<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>


См. также: Книга пророка Иеремии
(русский гражданский шрифт)

ПОИСК ФОРУМ

 

 

Ветхий Завет

Библия, церковнославянский язык

 

Главы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

 

Кни1га прор0ка їеремjи

Главa 1

1 Сл0во б9іе, є4же бhсть ко їеремjи сhну хелкjеву t свzщє1нникъ, и4же њбитaше во ґнаfHfэ, въ земли2 веніамjновэ,

2 ћкоже бhсть сл0во гDне къ немY, во дни6 їwсjи сhна ґмHса царS їyдина, въ третіенaдесzть лёто цaрства є3гw2,

3 и3 бhсть во дни6 їwакjма сhна їwсjи царS їyдина, дaже до первагwнaдесzть лёта седекjи сhна їwсjи царS їyдина, дaже до плэнeніz їеrли1мскагw въ мцcъ пsтый.

4 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

5 прeжде нeже мнЁ создaти тS во чрeвэ, познaхъ тS, и3 прeжде нeже и3зhти тебЁ и3з8 ложeснъ, њс™и1хъ тS, прbр0ка во kзhки постaвихъ тS.

6 И# рек0хъ: q, сhй вLко гDи, сE, не вёмъ глаг0лати, ћкw џтрокъ ѓзъ є4смь.

7 И# речE гDь ко мнЁ: не глаг0ли, ћкw џтрокъ ѓзъ є4смь, и4бо ко всBмъ, къ ни6мже послю1 тz, п0йдеши, и3 вс‰, є3ли6ка повелю2 тебЁ, возглаг0леши:

8 не ўб0йсz t лицA и4хъ, ћкw съ тоб0ю ѓзъ є4смь, є4же и3збaвити тS, гlетъ гDь.

9 И# прострE гDь рyку свою2 ко мнЁ и3 прикоснyсz ўстHмъ мои6мъ, и3 речE гDь ко мнЁ: сE, дaхъ словесA мо‰ во ўстA тво‰:

10 сE, постaвихъ тS днeсь над8 kзы6ки и3 над8 цaрствы, да и3скорени1ши и3 разори1ши, и3 расточи1ши и3 разруши1ши, и3 пaки сози1ждеши и3 насади1ши.

11 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz: чт0 ты ви1диши, їеремjе; И# рек0хъ: жeзлъ nрёховый (ѓзъ ви1жду).

12 И# речE гDь ко мнЁ: блaгw ви1дэлъ є3си2, понeже бдёхъ ѓзъ над8 словесы2 мои1ми, є4же сотвори1ти |.

13 И# бhсть сл0во гDне втори1цею ко мнЁ гlz: чт0 ты ви1диши; И# рек0хъ: кон0бъ поджигaемый (ѓзъ ви1жду) и3 лицE є3гw2 t лицA сёвера.

14 И# речE гDь ко мнЁ: t лицA сёвера возгорsтсz ѕл†z на всёхъ њбитaющихъ на земли2,

15 занE сE, ѓзъ созовY вс‰ ц†рства зємнaz t сёвера, речE гDь: и3 пріи1дутъ и3 постaвzтъ кjйждо прест0лъ св0й въ преддвeріихъ врaтъ їеrли1мскихъ и3 на всёхъ стэнaхъ w4крестъ є3гw2 и3 на всёхъ градёхъ їyдиныхъ:

16 и3 возгlю къ ни6мъ съ суд0мъ њ всsцэй ѕл0бэ и4хъ, кaкw њстaвиша мS и3 пожр0ша богHмъ чужди6мъ и3 поклони1шасz дэлHмъ рyкъ свои1хъ.

17 Тh же препоsши чрє1сла тво‰, и3 востaни и3 глаг0ли къ ни6мъ вс‰, є3ли6ка заповёдаю тебЁ: не ўб0йсz t лицA и4хъ, нижE ўстраши1сz пред8 ни1ми, ћкw съ тоб0ю є4смь, є4же и3збaвити тS, гlетъ гDь:

18 сE, положи1хъ тS днeсь ѓки грaдъ твeрдъ и3 въ ст0лпъ желёзный, и3 ѓки стёну мёдzну, крёпку всBмъ царє1мъ ї{динымъ и3 кнzзє1мъ є3гw2, и3 свzщeнникwмъ є3гw2 и3 лю1демъ земли2:

19 и3 рaтовати бyдутъ на тS и3 не прем0гутъ тS, понeже съ тоб0ю ѓзъ є4смь, да и3збaвлю тS, речE гDь.

 

Главa 2

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ глаг0лющее: и3ди2 и3 вопjй во ќшы їеrли1му, рекjй: сі‰ гlетъ гDь:

2 помzнyхъ ми1лость ю4ности твоеS и3 люб0вь совершeнства [Е#вр.: њбручeніz.] твоегw2, є3гдA послёдовалъ є3си2 въ пустhни ненасёzннэй с™0му ї}леву, гlетъ гDь.

3 С™ъ ї}ль гDеви, начaтокъ плодHвъ є3гw2: вси2 поzдaющіи є3го2 согрэшaтъ, ѕл†z пріи1дутъ на ни1хъ, речE гDь.

4 Ўслhшите сл0во гDне, д0ме їaкwвль и3 вс‰ племенA д0му ї}лева.

5 Сі‰ гlетъ гDь: к0е њбрэт0ша nтцы2 вaши во мнЁ погрэшeніе, ћкw ўдали1шасz t менє2 и3 ходи1ша в8слёдъ сyетныхъ и3 њсуети1шасz,

6 и3 не рек0ша: гдё є3сть гDь, и3зведhй нaсъ t земли2 є3гЂпетскіz, преведhй нaсъ по пустhни, по земли2 неwбитaннэй и3 непрох0днэй, по земли2 безв0днэй и3 непл0днэй, по земли2, по нeйже не ходи1лъ мyжъ никогдaже и3 не њбитaлъ человёкъ тaмw;

7 И# введ0хъ вaсъ въ зeмлю карми1лъ, да снёсте плоды2 є3гw2 и3 благ†z тогw2: и3 внид0сте, и3 њскверни1ли є3стE зeмлю мою2, и3 достоsніе моE постaвили є3стE въ мeрзость.

8 Свzщeнницы не рек0ша: гдЁ є4сть гDь; и3 держaщіи зак0нъ не вёдэша мS, и3 пaстыріе нечeствоваша на мS, и3 прор0цы прор0чествоваша въ ваaла и3 јдwлwмъ послёдоваша.

9 Сегw2 рaди є3щE суд0мъ прётисz и4мамъ съ вaми, речE гDь, и3 съ сы6ны вaшими препрю1сz.

10 Тогw2 рaди пріиди1те во џстровы хеттjмъ и3 ви1дите, и3 въ кидaръ посли1те и3 разсмотри1те прилёжнw и3 ви1дите, ѓще сотворє1на бhша такwвaz;

11 ѓще премэни1ша kзhцы б0ги сво‰, и3 тjи не сyть б0зи; лю1діе же мои2 премэни1ша слaву свою2 на то2, t негHже не ўп0льзуютсz.

12 Ўжасeсz нб7о њ сeмъ и3 вострепетA попремн0гу ѕэлw2, гlетъ гDь.

13 Двa бо ѕл† сотвори1ша лю1діе мои2: менE њстaвиша и3ст0чника воды2 жи1вы, и3 и3скопaша себЁ кладенцы2 сокрушє1ныz, и5же не возм0гутъ воды2 содержaти.

14 Е#дA рaбъ є4сть ї}ль, и3ли2 домочaдецъ є4сть; вскyю бhсть въ плэнeніе;

15 На него2 рыкaша льв0ве и3 и3здaша глaсъ св0й, и5же постaвиша зeмлю є3гw2 въ пустhню, и3 грaды є3гw2 сожжeни сyть, є4же не њбитaти въ ни1хъ.

16 И# сhнове мемфjса и3 тафны2 познaша тS и3 поругaшасz тебЁ.

17 Не сі‰ ли сотвори2 тебЁ то2, ћкw њстaвилъ є3си2 менE; гlетъ гDь бGъ тв0й.

18 И# нн7э что2 тебЁ и3 пути6 є3гЂпетскому, є4же пи1ти в0ду геHнскую [Е#вр.: мyтну.], и3 что2 тебЁ и3 пути6 ґссmрjйскому, да піeши в0ду рёчную;

19 Накaжетъ тS tступлeніе твоE, и3 ѕл0ба твоS њбличи1тъ тS: и3 ўвёждь и3 ви1ждь, ћкw ѕло2 и3 г0рько ти2 є4сть, є4же њстaвити мS, гlетъ гDь бGъ тв0й: и3 не бlговоли1хъ њ тебЁ, гlетъ гDь бGъ тв0й.

20 Понeже t вёка сокруши1лъ є3си2 и4го твоE и3 растерзaлъ є3си2 ќзы тво‰ и3 рeклъ є3си2: не и4мамъ тебЁ служи1ти, но пойдY на всsкій х0лмъ выс0кій и3 под8 всsкимъ дрeвомъ ли1ственнымъ тaмw разлію1сz въ блудЁ моeмъ.

21 Ѓзъ же насади1хъ тS віногрaдъ плодон0сенъ, вeсь и4стиненъ: кaкw преврати1лсz є3си2 въ г0ресть, віногрaдъ чуждjй;

22 Ѓще ўмhешисz нjтромъ и3 ўмн0жиши себЁ травы2 борjfовы, пор0ченъ є3си2 во беззак0ніихъ твои1хъ предо мн0ю, речE гDь бGъ.

23 Кaкw речeши: не њскверни1хсz и3 в8слёдъ ваaла не ходи1хъ; ви1ждь пути6 тво‰ на мёстэ многогр0бищнэмъ и3 ўвёждь, что2 сотвори1лъ є3си2. Въ вeчеръ глaсъ є3гw2 рыдaше,

24 пути6 сво‰ разшири2 на в0ды пусты6нныz, въ п0хотехъ души2 своеS вётромъ ношaшесz, прeданъ бhсть, кто2 њбрати1тъ є3го2; вси2 и4щущіи є3гw2 не ўтрудsтсz, во смирeніи є3гw2 њбрsщутъ є3го2.

25 Tврати2 н0гу твою2 t пути2 стр0потна и3 гортaнь тв0й t жaжди. И# речE: возмужaюсz, ћкw возлюби2 чужди1хъ и3 в8слёдъ и4хъ хождaше.

26 Ћкоже стhдъ тaтю, є3гдA ћтъ бyдетъ, тaкw постыдsтсz сhнове ї}лєвы, тjи и3 цaріе и4хъ, и3 нач†лницы и4хъ и3 свzщeнницы и4хъ и3 прор0цы и4хъ.

27 Дрeву рек0ша: ћкw nтeцъ м0й є3си2 ты2: и3 кaмени: тh мz роди1лъ є3си2: и3 њбрати1ша ко мнЁ хребты2, ґ не ли1ца сво‰: и3 во врeмz њѕлоблeніz своегw2 рекyтъ: востaни и3 и3збaви нaсъ.

28 И# гдЁ сyть б0зи твои2, ±же сотвори1лъ є3си2 тебЁ; да востaнутъ и3 и3збaвzтъ тS во врeмz њѕлоблeніz твоегw2: по числy бо градHвъ твои1хъ бhша б0зи твои2, їyдо, и3 по числY путjй їеrли1мскихъ жрsху ваaлу.

29 Вскyю глаг0лете ко мнЁ; вси2 вы2 нечeствовасте и3 вси2 вы2 беззак0нновасте ко мнЁ, гlетъ гDь.

30 Всyе порази1хъ ч†да в†ша, наказaніz не пріsсте, мeчь поzдE прор0ки вaшz, ѓки лeвъ погублszй, и3 не ўбоsстесz.

31 Слhшите сл0во гDне, тaкw гlетъ гDь: є3дA пустhнz бhхъ ї}лю, и3ли2 землS непл0дна; вскyю рёша лю1діе мои2: њбладaеми не бyдемъ и3 пот0мъ не пріи1демъ къ тебЁ;

32 Е#дA забyдетъ невёста красотY свою2, и3 дёва мwни1ста пeрсій свои1хъ; лю1діе же мои2 забhша менE дни6 безчи1слєнны.

33 Что2 є3щE добро2 ўхи1триши на путeхъ твои1хъ, є4же взыскaти любвE; Не тaкw: но и3 ты2 лукaвновала є3си2, є4же њскверни1ти пути6 тво‰,

34 и3 въ рукaхъ твои1хъ њбрётесz кр0вь дyшъ (ўб0гихъ) непови1нныхъ: не въ р0вэхъ њбрэт0хъ и5хъ, но во всsцэй дубрaвэ.

35 И# реклA є3си2: непови1нна є4смь, но да tврати1тсz ћрость твоS t менє2. СE, ѓзъ суждyсz съ тоб0ю, внегдA рещи2 тебЁ: не согрэши1хъ:

36 понeже презрёла є3си2 ѕэлw2, є4же повтори1ти пути6 тво‰: и3 t є3гЂпта постыди1шисz, ћкоже постыдёна є3си2 t ґссyра:

37 ћкw и3 tтyду и3зhдеши, и3 рyцэ твои2 на главЁ твоeй: ћкw tри1ну гDь надёzніе твоE, и3 не благопоспэши1тсz тебЁ въ нeмъ.

 

Главa 3

1 Ѓще tпyститъ мyжъ женY свою2, и3 tи1детъ t негw2 и3 бyдетъ мyжу и3н0му, є3дA возвращaющисz возврати1тсz къ немY пaки; є3дA непор0чна бyдетъ и3 неwсквернeна женA тA; Тh же соблуди1ла є3си2 съ пaстырьми мн0гими, и3 возвращaласz є3си2 [Е#вр.: nбaче њбрати1сz.] ко мнЁ, гlетъ гDь.

2 Воздви1гни џчи твои2 на правотY и3 ви1ждь, гдЁ не смэси1ласz є3си2; На путeхъ сидёла є3си2 ѓки врaна њс0бzщаzсz и3 њскверни1ла є3си2 зeмлю въ любодэsніихъ и3 въ лукaвствэхъ твои1хъ,

3 и3 и3мёла є3си2 пaстырей мн0гихъ въ претыкaніе себЁ [Е#вр.: сеS рaди вины2 ўдє1ржаны сyть к†пли дождє1вныz, и3 д0ждь вечeрній не бhсть.]: лицE жены2 блудни1цы бhсть тебЁ, не хотёла є3си2 постыдётисz ко всBмъ.

4 Не ѓки ли д0момъ менE нареклA є3си2 и3 nц7eмъ и3 вождeмъ дёвства твоегw2;

5 є3дA пребyдетъ во вёкъ, и3ли2 сохрани1тсz въ побёду; Сі‰ глаг0лала є3си2, и3 сотвори1ла є3си2 ѕл†z, и3 возмоглA є3си2.

6 И# речE гDь ко мнЁ во дни6 їwсjи царS: ви1дэлъ ли є3си2, ±же сотвори1 ми д0мъ ї}левъ; поид0ша на всsку г0ру выс0ку и3 под8 всsко дрeво ли1ствzно и3 соблуди1ша тaмw.

7 И# рек0хъ по внегдA прелюбодёйствовати є3мY во всёхъ си1хъ: ко мнЁ њбрати1сz. И# не њбрати1сz. И# ви1дэ преступлeніе є3гw2 престyпница їудeа сестрA є3гw2.

8 И# ви1дэхъ, ћкw t всёхъ (и3з8wбличeнъ є4сть), въ ни1хже ћтъ бhсть, въ ни1хже любодёйствова д0мъ ї}левъ: сегw2 рaди tпусти1хъ и5 и3 дaхъ є3мY кни1гу распyстную въ рyцэ є3гw2. Nбaче не ўбоsсz престyпница їудeа (сестрA є3гw2), но и4де и3 соблуди1ла є4сть и3 тA:

9 и3 бhсть ни во что2 блyдъ є3S, и3 њскверни2 зeмлю, и3 соблуди1ла є4сть съ кaменемъ и3 со дрeвомъ.

10 И# во всёхъ си1хъ не њбрати1сz ко мнЁ престyпница сестрA є3S їудeа t всегw2 сeрдца своегw2, но во лжи2, речE гDь.

11 И# речE гDь ко мнЁ: њправдA дyшу свою2 tстyпница ї}ль, пaче престyпницы їудeи:

12 и3ди2, и3 прочти2 словесA т† къ сёверу, и3 речeши: њбрати1сz ко мнЁ, д0ме ї}левъ, речE гDь: и3 не ўтверждY лицA моегw2 на вaсъ, ћкw млcтивъ ѓзъ є4смь, речE гDь, и3 не прогнёваюсz на вы2 во вёки.

13 Nбaче вёждь беззак0ніе твоE, ћкw въ гDа бGа твоего2 преступи1ла є3си2, и3 расточи1ла є3си2 пути6 тво‰ чужди6мъ под8 всsкимъ дрeвомъ ли1ствzнымъ, глaса же моегw2 не послyшала є3си2, речE гDь.

14 Њбрати1тесz, сhнове tступи1вшіи, гlетъ гDь: ћкw ѓзъ воз8wбладaю вaми и3 поимy вы є3ди1наго t грaда и3 двyхъ t плeмене, и3 введY вaсъ въ сіHнъ

15 и3 дaмъ вaмъ п†стыри по с®цу моемY, и3 ўпасyтъ вaсъ рaзумомъ и3 ўчeніемъ.

16 И# бyдетъ, є3гдA ўмн0житесz и3 возрастeте на земли2, гlетъ гDь, во дни6 w4ны не рекyтъ ктомY: ківHтъ завёта с™aгw ї}лева: не взhдетъ на сeрдце, ни воспомzнeтсz, нижE посэти1тсz, нижE сотвори1тсz ктомY.

17 Во дни6 w4ны нарекyтъ їеrли1ма пrт0лъ гDень, и3 соберyтсz къ немY вси2 kзhцы во и4мz гDне во їеrли1мъ, и3 не п0йдутъ ктомY в8слёдъ похотeй сeрдца своегw2 ѕлёйшагw.

18 Во днeхъ тёхъ пріи1детъ д0мъ їyдинъ ко д0му ї}леву, и3 п0йдутъ вкyпэ t земли2 сёверныz и3 t всёхъ стрaнъ къ земли2, ю4же дaхъ въ наслёдіе nтцє1мъ и4хъ.

19 Ѓзъ же рёхъ: да бyдетъ, гDи, ћкw положy тz въ ч†да и3 дaмъ тебЁ зeмлю и3збрaнную, достоsніе бGа вседержи1телz kзhкwвъ: и3 рек0хъ: nц7eмъ наречeте мS и3 t менє2 не tвратитeсz.

20 Nбaче ћкоже tвергaетсz женA сожи1телz своегw2, тaкw tвeржесz t менє2 д0мъ ї}левъ, речE гDь.

21 Глaсъ и3з8 ўстeнъ слhшанъ бhсть плaча и3 молeніz сынHвъ ї}левыхъ, ћкw беззак0нноваша въ путeхъ свои1хъ, забhша гDа бGа с™aго своего2.

22 Возврати1тесz, сhнове возвращaющіисz, и3 и3сцэлю2 сокрушє1ніz в†ша. СE, раби2 мы2 бyдемъ тебЁ, тh бо є3си2 гDь бGъ нaшъ.

23 И$стиннw лжи1ви бhша х0лми и3 мн0жество г0ръ, т0кмw гDемъ бGомъ нaшимъ спcніе ї}лево.

24 Стyдъ же поzдE труды2 nтє1цъ нaшихъ, t ю4ности нaшеz, џвцы и4хъ и3 телцы2 и4хъ, и3 сhны и4хъ и3 дщє1ри и4хъ.

25 Ўснyхомъ въ постыдёніи нaшемъ, и3 покры2 нaсъ безчeстіе нaше, ћкw гDу бGу нaшему согрэши1хомъ, мы2 и3 nтцы2 нaши, t ю4ности нaшеz дaже до сегw2 днE, и3 не послyшахомъ глaса гDа бGа нaшегw.

 

Главa 4

1 Ѓще њбрати1шисz, ї}лю, гlетъ гDь, ко мнЁ њбрати1сz: и3 ѓще tи1меши мeрзwсти тво‰ t ќстъ твои1хъ, и3 t лицA моегw2 ўбои1шисz,

2 и3 кленeшисz, живeтъ гDь, во и4стинэ и3 въ судЁ и3 въ прaвдэ, и3 благословsтъ въ нeмъ kзhцы и3 въ нeмъ восхвaлzтъ бGа во їеrли1мэ.

3 Сі‰ бо гlетъ гDь мужє1мъ ї{динымъ и3 њбитaтелємъ їеrли6млимъ: понови1те себЁ полS и3 не сёйте на тeрніи:

4 њбрёжитесz бGу вaшему и3 њбрёжите жестосeрдіе вaше, мyжіе ї{дины и3 њбитaющіи во їеrли1мэ, да не и3зhдетъ ћкw џгнь ћрость моS, и3 возгори1тсz, и3 не бyдетъ ўгашazй, рaди лукaвства начинaній вaшихъ.

5 Возвэсти1те во їудeи, и3 да ўслhшитсz во їеrли1мэ: глаг0лите, восп0йте труб0ю на земли2, возопjйте ѕэлw2 и3 рцhте: собери1тесz, и3 вни1демъ во грaды твє1рды.

6 Воздви1гше (знaменіе) бэжи1те въ сіHнъ, потщи1тесz, не ст0йте, ћкw ѕл†z ѓзъ навождY t сёвера и3 сотрeніе вели1ко.

7 Взhде лeвъ t л0жа своегw2, и3 погублszй kзhки воздви1жесz и3 и3зhде t мёста своегw2, да положи1тъ зeмлю твою2 въ пустhню, и3 грaди твои2 разорsтсz, њстaвшіи без8 њбитaтелей.

8 Њ си1хъ препоsшитесz во врє1тища и3 плaчите и3 рыдaйте, ћкw не tврати1сz гнёвъ ћрости гDни t вaсъ.

9 И# бyдетъ въ дeнь т0й, гlетъ гDь, поги1бнетъ сeрдце царeво и3 сeрдце начaлникwвъ, и3 свzщeнницы ўжaснутсz, и3 прор0цы ўдивsтсz.

10 И# рек0хъ: q, вLко гDи, є3дA њбольсти1лъ є3си2 лю1ди сі‰ и3 їеrли1ма, рекjй: ми1ръ бyдетъ вaмъ; и3 сE, пр0йде мeчь дaже до души2 и4хъ.

11 Во врeмz џно речeтсz лю1демъ си6мъ и3 їеrли1му: дyхъ заблуждeніz въ пустhни, пyть дщeре людjй мои1хъ, не ко њчищeнію, нижE во с™0е:

12 дyхъ и3сполнeніz t си1хъ пріи1детъ мнЁ, и3 нн7э ѓзъ возгlю суды2 мо‰ къ ни6мъ.

13 СE, ћкw w4блакъ взhдетъ, и3 ћкw ви1хрь колєсни1цы є3гw2, быстрёе nрлHвъ к0ни є3гw2: г0ре нaмъ, ћкw бёдствуемъ.

14 Њмhй t лукaвства сeрдце твоE, їеrли1ме, да спасeшисz: док0лэ бyдутъ въ тебЁ помышлє1ніz бёдъ твои1хъ;

15 Глaсъ бо возвэщaющагw t дaна пріи1детъ, и3 слы6шана бyдетъ болёзнь t горы2 є3фрeмли.

16 Рцhте kзhкwмъ: сE, пріид0ша: возвэсти1те во їеrли1мэ: полцы2 и4дутъ t земли2 дaльніz и3 дaша на грaды ї{дины глaсъ св0й,

17 ѓки стрaжы сeлніи бhша над8 ни1мъ w4крестъ: ћкw пренебрeглъ мS є3си2, гlетъ гDь.

18 Пути6 тво‰ и3 начин†ніz тво‰ сотвори1ша тебЁ сі‰: сіE лукaвство твоE, понeже г0рько, ћкw прикоснyсz сeрдцу твоемY.

19 Чрeво моE, чрeво моE боли1тъ мнЁ, и3 ч{вства сeрдца моегw2, смущaетсz душA моS, терзaетсz сeрдце моE: не ўмолчY, ћкw глaсъ трубы2 ўслhшала душA моS, в0пль рaти и3 бэды2:

20 сотрeніе (на сотрeніе) призывaетсz, понeже њпустёла всS землS, внезaпу њпустЁ жили1ще моE, расторг0шасz к0жы мо‰.

21 Док0лэ зрёти и4мамъ бэжaщихъ, слhшащь глaсы тр{бныz;

22 Понeже вождeве людjй мои1хъ менE не познaша: сhнове бyіи сyть и3 безyмни, мyдри сyть, є4же твори1ти ѕл†z, блaго же твори1ти не познaша.

23 Воззрёхъ на зeмлю, и3 сE, ничт0же, и3 на нeбо, и3 не бЁ свёта є3гw2.

24 Ви1дэхъ г0ры, и3 трепетaху, и3 вси2 х0лми возмути1шасz.

25 Воззрёхъ, и3 сE, не бЁ человёка, и3 вс‰ пти6цы небє1сныz ўжасaхусz.

26 Ви1дэхъ, и3 сE, карми1лъ пyстъ, и3 вси2 грaди сожжeни nгнeмъ t лицA гDнz, и3 t лицA гнёва ћрости є3гw2 погиб0ша.

27 Сі‰ гlетъ гDь: пустA бyдетъ всS землS, скончaніz же не сотворю2.

28 Њ си1хъ да плaчетъ землS, и3 да помрачи1тсz нeбо свhше: понeже гlахъ, и3 не раскaюсz: ўстреми1хсz, и3 не tвращyсz t негw2.

29 T глaса kздsщихъ и3 напрzжeнна лyка побэжE всsка странA: внид0ша въ разсBлины и3 въ дубр†вы сокрhшасz и3 на кaменіе взыд0ша: вси2 грaди њстaвлени сyть, не њбитaетъ въ ни1хъ человёкъ.

30 Тh же, запустёлаz, что2 сотвори1ши; ѓще њблечeшисz во багрzни1цу и3 ўкраси1шисz мони1сты златhми, ѓще намaжеши стjвіемъ џчи твои2, всyе ўкрашeніе твоE: tри1нуша тS любHвницы твои2, души2 твоеS и4щутъ.

31 Глaсъ бо ћкw родsщіz слhшахъ стенaніz твоегw2: ѓки первородsщіz глaсъ дщeре сіHни и3стaетъ, и3 њпyститъ рyцэ свои2: г0ре мнЁ, ћкw и3счезaетъ душA моS над8 ўбіeнными.

 

Главa 5

1 Њбыди1те пути6 їеrли6мскіz и3 воззри1те, и3 познaйте и3 поищи1те на ст0гнахъ є3гw2, ѓще њбрsщете мyжа творsщаго сyдъ и3 и4щуща вёры: и3 млcрдъ бyду є3мY, гlетъ гDь.

2 Живeтъ гDь, глаг0лютъ, сегw2 рaди не во лжaхъ ли кленyтсz;

3 ГDи, џчи твои2 (зрsтъ) на вёру: би1лъ є3си2 и5хъ, и3 не поболёша, сокруши1лъ є3си2 и5хъ, и3 не восхотёша пріsти наказaніz: њжесточи1ша ли1ца сво‰ пaче кaмене и3 не хотёша њбрати1тисz.

4 Ѓзъ же рёхъ: нeгли ўб0зи сyть (и3 бyіи), тогw2 рaди не возмог0ша, ћкw не ўвёдаша пути2 гDнz и3 судA бGа своегw2.

5 ПойдY ко держ†внымъ и3 возглаг0лю и5мъ, тjи бо познaша пyть гDень и3 сyдъ бGа своегw2. И# сE, є3динодyшнw сjи сокруши1ша и4го, расторг0ша ќзы.

6 Сегw2 рaди порази2 и5хъ лeвъ t дубрaвы, и3 в0лкъ дaже до домHвъ погуби2 и5хъ, и3 рhсь бдsше над8 градaми и4хъ: вси2 и3сходsщіи t ни1хъ бyдутъ ћти, ћкw ўмн0жиша нечє1стіz сво‰, ўкрэпи1шасz во tвращeніихъ свои1хъ.

7 Њ чeмъ t си1хъ млcрдъ бyду тебЁ; сhнове твои2 њстaвиша мS и3 клsшасz тёми, и5же не сyть б0зи: насhтихъ и5хъ, и3 прелюбодёйствоваша и3 въ домёхъ блудни1цъ њбитaша,

8 к0ни женонеи1стовни сотвори1шасz, кjйждо ко женЁ и4скреннzгw своегw2 ржaше.

9 Е#дA t си1хъ не посэщY; речE гDь: и3ли2 kзhку сицев0му не мсти1тъ дш7A моS;

10 Взhдите на стёны є3гw2 и3 разори1те, њкончaніz же не сотвори1те: њстaвите подпHры є3гw2, ћкw гDни сyть.

11 Преступлeніемъ бо преступи1лъ є4сть на мS д0мъ ї}левъ и3 д0мъ їyдинъ, гlетъ гDь.

12 Солгaша гDу своемY и3 рек0ша: не сyть сі‰, нижE пріи1дутъ на нaсъ ѕл†z, и3 мечA и3 глaда не ќзримъ:

13 прор0цы нaши бhша на вётръ, и3 сл0во гDне не бЁ въ ни1хъ, тaкw бyдетъ и5мъ.

14 Сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь си1лъ: занeже глаг0лали є3стE сл0во сіE, сE, ѓзъ даю2 словесA мо‰ во ўстA тво‰ џгнь, и3 лю1ди сі‰ древA, и3 поsстъ и4хъ.

15 СE, ѓзъ наведY на вaсъ kзhкъ и3здалeча, д0ме ї}левъ, речE гDь, kзhкъ си1льный, kзhкъ стaрый, є3гHже љзhка не ўвёси, (ни ўразумёеши, что2 глаг0летъ):

16 тyлъ є3гw2 ћкw гр0бъ tвeрстъ, вси2 крёпцыи и3 поzдsтъ жaтву вaшу

17 и3 хлёбы вaшz, и3 поzдsтъ сынHвъ вaшихъ и3 дщeрей вaшихъ, и3 снэдsтъ nвeцъ вaшихъ и3 телцє1въ вaшихъ, и3 поzдsтъ віногрaды вaшz и3 смHкви вaшz и3 м†сличіz в†ша, и3 сокрушaтъ грaды вaшz твє1рдыz, на ни1хже вы2 ўповaсте, мечeмъ.

18 Nбaче во днeхъ џнэхъ, гlетъ гDь бGъ тв0й, не сотворю2 вaсъ во и3стреблeніе.

19 И# бyдетъ, є3гдA речeте: почто2 сотвори2 гDь бGъ нaшъ нaмъ сі‰ вс‰; И# речeши къ ни6мъ: ћкw њстaвисте мS и3 послужи1сте богHмъ чужди6мъ въ земли2 вaшей, тaкw послyжите богHмъ чужди6мъ въ земли2 не вaшей.

20 Возвэсти1те сі‰ д0му їaкwвлю и3 слhшано сотвори1те въ домY їyдинэ (рекyще):

21 слhшите сі‰, лю1діе бyіи и3 не и3мyщіи сeрдца, и5же, и3мёюще џчи, не ви1дите, и3 ќшы, и3 не слhшите:

22 менє1 ли не ўбоитeсz; речE гDь: и3ли2 t лицA моегw2 не ўстыдитeсz; и4же положи1хъ пес0къ предёлъ м0рю, зaповэдь вёчну, и3 не превзhдетъ є3гw2, и3 возмути1тсz и3 не возм0жетъ: и3 возшумsтъ вHлны є3гw2, и3 не прeйдутъ тогw2.

23 Лю1демъ же си6мъ бhсть сeрдце непослyшно и3 непокори1во, и3 ўклони1шасz и3 поид0ша,

24 и3 не рек0ша въ сeрдцы своeмъ: ўбои1мсz гDа бGа нaшегw, даю1щагw нaмъ д0ждь рaнній и3 п0здный во врeмz и3сполнeніz повелёніz жaтвы и3 хранsщагw нaмъ.

25 БеззакHніz н†ша ўклони1ша сі‰, и3 грэси2 нaши tри1нуша благ†z t нaсъ.

26 Ћкw њбрэт0шасz въ лю1дехъ мои1хъ нечести1віи, и3 сBти постaвиша, є4же погуби1ти мyжы, и3 ўлови1ша.

27 Ѓки клётка постaвлена полнA пти1цъ, тaкw д0мы и4хъ п0лни лeсти: сегw2 рaди возвели1чишасz и3 њбогати1шасz:

28 ўтhша и3 ўтолстёша и3 преступи1ша словесA мо‰ ѕлёйшіи: прю2 вдови1цы не суди1ша, судA си1ра не ўпрaвиша и3 судA ўбHгимъ не суди1ша.

29 Е#дA си1хъ рaди не посэщY; речE гDь: и3ли2 kзhку сицев0му не tмсти1тъ душA моS;

30 Ќжасъ и3 стр†шнаz содёzшасz на земли2:

31 прор0цы прор0чествоваша непрaвєднаz, и3 свzщeнницы восплескaша рукaми свои1ми, и3 лю1діе мои2 возлюби1ша такwвaz. И# что2 сотворитE въ послBднzz си1хъ;

 

Главa 6

1 Ўкрэпи1тесz, сhнове веніамjнwвы, посредЁ їеrли1ма, и3 въ fекyи воструби1те труб0ю, и3 над8 веfахaрмомъ воздви1гните хорyгвь: ћкw ѕл†z произник0ша t сёвера, и3 сотрeніе вели1ко бывaетъ:

2 и3 tи1метсz высотA твоS, дщи2 сіHнz.

3 Къ нeй пріи1дутъ пaстыріе и3 стадA и4хъ, и3 постaвzтъ на нeй кyщы w4крестъ, и3 ўпасyтъ кjйждо рук0ю своeю.

4 Ўгот0витесz на ню2 на брaнь, востaните и3 взhдемъ на ню2 њ полyдни: г0ре нaмъ, ћкw ўклони1сz дeнь, ћкw и3счезaютъ сBни днєвнhz.

5 Востaните и3 взhдемъ на ню2 н0щію и3 расточи1мъ њснwвaніz є3S.

6 Ћкw сі‰ гlетъ гDь си1лъ: посэцы2 древA є3гw2, и3злjй на їеrли1мъ си1лу: q, грaде лжи1вый, всsкое наси1льство въ нeмъ!

7 Ћкоже студенY твори1тъ клaдzзь в0ду свою2, тaкw студенY твори1тъ ю5 ѕл0ба є3S: нечeстіе и3 пaкwсти ўслhшатсz въ нeмъ над8 лицeмъ є3гw2 всегдA.

8 Нeмощію и3 ћзвою накaжешисz, їеrли1ме: да не tстyпитъ душA моS t тебє2, да не сотворю1 тz непрох0дну, зeмлю неwбитaнну.

9 Ћкw сі‰ гlетъ гDь си1лъ: њбирaйте, њбирaйте, ѓки віногрaдъ, њстaнки ї}лєвы, њбрати1тесz ѓки њбирaтель на к0шницу свою2.

10 КомY возглаг0лю и3 (комY) засвидётелствую, и3 ўслhшитъ; сE, неwбрBзана ўшесA и4хъ, и3 слhшати не возмогyтъ: сE, сл0во гDне бhсть къ ни6мъ въ поношeніе, и3 не воспріи1мутъ тогw2.

11 И# ћрость мою2 и3сп0лнихъ, и3 терпёхъ, и3 не скончaхъ и4хъ: и3злію2 на младeнцы tвнЁ и3 на собрaніе ю4ношъ вкyпэ: мyжъ бо и3 женA ћти бyдутъ, стaрецъ со и3сп0лненнымъ днjй.

12 И# прeйдутъ д0мы и4хъ ко и3ны6мъ, полS и3 жєны2 и4хъ тaкожде, ћкw прострY рyку мою2 на њбитaющихъ на земли2 сeй, гlетъ гDь.

13 Понeже t мeншагw и3 дaже до б0лшагw вси2 соверши1ша беззакHннаz, t свzщeнника и3 дaже до лжепрор0ка вси2 сотвори1ша лHжнаz

14 и3 цэлsху сотрeніе людjй мои1хъ, ўничижaюще и3 глаг0люще: ми1ръ, ми1ръ: и3 гдЁ є4сть ми1ръ;

15 Постыдёшасz, ћкw њскудёша: и3 нижE ѓки посрамлsеми постыдёшасz и3 безчeстіz своегw2 не познaша: сегw2 рaди падyтъ падeніемъ свои1мъ и3 во врeмz посэщeніz своегw2 поги1бнутъ, речE гDь.

16 Сі‰ гlетъ гDь: стaните на путeхъ и3 ви1дите, и3 вопроси1те њ стезsхъ гDнихъ вёчныхъ и3 ви1дите, кjй є4сть пyть блaгъ, и3 ходи1те по немY и3 њбрsщете њчищeніе душaмъ вaшымъ. И# рек0ша: не п0йдемъ.

17 И# постaвихъ над8 вaми стрaжы: слhшите глaсъ трубы2. И# рек0ша: не послyшаемъ.

18 Сегw2 рaди ўслhшаша kзhцы и3 пасyщіи стадA сво‰.

19 Слhши, землE: сE, ѓзъ навождY на лю1ди сі‰ ѕл†z, пл0дъ tвращeніz и4хъ, ћкw словeсъ мои1хъ не послyшаша и3 зак0нъ м0й tверг0ша.

20 Вскyю мнЁ кади1ло t савы2 прин0сите и3 кінамHнъ t земли2 дaльніz; всесожжє1ніz в†ша не сyть прі‰тна, и3 жeртвы вaшz не ўслади1ша мS.

21 Сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь: сE, ѓзъ дaмъ на лю1ди сі‰ болёзнь, и3 и3знем0гутъ nтцы2 и3 сhнове вкyпэ, сосёдъ и3 и4скренній є3гw2 поги1бнутъ.

22 Сі‰ гlетъ гDь: сE, лю1діе грzдyтъ t сёвера, и3 kзhкъ вели1къ востaнетъ t конє1цъ земли2,

23 лyкъ и3 щи1тъ в0змутъ: мучи1теленъ є4сть и3 не ўмилосeрдитсz: глaсъ є3гw2, ћкw м0ре шумsщее: на к0нехъ и3 колесни1цахъ њполчи1тсz ѓки џгнь на брaнь на тS, дщи2 сіHнz.

24 Слhшахомъ слyхъ є3гw2, њслабёша рyцэ нaши, ск0рбь њб8sтъ нaсъ, бwлёзни ћкw родsщіz.

25 Не и3сходи1те на ни6вы и3 на пути6 не ходи1те, понeже мeчь врaжій њбитaетъ w4крестъ.

26 Дщи2 людjй мои1хъ, препоsшисz врeтищемъ и3 посhплисz пeпеломъ, плaчь возлю1бленнагw сотвори2 тебЁ рыдaніе г0рько, понeже внезaпу пріи1детъ запустёніе на вaсъ.

27 И#скуси1телz дaхъ тS въ лю1дехъ и3скyсныхъ, и3 ўвёси мS, внегдA и3скуси1ти ми2 пyть и4хъ:

28 вси2 непослyшни ходsщіи стропти1вw: мёдь и3 желёзо, вси2 растлёни сyть.

29 ЊскудЁ мёхъ t nгнS, и3стлЁ џлово: всyе ковaчь сребро2 куeтъ, лук†вства бо и4хъ не и3стazша.

30 Сребро2 tриновeно нарцhте и4хъ, ћкw гDь tвeрже и5хъ.

 

Главa 7

1 Сл0во, є4же бhсть ко їеремjи t гDа, гlющее:

2 стaни во вратёхъ д0му гDнz и3 проповёждь тaмw сл0во то2 и3 глаг0ли: слhшите сл0во гDне, всS їудeа, ходsщіи сквозЁ вратA сі‰, да покл0нитесz гDу:

3 сі‰ гlетъ гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: и3спрaвите пути6 вaшz и3 начин†ніz в†ша, и3 вселю1 вы на мёстэ сeмъ.

4 Не надёйтесz на себE во словесёхъ лжи1выхъ, понeже весьмA не ўп0льзуютъ вaсъ, глаг0люще: хрaмъ гDень, хрaмъ гDень, хрaмъ гDень є4сть.

5 Ћкw ѓще и3справлsюще и3спрaвите пути6 вaшz и3 ўмышлє1ніz в†ша, и3 творsще сотворитE сyдъ посредЁ мyжа и3 посредЁ и4скреннzгw є3гw2,

6 и3 пришeлцу и3 си1ру и3 вдови1цэ не сотвори1те наси1ліz, и3 кр0ве непови1нныz не и3зліeте на мёстэ сeмъ, и3 в8слёдъ богHвъ чужди1хъ не п0йдете на ѕло2 вaмъ,

7 вселю2 вaсъ на мёстэ сeмъ, въ земли2, ю4же дaхъ nтцє1мъ вaшымъ t вёка дaже и3 до вёка.

8 Ѓще же вы2 надёетесz на словесA лжи6ваz, toнyдуже не бyдетъ вaмъ п0льзы,

9 и3 крaдете и3 ўбивaете, и3 блyдствуете и3 кленeтесz лжи1вw, и3 жретE ваaлу и3 х0дите в8слёдъ богHвъ чужди1хъ, и4хже не вёсте, ћкw во ѕло2 вaмъ сyть,

10 и3 пріид0сте и3 стaсте предо мн0ю въ домY сeмъ, въ нeмже при1звано є4сть и4мz моE, и3 рекли2 є3стE: ўдали1хомсz, є4же не твори1ти вс‰ мeрзwсти сі‰:

11 є3дA вертeпъ разб0йникwмъ є4сть д0мъ м0й, въ нeмже призвaсz и4мz моE тaмw во џчію вaшєю; И# сE, ѓзъ ви1дэхъ, гlетъ гDь.

12 Сегw2 рaди и3ди1те къ мёсту моемY, є4же въ силHмэ, и3дёже всели1хъ и4мz моE t начaла, и3 ви1дите, что2 сотвори1хъ є3мY лукaвствъ рaди людjй мои1хъ ї}лz.

13 И# нн7э, понeже сотвори1сте вс‰ дэлA сі‰, речE гDь, и3 гlахъ къ вaмъ рaнw востаю1щь и3 гlющь, и3 не ўслhшасте менE, и3 звaхъ вaсъ, и3 не tвэщaсте:

14 u5бо и3 ѓзъ сотворю2 д0му семY, въ нeмже при1звано є4сть и4мz моE, на нег0же вы2 ўповaсте, и3 мёсту, є4же дaхъ вaмъ и3 nтцє1мъ вaшымъ, ћкоже сотвори1хъ силHму.

15 И# tвeргу вaсъ t лицA моегw2, ћкоже tверг0хъ всю2 брaтію вaшу, всE сёмz є3фрeмово.

16 Тh же не моли1сz њ лю1дехъ си1хъ и3 не проси2 є4же поми1лwванымъ бhти и5мъ, и3 не моли2, нижE приступaй ко мнЁ њ ни1хъ, ћкw не ўслhшу тS.

17 Е#дA не ви1диши, что2 сjи творsтъ во градёхъ їyдиныхъ и3 на путeхъ їеrли1мскихъ;

18 Сhнове и4хъ собирaютъ дровA, и3 nтцы2 и4хъ зажигaютъ џгнь, и3 жєны2 и4хъ мёсzтъ мукY, да сотворsтъ њпрэсн0ки в0инству небeсному [Е#вр.: цари1цэ небeснэй.], и3 возліsша возлі‰ніz богHмъ чужди6мъ, да прогнёваютъ мS.

19 Менe ли тjи прогнэвлsютъ; гlетъ гDь: є3дA не себE сами1хъ; да постыдsтсz ли1ца и4хъ.

20 Сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь: сE, гнёвъ и3 ћрость моS ліeтсz на мёсто сіE и3 на лю1ди, и3 на скоты2 и3 на всsко дрeво страны2 и4хъ и3 на плоды2 земны6z, и3 возжжeтсz и3 не ўгaснетъ.

21 Сі‰ гlетъ гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: всесожжє1ніz в†ша собери1те со жeртвами вaшими и3 и3з8zди1те мzсA:

22 ћкw не гlахъ ко nтцє1мъ вaшымъ и3 не заповёдахъ и5мъ въ дeнь, въ џньже и3звед0хъ и5хъ t земли2 є3гЂпетскіz, њ всесожжeніихъ и3 жeртвахъ,

23 но (т0кмw) сл0во сіE заповёдахъ и5мъ, рекjй: ўслhшите глaсъ м0й, и3 бyду вaмъ въ бGа, и3 вы2 бyдете мнЁ въ лю1ди, и3 ходи1те во всёхъ путeхъ мои1хъ, въ ни1хже повелёхъ вaмъ, да блaго бyдетъ вaмъ.

24 И# не ўслhшаша менE, и3 не внsтъ ќхо и4хъ: но поид0ша въ п0хотехъ и3 стр0потствэ сeрдца своегw2 лукaвагw, и3 сотвори1шасz на з†днzz, ґ не на прє1днzz,

25 t днE, въ џньже и3зыд0ша nтцы2 и4хъ t земли2 є3гЂпетскіz, и3 дaже до днE сегw2: и3 послaхъ къ вaмъ вс‰ рабы6 мо‰ прbр0ки, въ дeнь и3 рaнw востаS и3 посылaz:

26 и3 не ўслhшаша мS, ни приклони1ша ќхо своE, но њжесточи1ша вhю свою2 пaче nтє1цъ свои1хъ.

27 И# речeши къ ни6мъ вс‰ словесA сі‰, и3 не ўслhшатъ тS, и3 воззовeши и5хъ, и3 не tвэщaютъ тебЁ.

28 И# речeши къ ни6мъ: сeй kзhкъ, и4же не послyша глaса гDа бGа своегw2, ни воспріsтъ наказaніz: поги1бе вёра и3 tsта є4сть t ќстъ и4хъ.

29 Њстризи2 главY твою2 и3 tмeтни, и3 воспріими2 во ўстнЁ рыдaніе, ћкw tвeрже гDь и3 tри1ну р0дъ творsй сі‰.

30 Понeже сотвори1ша сhнове ї{дины лукaвое во џчію моє1ю, речE гDь: постaвиша мeрзwсти сво‰ въ домY, въ нeмже при1звано є4сть и4мz моE, да њсквернsтъ є3го2,

31 и3 создaша трeбище тафefу, є4же є4сть во ю3д0ли сhна є3нн0млz, да сожигaютъ сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ nгнeмъ, є3гHже не повелёхъ и5мъ, нижE помhслихъ въ с®цы моeмъ:

32 сегw2 рaди сE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 не рекyтъ ктомY: трeбище тафefово и3 ю3д0ль сhна є3нн0млz, но ю3д0ль заклaныхъ: и3 погребyтсz во тафefэ, занeже нёсть мёста.

33 И# бyдутъ трyпіе людjй си1хъ во снёдь пти1цамъ небє1снымъ и3 ѕвэрє1мъ зємнhмъ, и3 не бyдетъ tгонsющагw.

34 И# ўпраздню2 t градHвъ їyдиныхъ и3 t путjй їеrли1млихъ глaсъ рaдующихсz и3 глaсъ веселsщихсz, глaсъ женихA и3 глaсъ невёсты, во њпустBніи бо бyдетъ всS землS.

 

Главa 8

1 Во врeмz џно, гlетъ гDь, и3звeргутъ кHсти царeй їyды и3 кHсти кнzзeй є3гw2, и3 кHсти свzщeнникwвъ и3 кHсти прор0кwвъ и3 кHсти њбитaющихъ во їеrли1мэ и3з8 гробHвъ и4хъ

2 и3 повeргутъ и5хъ проти1ву с0лнца и3 луны2 и3 проти1ву всёхъ ѕвёздъ небeсныхъ и3 проти1ву всегw2 в0инства небeснагw, и5хже возлюби1ша и3 и5мже служи1ша и3 в8слёдъ и4хъ ходи1ша, и3 и5хже держaхусz и3 и5мже поклони1шасz: неwплaкани и3 непогребeни бyдутъ и3 въ примёръ на лицы2 земли2 бyдутъ:

3 ћкw и3збрaша пaче смeрть, нeже жив0тъ, и3 всBмъ, и5же њстaша t плeмене сегw2 стропти1вагw во всёхъ мёстэхъ, ѓможе и3зри1ну и5хъ, речE гDь си1лъ.

4 И# речeши къ ни6мъ: понeже сі‰ гlетъ гDь: є3дA пaдаzй не востаeтъ, и3ли2 tвращazйсz не њбрати1тсz;

5 Вскyю tврати1шасz лю1діе мои2 сjи во їеrли1мэ tвращeніемъ безстyднымъ и3 ўкрэпи1шасz во произволeніи своeмъ и3 не восхотёша њбрати1тисz;

6 Внимaйте и3 слyшайте: не тaкw ли возглаг0лютъ: нёсть человёкъ творsй покаsніе њ грэсЁ своeмъ, глаг0лz: что2 сотвори1хъ; И#знем0же бэжaй t течeніz своегw2, ѓки к0нь ўтруждeнъ во ржaніи своeмъ.

7 Е#рwдjа [Въ грeч.: ґсjда.] на небеси2 познA врeмz своE, г0рлица и3 лaстовица сeлнаz, врaбіе сохрани1ша временA вх0дwвъ свои1хъ: лю1діе же мои2 сjи не познaша судeбъ гDнихъ.

8 Кaкw речeте, ћкw мы2 мyдри є3смы2 и3 зак0нъ гDень съ нaми є4сть; И$стиннw всyе бhсть тр0сть лжи1ваz кни1жникwмъ.

9 Постыдёшасz премyдріи, и3 ўстрашeни и3 пои1мани бhша, сл0во бо гDне tверг0ша: кaz мyдрость є4сть въ ни1хъ;

10 Сегw2 рaди дaмъ жєны2 и4хъ и3ны6мъ и3 сeла и4хъ наслёдникwмъ, понeже t мaла дaже до вели1ка вси2 златолю1бію послёдуютъ и3 t прор0ка дaже до свzщeнника вси2 творsтъ лжY,

11 и3 и3сцэлsху сотрє1ніz дщeре людjй мои1хъ, ко безчeстію глаг0люще: ми1ръ, ми1ръ. И# не бЁ ми1ра.

12 Постыждeни сyть, ћкw гнyсство сотвори1ша и3 постыдёніемъ не постыдёшасz и3 посрами1тисz не вёдэша: сегw2 рaди падyтъ междY пaдающими, во врeмz посэщeніz своегw2 падyтъ, речE гDь.

13 И# соберyтъ плоды2 и4хъ, гlетъ гDь: нёсть гр0зда на лозЁ, и3 не сyть смHкви на смок0вницахъ, и3 ли1ствіе tпад0ша: и3 дaхъ и5мъ, и3 мимоид0ша и4хъ.

14 Почто2 мы2 сэди1мъ; совокупи1тесz и3 вни1демъ во грaды твє1рды и3 повeржемсz тaмw, ћкw гDь бGъ нaшъ tри1ну нaсъ и3 напои2 нaсъ вод0ю жeлчи, согрэши1хомъ бо пред8 ни1мъ.

15 Ждaхомъ ми1ра, и3 не бsху благ†z: врeмене ўврачевaніz, и3 сE, боsзнь.

16 T дaна слhшано бhсть ржaніе к0ней є3гw2, t глaса ржaніz kждeніz к0ней потрzсeсz всS землS: и3 пріи1детъ и3 пожрeтъ зeмлю и3 и3сполнeніе є3S, грaдъ и3 њбитaющихъ въ нeмъ:

17 ћкw сE, ѓзъ послю2 на вaсъ ѕміи6 ўмерщвлsющыz, и5мже нёсть њбаsніz, и3 ўгрызyтъ вaсъ, речE гDь,

18 неисцёльнw со болёзнію сeрдца вaшегw и3счезaющагw.

19 СE, глaсъ в0плz дщeре людjй мои1хъ t земли2 и3здалeча: є3дA гDь нёсть въ сіHнэ; и3ли2 цRS нёсть въ нeмъ; понeже прогнёваша мS во и3звazнныхъ свои1хъ и3 въ сyетныхъ чужди1хъ.

20 Пр0йде жaтва, мимои1де лёто, и3 мы2 нёсмы спасeни.

21 Над8 сокрушeніемъ дщeре людjй мои1хъ сокрушeнъ є4смь и3 ск0рбенъ: во ќжасэ њб8sша мS бwлёзни ѓки раждaющіz.

22 И#ли2 ритjны [тyкъ масти1тый и3з8 древA текyщь] нёсть въ галаaдэ; и3ли2 врачA нёсть тaмw; чесw2 рaди нёсть и3сцэлeна рaна дщeре людjй мои1хъ;

 

Главa 9

1 Кто2 дaстъ главЁ моeй в0ду и3 nчесє1мъ мои6мъ и3ст0чникъ слeзъ; и3 плaчусz дeнь и3 н0щь њ побіeнныхъ дщeре людjй мои1хъ.

2 Кто2 дaстъ мнЁ въ пустhни витaлище послёднее; и3 њстaвлю лю1ди мо‰ и3 tидY t ни1хъ: понeже вси2 любодёйствуютъ, соб0рище престyпникwвъ.

3 И# налzк0ша љзhкъ св0й ћкw лyкъ: лжA и3 невёрство ўкрэпи1шасz на земли2, и4бо t ѕлhхъ во ѕл†z произыд0ша и3 менE не познaша, речE гDь.

4 Кjйждо t и4скреннzгw своегw2 да стрежeтсz, и3 на брaтію свою2 не ўповaйте, и4бо всsкъ брaтъ запинaніемъ запнeтъ, и3 всsкъ дрyгъ льсти1внw наск0читъ.

5 Кjйждо дрyгу своемY посмэeтсz, и4стины не возглаг0лютъ: научи1ша љзhкъ св0й глаг0лати лжY, непрaвдоваша и3 не восхотёша њбрати1тисz.

6 Ли1хва на ли1хву и3 лeсть на лeсть: не восхотёша ўвёдэти менE, речE гDь.

7 Сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь си1лъ: сE, ѓзъ разжегY и5хъ и3 и3скушY и5хъ: чт0 бо и4но сотворю2 t лицA лукaвства дщeри людjй мои1хъ;

8 СтрэлA ўzзвлsющаz љзhкъ и4хъ, льсти1віи глаг0лы ќстъ и4хъ: пріsтелю своемY глаг0летъ ми6рнаz, внyтрь же себє2 и3мёетъ враждY.

9 Е#дA на си1хъ не посэщY; речE гDь: и3ли2 лю1демъ такwвhмъ не tмсти1тъ дш7A моS;

10 На горaхъ воспріими1те плaчь и3 тужeніе и3 на стезsхъ пустhни рыдaніе, ћкw њскудёша, за є4же не бhти человёкwмъ преходsщымъ: не слhшаша глaса њбитaніz t пти1цъ небeсныхъ и3 дaже до скотHвъ, ўжас0шасz, tид0ша.

11 И# дaмъ їеrли1мъ въ преселeніе и3 въ жили1ще ѕміє1мъ и3 грaды ї{дины положY въ разорeніе, ћкw не бyдетъ њбитaющагw.

12 Кто2 мyжъ премyдръ, и3 ўразумёетъ сіE; и3 къ немyже сл0во ќстъ гDнихъ, да возвэсти1тъ вaмъ, чесw2 рaди поги1бе землS, сожжeна є4сть ћкw пустhнz, є3sже никт0же прох0дитъ;

13 И# речE гDь ко мнЁ: понeже њстaвиша зак0нъ м0й, є3г0же дaхъ пред8 лицeмъ и4хъ, и3 не послyшаша глaса моегw2 и3 не ходи1ша по немY,

14 но поид0ша по и3зволeнію сeрдца своегw2 лукaвагw и3 в8слёдъ јдwлwвъ, и5мже научи1ша и5хъ nтцы2 и4хъ:

15 сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ напитaю лю1ди сі‰ тэснотaми и3 въ питіE дaмъ и5мъ в0ду жeлчную,

16 и3 расточY и5хъ во kзhки, и4хже не знaша тjи и3 nтцы2 и4хъ, и3 послю2 на ни1хъ мeчь, д0ндеже и3стлsтсz.

17 Сі‰ речE гDь си1лъ: призови1те плачeвницъ, и3 да пріи1дутъ, и3 ко женaмъ прем{дрымъ посли1те, и3 да вэщaютъ

18 и3 да пріи1мутъ над8 вaми плaчь, и3 да и3зведyтъ џчи вaши слeзы, и3 вёжди вaши да и3злію1тъ в0ду:

19 занE глaсъ плaча слhшанъ бhсть во сіHнэ: кaкw бёдни бhхомъ, постыждeни ѕэлw2, ћкw њстaвихомъ зeмлю и3 tри1нухомъ жили6ща н†ша;

20 Тёмже слhшите, жєны2, сл0во гDне, и3 пріими1те ўши1ма вaшима словесA ќстъ є3гw2, и3 научи1те дщє1ри вaшz рыдaнію, и3 кazждо и4скреннюю свою2 плaчу:

21 понeже взhде смeрть сквозЁ џкна в†ша и3 вни1де въ зeмлю вaшу погуби1ти nтрочaта tвнЁ и3 ю4ношы t ст0гнъ.

22 (Глаг0ли:) сі‰ речE гDь: и3 бyдутъ мeртвіи человёцы въ примёръ на лицы2 п0лz земли2 вaшеz, ћкw сёно созади2 жнyшагw, и3 не бyдетъ собирaющагw.

23 Тaкw гlетъ гDь: да не хвaлитсz мyдрый мyдростію своeю, и3 да не хвaлитсz крёпкій крёпостію своeю, и3 да не хвaлитсz богaтый богaтствомъ свои1мъ:

24 но њ сeмъ да хвaлитсz хвалsйсz, є4же разумёти и3 знaти, ћкw ѓзъ є4смь гDь творsй млcть и3 сyдъ и3 прaвду на земли2, ћкw въ си1хъ в0лz моS, гlетъ гDь.

25 СE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 посэщY на всёхъ, и5же њбрёзаную и4мутъ пл0ть свою2:

26 на є3гЂпетъ и3 на їдумeю, и3 на є3дHмъ и3 на сhны ґммw6ни, и3 на сhны мw†вли и3 на всsкаго њстризaющаго власы2 по лицY своемY, њбитaющыz въ пустhни, ћкw вси2 kзhцы неwбрёзани пл0тію, вeсь же д0мъ ї}левъ неwбрёзани сyть сердцы2 свои1ми.

 

Главa 10

1 Слhшите сл0во гDне, є4же гlа гDь на вaсъ, д0ме ї}левъ.

2 Сі‰ гlетъ гDь: по путє1мъ kзhкwвъ не ўчи1тесz и3 t знaменій небeсныхъ не страши1тесz, ћкw и4хъ боsтсz kзhцы.

3 Понeже зак0ны kзhкwвъ сyетни сyть: дрeво є4сть t лёса и3зсёченое, дёло тект0нское и3 сліsніе:

4 сребр0мъ и3 злaтомъ ўкрaшєна сyть, и3 млатaми и3 гвоздьми2 ўтверди1ша |, да не дви1жутсz:

5 сребро2 и3звazно є4сть, не глаг0лютъ, носи1ми н0сzтсz, понeже ходи1ти не возм0гутъ: не ўб0йтесz и4хъ, ћкw не сотворsтъ ѕлA, и3 блaга нёсть въ ни1хъ.

6 Нёсть под0бенъ тебЁ, гDи: вели1къ є3си2 ты2 и3 вели1ко и4мz твоE въ крёпости.

7 Кто2 не ўбои1тсz тебє2, q, цRю2 kзhкwвъ твоs бо чeсть междY всёми премyдрыми kзhкwвъ, и3 во всёхъ цaрствахъ и4хъ ни є3ди1нъ є4сть под0бенъ тебЁ.

8 Кyпнw бyіи и3 безyмніи сyть, ўчeніе сyетныхъ и4хъ дрeво є4сть:

9 сребро2 и3зви1то t fарсjса прих0дитъ, злaто t њфaза, и3 рукA златарeй, дэлA вс‰ худ0жникwвъ: въ синетY и3 багрzни1цу њдёютъ и5хъ, дэлA ўмодёлникwвъ вс‰ сі‰.

10 ГDь же бGъ и4стиненъ є4сть, т0й бGъ живhй и3 цRь вёчный, t гнёва є3гw2 подви1гнетсz землS, и3 не стерпsтъ kзhцы прещeніz є3гw2.

11 Тaкw рцhте и5мъ: б0зи, и5же небесE и3 земли2 не сотвори1ша, да поги1бнутъ t земли2 и3 t си1хъ, и5же под8 небесeмъ сyть.

12 ГDь сотвори1вый зeмлю во крёпости своeй, ўстр0ивый вселeнную въ премyдрости своeй, и3 рaзумомъ свои1мъ прострE нeбо.

13 Ко глaсу своемY даeтъ мн0жество в0дъ на небеси2: и3 возведE w4блаки t послёднихъ земли2, блист†ніz въ д0ждь сотвори2 и3 и3зведE вётръ t сокр0вищъ свои1хъ.

14 Бyй сотвори1сz всsкъ человёкъ t ўмA (своегw2), постыдёсz всsкъ златодёлникъ во и3зваsніихъ свои1хъ, ћкw лHжнаz сліS, нёсть дyха въ ни1хъ:

15 сyєтна сyть дэлA, смёху достHйна, во врeмz посэщeніz своегw2 поги1бнутъ.

16 Нёсть сицевaz чaсть їaкwву, ћкw создaвый вс‰ т0й є4сть, и3 ї}ль жeзлъ достоsніz є3гw2, гDь си1лъ и4мz є3мY.

17 СобрA tвнЁ и3мёніе, њбитaющее во и3збрaнныхъ,

18 понeже тaкw гlетъ гDь: сE, ѓзъ tвeргу њбитaтєли земли2 сеS въ ск0рби и3 смущY и5хъ, ћкw да њбрsщетсz ћзва твоS.

19 Г0ре во сокрушeніи твоeмъ, болёзненна ћзва твоS: ѓзъ же рёхъ: вои1стинну сіS болёзнь моS (є4сть) и3 њб8sтъ мS, жили1ще моE њпустЁ, поги1бе:

20 ски1ніz моS њпустЁ, поги1бе, и3 вс‰ кHжи мо‰ растерзaшасz: сынHвъ мои1хъ и3 nвeцъ мои1хъ нёсть, нёсть ктомY мёста ски1ніи моeй, мёста к0жамъ мои6мъ:

21 понeже њбуsша пaстыріе и3 гDа не взыскaша, сегw2 рaди не ўразумЁ всE стaдо и3 расточeно бhсть.

22 Глaсъ слhшаніz, сE, грzдeтъ и3 трyсъ вeлій t земли2 сёверныz, да положи1тъ грaды ї{дины въ запустёніе и3 во њбитaніе ѕміє1мъ [стрyfwмъ].

23 Вёмъ, гDи, ћкw нёсть человёку пyть є3гw2, нижE мyжъ п0йдетъ и3 и3спрaвитъ шeствіе своE.

24 Накажи2 нaсъ, гDи, nбaче въ судЁ, ґ не въ ћрости, да не ўмaленыхъ нaсъ сотвори1ши.

25 И#злjй гнёвъ тв0й на kзhки не знaющыz тS и3 на племенA, ±же и4мене твоегw2 не призвaша, ћкw поzд0ша їaкwва и3 потреби1ша є3го2 и3 пaжить є3гw2 њпустоши1ша.

 

Главa 11

1 Сл0во є4же бhсть t гDа ко їеремjи, гlющее:

2 слhшите словесA завёта сегw2 и3 глаг0лите ко мужє1мъ ї{динымъ и3 ко њбитaтелємъ їеrли1мскимъ,

3 и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: пр0клzтъ мyжъ, и4же не послyшаетъ словeсъ завёта сегw2,

4 є3г0же заповёдахъ nтцє1мъ вaшымъ въ дeнь, въ џньже и3звед0хъ и5хъ t земли2 є3гЂпетскіz, t пeщи желёзныz, гlz: ўслhшите глaсъ м0й и3 сотвори1те вс‰, є3ли6ка заповёдаю вaмъ, и3 бyдете мнЁ въ лю1ди, и3 ѓзъ бyду вaмъ въ бGа:

5 да ўтверждY клsтву мою2, є4юже клsхсz nтцє1мъ вaшымъ, є4же дaти и5мъ зeмлю точaщую млеко2 и3 мeдъ, ћкоже є4сть дeнь сeй. И# tвэщaхъ и3 рек0хъ: бyди, гDи.

6 И# речE гDь ко мнЁ: прочти2 вс‰ словесA сі‰ во градёхъ їyдиныхъ и3 внЁ їеrли1ма, рекjй: слhшите словесA завёта сегw2 и3 сотвори1те т†:

7 ћкw свидётелствуz засвидётелствовахъ nтцє1мъ вaшымъ въ дeнь, въ џньже и3звед0хъ и5хъ t земли2 є3гЂпетскіz, дaже до днE сегw2, заyтра востаS засвидётелствовахъ гlz: слhшите глaсъ м0й.

8 И# не слhшаша, ни приклони1ша ќха своегw2, но и3д0ша кjйждо въ стр0потствэ сeрдца своегw2 ѕлaгw: и3 навед0хъ на ни1хъ вс‰ словесA завёта сегw2, є3г0же заповёдахъ да сотворsтъ, и3 не сотвори1ша.

9 И# речE гDь ко мнЁ: њбрётено є4сть совэщaніе (на ѕло2) въ мужeхъ їyдиныхъ и3 во њбитaющихъ во їеrли1мэ:

10 возврати1шасz ко беззак0ніємъ пє1рвымъ nтє1цъ свои1хъ, и5же не хотёша слhшати словeсъ мои1хъ, и3 сE, тjи поид0ша по бозёхъ чужди1хъ, да слyжатъ и5мъ: и3 разори2 д0мъ ї}левъ и3 д0мъ їyдинъ завётъ м0й, є3г0же завэщaхъ со nтцы6 и4хъ.

11 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь: сE, ѓзъ наведY на ни1хъ ѕл†z, t ни1хже и3зhти не возм0гутъ, и3 возопію1тъ ко мнЁ, и3 не ўслhшу и4хъ:

12 и3 п0йдутъ грaды ї{дины и3 њбитaтелє їеrли1ма и3 возопію1тъ ко богHмъ, и5мже тjи кадsтъ, и5же не спасyтъ и4хъ во врeмz скорбeй и4хъ.

13 По числy бо градHвъ твои1хъ бёху б0зи твои2, їyдо, и3 по числY путjй їеrли1мскихъ постaвисте nлтари6 ст{дныz, nлтари6 на каждeніе ваaлу.

14 Тh же не моли1сz њ лю1дехъ си1хъ и3 не проси2 њ ни1хъ въ мольбЁ и3 моли1твэ: не ўслhшу бо во врeмz в0плz и4хъ ко мнЁ и3 во врeмz њѕлоблeніz и4хъ.

15 Почто2 возлю1бленнаz въ домY моeмъ сотвори2 мeрзwсти (мнHги); є3дA њбёты и3 мzсA с™†z tи1мутъ t тебє2 лук†вства тво‰, и3ли2 си1ми и3збэжи1ши;

16 Мaслину благосённу, краснY зрaкомъ наречE гDь и4мz твоE, ко глaсу њбрёзаніz є3S: разгорёсz џгнь въ нeй, вели1ка ск0рбь на тебЁ, непотрє1бны бhша вBтви є3S.

17 И# гDь си1лъ, и4же насади2 тебE, гlалъ є4сть на тS ѕло2 за ѕл†z д0му ї}лева и3 д0му їyдина, є3ли6ка сотвори1ша себЁ ко прогнёванію менє2 кадsще ваaлу.

18 ГDи, скажи1 ми, и3 ўразумёю: тогдA ви1дэхъ начин†ніz и4хъ.

19 Ѓзъ же, ћкw ґгнS неѕл0биво вед0мо на заколeніе, не разумёхъ, ћкw на мS помhслиша п0мыслъ лукaвый, глаг0люще: пріиди1те и3 вложи1мъ дрeво во хлёбъ є3гw2 и3 и3стреби1мъ є3го2 t земли2 живyщихъ, и3 и4мz є3гw2 да не помzнeтсz ктомY.

20 ГDь саваHfъ, судsй првdнw, и3спытyzй сердцA и3 ўтрHбы, да ви1жду мщeніе твоE на ни1хъ, ћкw къ тебЁ tкрhхъ њправдaніе моE.

21 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь на мyжы ґнаfw6fски и4щущыz души2 моеS, глаг0лющыz: да не прbр0чествуеши њ и4мени гDни, ѓще ли же ни2, ќмреши въ рукaхъ нaшихъ.

22 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь си1лъ: сE, ѓзъ посэщY на ни1хъ: ю4нwши и4хъ мечeмъ ќмрутъ, и3 сhнове и4хъ и3 дщє1ри и4хъ скончaютсz глaдомъ,

23 и3 њстaнка не бyдетъ t ни1хъ, наведy бо ѕл†z на живyщыz во ґнаfHfэ въ лBто посэщeніz и4хъ.

 

Главa 12

1 Првdнъ є3си2, гDи, ћкw tвэщaю къ тебЁ: nбaче судбы6 возглаг0лю къ тебЁ: что2, ћкw пyть нечести1выхъ спёетсz, ўгобзи1шасz вси2 творsщіи беззакHніz;

2 Насади1лъ є3си2 и5хъ, и3 ўкорени1шасz, ч†да сотвори1ша и3 сотвори1ша пл0дъ: бли1з8 є3си2 ты2 ќстъ и4хъ, далeче же t ўтр0бъ и4хъ.

3 И# ты2, гDи, разумёеши мS, ви1дэлъ мS є3си2 и3 и3скуси1лъ є3си2 сeрдце моE пред8 тоб0ю: собери2 и5хъ ћкw џвцы на заколeніе и3 њчcти и5хъ въ дeнь заколeніz и4хъ.

4 Док0лэ плaкати и4мать землS, и3 травA всS сeлнаz и4зсхнетъ t ѕл0бы живyщихъ на нeй; Погиб0ша ск0ти и3 пти6цы, ћкw рек0ша: не ќзритъ бGъ путjй нaшихъ.

5 Н0зэ твои2 текyтъ и3 разслaблzютъ тS: кaкw ўгот0вишисz съ к0ньми; и3 въ земли2 ми1ра твоегw2 ўповaлъ є3си2, кaкw сотвори1ши въ шyмэ їoрдaнстэмъ;

6 Понeже и3 брaтіz тво‰ и3 д0мъ nтцA твоегw2, и3 сjи tверг0шасz тебє2 и3 тjи возопи1ша, созади2 тебє2 собрaшасz: не вёруй и5мъ, є3гдA глаг0лати бyдутъ тебЁ благ†z.

7 Њстaвихъ д0мъ м0й, њстaвихъ достоsніе моE, дaхъ возлю1бленную дyшу мою2 въ рyки врагHвъ є3S:

8 бhсть мнЁ достоsніе моE ћкw лeвъ въ дубрaвэ, дадE проти1ву менє2 глaсъ св0й: сегw2 рaди возненави1дэхъ є5.

9 Не вертeпъ ли veнинъ достоsніе моE мнЁ, и3ли2 пещeра w4крестъ є3гw2; И#ди1те, собери1те вс‰ ѕвBри сє1лныz, и3 да пріи1дутъ снёсти є5.

10 Пaстыріе мн0зи растли1ша віногрaдъ м0й, њскверни1ша чaсть мою2, дaша чaсть желaемую мою2 въ пустhню непрох0дную,

11 положи1ша въ потреблeніе пaгубы: менє2 рaди разорeніемъ разорeна є4сть всS землS, ћкw ни є3ди1нъ є4сть, и4же размышлsетъ сeрдцемъ.

12 Во всsкій пyть пустhни пріид0ша њпустошaющіи, ћкw мeчь гDень поsстъ t крaz земли2 дaже до крaz є3S: нёсть ми1ра всsцэй пл0ти.

13 Посёzсте пшени1цу, ґ тeрніе пожaсте: досто‰ніz и4хъ не полє1зна бyдутъ и5мъ: постыди1тесz стыдёніемъ t похвалeніz вaшегw, t поношeніz пред8 гDемъ.

14 Ћкw сі‰ гlетъ гDь њ всёхъ сосёдэхъ лукaвыхъ, прикасaющихсz наслёдію моемY, є4же раздэли1хъ лю1демъ мои6мъ ї}лю: сE, ѓзъ и3ст0ргну и5хъ t земли2 и4хъ и3 д0мъ їyдинъ и3звeргну t среды2 и4хъ:

15 и3 бyдетъ, є3гдA и3ст0ргну и5хъ, њбращyсz и3 поми1лую и5хъ, и3 вселю2 и5хъ ког0ждо въ достоsніе своE и3 ког0ждо въ зeмлю свою2:

16 и3 бyдетъ, ѓще ўчaщесz научaтсz путє1мъ людjй мои1хъ, є4же клsтисz и4менемъ мои1мъ, жи1въ гDь, ћкоже научи1ша людjй мои1хъ клsтисz ваaломъ, и3 сози1ждутсz посредЁ людjй мои1хъ:

17 ѓще же не послyшаютъ, и3ст0ргну kзhкъ џный и3сторгaніемъ и3 погублeніемъ, речE гDь.

 

Главa 13

1 Сі‰ гlетъ гDь ко мнЁ: и3ди2 и3 стzжи2 себЁ чрeсленикъ льнsный и3 препоsши того2 на чрeслэхъ твои1хъ, и3 въ в0ду да не внесeши тогw2.

2 И# стzжaхъ чрeсленикъ по словеси2 гDню и3 њбложи1хъ w4крестъ чрeслъ мои1хъ.

3 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ втори1цею, рекyщее:

4 возми2 чрeсленикъ, є3г0же стzжaлъ є3си2, и4же є4сть w4крестъ чрeслъ твои1хъ, и3 востaни и3 и3ди2 ко є3vфрaту, и3 скрhй того2 тaмw во разсёлинэ кaменнэ.

5 И# и3д0хъ и3 скрhхъ того2 во є3vфрaтэ, ћкоже заповёда мнЁ гDь.

6 И# бhсть по днeхъ мн0зэхъ, и3 речE гDь ко мнЁ: востaни и3 и3ди2 ко є3vфрaту, и3 возми2 tтyду чрeсленикъ, є3г0же заповёдахъ тебЁ скрhти тaмw.

7 И# и3д0хъ ко є3vфрaту и3 раскопaхъ, и3 взsхъ чрeсленикъ t мёста, и3дёже скрhхъ є3го2, и3 сE, и3згни1лъ бЁ (чрeсленикъ), ћкw ни на чт0же бhти потрeбну є3мY.

8 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ, рекyщее: сі‰ гlетъ гDь:

9 тaкw согни1ти сотворю2 гордhню їyдину и3 гордhню їеrли1млю, мн0гую гордhню сію2 людjй си1хъ стропти1выхъ,

10 и5же не хотsтъ послyшати словeсъ мои1хъ, ходsщихъ во стропти1вствэ сeрдца своегw2 и3 шeдшихъ в8слёдъ богHвъ чужди1хъ, да слyжатъ и5мъ и3 да покланsютсz и5мъ: и3 бyдутъ ћкоже чрeсленикъ т0й, и4же ни къ чемY потрeбенъ.

11 ЗанE, ћкоже придержи1тсz чрeсленикъ ко чреслHмъ мyжа, тaкw прилэпи1хъ мнЁ (вeсь) д0мъ ї}левъ и3 вeсь д0мъ їyдинъ, речE гDь: да бyдутъ мнЁ въ лю1ди и3мени6ты, и3 въ хвалY и3 въ слaву, и3 не послyшаша менE.

12 И# речeши къ лю1демъ си6мъ словесA сі‰: тaкw речE гDь бGъ ї}левъ: всsкъ мёхъ и3сп0лнитсz вінA. И# бyдетъ, ѓще рекyтъ къ тебЁ: є3дA вёдzще не ўвёмы, ћкw всsкъ мёхъ и3сп0лнитсz вінA;

13 и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ гDь: сE, ѓзъ и3сп0лню всёхъ њбитaтелей земли2 сеS, и3 царeй и4хъ сэдsщихъ t колёна давjдова на прест0лэ и4хъ, и3 свzщeнники и3 прор0ки, и3 їyду и3 всёхъ њбитaющихъ во їеrли1мэ піsнствомъ,

14 и3 расточY и5хъ, мyжа и3 брaта є3гw2, и3 nтцы2 и4хъ и3 сhны и4хъ вкyпэ: не пожелaю, речE гDь, не пощажY, и3 не ўмлcрдюсz, є4же не погуби1ти и5хъ.

15 Слhшите и3 внемли1те, и3 не возноси1тесz, ћкw гDь гlалъ є4сть.

16 Дади1те гDу бGу вaшему слaву прeжде дaже не смeркнетсz и3 прeжде дaже не прeткнутсz н0зэ вaши ко горaмъ тє1мнымъ: и3 пождетE свёта, и3 тaмw сёнь смeртнаz, и3 положeни бyдутъ во мрaкъ.

17 Ѓще же не послyшаете, въ тaйнэ восплaчетсz душA вaша t лицA гордhни и3 плaчz восплaчетъ, и3 и3зведyтъ џчи вaши слeзы, ћкw сотрeно є4сть стaдо гDне.

18 Рцhте царю2 и3 владhкамъ: смири1тесz, сsдите, ћкw взsтсz t главы2 вaшеz вэнeцъ слaвы вaшеz.

19 Грaды ю4жніи затворeни сyть, и3 нёсть tверзazй: преведeнъ є4сть вeсь їyда, соверши1ша преселeніе совершeнное.

20 Воздви1гни џчи твои2, їеrли1ме, и3 ви1ждь приходsщыz t сёвера: гдЁ стaдо дaное тебЁ, џвцы слaвы твоеS;

21 Что2 речeши, є3гдA посэтsтъ тS; и3 ты2 научи1лъ є3си2 и5хъ на тS ўчeніемъ въ начaлство: є3дA не њб8и1мутъ тS бwлёзни ћкw женY родsщую;

22 Ѓще же речeши въ сeрдцы твоeмъ: почто2 пріид0ша ми2 сі‰; за мн0жество беззак0ніz твоегw2 tкровє1на сyть з†днzz тво‰, да њбр{ганы бyдутъ стwпы2 тво‰.

23 Ѓще премэни1тъ є3fі0плzнинъ к0жу свою2, и3 рhсь пестрwты2 сво‰, и3 вы2 м0жете благотвори1ти научи1вшесz ѕлY.

24 И# развёю и5хъ, ћкw стeбліе носи1мое вётромъ въ пустhню.

25 Сeй жрeбій тв0й и3 чaсть непок0рства твоегw2 на мS, гlетъ гDь, ћкw забhлъ є3си2 мS и3 надёzлсz на лжY:

26 тёмже и3 ѓзъ њбнажY бeдры тво‰ проти1ву лицA твоегw2, и3 kви1тсz срамотA твоS

27 и3 прелюбодёйство твоE, и3 ржaніе твоE и3 tчуждeніе блудA твоегw2: на горaхъ и3 на сeлэхъ ви1дэхъ мeрзwсти тво‰. Г0ре тебЁ, їеrли1ме, ћкw не њчи1стилсz є3си2, послёдуz мнЁ. Док0лэ є3щE;

 

Главa 14

1 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи њ безд0ждіи.

2 Рыдaла їудeа, и3 вратA є3S разруши1шасz, и3 њтемни1шасz на земли2, и3 в0пль їеrли1ма взhде.

3 И# вельмHжи є3гw2 послaша мeншихъ свои1хъ къ водЁ: пріид0ша на кл†дzзи и3 не њбрэт0ша воды2, и3 tнес0ша сосyды сво‰ тщы2: постыждeни сyть и3 посрaмлени, и3 покрhша главы6 сво‰.

4 И# дэлA земли2 њскудёша, ћкw не бsше дождS на зeмлю: постыждeни сyть земледёлцы, покрhша главы6 сво‰.

5 И# є3лє1ницы на ни1вэ роди1ша и3 њстaвиша, ћкw не бЁ травы2.

6 Nнaгри стaша на кaменіихъ, брaша въ себE вётръ ћкw ѕмjеве, њскудёша џчи и4хъ, ћкw не бЁ травы2.

7 БеззакHніz н†ша противустaша нaмъ: гDи, сотвори2 нaмъ рaди и4мене твоегw2, ћкw мн0зи грэси2 нaши пред8 тоб0ю, тебЁ согрэши1хомъ.

8 Њжидaніе ї}лево, гDи, сп7си1телю нaшъ во врeмz ск0рби! вскyю ћкw пришлeцъ є3си2 на земли2 и3 ћкw пyтникъ ўкланsющьсz во витaлище;

9 Е#дA бyдеши ћкоже человёкъ спsй, и3ли2 ѓки мyжъ не могjй спасти2; тh же въ нaсъ є3си2, гDи, и3 и4мz твоE при1звано бhсть на нaсъ, не забyди нaсъ.

10 Сі‰ гlетъ гDь лю1демъ си6мъ: возлюби1ша подвизaти н0зэ свои2 и3 не ўпок0ишасz, и3 бGъ не бlгопоспэши2 въ ни1хъ, нн7э воспомzнeтъ беззакHніz и4хъ и3 посэти1тъ грэхи2 и4хъ.

11 И# речE гDь ко мнЁ: не моли1сz њ лю1дехъ си1хъ во блaго:

12 є3гдA пости1тисz бyдутъ, не ўслhшу прошeніz и4хъ, и3 ѓще принесyтъ всесожжє1ніz и3 жє1ртвы, не бlговолю2 въ ни1хъ: ћкw мечeмъ и3 глaдомъ и3 м0ромъ ѓзъ скончaю и5хъ.

13 И# рек0хъ: сhй гDи б9е, сE, прор0цы и4хъ прорицaютъ и3 глаг0лютъ: не ќзрите мечA, и3 глaдъ не бyдетъ вaмъ, но и4стину и3 ми1ръ дaмъ на земли2 и3 на мёстэ сeмъ.

14 И# речE гDь ко мнЁ: лжи1вw прор0цы прорицaютъ во и4мz моE, не послaхъ и4хъ, ни заповёдахъ и5мъ, ни гlалъ є4смь къ ни6мъ: понeже видBніz лжи6ва и3 гад†ніz и3 волшє1бства и3 произв0лы сeрдца своегw2 тjи прорицaютъ вaмъ.

15 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь њ прор0цэхъ, и5же прор0чествуютъ во и4мz моE лHжнаz, и3 ѓзъ не послaхъ и4хъ, и5же глаг0лютъ: мeчь и3 глaдъ не бyдетъ на земли2 сeй: смeртію лю1тою ќмрутъ и3 глaдомъ скончaютсz прор0цы тjи.

16 И# лю1діе, и5мже тjи прор0чествуютъ, бyдутъ и3звeржени на путeхъ їеrли1ма t лицA мечA и3 глaда, и3 не бyдетъ погребazй и5хъ, и3 жєны2 и4хъ и3 сhнове и4хъ и3 дщє1ри и4хъ, и3 и3злію2 на ни1хъ ѕл†z и4хъ.

17 И# речeши къ ни6мъ сл0во сіE: да и3зведyтъ џчи вaши слeзы дeнь и3 н0щь, и3 да не престaнутъ, ћкw сотрeніемъ вели1кимъ сотрeна (дёва) дщeрь людjй мои1хъ и3 ћзвою ѕл0ю ѕэлw2.

18 Ѓще и3зhду на п0ле, и3 сE, заклaни мечeмъ: и3 ѓще вни1ду во грaдъ, и3 сE, и3стazвшіи глaдомъ: ћкw прор0къ и3 свzщeнникъ tид0ша въ зeмлю, є3sже не вёдzху.

19 Е#дA tмeщущь tвeрглъ є3си2 їyду, и3 t сіHна tступи2 дш7A твоS; вскyю порази1лъ є3си2 нaсъ, и3 нёсти нaмъ и3сцэлeніz; ждaхомъ ми1ра, и3 не бsху благ†z: врeмене ўврачевaніz, и3 сE, боsзнь.

20 Познaхомъ, гDи, грэхи2 нaшz, беззакHніz nтє1цъ нaшихъ, ћкw согрэши1хомъ пред8 тоб0ю.

21 Престaни рaди и4мене твоегw2, не погуби2 пrт0ла слaвы твоеS: воспомzни2, не разори2 завёта твоегw2 и4же съ нaми.

22 Е#дA є4сть во и3звazнныхъ kзhческихъ, и4же дожди1тъ; и3ли2 небесA м0гутъ дaти влaгу свою2; не тh ли є3си2, гDи б9е нaшъ; и3 пождeмъ тебE, гDи, тh бо сотвори1лъ є3си2 вс‰ сі‰.

 

Главa 15

1 И# речE гDь ко мнЁ: ѓще стaнутъ мwmсeй и3 самуи1лъ пред8 лицeмъ мои1мъ, нёсть дш7A моS къ лю1демъ си6мъ: и3зри1ни тёхъ (t лицA моегw2), и3 да и3зhдутъ.

2 И# бyдетъ, ѓще рекyтъ къ тебЁ: кaмw и3зhдемъ; и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ гDь: и5же ко смeрти, ко смeрти: и3 и5же къ мечY, къ мечY: и3 и5же ко глaду, ко глaду: и3 и5же ко плэнeнію, ко плэнeнію.

3 И# tмщY и5мъ четhрьми w4бразы, речE гDь: мeчь на заклaніе, и3 пси2 на растерзaніе, и3 пти6цы небесE и3 ѕвёріе земли2 на пожрє1ніz и3 расхищeніе.

4 И# предaмъ и5хъ во ўтэснeніе всBмъ цaрствамъ зємнhмъ, рaди манассjи сhна є3зекjина царS їyдина за вс‰, ±же сотвори2 во їеrли1мэ.

5 Кто2 ўмилосeрдитсz къ тебЁ, їеrли1ме; и3 кто2 поскорби1тъ њ тебЁ, и3ли2 кто2 п0йдетъ моли1ти њ ми1рэ тебЁ;

6 Ты2 њстaвилъ мS є3си2, речE гDь, вспsть пошeлъ є3си2: и3 прострY рyку мою2 на тS и3 ўбію1 тz, и3 ктомY не пощажY и4хъ

7 и3 расточY и5хъ расточeніемъ во вратёхъ людjй мои1хъ: њбезчaдэша, погуби1ша людjй мои1хъ ѕл0бами свои1ми, и3 не њбрати1шасz.

8 Ўмн0жишасz вдови6цы и4хъ пaче пескA морскaгw: навед0хъ на мaтерь ю4ношы, бёдность њ полyдни, наверг0хъ на ню2 внезaпу стрaхъ и3 трeпетъ.

9 Прaздна бhсть роди1вшаz сeдмь, њскудЁ душA є3S, зaйде є4й с0лнце є3щE средЁ полyдне, постыждeна бhсть и3 ўкорeна: пр0чыz и4хъ въ мeчь дaмъ пред8 враги6 и4хъ, речE гDь.

10 Г0ре мнЁ, мaти (моS), вскyю мS родилA є3си2 мyжа при1телнаго и3 суди1маго по всeй земли2; не заsхъ, нижE заsтъ ў менє2 кто2: си1ла моS њскудЁ t кленyщихъ мS, (речE гDь).

11 Бyди, вLко, и3справлsющымъ и5мъ: ѓще не притек0хъ ко тебЁ во врeмz њѕлоблeніz и4хъ и3 во врeмz ск0рби и4хъ, во благ†z на врагA.

12 Е#дA познaетсz желёзо; и3 њдэsніе мёдzно крёпость твоS.

13 И# сокрHвища тво‰ въ расхищeніе дaмъ, и3змёну за вс‰ грэхи2 тво‰, и3 во всёхъ предёлэхъ твои1хъ:

14 и3 порабощy тz w4крестъ врагHмъ твои6мъ, въ земли2, є3sже не вёси: ћкw џгнь возжжeсz t ћрости моеS, на вaсъ горёти бyдетъ.

15 Ты2 вёси, гDи, воспомzни1 мz и3 посэти1 мz и3 защити1 мz t гонsщихъ мS, не въ долготерпёніе твоE воспріими1 мz: вёждь, ћкw пріsхъ тебє2 рaди поношeніе t tвергaющихъ словесA тво‰:

16 скончaй и5хъ, и3 бyдетъ сл0во твоE мнЁ въ рaдость и3 во весeліе сeрдца моегw2, ћкw при1звано є4сть и4мz твоE на мнЁ, гDи б9е си1лъ.

17 Не сэд0хъ въ с0нмэ и4хъ и3грaющихъ, но боsхсz t лицA руки2 твоеS: на є3ди1нэ сэдsхъ, ћкw г0рести и3сп0лнихсz.

18 Вскyю њскорблsющіи мS возмогaютъ на мS; ћзва моS твердA, tкyду и3сцэлю1сz; бhсть мнЁ ћкw водA лжи6ваz, не и3мyщаz вёрности.

19 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь: ѓще њбрати1шисz, возстaвлю тS, и3 пред8 лицeмъ мои1мъ стaнеши: и3 ѓще и3зведeши честн0е t недост0йнагw, ћкw ўстA мо‰ бyдеши: и3 њбратsтсz тjи къ тебЁ, и3 ты2 не њбрати1шисz къ ни6мъ.

20 И# дaмъ тS лю1демъ си6мъ ѓки стёну крёпку, мёдzну: и3 порaтуютъ на тS и3 не возм0гутъ на тS, ћкw ѓзъ съ тоб0ю є4смь, да сп7сy тz и3 и3збaвлю тS, речE гDь:

21 и3збaвлю тS t рyкъ ѕлёйшихъ и3 и3скуплю1 тz t рyкъ губи1телей.

 

Главa 16

1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ, рекyщее: и3 ты2 да не п0ймеши жены2,

2 и3 не роди1тсz тебЁ сhнъ, нижE дщeрь на мёстэ сeмъ.

3 Ћкw сі‰ гlетъ гDь њ сынёхъ и3 дщeрехъ, и5же родsтсz на мёстэ сeмъ, и3 њ мaтерехъ и4хъ, ±же роди1ша и5хъ, и3 њ nтцёхъ и4хъ роди1вшихъ | въ земли2 сeй:

4 смeртію лю1тою и3з0мрутъ, не њплaчутсz и3 не погребyтсz: во w4бразъ на лицы2 земли2 бyдутъ и3 мечeмъ падyтъ и3 глaдомъ скончaютсz, и3 бyдутъ трyпіе и4хъ во снёдь пти1цамъ небє1снымъ и3 ѕвэрє1мъ земны6мъ.

5 Сі‰ гlетъ гDь: да не вни1деши въ д0мъ и4хъ пи1рный, ни да х0диши плaкати, нижE да рыдaеши и5хъ, понeже tsхъ ми1ръ м0й t людjй си1хъ, речE гDь, млcть и3 щедрHты.

6 И# ќмрутъ вели1цыи и3 мaліи въ земли2 сeй: не погребyтсz, ни њплaчутсz, нижE терзaніе њ ни1хъ бyдетъ, нижE њбрjютсz рaди и4хъ,

7 и3 не прел0мzтъ хлёба во стенaніи и4хъ ко ўтэшeнію над8 мeртвымъ, и3 не дадyтъ и5мъ питіS чaши ко ўтэшeнію над8 nтцeмъ и3 мaтерію и4хъ.

8 И# въ д0мъ пи1рный да не вни1деши сэдёти съ ни1ми, є4же ћсти и3 пи1ти.

9 Понeже сі‰ гlетъ гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ tимY t мёста сегw2 во џчію вaшєю и3 во днeхъ вaшихъ глaсъ рaдости и3 глaсъ весeліz, глaсъ женихA и3 глaсъ невёсты.

10 И# бyдетъ, є3гдA возвэсти1ши лю1демъ си6мъ вс‰ словесA сі‰, и3 рекyтъ къ тебЁ: вскyю гlалъ є4сть гDь на нaсъ вс‰ ѕл†z сі‰; кaz непрaвда нaша; и3 кjй грёхъ нaшъ, и4мже согрэши1хомъ гDу бGу нaшему;

11 И# речeши къ ни6мъ: понeже њстaвиша мS nтцы2 вaши, гlетъ гDь, и3 и3д0ша в8слёдъ богHвъ чужди1хъ, и3 послужи1ша и5мъ и3 поклони1шасz и5мъ, менe же њстaвиша и3 зак0на моегw2 не сохрани1ша:

12 и3 вы2 г0рше дёласте, нeже nтцы2 вaши, и3 сE, вы2 х0дите кjйждо в8слёдъ п0хотей сeрдца вaшегw лукaвагw, є4же не слyшати менE:

13 и3 и3зри1ну вaсъ t земли2 сеS въ зeмлю, є3sже не вёсте вы2 и3 nтцы2 вaши, и3 послyжите тaмw богHмъ чужди6мъ дeнь и3 н0щь, и5же не дадyтъ вaмъ ми1лости.

14 Сегw2 рaди, сE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 не рекyтъ ктомY: жи1въ гDь, и4же и3зведE сынHвъ ї}левыхъ t земли2 є3гЂпетскіz:

15 но: живeтъ гDь, и4же и3зведE сынHвъ ї}левыхъ t земли2 сёверныz и3 t всёхъ стрaнъ, ѓможе и3звeржени бhша: и3 возвращY и5хъ въ зeмлю и4хъ, ю4же дaхъ nтцє1мъ и4хъ.

16 СE, ѓзъ послю2 ры6бари мнHги, речE гDь, и3 ўловsтъ и5хъ: и3 посeмъ послю2 мнHги ловцы2, и3 ўловsтъ и5хъ на всsцэй горЁ и3 на всsцэмъ х0лмэ и3 t пещeръ кaменныхъ.

17 Ћкw џчи мои2 на всёхъ путeхъ и4хъ, не сокровeни сyть t лицA моегw2, и3 не ўтає1на сyть беззакHніz и4хъ t џчію моє1ю.

18 И# воздaмъ пeрвэе суг{баz беззакHніz и3 грэхи2 и4хъ, и4миже њскверни1ша зeмлю мою2 въ мертвечи1нахъ мeрзостей свои1хъ и3 въ беззак0ніихъ свои1хъ, и4миже нап0лниша достоsніе моE.

19 ГDи, ты2 крёпость моS и3 п0мощь моS и3 прибёжище моE во днeхъ ѕлhхъ: къ тебЁ kзhцы пріи1дутъ t послёднихъ земли2 и3 рекyтъ: вои1стинну лжи1выхъ стzжaша nтцы2 нaши јдwлwвъ, и3 нёсть въ ни1хъ п0льзы.

20 Е#дA сотвори1тъ себЁ человёкъ б0ги, и3 тjи не сyть б0зи;

21 Сегw2 рaди, сE, ѓзъ покажY и5мъ во врeмz сіE рyку мою2 и3 знaему сотворю2 и5мъ си1лу мою2, и3 познaютъ, ћкw и4мz мнЁ гDь.

 

Главa 17

1 Грёхъ їyдинъ напи1санъ є4сть писaломъ желёзнымъ на н0гти ґдамaнтовэ, начертaнъ на скрижaли сeрдца и4хъ и3 на р0зэхъ nлтарeй и4хъ.

2 Е#гдA воспомsнутъ сhнове и4хъ nлтари6 сво‰ и3 дубр†вы сво‰ при дрeвэ ли1ственнэ и3 на холмёхъ выс0кихъ,

3 q, наг0рный (жи1телю)! крёпость твою2 и3 сокрHвища тво‰ въ расхищeніе дaмъ, и3 высHкаz тво‰, грBхъ рaди твои1хъ, ±же во всёхъ предёлэхъ твои1хъ,

4 и3 њстaнешисz є3ди1нъ t наслёдіz твоегw2, є4же дaхъ тебЁ: и3 служи1ти тS сотворю2 врагHмъ твои6мъ въ земли2, є3sже не вёси: ћкw џгнь разжeглъ є3си2 въ ћрости моeй, дaже во вёкъ горёти бyдетъ. Сі‰ гlетъ гDь:

5 пр0клzтъ человёкъ, и4же надёетсz на человёка и3 ўтверди1тъ пл0ть мhшцы своеS на нeмъ, и3 t гDа tстyпитъ сeрдце є3гw2:

6 и3 бyдетъ ћкw ди1віz мmрjка въ пустhни и3 не ќзритъ, є3гдA пріи1дутъ благ†z, и3 њбитaти бyдетъ въ сухотЁ и3 въ пустhни, въ земли2 слaнэй и3 неwбитaемэй.

7 И# бlгословeнъ человёкъ, и4же надёетсz на гDа, и3 бyдетъ гDь ўповaніе є3гw2:

8 и3 бyдетъ ћкw дрeво насаждeнное при водaхъ, и3 во влaгэ пyститъ корeніе своE: не ўбои1тсz, є3гдA пріи1детъ зн0й, и3 бyдетъ на нeмъ стeбліе зелeно, и3 во врeмz безд0ждіz не ўстраши1тсz и3 не престaнетъ твори1ти плодA.

9 Глубоко2 сeрдце (человёку) пaче всёхъ, и3 человёкъ є4сть, и3 кто2 познaетъ є3го2;

10 Ѓзъ гDь и3спытyzй сердцA и3 и3скушazй ўтрHбы, є4же воздaти комyждо по пути2 є3гw2 по плодHмъ и3з8wбрётеній є3гw2.

11 Возгласи2 рsбъ, собрA, и4хже не роди2, творsй богaтство своE не съ суд0мъ: въ преполовeніи днjй свои1хъ њстaвитъ є5 и3 на послёдокъ св0й бyдетъ безyменъ.

12 Пrт0лъ слaвы возвышeнъ t начaла, мёсто с™hни нaшеz.

13 Чazніе ї}лево, гDи! вси2 њставлsющіи тS да постыдsтсz, tступaющіи (t тебє2) на земли2 да напи1шутсz, ћкw њстaвиша и3ст0чникъ живhхъ в0дъ, гDа.

14 И#сцэли1 мz, гDи, и3 и3сцэлёю: сп7си1 мz, и3 спcнъ бyду, ћкw хвалA моS ты2 є3си2.

15 СE, тjи глаг0лютъ ко мнЁ: гдЁ є4сть сл0во гDне; да пріи1детъ.

16 Ѓзъ же не ўтруди1хсz, тебЁ (пaстырю) послёдуzй, и3 днE человёча не пожелaхъ: ты2 вёси и3сход‰щаz t ўстeнъ мои1хъ, пред8 лицeмъ твои1мъ сyть:

17 не бyди ми2 во tчуждeніе, ўповaніе моE ты2 въ дeнь лю1тъ.

18 Да постыдsтсz гонsщіи мS, ѓзъ же да не постыждyсz: да ўстрашaтсz тjи, ѓзъ же да не ўстрашyсz: наведи2 на ни1хъ дeнь њѕлоблeніz, сугyбымъ сокрушeніемъ сотри2 и5хъ.

19 Сі‰ гlетъ гDь ко мнЁ: и3ди2 и3 стaни во вратёхъ сынHвъ людjй твои1хъ, и4миже вх0дzтъ цaріе ї{дины и3 и3сх0дzтъ, и3 во всёхъ вратёхъ їеrли1мскихъ и3 речeши къ ни6мъ:

20 слhшите сл0во гDне, цaріе ї{дины и3 всS їудeа и3 вeсь їеrли1мъ, входsщіи во вратA сі‰.

21 Сі‰ гlетъ гDь: сохрани1те дyшы вaшz и3 не носи1те бремeнъ въ дeнь суббHтъ, и3 не и3сходи1те враты2 їеrли1ма,

22 и3 не и3зноси1те бремeнъ и3з8 домHвъ вaшихъ въ дeнь суббHтный, и3 всsкагw дёла не твори1те: њсвzти1те дeнь суббHтный, ћкоже заповёдахъ nтцє1мъ вaшымъ:

23 и3 не ўслhшаша, ни приклони1ша ќха своегw2, но њжесточи1ша вы6и сво‰ пaче nтє1цъ свои1хъ, да не ўслhшатъ мS и3 да не пріи1мути наказaніz.

24 И# бyдетъ, ѓще послyшаете менE, гlетъ гDь, є4же не вноси1ти бремeнъ во вратA грaда сегw2 въ дeнь суббHтный, и3 свzти1ти дeнь суббHтный, не твори1ти въ џнь всsкагw дёла,

25 и3 вни1дутъ во вратA грaда сегw2 цaріе и3 нач†лницы, сэдsщіи на прест0лэ давjдовэ и3 восходsщіи на колесни1цахъ и3 к0нехъ свои1хъ, тjи и3 нач†лницы и4хъ, мyжіе ї{дины и3 њбитaтеліе їеrли1ма: и3 њбитaти бyдутъ во грaдэ сeмъ во вёки:

26 и3 пріи1дутъ t градHвъ їyдиныхъ и3 t њкрeстныхъ їеrли1ма, и3 t земли2 веніамjни и3 t п0льныхъ, и3 t г0рнихъ и3 t ю4га, носsще всесожжє1ніz и3 жeртву, и3 fmміaмъ и3 манаY [дaръ] и3 лівaнъ, носsще хвалY въ д0мъ гDень.

27 И# бyдетъ, ѓще не послyшаете менE є4же свzти1ти дeнь суббHтный и3 не носи1ти бремeнъ, нижE входи1ти вратaми їеrли1ма въ дeнь суббHтный, то2 зажгY џгнь во вратёхъ є3гw2, и3 пожрeтъ д0мы їеrли6мли и3 не ўгaснетъ.

 

Главa 18

1 Сл0во, є4же бhсть ко їеремjи t гDа, рекyщее:

2 востани2 и3 сни1ди въ д0мъ скудeльничь, и3 тaмw ўслhшиши словесA мо‰.

3 И# снид0хъ въ д0мъ скудeльничь, и3 сE, т0й творsше дёло на кaменехъ.

4 И# разби1сz сосyдъ, є3г0же т0й творsше t гли1ны рукaма свои1ма: и3 пaки т0й сотвори2 и3з8 негw2 и4ный сосyдъ, ћкоже ўг0дно во џчію є3гw2 твори1ти.

5 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ, рекyщее:

6 є3дA, ћкоже скудeльникъ сeй, не возмогY сотвори1ти вaсъ, д0ме ї}левъ; речE гDь: сE, ћкоже брeніе въ рукY скудeльника, тaкw вы2 є3стE, д0ме ї}левъ, въ рукY моє1ю:

7 наконeцъ возгlю на kзhкъ и3 на цaрство, да и3скореню2 и5хъ и3 разорю2 и3 расточY |:

8 и3 ѓще њбрати1тсz kзhкъ т0й t всёхъ лукaвствъ свои1хъ, то2 раскaюсz њ њѕлоблeніихъ, ±же помhслихъ сотвори1ти и5мъ:

9 и3 наконeцъ рекY на kзhкъ и3 цaрство, да возсози1жду и3 насаждY |,

10 и3 ѓще сотворsтъ лук†ваz пред8 nчи1ма мои1ма, є4же не послyшати глaса моегw2, то2 раскaюсz њ благи1хъ, ±же гlахъ сотвори1ти и5мъ.

11 И# нн7э рцы2 ко мужє1мъ ї{динымъ и3 њбитaтелємъ їеrли1ма, рекjй: сі‰ речE гDь: сE, ѓзъ творю2 на вaсъ ѕл†z и3 мhшлю на вaсъ ўмышлeніе: да њбрати1тсz ќбw кjйждо t пути2 своегw2 лукaвагw, и3 и3спрaвите пути6 вaшz и3 ўмышлє1ніz в†ша.

12 И# рек0ша: ўкрэпи1мсz, и4бо по развращeніємъ нaшымъ п0йдемъ, и3 кjйждо ўг0дное сeрдца своегw2 лукaвагw сотвори1мъ.

13 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь: вопроси1те нн7э kзhкwвъ, кто2 слhша сицев†z стр†шнаz, ±же сотвори2 ѕэлw2 дёва ї}лева;

14 є3дA њскудёютъ t кaмене сосцы2, и3ли2 снёгъ t лівaна; є3дA ўклони1тсz водA ѕёлнw вётромъ носи1маz;

15 понeже забhша менE лю1діе мои2 всyе жрyще, и3 и3знем0гутъ на путeхъ свои1хъ и3 на стезsхъ вёчныхъ, є4же взhти на стєзи2 не и3мyщыz пути6 на хождeніе,

16 є4же положи1ти зeмлю св0ю въ запустёніе и3 во звиздaніе вёчное: всsкъ, и4же прeйдетъ по нeй, почуди1тсz и3 покивaетъ глав0ю своeю:

17 ћкоже вётръ палsщь разсёю и5хъ пред8 враги6 и4хъ, хребeтъ, ґ не лицE покажY и5мъ въ дeнь поги1бели и4хъ.

18 И# рек0ша: пріиди1те и3 ўмhслимъ їеремjю совётъ, и4бо не поги1бнетъ зак0нъ t свzщeнника, ни совётъ t премyдрагw, ни сл0во t прор0ка: пріиди1те и3 порази1мъ є3го2 љзhкомъ, и3 не в0нмемъ всBмъ словесє1мъ є3гw2.

19 Вонми2, гDи, мнЁ и3 ўслhши глaсъ њправдaніz моегw2.

20 Е#дA воздаю1тсz ѕл†z за благ†z; ћкw глаг0лаша словесA на дyшу мою2 и3 мучи1телство своE сокрhша ми2. Помzни2 стоsвшаго мS пред8 тоб0ю, є4же глаг0лати за ни1хъ благ†z, да tвращY гнёвъ тв0й t ни1хъ.

21 Сегw2 рaди дaждь сhны и4хъ въ глaдъ и3 собери2 и5хъ въ рyцэ мечA: да бyдутъ жєны2 и4хъ безч†дны и3 вдwвы2, и3 мyжіе и4хъ да бyдутъ ўбіeни смeртію, и3 ю4нwши и4хъ да падyтъ мечeмъ на рaти:

22 да бyдетъ в0пль въ домёхъ и4хъ: наведи2 на ни1хъ разб0йники внезaпу, понeже совэщaша сл0во, да и4мутъ мS, и3 сBти скрhша на мS.

23 Тh же, гDи, вёси вeсь совётъ и4хъ на мS въ смeрть: да не њчcтиши беззакHніz и4хъ и3 грэхHвъ и4хъ t лицA твоегw2 да не и3зглaдиши: да бyдетъ болёзнь и4хъ пред8 тоб0ю, и3 во врeмz ћрости твоеS сотвори2 и5мъ.

 

Главa 19

1 Сі‰ речE гDь ко мнЁ: и3ди2 и3 стzжи2 сосyдъ скудeльничь жжeнъ, и3 приведи2 t стaрєцъ людски1хъ и3 t стaрєцъ свzщeнническихъ:

2 и3 и3зhди въ мёсто многогр0бищное сынHвъ є3ннHнихъ, є4же є4сть бли1з8 придвeріz врaтъ харсjfскихъ [с0лнечныхъ], и3 прочти2 тaмw вс‰ словесA, ±же ѓзъ возгlю тебЁ,

3 и3 речeши и5мъ: слhшите сл0во гDне, цaріе ї{дины и3 мyжіе ї{дины, и3 њбитaтеліе їеrли1ма и3 входsщіи вратaми си1ми: сі‰ гlетъ гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ наведY ѕл†z на мёсто сіE, ћкw всsкому слhшащему сі‰ зазвучи1тъ во ќшію є3гw2:

4 понeже њстaвиша мS, и3 чyжде сотвори1ша мёсто сіE, и3 пожр0ша на нeмъ богHмъ чужди6мъ, и4хже не вёдэша тjи и3 nтцы2 и4хъ: и3 цaріе ї{дины нап0лниша мёсто сіE кр0ве непови1нныхъ

5 и3 создaша высHкаz ваaлу на сожжeніе сынHвъ свои1хъ nгнeмъ, во всесожжeніе ваaлу, ±же не заповёдахъ, ни гlахъ, нижE взыд0ша на сeрдце моE.

6 Сегw2 рaди, сE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 не прозовeтсz ктомY мёсто сіE падeніе и3 мёсто многогр0бищное сынHвъ є3ннHнихъ, но мёсто многогр0бищное заклaніz:

7 и3 расточY совётъ їyдинъ и3 совётъ їеrли1ма въ мёстэ сeмъ, и3 превращY и5хъ мечeмъ пред8 враги6 и4хъ и3 въ рукY и4щущихъ дyшъ и4хъ: и3 дaмъ трyпіе и4хъ въ ћдь пти1цамъ небє1снымъ и3 ѕвэрє1мъ земны6мъ:

8 и3 постaвлю грaдъ сeй въ разорeніе и3 во звиздaніе: всsкъ, и4же мимои1детъ, њ нeмъ почуди1тсz и3 позви1ждетъ њ всeй ћзвэ є3гw2:

9 и3 снэдsтъ плHти сынHвъ свои1хъ и3 плHти дщeрей свои1хъ, и3 кjйждо плHти п0друга своегw2 снёсть во њбстоsніи и3 въ тэснотЁ, въ нeйже запрyтъ и5хъ врази2 и4хъ, и4щущіи души2 и4хъ.

10 И# да сокруши1ши сосyдъ пред8 nчи1ма мужeй и3сходsщихъ съ тоб0ю

11 и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ гDь си1лъ: тaкw сокрушY лю1ди сі‰ и3 грaдъ сeй, ћкоже сокрушaетсz сосyдъ скудeльный, и4же не м0жетъ ктомY и3сцэли1тисz: и3 въ тwфefэ погребyтсz тогw2 рaди, ћкw не бyдетъ и3н0гw мёста на погребeніе.

12 Тaкw сотворю2 мёсту семY, гlетъ гDь, и3 њбитaтелємъ є3гw2, да постaвлю грaдъ т0й ћкw пaдающь.

13 И# бyдутъ д0мы їеrли1ма и3 д0мы царeй їyдиныхъ, ћкоже мёсто пaдающее, t нечист0тъ свои1хъ во всёхъ домёхъ, въ ни1хже жрsху на кр0вэхъ свои1хъ всемY в0инству небeсному и3 приношaху возлі‰ніz богHмъ чужди6мъ.

14 И# пріи1де їеремjа t (мёста) падeніz, ѓможе послA є3го2 гDь прbр0чествовати, и3 стA во дворЁ д0му гDнz и3 речE ко всBмъ лю1демъ:

15 сі‰ гlетъ гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ наведY на грaдъ сeй и3 на вс‰ грaды є3гw2 и3 на вс‰ сeла є3гw2 вс‰ ѕл†z, ±же гlалъ є4смь нaнь: ћкw њжесточи1ша вы6и сво‰, є4же не слhшати зaповэдій мои1хъ.

 

Главa 20

1 И# ўслhша пасхHръ сhнъ є3ммeровъ свzщeнникъ, и4же постaвленъ бЁ начaлникъ въ домY гDни, їеремjю прbр0чествующа словесA сі‰:

2 и3 ўдaри пасхHръ їеремjю прbр0ка и3 ввeрже є3го2 въ клaду, ћже бЁ во вратёхъ веніамjнихъ вhшнихъ въ домY гDни.

3 Бhвшу же ќтру, и3зведE пасхHръ їеремjю t клaды. И# речE къ немY їеремjа: не пасхHръ наречE (гDь) и4мz твоE, но пресeлника tвсю1ду.

4 Понeже сі‰ гlетъ гDь: сE, ѓзъ дaмъ тS въ преселeніе и3 всёхъ другHвъ твои1хъ: и3 падyтъ мечeмъ вр†гъ свои1хъ, и3 џчи твои2 ќзрzтъ, и3 тебE и3 всего2 їyду дaмъ въ рyки царS вавmлHнска, и3 преведyтъ и5хъ въ вавmлHнъ и3 побію1тъ и5хъ мечьми2.

5 И# дaмъ всю2 си1лу грaда сегw2 и3 вс‰ труды2 є3гw2 и3 вс‰ сокрHвища царS їyдина дaмъ въ рyки врагHвъ є3гw2, и3 расхи1тzтъ и5хъ и3 в0змутъ и3 tведyтъ въ вавmлHнъ.

6 Тh же, пасхHръ, и3 вси2 њбитaтеліе д0му твоегw2, tи1дете во плэнeніе, и3 въ вавmлHнъ пріи1деши и3 тaмw ќмреши, тaмw же и3 погребeшисz ты2 и3 вси2 дрyзіе твои2, и5мже прор0чествовалъ є3си2 лжY.

7 Прельсти1лъ мS є3си2, гDи, и3 прельщeнъ є4смь, крэплёйшій менє2 є3си2 и3 превозм0глъ є3си2: бhхъ въ посмёхъ вeсь дeнь, вси2 ругaютсz мнЁ.

8 Понeже г0рькимъ сл0вомъ мои1мъ посмэю1сz, tвержeніе и3 бёдность наведY, ћкw бhсть въ поношeніе мнЁ сл0во гDне и3 въ посмёхъ вeсь дeнь.

9 И# рек0хъ: не воспомzнY и4мене гDнz, нижE возглаг0лю ктомY во и4мz є3гw2. И# бhсть въ сeрдцы моeмъ ћкw џгнь горsщь, палsщь въ костeхъ мои1хъ, и3 разслабёхъ tвсю1ду, и3 не могY носи1ти:

10 слhшахъ бо досади1тєлства мн0гихъ собрaвшихсz w4крестъ: напади1те, напади1мъ нaнь, вси2 мyжіе дрyзіе є3гw2: наблюдaйте помышлeніе є3гw2, ѓще (кaкw) прельсти1тсz, и3 прем0жемъ нaнь и3 сотвори1мъ tмщeніе нaше є3мY.

11 ГDь же со мн0ю є4сть ћкw борeцъ крёпкій: сегw2 рaди погнaша и3 ўразумёти не мог0ша: постыдёшасz ѕэлw2, ћкw не разумёша безчeстіz своегw2, є4же во вёкъ не забвeно бyдетъ.

12 И# ты2, гDи си1лъ, и3скушazй првdнаz, вёдаzй ўтрHбы и3 сердцA, (молю1тисz,) да ви1жду мщeніе твоE на ни1хъ, тебё бо tкрhхъ прю2 мою2.

13 П0йте гDу, хвали1те гDа, ћкw и3збaви дyшу ўб0гагw t руки2 лукaвыхъ.

14 Пр0клzтъ дeнь, въ џньже роди1хсz: дeнь, въ џньже породи1 мz мaти моS, да не бyдетъ благословeнъ.

15 Пр0клzтъ мyжъ, и4же возвэсти2 nтцY моемY, рекjй: роди1сz тебЁ џтрокъ мyжескъ, и3 ћкw рaдостію возвесели2 є3го2.

16 Да бyдетъ человёкъ т0й ћкоже грaди, ±же преврати2 гDь ћростію и3 не раскazсz: да слhшитъ в0пль заyтра и3 рыдaніе во врeмz полyденное:

17 ћкw не ўби1лъ менE въ ложеснaхъ мaтере, и3 былa бы мнЁ мaти моS гр0бъ м0й и3 ложеснA зачaтіz вёчнагw.

18 Вскyю и3зыд0хъ и3з8 ложeснъ, да ви1жду труды2 и3 бwлёзни, и3 скончaшасz въ постыдёніи днjе мои2;

 

Главa 21

1 Сл0во, є4же бhсть t гDа ко їеремjи, є3гдA послA къ немY цaрь седекjа пасхHра сhна мелхjина и3 соф0нію сhна васаjева, свzщeнника, глаг0лz:

2 вопроси2 њ нaсъ гDа, ћкw навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій востA на нaсъ: сотвори1тъ ли гDь съ нaми по всBмъ чудесє1мъ свои6мъ, и3 tи1детъ t нaсъ;

3 И# речE їеремjа къ ни6мъ: тaкw рцhте седекjи: сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ:

4 сE, ѓзъ њбращaю nр{жіz бр†ннаz, ±же сyть въ рукaхъ вaшихъ, и4миже вы2 њполчaетесz на царS вавmлHнска и3 халдeйска, и5же њбстоsтъ вaсъ w4крестъ внЁ стёнъ: и3 соберY тA посредЁ грaда сегw2,

5 и3 поборю2 ѓзъ по вaсъ рук0ю простeртою и3 мhшцею крёпкою съ ћростію и3 гнёвомъ вели1кимъ,

6 и3 побію2 всёхъ њбитaющихъ во грaдэ сeмъ, человёки и3 скоты2, губи1телствомъ вели1кимъ, и3 и4змрутъ.

7 И# по си1хъ, тaкw гlетъ гDь, дaмъ седекjю царS їyдина и3 рабы6 є3гw2, и3 лю1ди є3гw2 и3 њстaвльшыzсz во грaдэ сeмъ t губи1телства и3 глaда и3 мечA, въ рукY навуходон0сора царS вавmлHнска и3 въ рукY врагHвъ и4хъ и3 въ рукY и4щущихъ дyшъ и4хъ, и3 побіeтъ и5хъ џстріемъ мечA: и3 не пощажY и4хъ, нижE млcтивъ бyду и5мъ.

8 И# къ лю1демъ си6мъ речeши: сі‰ гlетъ гDь: сE, ѓзъ даю2 пред8 вaми пyть животA и3 пyть смeрти:

9 и4же њбитaетъ во грaдэ сeмъ, ќмретъ мечeмъ и3 глaдомъ и3 губи1телствомъ, ґ и3сходsй, и4же прибэжи1тъ ко халдewмъ њбстоsщымъ вaсъ, жи1въ бyдетъ, и3 бyдетъ душA є3гw2 въ плёнъ, и3 жи1въ бyдетъ.

10 Ўтверди1хъ бо лицE моE на грaдъ сeй во ѕл†z, ґ не во благ†z, речE гDь: въ рyки царS вавmлHнска предaстсz, и3 сожжeтъ є3го2 nгнeмъ.

11 Д0ме царS їyдина, слhшите сл0во гDне:

12 д0ме давjдовъ, сі‰ гlетъ гDь: суди1те заyтра сyдъ и3 и3спрaвите, и3 и3збaвите си1лою ўгнетeнаго t руки2 њби1дzщагw и5, да не зажжeтсz ћкw џгнь ћрость моS и3 возгори1тсz, и3 не бyдетъ ўгашaющагw, рaди лукaвыхъ ўмышлeній вaшихъ.

13 СE, ѓзъ къ тебЁ њбитaющему во крёпцэ и3 п0льнэ ўд0ліи, речE гDь, и5же глаг0лете: кто2 побіeтъ нaсъ; и3ли2 кто2 вни1детъ въ д0мы нaшz;

14 И# посэщY на вaсъ по лук†вымъ начинaніємъ вaшымъ, речE гDь, и3 возжгY џгнь въ лёсэ є3гw2, и3 поsстъ вс‰, ±же w4крестъ є3гw2.

 

Главa 22

1 Сі‰ речE гDь: и3ди2 и3 вни1ди въ д0мъ царS їyдина и3 рцы2 тaмw сл0во сіE,

2 и3 речeши: слhши сл0во гDне, царю2 їyдинъ, и4же сэди1ши на прест0лэ давjдовэ, ты2 и3 д0мъ тв0й, и3 раби2 твои2 и3 лю1діе твои2 и3 входsщіи двeрьми си1ми:

3 сі‰ гlетъ гDь: твори1те сyдъ и3 прaвду, и3 и3збaвите си1лою ўгнетeна t рукY њби1дzщагw и5, и3 пришeлца и3 си1ра и3 вдови1цы не њскорблsйте, не ўгнетaйте беззак0ннw, и3 кр0ве непови1нныz не и3зливaйте на мёстэ сeмъ.

4 Ѓще бо творsще сотворитE сл0во сіE, то2 вни1дутъ вратaми д0му сегw2 цaріе сэдsщіи на прест0лэ давjдовэ и3 всэдaющіи на колєсни1цы и3 на к0ни, тjи и3 раби2 и4хъ и3 лю1діе и4хъ.

5 Ѓще же не послyшаете словeсъ си1хъ, сaмъ соб0ю заклsхсz, речE гDь, ћкw въ пустhню бyдетъ д0мъ сeй.

6 Понeже тaкw гlетъ гDь на д0мъ царS їyдина: галаaдъ ты2 мнЁ, главA лівaнскаz, ѓще не постaвлю тебE въ пустhню, во грaды неwбит†нны,

7 и3 наведY на тS ўбивaюща мyжа и3 сэки1ру є3гw2, и3 посэкyтъ и3збр†нныz кeдры тво‰ и3 вeргутъ на џгнь.

8 И# пр0йдутъ kзhцы мн0зи сквозЁ грaдъ сeй, и3 речeтъ кjйждо и4скреннему своемY: вскyю сотвори2 гDь тaкw грaду семY вели1кому;

9 И# tвэщaютъ: сегw2 рaди, ћкw њстaвиша завётъ гDа бGа своегw2 и3 поклони1шасz богHмъ чужди6мъ и3 послужи1ша и5мъ.

10 Не плaчите мeртвагw, нижE рыдaйте њ нeмъ: плaчите плaчемъ њ и3сходsщемъ, ћкw не возврати1тсz ктомY, нижE ўви1дитъ земли2 рождeніz своегw2.

11 Понeже сі‰ речE гDь къ селли1му сhну їwсjину царю2 їyдину цaрствующему вмёстw їwсjи nтцA своегw2, и4же и3зшeлъ є4сть t мёста сегw2: не возврати1тсz ктомY сёмw,

12 но на мёстэ т0мъ, ѓможе превед0хъ є3го2, тaмw ќмретъ и3 земли2 сеS не ќзритъ ктомY.

13 Г0ре созидaющему д0мъ св0й съ непрaвдою и3 гHрницы сво‰ не въ судЁ, ў негHже бли1жній є3гw2 дёлаетъ тyне, и3 мзды2 є3гw2 не воздaстъ є3мY:

14 и4же речE: сози1жду себЁ д0мъ прострaненъ, и3 гHрницы ширHки со tвeрстыми џкнами и3 свHды кeдровыми, и3 распи6саны чeрвленцемъ.

15 Е#дA цaрствовати бyдеши, ћкw ты2 поwщрsешисz њ ґхaзэ nтцЁ твоeмъ; не kдsтъ, нижE пію1тъ: лyчше тебЁ бhло твори1ти сyдъ и3 прaвду блaгу.

16 Не познaша, не суди1ша судA смирeнныхъ, нижE судA ни1ща: не сіe ли тебЁ є4сть, є4же не знaти тебЁ менE, речE гDь;

17 СE, не сyть џчи твои2, нижE сeрдце твоE блaго, но къ сребролю1бію твоемY и3 кр0ве непови1нныz проліsнію, и3 ко њби1дамъ и3 ко ўбjйству, є4же твори1ти |.

18 Сегw2 рaди сі‰ речE гDь ко їwакjму сhну їwсjину царю2 їyдину: г0ре мyжу семY, не њплaчутъ є3гw2: г0ре, брaте! нижE возрыдaютъ њ нeмъ: ўвы2 мнЁ, господи1не!

19 Погребeніемъ џслимъ погребeтсz, влачи1мь и3звeрженъ бyдетъ внЁ врaтъ їеrли1ма.

20 Взhди на лівaнъ и3 возопjй, и3 въ васaнъ дaждь глaсъ тв0й, и3 возопjй на w4нъ п0лъ м0рz, ћкw сотрeни сyть вси2 люб0вніи твои2.

21 Гlахъ къ тебЁ въ падeніи твоeмъ, и3 рeклъ є3си2: не ўслhшу. Сeй пyть тв0й t ю4ности твоеS, ћкw не послyшалъ є3си2 глaса моегw2.

22 Всёхъ пaстырей твои1хъ ўпасeтъ вётръ, и3 люб0вніи твои2 во плэнeніе п0йдутъ, и3 тогдA постыди1шисz и3 посрами1шисz t всёхъ лю1бzщихъ тS:

23 и4же сэди1ши въ лівaнэ и3 гнэзди1шисz въ кeдрэхъ, возстенeши, є3гдA пріи1дутъ къ тебЁ бwлёзни, ћкw раждaющіz.

24 ЖивY ѓзъ, речE гDь, ѓще бyдетъ їехонjа сhнъ їwакjма цaрь їyдинъ, пeрстень на руцЁ деснёй моeй, tтyду и3ст0ргну тS

25 и3 предaмъ тS въ рyки и4щущихъ души2 твоеS и3 въ рyки, и4хже ты2 бои1шисz лицA, и3 въ рyки навуходон0сора царS вавmлHнска и3 въ рyки халдewмъ,

26 и3 tвeргу тS и3 мaтерь твою2, ±же роди1 тz, въ зeмлю чyжду, въ нeйже нёсте рождeни, и3 тaмw ќмрете:

27 ґ въ зeмлю, въ ню1же тjи желaютъ душaми свои1ми возврати1тисz, не возвратsтсz.

28 Њбезчeстисz їехонjа, ѓки сосyдъ непотрeбенъ, ћкw tриновeнъ бhсть т0й и3 сёмz є3гw2, и3 и3звeрженъ въ зeмлю, є3sже не вёдzше.

29 ЗемлE, землE, землE, слhши сл0во гDне!

30 Сі‰ речE гDь: напиши2 мyжа сего2 tвeржена, мyжа, и4же во днeхъ свои1хъ не пред8успёетъ: нижe бо бyдетъ t сёмене є3гw2 мyжъ, и4же сsдетъ на прест0лэ давjдовэ, и3 влaсть и3мёzй ктомY во їyдэ.

 

Главa 23

1 Г0ре пaстырємъ, и5же погублsютъ и3 расточaютъ џвцы пaствы моеS, речE гDь.

2 Сегw2 рaди сі‰ речE гDь бGъ ї}левъ къ пасyщымъ людjй мои1хъ: вы2 расточи1ли є3стE џвцы мо‰, и3 tверг0сте |, и3 не посэти1сте и5хъ, сE, ѓзъ посэщY на вaсъ по лукaвству ўмышлeній вaшихъ, речE гDь:

3 и3 ѓзъ соберY њстaнки стaда моегw2 t всёхъ земeль, въ нsже и3зверг0хъ и5хъ тaмw, и3 возвращY и5хъ къ селeніємъ и4хъ, и3 возрастyтъ и3 ўмн0жатсz.

4 И# возстaвлю над8 ни1ми п†стыри, и3 ўпасyтъ и5хъ, и3 не ўбоsтсz ктомY, нижE ўжaснутсz, и3 ни є3ди1нъ поги1бнетъ t числA, речE гDь.

5 СE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 возстaвлю давjду вост0къ првdный, и3 цrтвовати бyдетъ цRь и3 премdръ бyдетъ и3 сотвори1тъ сyдъ и3 прaвду на земли2:

6 во днeхъ є3гw2 спасeтсz їyда, и3 ї}ль пребyдетъ въ надeжди, и3 сіE и4мz є3мY, и4мже нарекyтъ є3го2: гDь првdнъ нaшъ.

7 Сегw2 рaди, сE, днjе грzдyтъ, речE гDь, и3 не рекyтъ ктомY: живeтъ гDь, и4же и3зведE сhны ї}лєвы t земли2 є3гЂпетскіz:

8 но: живeтъ гDь, и4же и3зведE и3 преведE сёмz д0му ї}лева t земли2 сёверски и3 t всёхъ земeль, въ нsже и3звeрже и5хъ тaмw, и3 њбитaти и4мутъ въ земли2 своeй.

9 Њ прор0цэхъ сотрeно є4сть сeрдце моE во мнЁ, вострепетaша вс‰ кHсти мо‰, бhхъ ћкw мyжъ піsнъ и3 ћкw человёкъ, є3г0же њдолЁ віно2, t лицA гDнz и3 t лицA бlголёпіz слaвы є3гw2.

10 Ћкw прелюбодэsньми и3сп0лнена є4сть землS, ћкw t лицA и4хъ плaкасz землS, и3зсх0ша п†жити пусты6нныz: и3 бhсть течeніе и4хъ лукaво, и3 крёпость и4хъ тaкожде.

11 Понeже прор0къ и3 свzщeнникъ њскверни1шасz, и3 въ домY моeмъ њбрэт0хъ лукaвство и4хъ, речE гDь:

12 тогw2 рaди пyть и4хъ бyдетъ и5мъ п0лзокъ во тмЁ, и3 п0ткнутсz и3 падyтъ въ нeмъ: наведy бо на ни1хъ ѕл†z въ лёто посэщeніz и4хъ, речE гDь.

13 И# во прор0цэхъ самарjйскихъ ви1дэхъ беззакHніz: прор0чествоваху чрез8 ваaла и3 прельщaху лю1ди мо‰ ї}лz.

14 И# во прор0цэхъ їеrли1мскихъ ви1дэхъ ўж†снаz, прелюбодёйствующихъ и3 ходsщихъ во лжи2 и3 скрэплsющихъ рyки стропти6вымъ, да не tврати1тсz кjйждо t пути2 своегw2 лукaвагw: бhша мнЁ вси2 ѓки сод0мъ, и3 њбитaющіи въ нeмъ ћкw гом0рръ.

15 Сегw2 рaди тaкw речE гDь си1лъ ко прор0кwмъ: сE, ѓзъ напитaю и5хъ пелhнемъ и3 напою2 и5хъ жeлчію, t прор0кwвъ бо їеrли1мскихъ и3зhде њсквернeніе на всю2 зeмлю.

16 Сі‰ гlетъ гDь си1лъ: не слyшайте словeсъ прор0кwвъ, и5же прор0чествуютъ вaмъ и3 прельщaютъ вaсъ: видёніе t сeрдца своегw2 глаг0лютъ, ґ не t ќстъ гDнихъ.

17 Глаг0лютъ tвергaющымъ мS: гlа гDь, ми1ръ бyдетъ вaмъ: и3 всBмъ, и5же х0дzтъ въ п0хотехъ свои1хъ, и3 всsкому, ходsщему въ стропти1вствэ сeрдца своегw2, рек0ша: не пріи1дутъ на вaсъ ѕл†z.

18 Кт0 бо бhсть въ совётэ гDни, и3 ви1дэ и3 слhша словесA є3гw2; кто2 внsтъ сл0во є3гw2 и3 слhша;

19 СE, бyрz t гDа и3 ћрость и3сх0дитъ въ сотрzсeніе, ўстреми1вшисz пріи1детъ на нечести6выz.

20 И# ктомY не возврати1тсz ћрость гDнz, д0ндеже сотвори1тъ сіE и3 д0ндеже соверши1тъ помышлeніе сeрдца своегw2. Въ послBдніz дни6 ўразумёете совётъ є3гw2.

21 Не посылaхъ прор0ки, ґ nни2 течaху: не гlахъ къ ни6мъ, и3 тjи прор0чествоваху.

22 И# ѓще бы стaли въ совётэ моeмъ, слы6шана сотвори1ли бы словесA мо‰ и3 tврати1ли бы людjй мои1хъ t пути2 и4хъ лукaвагw и3 t начинaній и4хъ лукaвыхъ.

23 БGъ приближazйсz ѓзъ є4смь, гlетъ гDь, ґ не бGъ и3здалeча [Е#вр.: є3дA бGъ бли1з8 сyщій ѓзъ є4смь, речE гDь, ґ не бGъ и3здалeча;]

24 Ѓще ўтаи1тсz кто2 въ сокровeнныхъ, и3 ѓзъ не ўзрю1 ли є3го2; речE гDь. Е#дA нeбо и3 зeмлю не ѓзъ наполнsю; речE гDь.

25 Слhшахъ, ±же глаг0лютъ прор0цы, прор0чествующе во и4мz моE лжY и3 глаг0люще: ви1дэхъ с0нъ, (ви1дэхъ с0нъ).

26 Док0лэ бyдетъ въ сeрдцы прор0кwвъ прорицaющихъ лжY и3 прор0чествующихъ льщє1ніz сeрдца своегw2,

27 мhслzщихъ, да забвeнъ бyдетъ зак0нъ м0й въ с0ніихъ и4хъ, ±же вэщaютъ кjйждо и4скреннему своемY, ћкоже забhша nтцы2 и4хъ и4мz моE рaди ваaла;

28 Прор0къ, и4же и4мать сновидёніе, да вэщaетъ сновидёніе своE, ґ и4же и4мать сл0во моE, да глаг0летъ сл0во моE во и4стинэ. Что2 плeвы ко пшени1цэ; тaкw сл0во моE, речE гDь.

29 Е#дA словесA мо‰ не сyть ћкоже џгнь горsщь, речE гDь, и3 ћкw млaтъ сотрhющь кaмень;

30 Сегw2 рaди, сE, ѓзъ ко прор0кwмъ, речE гDь, и5же крaдутъ словесA мо‰ кjйждо њ и4скреннzгw своегw2.

31 СE, ѓзъ на прор0ки, гlетъ гDь, и3зносsщыz прор0чєствіz љзhкомъ и3 дрeмлющыz дремaніе своE.

32 СE, ѓзъ на прор0ки, прорицaющыz с0ніе лжи1во, речE гDь, и3 провэщaша т†, и3 прельсти1ша лю1ди мо‰ во лжaхъ свои1хъ и3 во прeлестехъ свои1хъ, ѓзъ же не послaхъ и4хъ, ни заповёдахъ и5мъ, и3 п0льзою не ўп0льзуютъ людjй си1хъ, (речE гDь).

33 И# ѓще вопр0сzтъ лю1діе сjи, и3ли2 прор0къ, и3ли2 свzщeнникъ, рекyще: к0е (є4сть) брeмz гDне; и3 речeши къ ни6мъ: вы2 є3стE брeмz, и3 повeргу вaсъ, речE гDь.

34 И# прор0къ, и3 свzщeнникъ, и3 лю1діе, и5же рекyтъ: брeмz гDне, посэщY мeстію на мyжа того2 и3 на д0мъ є3гw2.

35 Си1це рцhте кjйждо ко и4скреннему и3 ко брaту своемY: что2 tвэщA гDь; и3 что2 гlа гDь;

36 И# брeмz гDне не помzнeтсz ктомY, и4бо брeмz бyдетъ комyждо сл0во є3гw2: и3 преврати1сте словесA бGа живaгw, гDа си1лъ, бGа нaшегw.

37 Сі‰ рцы2 ко прор0ку: что2 tвэщA тебЁ гDь; и3 что2 гlа гDь;

38 Ѓще же речeте: брeмz гDне: сегw2 рaди тaкw речE гDь: понeже рекли2 є3стE глаг0лъ сeй брeмz гDне, и3 послaхъ къ вaмъ, рекjй: не глаг0лите брeмz гDне:

39 сегw2 рaди, сE, ѓзъ возмY и3 повeргу вaсъ и3 грaдъ, є3г0же дaхъ вaмъ и3 nтцє1мъ вaшымъ, t лицA моегw2,

40 и3 дaмъ вaсъ въ поношeніе вёчное и3 въ срамотY вёчную, ћже никогдA забвeніемъ заглaдитсz.

 

Главa 24

1 ПоказA мнЁ гDь, и3 сE, двЁ кHшницы пHлны см0квій постaвлєны пред8 хрaмомъ гDнимъ, повнегдA преведE навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій їехонjю сhна їwакjмова, царS їyдина, и3 начaлникwвъ є3гw2 и3 худ0жникwвъ, и3 ќзникwвъ и3 богaтыхъ t їеrли1ма, и3 преведE и5хъ въ вавmлHнъ.

2 К0шница є3ди1на см0квій д0брыхъ ѕэлw2, ћкw њбhчай см0квамъ бhти пeрвыхъ времeнъ, и3 к0шница другaz см0квій ѕлhхъ ѕэлw2, и5хже ћсти не возм0жно за хyдость и4хъ.

3 И# речE гDь ко мнЁ: чт0 ты ви1диши, їеремjе; И# рек0хъ: смHкви, смHкви дHбрыz, дwбры2 ѕэлw2: и3 ѕлы6z, ѕлы6 ѕэлw2, и5хже ћсти не возм0жно за хyдость и4хъ.

4 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ, рекyщее:

5 сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: ћкоже смHкви сі‰ бл†ги, тaкw познaю преселeныхъ їудeєвъ, и5хже послaхъ t мёста сегw2 въ зeмлю халдeйску во благ†z:

6 и3 ўтвержY џчи мои2 на ни1хъ во благ†z и3 преведY и5хъ пaки въ зeмлю сію2 во благ†z: и3 возсози1жду и5хъ и3 не разорю2, и3 насаждY и5хъ и3 не и3ст0ргну:

7 и3 дaмъ и5мъ сeрдце, да ўвёдzтъ мS, ћкw ѓзъ є4смь гDь, и3 бyдутъ мнЁ въ лю1ди, и3 ѓзъ бyду и5мъ въ бGа: понeже њбратsтсz ко мнЁ всёмъ сeрдцемъ свои1мъ.

8 И# ћкоже смHкви ѕлы6z, и5хже ћсти не возм0жно за хyдость и4хъ, сі‰ речE гDь, тaкw предaмъ седекjю царS їyдина и3 начaлники є3гw2 и3 њстaнокъ t їеrли1ма, и5же њстaша во грaдэ сeмъ и3 и5же њбитaютъ во земли2 є3гЂпетстэй ,

9 и3 дaмъ и5хъ въ расточeніе и3 њѕлоблeніе всBмъ цaрствамъ зємнhмъ, и3 бyдутъ въ поношeніе и3 въ при1тчу, и3 въ нeнависть и3 въ проклsтіе во всёхъ мёстэхъ, въ нsже и3зверг0хъ и5хъ:

10 и3 послю2 на ни1хъ мeчь и3 глaдъ и3 пaгубу, д0ндеже и3счeзнутъ t земли2, ю4же дaхъ и5мъ и3 nтцє1мъ и4хъ.

 

Главa 25

1 Сл0во, є4же бhсть ко їеремjи на вс‰ лю1ди ї{дины, въ лёто четвeртое їwакjма сhна їwсjина, царS їyдина: то2 лёто пeрвое навуходон0сора царS вавmлHнскагw:

2 є4же глаг0ла їеремjа прbр0къ ко всBмъ лю1демъ їyдинымъ и3 ко всBмъ њбитaтелємъ їеrли1ма, рекjй:

3 въ третіенaдесzть лёто їwсjи сhна ґмHсова, царS їyдина, и3 дaже до днE сегw2, сіE двaдесzть трeтіе лёто, бhсть сл0во гDне ко мнЁ, и3 глаг0лахъ къ вaмъ, заyтра востаS и3 глаг0лz: и3 не слhшасте.

4 И# посылaше гDь къ вaмъ всёхъ р†бъ свои1хъ прbрHкъ, востаS заyтра и3 посылaz: и3 не слhшасте, ни приклони1сте ўшeсъ вaшихъ, да слhшите, є3гдA гlаше:

5 tврати1тесz кjйждо t пути2 своегw2 ѕлaгw и3 t ѕлёйшихъ ўмышлeній вaшихъ, и3 њбитaти бyдете въ земли2, ю4же гDь дадE вaмъ и3 nтцє1мъ вaшымъ, t вёка дaже и3 до вёка:

6 и3 не ходи1те в8слёдъ богHвъ чужди1хъ, є4же служи1ти и5мъ и3 покланsтисz и5мъ, да не прогнёваете мS въ дёлэхъ рyкъ вaшихъ, є4же њѕл0бити вaсъ.

7 И# не послyшасте мS, речE гDь, є4же не подвизaти мS ко гнёву въ дёлэхъ рукY вaшєю на ѕло2 вaмъ.

8 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь си1лъ: понeже не послyшасте словeсъ мои1хъ,

9 сE, ѓзъ послю2 и3 возмY вс‰ племенA сBверска, (речE гDь,) и3 навуходон0сора царS вавmлHнска рабA моего2: и3 приведY и5хъ на зeмлю сію2 и3 на њбитaтєли є3S и3 на вс‰ kзhки, и5же w4крестъ є3S, и3 ўбію2 и5хъ и3 постaвлю и5хъ во ќжасъ и3 во звиздaніе и3 въ поношeніе вёчное:

10 и3 погублю2 t ни1хъ глaсъ рaдости и3 глaсъ весeліz, глaсъ женихA и3 глaсъ невёсты, благоухaніе мЂра и3 свётъ свэти1лника:

11 и3 бyдетъ всS землS сі‰ въ запустёніе и3 во ќжасъ, и3 пораб0таютъ сjи во kзhцэхъ царю2 вавmлHнску сeдмьдесzтъ лётъ.

12 Е#гдa же и3сп0лнени бyдутъ сeдмьдесzтъ лётъ, посэщY на царS вавmлHнска и3 на kзhкъ џный, речE гDь, беззакHніz и4хъ, и3 на зeмлю халдeйску, и3 положY тyю въ запустёніе вёчное,

13 и3 наведY на зeмлю џну вс‰ словесA мо‰, ±же гlахъ на ню2, вс‰ пи6саннаz въ кни1зэ сeй, и3 є3ли6ка прbр0чествова їеремjа на вс‰ kзhки:

14 ћкw раб0таша и5мъ, є3гдA бёша kзhцы мн0зи и3 цaріе вели1цы, и3 воздaмъ и5мъ по дэлHмъ и4хъ и3 по творeнію рyкъ и4хъ,

15 є3ли1кw проречE їеремjа до всёхъ стрaнъ: тaкw бо гlетъ гDь бGъ ї}левъ: возми2 чaшу вінA нерастворeннагw [Е#вр.: ћрости сеS.] t руки2 моеS, да напои1ши вс‰ kзhки, къ ни6мже ѓзъ послю1 тz.

16 И# и3спію1тъ и3 и3зблю1ютъ [Е#вр.: и3 смzтyтсz.], и3 њбуsютъ t лицA мечA, є3г0же ѓзъ послю2 средЁ и4хъ.

17 И# взsхъ чaшу t руки2 гDни и3 напои1хъ вс‰ kзhки, къ ни6мже послa мz гDь:

18 їеrли1ма и3 грaды ї{дины, и3 цари6 є3гw2 и3 кн‰зи є3гw2, ћкw положи1ти | во њпустёніе и3 въ непрохождeніе, и3 во звиздaніе и3 въ проклsтіе, ћкw дeнь сeй,

19 и3 фараHна царS є3гЂпетскаго и3 nтрокHвъ є3гw2, и3 вельм0жы є3гw2 и3 вс‰ лю1ди є3гw2

20 и3 вс‰ примёсники є3гw2, и3 вс‰ цари6 земли2 ќсъ и3 вс‰ цари6 и3ноплемeнникwвъ, ґскалHна и3 гaзу, и3 ґккарHна и3 њстaнокъ ґзHта,

21 и3 їдумeю и3 мwавjтіду и3 сы6ны ґммw6ни,

22 и3 вс‰ цари6 т›рски и3 цари6 сідw6нски и3 цари6, и5же њб8 nнY странY м0рz,

23 и3 дедaна и3 fемaна, и3 рHса и3 всsкаго њстри1женаго по лицY є3гw2,

24 и3 вс‰ цари6 ґрaвіи и3 вс‰ смёсники њбитaющыz въ пустhни,

25 и3 вс‰ цари6 замвр‡йскіz и3 вс‰ цари6 є3л†мскіz, и3 вс‰ цари6 пє1рсскіz

26 и3 вс‰ цари6 t вост0чіz, д†льніz и3 бли6жніz, коег0ждо ко брaту є3гw2, и3 вс‰ ц†рства, ±же на лицы2 земли2, и3 цaрь сесaхъ и3спіeтъ послэди2 и4хъ.

27 И# речeши и5мъ: тaкw речE гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: пjйте и3 ўпjйтесz, и3 и3зблю1йте и3 пади1те, и3 не востaните t лицA мечA, є3г0же ѓзъ послю2 средЁ вaсъ.

28 И# бyдетъ, є3гдA не восхотsтъ пріsти чaши t руки2 твоеS, є4же пи1ти, речeши къ ни6мъ: тaкw речE гDь: пію1ще пjйте.

29 Ћкw во грaдэ, въ нeмже и3меновaсz и4мz моE, ѓзъ начнY њѕлоблsти, и3 вы2 њчищeніемъ не њчи1ститесz: понeже мeчь ѓзъ призывaю на вс‰ сэдsщыz на земли2, речE гDь си1лъ.

30 Тh же проречeши на ни1хъ вс‰ словесA сі‰ и3 речeши: гDь съ высоты2 сyдъ воздaстъ, t с™aгw своегw2 дaстъ глaсъ св0й, сл0во проречeтъ на мёсто своE, сjи же ћкw њб8eмлюще віногрaдъ tвэщaютъ: и3 на вс‰ сэдsщыz на земли2 пріи1де пaгуба,

31 на чaсть земли2, ћкw сyдъ во kзhцэхъ гDу: суди1тисz и4мать т0й со всsкою пл0тію, нечести1віи же прeдани бhша мечY, гlетъ гDь.

32 Тaкw гlетъ гDь: сE, ѕл†z грzдyтъ t kзhка на kзhкъ, и3 ви1хорь вели1къ и3сх0дитъ t концA земли2.

33 И# бyдутъ ћзвеніи t гDа въ дeнь гDень, t крaz земли2 и3 до крaz земли2: не њплaчутсz, нижE соберyтсz и3 не погребyтсz, въ гнои2 на лицы2 земли2 бyдутъ.

34 Воскли1кните, пастуси2, и3 возопjйте, и3 восплaчите, nвни2 џвчіи, ћкw и3сп0лнишасz днjе вaши на заколeніе, и3 падeте ћкоже nвни2 и3збрaнніи,

35 и3 и3зги1бнетъ бёгство t пастухHвъ и3 спасeніе t nвнHвъ џвчихъ.

36 Глaсъ в0плz пaстырска и3 кли1чь nвeцъ и3 nвнHвъ, ћкw потреби2 гDь п†жити и4хъ:

37 и3 ўм0лкнутъ њстaнцы ми1ра t лицA ћрости гнёва гDнz.

38 Њстaви ћкоже лeвъ витaлище своE, ћкw бhсть землS и4хъ въ непрохождeніе t лицA мечA вели1кагw.

 

Главa 26

1 Въ начaлэ цaрства їwакjма сhна їwсjина бhсть сл0во сіE t гDа:

2 тaкw речE гDь: стaни во дворЁ д0му гDнz и3 проповёждь всBмъ їудewмъ, входsщымъ клaнzтисz въ д0мъ гDень, вс‰ словесA, ±же завэщaхъ тебЁ проповёдати и5мъ, не ўйми2 словесE:

3 нeгли послyшаютъ и3 tвратsтсz кjйждо t пути2 своегw2 ѕлaгw, и3 почjю t ѕHлъ, ±же помышлsю сотвори1ти и5мъ ѕлhхъ рaди начинaній и4хъ.

4 И# речeши: тaкw речE гDь: ѓще не послyшаете менE, є4же ходи1ти въ зак0нэхъ мои1хъ, ±же дaхъ пред8 лицeмъ вaшимъ,

5 въ послушaніе словeсъ џтрwкъ мои1хъ прbр0кwвъ, и5хже ѓзъ посылaю къ вaмъ и3з8 ќтра, и3 послaхъ, и3 не послyшасте менE,

6 и3 дaмъ д0мъ сeй ћкоже силHмъ, и3 грaдъ сeй дaмъ въ клsтву всBмъ kзhкwмъ всеS земли2.

7 И# слhшаша жерцы2 и3 лжепрор0цы и3 вси2 лю1діе їеремjю глаг0люща словесA сі‰ въ домY гDни.

8 И# бhсть, є3гдA їеремjа престA глаг0лати вс‰, є3ли6ка завэщA є3мY гDь глаг0лати всBмъ лю1демъ, и3 ћша їеремjю жерцы2 и3 лжепрор0цы и3 вси2 лю1діе, глаг0люще: смeртію да ќмретъ,

9 ћкw проречE и4менемъ гDнимъ, глаг0лz: ћкоже силHмъ бyдетъ сeй д0мъ, и3 грaдъ сeй њпустёетъ t живyщихъ. И# собрaшасz вси2 лю1діе на їеремjю въ домY гDни.

10 И# слhшаша кн‰зи ї{дины словесA сі‰, и3 взыд0ша t д0му царeва въ д0мъ гDень и3 сэд0ша во преддвeріи врaтъ д0му гDнz н0выхъ.

11 И# рёша жерцы2 и3 лжепрор0цы кнzзє1мъ и3 всBмъ лю1демъ, глаг0люще: сyдъ смeртный человёку семY, ћкw проречE на сeй грaдъ, ћкоже слhшасте во ќшы вaши.

12 И# речE їеремjа ко всBмъ кнzзє1мъ и3 ко всBмъ лю1демъ, глаг0лz: гDь послa мz прорещи2 на д0мъ сeй и3 на грaдъ сeй вс‰ словесA, ±же слhшасте:

13 и3 нн7э лyчшыz сотвори1те пути6 вaшz и3 дэлA в†ша и3 послyшайте глaса гDа бGа вaшегw, и3 престaнетъ гDь t ѕHлъ, ±же гlа на вы2:

14 и3 сE, ѓзъ въ рукaхъ вaшихъ, сотвори1те ми2 ћкоже ўг0дно и3 ћкоже лyчше вaмъ kвлsетсz:

15 но разумёюще да ўразумёете, ћкw ѓще ўбіeте мS, кр0вь непови1нну дади1те сaми на сS и3 на грaдъ сeй и3 на живyщыz въ нeмъ: ћкw пои1стиннэ послa мz гDь къ вaмъ глаг0лати во ќшы вaши вс‰ словесA сі‰.

16 И# рёша кн‰зи и3 вси2 лю1діе ко жерцє1мъ и3 ко лжепрор0кwмъ: нёсть человёку семY сyдъ смeртный, ћкw во и4мz гDа нaшегw глаг0ла къ нaмъ.

17 И# востaша мyжіе t старёйшинъ зeмскихъ и3 рёша всемY соб0ру людск0му, глаг0люще:

18 міхeа мwраfjтскій бЁ прbр0чествуz во дни6 є3зекjи царS їyдина и3 речE всBмъ лю1демъ ї{динымъ, глаг0лz: тaкw речE гDь: сіHнъ ћкw ни1ва и3з8wрeтсz, и3 їеrли1мъ ћкw въ пyть непрох0дный бyдетъ, и3 горA хрaма бyдетъ въ лyгъ дубрaвный.

19 Е#дA ўбивaz ўби2 є3го2 є3зекjа цaрь їyдинъ и3 вси2 лю1діе ї{дины; не ўбоsшалисz ќбw гDа; И# понeже помоли1шасz лицY гDню, и3 почи2 гDь t ѕHлъ, ±же гlаше на нS: и3 мы2 сотвори1хомъ ѕлHбы вели6ки на дyшы нaшz.

20 И# бЁ человёкъ прорицaz и4менемъ гDнимъ, ўрjа сhнъ самeовъ t каріаfіарjма, и3 проречE на грaдъ сeй и3 њ земли2 сeй по всBмъ словесє1мъ їерем‡инымъ.

21 И# слhша цaрь їwакjмъ и3 вси2 кн‰зи вс‰ словесA є3гw2 и3 и3скaху ўби1ти є3го2: и3 слhша ўрjа и3 ўбоsсz, и3 бэжA и3 пріи1де во є3гЂпетъ.

22 И# послA цaрь їwакjмъ мyжы во є3гЂпетъ, є3лдаfaна сhна ґхHрова и3 мyжы съ ни1мъ во є3гЂпетъ,

23 и3 и3звед0ша є3го2 tтyду и3 привед0ша є3го2 ко царю2, и3 порази2 є3го2 мечeмъ и3 ввeрже є3го2 во гр0бъ сынHвъ людjй свои1хъ.

24 Nбaче рукA ґхікaма сhна сафанjина бЁ со їеремjею, є4же не предaти є3гw2 въ рyцэ людjй, да не ўбію1тъ є3гw2.

 

Главa 27

1 Въ начaлэ цaрства їwакjма сhна їwсjина, царS їyдина, бhсть сл0во сіE ко їеремjи t гDа гlz:

2 тaкw речE гDь: сотвори2 себЁ ќзы и3 кл†ды и3 возложи2 на вhю свою2,

3 и3 да п0слеши | ко царю2 їдумeйску и3 ко царю2 мwaвску и3 ко царю2 сынHвъ ґммHнихъ, и3 ко царю2 тЂрску и3 ко царю2 сідHнску, въ рукY послHвъ и4хъ и3дyщихъ срётеніемъ свои1мъ во їеrли1мъ ко седекjи царю2 їyдину,

4 и3 завэщaй и5мъ ко господє1мъ и4хъ рещи2: тaкw речE гDь бGъ ї}левъ: тaкw рцhте ко господє1мъ свои6мъ:

5 ѓзъ сотвори1хъ зeмлю и3 человёка и3 скоты2, ±же на лицы2 земли2, крёпостію моeю вели1кою и3 мhшцею моeю выс0кою, и3 дaмъ ю5, є3мyже бyдетъ ўг0дно пред8 nчи1ма мои1ма.

6 И# нн7э ѓзъ дaхъ всю2 зeмлю сію2 въ рyцэ навуходон0сору царю2 вавmлHнску, да є3мY раб0таютъ, и3 ѕвBри сє1лныz дaхъ дёлати є3мY:

7 и3 послyжатъ є3мY вси2 kзhцы и3 сhну є3гw2 и3 сhну сhна є3гw2, д0ндеже пріи1детъ врeмz земли2 є3гw2 и3 є3гw2 самогw2, и3 послyжатъ є3мY мн0зи нар0ди и3 цaріе вели1цы:

8 странa же и3 цaрство, є3ли1цы ѓще не пораб0таютъ царю2 вавmлHнску и3 є3ли1цы не вдёжутъ вhи своеS въ kрeмъ царS вавmлHнска, мечeмъ и3 глaдомъ посэщY и5хъ, речE гDь, д0ндеже скончaютсz въ руцЁ є3гw2.

9 Вh же не слyшайте лжепрорHкъ вaшихъ и3 волхвyющихъ вaмъ и3 ви1дzщихъ сHніz вaмъ, ни чаровaній вaшихъ, ни њбаsтелей вaшихъ глаг0лющихъ: не послyжите царю2 вавmлHнскому:

10 ћкw лжY прорицaютъ тjи вaмъ, є4же бы ўдали1тисz вaмъ t земли2 вaшеz, и3звeргнути вaсъ и3 є4же поги1бнути вaмъ.

11 Странa же, ћже скл0нитъ вhю свою2 под8 kрeмъ царS вавmлHнска и3 послyжитъ є3мY, њстaвлю ю5 на земли2 своeй, гlетъ гDь: и3 њрaти бyдетъ ю5 и3 всели1тсz на нeй.

12 И# ко седекjи царю2 їyдину глаг0лахъ по всBмъ словесє1мъ си6мъ, глаг0лz: склони1те вы6и вaшz под8 и4го царS вавmлHнска и3 служи1те є3мY и3 лю1демъ є3гw2, и3 жи1ви бyдете:

13 почто2 ўмирaете, ты2 и3 лю1діе твои2, мечeмъ и3 глaдомъ и3 м0ромъ, ћкоже речE гDь ко странaмъ, не хотёвшымъ служи1ти царю2 вавmлHнску;

14 не послyшайте сл0въ прор0кwвъ глаг0лющихъ вaмъ: не послyжите царю2 вавmлHнску:

15 ћкw непрaведнw тjи прорицaютъ вaмъ: ћкw не послaхъ и4хъ, речE гDь, тjи же прорицaютъ и4менемъ мои1мъ њ непрaвдэ, є4же бы погуби1ти вaсъ, и3 поги1бнете вы2 и3 прор0цы вaши, прорицaющіи вaмъ њ непрaвдэ лHжнаz.

16 Вaмъ и3 всBмъ лю1демъ си6мъ и3 жерцє1мъ глаг0лахъ, рекjй: тaкw речE гDь: не слyшайте словeсъ прор0ческихъ, прорицaющихъ вaмъ лжY и3 глаг0лющихъ: сE, сосyди д0му гDнz возвратsтсz t вавmлHна нн7э вск0рэ: ћкw лжY прорицaютъ вaмъ,

17 не послyшайте и4хъ, но служи1те царю2 вавmлHнскому, да жи1ви бyдете. Вскyю даетE грaдъ сeй въ запустёніе;

18 Ѓще сyть прор0цы и3 є4сть сл0во гDне въ ни1хъ, да предстaнутъ гDу вседержи1телю, да не tи1дутъ сосyди, њстaвшіисz въ домY гDни и3 въ домY царS їyдина и3 во їеrли1мэ, въ вавmлHнъ.

19 Тaкw бо гlетъ гDь вседержи1тель њ столпёхъ и3 њ ўмывaлницэ, и3 њ подстaвахъ и3 њ пр0чихъ сосyдэхъ њстaвшихсz во грaдэ сeмъ,

20 и4хже не взS навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій, є3гдA пресели2 їехонjю сhна їwакjмова, царS їyдина, и3з8 їеrли1ма въ вавmлHнъ, и3 вс‰ старBйшины ї{дины и3 їеrли6мли.

21 Тaкw бо гlетъ гDь вседержи1тель бGъ ї}левъ њ сосyдэхъ њстaвшихсz въ домY гDни и3 въ домY царS їyдина и3 во їеrли1мэ:

22 въ вавmлHнъ принесyтсz и3 тaмw бyдутъ дaже до днE посэщeніz своегw2, гlетъ гDь: и3 повелю2 принести2 | и3 возврати1ти на мёсто сіE.

 

Главa 28

1 И# бhсть въ четвeртое лёто, цaрствующу седекjи царю2 їyдину, въ пsтый мцcъ, речe ми ґнaніа сhнъ ґзHровъ лжи1вый прор0къ гаваwнjтскій въ домY гDни, пред8 nчи1ма жерцє1въ и3 всёхъ людjй, глаг0лz:

2 тaкw речE гDь вседержи1тель бGъ ї}левъ: сокруши1хъ kрeмъ царS вавmлHнска:

3 є3щE двA лBта днjй, возвращY ѓзъ на мёсто сіE вс‰ сосyды д0му гDнz, ±же взS навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій t мёста сегw2 и3 пренесE | до вавmлHна,

4 и3 їехонjю сhна їwакjмова царS їyдина, и3 всE преселeніе їyдино вшeдшее въ вавmлHнъ возвращY въ мёсто сіE, гlетъ гDь, ћкw сокрушY kрeмъ царS вавmлHнска.

5 И# речE їеремjа прbр0къ ко ґнaніи лжепрор0ку пред8 nчи1ма жерцє1въ и3 пред8 nчи1ма всёхъ людjй стоsщихъ въ домY гDни,

6 и3 речE їеремjа: пои1стиннэ тaкw да сотвори1тъ гDь, да ўтверди1тъ гDь сл0во твоE, є4же ты2 прорицaеши, є4же возврати1ти сосyды д0му гDнz и3 вс‰ преселє1нныz и3з8 вавmлHна на мёсто сіE:

7 nбaче слhшите сл0во сіE, є4же ѓзъ глаг0лю во ќшы вaши и3 во ќшы всёхъ людjй:

8 прор0цы, бhвшіи прeжде менє2 и3 прeжде вaсъ t вёка, прорек0ша на мнHги зeмли и3 на ц†рства вели6ка њ рaти и3 њ погублeніи и3 њ глaдэ:

9 прор0къ прорекjй ми1ръ, пришeдшу сл0ву познaютъ прbр0ка, є3г0же послA и5мъ гDь въ вёрэ.

10 И# взS ґнaніа пред8 nчи1ма всёхъ людjй кл†ды t вhи їеремjины и3 сокруши2 |.

11 И# речE ґнaніа пред8 nчи1ма всёхъ людjй глаг0лz: си1це речE гDь: тaкw сокрушY kрeмъ навуходон0сора царS вавmлHнска є3щE двA лBта днjй со вhи всёхъ kзhкwвъ. И# tи1де їеремjа на пyть св0й.

12 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи, по сокрушeніи ґнaніинэ кл†дъ со вhи є3гw2, гlz:

13 и3ди2 и3 рцы2 ко ґнaніи глаг0лz: тaкw речE гDь: кл†ды дрєвsныz сокруши1лъ є3си2 и3 сотвори1ши вмёстw тёхъ кл†ды желBзны,

14 ћкw тaкw речE гDь: kрeмъ желёзенъ возложи1хъ на вы6и всёхъ kзhкwвъ, служи1ти навуходон0сору царю2 вавmлHнску, и3 послyжатъ є3мY: ктомY и3 ѕвBри зємнhz дaхъ є3мY.

15 И# речE їеремjа прbр0къ ко ґнaніи: слhши, ґнaніе: не послA тебE гDь, тh же сотвори1лъ є3си2 людjй си1хъ ўповaти на непрaвду.

16 Тогw2 рaди си1це речE гDь: сE, ѓзъ tпущy тz t лицA земли2, въ сeмъ лётэ ќмреши, ћкw на гDа (бGа) глаг0лалъ є3си2.

17 И# ќмре ґнaніа лжепрор0къ въ сeмъ лётэ мцcа седмaгw.

 

Главa 29

1 И# сі‰ словесA кни1ги, ю4же послA їеремjа и3з8 їеrли1ма ко старёйшинамъ преселє1нымъ и3 ко жерцє1мъ и3 лжи6вымъ прор0кwмъ и3 всBмъ лю1демъ, и5хже пресели2 навуходон0соръ и3з8 їеrли1ма до вавmлHна,

2 послэди2 и3зшeдшу їехонjи царю2 и3 цари1цэ, и3 кaженикwмъ и3 всsкому своб0дну, и3 худ0жнику и3 ю4знику и3з8 їеrли1ма,

3 рук0ю є3леaса сhна сафaнz и3 гамарjа сhна хелкjина, є3г0же послA седекjа цaрь їyдинъ ко царю2 вавmлHнску въ вавmлHнъ, глаг0лz:

4 тaкw речE гDь бGъ ї}левъ њ преселeныхъ, и5хже пресели2 и3з8 їеrли1ма въ вавmлHнъ:

5 согради1те хр†мины и3 всели1тесz, и3 насади1те вертогрaды и3 kди1те плоды2 и4хъ,

6 и3 поими1те жєны2 и3 чадотвори1те сhны и3 дщє1ри, и3 приведи1те сынHмъ вaшымъ жєны2 и3 дщє1ри вaшz дади1те за мyжы, и3 да раждaютъ сhны и3 дщє1ри, и3 ўмножaйтесz, ґ не ўмалsйтесz:

7 и3 взыщи1те ми1ра земли2, на ню1же пресели1хъ вaсъ тaмw, и3 моли1те гDа за нS, ћкw въ ми1рэ и4хъ бyдетъ ми1ръ вaмъ.

8 Ћкw тaкw речE гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: да не препирaютъ вaсъ лжи1віи прор0цы, и5же въ вaсъ, и3 да не препирaютъ вaсъ волсви2 вaши, и3 не послyшайте с0ній свои1хъ, ±же вы2 ви1дите во снЁ,

9 ћкw непрaведнэ тjи прорицaютъ вaмъ во и4мz моE, ґ не послaхъ и4хъ, речE гDь.

10 Ћкw тaкw речE гDь: є3гдA и3сп0лнzтсz въ вавmлHнэ сeдмьдесzтъ лётъ, посэщY вaсъ и3 ўстaвлю словесA мо‰ на вaсъ, є4же возврати1ти лю1ди мо‰ на мёсто сіE:

11 и3 помhшлю на вы2 помышлeніе ми1ра, ґ не ѕл†z, є4же дaти вaмъ сі‰:

12 и3 пом0литесz ко мнЁ, и3 послyшаю вaсъ,

13 и3 взhщете менE, и3 њбрsщете мS: и3 є3гдA взhщете менE всёмъ сeрдцемъ вaшимъ,

14 и3 kвлю1сz вaмъ, гlетъ гDь, и3 возвращY ќзники вaшz и3 соберY вaсъ t всёхъ стрaнъ и3 t всёхъ градHвъ, въ нsже и3згнaхъ вaсъ, гlетъ гDь: и3 возврати1тисz повелю2 вaмъ на мёсто, tкyду превести2 вaсъ повелёхъ.

15 Понeже рек0сте: возстaви нaмъ гDь прор0ки въ вавmлHнэ.

16 Тaкw бо речE гDь ко царю2 сэдsщу на прест0лэ давjдовэ и3 ко всBмъ лю1демъ живyщымъ во грaдэ т0мъ, и3 брaтіzмъ вaшымъ, не и3зшeдшымъ съ вaми въ плёнъ,

17 тaкw гlетъ гDь вседержи1тель: сE, ѓзъ послю2 на нS мeчь и3 глaдъ и3 м0ръ, и3 положY | ћкw смHквы худы6z, и5хже нем0щно ћсти, понeже ѕэлw2 хyды бhша:

18 и3 сотрY | мечeмъ и3 глaдомъ и3 м0ромъ, и3 дaмъ | въ погублeніе всBмъ цaрствамъ зємнhмъ и3 въ проклsтіе, и3 во ўдивлeніе и3 въ посмёхъ и3 въ поругaніе всBмъ kзhкwмъ, къ ни6мже и3зверг0хъ |:

19 занeже не послyшаша словeсъ мои1хъ, гlетъ гDь, ±же послaхъ къ ни6мъ рабы6 мои1ми прbрHки, рaнw востаS и3 посылaz, и3 не послyшасте, гlетъ гDь.

20 Вы2 u5бо слhшите сл0во гDне, всE преселeніе, є4же вhслахъ и3з8 їеrли1ма въ вавmлHнъ.

21 Тaкw гlетъ гDь вседержи1тель бGъ ї}левъ на ґхіaва сhна кwлjева и3 на седекjю сhна маасjева, и5же прорицaютъ вaмъ во и4мz моE лжи1вw: сE, ѓзъ предаю2 | въ рyцэ навуходон0сора царS вавmлHнска, и3 побіeтъ | пред8 nчи1ма вaшима:

22 и3 в0зметсz t ни1хъ проклsтіе всемY преселeнію їyдину, є4же въ вавmлHнэ, глаг0люще: да сотвори1тъ ти2 гDь ћкоже седекjи сотвори2 и3 ћкоже ґхіaву, и5хже сожжE цaрь вавmлHнскій во nгни2,

23 беззак0ніz рaди, є4же сотвори1ша во їеrли1мэ, и3 любодёzху съ женaми грaжданъ свои1хъ и3 сл0во глаг0лаша во и4мz моE лжи1во, є3гHже не повелёхъ и5мъ, ѓзъ же є4смь судіS и3 п0слухъ, гlетъ гDь.

24 И# къ самeи є3ламjтину речeши:

25 тaкw гlетъ гDь вседержи1тель, бGъ ї}левъ: понeже послaлъ є3си2 во и4мz твоE посл†ніz ко всBмъ лю1демъ, и5же во їеrли1мэ, и3 ко соф0ніи сhну маасeову жерцY и3 ко всBмъ жерцє1мъ, глаг0лz:

26 гDь дадe тz жерцA вмёстw їwдaа жерцA, бhти пристaвнику въ домY гDни, всsкому человёку прорицaющу и3 всsкому человёку неи1стовующу, и3 вдaси є3го2 въ затв0ръ и3 въ клaду.

27 И# нн7э почто2 не запрети1сте їеремjи, и4же t ґнаfHfа, прорицaющему вaмъ;

28 Ћкw тогw2 рaди послA къ нaмъ въ вавmлHнъ, глаг0лz: д0лгое є4сть врeмz, согради1те хр†мины и3 всели1тесz, и3 насади1те вертогрaды и3 kди1те плоды2 и4хъ.

29 И# прочтE кни1гу сію2 соф0ніа во ќшы їеремjи прbр0ка.

30 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи гlz:

31 посли2 ко пресeлникwмъ глаг0лz: тaкw речE гDь на самeю є3ламjтина: понeже проречE вaмъ самeа, ѓзъ же не послaхъ є3го2, и3 сотвори2 вaсъ ўповaти на непрaвду:

32 тогw2 рaди си1це речE гDь: сE, ѓзъ посэщY на самeю и3 на р0дъ є3гw2, и3 не бyдетъ є3мY человёка посредЁ вaсъ, є4же ви1дэти благ†z, ±же ѓзъ сотворю2 вaмъ, гlетъ гDь, занE tступлeніе глаг0ла на гDа.

 

Главa 30

1 Сл0во бhвшее ко їеремjи t гDа гlz:

2 тaкw речE гDь бGъ ї}левъ гlz: впиши2 вс‰ словесA въ кни6ги, ±же гlахъ къ тебЁ.

3 Ћкw сE, днjе грzдyтъ, речE гDь, и3 возвращY преселeніе людjй мои1хъ ї}лz и3 їyды, речE гDь вседержи1тель, и3 возвращY | на зeмлю, ю4же дaхъ nтцє1мъ и4хъ, и3 њвладёютъ є4ю.

4 И# сі‰ словесA, ±же гlа гDь њ ї}ли и3 њ їyдэ.

5 Тaкw речE гDь: глaсъ стрaха ўслhшите: стрaхъ, и3 нёсть ми1ра.

6 Вопроси1те и3 ви1дите, ѓще раждaетъ мyжескъ п0лъ; и3 њ страсЁ, въ нeмже и3мёти бyдутъ чрє1сла и3 спасeніе; понeже ви1дэхъ всsкаго человёка, и3 рyцэ є3гw2 на чрeслэхъ є3гw2 ѓки раждaющіz: њбрати1шасz ли1ца въ жeлтую болёзнь.

7 Q, лю1тэ! ћкw бhсть вели1къ дeнь т0й и3 нёсть под0бна є3мY: и3 врeмz тёсно є4сть їaкwву, и3 t тогw2 спасeтсz.

8 Въ т0й дeнь, речE гDь, сокрушY kрeмъ со вhи и4хъ и3 ќзы и4хъ раст0ргну: и3 не послyжатъ тjи ктомY чужди6мъ,

9 но послyжатъ тjи гDу бGу своемY: и3 давjда царS и4хъ возстaвлю и5мъ.

10 Сегw2 рaди ты2 не б0йсz, рaбе м0й їaкwве, гlетъ гDь, ни ўстрашaйсz, ї}лю: ћкw сE, ѓзъ сп7сy тz и3з8 земли2 дaльніz и3 сёмz твоE и3з8 земли2 плэнeніz и4хъ: и3 возврати1тсz пaки їaкwвъ и3 почjетъ и3 всsкагw добрA и3сп0лненъ бyдетъ, и3 не бyдетъ ўстрашazй тS.

11 Ћкw ѓзъ съ тоб0ю є4смь, гlетъ гDь, сп7сazй тS: ћкw сотворю2 скончaніе во всёхъ kзhцэхъ, въ нsже разсёzхъ тS: тебe же не сотворю2 во скончaніе, но накажy тz въ судЁ и3 њчищaz не њчи1щу тS.

12 Тaкw бо гlетъ гDь: возстaвихъ сокрушeніе твоE, болёзненна є4сть ћзва твоS,

13 нёсть судsй судA твоегw2, на болёзнь врачевaлсz є3си2, п0льзы нёсть тебЁ:

14 вси2 дрyзіе твои2 забhша тS, нижE вопр0сzтъ тS, ±же њ ми1рэ твоeмъ: ћкw ћзвою врaжіею порази1хъ тS, наказaніемъ твeрдымъ: мн0жества рaди непрaвды твоеS превозмог0ша грэси2 твои2.

15 Что2 вопіeши њ сокрушeніи твоeмъ; неисцёльна є4сть болёзнь твоS мн0жества рaди непрaвды твоеS, и3 твeрдыхъ рaди грэхHвъ твои1хъ сотвори1хъ ти2 сі‰ (вс‰).

16 Тогw2 рaди вси2 kдyщіи тS и3з8zдeни бyдутъ, и3 вси2 врази2 твои2 пл0ть и4хъ всю2 и3з8zдsтъ: во мн0жествэ непрaвды твоеS ўмн0жишасz грэси2 твои2, сотвори1ша сі‰ тебЁ: и3 бyдутъ разграблsющіи тS въ разграблeніе, и3 всёхъ плэнsющихъ тS дaмъ во плэнeніе.

17 Ћкw њбzжY ћзву твою2 и3 t р†нъ твои1хъ ўврачyю тS, речE гDь: ћкw расточeннымъ назывaху тS, сіHне лови1тва нaша є4сть, ћкw нёсть взыскaющагw є3гw2.

18 Тaкw гlетъ гDь: сE, ѓзъ возвращY преселeніе їaкwвле и3 плённики є3гw2 поми1лую, и3 возгради1тсz грaдъ въ высотY свою2, и3 хрaмъ по чи1ну своемY ўтверди1тсz:

19 и3 и3зhдутъ и3з8 негw2 пою1щіи и3 глaсъ и3грaющихъ, и3 ўмн0жу |, и3 не ўмaлzтсz.

20 И# вни1дутъ сhнове и4хъ ћкоже и3 прeжде, и3 свидBніz и4хъ пред8 лицeмъ мои1мъ и3спрaвzтсz: и3 посэщY на вс‰ стужaющыz и5мъ,

21 и3 бyдутъ крёпльшіи є3гw2 на нS, и3 кнsзь є3гw2 и3з8 негw2 и3зhдетъ: и3 соберY |, и3 њбратsтсz ко мнЁ: кт0 бо є4сть т0й, и4же приложи1тъ сeрдце своE њбрати1тисz ко мнЁ; речE гDь.

22 И# бyдете ми2 въ лю1ди, и3 ѓзъ вaмъ бyду въ бGа.

23 Ћкw гнёвъ гDень и3зhде ћръ, и3зhде гнёвъ њбращaемь, на нечєсти1выz пріи1детъ.

24 Не tврати1тсz гнёвъ ћрости гDни, д0ндеже сотвори1тъ и3 д0ндеже и3сп0лнитъ ўмышлeніе сeрдца своегw2: въ послBдніz дни6 познaете |.

 

Главa 31

1 Во врeмz џно, речE гDь, бyду въ бGа р0ду ї}леву, и3 тjи бyдутъ ми2 въ лю1ди.

2 Тaкw речE гDь: њбрэт0хъ теплотY [Е#вр.: њбрэт0ша благодaть.] въ пустhни со и3зги1бшими t мечA: и3ди1те и3 не потреби1те ї}лz,

3 гDь и3здалeча kви1тсz є3мY: люб0вію вёчною возлюби1хъ тS, тогw2 рaди вовлек0хъ тS въ щедрHты.

4 Ћкw возграждy тz, и3 возгради1шисz, дёво ї}лева: в0змеши тmмпaны сво‰ и3 и3зhдеши съ соб0ромъ и3грaющихъ.

5 Е#щE насади1те віногрaды въ горЁ самарjйстэй, насаждaюще насади1те и3 похвали1те.

6 Ћкw є4сть дeнь воззвaніz tвэщавaющихъ въ горaхъ є3фрeмовыхъ: востaните и3 взhдите въ сіHнъ ко гDеви бGу нaшему:

7 ћкw тaкw речE гDь їaкwву: возвесели1тесz весeліемъ и3 воскли1кните на главY kзhкwвъ: слhшано сотвори1те и3 похвали1те, рцhте: сп7сE гDь лю1ди сво‰, њстaнокъ ї}левъ.

8 СE, ѓзъ ведY и5хъ t сёвера и3 соберY и5хъ t конє1цъ земли2 въ прaздникъ пaсхи: и3 чадороди1тъ нар0дъ мн0гъ, и3 возвратsтсz сёмw.

9 Съ плaчемъ и3зыд0ша, ґ со ўтэшeніемъ возведY |, проводS чрез8 ровeнники в0дъ по пути2 прaву, и3 не заблyдzтъ по немY: ћкw ѓзъ бёхъ ї}леви во nц7A, и3 є3фрeмъ пeрвенецъ ми2 є4сть.

10 Слhшите, kзhцы, сл0во гDне, и3 возвэсти1те во џстровэхъ дaльнихъ и3 рцhте: развёzвый ї}лz соберeтъ є3го2 и3 снабди1тъ є3го2, ћкw пaстырь стaдо своE.

11 Ћкw и3збaви гDь їaкwва и3 и3з8sтъ є3го2 t руки2 си1льнэйшихъ є3гw2.

12 И# пріи1дутъ и3 возвеселsтсz въ горЁ сіHнъ, и3 пріи1дутъ ко бlготaмъ гDнимъ, на зeмлю пшени1цы и3 вінA и3 плодHвъ, и3 скотHвъ и3 nвнHвъ: и3 бyдетъ душA и4хъ ћкоже дрeво плодови1то, и3 не взaлчутъ ктомY.

13 ТогдA возрaдуютсz дэви6цы въ собрaніи ю4ношей, и3 стaрцы возрaдуютсz: и3 њбращY плaчь и4хъ на рaдость, и3 ўтёшу и5хъ, и3 сотворю2 и5хъ вeселы.

14 Возвели1чу и3 ўпою2 дyшу жерцє1въ сынHвъ леvjиныхъ, и3 лю1діе мои2 бlг0тъ мои1хъ насhтzтсz.

15 Тaкw речE гDь: глaсъ въ рaмэ слhшанъ бhсть плaча и3 рыдaніz и3 в0плz: рахи1ль плaчущисz ч†дъ свои1хъ, и3 не хотsше ўтёшитисz, ћкw не сyть.

16 Тaкw речE гDь: да почjетъ глaсъ тв0й t плaча и3 џчи твои2 t слeзъ, ћкw є4сть мздA дэлHмъ твои6мъ, гlетъ гDь, и3 возвратsтсz t земли2 врaжіz:

17 и3 є4сть надeжда послBднимъ твои6мъ, (гlетъ гDь,) и3 возвратsтсz сhнове твои2 въ предёлы сво‰.

18 Слhшz слhшахъ є3фрeма плaчуща: наказaлъ мS є3си2, (гDи,) и3 наказaхсz: ѓзъ ћкоже телeцъ не научи1хсz: њбрати1 мz, и3 њбращyсz, ћкw ты2 є3си2 гDь бGъ м0й:

19 понeже послэди2 плэнeніz моегw2 покazхсz и3 послэди2 разумёніz моегw2 возстенaхъ въ дeнь посрамлeніz и3 показaхъ тебЁ, ћкw пріsхъ ўкори1зну t ю4ности моеS.

20 Сhнъ любeзенъ мнЁ є3фрeмъ, nтрочA питёющеесz [нёжное], понeже словесA мо‰ въ нeмъ, пaмzтію воспомzнY и5: тогw2 рaди потщaхсz њ нeмъ, ми1луzй поми1лую є3го2, речE гDь.

21 Постaви себE самого2, сіHне, стрaжу, сотвори2 мучeніе, напрaви сeрдце твоE на пyть прaвъ, и4мже ходи1лъ є3си2: возврати1сz, дэви1це ї}лева, њбрати1сz во грaды тво‰ рыдaющи.

22 Док0лэ tвращaешисz, дщи2 њбезчeствованаz; ћкw создA гDь спcніе въ насаждeніе н0во, въ нeмже спcніи њбhдутъ человёцы.

23 Ћкw тaкw речE гDь: є3щE рекyтъ сл0во сіE въ земли2 їудeйстэй и3 во градёхъ є3S, є3гдA возвращY преселeніе є3гw2: блгcвeнъ гDь на првdнэй горЁ с™ёй своeй:

24 и3 живyщіи во градёхъ їyдиныхъ и3 во всeй земли2 є3гw2, кyпнw со земледёлцемъ, и3 вознесeтсz во стaдэ.

25 Ћкw ўпои1хъ всsку дyшу жaждущу и3 всsку дyшу ѓлчущу насhтихъ.

26 Тогw2 рaди востaхъ t снA и3 ви1дэхъ, и3 с0нъ ми2 слaдокъ бhсть.

27 СE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 всёю ї}лz и3 їyду сёмz человёчо и3 сёмz ск0тское.

28 И# бyдетъ, ћкоже бдёхъ на нS потреби1ти и3 њѕл0бити, тaкw бдёти бyду њ ни1хъ, є4же созидaти и3 насаждaти, речE гDь.

29 Въ ты6z дни6 не рекyтъ ктомY: nтцы2 kд0ша ки6слаz, ґ зyбы дётемъ њск0минишасz:

30 но кjйждо свои1мъ грэх0мъ ќмретъ, и3 ћдшему ки6слаz њскоменsтсz зyбы є3гw2.

31 СE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 завэщaю д0му ї}леву и3 д0му їyдину завётъ н0въ,

32 не по завёту, є3г0же завэщaхъ nтцє1мъ и4хъ въ дeнь, въ џньже є4мшу ми2 за рyку и4хъ, и3звести2 | t земли2 є3гЂпетскіz, ћкw тjи не пребhша въ завётэ моeмъ, и3 ѓзъ небрег0хъ и5хъ, гlетъ гDь.

33 Ћкw сeй завётъ, є3г0же завэщaю д0му ї}леву по днeхъ џнэхъ, гlетъ гDь: даS зак0ны мо‰ въ мhсли и4хъ, и3 на сердцaхъ и4хъ напишY |, и3 бyду и5мъ въ бGа, и3 тjи бyдутъ ми2 въ лю1ди:

34 и3 не научи1тъ кjйждо бли1жнzго своего2 и3 кjйждо брaта своего2, глаг0лz: познaй гDа: ћкw вси2 познaютъ мS t мaла дaже и3 до вели1кагw и4хъ: ћкw млcтивъ бyду непрaвдамъ и4хъ и3 грэх0въ и4хъ не помzнY ктомY.

35 Ѓще вознесeтсz нeбо на высотY, речE гDь, и3 ѓще смири1тсz и3сп0дъ земли2 ни1зу, и3 ѓзъ не tвeргу р0да ї}лева њ всёхъ, ±же сотвори1ша, гlетъ гDь.

36 Тaкw речE гDь, дaвый с0лнце во свётъ днE, лунY и3 ѕвёзды на свётъ н0щи, и3 в0пль на м0ри, и3 возшумёша вHлны є3гw2, гDь вседержи1тель и4мz є3мY.

37 Ѓще прем0лкнутъ зак0ны сjи t лицA моегw2, речE гDь, то2 и3 р0дъ ї}левъ престaнетъ бhти kзhкъ пред8 лицeмъ мои1мъ во вс‰ дни6.

38 СE, днjе грzдyтъ, речE гDь, и3 сози1ждетсz грaдъ гDеви t столпA ґнамеи1лz до врaтъ ўг0лныхъ:

39 и3 и3зhдетъ размёреніе є3гw2 проти1ву є3мY до моги1лъ гари1въ, и3 њб8и1метсz w4крестъ и3збрaннымъ кaменіемъ,

40 и3 всю2 ю3д0ль мeртвыхъ и3 пeпела, и3 вeсь ґссаримHfъ дaже до водотeчи кeдрскіz, дaже до ќгла к0ній врaтъ вост0чныхъ, њсщ7eніе гDеви, и3 ктомY не и3ст0ргнетсz и3 не потреби1тсz дaже до вёка.

 

Главa 32

1 Сл0во бhвшее t гDа ко їеремjи въ десsтое лёто седекjи, царS їyдина, то2 лёто nсмоенaдесzть навуходон0сору царю2 вавmлHнску.

2 И# тогдA си1ла царS вавmлHнска nстр0гъ њбложи2 w4крестъ їеrли1ма, їеремjа же стрег0мь бsше во дворЁ темни1чнэмъ, и4же є4сть во дворЁ царS їyдина,

3 въ нeйже заключи2 є3го2 седекjа цaрь, глаг0лz: почт0 ты прорицaеши, глаг0лz: тaкw речE гDь: сE, ѓзъ даю2 сeй грaдъ въ рyцэ царS вавmлHнска, и3 в0зметъ є3го2,

4 и3 седекjа цaрь їyдинъ не спасeтсz t руки2 халдeйски, ћкw предaніемъ предaстсz въ рyцэ царS вавmлHнска, и3 соглаг0летъ ўсты6 свои1ми ко ўстHмъ є3гw2, и3 џчи є3гw2 џчи є3гw2 ќзрzтъ,

5 и3 въ вавmлHнъ вни1детъ седекjа и3 тY бyдетъ, д0ндеже посэщY є3го2, гlетъ гDь: ѓще же воевaти бyдете на халдє1и, ничесHже ўспёете;

6 И# речE їеремjа: бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

7 сE, ґнамеи1лъ, сhнъ салHмль, брaта nтцA твоегw2, и4детъ къ тебЁ, глаг0лz: прикупи2 себЁ село2 моE, є4же во ґнаfHfэ, ћкw тебЁ сyдъ ќжичества пріsти во притzжaніе.

8 И# пріи1де ко мнЁ ґнамеи1лъ, сhнъ салHмль, брaта nтцA моегw2, по словеси2 гDню во дв0ръ темни1чный и3 речe ми: прикупи2 себЁ село2 моE, є4же во ґнаfHfэ въ земли2 веніамjни: ћкw тебЁ сyдъ прикупи1ти є5, тh бо стaрэй. И# разумёхъ, ћкw сл0во гDне є4сть,

9 и3 прикупи1хъ село2 ґнамеи1ле, сhна брaта nтцA моегw2, t ґнаfHfа, и3 постaвихъ є3мY седмьнaдесzть с‡кль сребрA,

10 и3 вписaхъ въ кни1гу и3 запечaтахъ, и3 засвидётелствовахъ пHслухи и3 постaвихъ сребро2 на вэсaхъ.

11 И# взsхъ кни1гу куплeніz прочтeну и3 запечaтану.

12 И# дaхъ кни1гу куплeніz варyхови сhну нирjину, сhна маассeова, пред8 nчи1ма ґнамеи1ла сhна брaта nтцA моегw2, и3 пред8 nчи1ма стоsщихъ пHслухъ и3 вписaвшихъ въ кни6ги куплeніz, и3 пред8 nчи1ма всёхъ їудewвъ, сэдsщихъ во дворЁ темни1чнэмъ.

13 И# завэщaхъ варyху пред8 nчи1ма и4хъ, глаг0лz:

14 тaкw речE гDь вседержи1тель бGъ ї}левъ: возми2 кни1гу сію2 куплeніz запечатлённу и3 кни1гу прочтeную и3 вложи2 ю5 въ сосyдъ гли1нzнъ, да пребyдетъ дни6 мн0жайшыz.

15 Ћкw тaкw речE гDь вседержи1тель бGъ ї}левъ: є3щE притsжутсz хр†мины и3 сeла и3 віногрaды на сeй земли2.

16 И# моли1хсz ко гDеви по tдaніи кни1ги прикуплeніz варyху сhну нирjину, глаг0лz:

17 q, сhй гDи б9е! ты2 сотвори1лъ є3си2 нeбо и3 зeмлю крёпостію твоeю вели1кою и3 мhшцею твоeю выс0кою, не ўтаи1тсz t тебє2 ничт0же,

18 творsй млcть въ тhсzщы и3 tдаsй грэхи2 w4тчи въ нBдра ч†дъ и4хъ по ни1хъ: бGъ вели1кій и3 крёпкій,

19 бGъ вели1ка совёта и3 си1ленъ дэлесы2, бGъ вели1кій вседержи1тель и3 великоимени1тъ гDь: џчи твои2 tвє1рсты на вс‰ пути6 сынHвъ человёческихъ, дaти комyждо по пути2 є3гw2 и3 по плодY начинaній є3гw2:

20 и4же сотвори1лъ є3си2 знaмєніz и3 чудесA во земли2 є3гЂпетстэй, дaже до сегw2 днE и3 во ї}ли и3 въ лю1дехъ, и3 сотвори1лъ є3си2 и4мz себЁ, ћкоже дeнь сeй,

21 и3 и3звeлъ є3си2 лю1ди тво‰ ї}лz и3з8 земли2 є3гЂпетскіz знaмєніи и3 чудесы2, рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою и3 видBніи вели1кими,

22 и3 дaлъ є3си2 и5мъ сію2 зeмлю, є4юже клsлсz є3си2 nтцє1мъ и4хъ, зeмлю кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ.

23 И# внид0ша и3 пріsша ю5, и3 не послyшаша глaса твоегw2 и3 въ зaповэдехъ твои1хъ не ходи1ша: вс‰, ±же заповёдалъ є3си2 и5мъ (твори1ти), не сотвори1ша, и3 сотвори1ша, да сбyдутсz и5мъ вс‰ ѕл†z сі‰.

24 СE, нар0дъ и4детъ на сeй грaдъ взsти є3го2, и3 грaдъ прeданъ є4сть въ рyцэ халдeєвъ вою1ющихъ нaнь t лицA мечA и3 глaда и3 м0ра. Ћкоже гlалъ є3си2, тaкw и3 бhсть: и3 сE, ты2 зри1ши.

25 Ґ ты2 ко мнЁ гlеши: притzжи2 себЁ село2 сребр0мъ: и3 вписaхъ въ кни1гу, и3 запечaтахъ, и3 засвидётелствовахъ пHслухи, грaдъ же предaстсz въ рyцэ халдє1йстэ.

26 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:

27 ѓзъ гDь бGъ всеS пл0ти, є3дA t менє2 ўтаи1тсz что2;

28 Сегw2 рaди тaкw речE гDь бGъ ї}левъ: tдaнъ предaстсz сeй грaдъ въ рyцэ царS вавmлHнска, и3 в0зметъ є3го2,

29 и3 пріи1дутъ халдeє вою1ющіи на сeй грaдъ, и3 пожгyтъ є3го2 nгнeмъ, и3 хр†мины сожгyтъ, въ ни1хже кади1ша на кр0вэхъ свои1хъ ваaлу и3 возливaша возлі‰ніz богHмъ и3нBмъ, ко є4же разгнёвати мS.

30 Понeже бёша сhнове ї}лєвы и3 сhнове ї{дины є3ди1ни творsще ѕло2 пред8 nчи1ма мои1ма t ю4ности своеS, сhнове ї}лєвы подвизaютъ мS на гнёвъ въ дёлэхъ рyкъ свои1хъ, речE гDь.

31 Ћкw на гнёвъ м0й и3 на ћрость мою2 бЁ грaдъ сeй, t негHже днE согради1ша є3го2 и3 дaже до сегw2 днE, ћкw tстaвити є3го2 t лицA моегw2,

32 ѕл0бы рaди всsкіz сынHвъ ї}левыхъ и3 їyдиныхъ, ћкw сотвори1ша разгнёвати мS тjи и3 цaріе и4хъ, и3 кн‰зи и4хъ и3 вельмHжи и4хъ, и3 жерцы2 и4хъ и3 прор0цы и4хъ, мyжіе ї{дины и3 живyщіи во їеrли1мэ,

33 и3 њбрати1ша хребeтъ ко мнЁ, ґ не лицE: и3 наказaхъ | и3з8 ќтра, и3 не послyшаша пріsти наказaніz,

34 и3 положи1ша њсквернє1ніz сво‰ въ домY, и3дёже нарэчeсz и4мz моE, въ нечист0тахъ свои1хъ:

35 и3 согради1ша трє1бища ваaлу, ±же въ дeбри сhна є3ннHмлz, є4же возноси1ти сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ мол0ху, и4хже не заповёдахъ и5мъ, и3 не взhде на сeрдце моE, є4же сотвори1ти мeрзость сію2 на согрэшeніе їyдэ.

36 И# нн7э тaкw речE гDь бGъ ї}левъ ко грaду, њ нeмже ты2 глаг0леши: прeданъ бyдетъ въ рyцэ царS вавmлHнска мечeмъ и3 глaдомъ и3 м0ромъ.

37 СE, ѓзъ соберY | t всеS земли2, и3дёже разсёzхъ | во гнёвэ моeмъ и3 ћрости моeй и3 въ преwгорчeніи вeліемъ, и3 њбращY | на сіE мёсто, и3 посаждY | во ўповaніи,

38 и3 бyдутъ ми2 въ лю1ди, и3 ѓзъ бyду и5мъ въ бGа:

39 и3 дaмъ и5мъ пyть и4нъ и3 сeрдце и4но, боsтисz менє2 вс‰ дни6, на благотY и5мъ и3 чaдwмъ и4хъ по ни1хъ:

40 и3 завэщaю и5мъ завётъ вёчный, є3гHже не tвращY послэди2 и4хъ, и3 стрaхъ м0й дaмъ въ сeрдце и4хъ, ко є4же не tступи1ти и5мъ t менє2:

41 и3 посэщY є4же ўбlжи1ти | и3 насаждY | въ сeй земли2 съ вёрою и3 со всёмъ с®цемъ мои1мъ и3 со всeю дш7eю моeю.

42 Ћкw тaкw речE гDь: ћкоже навед0хъ на лю1ди сі‰ вс‰ ѕл†z сі‰ вели6каz, тaкw ѓзъ наведY на ни1хъ вс‰ благwты2, ±же ѓзъ гlахъ къ ни6мъ.

43 И# воз8wбладaютъ пaки сeлы на земли2, њ нeйже ты2 глаг0леши: непрох0дна бyдетъ t человBкъ и3 скотA, и3 предaшасz въ рyцэ халдє1йстэ.

44 И# притsжутъ сeла сребр0мъ: и3 впи1шеши въ кни6ги, и3 запечaтаеши, и3 њпослуши1ши пHслухи въ земли2 веніамjни и3 w4крестъ їеrли1ма, и3 во градёхъ їyдиныхъ и3 во градёхъ г0рнихъ, и3 во градёхъ п0льныхъ и3 во градёхъ нагeвъ [ю4жныхъ]: ћкw возвращY преселє1ніz и4хъ, гlетъ гDь.

 

Главa 33

1 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи втори1цею, т0йже бsше є3щE свsзанъ во дворЁ темни1чнэмъ, гlz:

2 тaкw речE гDь, творsй зeмлю и3 ўстроszй ю5, є4же и3спрaвити ю5, гDь и4мz є3мY:

3 возопjй ко мнЁ, и3 tвэщaю ти2 и3 возвэщY тебЁ вели6каz и3 крBпкаz, и4хже не разумёлъ є3си2.

4 Ћкw тaкw речE гDь бGъ ї}левъ њ домёхъ грaда сегw2 и3 њ хрaмэхъ царS їyдина, растeрзанныхъ на nстр0ги и3 на забр†ла,

5 є4же проти1витисz ко халдeємъ, и3 нап0лню є3го2 мeртвыми человBки, и5хже порази1хъ во гнёвэ моeмъ и3 въ ћрости моeй, и3 tврати1хъ лицE моE t ни1хъ всёхъ рaди ѕл0бъ и4хъ.

6 СE, ѓзъ наведY на нS срастёніе ћзвы и3 и3сцэлeніе, и3 и3зврачyю | и3 kвлю2 и5мъ, є4же слyшати, и3 и3сцэлю2 | и3 сотворю2 и5мъ ми1ръ и3 вёру:

7 и3 њбращY преселeніе їyдино и3 преселeніе ї}лево, и3 сограждY |, ћкоже и3 прeжде,

8 и3 њчи1щу | t всёхъ непрaвдъ и4хъ, и4миже согрэши1ша ми2, и3 млcтивъ бyду всBмъ непрaвдамъ и4хъ, и4миже tступи1ша t менє2.

9 И# бyдетъ въ весeліе и3 во хвалY и3 въ вели1чіе всBмъ лю1демъ земли2, и5же ўслhшатъ вс‰ благwты2, ±же ѓзъ сотворю2 и5мъ, и3 ўбоsтсz, и3 њгорчaтсz њ всёхъ благотaхъ и3 њ всeмъ ми1рэ, є3г0же ѓзъ сотворю2 и5мъ.

10 Тaкw речE гDь: є3щE ўслhшитсz въ сeмъ мёстэ, њ нeмже вы2 глаг0лете: пyсто є4сть t человBкъ и3 t скHтъ, во градёхъ їyдиныхъ и3 внЁ їеrли1ма, њпустёвшихъ, понeже нёсть человёка, ни скотA,

11 глaсъ весeліz и3 глaсъ рaдости, глaсъ женихA и3 глaсъ невёсты, глaсъ глаг0лющихъ: и3сповёдайтесz гDеви вседержи1телю, ћкw бlгъ гDь, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: и3 принесyтъ дaры похвалeніz въ д0мъ гDень, ћкw возвращY всE преселeніе земли2 тоS по прeжнему, речE гDь.

12 Тaкw гlетъ гDь си1лъ: є3щE бyдутъ на сeмъ мёстэ пустёмъ, за є4же не бhти человёку, ни скотY, во всёхъ градёхъ є3гw2 њбит†лища пастухHвъ пасyщихъ џвцы,

13 во градёхъ г0рнихъ и3 во градёхъ п0льныхъ, и3 во градёхъ нагeвъ и3 въ земли2 веніамjни, и3 во њкрeстныхъ їеrли1ма и3 во градёхъ їyдиныхъ, є3щE п0йдутъ џвцы къ руцЁ и3счислsющагw, гlетъ гDь.

14 СE, днjе грzдyтъ, речE гDь, и3 возстaвлю сл0во бlго, є4же гlахъ къ д0му ї}леву и3 къ д0му їyдину.

15 Во днeхъ џнэхъ и3 въ то2 врeмz произрасти1ти сотворю2 давjду tрaсль прaвды, и3 сотвори1тъ сyдъ и3 прaвду на земли2.

16 Во днeхъ џнэхъ сп7сeнъ бyдетъ їyда, и3 їеrли1мъ пребyдетъ въ надeжди: и3 сіE є4сть и4мz, и4мже нарекyтъ є3го2: гDь првdнъ нaшъ.

17 Тaкw бо речE гDь: не њскудёетъ t давjда мyжъ сэдsй на прест0лэ д0му ї}лева:

18 и3 t жерцє1въ и3 t леvjтwвъ не поги1бнетъ мyжъ t лицA моегw2, приносsй всесожжє1ніz и3 дaръ и3 творsй жє1ртвы по вс‰ дни6.

19 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи гlz:

20 тaкw гlетъ гDь: м0жетъ ли разори1тисz завётъ м0й со днeмъ и3 завётъ м0й съ н0щію, є4же не бhти дню2 и3 н0щи во врeмz своE;

21 то2 и3 завётъ м0й разори1тсz съ давjдомъ раб0мъ мои1мъ, є4же не бhти t негw2 сhну цaрствующу на прест0лэ є3гw2, и3 съ леv‡ты и3 свzщє1нники рабы6 мои1ми.

22 Ћкоже сочтє1ны бhти не м0гутъ ѕвёзды небє1сныz, ни и3змёренъ бhти пес0къ морскjй, тaкw ўмн0жу сёмz рабA моегw2 давjда и3 леvjты служи1тєли мо‰.

23 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи гlz:

24 є3дA не ви1дэлъ є3си2, что2 рек0ша лю1діе сjи, глаг0люще: двA нарHда, и5хже и3збрA гDь, и3 сE, tвeрже |: и3 преwгорчи1ша людjй мои1хъ, (сегw2 рaди) ћкw да не бyдетъ ктомY нар0дъ пред8 ни1ми;

25 Тaкw речE гDь: не положи1хъ ли u5бо завёта моегw2 междY днeмъ и3 н0щію и3 зак0нwвъ небеси2 и3 земли2;

26 ТогдA и3 сёмz їaкwвле и3 давjда рабA моего2 tвeргу, є4же не пріsти t сёмене є3гw2 кнzзeй сёмене ґвраaма и3 їсаaка и3 їaкwва: ћкw пaки возвращY плёнъ и4хъ и3 поми1лую и5хъ.

 

Главa 34

1 Сл0во, є4же бhсть ко їеремjи t гDа, є3гдA навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій и3 вси2 вHи є3гw2, и3 всS землS влaсти є3гw2 и3 вси2 лю1діе воевaху на їеrли1мъ и3 на вс‰ грaды ї{дины, гlz:

2 тaкw речE гDь бGъ ї}левъ: и3ди2 ко седекjи царю2 їyдину и3 речeши є3мY: тaкw речE гDь: предaніемъ предaстсz сeй грaдъ въ рyцэ царS вавmлHнска, и3 в0зметъ є3го2 и3 пожжeтъ є3го2 nгнeмъ:

3 и3 ты2 не ўцэлёеши t рукY є3гw2, и3 ћтъ бyдеши, и3 въ рyцэ є3гw2 предaсисz: и3 џчи твои2 џчи є3гw2 ќзрzтъ, и3 ўстA є3гw2 со ўсты6 твои1ми соглаг0лютъ, и3 въ вавmлHнъ вни1деши.

4 Но nбaче слhши сл0во гDне, седекjе, царю2 їyдинъ! тaкw гlетъ гDь къ тебЁ: не ќмреши t мечA, но въ ми1рэ ќмреши:

5 и3 ћкоже плaкаша nтцє1въ твои1хъ цaрствовавшихъ прeжде тебє2, восплaчутсz и3 тебє2: ўвы2, г0споди, и5: ўвы2, г0споди! восплaчутсz и3 тебє2, ћкw сл0во ѓзъ согlахъ, речE гDь.

6 И# глаг0ла їеремjа прbр0къ ко седекjи царю2 їyдину вс‰ словесA сі‰ во їеrли1мэ.

7 И# си1ла царS вавmлHнска воевA на їеrли1мъ и3 на грaды ї{дины њстaвшыzсz: на лахjсъ и3 на ґзи1ку, ћкw тjи њстaшасz во градёхъ їyдиныхъ грaды твє1рды.

8 Сл0во бhвшее ко їеремjи t гDа, повнегдA скончaти царю2 седекjи завётъ къ лю1демъ, и5же во їеrли1мэ, є4же нарещи2 и5мъ tпущeніе,

9 є4же tпусти1ти комyждо рабA своего2 и3 комyждо рабhню свою2, є3врeанина и3 є3врeаныню, свобHдны, да не раб0таетъ мyжъ t ї}лz.

10 И# њбрати1шасz вси2 вельмHжи и3 вси2 лю1діе вступи1вшіи въ завётъ, є4же tпусти1ти комyждо рабA своего2 и3 комyждо рабY свою2 свобHдны и3 ктомY не владёти и4ми. Слhшаша u5бо и3 tпусти1ша.

11 И# њбрати1шасz по си1хъ вспsть и3 ўдержaша пaки рабы6 и3 рабы6ни сво‰, и5хже tпусти1ша своб0дныхъ, и3 взsша въ рабы6 и3 рабы6ни.

12 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи t гDа гlz:

13 тaкw речE гDь бGъ ї}левъ: ѓзъ завэщaхъ завётъ ко nтцє1мъ вaшымъ въ дeнь, въ џньже и3збaвихъ | t земли2 є3гЂпетскіz, и3з8 д0му раб0ты, гlz:

14 є3гдA скончaютсz шeсть лётъ, да tпyстиши брaта своего2 є3врeанина, и4же пр0данъ є4сть тебЁ: и3 да дёлаетъ ти2 шeсть лётъ, и3 да tпyстиши є3го2 своб0дна t себє2. И# не послyшаша менE nтцы2 вaши, ни приклони1ша ќха своегw2.

15 И# њбрати1стесz вы2 днeсь сотвори1ти пр†ваz пред8 nчи1ма мои1ма, є4же нарещи2 комyждо tпущeніе бли1жнzгw своегw2: и3 соверши1сте завётъ пред8 лицeмъ мои1мъ въ домY, и3дёже нарэчeсz и4мz моE въ нeмъ:

16 и3 tврати1стесz, и3 њскверни1сте завётъ м0й, є4же возврати1ти комyждо рабA своего2 и3 комyждо рабY свою2, и5хже tпусти1сте свобHдны душeю и4хъ: и3 покори1сте и5хъ, ћкоже бhти ў вaсъ въ рабы6 и3 въ рабы6ни.

17 Тогw2 рaди си1це речE гDь: вы2 не послyшасте менE, нарещи2 tпущeніz кjйждо брaту своемY и3 кjйждо бли1жнему своемY: сE, ѓзъ нарицaю tпущeніе вaмъ на мeчь и3 на смeрть и3 на глaдъ, и3 дaмъ вы2 на разсhпаніе всBмъ цaрствамъ зємнhмъ:

18 и3 дaмъ мyжы преступи1вшыz завётъ м0й и3 не хранsщыz словeсъ завёта моегw2, є3мyже соизв0лиша пред8 лицeмъ мои1мъ: телцA є3г0же разсэк0ша на двЁ ч†сти и3 ходи1ша междY раздэлeнными частьми2 є3гw2:

19 кн‰зи ї{дины и3 кн‰зи їеrли6мли, и3 вельм0жы и3 жерцы2 и3 вс‰ лю1ди земли2 ходsщыz междY раздэлeнымъ телцeмъ,

20 и3 дaмъ | въ рyки врагHмъ и4хъ и3 въ рyки и4щущихъ души2 и4хъ, и3 бyдутъ трyпи и4хъ въ ћдь пти1цамъ небє1снымъ и3 ѕвэрє1мъ зємнhмъ:

21 и3 седекjю царS їудeйска и3 кн‰зи є3гw2 дaмъ въ рyцэ врагHвъ и4хъ и3 въ рукY и4щущихъ души2 и4хъ и3 въ рукY в0инства царS вавmлHнска, tбэгaющихъ t ни1хъ.

22 СE, ѓзъ завэщaю, речE гDь, и3 возвращY | въ зeмлю сію2, и3 повою1ютъ на ню2, и3 в0змутъ ю5, и3 пожгyтъ ю5 nгнeмъ и3 грaды ї{дины: и3 дaмъ | въ непрохHдны t живyщихъ.

 

Главa 35

1 Сл0во бhвшее ко їеремjи t гDа, во дни6 їwакjма сhна їwсjина, царS їyдина, гlz:

2 и3ди2 въ д0мъ рихaвль и3 призови2 | и3 веди2 | въ д0мъ гDень, во є3ди1нъ t дворHвъ, и3 напои1ши | він0мъ.

3 И# и3звед0хъ їез0нію сhна їеремjина, сhна хавасjина, и3 брaтію є3гw2, и3 сhны є3гw2, и3 вeсь д0мъ рихaвль,

4 и3 введ0хъ | въ д0мъ гDень, во храни1лище и3мёніz сынHвъ ґнaніи, сhна годолjина, человёка б9іz, и4же є4сть бли1з8 д0му кнzзeй, вhше д0му маасeова, сhна селHмлz, стрегyшагw дв0ръ.

5 И# постaвихъ пред8 ни1ми корчaгъ вінA и3 чaшы, и3 рек0хъ: пjйте віно2.

6 И# рек0ша: не піeмъ вінA, ћкw їwнадaвъ сhнъ рихaвль, nтeцъ нaшъ, заповёда нaмъ, глаг0лz: не пjйте вінA вы2 и3 сhнове вaши до вёка:

7 и3 хрaминъ да не соградитE, и3 сёмене не сёйте, и3 віногрaдъ да не бyдетъ вaмъ, но въ кyщахъ да живeте вс‰ дни6 животA вaшегw, да поживeте дни6 мнHги на земли2, на нeйже њбитaете вы2.

8 И# послyшахомъ словесE їwнадaва nтцA нaшегw, є4же не пи1ти вінA вс‰ дни6 животA нaшегw, мы2 и3 жєны2 нaшz, и3 сhнове нaши и3 дщє1ри нaшz,

9 и3 є4же не сограждaти хрaминъ жи1ти тaмw: и3 віногрaда и3 ни1вы и3 сёмене не бhсть нaмъ.

10 И# жи1хомъ въ кyщахъ, и3 послyшахомъ и3 сотвори1хомъ по всBмъ, є3ли6ка заповёда нaмъ їwнадaвъ nтeцъ нaшъ.

11 И# бhсть, є3гдA пріи1де навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій на зeмлю нaшу, и3 рек0хомъ: вшeдше да вни1демъ во їеrли1мъ t лицA халдeйска и3 t лицA си1лы ґссmрjйскіz: и3 всели1хомсz тY.

12 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи гlz:

13 тaкw гlетъ гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: и3ди2 и3 рцы2 человёку їyдину и3 живyщымъ во їеrли1мэ: є3дA не воспріи1мете наказaніz послyшати словeсъ мои1хъ;

14 Ўтверди1ша сл0во сhнове їwнадaва, сhна рихaвлz, є4же заповёда сынHмъ свои6мъ, є4же не пи1ти вінA, и3 не пи1ша дaже до днE сегw2, ћкw послyшаша зaповэди nтцA своегw2: ѓзъ же гlахъ къ вaмъ заyтра, и3 не послyшасте менE:

15 и3 посылaхъ къ вaмъ рабы6 мо‰ прbр0ки, ќтренюz и3 гlz: њбрати1тесz кjйждо t пути2 своегw2 ѕлaгw, и3 лyчше сотвори1те дэлA сво‰, и3 не ходи1те в8слёдъ богHвъ и3нёхъ, є4же служи1ти и5мъ, и3 вселитeсz на земли2, ю4же дaхъ вaмъ и3 nтцє1мъ вaшымъ: и3 не приклони1сте ўшeсъ вaшихъ и3 не послyшасте.

16 И# ўстaвиша сhнове їwнад†вли, сhна рихaвлz, зaповэдь nтцA своегw2, ю4же заповёда и5мъ: ґ лю1діе мои2 не послyшаша менE.

17 Сегw2 рaди си1це речE гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ наведY на їyду и3 на вс‰ живyщыz во їеrли1мэ вс‰ ѕл†z, ±же согlахъ на нS: понeже гlахъ въ ни6мъ, и3 не послyшаша, призывaхъ |, и3 не tвэщaша ми2.

18 Д0му же рихaвлю речE їеремjа: тaкw речE гDь бGъ вседержи1тель: понeже послyшаша сhнове їwнадaва, сhна рихaвлz, зaповэди nтцA своегw2, твори1ти, є3ли6ка заповёда и5мъ nтeцъ и4хъ:

19 сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: не њскудёетъ мyжъ сынHвъ їwнадaвлихъ, сhна рихaвлz, стоsй пред8 лицeмъ мои1мъ, вс‰ дни6 земли2.

 

Главa 36

1 И# бhсть въ лёто четвeртое їwакjма, сhна їwсjина, царS їyдина, бhсть сл0во гDне ко їеремjи гlz:

2 возми2 себЁ сви1токъ кни1жный и3 напиши2 въ нeмъ вс‰ словесA, ±же согlахъ къ тебЁ на ї}лz и3 на їyду и3 на вс‰ kзы6ки, t негHже днE гlахъ къ тебЁ, t днE їwсjи царS їyдина и3 до сегw2 днE:

3 нeгли ўслhшитъ д0мъ їyдинъ вс‰ ѕл†z, ±же ѓзъ помышлsю сотвори1ти и5мъ, да tвратsтсz t пути2 своегw2 ѕлaгw, и3 млcтивъ бyду непрaвдамъ и4хъ и3 грэхHмъ и4хъ.

4 И# призвA їеремjа варyха, сhна нирjина: и3 вписA варyхъ t ќстъ їеремjиныхъ вс‰ словесA гDнz, ±же согlа къ немY, во сви1токъ кни1жный.

5 И# заповёда їеремjа варyху глаг0лz: менE стрегyтъ, и3 не могY вни1ти въ д0мъ гDень,

6 ты2 u5бо вни1ди и3 прочти2 во сви1тцэ сeмъ, въ нeмже написaлъ є3си2 t ќстъ мои1хъ словесA гDнz, во ќшы людjй въ домY гDни въ дeнь постA и3 во ќшы всемY д0му їyдину, приходsщымъ t градHвъ свои1хъ, да прочтeши и5мъ:

7 нeгли падeтъ моли1тва и4хъ пред8 лицeмъ гDнимъ, и3 tвратsтсz t пути2 своегw2 ѕлaгw: ћкw вели1ка ћрость и3 гнёвъ гDень, є3г0же согlа на лю1ди сі‰.

8 И# сотвори2 варyхъ сhнъ нирjинъ по всемY, є3ли6ка заповёда є3мY їеремjа прbр0къ прочести2 во кни1зэ словесA гDнz въ домY гDни.

9 И# бhсть въ пsтое лёто їwакjма царS їyдина, въ девsтый мцcъ, заповёдаша п0стъ пред8 лицeмъ гDнимъ всBмъ лю1демъ во їеrли1мэ и3 всемY мн0жеству, є4же сни1десz t градHвъ їyдиныхъ во їеrли1мъ.

10 И# прочтE варyхъ во кни1зэ словесA їерем‡ина въ домY гDни, въ домY гамарjевэ, сhна сафaнz книг0чіz, во дворЁ вhшнемъ, во преддвeріи врaтъ д0му гDнz н0выхъ, во ќшы всёхъ людjй.

11 И# слhша міхeй сhнъ гамарjевъ, сhна сафaнz, вс‰ словесA гDнz t кни1ги.

12 И# сни1де въ д0мъ царeвъ, въ д0мъ кни1жника, и3 сE, тaмw вси2 кн‰зи сэдsху, є3лісaмъ книг0чій и3 далeа сhнъ селемjевъ, и3 наfaнъ сhнъ ґховHровъ и3 гамарjа сhнъ сафaнь, и3 седекjа сhнъ ґнaніинъ и3 вси2 кн‰зи,

13 и3 возвэсти2 и5мъ міхeй вс‰ словесA, ±же слhша чтyща варyха во ќшы лю1демъ.

14 И# послaша вси2 кн‰зи ко варyху сhну нирjину, їудjну сhну наfанjину, сhна селемjина, сhна хусjина, глаг0люще: кни1гу, ю4же ты2 чтeши во ќшы лю1демъ, возми2 ю5 въ рyку свою2 и3 пріиди2. И# взS варyхъ сhнъ нирjинъ кни1гу въ рyку свою2 и3 сни1де къ ни6мъ.

15 И# рек0ша є3мY: пaки прочти2 во ќшы нaши. И# прочтE варyхъ во ќшы и4хъ.

16 И# бhсть ћкw ўслhшаша вс‰ словесA, совэщaшасz кjйждо со бли1жнимъ свои1мъ и3 рёша варyху: возвэщaюще возвэсти1мъ царю2 вс‰ словесA сі‰.

17 И# вопроси1ша варyха, глаг0люще: tкyду є3си2 вписaлъ вс‰ словесA сі‰;

18 И# речE варyхъ: t ќстъ свои1хъ повёда ми2 їеремjа вс‰ словесA сі‰, ѓзъ же писaхъ въ кни1гу.

19 И# рек0ша кн‰зи варyху: и3ди2 и3 скрhйсz ты2 и3 їеремjа, и3 человёкъ да не ўвёсть, гдЁ вы2.

20 И# внид0ша ко царю2 во дв0ръ, кни1гу же вдaша храни1ти въ домY є3лісaма книг0чіz, и3 возвэсти1ша царю2 вс‰ словесA сі‰.

21 И# послA цaрь їудjна взsти кни1гу. И# взS ю5 t д0му є3лісaмы книг0чіz, и3 прочтE їудjнъ во ќшы царє1вы и3 во ќшы всёхъ кнzзeй стоsщихъ w4крестъ царS.

22 Цaрь же сэдsше во хрaминэ зи1мнэй, въ девsтый мцcъ, и3 постaвлено бЁ пред8 ни1мъ nгни1ще со nгнeмъ.

23 И# бhсть чтyщу їудjну трeтій ли1стъ и3 четвeртый, раздроби2 | бри1твою книг0чіz и3 возметaше на џгненное nгни1ще, д0ндеже скончaсz вeсь сви1токъ на џгненнэмъ nгни1щи.

24 И# не ўжас0шасz и3 не растерзaша ри1зъ свои1хъ цaрь и3 вси2 џтроцы є3гw2, слhшавшіи вс‰ словесA сі‰.

25 Е#лнаfaнъ же и3 далeа, и3 гамарjа и3 годолjа глаг0лаша царю2, є4же бы не сожещи2 сви1тка. И# не послyша и4хъ.

26 И# повелЁ цaрь їеремеи1лу сhну царeву и3 сарaеви сhну є3зріи1леву и3 селемjю сhну ґвдеи1леву, да и3зымaютъ варyха книг0чіz и3 їеремjю прbр0ка. Но сокры2 | гDь.

27 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи, є3гдA сожжE цaрь сви1токъ, вс‰ словесA, ±же вписA варyхъ t ќстъ їеремjиныхъ, гlz:

28 пaки возми2 ты2 сви1токъ другjй и3 впиши2 вс‰ словесA бы6вшаz во сви1тцэ, ±же сожжE цaрь їwакjмъ:

29 и3 ко їwакjму царю2 їyдину речeши: тaкw речE гDь: ты2 сожeглъ є3си2 сію2 кни1гу, глаг0лz: почто2 вписaлъ є3си2 въ нeй, глаг0лz: входS вни1детъ цaрь вавmлHнскій и3 потреби1тъ зeмлю сію2, и3 потребsтсz t неS человёцы и3 ск0ти;

30 Тогw2 рaди си1це речE гDь на їwакjма царS їyдина: не бyдетъ є3мY сэдsщагw на прест0лэ давjдовэ, и3 бyдетъ тёло є3гw2 мeртвое повeржено на знои2 дневнёмъ и3 на мрaзэ нощнёмъ:

31 и3 посэщY нaнь и3 на є3гw2 р0дъ и3 на џтроки є3гw2, и3 наведY нaнь и3 на живyщыz во їеrли1мэ и3 на зeмлю їyдину вс‰ ѕл†z, ±же согlахъ на нS, и3 не послyшаша.

32 И# взS варyхъ сви1токъ другjй и3 вписA въ нeмъ t ќстъ їеремjиныхъ вс‰ словесA кни1ги, ±же сожжE їwакjмъ цaрь їyдинъ: и3 є3щE приложи1шасz є3мY словесA мнHжайша нeже пє1рваz.

 

Главa 37

1 И# цaрствова седекjа сhнъ їwсjинъ вмёстw їехонjи сhна їwакjмова, є3г0же постaви навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій цaрствовати во їудeи.

2 И# не послyша т0й и3 џтроцы є3гw2 и3 лю1діе земли2 словeсъ гDнихъ, ±же гlа рук0ю їеремjиною.

3 И# послA цaрь седекjа їwахaла сhна селемjина и3 соф0нію сhна массeа жерцA ко їеремjи прbр0ку, глаг0лz: моли1сz за ны2 ко гDу бGу нaшему.

4 Їеремjа же своб0денъ прихождaше и3 прохождaше средЁ грaда, не введ0ша бо є3го2 во хрaмину темни1чную.

5 И# си1ла фараHнz и3зhде и3з8 є3гЂпта, слhшавше халдeє њблeгшіи їеrли1мъ слyхъ и4хъ, tступи1ша t їеrли1ма.

6 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи гlz:

7 тaкw речE гDь бGъ ї}левъ: тaкw речeши царю2 їyдину, послaвшему къ тебЁ вопроси1ти мS: сE, си1ла фараHнz, и3зшeдшаz вaмъ на п0мощь, возврати1тсz пaки до земли2 є3гЂпетскіz,

8 и3 возвратsтсz халдeє и3 повою1ютъ грaдъ сeй, и3 в0змутъ є3го2 и3 пожгyтъ є3го2 nгнeмъ.

9 Ћкw тaкw речE гDь: не прельщaйте дyшъ свои1хъ, глаг0люще: tходsще tи1дутъ t нaсъ халдeє: ћкw не tи1дутъ.

10 И# ѓще побіeте всю2 си1лу халдeєвъ вою1ющихъ на вы2, и3 њстaнутъ нёцыи ћзвени, кjйждо на мёстэ своeмъ, сjи востaнутъ и3 пожгyтъ грaдъ сeй nгнeмъ.

11 И# бhсть є3гдA взhде си1ла халдeйска t їеrли1ма, t лицA си1лы фарлHни,

12 и3зhде їеремjа и3з8 їеrли1ма и3ти2 въ зeмлю веніамjню, є4же купи1ти tтyду посредЁ людjй.

13 Внегдa же бhти є3мY во вратёхъ веніамjнихъ, и3 (бhсть) тaмw человёкъ, ў негHже њбитA саруjа сhнъ селемjинъ, сhна ґнaніина, и3 взS їеремjю, глаг0лz: ко халдeємъ ты2 бэжи1ши.

14 И# речE їеремjа: лжA, не ко халдeємъ ѓзъ бэгY. И# не послyша є3гw2. И# взS саруjа їеремjю и3 приведE є3го2 ко кнzзє1мъ.

15 И# разгнёвашасz кн‰зи на їеремjю и3 би1ша є3го2, и3 послaша є3го2 въ д0мъ їwнаfaна книг0чіz, ћкw т0й сотвори1ша хрaминою темни1чною.

16 И# пріи1де їеремjа въ д0мъ рвA и3 въ херeтъ [ўзи1лище], и3 сёде тY дни6 мнHги.

17 И# послA седекjа цaрь и3 призвA є3го2, и3 вопрошaше є3го2 цaрь w4тай, ѓще є4сть сл0во t гDа; И# речE є3мY їеремjа: є4сть. И# речE: въ рyцэ царS вавmлHнска прeданъ бyдеши.

18 И# речE їеремjа царю2: чи1мъ преwби1дэхъ тS и3 џтроки тво‰ и3 лю1ди сі‰, ћкw ты2 вдаeши мS въ д0мъ темни1чный;

19 и3 гдЁ сyть прор0цы вaши прорицaвшіи вaмъ, глаг0люще, ћкw не пріи1детъ цaрь вавmлHнскій на вaсъ и3 на зeмлю сію2;

20 нн7э же послyшай, молю1тисz, г0споди м0й, царю2, да падeтъ молeніе моE пред8 лицeмъ твои1мъ: и3 не посылaй мS пaки въ д0мъ їwнаfaна книг0чіz, даю2 ўмрY тaмw.

21 И# повелЁ цaрь, и3 вверг0ша є3го2 во хрaмину темни1чную, и3 даsху є3мY хлёбъ є3ди1нъ на дeнь и3звнЁ, и3дёже пекyтъ, д0ндеже скончaшасz хлёбы и3з8 грaда. И# сэдsше їеремjа во дворЁ темни1чнэмъ.

 

Главa 38

1 И# слhша сафанjа сhнъ наfaнь и3 годолjа сhнъ пасхHровъ, и3 їwахaлъ сhнъ селемjинъ и3 фасхHръ сhнъ мелхjевъ словесA, ±же їеремjа глаг0ла ко всBмъ лю1демъ, глаг0лz:

2 тaкw речE гDь: сэдsй во грaдэ сeмъ ќмретъ мечeмъ и3 глaдомъ и3 м0ромъ, и3сходsй же ко халдeємъ жи1въ бyдетъ, и3 бyдетъ душA є3гw2 на њбрётеніе, и3 жи1въ бyдетъ.

3 Ћкw тaкw речE гDь: предaніемъ предaстсz грaдъ сeй въ рyцэ си1лы царS вавmлHнска, и3 в0зметъ є3го2.

4 И# рек0ша царю2: да ќмретъ человёкъ т0й, ћкw сeй разслаблsетъ рyцэ мужeй вою1ющихъ њстaвшихсz во грaдэ и3 рyки всёхъ людjй, глаг0лz къ ни6мъ по словесє1мъ си6мъ: ћкw человёкъ сeй не проповёдаетъ лю1демъ си6мъ ми1ра, но т0кмw ѕл†z.

5 И# речE цaрь седекjа: сE, т0й въ рукaхъ вaшихъ. Понeже не можaше цaрь проти1ву и5мъ.

6 И# взsша їеремjю и3 вверг0ша є3го2 въ р0въ мелхjинъ, сhна царeва, и4же бsше во дворЁ темни1чнэмъ: и3 свёсиша є3го2 ќжами въ р0въ, въ р0вэ же не бsше воды2, но ти1на, и3 бsше въ ти1нэ їеремjа.

7 И# слhша ґвдемелeхъ мyринъ, и3 т0й бsше во дворЁ царeвэ, ћкw вверг0ша їеремjю въ р0въ: цaрь же (въ т0й чaсъ) сэдsше во вратёхъ веніамjнихъ.

8 И# и3зhде ґвдемелeхъ t д0му царeва и3 речE ко царю2 глаг0лz:

9 ѕлосотвори1лъ є3си2, ±же сотвори1лъ є3си2, ўбивaz человёка сего2 t лицA глaда, ћкw нёсть хлёба во грaдэ ктомY.

10 И# повелЁ цaрь ґвдемелeху, глаг0лz: поими2 съ соб0ю tсю1ду три1десzть мужeй и3 и3звлецы2 їеремjю и3з8 р0ва, да не ќмретъ.

11 И# поsтъ ґвдемелeхъ мyжы, и3 пріи1де въ д0мъ царeвъ подзeмный, и3 взS tтyду вє1тхи п0рты и3 вє1тхіz ќжы, и3 ввeрже | ко їеремjи въ р0въ, и3 речE къ немY:

12 положи2 сі‰ под8 ќжы. И# сотвори2 їеремjа си1це.

13 И# и3звлек0ша є3го2 ќжами и3 и3з8sша є3го2 и3з8 р0ва. И# сёде їеремjа во дворЁ темни1чнэмъ.

14 И# послA цaрь, и3 призвA къ себЁ їеремjю въ д0мъ ґселіси1ль, и4же въ домY гDни. И# речE є3мY цaрь: вопрошaю тS словесE (є3ди1нагw), и3 не ўтaй t менє2 словесE.

15 И# речE їеремjа царю2: ѓще повёмъ ти2, то2 не смeртію ли ўмори1ши мS; и3 ѓще совэщaю ти2, то2 не послyшаеши менE.

16 И# клsтсz є3мY цaрь, глаг0лz: жи1въ гDь, и4же сотвори2 нaмъ дyшу сію2, ѓще ўбію2 тS и3 ѓще предaмъ тS въ рyцэ человBкъ си1хъ и4щущихъ души2 твоеS (на смeрть).

17 И# речE є3мY їеремjа: тaкw речE гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: ѓще и3зыдhй и3зhдеши къ воев0дамъ царS вавmлHнска, живA бyдетъ душA твоS, и3 грaдъ сeй не пожжeтсz nгнeмъ, и3 жи1въ бyдеши ты2 и3 д0мъ тв0й:

18 ѓще же не и3зhдеши ко кнzзє1мъ царS вавmлHнска, предaстсz грaдъ сeй въ рyцэ халдє1йстэ, и3 пожгyтъ є3го2 nгнeмъ, и3 ты2 не спасeшисz t руки2 и4хъ.

19 И# речE цaрь їеремjи: ѓзъ њпасeніе и4мамъ t їудeєвъ и3збэжaвшихъ ко халдeємъ, да не предадyтъ мS (халдeє) въ рyцэ и4хъ, и3 поругaютсz ми2.

20 И# речE їеремjа: не предадsтъ тебE: послyшай u5бо словесE гDнz, є4же ѓзъ глаг0лю тебЁ, и3 лyчше ти2 бyдетъ, и3 живA бyдетъ душA твоS:

21 и3 ѓще не восх0щеши ты2 и3зhти, сіE сл0во, є4же сказA мнЁ гDь:

22 и3 сE, вс‰ жєны2, њстaвшыzсz въ домY царS їyдина, и3зведyтсz ко кнzзє1мъ царS вавmлHнска: и3 ты6z глаг0лаху: прельсти1ша тS и3 премог0ша тS мyжіе ми1рницы твои2, и3 њслaбиша во поползновeніихъ н0гу твою2 и3 tврати1шасz t тебє2:

23 и3 жєны2 тво‰ и3 ч†да тво‰ и3зведyтъ ко халдeємъ, и3 ты2 не ўцэлёеши, ћкw рук0ю царS вавmлHнска ћтъ бyдеши, и3 грaдъ сeй пожжeтсz.

24 И# речE є3мY цaрь: человёкъ да не ўвёсть словeсъ си1хъ, и3 да не ќмреши ты2.

25 И# ѓще ўслhшатъ кн‰зи, ћкw глаг0лахъ съ тоб0ю, и3 пріи1дутъ къ тебЁ и3 рекyтъ ти2: повёждь нaмъ, что2 глаг0ла къ тебЁ цaрь; не ўтaй t нaсъ, и3 не ўбіeмъ тебE: и3 что2 глаг0ла къ тебЁ цaрь;

26 И# речeши и5мъ: поверг0хъ ѓзъ молeніе моE пред8 лицeмъ царeвымъ, ћкw да не возврати1тъ менE въ д0мъ їwнаfaнь, ўмрeти ми2 тaмw.

27 И# пріид0ша вси2 кн‰зи ко їеремjи и3 вопроси1ша є3го2. И# повёда и5мъ по всBмъ словесє1мъ си6мъ, ±же заповёда є3мY цaрь. И# ўм0лкнуша, ћкw нёсть слhшано сл0во гDне.

28 И# сэдsше їеремjа во дворЁ темни1чнэмъ, д0ндеже взsша їеrли1мъ.

 

Главa 39

1 И# бhсть въ девsтое лёто седекjи царS їyдина, въ мцcъ десsтый, пріи1де навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій и3 всS си1ла є3гw2 на їеrли1мъ, и3 воевaху нaнь.

2 И# въ первоенaдесzть лёто седекjи, въ мцcъ четвeртый, въ девsтый дeнь мцcа, разсёдесz грaдъ.

3 И# внид0ша вси2 кн‰зи царS вавmлHнска и3 сэд0ша во вратёхъ срeднихъ, ниргелсарасaръ, самагaдъ, навусахaръ, навусарjсъ, нагаргaсъ, насерравамaгъ, и3 пр0чіи воевHды царS вавmлHнскагw.

4 И# бhсть є3гдA ўзрЁ | седекjа цaрь їyдинъ и3 вси2 мyжіе рaтніи, и3 и3збэг0ша, и3 и3зыд0ша въ нощи2 t грaда по пути2 вертогрaда царeва и3 сквозЁ вратA, ±же бёша междY стэн0ю и3 предстёніемъ: и3 и3зыд0ша въ пyть пустhни.

5 И# гнaша в8слёдъ и4хъ в0инство халдeйско, и3 постиг0ша седекjю на п0ли пустhни їеріхHнскіz, и3 є4мше привед0ша къ навуходон0сору царю2 вавmлHнску во ревлafъ, и4же въ земли2 є3мafъ, и3 глаг0ла къ немY съ суд0мъ.

6 И# и3зби2 цaрь вавmлHнскій сhны седек‡ины во ревлafэ пред8 nчи1ма є3гw2, и3 вс‰ вельм0жы ї{дины поби2 цaрь вавmлHнскій.

7 И# џчи седекjи и3з8sтъ, и3 њковA є3го2 п{ты, и3 tведE є3го2 въ вавmлHнъ.

8 Д0мъ же царeвъ и3 д0мы всёхъ людjй пожг0ша халдeє nгнeмъ и3 стёну їеrли1мску преврати1ша:

9 и3 њстaнокъ людjй, и3 њстaвшихъ во грaдэ, и3 ўбёгшыz, и5же ўтек0ша ко царю2 вавmлHнску, и3 њстaнокъ людjй, и3 њстaвшихъ пресели2 навузардaнъ воев0да въ вавmлHнъ:

10 ґ t людjй ўб0гихъ, ничт0же и3мyщихъ, њстaви навузардaнъ воев0да в0инствъ въ земли2 їyдинэ, и3 дадE и5мъ віногрaды и3 ни6вы въ т0й дeнь.

11 И# заповёда навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій њ їеремjи прbр0цэ навузардaнови воев0дэ в0инствъ и3 речE:

12 возми2 є3го2 и3 положи2 нaнь џчи твои2 и3 ничт0же є3мY сотвори2 ѕлA: но ћкоже восх0щетъ, тaкw сотвори2 є3мY.

13 ПослA u5бо навузардaнъ воев0да в0инства и3 навузезвaнъ, и3 раpари1съ и3 ниргeлъ, и3 сарасaръ и3 фавмaнъ, и3 вси2 воевHды царS вавmлHнска:

14 и3 послaша, и3 поsша їеремjю t дворA темни1чнагw, и3 дaша є3го2 годолjи сhну ґхікaмову, сhна сафaнz, и3 и3звед0ша є3го2, и3 сёде средЁ людjй.

15 И# ко їеремjи бhсть сл0во гDне во дворЁ темни1чнэмъ гlz:

16 и3ди2 и3 рцы2 ко ґвдемелeху мyрину, глаг0лz: тaкw речE гDь бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ приношY словесA мо‰ на грaдъ сeй во ѕл†z, ґ не во бlг†z: и3 бyдутъ пред8 лицeмъ твои1мъ въ т0й дeнь:

17 и3 и3збaвлю тS въ т0й дeнь, и3 не дaмъ тебE въ рyцэ человBкъ, и4хже ты2 бои1шисz t лицA и4хъ:

18 ћкw и3збавлsz сп7сy тz, и3 мечeмъ не падeши: и3 бyдетъ душA твоS на њбрётеніе, ћкw ўповaлъ є3си2 на мS, речE гDь.

 

Главa 40

1 Сл0во бhвшее ко їеремjи t гDа, повнегдA tпусти2 є3го2 навузардaнъ ґрхімагjръ и3з8 рaмы, є3гдA взS є3го2 свsзанаго п{ты t среды2, t їеrли1ма и3 t їyды преселeніz, вед0мыхъ въ вавmлHнъ.

2 И# взS є3го2 ґрхімагjръ и3 речE є3мY: гDь бGъ тв0й согlалъ є4сть ѕл†z сі‰ на мёсто сіE:

3 и3 приведE, и3 сотвори2 гDь, ћкоже речE, занE согрэши1сте є3мY и3 не послyшасте глaса є3гw2, и3 бhсть вaмъ глаг0лъ сeй.

4 И# сE, нн7э разрэши1хъ тS t ќзъ, ±же на рукY твоє1ю: ѓще ти2 є4сть добро2 и3ти2 со мн0ю въ вавmлHнъ, поиди2, и3 положY џчи мои2 на тS: ѓще же ни2, њстaни здЁ: сE, всS землS пред8 лицeмъ твои1мъ є4сть: что2 и3зв0лиши, и3 ѓможе восх0щеши и3ти2, тaмw и3ди2:

5 и3 возврати1сz ко годолjи, сhну ґхікaмову, сhну сафaню, є3г0же постaви цaрь вавmлHнскій въ земли2 їyдинэ, и3 живи2 съ ни1мъ средЁ людjй, во всёхъ благи1хъ пред8 nчи1ма твои1ма, є4же ходи1ти, и3 ходи2. И# дадE є3мY ґрхімагjръ пи1щу и3 дaры и3 tпусти2 є3го2.

6 И# пріи1де їеремjа ко годолjи сhну ґхікaмову въ массифafъ и3 сёде средЁ людjй свои1хъ њстaвшихсz на земли2.

7 И# є3гдA ўслhшаша вси2 воевHды си1лы ћже на селЁ, тjи и3 си6лы и4хъ, ћкw постaвилъ є4сть цaрь вавmлHнскій годолjю сhна ґхікaмова (властели1на) над8 землeю, и3 ћкw предадE є3мY мyжы и3 жєны2 и3 дёти, и3 t ўб0гихъ земли2, и5же не преведeни бhша въ вавmлHнъ:

8 пріид0ша ко годолjи въ массифafъ їсмaилъ сhнъ наfанjинъ и3 їwанaнъ, и3 їwнаfaнъ сhнъ карjевъ и3 сарeа сhнъ fанаемefовъ, и3 сhнове њфи2, и5же бёша и3з8 нетwфafы, и3 їезонjа сhнъ махafы, тjи и3 мyжіе и4хъ.

9 И# клsтсz и5мъ годолjа и3 мужє1мъ и4хъ, глаг0лz: не ўб0йтесz t лицA џтрwкъ халдeйскихъ: всели1тесz на земли2 и3 служи1те царю2 вавmлHнску, и3 лyчше вaмъ бyдетъ:

10 и3 сE, ѓзъ сэжY въ массифafэ, стaти проти1ву лицY халдeйску, и5же ѓще пріи1дутъ на вaсъ: вh же собери1те віно2 и3 nв0щь, и3 собери1те мaсло, и3 влjйте въ сосyды сво‰, и3 всели1тесz во грaды, ±же ўдержaсте.

11 И# вси2 їудeє, и5же въ земли2 мwaвли и3 въ сынёхъ ґммHнихъ, и3 и5же во їдумeи и3 и5же во всeй земли2, ўслhшаша, ћкw дaлъ є4сть цaрь вавmлHнскій њстaнокъ во їyдэ и3 ћкw постaвилъ є4сть над8 ни1ми годолjю сhна ґхікaмова, сhна сафaнова.

12 И# пріид0ша вси2 їудeє t всёхъ мёстъ, въ нsже бsху ўбёгли, и3 пріид0ша ко годолjи въ зeмлю їyдину въ массифafъ, и3 собрaша віно2 и3 nв0щь и3 мaсло мн0го ѕэлw2.

13 Їwанaнъ же сhнъ карjевъ и3 вси2 воевHды си1лы, и5же на сeлэхъ, пріид0ша ко годолjи въ массифafъ

14 и3 рек0ша є3мY: вёси ли, ћкw велісA цaрь сынHвъ ґммHнихъ послA къ тебЁ їсмaила сhна наfанjева порази1ти дyшу твою2; И# не вёрова и5мъ годолjа сhнъ ґхікaмль.

15 Їwанaнъ же сhнъ карjевъ речE ко годолjи w4тай въ массифafэ, глаг0лz: да и3дY ќбw и3 побію2 їсмaила, сhна наfанjина: и3 никт0же да ўвёсть, да не кaкw порази1тъ дyшу твою2, и3 разсhплетсz вeсь їyда с0браный къ тебЁ, и3 поги1бнетъ њстaнокъ їyдинъ.

16 И# речE годолjа ко їwанaну сhну карjеву: не сотвори2 дёла сегw2, ћкw лжY ты2 глаг0леши на їсмaила.

 

Главa 41

1 И# бhсть въ седмhй мцcъ, пріи1де їсмaилъ сhнъ наfанjинъ сhна є3лісaмова, t р0да царeва, и3 вельмHжи царє1вы дeсzть мужeй съ ни1мъ ко годолjи въ массифafъ, и3 kд0ша тY вкyпэ хлёбъ.

2 И# востA їсмaилъ и3 дeсzть мужeй и5же съ ни1мъ, и3 порази1ша годолjю мечeмъ, и3 ўби1ша, є3г0же постaви цaрь вавmлHнскій над8 землeю,

3 и3 всёхъ їудeєвъ, и5же бёша съ ни1мъ въ массифafэ, и3 всёхъ халдeєвъ, и5же њбрэт0шасz тaмw, и3 мужeй воeнныхъ и3зби2 їсмaилъ.

4 И# бhсть во вторhй дeнь по ўбіeніи годолjевэ, и3 человёкъ не ўвёдэ.

5 И# пріид0ша мyжіе t сmхeма и3 t сали1ма и3 t самарjи џсмьдесzтъ мужeй, њбри1тыми брадaми и3 растeрзаными ри1зами, плaчущесz, и3 дaры и3 fmміaмъ въ рукY и4хъ, є4же внести2 въ д0мъ гDень.

6 И# и3зhде проти1ву и5мъ їсмaилъ сhнъ наfанjевъ t массифы2: тjи же и3дsху и3 плaкахусz: и3 є3гдA срётесz съ ни1ми, речE къ ни6мъ: вни1дите ко годолjи.

7 И# бhсть, вшeдшымъ и5мъ средЁ грaда, и3зсэчE | їсмaилъ ў клaдzзz, т0й и3 мyжіе, и5же бёша съ ни1мъ.

8 И# њбрэт0шасz дeсzть мужeй тY и3 рёша їсмaилу: не ўбjй нaсъ, ћкw сyть нaмъ и3мBніz на ни1вахъ, пшени1ца и3 kчмeнь, и3 мeдъ и3 мaсло. И# минY и5хъ и3 не ўби2 и5хъ посредЁ брaтій и4хъ.

9 И# клaдzзь, въ џньже ввeрже їсмaилъ вс‰, ±же и3зби2, сeй клaдzзь вели1къ є4сть, є3г0же сотвори2 цaрь ѓса, t лицA ваaсы царS ї}лева, сeй нап0лни їсмaилъ ўбіeнными.

10 И# њбрати2 їсмaилъ вс‰ лю1ди њстaвшыz въ массифafэ и3 дщє1ри царє1вы, ±же вручи1лъ ґрхімагjръ годолjи сhну ґхікaмову, и3 взS и5хъ їсмaилъ сhнъ наfaнь: и3 tи1де на џну странY сынHвъ ґммHнихъ.

11 И# слhша їwанaнъ сhнъ карjевъ и3 вси2 воевHды си1лы, и5же съ ни1мъ, вс‰ ѕл†z, ±же сотвори2 їсмaилъ сhнъ наfанjевъ,

12 и3 привед0ша вс‰ вHz сво‰ и3 и3дsху воевaти нaнь, и3 њбрэт0ша є3го2 при водЁ мн0зэ во гаваHнэ.

13 И# бhсть, є3гдA ўви1дэша вси2 лю1діе, и5же со їсмaиломъ, їwанaна сhна карjева и3 вс‰ воевHды си1лы, и5же бhша съ ни1мъ, возрaдовашасz:

14 и3 возврати1шасz вси2 лю1діе, и5хже плэни2 їсмaилъ t массифы2, и3 возврати1вшесz tид0ша ко їwанaну сhну карjеву.

15 Їсмaилъ же ўцэлЁ со nсмію2 м{жи t лицA їwанaнz и3 и4де ко сынHмъ ґммw6нимъ.

16 И# взS їwанaнъ и3 вси2 воевHды си1лы, и5же съ ни1мъ, вс‰ њстaвшыzсz лю1ди, и5хже возврати2 t їсмaила сhна наfaнz и3з8 массифafа, повнегдA ўби2 годолjю, сhна ґхікaмлz, мyжы си6льны на рaти, и3 жєны2, и3 њстaнки, и3 кaженики, и5хже њбрати2 t гаваHна,

17 и3 и3д0ша, и3 сэд0ша на земли2 вирwfоaмли, ћже ко виfлеeму, є4же и3ти2 и3 вни1ти во є3гЂпетъ t лицA халдeйска: понeже ўбоsшасz t лицA и4хъ:

18 ћкw ўби2 їсмaилъ годолjю, є3г0же постaви цaрь вавmлHнскій на земли2 їyдинэ.

 

Главa 42

1 И# пріид0ша вси2 воевHды си1лы, и3 їwанaнъ сhнъ карjевъ и3 ґзарjа сhнъ маасeевъ, и3 вси2 лю1діе t мaла и3 до вели1ка

2 ко їеремjи прbр0ку и3 рек0ша є3мY: да падeтъ моли1тва нaша пред8 лицeмъ твои1мъ, и3 помоли1сz t нaсъ ко гDеви бGу твоемY њ њстaвшихсz си1хъ: ћкw њстaсz мaлw нaсъ t мн0гихъ, ћкоже џчи твои2 ви1дzтъ:

3 и3 да возвэсти1тъ нaмъ гDь бGъ тв0й пyть, по немyже п0йдемъ, и3 сл0во, є4же сотвори1мъ.

4 И# речE и5мъ їеремjа прbр0къ: слhшахъ: сE, ѓзъ помолю1сz њ вaсъ гDеви бGу нaшему по словесє1мъ вaшымъ: и3 бyдетъ, сл0во, є4же tвэщaетъ гDь, повёмъ вaмъ и3 не потаю2 t вaсъ словесE.

5 Тjи же рек0ша їеремjи: бyди гDь въ нaсъ п0слухъ правди1въ и3 вёренъ, ћкw по всемY сл0ву, є4же ѓще п0слетъ гDь къ нaмъ, тaкw сотвори1мъ:

6 ѓще добро2 и3 ѓще ѕло2, глaса гDа нaшегw, къ немyже мы2 посылaемъ тS, послyшаемъ, да лyчше нaмъ бyдетъ, ћкw послyшаемъ глaса гDа бGа нaшегw.

7 И# є3гдA скончaшасz дeсzть днjй, бhсть сл0во гDне ко їеремjи.

8 И# призвA їwанaна сhна карjева и3 воевHды си1лы, и5же съ ни1мъ бhша, и3 вс‰ лю1ди t мaла и3 до вели1ка,

9 и3 речE и5мъ: тaкw речE гDь бGъ ї}левъ, къ немyже посылaсте мS, да прострY моли6твы вaшz пред8 ни1мъ:

10 ѓще сэдsще сsдете на земли2 сeй, то2 сози1жду вaсъ, ґ не разорю2, и3 насаждY вaсъ, ґ не и3ст0ргну, ћкw престaхъ t ѕHлъ, ±же сотвори1хъ вaмъ.

11 Не ўб0йтесz t лицA царS вавmлHнска, є3г0же вы2 боитeсz: t лицA є3гw2 не ўб0йтесz, речE гDь: ћкw ѓзъ съ вaми є4смь, є4же и3збавлsти вaсъ и3 сп7сaти вaсъ t руки2 є3гw2:

12 и3 дaмъ вaмъ млcть и3 поми1лую вaсъ и3 возвращY вaсъ на зeмлю вaшу.

13 Ѓще же речeте вы2: не сsдемъ на земли2 сeй, є4же не слhшати глaса гDа бGа нaшегw,

14 глаг0люще: никaкw, но въ зeмлю є3гЂпетску вни1демъ, и3 не ќзримъ рaти, и3 глaса трyбнагw не ўслhшимъ, и3 њ хлёбэхъ не взaлчемъ, и3 тaмw всели1мсz:

15 тогw2 рaди слhшите сл0во гDне, њстaвшіи ї{дины, тaкw речE гDь вседержи1тель, бGъ ї}левъ: ѓще вы2 дади1те лицE вaше во є3гЂпетъ и3 вни1дете тaмw жи1ти,

16 и3 бyдетъ, мeчь, є3гHже вы2 боитeсz t лицA є3гw2, њбрsщетъ вы2 во є3гЂптэ, и3 глaдъ, t негHже вы2 њпасeніе и4мате t лицA є3гw2, пости1гнетъ вы2 в8слёдъ вaсъ во є3гЂптэ, и3 тaмw и4змрете вы2.

17 И# бyдутъ вси2 мyжіе и3 вси2 и3ноплемє1нницы положи1вшіи лицE своE на зeмлю є3гЂпетску жи1ти тaмw, њскудёютъ глaдомъ и3 мечeмъ, и3 бyдетъ t ни1хъ ни є3ди1нъ спасaемь t ѕHлъ, ±же ѓзъ наведY на нS.

18 Ћкw тaкw речE гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: ћкоже вскaпа ћрость моS на живyщыz во їеrли1мэ, тaкw вскaплетъ ћрость моS на вaсъ, вшeдшымъ вaмъ во є3гЂпетъ: и3 бyдете въ непроходи6маz и3 подрyчни, и3 въ клsтву и3 во ўкори1зну, и3 не ќзрите ктомY мёста сегw2.

19 Сі‰ гlа гDь на вaсъ њстaвшихсz t їyды: не входи1те во є3гЂпетъ. И# нн7э вёдzще ўвёдаете, ћкw засвидётелствовахъ вaмъ днeсь:

20 ћкw слукaвновасте въ душaхъ вaшихъ, послaвше мS ко гDу бGу вaшему, глаг0люще: помоли1сz њ нaсъ гDеви: и3 по всемY, є3ли1кw возгlетъ тебЁ гDь бGъ нaшъ, тaкw возвэсти2 нaмъ, и3 сотвори1мъ.

21 И# возвэсти1хъ вaмъ днeсь, и3 не послyшасте глaса гDа бGа вaшегw во всeмъ, є3г0же послA къ вaмъ:

22 и3 нн7э вёдуще вёдайте, ћкw мечeмъ и3 глaдомъ и3 м0ромъ и3счeзнете на мёстэ, на нeже х0щете и3ти2 жи1ти тaмw.

 

Главa 43

1 И# бhсть, є3гдA престA їеремjа глаг0лz къ лю1демъ вс‰ словесA гDнz, ±же послA гDь къ ни6мъ,

2 и3 речE ґзарjа сhнъ маасeевъ и3 їwанaнъ сhнъ карjевъ и3 вси2 мyжіе през0рливіи ко їеремjи, глаг0люще: лжeши, не послa тz къ нaмъ гDь бGъ нaшъ глаг0лати: не входи1те во є3гЂпетъ жи1ти тaмw:

3 но варyхъ сhнъ нирjинъ под8ущaетъ тS на нaсъ, да нaсъ вдaси въ рyцэ халдє1йстэ ўмори1ти нaсъ и3 превести2 нaсъ въ вавmлHнъ.

4 И# не послyша їwанaнъ и3 вси2 воевHды си1лы и3 вси2 лю1діе (не послyшаша) глaса гDнz, є4же жи1ти на земли2 їyдинэ.

5 И# взS їwанaнъ и3 вси2 воевHды си1лы вс‰ њстaвшыz ї{дины, возвращє1ныz t всёхъ kзhкwвъ, ѓможе разсёzни бhша, є4же жи1ти на земли2 їyдинэ,

6 мyжы си6льныz и3 жєны2, и3 младeнцы и3 дщє1ри царє1вы, и3 дyшы, ±же њстaви навузардaнъ воев0да си1лы со годолjемъ сhномъ ґхікaмовымъ сhна сафaнова, и3 їеремjю прbр0ка, и3 варyха сhна нирjина,

7 и3 внид0ша во є3гЂпетъ, ћкw не послyшаша глaса гDнz, и3 внид0ша во тафнaсъ.

8 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи во тафнaсэ гlz:

9 возми2 себЁ кaмєни вели6ки и3 скрhй | пред8 враты2 д0му фараHнz во тафнaсэ пред8 nчи1ма мужeй їyдиныхъ, и3 речeши къ ни6мъ:

10 тaкw гlетъ гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ послю2 и3 приведY навуходон0сора царS вавmлHнска рабA моего2, и3 постaвитъ прест0лъ св0й на кaменіихъ си1хъ, и5хже скрhлъ є3си2, и3 воздви1гнетъ nрyжіе своE на нS,

11 и3 вни1детъ и3 порази1тъ зeмлю є3гЂпетску: и5хже на смeрть, на смeрть, и3 и5хже на преселeніе, на преселeніе, ґ и5хже под8 мeчь, под8 мeчь:

12 и3 пожжeтъ nгнeмъ д0мы богHвъ и4хъ, и3 пожжeтъ |, и3 пресели1тъ |, и3 покрhетъ зeмлю є3гЂпетскую, ћкоже покрывaетсz пастyхъ ри1зою своeю: и3 и3зhдетъ tтyду съ ми1ромъ

13 и3 сокруши1тъ столпы2 и3ліуп0лz [с0лнечнагw грaда], и4же во є3гЂптэ, и3 д0мы богHвъ є3гЂпетскихъ пожжeтъ nгнeмъ.

 

Главa 44

1 Сл0во бhвшее ко їеремjи (t гDа) и3 ко всBмъ їудeємъ сyщымъ въ земли2 є3гЂпетстэй и3 сэдsщымъ во магдaлэ и3 во тафнaсэ, и3 во мемфjсэ и3 въ земли2 паfyрстэ, гlz:

2 тaкw гlетъ гDь бGъ ї}левъ: вы2 ви1дэсте вс‰ ѕл†z, ±же навед0хъ на їеrли1мъ и3 на грaды ї{дины: и3 сE, пyсти сyть нн7э t живyщихъ,

3 t лицA ѕл0бы и4хъ, ю4же сотвори1ша разгнёвати мS, ходsще кади1ти богHмъ чужди6мъ, и4хже не вёдэсте вы2 сaми и3 nтцы2 вaши.

4 И# послaхъ къ вaмъ џтроки мо‰ прbр0ки заyтра, и3 посылaхъ |, гlz: не твори1те дёла њсквернeніz сегw2, є3г0же возненави1дэхъ.

5 И# не послyшаша менE, ни приклони1ша ќха своегw2 њбрати1тисz t ѕл0бъ свои1хъ, є4же не кади1ти богHмъ и3нBмъ.

6 И# вскaпа ћрость моS и3 гнёвъ м0й и3 разгорёсz во вратёхъ їyдиныхъ и3 внЁ їеrли1ма: и3 бhша во њпустёніе и3 въ непроходи1мую до сегw2 днE.

7 И# нн7э си1це речE гDь вседержи1тель, бGъ ї}левъ: вскyю вы2 творитE ѕлHбы вели6ки на дyшы сво‰, є4же и3зсэщи2 вaмъ мyжы и3 жєны2, младeнца и3 ссyщаго t среды2 їyды, да не њстaнетсz ни є3ди1нъ t вaсъ,

8 разгнёвати мS въ дёлэхъ рyкъ вaшихъ, кади1ти богHмъ и3нBмъ въ земли2 є3гЂпетстэй, въ ню1же пріид0сте жи1ти тaмw, да и3зсёчени бyдете и3 въ проклsтіе да бyдете и3 на ўкори1зну во всёхъ kзhцэхъ земли2;

9 є3дA забhсте ѕлHбы nтє1цъ вaшихъ и3 ѕлHбы царeй їyдиныхъ, и3 ѕлHбы кнzзeй вaшихъ и3 ѕлHбы вaшz, и3 ѕлHбы жeнъ вaшихъ, ±же сотвори1ша въ земли2 їyдинэ и3 внЁ їеrли1ма;

10 И# не престaша дaже до сегw2 днE и3 не ўбоsшасz, и3 не держaхусz зак0нwвъ мои1хъ и3 повелёній мои1хъ, ±же дaхъ пред8 лицeмъ вaшимъ и3 пред8 nчи1ма nтє1цъ вaшихъ.

11 Тогw2 рaди тaкw гlетъ гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ пристaвлю лицE моE на вы2 во ѕло2, є4же погуби1ти вс‰ лю1ди ї{дины:

12 и3 возмY њстaнки ї{дины, и5же постaвиша ли1ца сво‰, є4же вни1ти въ зeмлю є3гЂпетску и3 жи1ти тaмw, и3 и3счeзнутъ вси2 въ земли2 є3гЂпетстэй, и3 падyтъ мечeмъ и3 глaдомъ, и3 и3счeзнутъ t мaла дaже до вели1ка: и3 бyдутъ на ўкори1зну и3 въ пaгубу и3 въ проклsтіе:

13 и3 посэщY на сэдsщихъ въ земли2 є3гЂпетстэй, ћкоже посэти1хъ на їеrли1мъ, мечeмъ и3 глaдомъ и3 смeртію,

14 и3 не бyдетъ ўцэлёвша ни є3ди1нагw же t њстaвшихъ їyдиныхъ, њбитaющихъ въ земли2 є3гЂпетстэй, є4же возврати1тисz на зeмлю їyдину, къ нeйже тjи надёютсz душaми свои1ми возврати1тисz тaмw: не возвратsтсz, рaзвэ и3збёгшіи.

15 И# tвэщaша їеремjи вси2 мyжіе разумёющіи, ћкw кадsтъ жєны2 и4хъ богHмъ и3ны6мъ, и3 вс‰ жєны2 соб0ръ вели1къ, и3 вси2 лю1діе сэдsщіи въ земли2 є3гЂпетстэй, въ земли2 паfyрстэ, глаг0люще:

16 сл0во, є4же глаг0лалъ є3си2 къ нaмъ во и4мz гDне, не послyшаемъ тебE,

17 ћкw творsще сотвори1мъ всsкое сл0во, є4же и3зhдетъ и3з8 ќстъ нaшихъ, кади1ти цари1цэ небeснэй и3 возливaти є4й возлі‰ніz, ћкоже сотвори1хомъ мы2 и3 nтцы2 нaши, и3 цaріе нaши и3 кн‰зи нaши во градёхъ їyдиныхъ и3 внЁ їеrли1ма: и3 насhтихомсz хлёбwвъ, и3 блaго нaмъ бhсть, и3 ѕлA не ви1дэхомъ.

18 И# є3гдA престaхомъ кади1ти цари1цэ небeснэй и3 возливaти возлі‰ніz, њскудёхомъ хлBбы вси2 мы2, и3 мечeмъ и3 глaдомъ скончaхомсz.

19 И# є3гдA кади1хомъ мы2 цари1цэ небeснэй и3 возливaхомъ є4й возлі‰ніz, є3дA без8 мужeй нaшихъ твори1хомъ є4й њпрэсн0ки и3 возливaхомъ є4й возлі‰ніz;

20 И# речE їеремjа всBмъ лю1демъ си6льнымъ и3 всBмъ женaмъ и3 всBмъ лю1демъ tвэщaвшымъ є3мY словесA, глаг0лz:

21 не каждeніе ли, є4же кади1сте во градёхъ їyдиныхъ и3 внэyду їеrли1ма вы2 и3 nтцы2 вaши, и3 цaріе вaши и3 кн‰зи вaши и3 лю1діе земли2, помzнY гDь, и3 взhде на с®це є3гw2;

22 И# не можaше гDь терпёти ктомY t лицA ѕл0бы дэsній вaшихъ и3 t гнyсностей, ±же сотвори1сте: и3 бhсть землS вaша во њпустёніе и3 въ непрохождeніе и3 въ клsтву, є4же не бhти живyщымъ, ћкоже є4сть дeнь сeй,

23 t лицA си1хъ, и5мже кади1сте (јдwлwмъ) и3 и4миже согрэши1сте гDеви: и3 не послyшасте глaса гDнz, и3 въ повелёніихъ є3гw2 и3 въ зак0нэ и3 во свидёніихъ є3гw2 не ходи1сте, и3 пости1гнуша вы2 ѕл†z сі‰, ћкоже дeнь сeй.

24 И# речE їеремjа лю1демъ и3 женaмъ: слhшите сл0во гDне, вeсь їyда, и5же є3стE въ земли2 є3гЂпетстэй:

25 тaкw речE гDь вседержи1тель, бGъ ї}левъ, гlz: вы2 и3 жєны2 вaшz ўсты6 вaшими соглаг0ласте и3 рукaми вaшими и3сп0лнисте, глаг0люще: творsще сотвори1мъ и3сповBданіz н†ша, ±же њбэщaхомъ кади1ти цари1цэ небeснэй и3 возливaти возлі‰ніz є4й: пребывaюще пребhсте во њбётэхъ вaшихъ и3 творsще сотвори1сте |.

26 Тогw2 рaди слhшите сл0во гDне: вeсь їyда, сэдsщіи въ земли2 є3гЂпетстэй: сE, клsхсz и4менемъ мои1мъ вели1кимъ, речE гDь, ѓще бyдетъ ктомY и4мz моE во ўстёхъ всегw2 їyды, є4же рещи2, жи1въ гDь бGъ, во всeй земли2 є3гЂпетстэй.

27 Ћкw сE, ѓзъ возбуди1хсz на нS њѕл0бити и5хъ, ґ не бlгосотвори1ти, и3 и3счeзнутъ вeсь їyда живyщіи въ земли2 є3гЂпетстэй мечeмъ и3 глaдомъ, д0ндеже скончaютсz.

28 И# ўцэлёвшіи t мечA возвратsтсz на зeмлю їyдину мaлымъ числ0мъ: и3 ўвёдzтъ њстaвшіи ї{дины, пресели1вшіисz въ зeмлю є3гЂпетску њбитaти тaмw, сл0во чіE пребyдетъ, моE, и3ли2 и4хъ;

29 И# сіE вaмъ знaменіе, гlетъ гDь, ћкw посэщY ѓзъ на вы2 на мёстэ сeмъ, да ўвёдите, ћкw вои1стинну и3сп0лнzтсz словесA мо‰ на вaсъ во ѕл†z.

30 Тaкw речE гDь: сE, ѓзъ предаю2 фараHна вафрjа царS є3гЂпетска въ рyцэ врагA є3гw2 и3 въ рyцэ и4щущихъ души2 є3гw2, ћкоже дaхъ седекjю царS їyдина въ рyцэ навуходон0сора царS вавmлHнска врагA є3гw2 и3 и4щущагw души2 є3гw2.

 

Главa 45

1 Сл0во, є4же глаг0ла їеремjа прbр0къ къ варyху сhну нирjеву, є3гдA вписA словесA сі‰ въ кни1гу t ќстъ їеремjиныхъ, въ четвeртое лёто їwакjма, сhна їwсjина, царS їyдина, глаг0лz:

2 тaкw гlетъ гDь вседержи1тель њ тебЁ, варyше:

3 ћкw рeклъ є3си2: q, лю1тэ мнЁ! q, лю1тэ мнЁ! ћкw приложи2 гDь трyдъ къ болёзни моeй, ўсп0хъ со стенaніемъ, пок0z не њбрэт0хъ.

4 Рцы2 є3мY, си1це гlетъ гDь: сE, ±же ѓзъ согради1хъ, ѓзъ разорю2: и3 ±же насади1хъ ѓзъ, и3ст0ргну, и3 всю2 зeмлю мою2.

5 И# тh ли взhщеши себЁ вели1кихъ; не и3щи2: ћкw сE, ѓзъ наведY ѕл†z на всsку пл0ть, гlетъ гDь, и3 дaмъ дyшу твою2 въ корhсть во всsцэмъ мёстэ, ѓможе ѓще п0йдеши.

 

Главa 46

1 Сл0во, є4же бhсть ко їеремjи прbр0ку t гDа на kзhки,

2 ко є3гЂпту проти1ву си1лы фараHна нехаw2 царS є3гЂпетскагw, и4же бhсть над8 рэк0ю є3vфрaтомъ во кархамjсэ, є3г0же порази2 навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій, въ лётэ четвeртэмъ їwакjма сhна їwсjина, царS їyдина.

3 Возми1те nрyжіе и3 щиты2 и3 и3ди1те на брaнь,

4 њсэдлaйте к0ни и3 всэдaйте, всaдницы, и3 стaните во шлeмэхъ вaшихъ, ўстaвите к0піz и3 њблецhтесz въ брwнS вaшz.

5 Что2 ќбw ви1дэхъ и5хъ страшли1выхъ и3 хребты2 њбращaющихъ; крёпцыи и4хъ и3зби1ти, побэг0ша ск0рw и3 не њзрёшасz вспsть, tвсю1ду стрaхъ, гlетъ гDь.

6 Не ўтечeтъ лeгкій, нижE возм0жетъ и3збaвитисz крёпкій на полyнощь: бли1з8 рэки2 є3vфрaта побэждeни сyть и3 пад0ша.

7 Кто2 є4сть т0й, и4же ћкw рэкA восх0дитъ, и3 ћкw рёки воздви1жутсz вHлны є3гw2;

8 В0ды є3гЂпта ѓки рэкA взhдутъ, и3 ѓки рэкA восколeблютсz в0ды є3гw2. И# речE: взhду и3 покрhю зeмлю, и3 погублю2 грaдъ и3 живyщыz въ нeмъ.

9 Возсsдите на к0ни и3 ўстр0йте колесни6цы, и3зыди1те, си1льніи мyринстіи, и3 лівЂане воwружeнніи щитaми, и3 лЂдzне, взhдите налzцaюще лyкъ.

10 Дeнь сeй гDа бGа вседержи1телz, дeнь tмщeніz, да tмсти1тъ врагHмъ свои6мъ, и3 пожрeтъ | мeчь гDень и3 насhтитсz и3 ўпіeтсz кр0вію и4хъ, ћкw жeртва гDу вседержи1телю въ земли2 полyнощнэй, бли1з8 рэки2 є3vфрaта.

11 Взhди въ галаaдъ и3 возми2 ритjну, дёво, дщи2 є3гЂпетска! всyе ўмн0жила є3си2 врачєвaніz тво‰, и3 цэльбы2 нёсть тебЁ.

12 Ўслhшаша kзhцы глaсъ [Е#вр.: срамотY.], и3 плaчь тв0й нап0лни зeмлю: ћкw си1льный срётесz съ си1льнымъ, и3 џба вкyпэ и3знемог0ста и3 пад0ста.

13 Сл0во, є4же гlа гDь ко їеремjи прbр0ку њ сeмъ: ћкw и3мЁ пріити2 навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій и3 порази1ти зeмлю є3гЂпетску.

14 Возвэсти1те є3гЂпту и3 разгласи1те во магдaлу, и3 возопjйте во мемфjсэ и3 во тафнaсэ повёдите: ст0й и3 ўгот0висz, ћкw пожрeтъ мeчь сі‰, ±же w4крестъ тебє2 сyть.

15 Почто2 ўбэжA t тебє2 ѓпісъ; телeцъ и3збрaнный тв0й не пребhсть, ћкw гDь разруши2 є3го2.

16 И# мн0жество твоE и3знем0же и3 падE, и3 кjйждо ко бли1жнему своемY глаг0лаху: востaнимъ и3 возврати1мсz къ лю1демъ нaшымъ и3 въ зeмлю рождeніz нaшегw t лицA мечA є4ллинскагw.

17 Назови1те и4мz фараHна нехаw2 царS є3гЂпетска, смzтeніе преведE врeмz.

18 ЖивY ѓзъ, гlетъ цRь, гDь вседержи1тель и4мz є3гw2: и4бо, ћкоже fавHръ на горaхъ и3 ћкоже кармeль въ м0ри, пріи1детъ.

19 Сосyды плэнeніz сотвори2 себЁ, живyщаz дщи2 є3гЂпетска, ћкw мемфjсъ въ запустёніе бyдетъ, и3 наречeтсz, ўвы2! и3 не бyдутъ въ нeмъ жи1ти.

20 Ю$ница (и3збрaнна и3) ўкрaшена є3гЂпетъ, разорeніе t полyнощи пріи1де на ню2,

21 и3 нає1мницы є3гw2, живyщіи посредЁ є3гw2, ћкоже телцы2 тyчніи питaеми въ нeмъ: занE и3 тjи њбрати1шасz и3 побэг0ша вкyпэ, и3 не мог0ша стaти, ћкw дeнь поги1бели и4хъ пріи1де на нS и3 врeмz tмщeніz и4хъ.

22 Глaсъ и4хъ, ћкоже ѕмjа звиздaющагw, понeже съ си1лою п0йдутъ, со сэки1рами пріи1дутъ на него2.

23 Ћкw дрeвіе сэкyще посэкyтъ лёсъ є3гw2, гlетъ гDь бGъ: и4бо не м0жетъ сочтeнъ бhти, ћкw ўмн0жишасz пaче прyгwвъ, и3 нёсть и5мъ числA.

24 Посрaмленна є4сть дщи2 є3гЂпетска и3 данA въ рyцэ лю1демъ полyнwщнымъ.

25 РечE гDь вседержи1тель, бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ посэщY на ґммHна сhна є3S, и3 на фараHна и3 на є3гЂпетъ, и3 на б0ги є3гw2 и3 на цари6 є3гw2, и3 на фараHна и3 на ўповaющыz нaнь,

26 и3 дaмъ и5хъ въ рyцэ и4щущихъ души2 и4хъ, и3 въ рукY навуходон0сора царS вавmлHнска, и3 въ рyцэ слyгъ є3гw2: и3 посeмъ поживyтъ ћкоже и3 пeрвэе, гlетъ гDь.

27 Тh же не ўб0йсz, рaбе м0й їaкwве, ни ўстрашaйсz, ї}лю: сe бо, ѓзъ тебE спасeна сотворю2 и3здалeча и3 сёмz твоE t земли2 плэнeніz и4хъ: и3 возврати1тсz їaкwвъ и3 почjетъ и3 благоуспёетъ, и3 не бyдетъ ўстрашazй є3го2.

28 Не б0йсz, рaбе м0й їaкwве, гlетъ гDь, ћкw съ тоб0ю є4смь ѓзъ: ћкw сотворю2 скончaніе во всёхъ kзhцэхъ, въ нsже и3зверг0хъ тS, тебe же не сотворю2 њскудёти, но накажy тz суд0мъ и3 њбезвинsz не њбезвиню1 тz.

 

Главa 47

1 Сл0во гDне, є4же бhсть ко їеремjи прbр0ку на и3ноплемeнники, прeжде нeжели порази2 фараHнъ гaзу.

2 Тaкw гlетъ гDь: сE, в0ды восх0дzтъ t сёвера и3 бyдутъ ћкw пот0къ наводнszй, и3 пот0пzтъ зeмлю и3 и3сполнeніе є3S, грaдъ и3 живyщыz въ нeмъ: и3 возопію1тъ лю1діе и3 восплaчутсz вси2 живyщіи на земли2,

3 t шyма ўстремлeніz є3гw2, t nрyжіz н0гъ є3гw2 и3 t гремёніz колесни1цъ є3гw2 и3 t звyка колeсъ є3гw2: не њбрати1шасz nтцы2 ко сынHмъ свои6мъ, њпусти1вше рyцэ свои2,

4 въ дeнь находsщь, є4же погуби1ти вс‰ и3ноплемeнники: и3 разорю2 тЂръ и3 сідHнъ со всёми пр0чими помHщники и4хъ, ћкw и3стреби1тъ гDь фmлісти1ны, њстaнки nстровHвъ каппадокjйскихъ.

5 Пріи1де плёшь на гaзу, tвeрженъ бhсть ґскалHнъ и3 њстaнцы є3нак‡мли.

6 Док0лэ сэщи2 бyдеши, q, мечY б9ій! док0лэ не ўпок0ишисz; вни1ди въ ножны2 тво‰, почjй и3 вознеси1сz.

7 Кaкw ўпок0итсz; понeже гDь заповёда є3мY на ґскалHна и3 на сyщыz при м0ри, на пр0чыz востaти.

 

Главa 48

1 Њ мwaвэ тaкw речE гDь вседержи1тель, бGъ ї}левъ: q, лю1тэ навavу, ћкw поги1бе, взsсz каріаfаjмъ, посрами1сz масігafъ и3 побэждeнъ є4сть.

2 Нёсть ктомY цэлeніе въ мwaвэ, весeліе во є3севHнэ, помhслиша нaнь ѕл†z: пріиди1те и3 потреби1мъ | t kзы6къ: (сегw2 рaди) молчS ўм0лкнеши, п0йдетъ за тоб0ю мeчь.

3 Глaсъ в0плz t њрwнаjма, погублeніе и3 сотрeніе вели1ко.

4 Сотрeсz мwaвъ, возвэсти1те в0пль мaлыхъ є3гw2.

5 Ћкw и3сп0лнисz ґлаHfъ плaча: взhдетъ рыдaz путeмъ њрwнаjма, врази2, в0пль сотрeніz слhшасте.

6 Бэжи1те и3 спаси1те дyшы вaшz, и3 бyдете ћкw nсeлъ ди1вій въ пустhни.

7 Понeже и3мёлъ є3си2 надeжду во њгрaдахъ твои1хъ и3 въ сокр0вищихъ твои1хъ, и3 ты2 ћтъ бyдеши: и3 п0йдетъ хамHсъ во преселeніе, и3 свzщeнницы є3гw2 и3 кн‰зи є3гw2 вкyпэ.

8 И# пріи1детъ губи1тель на всsкъ грaдъ, и3 не и3збaвитсz ни є3ди1нъ грaдъ, и3 поги1бнутъ ўдHліz, и3 погубsтсz полS, ћкоже речE гDь.

9 Дaйте знaменіе мwaву, ћкw прикосновeніемъ прикосновeнъ бyдетъ, и3 вси2 грaди є3гw2 бyдутъ пyсти и3 без8 живyщихъ.

10 Пр0клzтъ (человёкъ) творsй дёло гDне съ небрежeніемъ, и3 пр0клzтъ возбранszй мечY своемY t кр0ве.

11 Почивaше мwaвъ t млaдости своеS и3 бЁ ўповaz на слaву свою2: не преліsсz t сосyда въ сосyдъ и3 во преселeніе не tи1де: сегw2 рaди пребhсть вкyсъ є3гw2 въ нeмъ, и3 вонS є3гw2 нёсть премэнeна.

12 Сегw2 рaди, сE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 послю2 є3мY пресели1тєли, и3 преселsтъ є3го2, и3 сосyды є3гw2 и3стощaтъ и3 р0ги є3гw2 сокрушaтъ:

13 и3 посрами1тсz мwaвъ t хамHса, ћкоже посрaмленъ є4сть д0мъ ї}левъ t веfи1лz, въ нeмже и3мsху надeжду.

14 Кaкw глаг0лете: си1льни є3смы2 и3 мyжіе крёпцы во бранeхъ;

15 Поги1бе мwaвъ, грaдъ є3гw2, и3 и3збрaнніи ю4нwши є3гw2 снид0ша под8 мeчь, гlетъ цRь, гDь вседержи1тель и4мz є3гw2.

16 Бли1з8 дeнь мwaвль, є4же пріити2, и3 ѕло2 є3гw2 ск0ро ѕэлw2.

17 Ўтэшaйте є3го2 вси2, и5же w4крестъ є3гw2, и3 вси2 вёдzщіи и4мz є3гw2: рцhте, кaкw сокруши1сz жeзлъ крёпости, пaлица слaвна;

18 Сни1ди t слaвы и3 сsди, во влaгэ живyщаz, дщи2 дівHнz, ћкw губи1тель мwaвскій взhдетъ на тS разрушazй њгр†ды тво‰.

19 На пути2 стaни и3 воззри2, живyщаz во ґрои1рэ, и3 вопроси2 бэжaщаго и3 и3збёгшаго, и3 рцы2: что2 сE бhсть;

20 Посрами1сz мwaвъ, занE побэждeнъ є4сть: рыдaйте и3 вопjйте, возвэсти1те во ґрнHнэ, ћкw поги1бе мwaвъ,

21 и3 сyдъ пріи1де на зeмлю нап0льную, на хелHнъ и3 на рефaсъ и3 на мwфafъ,

22 и3 на девHнъ и3 на навw2 и3 на д0мъ девлаfаjмъ,

23 и3 на каріаfаjмъ и3 на веfгамyлъ и3 на д0мъ маHновъ,

24 и3 на каріHfъ и3 на вос0ра и3 на вс‰ грaды мw†вли, и5же далeче и3 и5же бли1з8 сyть.

25 Tсёченъ є4сть р0гъ мwaвль, и3 мhшца є3гw2 сокруши1сz, гlетъ гDь:

26 ўп0йте є3го2, ћкw на гDа возвели1чисz, и3 прирази1тъ мwaвъ рyку свою2 (њ блев0тину), и3 бyдетъ въ посмёхъ и3 сaмъ.

27 И# ѓще не въ посмёхъ бhсть тебЁ ї}ль, ѓще въ тaтствэ твоeмъ њбрётесz, ћкw воевaлъ є3си2 є3го2: пресели1шисz и3нaмw.

28 Њстaвите грaды и3 пребывaйте на кaмени, живyщіи въ мwaвэ, и3 бyдите ћкоже г0луби гнэздsщіисz въ кaменехъ, во ўстёхъ сквaжни.

29 Слhшахомъ г0рдость мwaвлю, г0рдъ бЁ ѕэлw2: през0рство є3гw2 и3 кичeніе є3гw2, возношeніе и3 воздвижeніе сeрдца є3гw2.

30 Ѓзъ же вёмъ дэлA є3гw2, гlетъ гDь: не дов0лство ли є3гw2 тaкw сотвори2;

31 Сегw2 рaди над8 мwaвомъ возрыдaйте всю1ду, возопjйте над8 м{жи кірaды смущeніz.

32 Ћкw плaчемъ їази1ровымъ восплaчусz њ тебЁ, віногрaде ґсери1мль! лётwрасли тво‰ проид0ша м0ре, градHвъ їази1ровыхъ коснyшасz, на жaтву твою2 и3 на вjнное собирaніе твоE хи1щникъ нападE.

33 Tsта є4сть рaдость и3 весeліе t карми1ла и3 t земли2 мwaвли, и3 віно2 t точи6лъ tsхъ: никaкоже и3згнетazй вjнну ћгоду по њбhчаю пBсни воспоeтъ.

34 T в0плz є3севHнска дaже до є3леaла и3 їaса грaды и4хъ дaша глaсъ св0й, t сиг0ра дaже до њрwнаjма, и3 ю4ница трилётнаz, понeже и3 в0ды немрjмъ во сожжeніе бyдутъ.

35 И# tимY мwaва, гlетъ гDь, жрyщаго на горaхъ и3 кадsщаго богHмъ свои6мъ.

36 Тогw2 рaди сeрдце мwaва, ћкw цэвни6цы звzцaти бyдутъ, и3 сeрдце моE къ мужє1мъ кірaды ћкw цэвни1ца звzцaти бyдетъ: сегw2 рaди, ±же пристzжA, погиб0ша t человBкъ.

37 Всsка бо главA на всsцэмъ мёстэ њстри1жена бyдетъ, и3 всsка брадA њбр0снетсz, и3 всsка рукA посёчена бyдетъ, и3 на всsцэмъ чрeслэ врeтище,

38 и3 на всёхъ хрaминахъ мwaвскихъ и3 на ст0гнахъ є3гw2 всsкъ плaчь, понeже сокруши1хъ мwaва, ћкоже сосyдъ непотрeбенъ, гlетъ гDь.

39 Кaкw и3змэни1сz; возрыдaша, кaкw њбрати2 хребeтъ мwaвъ и3 посрами1сz; и3 бhсть мwaвъ въ посмёхъ и3 въ нeнависть всBмъ w4крестъ себє2.

40 Ћкw тaкw гlетъ гDь: сE, ћкоже nрeлъ полети1тъ и3 распрострeтъ крилB свои2 на мwaва,

41 взsтъ є4сть каріHfъ, и3 њгр†ды є3гw2 њбстои6мы сyть: и3 бyдетъ сeрдце си1льныхъ мwaвскихъ въ т0й дeнь, ћкw сeрдце жены2 родsщіz.

42 И# поги1бнетъ мwaвъ t людjй, ћкw на гDа возвели1чисz.

43 Стрaхъ и3 пр0пасть и3 сёть на тS, q, живyщій въ мwaвэ, гlетъ гDь.

44 И$же ўбэжи1тъ t лицA стрaха, впадeтъ въ пр0пасть: и3 и3злaзzй и3з8 пр0пасти и4метсz сётію: понeже наведY сі‰ на мwaва въ лёто посэщeніz и4хъ, гlетъ гDь.

45 Во стёни є3севHнстэй стaша t си1лы и3збёгше, џгнь бо и3зhде t є3севHна и3 плaмень t среды2 сеHна, и3 пожжE чaсть мwaва и3 вeрхъ сынHвъ смzтeніz.

46 Г0ре тебЁ, мwaве! погиб0ша лю1діе хамHса, ћкw tвед0шасz сhнове твои2 и3 дщє1ри тво‰ въ плёнъ.

47 И# возвращY плёнъ мwaвль въ послBдніz дни6, гlетъ гDь. До здЁ сyдъ мwaвль.

 

Главa 49

1 Къ сынHмъ ґммw6нимъ тaкw гlетъ гDь: є3дA не сyть сhнове ї}лєвы, и3ли2 наслёдника нёсть и5мъ; почто2 u5бо пріS наслёдіе мелх0мъ [цaрь и4хъ] гaда, и3 лю1діе є3гw2 во градёхъ є3гw2 живsху;

2 Сегw2 рaди, сE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 њглашY на раввafъ сынHвъ ґммHнихъ рaтный звyкъ, и3 бyдетъ въ непрохHднаz и3 въ пaгубу, и3 трє1бища є3гw2 nгнeмъ сожжє1на бyдутъ, и3 воспріи1метъ ї}ль влaсть свою2, гlетъ гDь.

3 Возопjй, є3севHне, ћкw поги1бе гaй: возопjйте, дщє1ри равв†fски, препоsшитесz врeтищами, рыдaйте и3 бёгайте по забрaлwмъ, ћкw мелх0мъ во плёнъ tведeтсz, свzщeнницы и3 кн‰зи є3гw2 вкyпэ.

4 Что2 хвaлишисz во ўд0ліихъ; стечE ўд0ліе твоE, дщи2 безстyднаz, ўповaющаz на бог†тства сво‰, глаг0лющи: кто2 пріи1детъ на мS;

5 СE, ѓзъ наведY на тS стрaхъ, гlетъ гDь вседержи1тель, t всёхъ сyщихъ w4крестъ тебє2: и3 разсёетесz вси2 t лицA є3гw2, и3 не бyдетъ собирaющагw бэжaщихъ.

6 И# посeмъ возвращY плённики сынHвъ ґммHнихъ, гlетъ гDь.

7 Ко їдумeи сі‰ гlетъ гDь вседержи1тель: є3дA є4сть ктомY мyдрость во fемaнэ; поги1бе совётъ t разyмныхъ, непотрeбна бhсть мyдрость и4хъ,

8 попрaно бhсть мёсто и4хъ: сни1дите въ пр0пасть къ сэдёнію, живyщіи во дедaнэ: ћкw жeстwкаz сотвори2: (поги1бель и3сavлю) навед0хъ нaнь во врeмz, въ нeже посэти1хъ є3го2.

9 Ћкw њб8имaтеліе вінA пріид0ша на тS, не њстaвzтъ тебЁ њстaнкwвъ: ѓки тaтіе въ нощи2 возложaтъ рyки сво‰.

10 Ћкw (ѓзъ) њбнажи1хъ и3сavа, tкрhхъ т†йнаz є3гw2, не возм0жетъ ўтаи1тисz, поги1бе рук0ю брaта своегw2 и3 сосёда своегw2,

11 и3 нёсть њстaтисz сиротЁ твоeй, да живeтъ: ѓзъ же сотворю2 жи1ти, и3 вдови6цы на мS ўповaша.

12 Тaкw бо гlетъ гDь: сE, и5мже не бЁ зак0на пи1ти чaшу, пію1ще и3спію1тъ: и3 тh ли ѓки непови1нный њстaнешисz; не бyдеши непови1ненъ, но піS и3спіeши.

13 Соб0ю бо клsхсz, гlетъ гDь, ћкw въ пустhню и3 въ поругaніе и3 въ посмёхъ и3 въ проклsтіе бyдеши посредЁ є3гw2, и3 вси2 грaди є3гw2 бyдутъ въ пустhню вёчную.

14 Слyхъ слhшахъ t гDа, и3 послHвъ во kзhки послA: собери1тесz и3 и3ди1те проти1ву є3мY и3 востaните на њполчeніе.

15 СE, мaла дaхъ тS во kзhцэхъ и3 поругaема въ лю1дехъ.

16 И#грaніе твоE прельсти1 тz, безстyдіе сeрдца твоегw2 њбитaше въ разсёлинахъ кaменныхъ, похи1ти крёпость х0лма выс0кагw: є3гдA вознесeши ћкw nрeлъ гнэздо2 своE, tт0лэ свeргу тS, гlетъ гDь.

17 И# бyдетъ їдумeа въ запустёніе, всsкъ ходsй чрез8 ню2 подиви1тсz и3 позви1ждетъ над8 всsкою ћзвою є3S.

18 Ћкоже превращeна є4сть сод0ма и3 гом0рра и3 сосёди є3S, гlетъ гDь, не поживeтъ тaмw мyжъ, нижE пребyдетъ тaмw сhнъ человёчь.

19 СE, ћкоже лeвъ и3зhдетъ t среды2 їoрдaна на мёсто си1льнагw, ћкw ск0рw сотворю2 и5мъ бэжaти t негw2, и3 кто2 бyдетъ и3збрaнъ, є3г0же постaвлю над8 ни1мъ; кт0 бо под0бенъ мнЁ; и3 кто2 противостaнетъ ми2; и3 кто2 є4сть сeй пaстырь, и4же сопроти1витсz лицY моемY;

20 Сегw2 рaди слhшите совётъ гDень, є3г0же совэщA на є3дHма, и3 ўмышлeніе є3гw2, є4же ўмhсли на живyщихъ во fемaнэ, не свeргутъ ли и5хъ м†лаz t стaдъ, и3 не размeтано ли бyдетъ на ни1хъ жили1ще и4хъ;

21 T глaса бо падeніz и4хъ потрzсeсz землS, и3 в0пль на м0ри чермнёмъ слhшасz глaса и4хъ.

22 СE, ћкw nрeлъ взhдетъ и3 возлети1тъ и3 прострeтъ крилB свои2 над8 твердhньми є3гw2: и3 бyдетъ сeрдце си1льныхъ їдумeйскихъ въ т0й дeнь, ћкw сeрдце жены2 родsщіz.

23 Къ дамaску: посрами1сz є3мafъ и3 ґрфafъ, ћкw слyхъ ѕ0лъ слhшаша, ўжас0шасz, возмути1шасz на м0ри, (за попечeніе) ўпок0итисz не м0гутъ.

24 Раст0ржесz дамaскъ, њбрати1сz на бэжaніе, трeпетъ њб8sтъ и5, ск0рбь и3 болёзнь њдержaша є3го2 ћкw раждaющую.

25 Кaкw не њстaвиша грaда слaвнагw, крёпости любeзныz;

26 Сегw2 рaди падyтъ ю4нwши на ст0гнахъ твои1хъ, и3 вси2 мyжіе в0инстіи падyтъ въ т0й дeнь, гlетъ гDь вседержи1тель.

27 И# возжгY џгнь на стэнЁ дамaска, и3 пожжeтъ стёны сhна ґдeрова.

28 Къ кидaру, цари1цэ дворA, є3г0же порази2 навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій, тaкw гlетъ гDь: востaните и3 взhдите на кидaръ и3 погуби1те сhны востHчныz.

29 Селє1ніz и4хъ и3 стадA и4хъ в0змутъ: nдє1жды и4хъ и3 вс‰ сосyды и4хъ и3 велблю1ды и4хъ в0змутъ себЁ, и3 призовyтъ на нS стрaхъ w4крестъ.

30 Бэжи1те и3 tиди1те вск0рэ, въ пр0пастехъ сsдите, живyщіи во дворЁ, гlетъ гDь: ћкw совэщA на вы2 навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій совётъ и3 помhсли на вaсъ ўмышлeніе.

31 Востaните и3 вни1дите къ лю1демъ ўпок0єнымъ, живyщымъ въ прохлaдэ, гlетъ гDь: и5же ни двeрій, нижE зав0рwвъ и4мутъ, є3ди1ни њбитaютъ.

32 И# бyдутъ велблю1ды и4хъ въ расхищeніе и3 мн0жество скотA и4хъ въ разграблeніе, и3 развёю | всsкимъ вётромъ њстри1женыхъ w4крестъ, и3 t всёхъ њкрeстныхъ и4хъ приведY на нS поги1бель, гlетъ гDь.

33 И# бyдетъ дв0ръ въ жили1ще ѕміє1мъ и3 пyстъ дaже до вёка, не поживeтъ тaмw мyжъ, нижE бyдетъ живsй въ нeмъ сhнъ человёчь.

34 Сл0во гDне, є4же бhсть ко їеремjи прbр0ку на є3лaмъ, въ начaлэ цaрства седекjи царS їyдина, гlz:

35 тaкw гlетъ гDь вседержи1тель: сE, ѓзъ сокрушY лyкъ є3лaмль, начaло си1лы и4хъ,

36 и3 наведY на є3лaмъ четhри вётры t четhрехъ стрaнъ небeсныхъ и3 развёю | во вс‰ вётры ты6z, и3 не бyдетъ kзhка, въ џньже бы не пришли2 бэжaщіи є3ламjтzне.

37 И# ўстрашY и5хъ пред8 враги6 и4хъ и3 пред8 лицeмъ и4щущихъ души2 и4хъ, и3 наведY на нS ѕл†z, по гнёву ћрости моеS, гlетъ гDь: и3 послю2 в8слёдъ и4хъ мeчь м0й, д0ндеже сотрY и5хъ:

38 и3 постaвлю прест0лъ м0й во є3лaмэ, и3 и3жденY tтyду царS и3 кн‰зи, гlетъ гDь:

39 и3 бyдетъ въ послBдніz дни6, возвращY плёнъ є3лaмль, гlетъ гDь.

 

Главa 50

1 Сл0во, є4же речE гDь на вавmлHнъ и3 на зeмлю халдeйскую їеремjею прbр0комъ.

2 Возвэсти1те во kзhцэхъ и3 слhшано сотвори1те, воздви1гните знaменіе, возопjйте и3 не скрывaйте, рцhте: плэнeнъ бhсть вавmлHнъ, посрами1сz ви1лъ, побэди1сz мерwдaхъ, посрами1шасz и3зв†zніz є3гw2, сокруши1шасz кумjры и4хъ.

3 Ћкw пріи1де нaнь kзhкъ t сёвера, т0й положи1тъ зeмлю є3гw2 въ запустёніе, и3 не бyдетъ живsй въ нeй t человёка дaже и3 до скотA: подви1гнушасz, tид0ша.

4 Въ ты6z дни6 и3 въ то2 врeмz, гlетъ гDь, пріи1дутъ сhнове ї}лєвы, тjи и3 сhнове ї{дины вкyпэ ходsще и3 плaчуще п0йдутъ и3 гDа бGа своего2 взhщутъ.

5 Во сіHнъ и3спытaютъ стєзи2, тaмw бо њбрати1вше ли1ца сво‰ пріи1дутъ и3 приложaтсz ко гDу завётомъ вёчнымъ, и4же забвeнію не предaстсz.

6 Џвцы поги1бшыz бhша лю1діе мои2, пaстыріе и4хъ соврати1ша и5хъ и3 сотвори1ша | крhтисz по горaмъ: съ горы2 на х0лмъ ходи1ша.

7 Забhша л0жа своегw2, вси2 њбрэтaющіи и5хъ снэдaху и5хъ, и3 врази2 и4хъ рек0ша: не пощади1мъ и4хъ, занE согрэши1ша гDу, пaжить прaвды, собирaющему nтцє1въ и4хъ гDу.

8 Tиди1те t среды2 вавmлHна и3 t земли2 халдeйски и3зыди1те, и3 бyдите ћкw кHзлища пред8 nвцaми.

9 Ћкw сE, ѓзъ воздви1гну и3 приведY на вавmлHнъ собр†ніz kзhкwвъ вели1кихъ t земли2 полyнощныz, и3 њполчaтсz нaнь: tтyду плэнeнъ бyдетъ, ћкоже стрэлA мyжа си1льна и3скyсна не возврати1тсz прaздна.

10 И# бyдетъ землS халдeйска въ разграблeніе, вси2 граби1телє є3S нап0лнzтсz, гlетъ гDь:

11 занE веселистесS и3 велерёчивасте, расхищaюще наслёдіе моE, скакaсте бо ћкw телцы2 на травЁ и3 бод0сте ћкоже волы2.

12 Порyгана бhсть мaти вaша ѕэлw2, и3 посрами1сz роди1вшаz вaсъ: сE, послBднzz во kзhцэхъ пустA и3 непрох0дна и3 сухA.

13 T гнёва гDнz не поживyтъ во вёкъ: но бyдетъ вeсь въ запустёніе, и3 всsкъ ходsй сквозЁ вавmлHнъ подиви1тсz и3 позви1ждетъ над8 всsкою ћзвою є3гw2.

14 Њполчи1тесz на вавmлHнъ, вси2 њкрeстніи налzцaющіи лyкъ, стрэлsйте нaнь, не щади1те стрёлъ вaшихъ, понeже пред8 гDемъ согрэши2,

15 возми1те є3го2: њслабёша рyцэ є3гw2, пад0ша њснов†ніz є3гw2, сокруши1шасz забр†ла є3гw2, ћкw мeсть гDнz є4сть: tмсти1те є3мY, ћкоже сотвори2, сотвори1те є3мY:

16 потреби1те сёмz t вавmлHна, и3 держaщаго сeрпъ во врeмz жaтвы t лицA мечA є4ллинска, кjйждо къ лю1демъ свои6мъ њбрати1тсz, и3 кjйждо въ зeмлю свою2 ўбэжи1тъ.

17 NвчA заблуждaющее ї}ль, льв0ве и3знури1ша є5: пeрвэе kдE є3го2 цaрь ґссyръ, сeй же послёдній и3 кHсти њглодA є3мY навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій.

18 Сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь вседержи1тель, бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ посэщY на царS вавmлHнска и3 на зeмлю є3гw2, ћкоже посэти1хъ на царS ґссyрска,

19 и3 возведY пaки ї}лz на пaжить є3гw2, и3 ўпасeтсz въ карми1лэ и3 васaнэ, и3 въ горЁ є3фрeмли и3 въ галаaдэ, и3 насhтитсz душA є3гw2.

20 Въ ты6z дни6 и3 въ т0й чaсъ, гlетъ гDь, пои1щутъ непрaвды ї}левы, и3 не бyдетъ, и3 грэхHвъ їyдиныхъ, и3 не њбрsщутсz: ћкw млcтивъ бyду и5мъ њстaвшымсz.

21 На зeмлю владёющихъ взhди и3 на живyщихъ въ нeй посэти2, разори2 и3 ўбjй сyщыz по ни1хъ, гlетъ гDь: и3 сотвори2 вс‰, є3ли6ка заповёдаю тебЁ.

22 Глaсъ брaни и3 сотрeніе вели1ко въ земли2 халдeйстэй.

23 Кaкw сокруши1сz и3 сотрeсz млaтъ всеS земли2; кaкw њбрати1сz въ пустhню вавmлHнъ во kзhцэхъ;

24 Взhдутъ на тS, и3 плэнeнъ бyдеши, и3 не познaеши, ћкw вавmлHнъ є3си2: њбрётенъ и3 ћтъ є3си2, понeже разгнёвалъ є3си2 гDа.

25 Tвeрзе гDь сокрHвища сво‰ и3 и3знесE сосyды гнёва своегw2, ћкw дёло є4сть гDу вседержи1телю въ земли2 халдeйстэй:

26 ћкw пріид0ша временA є3гw2: tвeрзите храни6лища є3гw2 и3 и3спытaйте и5, ѓки вертeпъ, и3 погуби1те є3го2, да не бyдетъ њстaнка є3гw2.

27 И#зсуши1те вс‰ плоды2 є3гw2, и3 да сни1дутъ въ заклaніе: г0ре и5мъ, ћкw пріи1де дeнь и4хъ и3 чaсъ tмщeніz и4хъ.

28 Глaсъ бэжaщихъ и3 и3збёгшихъ t земли2 вавmлHнскіz, да возвэстsтъ въ сіHнэ tмщeніе гDа бGа нaшегw, tмщeніе хрaма є3гw2.

29 Возвэсти1те на вавmлHнъ мнHгимъ, всBмъ налzцaющымъ лyкъ, њполчи1тесz нaнь w4крестъ: да не ўбэжи1тъ ни є3ди1нъ и3з8 негw2: воздaйте є3мY по дэлHмъ є3гw2, по всемY, є3ли6ка сотвори2, сотвори1те є3мY, ћкw востA на гDа бGа с™aго ї}лева.

30 Сегw2 рaди падyтъ ю4нwши є3гw2 на ст0гнахъ є3гw2, и3 вси2 мyжіе в0инстіи є3гw2 низвeржени бyдутъ въ т0й дeнь, гlетъ гDь.

31 СE, ѓзъ на тS, г0рде, гlетъ гDь бGъ вседержи1тель, ћкw пріи1де дeнь тв0й и3 чaсъ посэщeніz твоегw2:

32 и3 падeтъ гордhнz твоS и3 разруши1тсz, и3 не бyдетъ возставлszй ю5: и3 возжгY џгнь въ дубрaвэ є3гw2, и3 поsстъ вс‰ њкрє1стнаz є3гw2.

33 Тaкw гlетъ гDь вседержи1тель: порабощeніе терпsтъ сhнове ї}лєвы и3 сhнове ї{дины, вкyпэ вси2 плэни1вшіи и5хъ пораб0тиша и5хъ, не х0щутъ бо tпусти1ти и5хъ.

34 И#збaвитель же и4хъ си1льный, гDь вседержи1тель и4мz є3мY, суд0мъ суди1ти и4мать супостaты сво‰, ћкw да и3збaвитъ зeмлю, и3 потрzсeтъ жи1тельми вавmлHнскими.

35 Мeчь на халдeєвъ, гlетъ гDь, и3 на жи1тєли вавmлw6нскіz, и3 на кн‰зи и3 на м{дрыz є3гw2,

36 мeчь на њбаsтєли є3гw2, и3 бyіи бyдутъ, и3 мeчь на си6льныz є3гw2, и3 њслабёютъ:

37 мeчь на к0ни є3гw2 и3 на колесни6цы є3гw2, и3 на вс‰ пр0чыz лю1ди, и5же сyть посредЁ є3гw2, и3 бyдутъ ћкw жєны2: мeчь на сокрHвища є3гw2, и3 расхи1тzтсz:

38 мeчь на в0ды є3гw2, и3 постыдsтсz, ћкw землS и3звazнныхъ є4сть, и3 во џстровэхъ хвалsхусz.

39 Сегw2 рaди поживyтъ мєчты2 во џстровэхъ, и3 поживyтъ въ нeмъ дщє1ри сjринwвъ, и3 не бyдетъ живyща въ нeмъ ктомY во вёки, нижE согради1тсz t р0да въ р0дъ.

40 Ћкоже преврати2 гDь сод0ма и3 гом0рра и3 њкрє1стныz грaды и4хъ, гlетъ гDь, не пребyдетъ тaмw мyжъ, нижE поживeтъ въ нeмъ сhнъ человёчь.

41 СE, лю1діе и4дутъ t сёвера, и3 kзhкъ вели1къ, и3 цaріе мн0зи востaнутъ t конє1цъ земли2,

42 лyки и3 щиты2 и3мyще, гр0зни сyть и3 неми1лостиви: глaсъ и4хъ ћкw м0ре возшуми1тъ, на к0ни возсsдутъ, ўгот0вани ћкоже џгнь на брaнь проти1ву тебє2, дщи2 вавmлHнz.

43 Ўслhша цaрь вавmлHнскій слyхъ и4хъ, и3 њслабёша рyцэ є3гw2, ск0рбь њб8sтъ є3го2 и3 бwлёзни, ћкw раждaющую.

44 СE, ћкw лeвъ и3зhдетъ t рыкaніz їoрдaнова на мёсто є3faна, ћкw ск0рw tмщY и5хъ t негw2, и3 всsкаго ю4ношу над8 ни1мъ постaвлю. Кт0 бо под0бенъ мнЁ; и3 кто2 м0жетъ стоsти проти1ву менє2; и3 кто2 є4сть пaстырь сeй, и4же воспроти1витсz лицY моемY;

45 Тёмже слhшите совётъ гDень, є3г0же совэщA на вавmлHнъ, и3 ўмышлє1ніz є3гw2, ±же ўмhсли на зeмлю халдeйску: ѓще не и3ст0ргнутсz ѓгнцы nвeцъ и4хъ, ѓще не бyдетъ размeтана (вкyпэ съ ними2) пaжить и4хъ.

46 T глaса бо плэнeніz вавmлHнскагw потрzсeтсz землS, и3 в0пль во kзhцэхъ слhшанъ бyдетъ.

 

Главa 51

1 Тaкw гlетъ гDь: сE, ѓзъ воздви1гну на вавmлHнъ и3 на живyщыz халдє1и вётръ зн0енъ губи1телный:

2 и3 послю2 на вавmлHнъ ругaтєли, и3 стyднw поругaютсz є3мY и3 и3стлsтъ зeмлю є3гw2: понeже г0ре на вавmлHнъ w4крестъ въ дeнь њѕлоблeніz є3гw2.

3 Да налzцaетъ налzцazй лyкъ св0й, и3 да њблечeтсz въ брwнS сво‰, и3 не пощади1те ю4ношъ є3гw2, и3 побjйте всE в0инство є3гw2.

4 И# падyтъ и3збіeнніи въ земли2 халдeйстэй и3 ћзвенніи во странaхъ є3S.

5 Понeже не њвдовЁ ї}ль и3 їyда t бGа своегw2, t гDа вседержи1телz, ћкw землS и4хъ нап0лнисz непрaвды t с™hхъ ї}левыхъ.

6 Бэжи1те t среды2 вавmлHна и3 спаси1те кjйждо дyшу свою2 и3 не поги1бнете въ непрaвдэ є3гw2, занE врeмz tмщeніz є3гw2 є4сть t гDа, воздаsніе т0й воздaстъ є3мY.

7 Чaша злат†z вавmлHнъ въ руцЁ гDни, напаsющи всю2 зeмлю, t вінA є3гw2 пи1ша (вси2) kзhцы, сегw2 рaди потрzс0шасz.

8 Внезaпу падE вавmлHнъ и3 сокруши1сz: плaчите по нeмъ, возми1те мaсти къ болёзни є3гw2, да и3сцэли1тсz.

9 Врачевaхомъ вавmлHна, и3 не и3сцэлЁ: њстaвимъ є3го2 и3 tи1демъ кjйждо въ зeмлю свою2, взhде бо къ небеси2 сyдъ є3гw2 и3 воздви1жесz дaже до ѕвёздъ.

10 И#знесE гDь сyдъ св0й: пріиди1те и3 возвэсти1мъ въ сіHнэ дэлA гDа бGа нaшегw.

11 Наwстри1те стрёлы, нап0лните тyлы: воздви1же гDь дyхъ царeй ми1дскихъ, ћкw проти1ву вавmлHна гнёвъ є3гw2, да погуби1тъ и5, понeже tмщeніе гDне є4сть, tмщeніе людjй є3гw2.

12 На стэнaхъ вавmлHнскихъ воздви1гните знaмz, постaвите стр†жи, ўгот0вите стрaжей, ўгот0вите nрyжіе: ћкw ўмhсли гDь, и3 сотвори1тъ, ±же речE на живyщыz въ вавmлHнэ,

13 живhй над8 водaми мн0гими и3 богaтъ въ сокр0вищихъ свои1хъ: пріи1де конeцъ тв0й и4стиннw во ўтрHбы тво‰.

14 Клsтсz бо гDь си1лъ мhшцею своeю, ћкw нап0лню тебE людьми2, ћкоже ґкрjдами, и3 возгласsтъ над8 тоб0ю низходsщіи.

15 ГDь сотвори1вый зeмлю въ си1лэ своeй и3 ўстр0ивый вселeнную въ мyдрости своeй, и3 разумёніемъ свои1мъ распрострE небесA,

16 є3гдA џнъ дaстъ глaсъ, ўмн0жатсz в0ды на небеси2, воздвизazй w4блаки t конє1цъ земли2, м0лнію въ д0ждь сотвори2, и3зводsй свётъ t сокр0вищъ свои1хъ.

17 ЊбуS всsкъ человёкъ t рaзума, посрами1сz всsкъ сліsтель t и3звazній свои1хъ, ћкw лHжнаz слі‰ніz є3гw2, и3 нёсть дyха въ ни1хъ:

18 сyєтна сyть дэлA и3 смёху достHйна, въ чaсъ посэщeніz своегw2 поги1бнутъ.

19 Не таковA чaсть їaкwвлz, ћкw сотвори1вый всsчєскаz т0й є4сть, (ґ ї}ль) жeзлъ достоsніz є3гw2, гDь вседержи1тель и4мz є3гw2.

20 Сокрушaеши ты2 мнЁ сосyды бр†нныz, и3 ѓзъ сокрушY въ тебЁ kзhки и3 погублю2 въ тебЁ ц†рствіz:

21 и3 и3збію2 въ тебЁ к0ни и3 всaдники и4хъ, и3 и3збію2 въ тебЁ колєсни1цы и3 всэдaющихъ на ни1хъ:

22 и3 и3збію2 въ тебЁ мyжа и3 женY, и3 и3збію2 въ тебЁ стaра и3 џтрока, и3 и3збію2 въ тебЁ ю4ношу и3 дёву:

23 и3 и3збію2 въ тебЁ пaстырz и3 стадA є3гw2, и3 и3збію2 въ тебЁ њрю1ща и3 раб0тна скотA є3гw2, и3 и3збію2 въ тебЁ воевHды и3 прави1тєли.

24 И# воздaмъ вавmлHну и3 всBмъ жителє1мъ халдє1йскимъ вс‰ ѕлHбы и4хъ, ±же сотвори1ша над8 сіHномъ пред8 nчи1ма вaшима, гlетъ гDь.

25 СE, ѓзъ на тS, горо2 смертон0снаz, гlетъ гDь, растлэвaющаz всю2 зeмлю, и3 прострY рyку мою2 на тS и3 и3звeргу тS и3з8 кaменей, и3 дaмъ тS въ г0ру сожжeную:

26 и3 не в0змутъ t тебє2 кaмене во ќглъ и3 кaмене во њсновaніе, ћкw потреби1шисz во вёки, гlетъ гDь.

27 Воздви1гните знaмz на земли2, воструби1те труб0ю во kзhцэхъ, њсвzти1те нaнь kзhки, возвэсти1те нaнь цaрствамъ ґрар†тскимъ t менє2 и3 ґсханазewмъ: ўтверди1те над8 ни1мъ стрBльницы, возведи1те нaнь к0ни, ћкw ґкрjдwвъ мн0жество.

28 Возведи1те нaнь kзы6ки, царS ми1дска и3 всеS земли2, воев0дъ є3гw2 и3 всёхъ в0євъ є3гw2 и3 всеS земли2 w4бласти є3гw2.

29 И# потрzсeсz землS и3 смути1сz, занE востA на вавmлHнъ ўмышлeніе гDне, є4же положи1ти зeмлю вавmлHнску пyсту и3 ненаселeну.

30 Њскудёша крёпцыи вавmлHнстіи є4же рaтовати: сsдутъ тaмw во њгрaдэ, поги1бе хрaбрость и4хъ, и3 бhша ћкw жєны2: пожжє1на сyть селє1ніz, сотрє1ны завHры є3гw2.

31 Гонsй во срётеніе текyща пости1гнетъ, и3 вёстникъ срётитъ послA, да возвэсти1тъ царю2 вавmлHнску, ћкw взsтъ бhсть грaдъ є3гw2.

32 T крaz прехождeній є3гw2 ћти бhша, и3 тверды6ни є3гw2 зажжє1ны nгнeмъ, и3 мyжіе є3гw2 в0инстіи и3сх0дzтъ.

33 Тaкw бо гlетъ гDь вседержи1тель, бGъ ї}левъ: д0мове царS вавmлHнскагw ћкw гумно2 зрёло и3змлачeни бyдутъ: є3щE мaлw, и3 пріи1детъ жатвA є3гw2.

34 Снэдe мz, раздроби1 мz, пріsтъ мS тмA тонкA, навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій пожрe мz, ћкw ѕмjй нап0лни чрeво своE слaдостію моeю: и3 и3зверг0ша мS.

35 Труды2 мои2 и3 бэды6 мо‰ на вавmлHнъ, речeтъ живyщаz въ сіHнэ, и3 кр0вь моS на живyщыz въ халдeехъ, речeтъ їеrли1мъ.

36 Сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь: сE, ѓзъ суди1ти бyду сопeрника твоего2 и3 tмщY tмщeніе твоE, и3 пyсто сотворю2 м0ре є3гw2 и3 и3зсушY пот0ки є3гw2.

37 И# бyдетъ вавmлHнъ въ запустёніе, жили1ще ѕміє1мъ, въ чyдо и3 позвиздaніе, понeже не бyдетъ живyщагw.

38 Вкyпэ ѓки львы2 востaнутъ и3 ѓки скЂмни львHвъ.

39 Въ горsчести и4хъ дaмъ питіE и5мъ и3 ўпою2 |, да спsтъ и3 ќснутъ сн0мъ вёчнымъ и3 не востaнутъ, гlетъ гDь.

40 И# низведY | ћкw ѓгнцы на заклaніе и3 ћкw nвны2 съ козлы6.

41 Кaкw взsсz сесaхъ, и3 ћта слaва всеS земли2; кaкw бhсть во ўдивлeніе вавmлHнъ во kзhцэхъ;

42 Взhде на вавmлHнъ м0ре въ шyмэ в0лнъ свои1хъ, и3 покрhсz.

43 Бhша грaди є3гw2 въ запустёніе, землS безв0дна и3 пустA, землS, въ нeйже никт0же поживeтъ, и3 нижE бyдетъ витaти въ нeмъ сhнъ человёчь.

44 И# посэщY на ви1ла въ вавmлHнэ, и3звeргу то2, є4же поглоти2, t ќстъ є3гw2, и3 не соберyтсz вsщше къ немY kзhцы, занE и3 стёны вавmлw6нскіz падyтъ.

45 И#зыди1те t среды2 є3гw2, лю1діе мои2, да спасeтъ кjйждо дyшу свою2 t гнёва ћрости гDни.

46 Да не когдA ўмzгчи1тсz сeрдце вaше, и3 ўбоитeсz рaди слyха, и4же ўслhшитсz на земли2, и3 пріи1детъ въ лёто слhшаніе, и3 по лётэ слhшаніе, бёдность и3 непрaвда на зeмлю, и3 властели1нъ на властели1на.

47 Сегw2 рaди, сE, днjе грzдyтъ, и3 посэщY на и3зв†zныz вавmлHна: и3 всS землS є3гw2 посрами1тсz, и3 вси2 ћзвеніи є3гw2 падyтъ посредЁ є3гw2.

48 И# возвеселsтсz над8 вавmлHномъ небесA и3 землS и3 вс‰ с{щаz въ ни1хъ: t полyнощи бо пріи1дутъ нaнь всегуби1теліе, гlетъ гDь:

49 и3 ћкоже сотвори2 вавmлHнъ пaдати ћзвєнымъ во ї}ли, тaкw въ вавmлHнэ падyтъ ћзвеніи всеS земли2.

50 И#збёгшіи мечA, и3ди1те, не ст0йте: и5же и3здалeче, помzни1те гDа, и3 їеrли1мъ да взhдетъ на сeрдце вaше.

51 Посрами1хомсz, занE слhшахомъ ругaніе нaше, покры2 срамотA лицE нaше, ћкw пріид0ша чуждjи во с™†z н†ша въ д0мъ гDень.

52 Сегw2 рaди, сE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 посэщY на и3зв†zніz є3гw2, и3 по всeй земли2 є3гw2 падyтъ ћзвеніи.

53 Ћкw ѓще взhдетъ вавmлHнъ на нeбо и3 ѓще ўтверди1тъ на высотЁ крёпость свою2, t менє2 пріи1дутъ губи1теліе є3гw2, гlетъ гDь.

54 Глaсъ в0плz вавmлHнска, и3 сотрeніе вели1ко въ земли2 халдeйстэй:

55 ћкw погуби2 гDь вавmлHна и3 сотрE t негw2 глaсъ вeлій шумsщь ћкw в0ды мнHги, дадE въ пaгубу глaсъ є3гw2:

56 ћкw пріи1де на вавmлHнъ хи1щникъ, ћти бhша си1льніи є3гw2, ўвzдE лyкъ и4хъ, ћкw бGъ воздаeтъ и5мъ,

57 гDь воздаeтъ є3мY воздаsніе: и3 ўпои1тъ кн‰зи є3гw2 и3 м{дрыz є3гw2, и3 воевHды є3гw2 и3 вHи є3гw2 и3 си6льныz є3гw2, и3 ќснутъ сн0мъ вёчнымъ и3 не возбудsтсz, гlетъ цRь, гDь вседержи1тель и4мz є3гw2.

58 Тaкw гlетъ гDь вседержи1тель: стэнA вавmлHнска сіS прешир0ка, подкопaніемъ подк0пана бyдетъ, и3 вратA є3гw2 высHка nгнeмъ сожжє1на бyдутъ, и3 бyдутъ труди1тисz лю1діе вотщE, и3 kзhцы въ начaлэ поги1бнутъ.

59 Сл0во, є4же заповёда гDь їеремjи прbр0ку, рещи2 сарeю сhну нирjину, сhна маассeова, є3гдA и4де t седекjи царS їyдина въ вавmлHнъ, въ четвeртое лёто цaрства є3гw2: сарeй же бЁ начaлникъ дарHвъ.

60 И# написA їеремjа вс‰ ѕл†z, ±же и3мsху пріити2 на вавmлHнъ, во є3ди1ну кни1гу вс‰ словесA сі‰, ±же пи6сана сyть на вавmлHнъ. И# речE їеремjа къ сарею2:

61 є3гдA вни1деши въ вавmлHнъ, и3 ќзриши и3 прочтeши вс‰ словесA сі‰, и3 речeши:

62 гDи, ты2 рeклъ є3си2 проти1ву мёста сегw2 погуби1ти є5, и3 да не бyдетъ живsй въ нeмъ t человёка и3 до скотA, и3 да бyдетъ въ вёчную пустhню:

63 и3 бyдетъ, є3гдA прочтeши кни1гу сію2, привzжи2 къ нeй кaмень и3 ввeрзи ю5 посредЁ є3vфрaта и3 рцы2:

64 тaкw потопи1тсz вавmлHнъ и3 не востaнетъ t лицA ѕHлъ, ±же ѓзъ наведY нaнь, и3 разори1тсz. Дaже до здЁ словесA їерємjина.

 

Главa 52

1 Сyщу двaдесzти и3 є3ди1ному лэтY седекjи, внегдA начA цaрствовати, и3 цaрствова во їеrли1мэ є3динонaдесzть лётъ: и3 и4мz мaтери є3гw2 ґмітaль, дщи2 їеремjина, њ ловны2.

2 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима по всемY, є3ли1кw творsше їwакjмъ:

3 ћкw ћрость гDнz бhсть на їеrли1мъ и3 на їyду, д0ндеже tвeрже и5хъ t лицA своегw2: и3 tступи2 седекjа t царS вавmлHнска.

4 И# бhсть въ девsтое лёто цaрства є3гw2, въ десsтый мцcъ, въ десsтый дeнь мцcа, пріи1де навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій и3 всS си1ла є3гw2 на їеrли1мъ, и3 њблег0ша є3го2 и3 сотвори1ша w4крестъ є3гw2 nстр0гъ t четвероуг0лныхъ кaменій.

5 И# бhсть во њблежeніи грaдъ дaже до первагwнaдесzте лёта цaрства седекjина.

6 Мцcа же четвeртагw въ девsтый дeнь, ўтверди1сz глaдъ во грaдэ, и3 не бsше хлёба лю1демъ земли2.

7 И# просэк0ша грaдъ, и3 вси2 мyжіе в0инстіи и3зыд0ша н0щію путeмъ врaтъ, и4же є4сть междY двэмA стэнaма, и4же бsше прsмw вертогрaду царeву, халдeє же добывaху грaдъ w4крестъ лежaще, и3 tид0ша путeмъ въ пустhню.

8 И# погнA си1ла халдeйска в8слёдъ царS и3 пости1же є3го2 њб8 nнY странY їеріхHна, и3 вси2 џтроцы є3гw2 разсhпашасz t негw2.

9 И# ћша царS и3 привед0ша и5 ко царю2 вавmлHнскому въ девлafъ, и4же є4сть въ земли2 є3мafъ, и3 глаг0ла є3мY съ суд0мъ.

10 И# и3зсэчE цaрь вавmлHнскій сhны седек‡ины пред8 nчи1ма є3гw2, и3 вс‰ кн‰зи ї{дины и3зсэчE въ девлafэ.

11 Џчи же седекjи и3з8sтъ, и3 свzзA є3го2 њк0вами, и3 приведE є3го2 цaрь вавmлHнскій въ вавmлHнъ и3 вдадE є3го2 въ д0мъ жерн0вный до днE, въ џньже ќмре.

12 Въ десsтый же дeнь пsтагw мцcа (*лёто сіE девzтоенaдесzть навуходон0сору царю2 вавmлHнску) пріи1де навузардaнъ ґрхімагjръ, стоsщь пред8 лицeмъ царS вавmлHнска, во їеrли1мъ,

13 и3 сожжE хрaмъ гDень и3 д0мъ царeвъ, и3 вс‰ д0мы гр†дскіz и3 всsкъ д0мъ вели1къ сожжE nгнeмъ,

14 и3 всsку стёну їеrли1млю w4крестъ разори2 си1ла халдeйска, ћже бsше сі‰ ґрхімагjромъ.

15 И# t ўб0гихъ людjй, и3 њстaнокъ людjй, и3 њстaвшихсz во грaдэ и3 и3збёгшихъ, и5же ўбэжaша ко царю2 вавmлHнску, и3 пр0чій нар0дъ пресели2 навузардaнъ воев0да:

16 пр0чіихъ же њстaви людjй ўб0гихъ въ дёлатєли віногрaда и3 земледёлцєвъ.

17 Столпh же мBдzныz, и5же во хрaмэ гDни, и3 подст†вы, и3 м0ре мёдzное, є4же во хрaмэ гDни, сокруши1ша халдeє, и3 взsша мёдь и4хъ, и3 tнес0ша въ вавmлHнъ:

18 и3 вэнeцъ и3 чaшы, и3 ви6лицы и3 вс‰ сосyды мBдzныz, въ ни1хже служaху,

19 и3 fmміaмники и3 чaшы, и3 ўмыв†лницы и3 свёщники, и3 кади6лницы и3 ч†шицы, ±же бsху злат†z и3 ±же бsху срє1брzнаz, взS ґрхімагjръ.

20 И# стwлпA двA и3 м0ре є3ди1но, и3 телцє1въ дванaдесzть мёдzныхъ под8 м0ремъ, ±же сотвори2 цaрь соломHнъ во хрaмэ гDни, не бЁ вёса мёди сос{дъ тёхъ.

21 Ст0лпъ же кjйждо nсминaдесzти лактeй бЁ въ высотY, вeрвь же дванaдесzти лактeй w4крестъ є3гw2 њбдержaше, и3 толстотA є3гw2 четhрехъ пє1рстъ w4крестъ,

22 и3 главA на ни1хъ мёдzна, пsть лакHтъ высотA главы2 є3ди1ныz, и3 мрeжа, и3 ши1пки на вэнцЁ w4крестъ, всE бsше мёдzно: тaкожде бhсть и3 вторhй ст0лпъ.

23 И# бsше ши1пкwвъ дeвzтьдесzтъ и3 шeсть є3ди1на странA, и3 бsше всёхъ ши1пкwвъ над8 мрeжею w4крестъ сто2.

24 И# взS ґрхімагjръ сарeа жерцA старёйшаго и3 жерцA соф0нію вторaго и3 тріeхъ стрегyщихъ пyть.

25 И# t грaда взS кaженика є3ди1наго, и4же бЁ пристaвникъ людjй в0инскихъ, и3 сeдмь мужeй нар0читыхъ, и5же пред8 лицeмъ царeвымъ њбрэт0шасz во грaдэ, и3 книг0чіz си1лъ ўчaщаго людjй земли2, и3 шестьдесsтъ мужeй t людjй земли2, и5же њбрэт0шасz средЁ грaда:

26 и3 взS и5хъ навузардaнъ ґрхімагjръ и3 приведE | ко царю2 вавmлHнску въ девлafъ.

27 И# и3зби2 | цaрь вавmлHнскій въ девлafэ въ земли2 є3мafъ: и3 преселeнъ бhсть їyда t земли2 своеS.

28 Сjи сyть лю1діе, и5хже пресели2 навуходон0соръ въ седм0е лёто, їудeєвъ три2 тhсzщы и3 двaдесzть и3 три2:

29 во nсмоенaдесzть лёто навуходон0соръ и3з8 їеrли1ма дyшъ џсмь сHтъ три1десzть и3 двЁ пресели2.

30 Въ двaдесzть трeтіе лёто навуходон0сора пресели2 навузардaнъ ґрхімагjръ їудeєвъ дyшъ сeдмь сHтъ и3 четhредесzть пsть, всёхъ же дyшъ четhре тhсzщы и3 шeсть сHтъ.

31 И# бhсть въ три1десzть седм0е лёто преселeніz їwакjма царS їyдина, въ двaдесzть пsтый дeнь мцcа вторагwнaдесzть, вознесE є3вилмеродaхъ цaрь вавmлHнскій въ пeрвое лёто цaрства своегw2 главY їwакjма царS їyдина, и3 и3зведE є3го2 и3з8 хрaма, въ нeмже стрежaшесz, и3 глаг0ла є3мY благ†z:

32 и3 дадE прест0лъ є3гw2 вhше царeй, и5же съ ни1мъ, въ вавmлHнэ,

33 и3 и3змэни2 ри6зы є3гw2 темни6чныz, и3 kдsше хлёбъ всегдA пред8 лицeмъ є3гw2 во вс‰ дни6 животA своегw2:

34 и3 ўр0къ є3мY даsшесz всегдA t царS вавmлHнска, дaже до днE, въ џньже ќмре, во вс‰ дни6 животA є3гw2.

 

Конeцъ кни1зэ прbр0ка їеремjи: и4мать въ себЁ глaвъ н7в7

 

 


Система Orphus Заметили ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter


<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>