfанaна, є3ди1нъ:

10 сhнъ сeдовъ во ґравHfэ, сегw2 сwхw2 и3 всS землS nфeрова:

11 сhна ґмінадaвлz всS нефfадHръ: тефafъ дщи2 соломHнz бЁ є3мY въ женY, є3ди1нъ:

12 ванA сhнъ ґхілyfовъ во їfаанaхэ и3 магеддw2 и3 вeсь д0мъ санhи, и4же при сесаfaнэ под8 є3зраeлемъ, и3 t виfсaна дaже до савелмаyла, дaже до маевeръ лукaмъ, є3ди1нъ:

13 сhнъ навeровъ въ равHfэ галаaдстэмъ: семY џбласть є3ргaвъ въ васaнэ, шестьдесsтъ градHвъ вели1кихъ њграждeнныхъ стэнaми, и3 верєи2 мBдzны, є3ди1нъ:

14 ґхінадaвъ сhнъ сaддовъ во маанаjмэ:

15 ґхімаaсъ въ нефfалjмэ: и3 сeй поsтъ васемafу дщeрь соломHню въ женY, є3ди1нъ:

16 ваанA сhнъ хусjинъ во ґси1рэ и3 во ваалHfэ, є3ди1нъ:

17 їwсафaтъ сhнъ фарyевъ во їссахaрэ,

18 семeй сhнъ и3лы2 во веніамjнэ,

19 гавeръ сhнъ ґдaевъ въ земли2 галаaдэ, въ земли2 сиHна царS є3севHнска и3 w4га царS васaнска, и3 наси1фъ є3ди1нъ въ земли2 їyдовэ.

20 Їyда и3 ї}ль мн0зи ѓки пес0къ и4же при м0ри во мн0жествэ, kдyще и3 пію1ще и3 веселsщесz.

21 И# соломHнъ бЁ начaлствуzй во всёхъ цaрствахъ, t рэки2 земли2 фmлістjмскіz и3 дaже до предBлъ є3гЂпетскихъ, (и3 бsху) приносsще дaры и3 раб0тающе соломHну во вс‰ дни6 животA є3гw2.

22 И# сі‰ потрє1бнаz соломHну въ дeнь є3ди1нъ: три1десzть мёръ муки2 семідaлныz и3 шестьдесsтъ мёръ муки2 смёшаныz,

23 дeсzть телцє1въ и3збрaнныхъ и3 двaдесzть волHвъ тyчныхъ и3 сто2 nвeцъ, кромЁ є3лeней и3 сeрнъ и3 пти1цъ, и3збр†нна t и3збрaнныхъ т{чна.

24 Понeже бЁ начaлствуzй во всёхъ њб8 w4нъ п0лъ рэки2 t fapы и3 дaже до гaзы, над8 всёми царми2 њб8 w4нъ п0лъ рэки2, и3 ми1ръ бЁ є3мY t всёхъ стрaнъ w4крестъ.

25 И# живsху їyда и3 ї}ль безпечaльнw, кjйждо под8 віногрaдомъ свои1мъ и3 под8 смок0вницею своeю, kдyще и3 пію1ще, t дaна и3 дaже до вирсавjи, во вс‰ дни6 соломHна.

26 И# бsше ў соломHна четhредесzть тhсzщъ кобыли1цъ въ колєсни1цы и3 двaдесzть тhсzщъ кHнникъ.

27 И# тaкw подаsху пристaвники царю2 соломHну, и3 вс‰ повелBннаz на трапeзу царeву, кjйждо въ мцcъ св0й, не премэнsюще словесE:

28 и3 kчмeнь и3 плє1вы к0нємъ, и3 колесни1цами привозsху на мёсто, и3дёже бЁ цaрь, кjйждо по чи1ну своемY.

29 И# дадE гDь смhслъ и3 мyдрость соломHну мн0гу ѕэлw2, и3 широтY сeрдца, ћкw пес0къ и4же при м0ри:

30 и3 ўмн0жисz мyдрость соломHнова ѕэлw2, пaче смhсла всёхъ дрeвнихъ человBкъ и3 пaче всёхъ смhсленныхъ є3гЂпетскихъ:

31 и3 ўмудри1сz пaче всёхъ человBкъ, и3 ўмудри1сz пaче геfaна є3зраилjтнна и3 є3мaна, и3 халкaда и3 дaрды, сhна самaдова, и3 прослaвисz и4мz є3гw2 во всёхъ странaхъ w4крестъ.

32 И# и3зглаг0ла соломHнъ три2 тhсzщы при1тчей, и3 бhша пBсни є3гw2 пsть тhсzщъ:

33 и3 глаг0ла њ дрeвэхъ, t кeдра и4же въ лівaнэ и3 дaже до v3ссHпа и3сходsщагw и3з8 стэны2: и3 глаг0ла њ скотёхъ и3 њ пти1цахъ и3 њ гaдэхъ и3 њ рhбахъ.

34 И# прихождaху вси2 лю1діе слhшати премyдрость соломHню: и3 пріимaше дaры t всёхъ царeй земнhхъ, є3ли1цы слhшаху премyдрость є3гw2.

 

Главa 5

1 И# послA хірaмъ цaрь тЂрскій џтроки сво‰ къ соломHну: ўслhша бо, ћкw помaзаша є3го2 на цaрство вмёстw давjда nтцA є3гw2, ћкw любsше хірaмъ давjда во вс‰ дни6.

2 И# послA соломHнъ къ хірaму, глаг0лz:

3 ты2 вёси nтцA моего2 давjда, ћкw не возм0же создaти д0му и4мени гDа бGа моегw2, t лицA проти1вныхъ, њкружи1вшихъ є3го2, д0ндеже дадE | гDь под8 стwпы2 н0гъ є3гw2:

4 и3 нн7э ўпок0и гDь бGъ м0й мнЁ w4крестъ, нёсть навётника, нижE сопроти1вника лукaвагw:

5 и3 сE, ѓзъ глаг0лю создaти д0мъ и4мени гDа бGа моегw2, ћкоже гlа гDь бGъ къ давjду nтцY моемY, гlz: сhнъ тв0й, є3г0же дaмъ вмёстw тебє2 на прест0лъ тв0й, т0й сози1ждетъ д0мъ и4мени моемY:

6 и3 нн7э заповёждь, да насэкyтъ ми2 дрeвъ t лівaна, и3 сE, раби2 мои2 съ рабы6 твои1ми, и3 мздY трудHвъ твои1хъ дaмъ ти2 по всемY є3ли6ка речeши, понeже ты2 вёси, ћкw нёсть нaмъ вёдущагw древA сэщи2, ћкоже сідHнzне.

7 И# бhсть є3гдA ўслhша хірaмъ словесA соломw6нz, возрaдовасz ѕэлw2 и3 речE: блгcвeнъ бGъ днeсь, и4же дадE давjду сhна разyмна над8 людьми2 си1ми мн0гими.

8 И# послA хірaмъ къ соломHну, глаг0лz: слhшахъ њ всёхъ, и4хже рaди послaлъ є3си2 ко мнЁ: ѓзъ сотворю2 всE хотёніе твоE њ древaхъ кeдровыхъ и3 пevговыхъ:

9 слуги6 мои2 и3знесyтъ | t лівaна къ м0рю, и3 ѓзъ положY | въ складє1ніz на мёсто, и3дёже возвэсти1ши мнЁ, и3 довезY | тaмw: и3 ты2 в0змеши, и3 сотвори1ши хотёніе моE, є4же дaти хлёбы д0му моемY.

10 И# бЁ хірaмъ даS соломHну кeдры и3 пevги и3 всю2 в0лю є3гw2.

11 И# дадE соломHнъ хірaму двaдесzть тhсzщъ мёръ пшени1цы, и3 пи1щу д0му є3гw2, и3 двaдесzть тhсzщъ мёръ є3лeа чи1стагw: по семY давaше соломHнъ хірaму на всsко лёто.

12 И# гDь дадE соломHну премyдрость, ћкоже гlа є3мY. И# бЁ ми1ръ междY хірaмомъ и3 междY соломHномъ, и3 положи1ша завётъ междY соб0ю.

13 И# взS цaрь дaнь t всегw2 ї}лz, и3 бЁ дaнь три1десzть тhсzщъ мужeй.

14 И# послA | въ лівaнъ, дeсzть тhсzщъ на мцcъ въ премёну: мцcъ бhша въ лівaнэ и3 двA мцcа въ домY своeмъ: и3 бsше ґдwнірaмъ над8 дaнію.

15 И# бsше соломHну сeдмьдесzтъ тhсzщъ носsщихъ бременA и3 џсмьдесzтъ тhсzщъ сэкyщихъ кaменіе въ горЁ,

16 кромЁ старёйшинъ пристaвленыхъ над8 дэлaми соломHними, три2 тhсzщы и3 шeсть сHтъ прист†вникъ дёлающихъ дэлA.

17 И# заповёда цaрь, и3 взsша кaменіе вели1кое, кaменіе честн0е на њсновaніе хрaма, и3 кaменіе нетeсаное.

18 И# и3стесaша сhнове соломw6ни и3 сhнове хір†мли и3 каменосёчцы гевaлстіи: и3 и3згот0виша кaмєніz и3 древA въ три2 лBта.

 

Главa 6

1 И# бhсть въ четыредесsтное и3 въ четвертос0тное лёто и3сх0да сынHвъ ї}левыхъ и3з8 є3гЂпта, въ лёто четвeртое, въ мцcъ вторhй, цaрствующу царю2 соломHну над8 ї}лемъ, и3 создA хрaмъ гDеви.

2 И# хрaмъ, є3г0же создA соломHнъ цaрь гDеви, (бsше) шестьдесsтъ лакHтъ долготA є3гw2, и3 двaдесzти лакHтъ широтA є3гw2, и3 три1десzти лакHтъ высотA є3гw2:

3 и3 притв0ръ, и4же пред8 лицeмъ хрaма, двaдесzти лакHтъ долготA є3гw2 въ широтY д0му, и3 десzти2 лакHтъ широтA є3гw2 пред8 лицeмъ д0му: и3 создA хрaмъ, и3 соверши2 є3го2.

4 И# сотвори2 хрaму џкна преклонє1ны сокровє1ны.

5 И# создA на стэнЁ д0му притв0ры w4колw хрaма и3 давjра.

6 И# сотвори2 бокA w4колw, б0къ и4же съ ни1зу, пzти2 лакHтъ широтA є3гw2, и3 срeдній шести2 лакHтъ широтA, и3 трeтій седми2 лакHтъ широтA є3гw2: понeже разстоsніе д0му сотвори2 w4крестъ внэyду хрaма, ћкw да не досzзaютъ стёнъ хрaма.

7 И# хрaму зи1ждему сyщу, кaменіемъ краесэк0мымъ нетeсанымъ создaсz: млaтъ же, и3 тесли1ца, и3 всsкое nрyдіе желёзно не слhшасz въ хрaмэ, є3гдA созидaтисz є3мY.

8 И# двє1ри б0ка ни1жнzгw под8 стэн0ю хрaма десн0ю, и3 и3звіeнный восх0дъ до среди1ны, ґ t среди1ны до трекр0вныхъ.

9 И# создA хрaмъ, и3 соверши2 є3го2: и3 њбстaви хрaмъ дскaми кeдровыми.

10 И# сотвори2 вzз†ніz w4крестъ всегw2 хрaма, пsть лакHтъ въ высотY є3гw2, и3 свzзA вzзaніе дрeвомъ кeдровымъ.

11 И# бhсть сл0во гDне къ соломHну, гlющее:

12 хрaмъ сeй є3г0же ты2 созидaеши, ѓще п0йдеши по зaповэдемъ мои6мъ, и3 судбы6 мо‰ сотвори1ши, и3 сохрани1ши вс‰ повелBніz мо‰, є4же пребывaти въ ни1хъ, ўтвержY сл0во моE съ тоб0ю, є4же гlахъ давjду nтцY твоемY,

13 и3 вселю1сz посредЁ сынHвъ ї}левыхъ, и3 не њстaвлю людjй мои1хъ ї}лz.

14 И# создA соломHнъ хрaмъ, и3 скончA є3го2.

15 И# создA стёны хрaму внyтрь дрeвомъ кeдровымъ, t земли2 хрaма и3 дaже до стёнъ и3 дaже до верхA: w4колw њбстaви содерж†щаz древaми внутрьyду и3 ўкрэпи2 внyтрь хрaма бокaми пevговыми.

16 И# создA двaдесzти лакHтъ t крaz стэны2 б0къ є3ди1нъ t земли2 дaже до верхA: и3 сотвори2 є3мY внyтрь t давjра стёну до с™†z с™hхъ.

17 И# четhредесzти лакHтъ бsше хрaмъ: сeй (є4сть) хрaмъ внyтреннэйшій.

18 И# t кeдра во хрaмэ внyтрь постaви плетeніе и3 дщи6цы и3 ва‰ніz вс‰ кeдрwва: кaмень не kвлsшесz.

19 Пред8 лицeмъ давjра, посредЁ хрaма внyтрь ўгот0ва постaвити тaмw ківHтъ завёта гDнz.

20 И# пред8 лицeмъ давjра двaдесzти лакHтъ долготA, и3 двaдесzти лакHтъ широтA, и3 двaдесzти лакHтъ высотA є3гw2, и3 њб8sтъ є3го2 злaтомъ чи1стымъ: и3 сотвори2 nлтaрь кeдровый: и3 повлечE соломHнъ хрaмъ внyтрь злaтомъ чи1стымъ, и3 пригвозди2 гвоздми2 златhми пред8 лицeмъ давjра, и3 њб8sтъ и5 злaтомъ.

21 И# вeсь хрaмъ њб8sтъ злaтомъ до скончaніz всегw2 хрaма.

22 И# всE внyтрь давjра покры2 злaтомъ.

23 И# сотвори2 въ давjрэ двA херув‡ма t дрeвъ кmпарjсныхъ, дeсzть лакHтъ мёрою вели1чество:

24 и3 пzти2 лакHтъ крило2 херувjма є3ди1нагw, и3 пzти2 лакHтъ крило2 є3гw2 втор0е, десzти2 лакHтъ t крaz крилA є3гw2 до крaz крилA є3гw2:

25 и3 десzти2 лакHтъ тaкожде (мёра) херувjму втор0му, мёра є3ди1на совершeніе є3ди1но nбои1мъ херувjмwмъ:

26 и3 высотA херувjма є3ди1нагw дeсzть лакHтъ, тaкожде и3 втор0му херувjму.

27 И# постaви џба херув‡ма посредЁ хрaма внyтреннzгw: и3 простирaху кри1ла сво‰, и3 досzзaше крило2 є3ди1но до стэны2 хрaма, и3 крило2 другaгw херувjма досzзaше до стэны2 вторhz: и3 кри1ла и4хъ ±же бsху посредЁ хрaма, касaшесz крило2 съ крил0мъ:

28 и3 њб8‰ты бhша херувjмы злaтомъ.

29 И# на всёхъ стэнaхъ хрaма w4колw ва‰ніz написA под0біемъ херувjмwвъ, и3 фjніки, и3 и3зв†zнна произниц†ющаz внутрьyду и3 внэyду.

30 И# пом0стъ хрaма и3з8 внутрьyду и3 внэyду њб8sтъ злaтомъ.

31 И# вх0ду давjра сотвори2 двє1ри t дрeвъ смeрчіихъ, и3 прaги пzтери6чны,

32 и3 дв0и двє1ри t дрeвъ пevговыхъ, и3 и3зва‰ніz на ни1хъ и3зв†zна, херувjмы, и3 фjніки, и3 дщи6цы простє1ртыz, и3 њб8sтъ | злaтомъ, и3 бsше злaтомъ ўстр0ено до херувjмwвъ и3 до фjнікwвъ.

33 И# тaкw сотвори2 вратHмъ хрaма: и3 прaги t дрeвъ смeрчіихъ, притв0ры четверогyбw.

34 И# на nбои1хъ дверsхъ древA пevгwва: двA затвHра двeрь є3ди1на и3 верєи2 и4хъ, и3 двA затвHра двeрь вторaz вращaющаzсz въ себЁ,

35 (на ни1хже сотвори2) и3зв†zнныz херувjмы и3 фjніки, и3 дщи6цы простє1ртыz, и3 њб8‰тыz злaтомъ свёшенымъ на и3з8wбражeніе.

36 И# создA дв0ръ внyтренній: въ три2 рzдA нетeсаныхъ, и3 рsдъ тeсанагw кeдра w4колw.

37 Въ лёто четвeртое њсновA хрaмъ гDень въ мцcэ зjи, во вторhй мцcъ.

38 Во є3динонадесsтое лёто въ мцcэ вyлъ, сeй мцcъ nсмhй, соверши1сz хрaмъ по всемY словеси2 своемY и3 по всемY ўстроeнію своемY: и3 создA є3го2 въ сeдмь лётъ.

 

Главa 7

1 И# д0мъ св0й создA соломHнъ треминaдесzть лёты, и3 соверши2 соломHнъ вeсь д0мъ св0й.

2 И# создA д0мъ дрeвомъ лівaнскимъ, сто2 лакHтъ долготA є3гw2, и3 три1десzть лакHтъ высотA є3гw2, и3 пzтьдесsтъ лакHтъ широтA є3гw2, и3 три2 рsды столпHвъ кeдровыхъ, и3 рaмена кeдрwва столпHмъ.

3 И# покры2 дскaми кeдровыми д0мъ свhше над8 странaми столпHвъ: и3 число2 столпHвъ четhредесzть и3 пsть,

4 по пzтинaдесzти рsдъ: и3 џконъ три2 рzдA, и3 камaра над8 камaрою трегyбw.

5 И# вс‰ двє1ри и3 кам†ры четвероугHлны притворeни: t двeрій над8 двeрми трегyбw.

6 И# є3лaмъ столпHвъ, пzтьдесsтъ лакHтъ въ долготY, и3 три1десzть лакHтъ въ широтY привsзани ко є3лaму пред8 лицeмъ и4хъ: и3 столпи2 и3 толстотA пред8 лицeмъ тогw2 є3лaма.

7 И# є3лaмъ прест0лwвъ и3дёже суди1ти, є3лaмъ суди1лища, и3 покры2 и5 t земли2 дaже до верхA дщи1цами кeдровыми.

8 И# д0мъ въ нeмже живsше, дв0ръ є3ди1нъ распростeртъ си6мъ по дёлу семY: и3 д0мъ создA дщeри фараHни, ю4же взS соломHнъ, по є3лaму семY.

9 Вс‰ сі‰ бsху t кaменей драгоцённыхъ и3зв†zна t разстоsніz внутрьyду, и3 t њсновaніz до кр0ва.

10 И# внэyду ко дворY вели1кому њсновaному кaменіемъ драги1мъ вели1кимъ, кaменіемъ десzти2 лакHтъ и3 nсми2 лакHтъ,

11 и3 съ верхY честнhмъ кaменіемъ, по т0йже мёрэ несёченыхъ, и3 кeдрами.

12 W$крестъ дворA вели1кагw три2 рzдA нетeсаныхъ, и3 рsдъ тeсанагw кeдра: и3 создA дв0ръ хрaма внyтреннэйшій притв0ра д0му сyщагw пред8 лицeмъ хрaма.

13 И# послA цaрь соломHнъ въ тЂръ, и3 взS хірaма t тЂра,

14 сhна жены2 вдови1цы, и3 т0й бЁ t колёна нефfалjмлz: и3 nтeцъ є3гw2 бЁ мyжъ тЂрінъ, дёлатель мёди, и3 и3сп0лненъ худ0жества и3 рaзума и3 вёдэніz, є4же дёлати всsко дёло мёдzное. И# привед0ша є3го2 ко царю2 соломHну: и3 сотвори2 вс‰ дэлA:

15 и3 сліS двA столп† є3лaму хрaма, nсминaдесzти лакHтъ высотA столпA, и3 w4крестъ мёра є3гw2 четыренaдесzтихъ лакHтъ њкружaше є3го2 толстотA столпA: четhрехъ пeрстwвъ вглублє1ніz: тaкожде бЁ и3 вторhй ст0лпъ:

16 и3 двA возложє1ніz сотвори2, лежaти на главaхъ столпHвъ и3злі‰ннаz t мёди: пzти2 лакHтъ высотA возложeніz є3ди1нагw, и3 пzти2 лакHтъ высотA возложeніz вторaгw:

17 и3 сотвори2 двЁ мрє1жи є4же покрhти возложє1ніz столпHвъ: и3 мрeжу возложeнію є3ди1ному, и3 мрeжу возложeнію втор0му:

18 и3 дёло ви1симо, двA рzдA ћблwкъ мёдzныхъ сомрeжєны, дёло ви1симо, рsдъ над8 рsдомъ: тaкожде сотвори2 возложeнію втор0му:

19 и3 возложє1ніz на главaхъ столпHвъ, подHбна крjну, ћкоже во є3лaмэ, четhрехъ лакHтъ:

20 и3 строeніе над8 nбои1ми столпaми, и3 свhше стрaнъ возложeніе строeніz, и3 ћблокwвъ двёсти рzдHвъ w4колw на вторёй главЁ.

21 И# постaви столпы2 во є3лaмэ хрaма: и3 постaви ст0лпъ є3ди1нъ и3 наречE и4мz є3мY їахyнъ, и3 постaви ст0лпъ вторhй и3 наречE и4мz є3мY воHсъ.

22 И# на главaхъ столпHвъ дёло крjново, и3 скончA дёло столпHвъ.

23 И# сотвори2 м0ре ліsно дeсzть лакHтъ t крaz до крaz є3гw2, кругло2 w4крестъ є3гw2: пsть лакHтъ высотA є3гw2, и3 њб8sтіе є3гw2 три1десzть лaктей њкружaше є5 w4крестъ:

24 и3 подкрэплє1ніz под8 крaемъ є3гw2 w4крестъ, њкружaху є5 дeсzть лакHтъ w4колw: двA рzдA подкрэплeній сли6ты во сліsніи є3гw2 стwsща.

25 И# дванaдесzть волHвъ под8 м0ремъ, три2 зрsщіи на сёверъ, и3 три2 зрsщіи на ю4гъ, и3 три2 на зaпадъ, и3 три2 на вост0къ, и3 вс‰ з†днzz и4хъ внутрьyду, и3 м0ре верхY и4хъ.

26 И# ќстіе є3гw2 бsше ћкw ќстіе потирS прозzбaющагw крjна, и3 толстотA є3гw2 на длaнь.

27 И# сотвори2 дeсzть мехwнHfwвъ мёдzныхъ, пsть лакHтъ долготA мехwнHfа є3ди1нагw, и3 четhри л†кти широтA є3гw2, и3 шeсть лакHтъ высотA є3гw2:

28 и3 сіE дёло мехwнHfwвъ, споeное њ себЁ и3 споeное посредЁ произницaющихъ:

29 и3 на споeніихъ и4хъ посредЁ произницaющихъ львы2 и3 волы2 и3 херувjмы, и3 над8 произницaющими, тaкожде и3 свhше и3 сни1зу львHвъ и3 волHвъ мэстA, дёло низхождeніz:

30 и3 четhри колeса мBдна и3 мехwнHfу коемyждо, и3 придерж†ніz мBдzна, и3 четhри ч†сти и4хъ, и3 рaмена и4хъ под8 ўмывaлницами, и3 рaмена слі‰наz њб8 nнY странY коегHждо прилежaще.

31 И# ўстA є3гw2 внyтрь главы2, и3 вhше є3ди1нагw лaктz, и3 ўстA є3гw2 кр{гла: дёло тaкожде лaктz є3ди1нагw и3 п0лъ лaктz: и3 на ўстaхъ є3гw2 и3зв†zніz, и3 междустHлпіz и4хъ четвероугHлна, ґ не кр{гла.

32 И# четhри колeса под8 междуст0лпіzми, и3 рyцэ въ колесёхъ въ мехwнHfэ: и3 высотA є3ди1нагw колесA лaкоть и3 п0лъ.

33 И# дёло колeсъ, ћкw дёло колeсъ колесни1цы: рyцэ и4хъ и3 вы6и и4хъ, и3 хребты2 и4хъ и3 дBланіz и4хъ вс‰ лі‰на.

34 Четhри рaмена на четhрехъ ўглёхъ мехwнHfа є3ди1нагw, и3 t мехwнHfа рaмена є3гw2.

35 И# на главЁ мехwнHfа п0лъ лaктz вели1чество є3гw2, кругло2 w4крестъ над8 глав0ю мехwнHfовою: и3 начaло рyкъ є3гw2 и3 спа‰ніz є3гw2 t негw2: и3 tверзaшесz въ начaлэхъ рyкъ свои1хъ.

36 И# спа‰ніz є3гw2 подHбіz херувjмwвъ и3 львHвъ и3 фjнікwвъ стwsщаz, держaщеесz к0еждо проти1ву лицA є3гw2 внyтрь и3 w4крестъ.

37 По томyжде сотвори2 вс‰ дeсzть мехwнHfы, по чи1ну є3ди1ному и3 по мёрэ є3ди1нэй, мёра є3ди1на всBмъ.

38 И# сотвори2 дeсzть кон0бwвъ мёдzныхъ вмэщaющихъ по четhредесzти мёръ во є3ди1нъ кон0бъ, мёрою четhрехъ лaктей: кон0бъ є3ди1нъ на к0емждо мехwнHfэ, t десzти2 мехwнHfwвъ.

39 И# постaви пsть мехwнHfwвъ по деснёй странЁ хрaма на вост0къ, и3 пsть по лёвэй странЁ хрaма: и3 м0ре t страны2 хрaма њдеснyю на вост0ки въ ќглэ полyденнэмъ.

40 И# сотвори2 хірaмъ кон0бы и3 тепли6цы и3 фіaлы: и3 скончA хірaмъ вс‰ дэлA творS, ±же творsше царeви соломHну во хрaмэ гDни:

41 стwлпA двA, и3 њбви6тіz столпHвъ над8 главaми столпHвъ двA: и3 мрє1жи двЁ, є4же покрывaти џба њбви6тіz и3звazныхъ, ±же на столпёхъ сyть:

42 ћблокwвъ мёдzныхъ четhреста nбёма мрeжема, двA рzдA ћблокwвъ мрeжи є3ди1нэй, покрывaти џба њбви6тіz мехwнHfа, ±же на nбои1хъ столпёхъ:

43 и3 мехwнHfwвъ дeсzть и3 кон0бwвъ дeсzть на мехwнHfэ:

44 и3 м0ре є3ди1но, и3 волHвъ дванaдесzть под8 м0ремъ:

45 и3 кон0бы и3 тепли6цы и3 фіaлы, и3 вс‰ сосyды, ±же сотвори2 хірaмъ царю2 соломHну во хрaмэ гDни: и3 столпHвъ четhредесzть и3 џсмь д0му царeва и3 д0му гDнz: вс‰ дэлA царє1ва, ±же сотвори2 хірaмъ, бhша мBдzна вс‰.

46 Бли1з8 їoрдaна сліS и5хъ цaрь въ толстотЁ земли2, междY сокхHfомъ и3 междY сірaмомъ.

47 Не бЁ вёса мёди, t неsже творsше вс‰ дэлA сі‰, t мн0жества ѕэлw2, не бЁ предёла вёсу мёди.

48 И# дадE цaрь соломHнъ вс‰ сосyды, ±же сотвори2 во хрaмъ гDень: nлтaрь златhй и3 трапeзу, на нeйже хлёбы приношeніz, златyю,

49 и3 свёщники пsть њдеснyю и3 пsть њшyюю пред8 лицeмъ давjра (с™†z с™hхъ) златы6z сп†zны, и3 ламп†ды, и3 свэти1лники, и3 щипцы2 златы6z,

50 и3 преддвeріе, и3 гв0здіе, и3 фіaлы и3 блю6да и3 кади6лницы зл†ты сп†zны: и3 верєи2 врaтъ д0му внyтреннzгw с™aгw с™hхъ, и3 двє1ри хрaма златы6z.

51 И# соверши1сz дёло, є4же сотвори2 соломHнъ во хрaмэ гDни: и3 внесE соломHнъ с™†z давjда nтцA своегw2 и3 вс‰ с™†z соломHнwва, сребро2 и3 злaто, и3 сосyды дадE въ сокр0вище хрaма гDнz.

 

Главa 8

1 И# собрA цaрь соломHнъ вс‰ старBйшины ї}лєвы, вс‰ нач†ла колёнъ, старBйшины nтeчествъ сынHвъ ї}левыхъ къ себЁ во сіHнъ, є4же пренести2 ківHтъ завёта гDнz t грaда давjдова: т0й є4сть сіHнъ.

2 И# собрaшасz ко царю2 соломHну вси2 лю1діе ї}лєвы въ мцcъ ґfанjмъ въ прaздникъ: сeй є4сть мцcъ седмhй.

3 И# пріид0ша вси2 старBйшины ї}лєвы, и3 взsша їерeє ківHтъ,

4 и3 вознес0ша ківHтъ гDень, и3 ски1нію свидёніz, и3 вс‰ сосyды с™ы6z ±же во ски1ніи свидёніz: и3 вознес0ша | їерeє и3 леvjти.

5 Цaрь же соломHнъ и3 вeсь соб0ръ ї}лскій, собрaвшесz къ немY, съ ни1мъ пред8 ківHтомъ жрsху волы2 и3 џвцы несочтє1нны, безчи1слєнны t мн0жества.

6 И# внес0ша їерeє ківHтъ завёта гDнz на мёсто є3гw2 во давjръ хрaма, во с™†z с™hхъ, под8 кри1ла херувjмwвъ.

7 Херувjми бо бёша распростeрше крилB над8 мёстомъ ківHта: и3 њкрывaху херувjми над8 ківHтомъ и3 над8 с™hми є3гw2 сверхY.

8 И# њбдержaста њсвzщє1наz: и3 зрsхусz главы6 њсвzщeнныхъ t с™hхъ къ лицY давjра, и3 не kвлsхусz внЁ.

9 Не бЁ въ ківHтэ т0кмw двЁ скриж†ли кaмєнны, скриж†ли завёта, и5хже положи2 мwmсeй въ хwри1вэ, ±же завэщA гDь со сынaми ї}левыми, внегдA и3сходи1ти и5мъ t земли2 є3гЂпетскіz.

10 И# бhсть є3гдA и3зыд0ша їерeє и3з8 свzти1лища, и3 w4блакъ и3сп0лни хрaмъ гDень,

11 и3 не можaху їерeє стaти служи1ти t лицA w4блака, ћкw и3сп0лни слaва гDнz хрaмъ.

12 ТогдA речE соломHнъ: гDь речE є4же њбитaти во мглЁ,

13 ѓзъ же создaхъ д0мъ и4мени твоемY с™ъ тебЁ и3 гот0въ, и3 пrт0лу твоемY, є4же њбитaти тебЁ въ нeмъ во вёки.

14 И# њбрати2 цaрь лицE своE и3 благослови2 цaрь всего2 ї}лz: вeсь же соб0ръ ї}левъ стоsше.

15 И# речE (цaрь): блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ днeсь, и4же гlа ўсты6 свои1ми њ давjдэ nтцЁ моeмъ и3 рукaма свои1ма и3сп0лни, гlz:

16 t днE въ џньже и3звед0хъ лю1ди мо‰ ї}лz и3з8 є3гЂпта, не и3збрaхъ грaда t всёхъ племeнъ ї}левыхъ на создaніе хрaму, є4же бhти и4мени моемY тaмw: но и3збрaхъ во їеrли1мэ бhти и4мени моемY тaмw: и3 и3збрaхъ давjда бhти є3мY властели1ну над8 людьми2 мои1ми ї}лемъ:

17 и3 бhсть на сeрдцы nтцY моемY давjду, є4же создaти хрaмъ и4мени гDа бGа ї}лева,

18 и3 речE гDь къ давjду nтцY моемY: понeже взhде на сeрдце твоE є4же создaти хрaмъ и4мени моемY, д0брэ сотвори1лъ є3си2, ћкw бhсть на сeрдцы твоeмъ:

19 nбaче ты2 не сози1ждеши хрaма, но рaзвэ сhнъ тв0й, и4же и3зhде и3з8 чрeслъ твои1хъ, т0й сози1ждетъ хрaмъ и4мени моемY:

20 и3 возстaви гDь гlг0лъ св0й є3г0же гlа: и3 востaхъ вмёстw давjда nтцA моегw2, и3 сэд0хъ на прест0лэ ї}левэ, ћкоже гlа гDь, и3 создaхъ хрaмъ и4мени гDа бGа ї}лева,

21 и3 постaвихъ тaмw мёсто ківHту, въ нeмже є4сть тaмw завётъ гDень, є3г0же завэщA гDь со nтцы6 нaшими во и3звождeніи и4хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz.

22 И# стA соломHнъ пред8 лицeмъ nлтарS гDнz пред8 всёмъ соб0ромъ ї}левымъ и3 воздви1же рyцэ свои2 на нeбо,

23 и3 речE: гDи б9е ї}левъ, нёсть ћкоже ты2 бGъ на нб7си2 горЁ и3 на земли2 ни1зу, хранsй завётъ и3 млcть рабY твоемY ходsщему пред8 тоб0ю всёмъ сeрдцемъ свои1мъ,

24 ±же сохрани1лъ є3си2 рабY твоемY давjду nтцY моемY: и4бо гlалъ є3си2 ўсты6 твои1ми и3 рукaма твои1ма соверши1лъ є3си2, ћкоже дeнь сeй:

25 и3 нн7э, гDи б9е ї}левъ, сохрани2 рабY твоемY давjду nтцY моемY, ±же рeклъ є3си2 є3мY, гlz: не њскудёетъ мyжъ t лицA моегw2 сэдsй на прест0лэ ї}левэ, т0кмw ѓще сохранsтъ ч†да тво‰ пути6 сво‰, є4же ходи1ти предо мн0ю, ћкоже ходи1лъ є3си2 предо мн0ю:

26 и3 нн7э, гDи б9е ї}левъ, да ўвёритсz гlг0лъ тв0й, є3г0же рeклъ є3си2 давjду nтцY моемY:

27 ћкw ѓще и4стиннw всели1тсz бGъ съ челwвёки на земли2; ѓще нб7о и3 нб7о нб7сE не довлёютъ ти2, кольми2 пaче хрaмъ сeй, є3г0же создaхъ и4мени твоемY;

28 и3 да при1зриши на моли1тву мою2, гDи б9е ї}левъ, послyшати моли1твы, є4юже м0литсz рaбъ тв0й пред8 тоб0ю къ тебЁ днeсь,

29 да бyдутъ џчи твои2 tвє1рсты на хрaмъ сeй дeнь и3 н0щь, на мёсто њ нeмже рeклъ є3си2: бyдетъ и4мz моE тaмw на ўслhшаніе моли1твы, є4юже м0литсz рaбъ тв0й на мёстэ сeмъ дeнь и3 н0щь:

30 и3 ўслhшиши моли1тву рабA твоегw2 и3 людjй твои1хъ ї}лz, њ ни1хже пом0лzтсz на мёстэ сeмъ: и3 ты2 ўслhшиши на мёстэ њбитaлища твоегw2 на нб7си2, и3 сотвори1ши и3 поми1луеши:

31 є3ли6ка ѓще согрэши1тъ кjйждо ко и4скреннему своемY, и3 ѓще пріи1метъ на него2 клsтву є4же клsти є3го2, и3 пріи1детъ, и3 и3сповёсть пред8 лицeмъ nлтарS твоегw2 въ хрaмэ сeмъ:

32 и3 ты2 ўслhшиши t нб7сE, и3 сотвори1ши сyдъ лю1демъ твои6мъ ї}лю: њсуди1ти беззак0ннаго, дaти пyть є3гw2 на главY є3гw2, и3 њправди1ти првdнаго, дaти є3мY по прaвдэ є3гw2:

33 є3гдA падyтъ лю1діе твои2 ї}ль пред8 враги6, ћкw согрэшaтъ ти2, и3 њбратsтсz къ тебЁ, и3 и3сповёдzтсz и4мени твоемY, и3 пом0лzтсz и3 возглаг0лютъ моли1тву къ тебЁ въ хрaмэ сeмъ:

34 и3 ты2 ўслhшиши съ нб7сE, и3 млcтивъ бyдеши њ согрэшeніихъ людjй свои1хъ ї}лz, и3 возврати1ши | въ зeмлю, ю4же дaлъ є3си2 nтцє1мъ и4хъ:

35 внегдA заключи1тисz небеси2 и3 не бhти дождю2, ћкw согрэшaтъ ти2, и3 пом0лzтсz на мёстэ сeмъ, и3 и3сповёдzтсz и4мени твоемY, и3 t грBхъ свои1хъ њбратsтсz, є3гдA смири1ши и5хъ:

36 и3 ўслhшиши съ нб7сE, и3 млcтивъ бyдеши њ грэсёхъ рабA твоегw2 и3 людjй твои1хъ ї}лz: ћкw kви1ши и5мъ пyть благjй ходи1ти по немY, и3 дaси д0ждь на зeмлю, ю4же дaлъ є3си2 лю1демъ твои6мъ въ достоsніе:

37 глaдъ ѓще бyдетъ, смeрть ѓще бyдетъ, є3гдA бyдетъ возжжeніе, гyсєницы, ржA ѓще бyдетъ, и3 ѓще њскорбsтъ | врази2 и4хъ въ є3ди1нэмъ t градHвъ и4хъ: всE проти1вное, всsка болёзнь,

38 всsка моли1тва, всsко молeніе ѓще бyдетъ всsкому человёку t людjй ї}левыхъ, є3гдA познaетъ кjйждо болёзнь сeрдца своегw2, и3 воздви1гнетъ рyцэ свои2 въ хрaмэ сeмъ:

39 и3 ты2 ўслhшиши t нб7сE, t гот0вагw жили1ща твоегw2, и3 млcтивъ бyдеши, и3 сотвори1ши, и3 дaси коемyждо по путє1мъ є3гw2, ћкоже ўвёси сeрдце є3гw2, ћкw ты2 є3ди1нъ т0кмw вёси всёхъ сердцA сынHвъ человёческихъ:

40 да боsтсz тебє2 вс‰ дни6, въ нsже поживyтъ на земли2, ю4же дaлъ є3си2 nтцє1мъ нaшымъ:

41 и3 чуждeму, и4же нёсть t людjй твои1хъ ї}лz, т0й ѓще пріи1детъ t земли2 и3здалeча рaди и4мене твоегw2, занE ўслhшатъ и4мz твоE вели1ко, и3 рyку твою2 крёпкую, и3 мhшцу твою2 выс0кую,

42 и3 пріи1детъ, и3 пом0литсz на мёстэ сeмъ:

43 и3 ты2 ўслhшиши съ нб7сE t гот0вагw жили1ща твоегw2, и3 сотвори1ши по всёмъ, въ є3ли1кихъ ѓще призовeтъ тS чуждjй, ћкw да ўразумёютъ вси2 лю1діе земнjи и4мz твоE и3 ўбоsтсz тебє2, ћкоже лю1діе твои2 ї}ль, и3 разумёютъ, ћкw и4мz твоE наречeсz на хрaмэ сeмъ, є3г0же создaхъ:

44 є3гдA и3зhдутъ лю1діе твои2 на брaнь на враги2 сво‰, путeмъ и4мже возврати1ши |, и3 пом0лzтсz и4менемъ гDнимъ путeмъ грaда, є3г0же и3збрaлъ є3си2 себЁ, и3 ко хрaму, є3г0же ѓзъ создaхъ и4мени твоемY:

45 и3 ты2 ўслhшиши съ нб7сE моли1тву и4хъ и3 молє1ніz и4хъ, и3 сотвори1ши њправдaніе и5мъ:

46 ћкw согрэшaтъ ти2, ћкw нёсть человёкъ, и4же не согрэши1тъ, и3 разгнёваешисz на нS, и3 предaси | пред8 враги2, и3 поплэнsтъ и5хъ плэнsщіи въ зeмлю далeче, и3ли2 бли1з8,

47 и3 њбратsтъ сердцA сво‰ въ земли2, ѓможе пресели1шасz, и3 њбратsтсz, и3 пом0лzтсz тебЁ въ земли2 преселeніz своегw2, глаг0люще: согрэши1хомъ, беззак0нновахомъ, непрaвдовахомъ:

48 и3 њбратsтсz ко тебЁ всёмъ сeрдцемъ свои1мъ и3 всeю душeю своeю въ земли2 вр†гъ свои1хъ, ѓможе превeлъ є3си2 и5хъ, и3 пом0лzтсz къ тебЁ по пути2 земли2 своеS, ю4же дaлъ є3си2 nтцє1мъ и4хъ, и3 ко грaду, є3г0же и3збрaлъ є3си2, и3 ко хрaму, є3г0же создaхъ и4мени твоемY:

49 и3 ўслhшиши t нб7сE, t гот0вагw жили1ща твоегw2 моли1тву и4хъ и3 молeніе и4хъ, и3 сотвори1ши њправдaніе и5мъ,

50 и3 млcтивъ бyдеши непрaвдамъ и4хъ, и4миже согрэши1ша ти2, и3 по всBмъ tметaніємъ и4хъ, и4миже tверг0шасz тебє2, да дaси и5хъ въ щедрHты пред8 плэни1вшими и4хъ, и3 ўщeдрzтъ |:

51 ћкw лю1діе твои2 и3 наслёдіе твоE сyть, и5хже и3звeлъ є3си2 и3з8 земли2 є3гЂпетскіz t среды2 пeщи желёзныz:

52 и3 да бyдутъ ќши твои2 и3 џчи твои2 tвє1рсты на моли1тву рабA твоегw2 и3 къ молeнію людjй твои1хъ ї}лz, послyшати и5хъ њ всёхъ, њ ни1хже призовyтъ тS,

53 ћкw ты2 и3збрaлъ є3си2 | себЁ въ наслёдіе t всёхъ людjй земли2, ћкоже гlалъ є3си2 рук0ю рабA твоегw2 мwmсeа, внегдA и3звести2 тебЁ nтцы2 нaшz и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, гDи гDи. ТогдA глаг0ла соломHнъ њ хрaмэ, є3гдA соверши2 созидaти є3го2: с0лнце познaно сотвори2 на нб7си2: гDь речE пребывaти во мглЁ: сози1жди хрaмъ м0й, хрaмъ благолёпный себЁ, є4же пребывaти въ н0вости: не сіe ли пи1сано въ кни1гахъ пёсни;

54 И# бhсть є3гдA скончA соломHнъ молsсz ко гDу всeю моли1твою и3 молeніемъ си1мъ, и3 востA t лицA nлтарS гDнz припaдъ на кwлёна сво‰, и3 рyцэ свои2 воздЁ на нeбо,

55 и3 стA, и3 благослови2 вeсь соб0ръ ї}левъ, глaсомъ вeліимъ глаг0лz:

56 блгcвeнъ гDь (бGъ) днeсь, и4же дадE пок0й лю1демъ свои6мъ ї}лю, по всBмъ є3ли6ка гlа: не премэни1сz сл0во ни є3ди1но во всёхъ словесёхъ є3гw2 бlги1хъ, и4миже гlа рук0ю мwmсeа рабA своегw2:

57 да бyдетъ гDь бGъ нaшъ съ нaми, ћкоже бЁ со nтцы6 нaшими: да не њстaвитъ нaсъ, нижE да tврати1тъ нaсъ,

58 преклони1ти сердцA н†ша къ немY, є4же ходи1ти во всёхъ путeхъ є3гw2 и3 храни1ти вс‰ зaпwвэди є3гw2 и3 повелBніz є3гw2 и3 њправд†ніz є3гw2, ±же заповёда nтцє1мъ нaшымъ:

59 и3 да бyдутъ словесA сі‰, и4миже моли1хсz пред8 гDемъ бGомъ нaшимъ днeсь, приближaющесz гDу бGу нaшему дeнь и3 н0щь, є4же твори1ти њправд†ніz рабY твоемY и3 њправд†ніz лю1демъ твои6мъ ї}лю во вс‰ дни6:

60 ћкw да разумёютъ вси2 лю1діе земли2, ћкw гDь бGъ т0й сaмъ бGъ, и3 нёсть и3нaгw,

61 и3 да бyдутъ сердцA н†ша совершє1нна ко гDу бGу нaшему препод0бнw ходи1ти въ повелёніихъ є3гw2 и3 храни1ти зaпwвэди є3гw2, ћкоже дeнь сeй.

62 И# цaрь и3 вси2 сhнове ї}лєвы пожр0ша жeртву пред8 гDемъ.

63 И# пожрE цaрь соломHнъ жє1ртвы ми6рныz, ±же пожрE гDу, волHвъ двaдесzть двЁ тhсzщы и3 nвeцъ сто2 и3 двaдесzть тhсzщъ. И# њбнови2 цaрь хрaмъ гDень и3 вси2 сhнове ї}лєвы.

64 Въ т0й дeнь њсвzти2 цaрь (соломHнъ) среди1ну дворA, ћже пред8 лицeмъ хрaма гDнz: ћкw сотвори2 тaмw всесожжeніе и3 дaры, и3 жє1ртвы и3 т{чнаz ми1рныхъ, ћкw nлтaрь мёдzный, и4же пред8 гDемъ, мaлъ бЁ, є4же не возмощи2 вмэсти1ти всесожжє1ніz дарHвъ и3 жє1ртвы ми1рныхъ.

65 И# сотвори2 соломHнъ прaздникъ въ т0й дeнь, и3 вeсь ї}ль съ ни1мъ, соб0ръ вeлій, t вх0да є3мafа дaже до рэки2 є3гЂпта, пред8 гDемъ бGомъ нaшимъ, ў хрaма, є3г0же создA, kдhй и3 піS и3 веселsсz пред8 гDемъ бGомъ нaшимъ сeдмь днjй,

66 и3 во nсмhй дeнь распусти2 лю1ди. И# благослови1ша царS, и3 и3д0ша кjйждо въ д0мы сво‰, рaдующесz весeлымъ сeрдцемъ њ благи1хъ, ±же сотвори2 гDь давjду рабY своемY и3 ї}лю лю1демъ свои6мъ.

 

Главa 9

1 И# бhсть є3гдA скончA соломHнъ зи1ждzй хрaмъ гDень и3 д0мъ царeвъ и3 всsкое дёло своE соломHнъ, є3ли6ка восхотЁ сотвори1ти,

2 и3 kви1сz гDь соломHну втори1цею, ћкоже kви1сz є3мY въ гаваHнэ,

3 и3 речE къ немY гDь: ўслhшахъ глaсъ моли1твы твоеS и3 молeніz твоегw2, и4мже моли1лсz є3си2 предо мн0ю: сотвори1хъ ти2 по всeй моли1твэ твоeй, и3 њс™и1хъ хрaмъ сeй, є3г0же создaлъ є3си2, є4же положи1ти и4мz моE тaмw во вёки, и3 бyдутъ џчи мои2 тY и3 сeрдце моE во вс‰ дни6:

4 и3 ты2 ѓще п0йдеши предо мн0ю, ћкоже ходи2 давjдъ nтeцъ тв0й въ препод0біи сeрдца и3 въ правотЁ, и3 є4же твори1ти по всBмъ, ±же заповёдахъ є3мY, и3 повелBніz мо‰ и3 зaпwвэди мо‰ сохрани1ши:

5 и3 возстaвлю прест0лъ цaрствіz твоегw2 во ї}ли во вёки, ћкоже гlахъ къ давjду nтцY твоемY, гlz: не њскудёетъ ти2 мyжъ властели1нъ во ї}ли:

6 ѓще же tвращaющесz tвратитeсz вы2 и3 ч†да в†ша t менє2 и3 не сохранитE зaповэдій мои1хъ и3 повелёній мои1хъ, ±же дадE мwmсeй пред8 вaми, и3 п0йдете и3 пораб0таете богHмъ и3ны6мъ и3 поклонитeсz и5мъ:

7 и3 и3зри1ну ї}лz и3з8 земли2, ю4же дaхъ и5мъ, и3 хрaмъ сeй, є3г0же њс™и1хъ и4мени моемY, tвeргу t лицA моегw2: и3 бyдетъ ї}ль въ погублeніе и3 во глаг0ланіе всBмъ лю1демъ:

8 и3 д0мъ сeй бyдетъ выс0кій, всsкъ преходsй сквозЁ є3го2 ўжaснетсz, и3 возсви1щетъ и3 речeтъ: чесw2 рaди сотвори2 гDь тaкw земли2 сeй и3 хрaму семY;

9 и3 рекyтъ: понeже њстaвиша гDа бGа своего2, и4же и3зведE nтцы2 и4хъ и3з8 є3гЂпта, и3з8 д0му раб0ты, и3 пріsша б0ги чужды6z, и3 поклони1шасz и5мъ, и3 пораб0таша и5мъ, сегw2 рaди наведE на нS гDь ѕло2 сіE.

10 И# бhсть по двaдесzти лётэхъ, въ нsже создA соломHнъ двA д0мы, хрaмъ гDень и3 д0мъ царeвъ,

11 хірaмъ цaрь тЂрскій помогaше соломHну дрeвы кeдрскими и3 дрeвы пevговыми и3 злaтомъ и3 всёмъ хотёніемъ є3гw2: тогдA дадE соломHнъ хірaму двaдесzть градHвъ въ земли2 галілeйстэй.

12 И# и3зhде хірaмъ и3з8 тЂра и3 п0йде въ галілeю ви1дэти грaды, ±же дадE є3мY соломHнъ: и3 не бhша є3мY ўг0дни,

13 и3 речE: что2 грaди сjи, ±же дaлъ ми2 є3си2, брaте; И# наречE | предёлъ (хавyль), до днeшнzгw днE.

14 И# принесE хірaмъ соломHну сто2 и3 двaдесzть тал†нтъ злaта.

15 Сіe же є4сть число2 даsніz є4же принесE цaрь соломHнъ, да сози1ждетъ хрaмъ гDень и3 д0мъ царeвъ, и3 мелHнъ и3 стёну їеrли1мску и3 краегрaдіе є4же њгради1ти стёну грaда давjдова, и3 ґсyръ и3 магедw2 и3 газeръ.

16 ФараHнъ цaрь є3гЂпетскій взhде и3 взS газeръ и3 сожжE и5 nгнeмъ, и3 ханаaна живyщаго во грaдэ т0мъ погуби2: и3 дадE є3го2 въ дaръ дщeри своeй, женЁ соломHни.

17 И# согради2 соломHнъ газeръ и3 веfwрHнъ ни1жній,

18 и3 валаafъ и3 fамHръ въ пустhни.

19 И# вс‰ грaды крBпкіz, и5же бhша соломHну, и3 вс‰ грaды, и3дёже бsху колєсни1цы, и3 вс‰ грaды, и3дёже бsху кHнницы є3гw2, и3 всE є4же бhсть ўг0дно царю2 соломHну, создA во їеrли1мэ, и3 въ лівaнэ и3 во всeй земли2 цaрства своегw2.

20 Всёхъ людjй њстaвшихсz t ґморрeа и3 хеттeа, и3 ферезeа и3 хананeа, и3 є3veа и3 їевусeа и3 гергесeа, не сyщихъ t сынHвъ ї}левыхъ,

21 сынHвъ и4хъ њстaвшихсz по ни1хъ на земли2, и4хже не возмог0ша сhнове ї}лєвы потреби1ти и5хъ, цaрь соломHнъ пораб0ти и5хъ даsти дaнь дaже до днE сегw2:

22 t сынHвъ же ї}левыхъ не дадE въ раб0ту соломHнъ, ћкw тjи бsху мyжіе хрaбріи, и3 џтроцы є3гw2, и3 кн‰зи є3гw2, и3 трістaты є3гw2, и3 воевHды колесни1цъ є3гw2, и3 кHнницы є3гw2.

23 И# бsху старBйшины пристaвлєннымъ над8 дёлы царS соломHна, пsть сHтъ пzтьдесsтъ повелэвaющіи лю1демъ дёлающымъ дёло.

24 Дщeрь же фараHна прeйде и3з8 грaда давjдова въ д0мъ св0й, є3г0же создA є4й соломHнъ, тогдA создA мелHнъ.

25 И# приношaше соломHнъ три1жды въ г0дъ всесожжє1ніz и3 ми6рныz жє1ртвы на nлтaрь, є3г0же сози1жде гDу, и3 кадsше fmміaмъ пред8 гDемъ: и3 соверши2 хрaмъ.

26 И# сотвори2 цaрь соломHнъ корaбль въ гасіHнэ гавeрстэмъ, и4же при є3лafэ, при ќстіи м0рz послёднzгw, въ земли2 є3дHмстэй.

27 И# послA хірaмъ на корабли2 t џтрwкъ свои1хъ мyжы корабeлники ўправлsти вёдущихъ м0ре со џтрwки соломw6ни:

28 и3 пріид0ша въ сwфjръ, и3 взsша tтyду злaта четhре ст† и3 двaдесzть тал†нтъ и3 принес0ша царю2 соломHну.

 

Главa 10

1 И# цари1ца сaвска ўслhша и4мz соломHне и3 и4мz гDне, и3 пріи1де и3скуси1ти є3го2 при1тчами:

2 и3 пріи1де во їеrли1мъ съ си1лою тsжкою ѕэлw2: и3 на велблю1дэхъ привез0ша ґрwмaты и3 злaта мн0гw ѕэлw2, и3 кaменіе драг0е: и3 вни1де къ соломHну и3 глаг0ла є3мY вс‰, є3ли6ка и3мЁ на сeрдцы своeмъ.

3 И# возвэсти2 є4й соломHнъ вс‰ глаг0лы є3S: и3 не бЁ сл0во презрёно t царS, є3г0же не возвэсти2 є4й.

4 И# ви1дэ цари1ца сaвска вeсь смhслъ соломHнь и3 д0мъ є3г0же создA,

5 и3 снBди соломw6ни, и3 жили6ща nтрокHвъ є3гw2, и3 предстоsніе служaщихъ є3мY, и3 њблачeніе є3гw2, и3 віночeрпцы є3гw2, и3 всесожжє1ніz є3гw2, ±же приношaше во хрaмэ гDни, и3 внЁ себє2 бhсть,

6 и3 речE къ соломHну царю2: и4стинна сyть словесA, ±же слhшахъ въ земли2 моeй,

7 њ словесёхъ твои1хъ и3 њ смhслэ твоeмъ: и3 не ћхъ вёры глаг0лющымъ ми2, д0ндеже пріид0хъ сёмw, и3 ви1дэста џчи мои2: и3 сE, нёсть ни п0лъ тогw2, ћкоже ми2 повёдаша: приложи1лъ є3си2 премyдрость и3 благ†z къ си6мъ пaче всsкагw слyха, є3г0же слhшахъ въ земли2 моeй:

8 блажє1нны жєны2 тво‰, блажeни џтроцы твои2 сjи, и5же предстоsтъ пред8 тоб0ю всегдA, слhшаще всsкій смhслъ тв0й:

9 бyди гDь бGъ тв0й блгcвeнъ, и4же восхотЁ тS дaти на прест0лъ ї}левъ, понeже возлюби2 гDь ї}лz ўтверди1ти во вёки и3 постaви тS царS над8 ни1ми твори1ти сyдъ въ прaвдэ и3 въ судбaхъ и4хъ.

10 И# дадE соломHну сто2 и3 двaдесzть тал†нтъ злaта, и3 ґрwмaты мнHги ѕэлw2, и3 кaменіе драг0е: не пріид0ша є3щE таковы6z ґрwмaты во мн0жествэ, ±же дадE цари1ца сaвска царю2 соломHну.

11 И# корaбль хірaмль приносsщь злaто и3з8 сwфjра, (и3) принесE древA нетє1сана мнHга ѕэлw2, и3 кaменіе драг0е.

12 И# сотвори2 цaрь дрeвомъ нетeсанымъ подпHры хрaму гDню и3 д0му царeву, и3 сопBли и3 гyсли пэвцє1мъ: не пріид0ша по сeмъ такwвaz древесA нетє1санаz на земли2, нижE ви6дэна бhша гдЁ дaже до днE сегw2.

13 И# цaрь соломHнъ дадE цари1цэ сaвстэй вс‰, є3ли6ка восхотЁ и3 є3ли6ки проси2 ў негw2, кромЁ всёхъ, ±же дадE є4й рукaма свои1ма соломHнъ цaрь, И# возврати1сz, и3 tи1де въ зeмлю свою2, самA и3 вси2 џтроцы є3S.

14 И# бЁ вёсъ принесeннагw злaта соломHну во є3ди1но лёто шeсть сHтъ и3 шестьдесsтъ и3 шeсть тал†нтъ злaта,

15 кромЁ дaней t п0дданныхъ и3 t купцHвъ и3 t всёхъ царeй стрaнныхъ и3 t воев0дъ земнhхъ.

16 И# сотвори2 цaрь соломHнъ три1ста к0пій златhхъ к0ванныхъ, по три1ста златhхъ во є3ди1но копіE вдёла:

17 и3 три1ста щитHвъ к0ванныхъ златhхъ, по три2 ли6тры злaта бsше на к0емждо щитЁ: и3 дадE | цaрь во хрaмъ дубрaвы лівaнскіz.

18 И# сотвори2 цaрь прест0лъ t костeй слон0выхъ вeлій и3 позлати2 є3го2 злaтомъ и3скушeнымъ:

19 шeсть степeней прест0лу, и3 џбразы телцHвъ прест0лу созади2, и3 вeрхъ прест0ла крyглъ бЁ созади2 є3гw2, и3 рyцэ сю1ду и3 сю1ду на прест0лэ сэдaлища, и3 двA льв† стwsща при рукaхъ,

20 и3 дванaдесzть львы2 стоsще тY на шести2 степeнехъ сю1ду и3 сю1ду: не бsше тaкw во всsкомъ цaрствэ.

21 И# вси2 сосyди, и5же бsху при царЁ соломHнэ, злaти бёша, и3 ўмыв†лницы зл†ты и3 вси2 сосyди въ хрaмэ дубрaвы лівaнскіz златоков†нны: не бsше сребрA, понeже за ничто2 бЁ сребро2 во дни6 соломw6ни:

22 корaбль бо fарсjйскій царю2 соломHну на м0ри съ корабли6 хірaмлими, є3ди1ною во тріeхъ лётэхъ прихождaше царeви корaбль и3з8 fарсjса и3 приношaше злaто и3 сребро2, и3 зyбы слонHвы, и3 пjfики и3 п†вы, и3 кaменіе т0ченое и3 тeсаное.

23 И# возвели1чисz соломHнъ пaче всёхъ царeй земнhхъ и3 богaтствомъ и3 смhсломъ.

24 И# вси2 цaріе зeмстіи и3скaху ви1дэти лицE соломHна, є4же бы ўслhшати смhсла є3гw2, є3г0же дадE є3мY гDь въ сeрдцы є3гw2:

25 и3 тjи приношaху кjйждо дaры сво‰, и3 сосyды зл†ты и3 срє1брzны, и3 ри6зы, ст†кти и3 слaдкwсти, и3 к0ни и3 мски2 на всsкое лёто.

26 И# собрA соломHнъ колесни6цы и3 к0ни, и3 бsху соломHну четhредесzть тhсzщъ кобыли1цъ въ колєсни1цы, и3 дванaдесzть тhсzщъ к0нныхъ: и3 постaви | во градёхъ колесни1цъ, ґ (друзjи бsху) ў царS во їеrли1мэ: и3 бЁ властели1нъ всBмъ царє1мъ t рэки2 и3 до земли2 и3ноплемє1нникъ и3 до предBлъ є3гЂпта.

27 И# сложи2 цaрь злaто и3 сребро2 во їеrли1мэ ћкоже кaменіе, и3 кeдры сложи2 ћкоже черни1чіе, є4же на п0ли во мн0жествэ.

28 И# привождaху соломHну к0ни t є3гЂпта и3 t fекyz купцы2 цaрстіи и3 куповaху t fекyz промёною.

29 И# прихождaху колєсни1цы и3з8 є3гЂпта за шeсть сHтъ срeбрєникъ, и3 к0нь за сто2 пzтьдесsтъ срeбрєникъ: тaкожде и3 ко всBмъ царє1мъ хетт‡мскимъ и3 сmр‡йскимъ по м0рю и3схождaху.

 

Главa 11

1 И# цaрь соломHнъ бЁ женолюби1въ, и3 поS жєны2 чужды6z, и3 дщeрь фараHню, мwав‡тzныни, ґмман‡тzныни, и3 ґморрє1аныни,

2 t kзы6къ, и5хже tречE гDь сынHмъ ї}лєвымъ: не входи1те въ нS, и3 тjи да не вх0дzтъ въ вaсъ, да не tвратsтъ дyшъ вaшихъ в8слёдъ јдwлъ свои1хъ: къ тBмъ прилэпи1сz соломHнъ люби1ти,

3 и3 бhша є3мY жeнъ начaлныхъ сeдмь сHтъ, и3 подл0жницъ три1ста.

4 И# бhсть въ врeмz стaрости соломHни, и3 соврати1ша жєны2 чужд‡z сeрдце є3гw2 в8слёдъ богHвъ и3нhхъ, и3 не бЁ сeрдце є3гw2 совершeнно съ гDемъ бGомъ є3гw2, ћкоже сeрдце давjда nтцA є3гw2,

5 и3 хождaше соломHнъ в8слёдъ ґстaрта мeрзости сідHнскіz и3 в8слёдъ царS и4хъ, јдwла сынHвъ ґммHнихъ.

6 И# сотвори2 соломHнъ лукaвое пред8 гDемъ: и3 не хождaше в8слёдъ гDа, ћкоже давjдъ nтeцъ є3гw2.

7 ТогдA создA соломHнъ выс0ко (кaпище) хамHсу, јдwлу мwaвлю, и3 царю2 и4хъ, јдwлу сынHвъ ґммHнихъ, и3 ґстaртэ, мeрзости сідHнстэй, на горЁ ћже пред8 їеrли1момъ:

8 и3 тaкw сотвори2 всBмъ женaмъ свои6мъ чужди6мъ, ±же кадsху и3 жрsху јдwлwмъ свои6мъ.

9 И# разгнёвасz гDь на соломHна, ћкw ўклони2 сeрдце своE t гDа бGа ї}лева, и3 ћвльшагwсz є3мY двaжды

10 и3 заповёдавшагw є3мY двaжды њ словеси2 сeмъ, весмA не ходи1ти є3мY в8слёдъ богHвъ и3нёхъ, но храни1ти и3 твори1ти ±же заповёда є3мY гDь бGъ,

11 и3 речE гDь къ соломHну: понeже бhша сі‰ съ тоб0ю, и3 не сохрани1лъ є3си2 зaповэдій мои1хъ и3 повелёній мои1хъ, ±же заповёдахъ тебЁ, раздирaz раздерY цaрство твоE и3з8 рукY твоє1ю и3 дaмъ є5 рабY твоемY:

12 nбaче во дни6 тво‰ не сотворю2 си1хъ давjда рaди nтцA твоегw2: t руки1 же сhна твоегw2 tимY є5:

13 т0кмw всегw2 цaрства не возмY, ски1петръ є3ди1нъ дaмъ сhну твоемY давjда рaди рабA моегw2 и3 їеrли1ма рaди грaда, є3г0же и3збрaхъ.

14 И# воздви1же гDь проти1вника на соломHна ґдeра їдумeанина t сёмене цaрска во їдумeи.

15 И# бhсть є3гдA и3скорени2 давjдъ є3дHма, є3гдA и4де їwaвъ воев0да вHй погребaти побіє1нныz, и3зсэчE всsкъ мyжескъ п0лъ во їдумeи:

16 ћкw шeсть мцcъ сэдsше тaмw їwaвъ и3 вeсь ї}ль во їдумeи, д0ндеже и3зби2 всsкъ мyжескъ п0лъ въ їдумeи:

17 и3 и3збэжE ґдeръ сaмъ и3 вси2 мyжіе їдумeйстіи t nтрокHвъ nтцA є3гw2 съ ни1мъ, и3 внид0ша во є3гЂпетъ: ґдeръ же бsше џтрочищь мaлъ.

18 И# востaша мyжіе и3з8 грaда мадіaмска, и3 пріид0ша въ фарaнъ, и3 взsша мужeй съ соб0ю и3 пріид0ша къ фараHну царю2 є3гЂпетскому. И# вни1де ґдeръ къ фараHну, и3 дадE є3мY (цaрь) д0мъ, и3 пи1щу њпредэли2 є3мY, и3 зeмлю дадE є3мY.

19 И# њбрёте ґдeръ благодaть пред8 nчи1ма фараHнима ѕэлw2, и3 дадE є3мY въ женY сестрY жены2 своеS, сестрY fекемjны б0лшую.

20 И# роди2 є3мY сестрA fекемjны ґдeру ганивafа сhна своего2, и3 воскорми2 є3го2 fекемjна посредЁ сынHвъ фараHнихъ, и3 бЁ ганивafъ посредЁ сынHвъ фараHнихъ.

21 И# ґдeръ ўслhша бо є3гЂптэ, ћкw ќспе давjдъ со nтцы6 свои1ми, и3 ћкw ќмре їwaвъ воев0да в0инству, и3 речE ґдeръ къ фараHну: tпусти1 мz, да возвращyсz въ зeмлю мою2.

22 И# речE фараHнъ ґдeру: чи1мъ ты2 не дов0ленъ є3си2 ў менє2; и3 сE, ты2 пр0сишисz tити2 въ зeмлю свою2; И# речE є3мY ґдeръ: ћкw tпущaz да tпyстиши мS. И# возврати1сz ґдeръ въ зeмлю свою2.

23 И# воздви1же гDь проти1вника соломHну разHна, сhна є3ліадaева, и4же ўбэжE t ґдадезeра царS сyвска, господи1на своегw2.

24 И# собрaшасz къ немY мyжіе, и3 бЁ воев0да полкA мzтeжнагw, є3гдA ўбивaше | давjдъ: и3 и3д0ша въ дамaскъ, и3 сэд0ша въ нeмъ, и3 воцари1шасz въ дамaсцэ.

25 И# бЁ стужaz ї}леви во вс‰ дни6 соломw6ни: сі‰ ѕл0ба ґдeра: и3 њтzгчи2 ї}лz и3 воцари1сz въ земли2 є3дHмстэй.

26 И# їеровоaмъ сhнъ навaтовъ, є3фрafzнинъ t сарjры, сhнъ жены2 вдови1цы, рaбъ соломHновъ, и3 воздви1же рyцэ на царS соломHна.

27 И# сіS винA, ћкw воздви1же рyцэ на царS соломHна: цaрь соломHнъ созидaше краегрaдіе и3 њграждaше стэн0ю грaдъ давjда nтцA своегw2:

28 їеровоaмъ же человёкъ крёпокъ си1лою. И# ви1дэ соломHнъ џтрока, ћкw мyжъ дёлъ є4сть, и3 постaви є3го2 над8 бременaми д0му їHсифова.

29 И# бhсть во врeмz џно, и3 їеровоaмъ и3зhде и3з8 їеrли1ма, и3 њбрёте є3го2 ґхjа силwнjтzнинъ прbр0къ на пути2, и3 соврати2 є3го2 съ пути2: и3 бЁ ґхjа њблечeнъ въ ри1зу н0ву: и3 (бёста) џба є3ди6ны на п0ли.

30 И# взS ґхjа за ри1зу свою2 н0вую, ћже бЁ на нeмъ, и3 раздрA ю5 на дванaдесzть жрє1бій,

31 и3 речE їеровоaму: пріими2 себЁ дeсzть жрє1бій, ћкw тaкw гlетъ гDь бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ tторгaю цaрство и3з8 руки2 соломHни, и3 дaмъ ти2 хорyгвій дeсzть:

32 и3 двЁ хор{гви бyдутъ є3мY, рабA рaди моегw2 давjда и3 їеrли1ма рaди грaда, є3г0же и3збрaхъ себЁ t всёхъ колёнъ ї}левыхъ,

33 занeже њстaви мS и3 поклони1сz ґстaртэ мeрзости сідHнстэй и3 хамHсу и3 кумjрwмъ мw†влимъ и3 царю2 и4хъ претыкaнію сынHвъ ґммHнихъ, и3 не п0йде по путє1мъ мои6мъ, є4же твори1ти ўгHднаz предо мн0ю, ћкоже давjдъ nтeцъ є3гw2:

34 и3 не tимY цaрства всегw2 t рукY є3гw2, понeже защищaz защищY є3го2 во вс‰ дни6 животA є3гw2, давjда рaди рабA моегw2, є3г0же и3збрaхъ, и4же сохрани2 зaпwвэди мо‰ и3 њправд†ніz:

35 и3 tимY цaрство t руки2 сhна є3гw2, и3 дaмъ ти2 дeсzть хорyгвій,

36 сhну же є3гw2 дaмъ двЁ хор{гви, ћкw да бyдетъ прест0лъ рабY моемY давjду во вс‰ дни6 предо мн0ю во їеrли1мэ грaдэ, є3г0же и3збрaхъ себЁ на положeніе и4мени моемY тaмw:

37 и3 пріимY тS, и3 воцари1шисz, въ ни1хже желaетъ душA твоS, и3 ты2 бyдеши цaрь над8 ї}лемъ:

38 и3 бyдетъ ѓще сохрани1ши вс‰, є3ли6ка заповёдаю ти2, и3 п0йдеши по путє1мъ мои6мъ, и3 сотвори1ши ўгHднаz предо мн0ю, храни1ти зaпwвэди мо‰ и3 повелBніz мо‰, ћкоже сотвори2 давjдъ рaбъ м0й, и3 бyду съ тоб0ю, и3 сози1жду ти2 д0мъ вёренъ, ћкоже создaхъ давjду, и3 дaмъ ти2 ї}лz:

39 и3 њѕл0блю р0дъ давjдовъ за сі‰, но не во вс‰ дни6.

40 И# и3скaше соломHнъ ўби1ти їеровоaма. И# востA їеровоaмъ, и3 ўбэжA во є3гЂпетъ къ сусакjму царю2 є3гЂпетску, и3 бЁ во є3гЂптэ, д0ндеже соломHнъ ќмре.

41 И# прHчаz словeсъ соломHнихъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 вeсь смhслъ є3гw2, не сe ли, сі‰ пи6сана бhша въ кни1зэ словeсъ соломHнихъ;

42 И# днjе, въ нsже цaрствова соломHнъ во їеrли1мэ над8 всёмъ ї}лемъ, четhредесzть лётъ.

43 И# ќспе соломHнъ со nтцы6 свои1ми: и3 погреб0ша є3го2 во грaдэ давjда nтцA є3гw2, и3 воцари1сz ровоaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 12

1 И# и4де цaрь ровоaмъ въ сікjму, ћкw въ сікjму пріи1де вeсь ї}ль воцари1ти є3го2.

2 И# бhсть є3гдA ўслhша їеровоaмъ сhнъ навaтовъ, сyщу є3мY є3щE во є3гЂптэ, ћкw ўбёглъ бЁ t лицA соломHна, и3 возврати1сz їеровоaмъ и3з8 є3гЂпта:

3 и3 послaша, и3 призвaша є3го2. И# пріи1де їеровоaмъ и3 вeсь с0нмъ ї}левъ, и3 рек0ша лю1діе къ царю2 ровоaму глаг0люще:

4 nтeцъ тв0й њтzгчи2 kрeмъ нaшъ, тh же нн7э њблегчи2 t раб0ты nтцA твоегw2 жeстокіz и3 t kрмA є3гw2 тsжкагw, є3г0же возложи2 на ны2, и3 пораб0таемъ ти2.

5 И# речE къ ни6мъ: tиди1те (и3 пребyдите) до трeтіzгw днE, и3 возврати1тесz ко мнЁ. И# и3д0ша.

6 И# возвэсти2 ровоaмъ цaрь старёйшинамъ, и5же бhша предстоsще пред8 соломHномъ nтцeмъ є3гw2, є3щE жи1ву є3мY сyщу, глаг0лz: кaкw вы2 мhслите, да tвэщaю лю1демъ си6мъ сл0во;

7 И# рёша є3мY, глаг0люще: ѓще въ днeшній дeнь бyдеши рaбъ лю1демъ си6мъ и3 пораб0таеши и5мъ, и3 речeши и5мъ словесA бл†га, и3 бyдутъ ти2 раби2 во вс‰ дни6.

8 И# пренебрежE совётъ старёйшинъ, ±же совэщaша є3мY, и3 совётова со џтрwки воспитaнными съ ни1мъ предстоsвшими пред8 лицeмъ є3гw2,

9 и3 речE и5мъ: что2 вы2 совэщавaете; и3 что2 tвэщaю лю1демъ си6мъ, и5же рёша ко мнЁ, глаг0люще: њблегчи2 нaшъ kрeмъ, є3г0же возложи2 nтeцъ тв0й на ны2;

10 И# глаг0лаша къ немY џтроцы воспитaнніи съ ни1мъ и3 рёша є3мY: си1це да глаг0леши лю1демъ си6мъ, и5же рёша къ тебЁ, глаг0люще: nтeцъ тв0й њтzгчи2 kрeмъ нaшъ: тh же нн7э њблегчи2 t нaсъ: сі‰ речeши къ ни6мъ: ю4ность моS толстёе чрeслъ nтцA моегw2:

11 и3 нн7э nтeцъ м0й наложи2 на вы2 kрeмъ тsжекъ, ѓзъ же приложY къ kрмY вaшему: nтeцъ м0й наказA вы2 рaнами, ѓзъ же накажY вы2 скорпі0нами.

12 И# пріи1де вeсь ї}ль къ царю2 ровоaму въ дeнь трeтій, ћкоже речE и5мъ цaрь, глаг0лz: возврати1тесz ко мнЁ въ дeнь трeтій.

13 И# tвэщA цaрь къ лю1демъ жeстокw: и3 њстaви цaрь ровоaмъ совётъ старёйшинъ, ±же совэщaша є3мY,

14 и3 речE къ ни6мъ по совёту nтрокHвъ, глаг0лz: nтeцъ м0й њтzгчи2 kрeмъ вaшъ, ѓзъ же приложY къ kрмY вaшему: nтeцъ м0й наказA вы2 рaнами, ѓзъ же накажY вы2 скорпі0нами.

15 И# не послyша цaрь людjй, ћкw бЁ превращeніе t гDа, ћкw да ўтверди1тъ гlг0лъ св0й, є3г0же гlа рук0ю ґхjи силwнjтzнина њ їеровоaмэ сhнэ навaтовэ.

16 И# ви1дэ вeсь ї}ль, ћкw не послyша цaрь глaса и4хъ, и3 tвэщaша лю1діе царю2, глаг0люще: кaz нaмъ чaсть въ давjдэ; и3 нёсть нaмъ наслёдіz въ сhнэ їессeовэ: бэжи2, ї}лю, въ кр0вы сво‰: нн7э паси2 д0мъ тв0й, давjде. И# tи1де ї}ль въ кр0вы сво‰.

17 Над8 сынми1 же ї}левыми, и5же живsху во градёхъ їyдиныхъ, воцари1сz ровоaмъ над8 ни1ми.

18 И# послA цaрь ровоaмъ ґдwнірaма, и4же над8 дaнію, и3 поби2 є3го2 кaменіемъ вeсь ї}ль, и3 ќмре. Цaрь же ровоaмъ потщaсz взhти на колесни1цу ўбэжaти во їеrли1мъ.

19 И# tложи1сz ї}ль t д0му давjдова дaже до днeсь.

20 И# бhсть є3гдA ўслhша вeсь ї}ль, ћкw возврати1сz їеровоaмъ t є3гЂпта, и3 послaша, и3 призвaша є3го2 на соб0ръ, и3 воцари1ша є3го2 над8 ї}лемъ: и3 не бЁ в8слёдъ д0му давjдова, т0кмw хорyгвь їyдина и3 веніамjнова.

21 И# ровоaмъ вни1де во їеrли1мъ и3 собрA вeсь с0нмъ їyдинъ и3 хорyгвь веніамjню, сто2 и3 двaдесzть тhсzщъ ю4ношей, творsщихъ брaнь, рaтовати на д0мъ ї}левъ, є4же возврати1ти цaрство ровоaму сhну соломHню.

22 И# бhсть сл0во гDне ко самeю человёку б9ію, гlz:

23 рцы2 къ ровоaму сhну соломHню царю2 їyдину и3 ко всемY д0му їyдину и3 веніамjнову и3 ко њстaвшымсz лю1демъ, глаг0лz:

24 тaкw гlетъ гDь: не восходи1те, нижE рaтуйте на брaтію вaшу, на сhны ї}лєвы: но возврати1тесz кjйждо въ д0мы сво‰, ћкw t менє2 бhсть гlг0лъ сeй. И# послyшаша словесE гDнz, и3 престaша и3ти2 по гlг0лу гDню.

25 И# создA їеровоaмъ сікjму въ горЁ є3фрeмли, и3 всели1сz въ нeй, и3 и3зhде tтyду, и3 создA фануи1ла.

26 И# речE їеровоaмъ въ сeрдцы своeмъ: сE, нн7э возврати1тсz цaрство въ д0мъ давjдовъ,

27 ѓще взhдутъ лю1діе сjи вознести2 жeртву въ хрaмэ гDни во їеrли1мъ, и3 њбрати1тсz сeрдце людjй ко гDу и3 господи1ну своемY, къ ровоaму царю2 їyдину, и3 ўбію1тъ мS, и3 возвратsтсz къ ровоaму царю2 їyдину.

28 И# ўсовётова цaрь, и3 сотвори2 двЁ ю4ницы зл†ты, и3 речE къ лю1демъ: довлёетъ вaмъ восходи1ти во їеrли1мъ: сE, б0зи твои2, ї}лю, и3звeдшіи тS и3з8 земли2 є3гЂпетскіz.

29 И# постaви є3ди1ну въ веfи1ли, ґ другyю въ дaнэ.

30 И# бhсть сл0во сіE на согрэшeніе, и3 и3дsху лю1діе пред8 лицeмъ ю4ницы є3ди1ныz дaже до дaна, и3 њстaвиша хрaмъ гDень.

31 И# сотвори2 к†пища на выс0кихъ, и3 сотвори2 жерцHвъ чaсть t людjй, и5же не бёша t сынHвъ леvjиныхъ.

32 И# сотвори2 їеровоaмъ прaздникъ въ nсмhй мцcъ въ пzтыйнaдесzть дeнь мцcа, по прaзднику, и4же въ земли2 бЁ їyдинэ, и3 взhде на nлтaрь, є3г0же сотвори2 въ веfи1ли, жрeти ю4ницамъ, ±же сотвори2, и3 постaви въ веfи1ли жерцы2 на выс0кихъ, ±же сотвори2.

33 И# взhде на nлтaрь, є3г0же сотвори2 въ веfи1ли, въ nсмhй мцcъ, въ пzтыйнaдесzть дeнь въ прaздникъ, є3г0же состaви по сeрдцу своемY: и3 сотвори2 прaздникъ сынHмъ ї}лєвымъ, и3 взhде на nлтaрь є4же пожрeти.

 

Главa 13

1 И# сE, человёкъ б9ій пріи1де t їyды по словеси2 гDню въ веfи1ль, и3 їеровоaмъ стоsше на nлтари2 своeмъ жрeти хотS:

2 и3 воззвA ко nлтарю2 сл0вомъ гDнимъ и3 речE: nлтарю2, nлтарю2, си1це гlетъ гDь: сE, сhнъ раждaетсz д0му давjдову, їwсjа и4мz є3мY, и3 пожрeтъ на тебЁ жерцы2, и5же на выс0кихъ жрyщыz на тебЁ, и3 кHсти человёчєскіz сожжeтъ на тебЁ.

3 И# дaстъ въ дeнь т0й чyдо, глаг0лz: сeй гlг0лъ, є3г0же речE гDь, гlz: сE, nлтaрь разсsдетсz, и3 и3зліeтсz тyкъ и4же на нeмъ.

4 И# бhсть є3гдA ўслhша цaрь їеровоaмъ словесA человёка б9іz воззвaвшагw ко nлтарю2 и4же въ веfи1ли, и3 прострE цaрь рyку свою2 t nлтарS, глаг0лz: и3ми1те є3го2. И# сE, ќсше рукA є3гw2, ю4же прострE нaнь, и3 не можaше возврати1ти ю5 къ себЁ:

5 и3 nлтaрь разсёдесz, и3 и3зліsсz тyкъ t nлтарS, по чудеси2, є4же дадE человёкъ б9ій сл0вомъ гDнимъ.

6 И# речE цaрь їеровоaмъ человёку б9ію: помоли1сz нн7э пред8 лицeмъ гDа бGа твоегw2, дабы2 возврати1ласz рукA моS ко мнЁ. И# помоли1сz человёкъ б9ій пред8 лицeмъ гDнимъ, и3 возврати1сz рукA царS къ немY, и3 бhсть ћкоже прeжде.

7 И# глаг0ла цaрь къ человёку б9ію: вни1ди со мн0ю въ д0мъ, и3 њбёдай, и3 дaмъ ти2 дaръ.

8 И# речE человёкъ б9ій къ царeви: ѓще дaси ми2 п0лъ д0му твоегw2, не вни1ду съ тоб0ю, нижE ћмъ хлёба, нижE пію2 воды2 на мёстэ сeмъ,

9 ћкw тaкw заповёда ми2 гDь сл0вомъ, гlz: ни ћждь хлёба, ни пjй воды2, нижE возврати1сz путeмъ, и4мже шeлъ є3си2.

10 И# tи1де путeмъ и3нhмъ, и3 не возврати1сz путeмъ, и4мже пріи1де во веfи1ль.

11 И# прор0къ є3ди1нъ стaръ живsше въ веfи1ли, и3 пріид0ша сhнове є3гw2 и3 повёдаша є3мY вс‰ дэлA, ±же сотвори2 человёкъ б9ій въ дeнь т0й въ веfи1ли, и3 словесA, ±же глаг0ла царeви, повёдаша nтцY своемY.

12 И# речE къ ни6мъ nтeцъ и4хъ, глаг0лz: кjимъ путeмъ и4де; И# показaша є3мY сhнове є3гw2 пyть, и4мже и4де человёкъ б9ій и3зшeдый t їyды.

13 И# речE сынHмъ свои6мъ: њсэдлaйте ми2 nслS. И# њсэдлaша є3мY nслS, и3 всёде на нE,

14 и3 и4де в8слёдъ человёка б9іz, и3 њбрёте є3го2 под8 дyбомъ сэдsща, и3 речE є3мY: тh ли є3си2 человёкъ б9ій пришeдый t їyды; И# речE є3мY: ѓзъ.

15 И# речE є3мY: грzди2 со мн0ю, и3 ћждь хлёбъ.

16 И# речE є3мY: не могY возврати1тисz съ тоб0ю, нижE ћмъ хлёба, ни пію2 воды2 на мёстэ сeмъ,

17 ћкw тaкw заповёда ми2 гDь сл0вомъ, гlz: не ћждь хлёба тaмw, нижE пjй воды2 тaмw, и3 да не возврати1шисz путeмъ тёмъ, и4мже шeлъ є3си2.

18 И# речE къ немY: и3 ѓзъ прор0къ є4смь ћкоже ты2, и3 ѓгGлъ глаг0ла ко мнЁ сл0вомъ гDнимъ, глаг0лz: возврати2 є3го2 къ себЁ въ д0мъ тв0й, да снёстъ хлёба и3 піeтъ в0ду. И# солгA є3мY,

19 и3 возврати2 є3го2: и3 kдE хлёбъ, и3 пи2 в0ду въ домY є3гw2.

20 И# бhсть и5мъ сэдsщымъ на трапeзэ, и3 бhсть сл0во гDне ко прор0ку возврaщшему є3го2.

21 И# речE къ человёку б9ію пришeдшему t їyды, глаг0лz: си1це гlетъ гDь: понeже преwгорчи1лъ є3си2 гlг0лъ гDень и3 не сохрани1лъ є3си2 зaповэди, ю4же заповёда тебЁ гDь бGъ тв0й,

22 и3 возврати1всz ћлъ є3си2 хлёбъ и3 пи1лъ є3си2 в0ду на мёстэ сeмъ, њ нeмже речE къ тебЁ, гlz: да не ћси хлёба и3 не піeши воды2: сегw2 рaди не вни1детъ во гр0бъ тёло твоE со nтцы6 твои1ми.

23 И# бhсть по kдeніи хлёба и3 по питіи2 воды2, и3 њсэдлA nслS томY прор0ку, и3 возврати1сz, и3 tи1де:

24 и3 њбрёте є3го2 лeвъ на пути2, и3 ўмертви2 є3го2: и3 бЁ тёло є3гw2 повeржено на пути2, и3 nсeлъ стоsше над8 ни1мъ, и3 лeвъ стоsше бли1з8 тэлесE (є3гw2):

25 и3 сE, мyжіе мимоидyще, и3 ви1дэша мeртва повeржена на пути2 и3 львA стоsща бли1з8 мeртвагw: и3 пріид0ша, и3 повёдаша во грaдэ, въ нeмже живsше прор0къ стaрый.

26 И# ўслhша (сіE прор0къ) возврати1вый є3го2 съ пути2 и3 речE: человёкъ б9іи сeй є4сть, и4же преступи2 гlг0лъ б9ій, и3 предадE є3го2 гDь львY, и3 сокруши2 є3го2, и3 ўмертви2 є3го2 по гlг0лу гDню, є3г0же речE є3мY.

27 И# повелЁ сынHмъ свои6мъ, глаг0лz: њсэдлaйте ми2 nслS. И# њсэдлaша.

28 И# п0йде, и3 њбрёте тёло є3гw2 повeржено на пути2, и3 nсeлъ и3 лeвъ стоsста над8 тёломъ, и3 не снэдE лeвъ тэлесE человёка б9іz и3 не сокруши2 nслA.

29 И# взS прор0къ тёло человёка б9іz, и3 возложи2 є5 на nслS, и3 возврати2 є5 прор0къ, и3 вни1де во грaдъ погребсти2 є3го2,

30 и3 положи2 тёло є3гw2 во гр0бэ своeмъ, и3 рыдaше по нeмъ: ўвы2, брaте.

31 И# бhсть по рыдaніи њ нeмъ, и3 речE къ сынHмъ свои6мъ, глаг0лz: ѓще ўмрY, погреби1те мS во гр0бэ сeмъ, и3дёже человёкъ б9ій погребeнъ є4сть, при костeхъ є3гw2 положи1те мS, да спасyтсz кHсти мо‰ съ костьми2 є3гw2,

32 ћкw сбyдетсz глаг0лъ, є3г0же глаг0ла сл0вомъ гDнимъ њ nлтари2, и4же во веfи1ли, и3 њ домёхъ выс0кихъ, и5же въ самарjи.

33 И# по глаг0лэ сeмъ не њбрати1сz їеровоaмъ t ѕл0бы своеS, и3 возврати1сz, и3 сотвори2 t чaсти є3ди1ныz людjй жерцы2 выс0кихъ: и4же хотsше, и3сполнsше рyку свою2, и3 бывaше жрeцъ на выс0кихъ.

34 И# бhсть глаг0лъ сeй въ прегрэшeніе д0му їеровоaмлю, и3 на и3спровержeніе, и3 на и3зчезновeніе t лицA земли2.

 

Главa 14

1 Во врeмz џно разболёсz ґвjа сhнъ їеровоaмль.

2 И# речE їеровоaмъ къ женЁ своeй: востaни и3 и3змэни2 ри6зы сво‰, да не познaютъ, ћкw ты2 женA їеровоaмова, и3 и3ди2 въ силHмъ: сe бо, тaмw ґхjа прbр0къ: т0й глаг0ла мнЁ є4же цaрствовати над8 людьми2 си1ми:

3 и3 возми2 въ рyцэ твои2 человёку б9ію дeсzть хлёбwвъ, и3 њпрэсн0ки чaдwмъ є3гw2, и3 гр0здіе и3 сосyдъ мeда, и3 и3ди2 къ немY: т0й возвэсти1тъ ти2, что2 бyдетъ nтрочaти.

4 И# сотвори2 тaкw женA їеровоaмлz: и3 востA и3 и4де въ силHмъ, и3 вни1де въ д0мъ ґхjинъ: человёкъ же стaръ бsше є4же ви1дэти, и3 притупи1стасz џчи є3гw2 t стaрости є3гw2.

5 И# речE гDь ко ґхjи: сE, женA їеровоaмова вх0дитъ вопрошaти тS њ сhнэ своeмъ, ћкw болёзнуетъ: по семY и3 по семY да глаг0леши къ нeй. И# бhсть внегдA вни1ти є4й, и3 nнA странноzвлsшесz.

6 И# бhсть є3гдA ўслhша ґхjа шyмъ н0гъ є3S, входsщей є4й во вратA, и3 речE: вни1ди, жeно їеровоaмова, почто2 ты2 тaкw странноzвлsешисz; ѓзъ бо є4смь послaнникъ къ тебЁ жeстокъ:

7 шeдши рцы2 їеровоaму: сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: понeже толи1кw вознес0хъ тS t среды2 людjй, и3 дaхъ тS вождA над8 людьми2 мои1ми ї}лемъ,

8 и3 раздрaхъ цaрство t д0му давjдова, и3 дaхъ є5 тебЁ, тh же не бhлъ є3си2 ћкоже рaбъ м0й давjдъ, и4же сохрани2 зaпwвэди мо‰, и3 и4же хождaше в8слёдъ менє2 всёмъ сeрдцемъ свои1мъ, є4же твори1ти всsкую правотY пред8 nчи1ма мои1ма,

9 и3 и3злукaвствовалъ є3си2, є4же твори1ти пaче всёхъ є3ли1цы бhша пред8 лицeмъ твои1мъ, и3 пошeлъ є3си2 и3 сотвори1лъ є3си2 себЁ б0ги ч{жды и3 слі‰ны, є4же раздражи1ти мS, и3 tвeрглъ мS є3си2 назaдъ себє2:

10 сегw2 рaди сE, ѓзъ навождY ѕл†z на д0мъ їеровоaмовъ, и3 потреблю2 їеровоaмлz мочaщаго къ стэнЁ, держaщагосz и3 њстaвленаго во ї}ли, и3 и3стреблю2 д0мъ їеровоaмовъ, ћкоже и3стреблsетсz гн0й, д0ндеже скончaтисz є3мY:

11 ўмeршихъ їеровоaмлихъ во грaдэ снэдsтъ пси2, и3 ўмeршаго на селЁ снэдsтъ пти6цы небє1сныz, ћкw гDь гlа:

12 тh же востaвши и3ди2 въ д0мъ тв0й: внегдA входи1ти ногaма твои1ма во грaдъ, ќмретъ дётищь,

13 и3 восплaчетсz по нeмъ вeсь ї}ль, и3 погребyтъ є3го2, ћкw т0й є3ди1нъ вни1детъ їеровоaму во гр0бъ, ћкw њбрётесz въ нeмъ глаг0лъ блaгъ њ гDэ бз7э ї}левэ въ домY їеровоaмли:

14 и3 возстaвитъ гDь себЁ царS над8 ї}лемъ, и4же порази1тъ д0мъ їеровоaмовъ въ сeй дeнь: ґ что2, и3 нн7э;

15 и3 порази1тъ гDь бGъ ї}лz, ћкоже колeблетсz тр0сть на водЁ: и3 и3стреби1тъ ї}лz свhше земли2 благjz сеS, ю4же дадE nтцє1мъ и4хъ, и3 завёетъ и5хъ за џну странY рэки2, понeже сотвори1ша дубр†вы сво‰, прогнэвлsюще гDа,

16 и3 предaстъ гDь ї}лz за грэхи2 їерово†мли, и4же согрэши2 и3 и4же во грёхъ введE ї}лz.

17 И# востA женA їеровоaмлz и3 пріи1де во сарjру. И# бhсть є3гдA вни1де въ преддвeріе д0му, и3 дётищь ќмре.

18 И# погреб0ша є3го2, и3 плaкашасz є3гw2 вeсь ї}ль по словеси2 гDню, є4же гlа рук0ю рабA своегw2 ґхjи прbр0ка.

19 И# њстaнокъ словeсъ їеровоaмовыхъ, є3ли6ка рaтоваше и3 є3ли6ка цaрствоваше, сE, сі‰ напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ.

20 И# днjе, въ ни1хже цaрствова їеровоaмъ, двaдесzть двA лBта: и3 ќспе со nтцы6 свои1ми, и3 воцари1сz навaтъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

21 Ровоaмъ же сhнъ соломHновъ цaрствова над8 їyдою: бЁ четhредесzти и3 є3ди1нагw лёта, є3гдA начA цaрствовати, и3 седмьнaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ грaдэ, є3г0же и3збрA гDь положи1ти и4мz своE тaмw t всёхъ племeнъ ї}левыхъ. И# и4мz мaтере є3гw2 наамA ґмманjтzнынz.

22 И# сотвори2 ровоaмъ лукaвое пред8 гDемъ: и3 раздражи2 є3го2 њ всёхъ, ±же сотвори1ша nтцы2 и4хъ, њ грэсёхъ и4хъ, и4миже согрэши1ша:

23 и3 создaша сjи себЁ высHкаz, и3 столпы2, и3 к†пища на всsцэмъ холмЁ выс0цэмъ и3 под8 всsцэмъ дрeвомъ сэн0внымъ:

24 и3 смэшeніе бЁ въ земли2 и4хъ, и3 сотвори1ша t всёхъ мeрзостей kзhческихъ, ±же tS гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ.

25 И# бhсть въ лёто пsтое цaрствующагw ровоaма, взhде сусакjмъ цaрь є3гЂпетскій на їеrли1мъ

26 и3 взS вс‰ сокрHвища д0му гDнz и3 сокрHвища д0му царeва, и3 кHпіz злат†z, ±же взS давjдъ и3з8 руки2 nтрокHвъ ґдраазaра царS сyвскагw и3 внесE | во їеrли1мъ: вс‰ сі‰ взS, и3 щиты2 златы6z, ±же сотвори2 соломHнъ, и3 внесE | во є3гЂпетъ.

27 И# сотвори2 цaрь ровоaмъ щиты2 мBдzныz вмёстw тёхъ, и3 постaви над8 ни1ми влaстєли t предходsщихъ пред8 ни1мъ, и5же хранsху вратA д0му царeва:

28 и3 бhсть є3гдA вхождaше цaрь въ д0мъ гDень, и3 ношaху w4ныz предходsщіи, и3 пaки возвращaху ты6z во nружехрани1лище предходsщихъ.

29 ПрHчаz же словeсъ ровоaмлихъ, и3 вс‰ ±же сотвори2, не сe ли, сі‰ пи6сана сyть въ кни1зэ словeсъ днjй цaрства їyдина;

30 И# брaнь бЁ междY ровоaмомъ и3 междY їеровоaмомъ во вс‰ дни6.

31 И# ќспе ровоaмъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть со nтцы6 свои1ми во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz ґвjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 15

1 И# во nсмоенaдесzть лёто цaрства їеровоaма сhна навaтова, воцари1сz ґвjа сhнъ ровоaмль над8 їyдою,

2 и3 три2 лBта цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 маахA, дщи2 ґвессалHмлz.

3 И# хождaше во всёхъ грэсёхъ nтцA своегw2, ±же сотвори2 пред8 ни1мъ, и3 не бЁ сeрдце є3гw2 совершeно съ гDемъ бGомъ є3гw2, ћкоже сeрдце давjда nтцA є3гw2:

4 ћкw давjда рaди њстaви є3мY гDь бGъ є3гw2 њстaнокъ во їеrли1мэ, да возстaвитъ по нeмъ ч†да є3гw2 и3 ўтверди1тъ їеrли1мъ,

5 понeже сотвори2 давjдъ прaвое пред8 гDемъ и3 не ўклони1сz t всёхъ, ±же заповёда є3мY вс‰ дни6 животA є3гw2, кромЁ сл0ва ўрjи хеттeанина.

6 И# брaнь бЁ междY ровоaмомъ и3 междY їеровоaмомъ во вс‰ дни6 животA и4хъ.

7 И# прHчаz словeсъ ґвjиныхъ, и3 вс‰ ±же сотвори2, не сe ли, сі‰ напи6сана въ кни1зэ сл0въ днjй царeй їyдиныхъ; И# брaнь бЁ междY ґвjею и3 междY їеровоaмомъ.

8 И# ќспе ґвjа со nтцы6 свои1ми въ двадесsтое лёто їеровоaма, и3 погреб0ша є3го2 со nтцы6 є3гw2 во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz ѓса сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

9 И# въ лёто двадесsтое їеровоaма царS ї}лева, цaрствоваше ѓса над8 їyдою,

10 и3 четhредесzть и3 є3ди1но лёто цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 ґнA, дщи2 ґвессалHмлz.

11 И# сотвори2 ѓса прaвое пред8 гDемъ, ћкоже давjдъ nтeцъ є3гw2,

12 и3 tS сквє1рнаz t земли2, и3 и3скорени2 вс‰ и3зв†zннаz, ±же сотвори1ша nтцы2 є3гw2,

13 и3 ґнY мaтерь свою2 tстaви є4же не владёти є4й, понeже сотвори2 с0нмище въ дубрaвэ своeй: и3 и3зсэчE ѓса гaй є3S и3 сожжE nгнeмъ въ пот0цэ кeдрстэмъ:

14 выс0кихъ же не и3скорени2, nбaче сeрдце ѓсы бЁ совершeнно пред8 гDемъ во вс‰ дни6 є3гw2:

15 и3 внесE столпы2 nтцA своегw2, и3 столпы2 сво‰ внесE во хрaмъ гDень срє1брzны и3 зл†ты, и3 сосyды.

16 И# брaнь бЁ междY ѓсою и3 междY ваaсомъ царeмъ ї}левымъ во вс‰ дни6 и4хъ.

17 И# взhде ваaса цaрь ї}левъ на їyду и3 создA рaму, ћкw не бhти на и3схождeніе и3 вхождeніе ѓсэ царю2 їyдину.

18 И# взS ѓса всE сребро2 и3 злaто њбрётшеесz въ сокр0вищахъ д0му гDнz и3 въ сокр0вищахъ д0му царeва и3 дадE | въ рyцэ џтрwкъ свои1хъ: и3 послA и5хъ цaрь ѓса ко сhну ґдeрову сhну таверeма во раммaнъ, ко сhну ґзаи1ла, царS сЂрскагw, живyщагw въ дамaсцэ, глаг0лz:

19 положи2 завётъ междY мн0ю и3 тоб0ю, и3 междY nтцeмъ мои1мъ и3 nтцeмъ твои1мъ: сE, послaхъ ти2 дaры, сребро2 и3 злaто: пріиди2, разруши2 завётъ тв0й, и4же со ваaсою царeмъ ї}левымъ, да tи1детъ t менє2.

20 И# послyша сhнъ ґдeровъ царS ѓсы, и3 послA воевHды си1лъ свои1хъ на грaды ї}лєвы, и3 порази1ша ґjна и3 дaна, и3 ґвeлz, д0му маахjина, и3 вeсь хеннерefъ, дaже до всеS земли2 нефfалjмли.

21 И# бhсть ћкw ўслhша ваaса, и3 њстaви созидaти рaму, и3 возврати1сz во feрсу.

22 Цaрь же ѓса заповёда всемY їyдэ во є3накjмэ, и3 взsша кaменіе и3з8 рaмы и3 древA є3S, и4миже њсновA ваaса, и3 создA въ ни1хъ цaрь ѓса всsкъ х0лмъ веніамjнь и3 стр†жбища.

23 ПрHчаz же словeсъ ѓсиныхъ, и3 вс‰ си1ла є3гw2, и3 вс‰ ±же сотвори2, и3 грaды ±же создA, не сe ли, сі‰ пи6сана сyть въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ; Nбaче во врeмz стaрости своеS начaтъ болёти ногaма свои1ма:

24 и3 ќспе ѓса со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть во грaдэ давjда nтцA своегw2. И# воцари1сz їwсафaтъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

25 Навaтъ же сhнъ їеровоaмль начA цaрствовати над8 ї}лемъ во втор0е лёто ѓсы царS їyдина, и3 цaрствова над8 ї}лемъ двA лBта,

26 и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ, и3 хождaше путeмъ nтцA своегw2 и3 во грэсёхъ є3гw2, и4миже согрэши1ти сотвори2 ї}лю.

27 И# њбсёде є3го2 ваaса сhнъ ґхjинъ въ домY велаaна сhна ґхjина, и3 ўби2 є3го2 во гаваfHнэ и3ноплемeнничи: навaтъ же и3 вeсь ї}ль њбсэд0ша гаваfHнъ.

28 И# ўмертви2 є3го2 ваaса въ лёто трeтіе ѓсы царS їyдина, и3 воцари1сz вмёстw є3гw2.

29 И# бhсть є3гдA воцари1сz, и3зби2 вeсь д0мъ їеровоaмль и3 не њстaви ничт0же t всегw2 дыхaніz їеровоaмлz, д0ндеже и3скорени2 и5хъ по гlу гDню, є3г0же гlа рук0ю рабA своегw2 ґхjи силwнjтскагw,

30 грBхъ рaди їеровоaмлихъ, и4же согрэши2, и4же введE во грёхъ ї}лz, и3 въ прогнёваніи є3гw2, и4мже прогнёва гDа бGа ї}лева.

31 И# прHчаz словесA навaта, и3 вс‰ ±же сотвори2, не сe ли, сі‰ пи6сана сyть въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;

32 И# бsше брaнь междY ѓсою (царeмъ їyдинымъ) и3 ваaсою царeмъ ї}левымъ во вс‰ дни6 и4хъ.

33 И# въ трeтіе лёто ѓсы царS їyдина цaрствова ваaса сhнъ ґхjинъ над8 всёмъ ї}лемъ во feрсэ двaдесzть и3 четhре лBта,

34 и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ, и3 и4де путeмъ їеровоaма сhна навaтова, и3 во грэсёхъ є3гw2, и4миже въ согрэшeніе приведE ї}лz.

 

Главa 16

1 И# бhсть сл0во гDне рук0ю їyа сhна ґнанjева ко ваaсэ, гlz:

2 понeже вознес0хъ тS t земли2 и3 дaхъ тS влaстелz над8 людьми2 мои1ми ї}лемъ, и3 пошeлъ є3си2 путeмъ їеровоaмлимъ и3 ввeлъ є3си2 въ грёхъ лю1ди мо‰ ї}лz, є4же прогнёвати мS сyетными и4хъ:

3 сE, ѓзъ tвeргу наслёдіе ваaсы и3 наслёдіе д0му є3гw2, и3 сотворю2 д0мъ тв0й ћкw д0мъ їеровоaма сhна навaтова:

4 ўмeршаго ваaсова во грaдэ снэдsтъ є3го2 пси2, и3 ўмeршаго на п0ли снэдsтъ є3го2 пти6цы небє1сныz.

5 И# прHчаz словeсъ ваaсовыхъ, и3 вс‰ ±же сотвори2, и3 си6льнаz є3гw2, не сe ли, сyть пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;

6 И# ќспе ваaса со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть во feрсэ, и3 воцари1сz и3лA сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

7 И# рук0ю їyа сhна ґнанjи прbр0ка гlа гDь на ваaсу и3 на д0мъ є3гw2 всю2 ѕл0бу, ю4же сотвори2 пред8 гDемъ, є4же прогнёвати є3го2 дэлaми рyкъ свои1хъ, бhти є3мY ћкоже и3 д0му їеровоaмлю, и3 њ є4же є3мY поражeну бhти.

8 Въ лёто двaдесzть шест0е ѓсы царS їyдина, цaрствова и3лA сhнъ ваaсинъ над8 ї}лемъ во feрсэ двA лBта.

9 И# воздви1же (гDь) на него2 џтроки є3гw2, и3 замврjа воев0ду полови1ны к0нникwвъ: и3 и3лA бЁ во feрсэ ўпивazсz, и3 піsнъ сhй въ домY ѓрсы домострои1телz во feрсэ:

10 и3 вни1де замврjй, и3 порази2 є3го2, и3 ўмертви2 є3го2, въ лёто двaдесzть седм0е ѓсы царS їyдина, и3 воцари1сz вмёстw є3гw2.

11 И# бhсть цaрствующу є3мY, внегдA сёсти є3мY на прест0лэ є3гw2, и3 и3зби2 вeсь д0мъ ваaсовъ: не њстaви є3мY мочaщагw къ стэнЁ, и3 ќжикwвъ є3гw2, и3 дрyга є3гw2.

12 И# и3зби2 замврjй вeсь д0мъ ваaсовъ по гlу гDню, є3г0же гlа на д0мъ ваaсовъ и3 ко їyю прbр0ку,

13 њ всёхъ грэсёхъ ваaсовыхъ и3 и3лы2 сhна є3гw2, ћкw сотвори2 согрэши1ти ї}лю, є4же разгнёвати гDа бGа ї}лева сyетными и4хъ.

14 ПрHчаz же словeсъ и3лы2, ±же сотвори2, не сe ли, сі‰ пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;

15 Въ лёто двaдесzть седм0е ѓсы царS їyдина цaрствова замврjй сeдмь днjй во feрсэ: и3 бЁ п0лкъ ї}левъ на гаваfHнъ и3ноплемeнническій.

16 И# слhшаша лю1діе сyщіи въ полцЁ, глаг0лющихъ: преврати1сz замврjй и3 порази2 царS. И# постaвиша царeмъ во ї}ли ґмврjа воев0ду, и4же над8 в0zми во ї}ли въ дeнь џнъ въ полцЁ.

17 И# взhде ґмврjй и3 вeсь ї}ль съ ни1мъ t гаваfHна и3 њбсёде feрсу.

18 И# бhсть є3гдA ўви1дэ замврjй, ћкw предвзsтъ бhсть грaдъ є3гw2, и3 вни1де во внyтренній д0мъ цaрскій, и3 зажжE над8 соб0ю д0мъ царeвъ nгнeмъ, и3 ќмре

19 за грэхи2 сво‰, ±же сотвори2, сотворeніz рaди лукaвагw пред8 гDемъ, є4же ходи1ти путeмъ їеровоaма сhна навaтова, и3 во грэсёхъ є3гw2, ћже сотвори2, ћкw введE во грёхъ ї}лz.

20 И# прHчаz словeсъ замврjиныхъ, и3 навёты є3гw2, ±же совэщA, не сe ли, сі‰ сyть пи6сана въ кни1гахъ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;

21 ТогдA раздэли1шасz лю1діе ї}лстіи, п0лъ людjй бhсть за fамнjемъ сhномъ гwнafовымъ, ћкw да цaрствуетъ џнъ, и3 п0лъ людjй бhсть со ґмврjемъ.

22 Лю1діе же сyщіи по ґмврjи превозмог0ша людjй бhвшихъ со fамнjемъ сhномъ гwнafовымъ И# ќмре fамнjй и3 їwрaмъ брaтъ є3гw2 во врeмz џно, и3 воцари1сz ґмврjй по fамнjи.

23 Въ лёто три1десzть пeрвое ѓсы царS їyдина цaрствова ґмврjй во ї}ли дванaдесzть лётъ, во feрсэ же шeсть лётъ цaрствова.

24 И# купи2 ґмврjй г0ру семерHнъ ў семи1ра господи1на горы2 двэмA тал†нты сребрA, и3 создA г0ру, и3 наречE и4мz горЁ, ю4же создA, во и4мz семи1ра господи1на горы2 џныz, горA семирHнъ.

25 И# сотвори2 ґмврjй лукaвое пред8 гDемъ, и3 прелукaвнова пaче всёхъ бhвшихъ пред8 ни1мъ:

26 и3 хождaше по всBмъ путє1мъ їеровоaма сhна навaтова и3 во грэсёхъ є3гw2, и4миже введE во грёхъ ї}лz, є4же разгнёвати гDа бGа ї}лева въ сyетныхъ и4хъ.

27 И# прHчаz словeсъ ґмврjевыхъ, и3 вс‰ ћже сотвори2, и3 вс‰ си1ла є3гw2, не сe ли, сі‰ пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;

28 И# ќспе ґмврjй со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть въ самарjи. И# воцари1сz ґхаaвъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

29 Ґхаaвъ же сhнъ ґмврjевъ воцари1сz над8 ї}лемъ въ лёто три1десzть nсм0е ѓсы царS їyдина: цaрствова же ґхаaвъ сhнъ ґмврjевъ над8 ї}лемъ въ самарjи двaдесzть двA лBта:

30 и3 сотвори2 ґхаaвъ лукaвое пред8 гDемъ, и3 прелукaвнова пaче всёхъ бhвшихъ прeжде є3гw2:

31 и3 не бЁ є3мY дов0лно, є4же ходи1ти во грэсёхъ їеровоaма сhна навaтова, и3 взS женY їезавeль дщeрь їеfеваaла царS сідHнскагw: и3 и4де, и3 начA служи1ти ваaлу, и3 поклони1сz є3мY,

32 и3 постaви трeбище ваaлу въ домY мeрзостей є3гw2, є3г0же создA въ самарjи:

33 и3 сотвори2 ґхаaвъ дубрaву: и3 приложи2 ґхаaвъ твори1ти прогнBваніz, є4же разгнёвати гDа бGа ї}лева и3 дyшу свою2 погуби1ти: ѕлодёйствова пaче всёхъ царeй ї}левыхъ бhвшихъ прeжде є3гw2.

34 Во дни6 же є3гw2 создA ґхіи1лъ веfи1лzнинъ їеріхHнъ: на ґвірHнэ первор0днэмъ своeмъ њсновA є3го2, и3 на сегyвэ ю3нёйшемъ своeмъ постaви двє1ри є3гw2, по гlу гDню, є3г0же гlа рук0ю їисyса сhна наvи1на.

 

Главa 17

1 И# речE и3ліA прbр0къ fесвjтzнинъ, и4же t fесвjи галаaдскіz, ко ґхаaву: жи1въ гDь бGъ си1лъ, бGъ ї}левъ, є3мyже предстою2 пред8 ни1мъ, ѓще бyдетъ въ лBта сі‰ росA и3 д0ждь, т0чію t ќстъ словесE моегw2.

2 И# бhсть гlъ гDень ко и3ліи2:

3 и3ди2 tсю1ду на вост0къ и3 скрhйсz въ пот0цэ хорafа прsмw лицY їoрдaнову:

4 и3 бyдеши пи1ти t пот0ка в0ду, и3 врaнwмъ заповёдахъ препитaти тS тaмw.

5 И# сотвори2 и3ліA по гlу гDню, и3 сёде при пот0цэ хорafовэ прsмw лицY їoрдaнову:

6 и3 врaнове приношaху є3мY хлёбы и3 мzсA заyтра, и3 хлёбы и3 мzсA къ вeчеру, и3 t пот0ка піsше в0ду.

7 И# бhсть по днeхъ, и3 и4зсше и3ст0чникъ, ћкw не бЁ дождS на зeмлю,

8 и3 бhсть гlъ гDень ко и3ліи2 гlz:

9 востaни и3 и3ди2 въ сарeпту сідHнскую, и3 пребyди тaмw: сe бо, заповёдахъ тaмw женЁ вдови1цэ препитaти тS.

10 И# востA и3 и4де въ сарeпту сідHнскую, и3 пріи1де ко вратHмъ грaда: и3 сE, тaмw женA вдовA собирaше дровA. И# возопи2 и3ліA в8слёдъ є3S и3 речE є4й: принеси2 нн7э ми2 мaлw воды2 въ сосyдэ, и3 и3спію2.

11 И# и4де взsти. И# возопи2 в8слёдъ є3S и3ліA и3 речE є4й: пріими2 u5бо мнЁ и3 ўкрyхъ хлёба въ руцЁ своeй, да ћмъ.

12 И# речE женA: жи1въ гDь бGъ тв0й, ѓще є4сть ў менє2 њпрэсн0къ, но т0кмw г0рсть муки2 въ водон0сэ и3 мaлw є3лeа въ чвaнцэ: и3 сE, ѓзъ соберY двA пwлёнца, и3 вни1ду, и3 сотворю2 є5 себЁ и3 дётемъ мои6мъ, и3 снёмы є5, и3 ќмремъ.

13 И# речE къ нeй и3ліA: дерзaй, вни1ди и3 сотвори2 но глаг0лу твоемY: но сотвори1 ми tтyду њпрэсн0къ мaлъ прeжде, и3 принеси1 ми, себё же и3 чaдwмъ свои6мъ да сотвори1ши п0слэжде,

14 ћкw тaкw гlетъ гDь бGъ ї}левъ: водон0съ муки2 не њскудёетъ, и3 чвaнецъ є3лeа не ўмaлитсz до днE, д0ндеже дaстъ гDь д0ждь на зeмлю.

15 И# и4де женA, и3 сотвори2 по глаг0лу и3ліинY, и3 дадE є3мY, и3 kдE т0й, и3 тA, и3 ч†да є3S.

16 И# t тогw2 днE водон0съ муки2 не њскудЁ, и3 чвaнецъ є3лeа не ўмaлисz, по гlу гDню, є3г0же гlа рук0ю и3ліин0ю.

17 И# бhсть по си1хъ, и3 разболёсz сhнъ жены2 госпожи2 д0му, и3 бЁ болёзнь є3гw2 крэпкA ѕэлw2, д0ндеже не њстaсz въ нeмъ дyхъ є3гw2.

18 И# речE ко и3ліи2: что2 мнЁ и3 тебЁ, человёче б9ій; вшeлъ є3си2 ко мнЁ воспомzнyти непр†вды мо‰ и3 ўмори1ти сhна моего2.

19 И# речE и3ліA къ женЁ: дaждь ми2 сhна твоего2. И# взsтъ є3го2 t нёдра є3S, и3 вознесE є3го2 въ г0рницу, и3дёже сaмъ почивaше, и3 положи2 є3го2 на nдрЁ своeмъ.

20-22 И# возопи2 и3ліA ко гDу и3 речE: ўвы2 мнЁ, гDи, свидётелю вдовы2, ў неsже ѓзъ нн7э пребывaю, ты2 њѕл0билъ є3си2 є4же ўмори1ти сhна є3S. И# дyну на џтрочища три1жды, и3 призвA гDа и3 речE: гDи б9е м0й, да возврати1тсz u5бо душA џтрочища сегw2 въ џнь. И# бhсть тaкw: и3 возопи2 џтрочищь, и3 сведE є3го2 съ г0рницы въ д0мъ, и3 дадE є3го2 мaтери є3гw2. И# речE и3ліA: ви1ждь, жи1въ є4сть сhнъ тв0й.

23 И# речE женA ко и3ліи2: сE, ўразумёхъ, ћкw человёкъ б9ій є3си2 ты2, и3 гlъ гDень во ўстёхъ твои1хъ и4стиненъ.

 

Главa 18

1 И# бhсть по днeхъ мн0зэхъ, и3 гlъ гDень бhсть ко и3ліи2 въ лёто трeтіе гlz: и3ди2 и3 kви1сz ґхаaву, и3 дaмъ д0ждь на лицE земли2.

2 И# и4де и3ліA ко ґхаaву kви1тисz, и3 бЁ глaдъ крёпокъ въ самарjи.

3 И# призвA ґхаaвъ ґвдjа строи1телz д0му: и3 ґвдjй бЁ боsсz гDа ѕэлw2.

4 И# бhсть є3гдA начA и3збивaти їезавeль прbр0ки гDни, и3 взS ґвдjй сто2 мужeй прbр0ки и3 скры2 | по пzти1десzти во двои1хъ вертeпэхъ и3 кормsше и5хъ хлёбомъ и3 вод0ю.

5 И# речE ґхаaвъ ко ґвдjю: грzди2, и3 прeйдемъ на зeмлю, и3 на и3ст0чники водны6z, и3 на вс‰ пот0ки, да нeгли кaкw њбрsщемъ бhліе и3 прек0рмимъ к0ни и3 мски2, да не и3зги1бнутъ t скHтъ.

6 И# раздэли1ша себЁ пyть и3ти2 по немY: ґхаaвъ и4де путeмъ є3ди1нымъ є3ди1нъ, и3 ґвдjй и4де путeмъ други1мъ є3ди1нъ.

7 И# бЁ ґвдjй є3ди1нъ на пути2: и3 пріи1де и3ліA на срётеніе є3мY є3ди1нъ. И# ґвдjй потщaсz, и3 падE на лицE своE и3 речE: тh ли є3си2 сaмъ, г0споди м0й и3ліE;

8 И# речE и3ліA ко ґвдjю: ѓзъ є4смь: и3ди2 и3 повёждь господи1ну твоемY, глаг0лz: сE, и3ліA.

9 И# речE ґвдjй: что2 согрэши1хъ ѓзъ, ћкw предаeши рабA твоего2 въ рyцэ ґха†вли є4же ўмертви1ти мS;

10 жи1въ гDь бGъ тв0й, ѓще є4сть kзhкъ и3ли2 цaрство, ѓможе не послA господи1нъ м0й и3скaти тебE: и3 рёша, нёсть: и3 заклS цaрство и3 страны6 є3гw2, ћкw не њбрёте тебE:

11 и3 нн7э ты2 глаг0леши ми2: и3ди2, возвэсти2 господи1ну твоемY: сE, и3ліA:

12 и3 бyдетъ є3гдA ѓзъ tидY t тебє2, и3 д¦ъ гDень в0зметъ тS въ зeмлю, є3sже не вёмъ, и3 вни1ду возвэсти1ти ґхаaву, и3 не њбрsщетъ тебE, и3 ўбіeтъ мS: рaбъ же тв0й є4сть боsйсz гDа t ю4ности своеS:

13 и3ли2 не возвэсти1сz тебЁ господи1ну моемY, ±же сотвори1хъ, є3гдA ўбивaше їезавeль прbр0ки гDни, и3 сокрhхъ прbр0ки гDни сто2 мужeй, по пzти1десzти въ вертeпэ, и3 корми1хъ и5хъ хлёбомъ и3 вод0ю;

14 и3 нн7э ты2 глаг0леши ми2: и3ди2, повёждь господи1ну твоемY: сE, и3ліA: и3 ўбіeтъ мS.

15 И# речE и3ліA: жи1въ гDь си1лъ, є3мyже предстою2 пред8 ни1мъ, ћкw днeсь покажyсz є3мY.

16 И# и4де ґвдjй во срётеніе ґхаaву и3 возвэсти2 є3мY. И# ўскори2 ґхаaвъ и3 и4де во срётеніе и3ліи2.

17 И# бhсть є3гдA ўзрЁ ґхаaвъ и3лію2, и3 речE ґхаaвъ ко и3ліи2: тh ли є3си2 развращazй ї}лz;

18 И# речE и3ліA: не развращaю ѓзъ ї}лz, но рaзвэ ты2 и3 д0мъ nтцA твоегw2, є3гдA њстaвисте вы2 гDа бGа вaшего и3 и3д0сте в8слёдъ ваaла:

19 и3 нн7э посли2 и3 собери2 ко мнЁ всего2 ї}лz на г0ру карми1лскую, и3 прор0ки ст{дныz ваaлwвы четhреста и3 пzтьдесsтъ, и3 прор0кwвъ дубрaвныхъ четhреста, kдyщихъ трапeзу їезавeлину.

20 И# послA ґхаaвъ во вeсь ї}ль, и3 приведE вс‰ прор0ки на г0ру карми1лскую.

21 И# приведE ко всBмъ и5мъ и3лію2, и3 речE и5мъ и3ліA: док0лэ вы2 хрaмлете на џбэ плєснЁ вaшы; ѓще є4сть гDь бGъ, и3ди1те в8слёдъ є3гw2: ѓще же ваaлъ є4сть, то2 и3ди1те за ни1мъ. И# не tвэщaша лю1діе словесE.

22 И# речE и3ліA къ лю1демъ: ѓзъ њстaхъ прbр0къ гDень є3ди1нъ: и3 прор0цы ваaлwвы четhреста и3 пzтьдесsтъ мужeй, и3 прор0кwвъ дубрaвныхъ четhреста.

23 (И# речE и3ліA:) да дадsтъ нaмъ двA вwлA, и3 да и3зберyтъ себЁ є3ди1наго, и3 да растeшутъ и5 (на ќды), и3 возложaтъ на дровA, и3 да не возгнэтsтъ nгнS: и3 ѓзъ растешY волA другaго, и3 возложY на дровA, и3 nгнS не возгнэщY:

24 и3 да призоветE и3менA богHвъ вaшихъ, и3 ѓзъ призовY и4мz гDа бGа моегw2: и3 бyдетъ бGъ, и4же ѓще послyшаетъ nгнeмъ, т0й є4сть бGъ. И# tвэщaша вси2 лю1діе и3 рёша: д0бръ глаг0лъ (и3ліи1нъ), є3г0же глаг0ла (да бyдетъ тaкw).

25 И# речE и3ліA прор0кwмъ ст{днымъ: и3збери1те себЁ ю3нцA є3ди1наго, и3 сотвори1те вы2 прeжде, ћкw вaсъ є4сть мн0жество: и3 призови1те и3менA богHвъ вaшихъ, и3 nгнS не возгнэщaйте.

26 И# поsша ю3нцA, и3 сотвори1ша (тaкw), и3 призывaху и4мz ваaлово t ќтра до полyдне, и3 рёша: послyшай нaсъ, ваaле, послyшай нaсъ. И# не бЁ глaса, ни послушaніz. И# ристaху w4колw жeртвенника, є3г0же сотвори1ша.

27 И# бhсть въ полyдне, и3 поругaсz и5мъ и3ліA fесвjтzнинъ и3 речE: зови1те глaсомъ вели1кимъ, ћкw б0гъ є4сть, ћкw непрaздность є3мY є4сть, и3 нeгли что2 и4но стр0итъ, и3ли2 спи1тъ сaмъ, и3 востaнетъ.

28 И# зовsху глaсомъ вели1кимъ, и3 кроsхусz по њбhчаю своемY ножaми, и3 мн0зи би1шасz бичми2, до проли1тіz кр0ве своеS,

29 и3 прорицaху, д0ндеже прeйде вeчеръ: и3 бhсть є3гдA пріи1де врeмz взhти жeртвэ, и3 не бЁ глaса, нижE послушaніz. И# речE и3ліA fесвjтzнинъ прор0кwмъ ст{днымъ, глаг0лz: tступи1те нн7э, да и3 ѓзъ сотворю2 жeртву мою2. И# tступи1ша тjи, и3 ўм0лкнуша.

30 И# речE и3ліA къ лю1демъ: приступи1те ко мнЁ. И# приступи1ша вси2 лю1діе къ немY.

31 И# взS и3ліA дванaдесzть кaменій по числY колёнъ ї}левыхъ, ћкоже гlа къ немY гDь, гlz: ї}ль бyдетъ и4мz твоE.

32 И# создA кaменіе во и4мz гDне, и3 и3зцэли2 nлтaрь раск0панный, и3 сотвори2 м0ре вмэщaющее двЁ мBры сёмене w4крестъ nлтарS.

33 И# воскладE дровA на nлтaрь, є3г0же сотвори2, и3 растесA на ќды всесожегaємаz, и3 возложи2 на дровA, и3 воскладE на nлтaрь.

34 И# речE и3ліA: принеси1те ми2 четhри водон0сы воды2, и3 возливaйте на всесожжeніе и3 на пwлёна. И# сотвори1ша тaкw. И# речE: ўдв0йте. И# ўдв0иша. И# речE: ўтр0йте. И# ўтр0иша.

35 И# прохождaше водA w4крестъ nлтарS, и3 м0ре и3сп0лнисz воды2.

36 И# возопи2 и3ліA на нб7о и3 речE: гDи б9е ґвраaмовъ и3 їсаaковъ и3 їaкwвль, послyшай менE, гDи, послyшай менE днeсь nгнeмъ, и3 да ўразумёютъ вси2 лю1діе сjи, ћкw ты2 є3си2 гDь є3ди1нъ ї}левъ, и3 ѓзъ рaбъ тв0й, и3 тебє2 рaди сотвори1хъ дэлA сі‰:

37 послyшай менE, гDи, послyшай менE nгнeмъ, и3 да разумёютъ вси2 лю1діе сjи, ћкw ты2 є3си2 (є3ди1нъ) гDь бGъ, и3 ты2 њбрати1лъ є3си2 сердцA людjй си1хъ в8слёдъ тебє2.

38 И# спадE џгнь t гDа съ небесE, и3 поzдE всесожегaємаz, и3 дровA, и3 в0ду, ћже въ м0ри, и3 кaменіе и3 пeрсть полизA џгнь.

39 И# пад0ша вси2 лю1діе на лицE своE и3 рёша: вои1стинну гDь бGъ т0й є4сть бGъ.

40 И# речE и3ліA къ лю1демъ: поимaйте прор0ки ваaлwвы, да ни є3ди1нъ скрhетсz t ни1хъ. И# ћша и5хъ, и3 ведE | и3ліA на пот0къ кjссовъ, и3 заклA и5хъ тaмw.

41 И# речE и3ліA ко ґхаaву: взhди, и3 ћждь и3 пjй, ћкw глaсъ є4сть дождeвнагw хождeніz.

42 И# взhде ґхаaвъ ћсти и3 пи1ти. И#ліa же взhде на карми1лъ, и3 преклони1сz на зeмлю, и3 положи2 лицE своE междY колёнома свои1ма,

43 и3 речE џтрочищу своемY: взhди и3 воззри2 на пyть морскjй. И# взhде, и3 воззрЁ џтрочищь, и3 речE: нёсть ничт0же. И# речE и3ліA: и3 ты2 њбрати1сz седми1жды.

44 И# њбрати1сz џтрочищь седми1жды: и3 бhсть въ седм0е, и3 сE, w4блакъ мaлъ, ѓки слёдъ ноги2 мyжескіz, возносsщь в0ду и3з8 м0рz. И# речE: взhди и3 рцы2 ґхаaву: впрzзи2 колесни1цу твою2 и3 сни1ди, да не пости1гнетъ тебE д0ждь.

45 И# бhсть до здЁ и3 до здЁ, и3 нeбо примрачи1сz w4блаки и3 дyхомъ, и3 бhсть д0ждь вeлій. И# плaкасz, и3 и4де ґхаaвъ до їезраeлz.

46 И# рукA гDнz бhсть на и3ліи2, и3 стzгнE чрeсла сво‰, и3 течE пред8 ґхаaвомъ во їезраeль.

 

Главa 19

1 И# возвэсти2 ґхаaвъ їезавeли женЁ своeй вс‰, є3ли6ка сотвори2 и3ліA, и3 ћкw и3зби2 прор0ки nрyжіемъ.

2 И# послA їезавeль ко и3ліи2 и3 речE: ѓще ты2 є3си2 и3ліA, ѓзъ же їезавeль: сі‰ да сотворsтъ ми2 б0зи и3 сі‰ да приложaтъ ми2, ћкw въ сeй же чaсъ ќтрw положY дyшу твою2, ћкоже дyшу є3ди1нагw t ни1хъ.

3 И# ўбоsсz и3ліA, и3 востA, и3 tи1де души2 рaди своеS, и3 пріи1де въ вирсавjю зeмлю їyдину, и3 њстaви џтрочище своE тaмw,

4 сaмъ же и4де въ пустhню днE пyть, и3 пріи1де, и3 сёде под8 смeрчіемъ, и3 проси2 души2 своeй смeрти, и3 речE: довлёетъ нн7э (ми2), возми2 ќбw t менє2 дyшу мою2, гDи, ћкw нёсмь ѓзъ лyчшій nтє1цъ мои1хъ.

5 И# лsже, и3 ќспе под8 сaдомъ: и3 сE, ѓгGлъ гDень коснyсz є3мY и3 речE є3мY: востaни, ћждь и3 пjй.

6 И# воззрЁ и3ліA: и3 сE, ў возглaвіz є3гw2 њпрэсн0къ kчмeнный и3 чвaнецъ воды2. И# востA, и3 kдE и3 пи2, и3 возврати1всz ќспе.

7 И# њбрати1сz ѓгGлъ гDень втори1цею, и3 коснyсz є3мY, и3 речE є3мY: востaни, ћждь и3 пjй, ћкw мн0гъ t тебє2 пyть.

8 И# востA, и3 kдE и3 пи2: и3 и4де въ крёпости ћди тоS четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй до горы2 б9іz хwри1въ.

9 И# вни1де тaмw въ пещeру, и3 всели1сz въ нeй. И# сE, гlъ гDень къ немY и3 речE: что2 ты2 здЁ, и3ліE;

10 И# речE и3ліA: ревнyz поревновaхъ по гDэ (бз7э) вседержи1тели, ћкw њстaвиша тS сhнове ї}лєвы: nлтари6 тво‰ раскопaша, и3 прbр0ки тво‰ и3зби1ша nрyжіемъ, и3 њстaхъ ѓзъ є3ди1нъ, и3 и4щутъ души2 моеS и3з8sти ю5.

11 И# речE: и3зhди ќтрw и3 стaни пред8 гDемъ въ горЁ: и3 сE, ми1мw п0йдетъ гDь, и3 дyхъ вели1къ и3 крёпокъ разорsz г0ры и3 сокрушaz кaменіе въ горЁ пред8 гDемъ, (но) не въ дyсэ гDь: и3 по дyсэ трyсъ, и3 не въ трyсэ гDь:

12 и3 по трyсэ џгнь, и3 не во nгни2 гDь: и3 по nгни2 глaсъ хлaда т0нка, и3 тaмw гDь.

13 И# бhсть ћкw ўслhша и3ліA, покры2 лицE своE ми1лwтію своeю, и3 и3зhде и3 стA пред8 вертeпомъ. И# сE, къ немY бhсть глaсъ и3 речE: что2 ты2 здЁ, и3ліE;

14 И# речE и3ліA: ревнyz поревновaхъ по гDэ бз7э вседержи1тели, ћкw њстaвиша завётъ тв0й сhнове ї}лєвы, и3 nлтари6 тво‰ раскопaша, и3 прbр0ки тво‰ и3зби1ша nрyжіемъ, и3 њстaхъ ѓзъ є3ди1нъ, и3 и4щутъ души2 моеS и3з8sти ю5.

15 И# речE гDь къ немY: и3ди2, возврати1сz путeмъ свои1мъ, и3 и3зhдеши на пyть пустhни дамaсковы, и3 помaжеши ґзаи1ла на цaрство сmрjйское,

16 и3 їиyа сhна намессjина помaжеши на цaрство над8 ї}лемъ, и3 є3ліссeа сhна сафaтова t ґвелмаyла помaжеши вмёстw себє2 прbр0ка:

17 и3 бyдетъ спасaемаго t nрyжіz ґзаи1лева ўбіeтъ їиyй, и3 спасaемаго t nрyжіz їиyина ўбіeтъ є3ліссeй:

18 и3 њстaвиши во ї}ли сeдмь тhсzщъ мужeй, вс‰ кwлёна, ±же не преклони1ша колёна ваaлу, и3 вс‰ка ўстA, ±же не моли1шасz є3мY.

19 И# и4де tтyду, и3 њбрёте є3ліссeа сhна сафaтова, и3 сeй њрsше двэманaдесzтьма супрyгома волHвъ пред8 ни1мъ, и3 т0й сaмъ по двоюнaдесzти супр{гъ. И# пріи1де и3ліA къ немY, и3 повeрже ми1лwть свою2 на него2.

20 И# њстaви є3ліссeй волы2, и3 течE в8слёдъ и3ліи2, и3 речE: (молю2 тS,) да њблобыжY nтцA моего2 и3 мaтерь мою2, и3 и3дY в8слёдъ тебє2. И# речE є3мY и3ліA: и3ди2, возврати1сz, ћкw сотвори1хъ тебЁ.

21 И# возврати1сz t негw2: и3 взS супрyги волHвъ, и3 заклA, и3 и3спечE | въ сосyдэхъ вол0вныхъ, и3 дадE лю1демъ, и3 kд0ша. И# востA, и3 и4де в8слёдъ и3ліи2, и3 служaше є3мY.

 

Главa 20

1 И# сhнъ ґдeровъ цaрь сЂрскій собрA всю2 си1лу свою2, и3 возшeдъ њбсёде самарjю, и3 съ ни1мъ три1десzть двA цар‰ и3 вси2 кHнницы и3 колєсни1цы: и3 взыд0ша, и3 њбсэд0ша самарjю, и3 рaтоваша на ню2:

2 и3 послA ко ґхаaву царю2 ї}леву во грaдъ и3 речE къ немY: си1це глаг0летъ сhнъ ґдeровъ:

3 сребро2 твоE и3 злaто твоE моE є4сть, и3 жєны2 тво‰ и3 ч†да тво‰ дHбраz мо‰ сyть.

4 И# tвэщA цaрь ї}левъ и3 речE: ћкоже глаг0лалъ є3си2, г0споди м0й царю2, тв0й є4смь ѓзъ и3 вс‰ мо‰.

5 И# возврати1шасz послы2 и3 рёша: си1це глаг0летъ сhнъ ґдeровъ: ѓзъ посылaхъ къ тебЁ, глаг0лz: сребро2 и3 злaто твоE и3 жєны2 тво‰ и3 чaда тво‰ дaждь мнЁ:

6 ћкw въ сeй чaсъ ќтрw послю2 рабы6 мо‰ къ тебЁ, и3 и3зhщутъ д0мъ тв0й и3 д0мы џтрwкъ твои1хъ, и3 бyдутъ вс‰ желaємаz nчeсъ и4хъ, на ни1хже ѓще возложaтъ рyки сво‰, и3 в0змутъ.

7 И# призвA цaрь ї}левъ вс‰ старBйшины земли2 и3 речE: знaйте нн7э и3 ви1дите, ћкw т0й ѕлЁ пр0ситъ, ћкw прислA ко мнЁ (глаг0лz) њ женaхъ мои1хъ и3 њ сынёхъ мои1хъ и3 њ дщeрехъ мои1хъ: сребрA моегw2 и3 злaта моегw2 не возбрани1хъ є3мY.

8 И# рёша є3мY старBйшины и3 вси2 лю1діе: не послyшай, ни восхощи2 (дaти).

9 И# речE послHмъ сhна ґдeрова: рцhте господи1ну вaшему: вс‰, и4хже рaди посылaлъ є3си2 къ рабY твоемY прeжде, сотворю2, сегH же глаг0ла не могY сотвори1ти. И# tид0ша мyжіе (ґдeрwвы) и3 возвэсти1ша є3мY сл0во.

10 И# пaки послA къ немY сhнъ ґдeровъ, глаг0лz: сі‰ да сотворsтъ ми2 б0зи и3 сі‰ да приложaтъ, ѓще дов0лна бyдетъ пeрсть самарjи горстeмъ всёхъ людjй пэшцє1въ мои1хъ.

11 И# tвэщA цaрь ї}левъ и3 речE: дов0лно: да не хвaлитсz слsченъ, ћкоже прzмhй.

12 И# бhсть є3гдA tвэщA є3мY сл0во сіE, бЁ пію1щь сaмъ и3 вси2 цaріе, и5же бsху съ ни1мъ въ кyщахъ: и3 речE nтрокHмъ свои6мъ: сотвори1те вaлъ. И# сотвори1ша вaлъ над8 грaдомъ.

13 И# сE, прbр0къ є3ди1нъ пріи1де къ ґхаaву царю2 ї}леву и3 речE: сі‰ гlетъ гDь: ви1диши ли вeсь нар0дъ сeй вели1кій; сE, ѓзъ дaмъ є3го2 днeсь въ рyцэ твои2, и3 ўразумёеши, ћкw ѓзъ (є4смь) гDь.

14 И# речE ґхаaвъ: въ чeмъ; И# речE: си1це гlетъ гDь: во џтроцэхъ кнzзeй грaдских. И# речE ґхаaвъ: кто2 нaчнетъ брaнь; И# речE: ты2.

15 И# сочтE ґхаaвъ џтроки кнzзeй грaдских, и3 бhсть и4хъ двёсти три1десzть и3 двA: и3 по си1хъ сочтE лю1ди вс‰ сhны си1лы, сeдмь тhсzщъ.

16 И# и3зhде въ полyдне: и3 сhнъ ґдeровъ піsнъ бЁ ѕэлw2 въ сокхHfэ сaмъ и3 цaріе (и5же съ ни1мъ), три1десzть двA цар‰ помHщника є3мY.

17 И# и3зыд0ша џтроцы воев0дъ грaдскихъ въ пeрвыхъ. И# послA сhнъ ґдeровъ, и3 возвэсти1ша царю2 сЂрскому, глаг0люще: мyжіе и3зыд0ша и3з8 самарjи.

18 И# речE и5мъ: ѓще на ми1ръ и3зыд0ша, поими1те и5хъ живhхъ: и3 ѓще на брaнь и3зыд0ша, живhхъ поими1те и5хъ, да не и3сх0дzтъ и3з8 грaда.

19 И# тjи и3зыд0ша и3з8 грaда џтроцы воев0дъ грaдских, и3 си1ла в8слёдъ и4хъ.

20 И# порази2 кjйждо проти1внаго себЁ, и3 ўдв0и кjйждо проти1внаго себЁ. И# бэжA сmрjа: и3 погнA и5хъ ї}ль, и3 гонзE т0кмw сhнъ ґдeровъ цaрь сЂрскій на кони2 к0нника.

21 И# и3зhде цaрь ї}левъ, и3 взS вс‰ к0ни и3 колєсни1цы, и3 порази2 ћзвою вели1кою въ сmрjи.

22 И# пріи1де прbр0къ къ царю2 ї}леву и3 речE: ўкрэпи1сz и3 разумёй, и3 ви1ждь, что2 сотвори1ши, ћкw преходsщу лёту семY, сhнъ ґдeровъ, цaрь сmрjйскій, пріи1детъ на тS.

23 И# џтроцы царS сmрjйска рёша є3мY: бGъ г0ръ бGъ ї}левъ, ґ не бGъ ю3д0лій, сегw2 рaди ўкрэпи1сz пaче нaсъ: ѓще же срази1мсz съ ни1ми на равни1нэ, и4стиннw ўкрэпи1мсz пaче и4хъ:

24 по глаг0лу же семY сотвори2: распусти2 цари6 коег0ждо на мёсто своE, и3 постaви вмёстw и4хъ воевHды,

25 и3 премэни1мъ тебЁ си1лу вмёстw си1лы пaдшіz ў тебє2, и3 к0ни вмёстw к0ней, и3 колєсни1цы вмёстw колесни1цъ, и3 срази1мсz съ ни1ми на равни1нэ, и3 ўкрэпи1мсz пaче и4хъ. И# послyша глaса и4хъ и3 сотвори2 тaкw.

26 И# бhсть минyвшу лёту томY, и3 сочтE сhнъ ґдeровъ сmрjю, и3 взhде во ґфeку на брaнь на ї}лz.

27 И# сhнове ї}лєвы сочи1слишасz и3 и3зыд0ша во срётеніе и5мъ. И# њполчи1шасz ї}лтzне проти1ву и5мъ, ѓки двA ст†да к0зъ: сmрjане же нап0лниша зeмлю.

28 И# пріи1де человёкъ б9ій и3 речE къ царю2 ї}леву: си1це гlетъ гDь: понeже речE сmрjа: бGъ г0ръ гDь бGъ ї}левъ, и3 не бGъ ю3д0лій т0й, и3 дaмъ си1лу вели1кую сію2 въ рyку твою2, и3 ўразумёеши, ћкw ѓзъ гDь.

29 И# њполчи1шасz тjи проти1ву и5мъ сeдмь днjй. И# бhсть въ дeнь седмhй, и3 прибли1жисz брaнь, и3 порази2 ї}ль сmрjанъ, сто2 и3 двaдесzть тhсzщъ пэшцє1въ во є3ди1нъ дeнь.

30 И# бэжaша њстaвшіисz во ґфeку грaдъ, и3 падE стэнA на двaдесzть сeдмь тhсzщъ мужeй њстaвшихсz: сhнъ же ґдeровъ бэжA и3 вни1де въ д0мъ л0жа, въ черт0гъ.

31 И# рёша къ немY џтроцы є3гw2: сE, нн7э вёмы, ћкw цaріе д0му ї}лева ми1лостиви сyть: да возл0жимъ нн7э врє1тища на чрeсла н†ша и3 ќжа на вы6и нaшz, и3 и3зhдемъ ко царю2 ї}леву, да нeгли њживи1тъ дyшы нaшz.

32 И# препоsсашасz во врє1тища по чрeслwмъ свои6мъ, и3 возложи1ша ќжz на вы6и сво‰, и3 пріид0ша къ царю2 ї}леву и3 рёша: рaбъ тв0й сhнъ ґдeровъ глаг0летъ: да живeтъ душA моS. И# речE: ѓще є4сть є3щE жи1въ, брaтъ ми2 є4сть.

33 И# мyжіе за знaкъ и3 въ зал0гъ пріsша сл0во t ќстъ є3гw2, и3 рёша: брaтъ тв0й сhнъ ґдeровъ. И# речE: и3ди1те и3 приведи1те є3го2. И# и3зhде къ немY сhнъ ґдeровъ. И# возвед0ша є3го2 къ немY на колесни1цу.

34 И# речE къ немY: грaды, ±же взS nтeцъ м0й t nтцA твоегw2, tдaмъ тебЁ: и3 на и3сх0дъ сотвори1ши | себЁ въ дамaсцэ, ћкоже положи2 nтeцъ м0й въ самарjи, и3 ѓзъ въ завётэ пущY тS. И# положи2 є3мY завётъ и3 tпусти2 є3го2.

35 И# человёкъ є3ди1нъ t сынHвъ прbр0чихъ речE ко бли1жнему своемY по словеси2 гDню: бjй мS нн7э. И# не восхотЁ человёкъ би1ти є3го2.

36 И# речE къ немY: понeже не послyшалъ є3си2 глaса гDнz, сE, ты2 tи1деши t менє2, и3 порази1тъ тS лeвъ. И# tи1де t негw2, и3 њбрёте є3го2 лeвъ и3 порази2 є3го2.

37 И# њбрёте человёка и3нaго и3 речE: бjй мS нн7э. И# би2 є3го2 человёкъ, и3 порази1въ сокруши2 є3го2.

38 И# и4де прbр0къ и3 предстA царю2 ї}леву на пути2 и3 покры2 покрывaломъ џчи свои2.

39 И# бhсть є3гдA мимоидsше цaрь, и3 сeй возопи2 ко царю2 и3 речE: рaбъ тв0й и3зhде на войнY брaни, и3 сE, мyжъ приведE ко мнЁ мyжа и3 речE ко мнЁ: сохрани2 мyжа сего2: ѓще же tрэши1всz tск0читъ, и3 бyдетъ душA твоS вмёстw души2 є3гw2, и3ли2 талaнтъ tдaси сребрA:

40 и3 бhсть ћкw њзрёсz рaбъ тв0й сёмw и3 nвaмw, и3 сегw2 не бhсть. И# речE къ немY цaрь ї}левъ: сE, сyдъ тв0й при мнЁ, сaмъ себE ўби1лъ є3си2.

41 И# ўскори2 и3 tS покрывaло t nчeсъ свои1хъ. И# познA є3го2 цaрь ї}левъ, ћкw t прbрHкъ сeй є4сть.

42 И# речE къ немY: тaкw гlетъ гDь: понeже и3спусти1лъ є3си2 ты2 мyжа пaгубнаго и3з8 руки2 твоеS, и3 бyдетъ душA твоS вмёстw души2 є3гw2, и3 лю1діе твои2 вмёстw людjй є3гw2.

43 И# tи1де цaрь ї}левъ къ д0му своемY смущeнъ и3 разслaбленъ, и3 пріи1де въ самарjю.

 

Главa 21

1 И# бhсть по глаг0лэхъ си1хъ, и3 віногрaдъ є3ди1нъ бЁ ў навуfeа їезраилjтzнина при гумнЁ ґхаaва царS самарjйска.

2 И# речE ґхаaвъ къ навуfeю, глаг0лz: дaждь ми2 віногрaдъ тв0й, и3 бyдетъ ми2 во вертогрaдъ ѕeлій, ћкw бли1з8 є4сть сeй д0му моегw2, и3 дaмъ ти2 вмёстw сегw2 віногрaдъ и4нъ д0бръ пaче сегw2: ѓще же ўг0дно пред8 тоб0ю, дaмъ ти2 сребро2 и3змёну віногрaда сегw2, и3 бyдетъ ми2 во вертогрaдъ ѕeлій.

3 И# речE навуfeй ко ґхаaву: да не бyдетъ мнЁ t гDа бGа моегw2 дaти наслёдіе nтє1цъ мои1хъ тебЁ.

4 И# пріи1де ґхаaвъ въ д0мъ св0й смущeнъ и3 њскорблeнъ њ словеси2, є4же глаг0ла къ немY навуfeй їезраилjтzнинъ, и3 речE: не дaмъ тебЁ наслёдіz nтє1цъ мои1хъ. И# бhсть дyхъ ґхаaвль смущeнъ, и3 ќспе на nдрЁ своeмъ и3 покры2 лицE своE и3 не kдE хлёба.

5 И# вни1де їезавeль женA є3гw2 къ немY и3 речE къ немY: что2 дyхъ тв0й є4сть смущeнъ, и3 не ћси ты2 хлёба;

6 И# речE къ нeй (ґхаaвъ): ћкw глаг0лахъ навуfeю їезраилjтzнину глаг0лz: дaждь ми2 віногрaдъ тв0й за сребро2: и3 ѓще х0щеши, дaмъ ти2 віногрaдъ и4нъ вмёстw є3гw2: и3 речE: не дaмъ ти2 наслёдіz nтє1цъ мои1хъ.

7 И# речE къ немY їезавeль женA є3гw2: тh ли нн7э твори1ши тaкw, царю2 ї}левъ; востaни и3 ћждь хлёбъ и3 молчA бyди, ѓзъ же дaмъ ти2 віногрaдъ навуfeа їезраилjтzнина.

8 И# написA кни1гу на и4мz ґхаaвле, и3 запечaта ю5 печaтію є3гw2, и3 послA кни1гу къ старёйшинамъ и3 свобHднымъ живyщымъ съ навуfeемъ.

9 И# пи1сано бsше въ кни1зэ тaкw: пости1тесz пост0мъ и3 посади1те навуfeа и3 въ начaлэ людjй:

10 и3 посади1те двA м{жа сhны законопрестyпныхъ проти1ву є3мY, и3 да засвидётелствуютъ њ нeмъ, глаг0люще, ћкw (не) благослови2 бGа и3 царS: и3 да и3зведyтъ є3го2 и3 побію1тъ кaменіемъ, и3 да ќмретъ.

11 И# сотвори1ша тaкw мyжіе грaда є3гw2 старёйшіи и3 своб0дніи живyщіи во грaдэ є3гw2, ћкоже послA къ ни6мъ їезавeль, и3 ћкоже пи1сано бsше въ кни1гахъ, ±же послA къ ни6мъ:

12 и3 нарек0ша п0стъ, и3 посади1ша навуfeа въ начaлэ людjй,

13 и3 пріид0ста двA м{жа сhнове законопрестyпныхъ и3 сэд0ста проти1ву є3гw2, и3 засвидётелствоваша на него2 мyжіе tст{пницы навуfewвы пред8 людьми2, глаг0люще: сeй (не) благослови2 бGа и3 царS. И# и3звед0ша є3го2 в0нъ и3з8 грaда и3 поби1ша є3го2 кaменіемъ, и3 ќмре.

14 И# послaша ко їезавeли, глаг0люще: кaменіемъ побіeнъ бhсть навуfeй и3 ќмре.

15 И# бhсть є3гдA ўслhша їезавeль глаг0лющихъ, ћкw побіeнъ навуfeй и3 ќмре, и3 речE їезавeль ко ґхаaву: востaни, наслёдуй віногрaдъ навуfeа їезраилjтzнина, и4же не взS ў тебє2 сребрA, и3 ўжE нёсть навуfeй жи1въ, но ќмре.

16 И# бhсть є3гдA ўслhша ґхаaвъ, ћкw ўбіeнъ бhсть навуfeй їезраилjтzнинъ, и3 раздрA ри6зы сво‰ и3 њблечeсz во врeтище. И# бhсть по си1хъ, и3 востA и3 сни1де ґхаaвъ въ віногрaдъ навуfeа їезраилjтzнина наслёдити є3го2.

17 И# речE гDь ко и3ліи2 fесвjтzнину, гlz:

18 востaни и3 сни1ди на срётеніе ґхаaву царю2 ї}леву, и4же въ самарjи, сe бо, сeй въ віногрaдэ навуfeевэ, ћкw сни1де тaмw наслёдити є3го2:

19 и3 речeши є3мY, глаг0лz: си1це гlетъ гDь: понeже ты2 ўби1лъ є3си2 (навуfeа) и3 пріsлъ є3си2 въ наслёдіе (віногрaдъ є3гw2), сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь: на мёстэ, и3дёже полизaша свиніи6 и3 пси2 кр0вь є3гw2, тaмw поли1жутъ и3 кр0вь твою2, и3 блудни6цы и3змhютсz въ кр0ви твоeй.

20 И# речE ґхаaвъ ко и3ліи2: њбрёлъ ли є3си2 мS, врaже м0й; И# речE и3ліA: њбрэт0хъ: понeже ты2 всyе пр0данъ є3си2 сотвори1ти лукaвое пред8 гDемъ, во є4же разгнёвати є3го2:

21 си1це гlетъ гDь: сE, ѓзъ наведY на тS ѕл†z и3 попалю2 з†днzz тво‰, и3 и3скореню2 ґхаaвлz мочaщагосz къ стэнЁ, и3 содєржи1мыz и3 њстaвшихсz во ї}ли:

22 и3 предaмъ д0мъ тв0й ћкоже д0мъ їеровоaма сhна навaтова, и3 ћкоже д0мъ ваaсы сhна ґхjина, њ прогнёваніихъ, и4миже прогнёвалъ мS є3си2, и3 грёшити сотвори1лъ є3си2 ї}лz.

23 И# ко їезавeли речE гDь, гlz: пси2 снэдsтъ ю5 въ предгрaдіи їезраeлz:

24 ўмeршаго ґхаaвлz во грaдэ снэдsтъ пси2, и3 ўмeршаго є3гw2 на п0ли снэдsтъ пти6цы небє1сныz:

25 и3 въ суетЁ ты2 є3си2, ґхаaве, и4же пр0данъ бhсть сотвори1ти лукaвое пред8 гDемъ, ћкw преврати2 є3го2 їезавeль женA є3гw2.

26 И# њмерзи1сz ѕэлw2, є4же ходи1ти в8слёдъ мeрзостей, ±же сотвори2 ґморрeй, є3г0же и3стреби2 гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ.

27 И# бhсть є3гдA ўслhша ґхаaвъ словесA сі‰, ўмили1сz t лицA гDнz, и3 и3дsше плaчасz, и3 раздрA ри6зы сво‰, и3 препоsсасz врeтищемъ по тёлу своемY и3 пости1сz: и3 бЁ њблечeнъ во врeтище t днE, въ џньже ўби2 навуfeа їезраилjтzнина, и3 хождaше ск0рбенъ.

28 И# бhсть гlъ гDень рук0ю рабA є3гw2 и3ліи2 њ ґхаaвэ,

29 и3 речE гDь: ви1дэлъ ли є3си2, ћкw ўмили1сz ґхаaвъ t лицA моегw2; сегw2 рaди не наведY ѕлA во днeхъ є3гw2: но во днeхъ сhна є3гw2 наведY ѕло2 на д0мъ є3гw2.

 

Главa 22

1 И# сёде три2 лBта, и3 не бЁ брaни междY сmрjею и3 междY ї}лемъ.

2 И# бhсть въ лёто трeтіе, и3 сни1де їwсафaтъ цaрь їyдинъ къ царю2 ї}леву.

3 И# речE цaрь ї}левъ ко nтрокHмъ свои6мъ: вёсте ли, ћкw моS є4сть реммafа галаaдскаz, и3 мы2 молчи1мъ взsти ю5 t руки2 царS сmрjйска;

4 И# речE цaрь ї}левъ ко їwсафaту: взhдеши ли съ нaми въ реммafу галаaдскую на брaнь; И# речE їwсафaтъ: ћкоже ѓзъ, тaкожде и3 ты2: ћкоже лю1діе мои2, лю1діе твои2: ћкоже к0ни мои2, к0ни твои2.

5 И# речE їwсафaтъ цaрь їyдинъ къ царю2 ї}леву: вопроси1те u5бо днeсь гDа.

6 И# собрA цaрь ї}левъ вс‰ прор0ки ћкw четhреста мужeй, и3 речE цaрь и5мъ: взhду ли въ реммafу галаaдскую на брaнь, и3ли2 њстaвлю; И# рёша: взhди, ћкw даS предaстъ гDь въ рyки царє1вы.

7 И# речE їwсафaтъ къ царю2 ї}леву: нёсть ли здЁ прbр0ка гDнz, и3 вопроси1ли бhхомъ гDа и4мъ;

8 И# речE цaрь ї}левъ ко їwсафaту: є3щE є4сть є3ди1нъ мyжъ на вопрошeніе и4мъ гDа, и3 ѓзъ возненави1дэхъ є3го2, ћкw не глаг0летъ њ мнЁ д0брэ, но ѕл†z, міхeа сhнъ їемвлаaнь. И# речE цaрь їwсафaтъ їyдинъ: не глаг0ли, царю2, тaкw.

9 И# призвA цaрь ї}левъ скопцA є3ди1наго и3 речE: ск0рw и3ди2 по міхeю сhна їемвлаaнz.

10 Цaрь же ї}левъ и3 їwсафaтъ цaрь їyдинъ сэдsста кjйждо на прест0лэ своeмъ воwружeни во вратёхъ самарjйскихъ, и3 вси2 прор0цы прорицaху пред8 ни1ми.

11 И# сотвори2 себЁ седекjа сhнъ ханаaнь рогA жєлёзна и3 речE: тaкw гlетъ гDь: си1ми рогaми и3збодeши сmрjю, д0ндеже скончaетсz.

12 И# вси2 прор0цы прорицaху тaкw, глаг0люще: взhди въ реммafу галаaдскую, и3 настaвитъ тS, и3 предaстъ гDь въ рyцэ твои2 царS сmрjйскаго.

13 И# пос0лъ шeдъ призвaти міхeю, речE є3мY, глаг0лz: сE, нн7э вси2 прор0цы ўсты6 є3ди1ными глаг0лютъ дHбраz њ цари2, бyди u5бо и3 ты2 въ словесёхъ твои1хъ по словесeмъ є3ди1нагw t си1хъ и3 глаг0ли дHбраz.

14 И# речE міхeа: жи1въ гDь, ћкw ±же речeтъ гDь ко мнЁ, сі‰ возглаг0лю.

15 И# пріи1де ко царю2. И# речE є3мY цaрь: міхeе, взhду ли въ реммafу галаaдскую на брaнь, и3ли2 њстaвлю; И# речE є3мY: взhди, и3 бlгопоспэши1тъ гDь въ рyки царє1вы.

16 И# речE є3мY цaрь: є3щE ѓзъ двaжды заклинaю тS, да речeши и4стину пред8 гDемъ.

17 И# речE міхeа: не тaкw: ви1дэхъ всего2 ї}лz разсёzна по горaмъ ћкоже стадA, и5мже нёсть пaстырz: и3 речE гDь: не гDь ли си6мъ въ бGа; да возврати1тсz кjйждо въ д0мъ св0й съ ми1ромъ.

18 И# речE цaрь ї}левъ ко їwсафaту царю2 їyдину: не рёхъ ли тебЁ, ћкw не прори1четъ сeй ми2 дHбраz, но т0кмw ѕл†z;

19 И# речE міхeа: не тaкw: не ѓзъ: слhши гlъ гDень: не тaкw: ви1дэхъ гDа бGа ї}лева сэдsщаго на пrт0лэ своeмъ, и3 всE в0инство нбcное стоsше w4крестъ є3гw2 њдеснyю є3гw2 и3 њшyюю є3гw2:

20 и3 речE гDь: кто2 прельсти1тъ ґхаaва царS ї}лева, и3 взhдетъ и3 падeтъ въ реммafэ галаaдстэй; и3 речE сeй тaкw, и3 сeй тaкw:

21 и3 и3зhде дyхъ, и3 стA пред8 гDемъ, и3 речE: ѓзъ прельщY и5:

22 и3 речE къ немY гDь: въ чeмъ; и3 речE: и3зhду и3 бyду дyхъ лжи1въ во ўстёхъ всёхъ прорHкъ є3гw2: и3 речE: прельсти1ши и3 возм0жеши: и3зhди и3 сотвори2 тaкw:

23 и3 сE, нн7э дадE гDь дyхъ лжи1въ во ўстA всёхъ прорHкъ твои1хъ си1хъ, и3 гDь гlа на тS ѕл†z.

24 И# приступи2 седекjа сhнъ ханаaнь, и3 порази2 міхeю въ лицE и3 речE: каковhй сeй прeйде д¦ъ гDень t менє2, є4же глаг0лати въ тебЁ;

25 И# речE міхeа: сE, ты2 ќзриши въ дeнь w4нъ, є3гдA вни1деши въ л0жницу сокр0вища твоегw2, є4же скрhтисz тY.

26 И# речE цaрь ї}левъ: поими1те міхeю, и3 возврати1те є3го2 ко ґммHну кнsзю грaда и3 ко їwaсу сhну царeву,

27 и3 рцhте, да посaдzтъ є3го2 въ темни1цу, и3 да к0рмzтъ є3го2 хлёбомъ печaльнымъ и3 вод0ю печaльною, д0ндеже возвращyсz въ ми1рэ.

28 И# речE міхeа: ѓще возвращazсz возврати1шисz въ ми1рэ, то2 не гlа гDь мн0ю. И# речE: слhшите, лю1діе вси2.

29 И# взhде цaрь ї}левъ и3 їwсафaтъ цaрь їyдинъ съ ни1мъ въ реммafу галаaдскую.

30 И# речE цaрь ї}левъ ко їwсафaту царю2 їyдину: прикрhй мS, и3 вни1ду въ сёчь, и3 ты2 њблецhсz въ ри1зу мою2. И# прикрhсz цaрь ї}левъ и3 вни1де въ сёчь.

31 Цaрь же сЂрскій заповёда кнzзє1мъ колесни1цъ свои1хъ три1десzтимъ и3 двyмъ, глаг0лz: не бjйтесz ни съ вели1кимъ ни съ мaлымъ, но т0кмw съ царeмъ ї}левымъ є3ди1нымъ.

32 И# бhсть є3гдA ўзрёша воевHды колесни1цъ їwсафaта царS їyдина, и3 рёша: ви1дитсz цaрь ї}левъ сeй. И# њбступи1ша є3го2 є4же срази1тисz съ ни1мъ: и3 возопи2 їwсафaтъ.

33 И# бhсть є3гдA ўзрёша воевHды колесни1цъ, ћкw нёсть цaрь ї}левъ т0й, и3 возврати1шасz t негw2:

34 и3 налzчE лyкъ є3ди1нъ мyжъ примётнw, и3 порази2 царS ї}лева междY лeгкимъ и3 щит0мъ. И# речE (цaрь) всaднику своемY: њбрати2 рyки тво‰, и3 и3зведи1 мz t брaни, ћкw ћзвенъ є4смь.

35 И# ўмн0жисz брaнь въ т0й дeнь, и3 цaрь бЁ стоS на колесни1цэ проти1ву сmрjанъ t ќтра дaже до вeчера, и3 ліsшесz кр0вь и3з8 ћзвы въ нёдра колесни1цы, и3 ќмре въ вeчеръ, и3 и3зливaшесz кр0вь t ћзвы дaже до нёдръ колесни1цы.

36 И# стA проповёдникъ њ зaпадэ с0лнца, глаг0лz: кjйждо вaсъ да и4детъ во св0й грaдъ и3 во свою2 зeмлю, ћкw ќмре цaрь.

37 И# пріид0ша въ самарjю, и3 погреб0ша въ самарjи царS.

38 И# њмhша кр0вь съ колесни1цы на и3ст0чницэ самарjйстэмъ, и3 полизaша свиніи6 и3 пси2 кр0вь є3гw2, и3 блудни6цы и3змhшасz въ кр0ви є3гw2, по гlу гDню, є3г0же гlа.

39 ПрHчаz же словeсъ ґхаaвлихъ, и3 вс‰ ±же сотвори2, и3 хрaмъ слон0вый, є3г0же создA, и3 вс‰ грaды, ±же сотвори2, не сe ли, сі‰ пи6сана бhша въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;

40 И# ќспе ґхаaвъ со nтцы6 свои1ми, и3 воцари1сz nхозjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

41 И# їwсафaтъ сhнъ ѓсы воцари1сz над8 їyдою въ четвeртое лёто ґхаaва царS ї}лева.

42 Їwсафaтъ сhнъ три1десzти пzти2 лётъ (бЁ), є3гдA начA цaрствовати, и3 двaдесzть пsть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 ґзувA, дщи2 салаjлz.

43 И# хождaше по всBмъ путє1мъ ѓсы nтцA своегw2, не ўклони1сz t негw2, творS прaвое пред8 nчи1ма гDнима, т0кмw выс0кихъ не разори2: є3щE лю1діе жрsху и3 кадsху на выс0кихъ.

44 И# ўмири1сz їwсафaтъ съ царeмъ ї}левымъ.

45 ПрHчаz же словeсъ їwсафaтовыхъ, и3 си6лы є3гw2, є3ли6ка сотвори2, не сe ли, пи6сана сyть въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;

46 И# пр0чее мeрзости, є4же њстaсz во дни6 ѓсы nтцA є3гw2, tS t земли2.

47 И# царS не бЁ во є3дHмэ постaвленнагw.

48 Цaрь же їwсафaтъ сотвори2 корабли6 fарс‡йскіz, є4же и3ти2 во њфи1ръ по злaто, но не поид0ша, занE сокруши1шасz корабли6 во ґсеHнъ-гавeрэ.

49 ТогдA речE nхозjа сhнъ ґхаaвль ко їwсафaту: да и4дутъ раби2 мои2 съ рабы6 твои1ми въ кораблeхъ. И# не восхотЁ їwсафaтъ.

50 И# ќмре їwсафaтъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть ў nтє1цъ свои1хъ во грaдэ давjда nтцA своегw2. И# воцари1сz їwрaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

51 И# nхозjа сhнъ ґхаaвовъ воцари1сz над8 ї}лемъ въ самарjи, въ лёто седмоенaдесzть їwсафaта царS їyдина, и3 цaрствова над8 ї}лемъ въ самарjи лBта двA,

52 и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ, и3 начA ходи1ти по путє1мъ nтцA своегw2 ґхаaва и3 по пути2 їезавeли мaтере своеS, и3 во грэсёхъ д0му їеровоaма сhна навaтова, и4же введE во грёхъ ї}лz:

53 и3 пораб0та ваaлу, и3 поклони1сz є3мY, и3 разгнёва гDа бGа ї}лева, по всBмъ бhвшымъ прeжде є3гw2.

 

 


Система Orphus Заметили ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter


<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>