<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>


См. также: Книга Бытие
(русский гражданский шрифт)

ПОИСК ФОРУМ

 

 

Ветхий Завет

Библия, церковнославянский язык

 

Главы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 

БытіE

Кни1га пeрваz мwmсeова

Главa 1

1 Въ начaлэ сотвори2 бGъ нeбо и3 зeмлю.

2 Землs же бЁ неви1дима и3 неустр0ена, и3 тмA верхY бeздны, и3 д¦ъ б9ій ношaшесz верхY воды2.

3 И# речE бGъ: да бyдетъ свётъ. И# бhсть свётъ.

4 И# ви1дэ бGъ свётъ, ћкw добро2, и3 разлучи2 бGъ междY свётомъ и3 междY тм0ю.

5 И# наречE бGъ свётъ дeнь, ґ тмY наречE н0щь. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь є3ди1нъ.

6 И# речE бGъ: да бyдетъ твeрдь посредЁ воды2, и3 да бyдетъ разлучaющи посредЁ воды2 и3 воды2. И# бhсть тaкw.

7 И# сотвори2 бGъ твeрдь, и3 разлучи2 бGъ междY вод0ю, ћже бЁ под8 твeрдію, и3 междY вод0ю, ћже бЁ над8 твeрдію.

8 И# наречE бGъ твeрдь нeбо. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь вторhй.

9 И# речE бGъ: да соберeтсz водA, ћже под8 небесeмъ, въ собрaніе є3ди1но, и3 да kви1тсz сyша. И# бhсть тaкw. И# собрaсz водA, ћже под8 небесeмъ, въ собр†ніz сво‰, и3 kви1сz сyша.

10 И# наречE бGъ сyшу зeмлю, и3 собр†ніz в0дъ наречE морS. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2.

11 И# речE бGъ: да прорасти1тъ землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ, по р0ду на земли2. И# бhсть тaкw.

12 И# и3знесE землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ, по р0ду на земли2. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2.

13 И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь трeтій.

14 И# речE бGъ: да бyдутъ свэти6ла на твeрди небeснэй, њсвэщaти зeмлю и3 разлучaти междY днeмъ и3 междY н0щію: и3 да бyдутъ въ знaмєніz и3 во временA, и3 во дни6 и3 въ лBта,

15 и3 да бyдутъ въ просвэщeніе на твeрди небeснэй, ћкw свэти1ти по земли2. И# бhсть тaкw.

16 И# сотвори2 бGъ двA свэти6ла вели6каz: свэти1ло вели1кое въ нач†ла днE, и3 свэти1ло мeншее въ нач†ла н0щи, и3 ѕвёзды:

17 и3 положи2 | бGъ на твeрди небeснэй, ћкw свэти1ти на зeмлю,

18 и3 владёти днeмъ и3 н0щію, и3 разлучaти междY свётомъ и3 междY тм0ю. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2.

19 И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь четвeртый.

20 И# речE бGъ: да и3зведyтъ в0ды гaды дyшъ живhхъ, и3 пти6цы летaющыz по земли2, по твeрди небeснэй. И# бhсть тaкw.

21 И# сотвори2 бGъ ки1ты вели6кіz, и3 всsку дyшу жив0тныхъ гадHвъ, ±же и3звед0ша в0ды по родHмъ и4хъ, и3 всsку пти1цу пернaту по р0ду. И# ви1дэ бGъ, ћкw дwбрA.

22 И# блгcви2 | бGъ, гlz: расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лните в0ды, ±же въ морsхъ, и3 пти6цы да ўмн0жатсz на земли2.

23 И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь пsтый.

24 И# речE бGъ: да и3зведeтъ землS дyшу жи1ву по р0ду, четверонHгаz и3 гaды, и3 ѕвBри земли2 по р0ду. И# бhсть тaкw.

25 И# сотвори2 бGъ ѕвBри земли2 по р0ду, и3 скоты2 по р0ду и4хъ, и3 вс‰ гaды земли2 по р0ду и4хъ. И# ви1дэ бGъ, ћкw дwбрA.

26 И# речE бGъ: сотвори1мъ человёка по w4бразу нaшему и3 по под0бію, и3 да њбладaетъ рhбами морски1ми, и3 пти1цами небeсными, (и3 ѕвэрьми2) и3 скотaми, и3 всeю землeю, и3 всёми г†ды пресмыкaющимисz по земли2.

27 И# сотвори2 бGъ человёка, по w4бразу б9ію сотвори2 є3го2: мyжа и3 женY сотвори2 и5хъ.

28 И# блгcви2 и5хъ бGъ, гlz: расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лните зeмлю, и3 госп0дствуйте є4ю, и3 њбладaйте рhбами морски1ми, (и3 ѕвэрьми2) и3 пти1цами небeсными, и3 всёми скотaми, и3 всeю землeю, и3 всёми гaдами пресмыкaющимисz по земли2.

29 И# речE бGъ: сE, дaхъ вaмъ всsкую травY сёменную сёющую сёмz, є4же є4сть верхY земли2 всеS: и3 всsкое дрeво, є4же и4мать въ себЁ пл0дъ сёмене сёменнагw, вaмъ бyдетъ въ снёдь:

30 и3 всBмъ ѕвэрє1мъ зємнhмъ, и3 всBмъ пти1цамъ небє1снымъ, и3 всsкому гaду пресмыкaющемусz по земли2, и4же и4мать въ себЁ дyшу животA, и3 всsку травY зелeну въ снёдь. И# бhсть тaкw.

31 И# ви1дэ бGъ вс‰, є3ли6ка сотвори2: и3 сE дwбрA ѕэлw2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь шестhй.

 

Главa 2

1 И# соверши1шасz нeбо и3 землS, и3 всE ўкрашeніе и4хъ.

2 И# соверши2 бGъ въ дeнь шестhй дэлA сво‰, ±же сотвори2: и3 почи2 въ дeнь седмhй t всёхъ дёлъ свои1хъ, ±же сотвори2.

3 И# блгcви2 бGъ дeнь седмhй, и3 њс™и2 є3го2: ћкw въ т0й почи2 t всёхъ дёлъ свои1хъ, ±же начaтъ бGъ твори1ти.

4 СіS кни1га бытіS небесE и3 земли2, є3гдA бhсть, въ џньже дeнь сотвори2 гDь бGъ нeбо и3 зeмлю,

5 и3 всsкій ѕлaкъ сeлный, прeжде дaже бhти на земли2, и3 всsкую травY сeлную, прeжде дaже прозsбнути: не бо2 њдожди2 гDь бGъ на зeмлю, и3 человёкъ не бsше дёлати ю5:

6 и3ст0чникъ же и3схождaше и3з8 земли2 и3 напаsше всE лицE земли2.

7 И# создA бGъ человёка, пeрсть (взeмъ) t земли2, и3 вдyну въ лицE є3гw2 дыхaніе жи1зни: и3 бhсть человёкъ въ дyшу жи1ву.

8 И# насади2 гDь бGъ рaй во є3дeмэ на вост0цэхъ, и3 введE тaмw человёка, є3г0же создA.

9 И# прозzбE бGъ є3щE t земли2 всsкое дрeво крaсное въ видёніе и3 д0брое въ снёдь: и3 дрeво жи1зни посредЁ раS, и3 дрeво є4же вёдэти разумётелное д0брагw и3 лукaвагw.

10 Рэкa же и3сх0дитъ и3з8 є3дeма напаsти рaй: tтyду разлучaетсz въ четhри нач†ла.

11 И$мz є3ди1нэй фісHнъ: сіS њкружaющаz всю2 зeмлю є3vілaтскую: тaмw ќбw є4сть злaто.

12 Злaто же џныz земли2 д0брое: и3 тaмw є4сть ѓнfраxъ и3 кaмень зелeный.

13 И# и4мz рэцЁ вторёй геHнъ: сіS њкружaющаz всю2 зeмлю є3fі0пскую.

14 И# рэкA трeтіz тjгръ: сіS проходsщаz прsмw ґссmрjwмъ. Рэкa же четвeртаz є3vфрaтъ.

15 И# взS гDь бGъ человёка, є3г0же создA, и3 введE є3го2 въ рaй слaдости, дёлати є3го2 и3 храни1ти.

16 И# заповёда гDь бGъ ґдaму, гlz: t всsкагw дрeва, є4же въ раи2, снёдію снёси:

17 t дрeва же, є4же разумёти д0брое и3 лукaвое, не снёсте t негw2: ґ въ џньже ѓще дeнь снёсте t негw2, смeртію ќмрете.

18 И# речE гDь бGъ: не добро2 бhти человёку є3ди1ному: сотвори1мъ є3мY пом0щника по немY.

19 И# создA бGъ є3щE t земли2 вс‰ ѕвBри сє1лныz и3 вс‰ пти6цы небє1сныz, и3 приведE | ко ґдaму ви1дэти, что2 наречeтъ |: и3 всsко є4же ѓще наречE ґдaмъ дyшу жи1ву, сіE и4мz є3мY.

20 И# наречE ґдaмъ и3менA всBмъ скотHмъ, и3 всBмъ пти1цамъ небє1снымъ, и3 всBмъ ѕвэрє1мъ зємнhмъ. Ґдaму же не њбрётесz пом0щникъ под0бный є3мY.

21 И# наложи2 бGъ и3зступлeніе на ґдaма, и3 ќспе: и3 взS є3ди1но t рeбръ є3гw2, и3 и3сп0лни пл0тію вмёстw є3гw2.

22 И# создA гDь бGъ ребро2, є4же взS t ґдaма, въ женY, и3 приведE ю5 ко ґдaму.

23 И# речE ґдaмъ: сE, нн7э к0сть t костeй мои1хъ и3 пл0ть t пл0ти моеS: сіS наречeтсz женA, ћкw t мyжа своегw2 взzтA бhсть сіS.

24 Сегw2 рaди њстaвитъ человёкъ nтцA своего2 и3 мaтерь и3 прилэпи1тсz къ женЁ своeй, и3 бyдета двA въ пл0ть є3ди1ну.

25 И# бёста џба н†га, ґдaмъ же и3 женA є3гw2, и3 не стыдsстасz.

 

Главa 3

1 Ѕмjй же бЁ мудрёйшій всёхъ ѕвэрeй сyщихъ на земли2, и5хже сотвори2 гDь бGъ. И# речE ѕмjй женЁ: что2 ћкw речE бGъ: да не ћсте t всsкагw дрeва рaйскагw;

2 И# речE женA ѕмjю: t всsкагw дрeва рaйскагw ћсти бyдемъ:

3 t плодa же дрeва, є4же є4сть посредЁ раS, речE бGъ, да не ћсте t негw2, нижE прикоснeтесz є3мY, да не ќмрете.

4 И# речE ѕмjй женЁ: не смeртію ќмрете:

5 вёдzше бо бGъ, ћкw въ џньже ѓще дeнь снёсте t негw2, tвeрзутсz џчи вaши, и3 бyдете ћкw б0зи, вёдzще д0брое и3 лукaвое.

6 И# ви1дэ женA, ћкw добро2 дрeво въ снёдь и3 ћкw ўг0дно nчи1ма ви1дэти и3 красно2 є4сть, є4же разумёти: и3 взeмши t плодA є3гw2 kдE, и3 дадE мyжу своемY съ соб0ю, и3 kд0ста.

7 И# tверз0шасz џчи nбёма, и3 разумёша, ћкw нaзи бёша: и3 сши1ста ли1ствіе смок0вное, и3 сотвори1ста себЁ препо‰саніz.

8 И# ўслhшаста глaсъ гDа бGа ходsща въ раи2 по полyдни: и3 скрhстасz ґдaмъ же и3 женA є3гw2 t лицA гDа бGа посредЁ дрeва рaйскагw.

9 И# призвA гDь бGъ ґдaма и3 речE є3мY: ґдaме, гдЁ є3си2;

10 И# речE є3мY: глaсъ слhшахъ тебє2 ходsща въ раи2, и3 ўбоsхсz, ћкw нaгъ є4смь, и3 скрhхсz.

11 И# речE є3мY бGъ: кто2 возвэсти2 тебЁ, ћкw нaгъ є3си2, ѓще не бы2 t дрeва, є3г0же заповёдахъ тебЁ сегw2 є3ди1нагw не ћсти, t негw2 ћлъ є3си2;

12 И# речE ґдaмъ: женA, ю4же дaлъ є3си2 со мн0ю, тA ми2 дадE t дрeва, и3 kд0хъ.

13 И# речE гDь бGъ женЁ: что2 сіE сотвори1ла є3си2; И# речE женA: ѕмjй прельсти1 мz, и3 kд0хъ.

14 И# речE гDь бGъ ѕмjю: ћкw сотвори1лъ є3си2 сіE, пр0клzтъ ты2 t [пaче] всёхъ скотHвъ и3 t всёхъ ѕвэрeй земнhхъ: на пeрсехъ твои1хъ и3 чрeвэ ходи1ти бyдеши, и3 зeмлю снёси вс‰ дни6 животA твоегw2:

15 и3 враждY положY междY тоб0ю и3 междY жен0ю, и3 междY сёменемъ твои1мъ и3 междY сёменемъ тоS: т0й твою2 блюсти2 бyдетъ [Е#вр.: сотрeтъ] главY, и3 ты2 блюсти2 бyдеши є3гw2 пsту.

16 И# женЁ речE: ўмножaz ўмн0жу печ†ли тво‰ и3 воздых†ніz тво‰: въ болёзнехъ роди1ши ч†да, и3 къ мyжу твоемY њбращeніе твоE, и3 т0й тоб0ю њбладaти бyдетъ.

17 И# ґдaму речE: ћкw послyшалъ є3си2 глaса жены2 твоеS и3 ћлъ є3си2 t дрeва, є3г0же заповёдахъ тебЁ сегw2 є3ди1нагw не ћсти, t негw2 ћлъ є3си2: проклzтA землS въ дёлэхъ твои1хъ, въ печaлехъ снёси тyю вс‰ дни6 животA твоегw2:

18 тє1рніz и3 волчцы2 возрасти1тъ тебЁ, и3 снёси травY сeлную:

19 въ п0тэ лицA твоегw2 снёси хлёбъ тв0й, д0ндеже возврати1шисz въ зeмлю, t неsже взsтъ є3си2: ћкw землS є3си2, и3 въ зeмлю tи1деши.

20 И# наречE ґдaмъ и4мz женЁ своeй жи1знь, ћкw тA мaти всёхъ живyщихъ.

21 И# сотвори2 гDь бGъ ґдaму и3 женЁ є3гw2 ри6зы кHжаны, и3 њблечE и5хъ.

22 И# речE бGъ: сE, ґдaмъ бhсть ћкw є3ди1нъ t нaсъ, є4же разумёти д0брое и3 лукaвое: и3 нн7э да не когдA прострeтъ рyку свою2 и3 в0зметъ t дрeва жи1зни и3 снёстъ, и3 жи1въ бyдетъ во вёкъ.

23 И# и3згнA є3го2 гDь бGъ и3з8 раS слaдости дёлати зeмлю, t неsже взsтъ бhсть.

24 И# и3зри1ну ґдaма, и3 всели2 є3го2 прsмw раS слaдости: и3 пристaви херувjма, и3 плaменное nрyжіе њбращaемое, храни1ти пyть дрeва жи1зни.

 

Главa 4

1 Ґдaмъ же познA є4vу женY свою2, и3 зачeнши роди2 кaіна и3 речE: стzжaхъ человёка бGомъ.

2 И# приложи2 роди1ти брaта є3гw2, ѓвелz. И# бhсть ѓвель пaстырь nвeцъ, кaінъ же бЁ дёлаzй зeмлю.

3 И# бhсть по днeхъ, принесE кaінъ t плодHвъ земли2 жeртву бGу:

4 и3 ѓвель принесE и3 т0й t первор0дныхъ nвeцъ свои1хъ и3 t тyкwвъ и4хъ. И# призрЁ бGъ на ѓвелz и3 на дaры є3гw2:

5 на кaіна же и3 на жє1ртвы є3гw2 не внsтъ. И# њпечaлисz кaінъ ѕэлw2, и3 и3спадE лицE є3гw2.

6 И# речE гDь бGъ кaіну: вскyю приск0рбенъ бhлъ є3си2; и3 вскyю и3спадE лицE твоE;

7 Е#дA ѓще прaвw принeслъ є3си2, прaвw же не раздэли1лъ є3си2, не согрэши1лъ ли є3си2; ўм0лкни: къ тебЁ њбращeніе є3гw2, и3 ты2 тёмъ њбладaеши.

8 И# речE кaінъ ко ѓвелю брaту своемY: п0йдемъ на п0ле. И# бhсть внегдA бhти и5мъ на п0ли, востA кaінъ на ѓвелz брaта своего2 и3 ўби2 є3го2.

9 И# речE гDь бGъ ко кaіну: гдЁ є4сть ѓвель брaтъ тв0й; И# речE: не вёмъ: є3дA стрaжъ брaту моемY є4смь ѓзъ;

10 И# речE гDь: что2 сотвори1лъ є3си2 сіE; глaсъ кр0ве брaта твоегw2 вопіeтъ ко мнЁ t земли2:

11 и3 нн7э пр0клzтъ ты2 на земли2, ћже развeрзе ўстA сво‰ пріsти кр0вь брaта твоегw2 t руки2 твоеS:

12 є3гдA дёлаеши зeмлю, и3 не приложи1тъ си1лы своеS дaти тебЁ: стенS и3 трzсhйсz бyдеши на земли2.

13 И# речE кaінъ ко гDу бGу: вsщшаz винA моS, є4же њстaвитисz ми2:

14 ѓще и3зг0ниши мS днeсь t лицA земли2, и3 t лицA твоегw2 скрhюсz, и3 бyду стенS и3 трzсhйсz на земли2, и3 бyдетъ, всsкъ њбрэтazй мS ўбіeтъ мS.

15 И# речE є3мY гDь бGъ: не тaкw: всsкъ ўби1вый кaіна седми1жды tмсти1тсz. И# положи2 гDь бGъ знaменіе на кaінэ, є4же не ўби1ти є3гw2 всsкому њбрэтaющему є3го2.

16 И# и3зhде кaінъ t лицA б9іz и3 всели1сz въ зeмлю наjдъ, прsмw є3дeму.

17 И# познA кaінъ женY свою2, и3 зачeнши роди2 є3нHха. И# бЁ зи1ждzй грaдъ, и3 и3меновA грaдъ во и4мz сhна своегw2 є3нHхъ.

18 Роди1сz же є3нHху гаідaдъ: и3 гаідaдъ роди2 малелеи1ла: и3 малелеи1лъ роди2 маfусaла: маfусaлъ же роди2 ламeха.

19 И# взS себЁ ламeхъ двЁ жєны2: и4мz є3ди1нэй ґдA и3 и4мz вторёй селлA.

20 И# роди2 ґдA їwви1ла: сeй бsше nтeцъ живyщихъ въ селeніихъ скотопитaтелей.

21 И# и4мz брaту є3гw2 їувaлъ: сeй бsше показaвый пэвни1цу и3 гyсли.

22 Селлa же и3 тaz роди2 f0вела: сeй бsше млатобjецъ, ковaчь мёди и3 желёза: сестрa же f0велова ноемA.

23 Речe же ламeхъ свои6мъ женaмъ: ґдA и3 селлA, ўслhшите глaсъ м0й, жєны2 ламeхwвы, внуши1те мо‰ словесA: ћкw мyжа ўби1хъ въ ћзву мнЁ и3 ю4ношу въ стрyпъ мнЁ:

24 ћкw седми1цею tмсти1сz t кaіна, t ламeха же сeдмьдесzтъ седми1цею.

25 Познa же ґдaмъ є4vу женY свою2: и3 зачeнши роди2 сhна, и3 и3меновA и4мz є3мY си1fъ, глаг0лющи: воскRси1 бо ми2 бGъ сёмz друг0е, вмёстw ѓвелz, є3г0же ўби2 кaінъ.

26 И# си1fу бhсть сhнъ: и3меновa же и4мz є3мY є3нHсъ: сeй ўповA призывaти и4мz гDа бGа.

 

Главa 5

1 СіS кни1га бытіS человёча, въ џньже дeнь сотвори2 бGъ ґдaма, по w4бразу б9ію сотвори2 є3го2,

2 мyжа и3 женY сотвори2 и5хъ и3 блгcви2 и5хъ: и3 наречE и4мz є3мY ґдaмъ, въ џньже дeнь сотвори2 и5хъ.

3 Поживe же ґдaмъ лётъ двёстэ три1десzть и3 роди2 сhна по ви1ду своемY и3 по w4бразу своемY, и3 наречE и4мz є3мY си1fъ.

4 Бhша же днjе ґдaмwвы, ±же поживE, по є4же роди1ти є3мY си1fа, лётъ сeдмь сHтъ, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.

5 И# бhша вси2 днjе ґдaмwвы, ±же поживE, лётъ дeвzть сHтъ и3 три1десzть: и3 ќмре.

6 Поживe же си1fъ лётъ двёстэ пsть и3 роди2 є3нHса.

7 И# поживE си1fъ, по є4же роди1ти є3мY є3нHса, лётъ сeдмь сHтъ и3 сeдмь, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.

8 И# бhша вси2 днjе си1fwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 дванaдесzть: и3 ќмре.

9 И# поживE є3нHсъ лётъ сто2 дeвzтьдесzтъ и3 роди2 каінaна.

10 И# поживE є3нHсъ, по є4же роди1ти є3мY каінaна, лётъ сeдмь сHтъ и3 пzтьнaдесzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.

11 И# бhша вси2 днjе є3нHсwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 пsть: и3 ќмре.

12 И# поживE каінaнъ лётъ сто2 сeдмьдесzтъ и3 роди2 малелеи1ла.

13 И# поживE каінaнъ, по є4же роди1ти є3мY малелеи1ла, лётъ сeдмь сHтъ и3 четhредесzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.

14 И# бhша вси2 днjе каінaнwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 дeсzть: и3 ќмре.

15 И# поживE малелеи1лъ лётъ сто2 шестьдесsтъ пsть и3 роди2 їaреда.

16 И# поживE малелеи1лъ, по є4же роди1ти є3мY їaреда, лётъ сeдмь сHтъ и3 три1десzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.

17 И# бhша вси2 днjе малелеи1лwвы лётъ џсмь сHтъ и3 дeвzтьдесzтъ пsть: и3 ќмре.

18 И# поживE їaредъ лётъ сто2 шестьдесsтъ двA и3 роди2 є3нHха.

19 И# поживE їaредъ, по є4же роди1ти є3мY є3нHха, лётъ џсмь сHтъ, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.

20 И# бhша вси2 днjе їaредwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 шестьдесsтъ двA: и3 ќмре.

21 И# поживE є3нHхъ лётъ сто2 шестьдесsтъ пsть и3 роди2 маfусaла.

22 Ўгоди1 же є3нHхъ бGу, и3 поживE є3нHхъ, по є4же роди1ти є3мY маfусaла, лётъ двёстэ, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.

23 И# бhша вси2 днjе є3нHхwвы лётъ три1ста шестьдесsтъ пsть.

24 И# ўгоди2 є3нHхъ бGу, и3 не њбрэтaшесz, занE преложи2 є3го2 бGъ.

25 И# поживE маfусaлъ лётъ сто2 џсмьдесzтъ сeдмь и3 роди2 ламeха.

26 И# поживE маfусaлъ, по є4же роди1ти є3мY ламeха, лётъ сeдмь сHтъ џсмьдесzтъ двA, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.

27 И# бhша вси2 днjе маfусaлwвы, ±же поживE, лётъ дeвzть сHтъ и3 шестьдесsтъ дeвzть: и3 ќмре.

28 И# поживE ламeхъ лётъ сто2 џсмьдесzтъ џсмь и3 роди2 сhна,

29 и3 наречE и4мz є3мY нHе, глаг0лz: сeй ўпок0итъ нaсъ t дёлъ нaшихъ и3 t печaли рyкъ нaшихъ, и3 t земли2, ю4же проклS гDь бGъ.

30 И# поживE ламeхъ, по є4же роди1ти є3мY нHа, лётъ пsть сHтъ и3 шестьдесsтъ пsть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.

31 И# бhша вси2 днjе ламeхwвы лётъ сeдмь сHтъ и3 пzтьдесsтъ три2: и3 ќмре.

32 И# бЁ нHе лётъ пzти2 сHтъ, и3 роди2 сhны три2, си1ма, хaма, їaфеfа.

 

Главa 6

1 И# бhсть є3гдA начaша человёцы мн0зи бывaти на земли2, и3 дщє1ри роди1шасz и5мъ:

2 ви1дэвше же сhнове б9іи дщє1ри человBчи, ћкw добры6 сyть, поsша себЁ жєны2 t всёхъ, ±же и3збрaша.

3 И# речE гDь бGъ: не и4мать д¦ъ м0й пребывaти въ человёцэхъ си1хъ во вёкъ, занE сyть пл0ть: бyдутъ же днjе и4хъ лётъ сто2 двaдесzть.

4 И#споли1ни же бsху на земли2 во дни6 w4ны: и3 пот0мъ, є3гдA вхождaху сhнове б9іи къ дщeремъ человёчєскимъ, и3 раждaху себЁ: тjи бsху и3споли1ни, и5же t вёка, человёцы и3мени1тіи.

5 Ви1дэвъ же гDь бGъ, ћкw ўмн0жишасz ѕлHбы человёкwвъ на земли2: и3 всsкъ помышлsетъ въ сeрдцы своeмъ прилёжнw на ѕл†z во вс‰ дни6:

6 и3 помhсли бGъ, ћкw сотвори2 человёка на земли2, и3 размhсли.

7 И# речE бGъ: потреблю2 человёка, є3г0же сотвори1хъ, t лицA земли2, t человёка дaже до скотA, и3 t г†дъ дaже до пти1цъ небeсныхъ: занE размhслихъ, ћкw сотвори1хъ |.

8 НHе же њбрёте блгdть пред8 гDемъ бGомъ.

9 Сі‰ же быті‰ нHєва: нHе человёкъ првdнъ, совершeнъ сhй въ р0дэ своeмъ, бGу ўгоди2 нHе.

10 Роди1 же нHе три2 сhны, си1ма, хaма, їaфеfа.

11 Растлёсz же землS пред8 бGомъ, и3 нап0лнисz землS непрaвды.

12 И# ви1дэ гDь бGъ зeмлю, и3 бЁ растлённа: ћкw растли2 всsка пл0ть пyть св0й на земли2.

13 И# речE гDь бGъ нHю: врeмz всsкагw человёка пріи1де пред8 мS, ћкw и3сп0лнисz землS непрaвды t ни1хъ: и3 сE, ѓзъ погублю2 и5хъ и3 зeмлю.

14 Сотвори2 u5бо себЁ ковчeгъ t дрeвъ (негнію1щихъ) четвероуг0лныхъ: гнёзда сотвори1ши въ ковчeзэ, и3 посмоли1ши є3го2 внутрьyду и3 внэyду смол0ю.

15 И# тaкw сотвори1ши ковчeгъ: трeхъ сHтъ лактeй долготA ковчeга, и3 пzти1десzти лактeй широтA, и3 три1десzти лактeй высотA є3гw2.

16 Собирaz св0домъ сотвори1ши ковчeгъ, и3 въ лaкоть сверши1ши є3го2 свhше: двeрь же ковчeга сотвори1ши t страны2: њбит†лища двокрHвна и3 трекрHвна сотвори1ши въ нeмъ.

17 Ѓзъ же, сE, наведY пот0пъ, в0ду на зeмлю, погуби1ти всsку пл0ть, въ нeйже є4сть дyхъ жи1зни под8 небесeмъ: и3 є3ли6ка сyть на земли2, скончaютсz.

18 И# постaвлю завётъ м0й съ тоб0ю: вни1деши же въ ковчeгъ ты2 и3 сhнове твои2, и3 женA твоS и3 жєны2 сынHвъ твои1хъ съ тоб0ю.

19 И# t всёхъ скотHвъ и3 t всёхъ г†дъ, и3 t всёхъ ѕвэрeй, и3 t всsкіz пл0ти, двA двA t всёхъ введeши въ ковчeгъ, да питaеши съ соб0ю: мyжескій п0лъ и3 жeнскій бyдутъ.

20 T всёхъ пти1цъ пернaтыхъ по р0ду, и3 t всёхъ скотHвъ по р0ду, и3 t всёхъ гадHвъ п0лзающихъ по земли2 по р0ду и4хъ, двA двA t всёхъ вни1дутъ къ тебЁ, питaтисz съ тоб0ю, мyжескій п0лъ и3 жeнскій.

21 Тh же возми2 себЁ t всёхъ брaшенъ, ±же и4мате ћсти, и3 соберeши къ себЁ, и3 бyдутъ тебЁ и3 w4нымъ брaшно.

22 И# сотвори2 нHе вс‰ є3ли6ка заповёда є3мY гDь бGъ, тaкw сотвори2.

 

Главa 7

1 И# речE гDь бGъ къ нHю: вни1ди ты2 и3 вeсь д0мъ тв0й въ ковчeгъ, ћкw тS ви1дэхъ првdна предо мн0ю въ р0дэ сeмъ:

2 t скотHвъ же чи1стыхъ введи2 къ себЁ сeдмь сeдмь, мyжескій п0лъ и3 жeнскій: t скотHвъ же нечи1стыхъ двA двA, мyжескій п0лъ и3 жeнскій:

3 и3 t пти1цъ небeсныхъ чи1стыхъ сeдмь сeдмь, мyжескій п0лъ и3 жeнскій: и3 t всёхъ пти1цъ нечи1стыхъ двЁ двЁ, мyжескій п0лъ и3 жeнскій, препитaти сёмz по всeй земли2:

4 є3щe бо днjй сeдмь, ѓзъ наведY д0ждь на зeмлю четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй: и3 потреблю2 всsкое востaніе, є4же сотвори1хъ, t лицA всеS земли2.

5 И# сотвори2 нHе вс‰, є3ли6ка заповёда є3мY гDь бGъ.

6 НHе же бЁ лётъ шести2 сHтъ, и3 пот0пъ воднhй бhсть на земли2.

7 Вни1де же нHе и3 сhнове є3гw2, и3 женA є3гw2 и3 жєны2 сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ въ ковчeгъ, воды2 рaди пот0па.

8 И# t пти1цъ чи1стыхъ и3 t пти1цъ нечи1стыхъ, и3 t скHтъ чи1стыхъ и3 t скHтъ нечи1стыхъ, (и3 t ѕвэрeй,) и3 t всёхъ гадHвъ пресмыкaющихсz по земли2,

9 двA двA внид0ша къ нHю въ ковчeгъ, мyжескій п0лъ и3 жeнскій, ћкоже заповёда (гDь) бGъ нHю.

10 И# бhсть по седми2 днeхъ, и3 водA пот0пнаz бhсть на земли2.

11 Въ шестьс0тное лёто въ житіи2 нHевэ, вторaгw мцcа, въ двaдесzть седмhй дeнь мцcа, въ дeнь т0й разверз0шасz вси2 и3ст0чницы бeздны, и3 хл‰би небє1сныz tверз0шасz:

12 и3 бhсть д0ждь на зeмлю четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй.

13 Въ дeнь т0й вни1де нHе, си1мъ, хaмъ, їaфеfъ, сhнове нHєвы, и3 женA нHева, и3 три2 жєны2 сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ въ ковчeгъ.

14 И# вси2 ѕвёріе земнjи по р0ду, и3 вси2 ск0ти по р0ду, и3 всsкій гaдъ дви1жущійсz на земли2 по р0ду, и3 всsкаz пти1ца пернaтаz по р0ду своемY,

15 внид0ша къ нHю въ ковчeгъ двA двA, мyжескій п0лъ и3 жeнскій, t всsкіz пл0ти, въ нeйже є4сть дyхъ жив0тный:

16 и3 вход‰щаz мyжескій п0лъ и3 жeнскій t всsкіz пл0ти, внид0ша къ нHю въ ковчeгъ, ћкоже заповёда гDь бGъ нHю: и3 затвори2 гDь бGъ ковчeгъ tвнЁ є3гw2.

17 И# бhсть пот0пъ четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй на земли2, и3 ўмн0жисz водA и3 взS ковчeгъ, и3 возвhсисz t земли2:

18 и3 возмогaше водA, и3 ўмножaшесz ѕэлw2 на земли2, и3 ношaшесz ковчeгъ верхY воды2.

19 Водa же возмогaше ѕэлw2 ѕэлw2 на земли2: и3 покры2 вс‰ г0ры высHкіz, ±же бsху под8 небесeмъ:

20 пzтьнaдесzть лактeй горЁ возвhсисz водA, и3 покры2 вс‰ г0ры высHкіz.

21 И# ќмре всsкаz пл0ть дви1жущаzсz по земли2 пти1цъ и3 скотHвъ и3 ѕвэрeй, и3 всsкій гaдъ дви1жущійсz на земли2, и3 всsкій человёкъ,

22 и3 вс‰ є3ли6ка и4мутъ дыхaніе жи1зни, и3 всE є4же бЁ на сyши ќмре.

23 И# потреби1сz всsкое востaніе, є4же бsше на лицы2 всеS земли2, t человёка дaже до скотA и3 гадHвъ и3 пти1цъ небeсныхъ, и3 потреби1шасz t земли2: и3 њстA нHе є3ди1нъ, и3 и5же съ ни1мъ въ ковчeзэ.

24 И# возвhсисz водA над8 землeю днjй сто2 пzтьдесsтъ.

 

Главa 8

1 И# помzнY бGъ нHа, и3 вс‰ ѕвBри, и3 вс‰ скоты2, и3 вс‰ пти6цы, и3 вс‰ гaды пресмыкaющыzсz, є3ли6ка бёху съ ни1мъ въ ковчeзэ: и3 наведE бGъ дyхъ на зeмлю, и3 престA водA.

2 И# заключи1шасz и3ст0чницы бeздны и3 хл‰би небє1сныz: и3 ўдержaсz д0ждь t небесE.

3 И# вспsть п0йде водA и3дyщаz t земли2: и3 ўмалsшесz водA по стЁ пzти1десzтихъ днeхъ.

4 И# сёде ковчeгъ въ мцcъ седмhй, въ двaдесzть седмhй дeнь мцcа, на горaхъ ґрарaтскихъ.

5 Водa же ўходsщи ўмалsшесz дaже до десsтагw мцcа: и3 въ десsтый мцcъ, въ пeрвый дeнь мцcа kви1шасz верси2 г0ръ.

6 И# бhсть по четhредесzтихъ днeхъ tвeрзе нHе nк0нце ковчeга, є4же сотвори2,

7 и3 послA врaна (*ви1дэти, ѓще ўступи1ла водA t лицA земли2): и3 и3зшeдъ не возврати1сz, д0ндеже и3зсsче водA t земли2.

8 И# послA голуби1цу по нeмъ ви1дэти, ѓще ўступи1ла водA t лицA земли2:

9 и3 не њбрётши голуби1ца пок0z ногaма свои1ма, возврати1сz къ немY въ ковчeгъ, ћкw водA бsше по всемY лицY всеS земли2: и3 простeръ рyку свою2, пріsтъ ю5 и3 внесE ю5 къ себЁ въ ковчeгъ.

10 И# премeдливъ є3щE сeдмь днjй, пaки послA голуби1цу и3з8 ковчeга.

11 И# возврати1сz къ немY голуби1ца къ вeчеру, и3 и3мёzше сучeцъ мaсличенъ съ ли1ствіемъ во ўстёхъ свои1хъ: и3 познA нHе, ћкw ўступи2 водA t лицA земли2.

12 И# премeдливъ є3щE сeдмь днjй други1хъ, пaки послA голуби1цу, и3 не приложи2 возврати1тисz къ немY пот0мъ.

13 И# бhсть въ пeрвое и3 шестьс0тное лёто житіS нHева, въ пeрвый дeнь пeрвагw мцcа, и3зсsче водA t лицA земли2: и3 tкры2 нHе покр0въ ковчeга, є3г0же сотвори2, и3 ви1дэ, ћкw и3зсsче водA t лицA земли2.

14 Въ мцcъ же вторhй, въ двaдесzть седмhй дeнь мцcа и4зсше землS.

15 И# речE гDь бGъ нHеви, гlz:

16 и3зhди и3з8 ковчeга ты2 и3 женA твоS, и3 сhнове твои2 и3 жєны2 сынHвъ твои1хъ съ тоб0ю:

17 и3 вс‰ ѕвBри, є3ли1цы сyть съ тоб0ю, и3 всsку пл0ть t пти1цъ дaже до скотHвъ, и3 всsкъ гaдъ дви1жущійсz по земли2 и3зведи2 съ соб0ю: и3 расти1тесz и3 мн0житесz на земли2.

18 И# и3зhде нHе и3 женA є3гw2, и3 сhнове є3гw2 и3 жєны2 сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ,

19 и3 вси2 ѕвёріе, и3 вси2 ск0ти, и3 вс‰ пти6цы и3 вси2 гaди дви1жущіисz по р0ду своемY на земли2 и3зыд0ша и3з8 ковчeга.

20 И# создA нHе жeртвенникъ гDеви: и3 взS t всёхъ скотHвъ чи1стыхъ и3 t всёхъ пти1цъ чи1стыхъ и3 вознесE во всесожжeніе на жeртвенникъ.

21 И# њбонS гDь воню2 благоухaніz. И# речE гDь бGъ размhсливъ: не приложY ктомY проклsти зeмлю за дэлA человёчєскаz, занE прилежи1тъ помышлeніе человёку прилёжнw на ѕл†z t ю4ности є3гw2: не приложY u5бо ктомY порази1ти всsкую пл0ть живyщую, ћкоже сотвори1хъ:

22 во вс‰ дни6 земли2 сёzтва и3 жaтва, зимA и3 зн0й, лёто и3 веснA, дeнь и3 н0щь не престaнутъ.

 

Главa 9

1 И# блгcви2 бGъ нHа и3 сhны є3гw2 и3 речE и5мъ: расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лните зeмлю и3 њбладaйте є4ю:

2 и3 стрaхъ и3 трeпетъ вaшъ бyдетъ на всёхъ ѕвэрeхъ земнhхъ (и3 на всёхъ скотёхъ земнhхъ), на всёхъ пти1цахъ небeсныхъ и3 на всёхъ дви1жущихсz по земли2 и3 на всёхъ рhбахъ морски1хъ: въ рyцэ вaшы вдaхъ (|).

3 И# всsкое дви1жущеесz, є4же є4сть жи1во, вaмъ бyдетъ въ снёдь: ћкw ѕeліе травн0е дaхъ вaмъ всE.

4 Т0чію мsса въ кр0ви души2 да не снёсте.

5 Кр0ви бо вaшей, дyшъ вaшихъ, t руки2 всsкагw ѕвёрz и3зыщY (є3S): и3 t руки2 человёка брaта и3зыщY є3S.

6 Проливazй кр0вь человёчу, въ є3S мёстw є3гw2 проліeтсz: ћкw во w4бразъ б9ій сотвори1хъ человёка.

7 Вh же расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лните зeмлю, и3 мн0житесz на нeй.

8 И# речE бGъ нHеви и3 сынHмъ є3гw2 съ ни1мъ, гlz:

9 сE, ѓзъ поставлsю завётъ м0й вaмъ и3 сёмени вaшему по вaсъ,

10 и3 всsкой души2 живyщей съ вaми t пти1цъ и3 t скHтъ и3 всBмъ ѕвэрє1мъ зємнhмъ, є3ли6ка съ вaми (сyть) t всёхъ и3зшeдшихъ и3з8 ковчeга:

11 и3 постaвлю завётъ м0й съ вaми: и3 не ќмретъ всsка пл0ть ктомY t воды2 пот0пныz, и3 ктомY не бyдетъ пот0пъ воднhй, є4же и3стли1ти всю2 зeмлю.

12 И# речE гDь бGъ нHеви: сіE знaменіе завёта, є4же ѓзъ даю2 междY мн0ю и3 вaми, и3 междY всsкою душeю жив0ю, ћже є4сть съ вaми, въ р0ды вBчныz:

13 дугY мою2 полагaю во w4блацэ, и3 бyдетъ въ знaменіе завёта (вёчнагw) междY мн0ю и3 землeю.

14 И# бyдетъ є3гдA наведY w4блаки на зeмлю, kви1тсz дугA моS во w4блацэ:

15 и3 помzнY завётъ м0й, и4же є4сть междY мн0ю и3 вaми, и3 междY всsкою душeю живyщею во всsкой пл0ти, и3 не бyдетъ ктомY водA въ пот0пъ, ћкw потреби1ти всsку пл0ть.

16 И# бyдетъ дугA моS во w4блацэ: и3 ўзрю2 ю5, є4же помzнyти завётъ вёчный междY мн0ю и3 землeю, и3 междY всsкою душeю живyщею во всsкой пл0ти, ћже є4сть на земли2.

17 И# речE бGъ нHеви: сіE знaменіе завёта, є3г0же положи1хъ междY мн0ю и3 междY всsкою пл0тію, ћже є4сть на земли2.

18 Бhша же сhнове нHєвы и3зшeдшіи и3з8 ковчeга, си1мъ, хaмъ, їaфеfъ: хaмъ же бsше nтeцъ ханаaнь.

19 ТріE сjи сyть сhнове нHєвы: t си1хъ разсёzшасz по всeй земли2.

20 И# начaтъ нHе человёкъ дёлатель (бhти) земли2, и3 насади2 віногрaдъ:

21 и3 и3спи2 t вінA, и3 ўпи1сz, и3 њбнажи1сz въ домY своeмъ.

22 И# ви1дэ хaмъ nтeцъ ханаaнь наготY nтцA своегw2, и3 и3зшeдъ в0нъ повёда nбёма брaтома свои1ма.

23 И# взeмше си1мъ и3 їaфеfъ ри1зу, возложи1ша (ю5) на џбэ р†мэ свои2, и3 и3д0ша вспsть зрsще, и3 покрhша наготY nтцA своегw2: и3 лицE и4хъ вспsть зрS, и3 наготы2 nтцA своегw2 не ви1дэша.

24 И#стрезви1сz же нHе t вінA, и3 разумЁ є3ли6ка сотвори2 є3мY сhнъ є3гw2 ю3нёйшій,

25 и3 речE: пр0клzтъ (бyди) ханаaнъ џтрокъ: рaбъ бyдетъ брaтіzмъ свои6мъ.

26 И# речE: блгcвeнъ гDь бGъ си1мовъ: и3 бyдетъ ханаaнъ џтрокъ рaбъ є3мY:

27 да распространи1тъ бGъ їaфеfа, и3 да всели1тсz въ селeніихъ си1мовыхъ, и3 да бyдетъ ханаaнъ рaбъ є3мY.

28 Поживe же нHе по пот0пэ лётъ три1ста пzтьдесsтъ.

29 И# бhша вси2 днjе нHєвы лётъ дeвzть сHтъ пzтьдесsтъ: и3 ќмре.

 

Главa 10

1 Сі‰ же (сyть) быті‰ сынHвъ нHевыхъ, си1ма, хaма, їaфеfа. И# роди1шасz и5мъ сhнове по пот0пэ.

2 Сhнове їaфеfwвы: гамeръ и3 магHгъ, и3 мадaй и3 їwvaнъ, и3 є3лісA и3 fовeлъ, и3 мос0хъ и3 fjрасъ.

3 Сhнове же гамeрwвы: ґсханaсъ и3 ріфafъ и3 fоргамA.

4 Сhнове же їwv†ни: є3лісA и3 fарсjсъ, китjйстіи и3 родjйстіи.

5 T си1хъ раздэли1шасz џстрови kзhкwвъ (всёхъ) въ земли2 и4хъ: кjйждо по kзhку въ племенёхъ свои1хъ и3 въ нар0дэхъ свои1хъ.

6 Сhнове же хaмwвы: хyсъ и3 месраjнъ, фyдъ и3 ханаaнъ.

7 Сhнове хyсwвы: савA и3 є3vілA, и3 саваfA и3 регмA, и3 саваfакA. Сhнове же регмaнwвы: савA и3 дадaнъ.

8 Хyсъ же роди2 неврHда: сeй начaтъ бhти и3споли1нъ на земли2:

9 сeй бЁ и3споли1нъ ловeцъ пред8 гDемъ бGомъ: сегw2 рaди рекyтъ: ћкw неврHдъ и3споли1нъ ловeцъ пред8 гDемъ.

10 И# бhсть начaло цaрства є3гw2 вавmлHнъ и3 nрeхъ, и3 ґрхaдъ и3 халaнни на земли2 сеннаaръ.

11 T земли2 тоS и3зhде ґссyръ: и3 создA нінеvjю, и3 роwвHfъ грaдъ, и3 халaхъ.

12 И# дасeмъ междY нінеvjею и3 междY халaхомъ: сeй є4сть грaдъ вели1кій.

13 Месраjнъ же роди2 лудіи1ма и3 нефfалjма, и3 є3неметіи1ма и3 лавіи1ма,

14 и3 патросwніи1ма и3 хасмwніи1ма, tню1дуже и3зhде фmлістіи1мъ, и3 гафfоріи1ма.

15 Ханаaнъ же роди2 сідHна пeрвенца (своего2) и3 хеттeа,

16 и3 їевусeа и3 ґморрeа, и3 гергесeа

17 и3 є3veа, и3 ґрукeа и3 ґсеннeа,

18 и3 ґрaдіа и3 самарeа, и3 ґмаfjю. И# посeмъ разсёzшасz племенA хананє1йскаz:

19 и3 бhша предёлы хананeйстіи t сідHна дaже пріити2 до герaра и3 гaзы, и3дyще дaже до сод0ма и3 гом0рры, до ґдамы2 и3 севwjма, дaже до дaса.

20 Сjи сhнове хaмwвы въ племенёхъ свои1хъ, по kзhкwмъ свои6мъ, въ странaхъ свои1хъ и3 въ нар0дэхъ свои1хъ.

21 И# си1му роди1сz и3 томY, nтцY всёхъ сынHвъ є3вeровыхъ, брaту їaфеfа старёйшагw [въ грeческомъ перев0дэ їaфеfъ покaзанъ брaтъ си1му старёйшій.].

22 Сhнове си1мwвы: є3лaмъ и3 ґссyръ, и3 ґрфаxaдъ и3 лyдъ, и3 ґрaмъ и3 каінaнъ.

23 И# сhнове ґр†мли: w4съ и3 ќлъ, и3 гатeръ и3 мос0хъ.

24 И# ґрфаxaдъ роди2 каінaна, каінaнъ же роди2 салY, салa же роди2 є3вeра.

25 И# роди1стасz є3вeру двA сы6на: и4мz є3ди1ному фалeкъ: во дни6 бо є3гw2 раздэли1сz землS: и3 и4мz брaту є3гw2 їектaнъ.

26 Їектaнъ же роди2 є3лмwдaда и3 салeфа, и3 сармHfа и3 їарaха,

27 и3 nд0рра и3 є3ви1ла и3 деклA,

28 и3 є3vaла и3 ґвімаи1ла и3 совeва,

29 и3 ўфjра и3 є3vjла и3 їwвaва: вси2 сjи сhнове їектaнwвы.

30 И# бhсть селeніе и4хъ t мaси дaже пріити2 до сафи1ра, горы2 вост0чныz.

31 Сjи сhнове си1мwвы, въ племенёхъ свои1хъ, по kзhкwмъ и4хъ, въ странaхъ и4хъ и3 въ нар0дэхъ и4хъ.

32 Сі‰ племенA сынHвъ нHевыхъ по родHмъ и4хъ, по kзhкwмъ и4хъ: t си1хъ разсёzшасz џстрови kзhкwвъ на земли2 по пот0пэ.

 

Главa 11

1 И# бЁ всS землS ўстнЁ є3ди6нэ, и3 глaсъ є3ди1нъ всBмъ.

2 И# бhсть внегдA поити2 и5мъ t востHкъ, њбрэт0ша п0ле въ земли2 сеннаaрстэй и3 всели1шасz тaмw.

3 И# речE человёкъ бли1жнему своемY: пріиди1те, сотвори1мъ пл‡нfы и3 и3спечeмъ и5хъ nгнeмъ. И# бhсть и5мъ плjнfа въ кaмень, и3 брeніе вмёстw мёла.

4 И# рек0ша: пріиди1те, сози1ждемъ себЁ грaдъ и3 ст0лпъ, є3гHже вeрхъ бyдетъ дaже до небесE: и3 сотвори1мъ себЁ и4мz, прeжде нeже разсёzтисz нaмъ по лицY всеS земли2.

5 И# сни1де гDь ви1дэти грaдъ и3 ст0лпъ, є3г0же созидaша сhнове человёчестіи.

6 И# речE гDь: сE, р0дъ є3ди1нъ, и3 ўстнЁ є3ди6нэ всёхъ, и3 сіE начaша твори1ти: и3 нн7э не њскудёютъ t ни1хъ вс‰, є3ли6ка ѓще восхотsтъ твори1ти.

7 Пріиди1те, и3 сошeдше смэси1мъ тaмw љзhкъ и4хъ, да не ўслhшатъ кjйждо глaса бли1жнzгw (своегw2).

8 И# разсёz и5хъ tтyду гDь по лицY всеS земли2: и3 престaша зи1ждуще грaдъ и3 ст0лпъ.

9 Сегw2 рaди наречeсz и4мz є3гw2 смэшeніе, ћкw тaмw смэси2 гDь ўстнA всеS земли2, и3 tтyду разсёz и5хъ гDь по лицY всеS земли2.

10 И# сі‰ быті‰ си1мwва: и3 бsше си1мъ сhнъ стA лётъ, є3гдA роди2 ґрфаxaда, во втор0е лёто по пот0пэ:

11 и3 поживE си1мъ, повнегдA роди1ти є3мY ґрфаxaда, лётъ пsть сHтъ и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре.

12 И# поживE ґрфаxaдъ лётъ сто2 три1десzть пsть и3 роди2 каінaна:

13 и3 поживE ґрфаxaдъ, повнегдA роди1ти є3мY каінaна, лётъ три1ста три1десzть и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. И# поживE каінaнъ лётъ сто2 три1десzть и3 роди2 салY: и3 поживE каінaнъ, повнегдA роди1ти є3мY салY, лётъ три1ста три1десzть и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре.

14 И# поживE салA лётъ сто2 три1десzть и3 роди2 є3вeра:

15 и3 поживE салA, повнегдA роди1ти є3мY є3вeра, лётъ три1ста три1десzть и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре.

16 И# поживE є3вeръ лётъ сто2 три1десzть четhри и3 роди2 фалeка:

17 и3 поживE є3вeръ, повнегдA роди1ти є3мY фалeка, лётъ три1ста сeдмьдесzтъ и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре.

18 И# поживE фалeкъ лётъ сто2 три1десzть и3 роди2 рагaва:

19 и3 поживE фалeкъ, повнегдA роди1ти є3мY рагaва, лётъ двёстэ дeвzть и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре.

20 И# поживE рагaвъ лётъ сто2 три1десzть двA и3 роди2 серyха:

21 и3 поживE рагaвъ, повнегдA роди1ти є3мY серyха, лётъ двёстэ сeдмь и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре.

22 И# поживE серyхъ лётъ сто2 три1десzть и3 роди2 нахHра:

23 и3 поживE серyхъ, повнегдA роди1ти є3мY нахHра, лётъ двёстэ и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре.

24 И# поживE нахHръ лётъ сeдмьдесzтъ дeвzть и3 роди2 faрру:

25 и3 поживE нахHръ, повнегдA роди1ти є3мY faрру, лётъ сто2 двaдесzть дeвzть и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре.

26 И# поживE faрра лётъ сeдмьдесzтъ и3 роди2 ґврaма и3 нахHра и3 ґррaна.

27 Сі‰ же быті‰ faрры: faрра роди2 ґврaма и3 нахHра и3 ґррaна. Ґррaнъ же роди2 лHта:

28 и3 ќмре ґррaнъ пред8 faррою nтцeмъ свои1мъ въ земли2, въ нeйже роди1сz, въ странЁ халдeйстэй.

29 И# поsста ґврaмъ и3 нахHръ себЁ жєны2: и3 и4мz женЁ ґврaмли сaра, и3 и4мz женЁ нахHровэ мeльха, дщи2 ґррaнz: сeй є4сть nтeцъ мeльхинъ и3 nтeцъ є4схинъ.

30 Бsше же сaра непл0ды и3 не раждaше дэтeй.

31 И# поsтъ faрра ґврaма сhна своего2 и3 лHта сhна ґррaнz, сhна сhна своегw2, и3 сaру снохY свою2, женY ґврaма сhна своегw2: и3 и3зведE | и3з8 земли2 халдeйскіz и3ти2 на зeмлю ханаaнску: и3 пріид0ша дaже до харрaна и3 всели1шасz тaмw.

32 Бhша же вси2 днjе f†ррины въ земли2 харрaни лётъ двёстэ пsть: и3 ќмре faрра въ харрaнэ.

 

Главa 12

1 И# речE гDь ґврaму: и3зhди t земли2 твоеS, и3 t р0да твоегw2, и3 t д0му nтцA твоегw2, и3 и3ди2 въ зeмлю, ю4же ти2 покажY:

2 и3 сотворю1 тz въ kзhкъ вeлій, и3 блгcвлю1 тz, и3 возвели1чу и4мz твоE, и3 бyдеши блгcвeнъ:

3 и3 блгcвлю2 благословsщыz тS, и3 кленyщыz тS прокленY: и3 блгcвsтсz њ тебЁ вс‰ племенA зємнaz.

4 И# и4де ґврaмъ, ћкоже гlа є3мY гDь, и3 и3дsше съ ни1мъ лHтъ: ґврaмъ же бЁ лётъ седми1десzти пzти2, є3гдA и3зhде t (земли2) харрaнъ.

5 И# поsтъ ґврaмъ сaру женY свою2, и3 лHта сhна брaта своегw2, и3 вс‰ и3мBніz сво‰, є3ли6ка стzжaша, и3 всsкую дyшу, ю4же стzжaша въ харрaнэ: и3 и3зыд0ша поити2 въ зeмлю ханаaню.

6 И# пр0йде ґврaмъ зeмлю въ долготY є3S дaже до мёста сmхeмъ, до дyба выс0кагw: хананeє же тогдA живsху на земли2 (т0й).

7 И# kви1сz гDь ґврaму и3 речE є3мY: сёмени твоемY дaмъ зeмлю сію2. И# создA тaмw ґврaмъ жeртвенникъ гDу ћвльшемусz є3мY.

8 И# tступи2 tтyду въ г0ру на вост0къ (лицeмъ) прsмw веfи1лю, и3 постaви тaмw кyщу свою2 въ веfи1ли при м0ри, и3 ґггE къ вост0кwмъ: и3 создA тaмw жeртвенникъ гDу, и3 призвA во и4мz гDа (ћвльшасz є3мY).

9 И# воздви1жесz ґврaмъ, и3 шeдъ њполчи1сz въ пустhни.

10 И# бhсть глaдъ на земли2: и3 сни1де ґврaмъ во є3гЂпетъ всели1тисz тaмw, ћкw њдолЁ глaдъ на земли2.

11 Бhсть же є3гдA прибли1жисz ґврaмъ вни1ти во є3гЂпетъ, речE ґврaмъ сaрэ женЁ своeй: вёмъ ѓзъ, ћкw женA доброли1чна є3си2:

12 бyдетъ u5бо є3гдA ўви1дzтъ тS є3гЂптzне, рекyтъ, ћкw женA є3гw2 є4сть сіS: и3 ўбію1тъ мS, тебe же снабдsтъ:

13 рцы2 u5бо, ћкw сестрA є3мY є4смь, да добро2 мнЁ бyдетъ тебє2 рaди, и3 бyдетъ живA душA моS тебє2 рaди.

14 Бhсть же є3гдA вни1де ґврaмъ во є3гЂпетъ, ви1дэвше є3гЂптzне женY є3гw2, ћкw добрA бsше ѕэлw2,

15 и3 ви1дэша ю5 кн‰зи фараw6ни и3 похвали1ша ю5 пред8 фараHномъ, и3 введ0ша ю5 въ д0мъ фараHновъ.

16 И# ґврaму д0брэ бsше є3S рaди: и3 бhша є3мY џвцы и3 телцы2 и3 nслы2, и3 рабы6 и3 рабы6ни, и3 мски2 и3 велблю1ды.

17 И# мyчи гDь кaзньми вели1кими и3 лю1тыми фараHна и3 д0мъ є3гw2 сaры рaди жены2 ґврaмли.

18 Призвaвъ же фараHнъ ґврaма, речE є3мY: что2 сіE сотвори1лъ є3си2 мнЁ, ћкw не повёдалъ ми2 є3си2, ћкw женA твоS є4сть;

19 Вскyю рeклъ є3си2, ћкw сестрa ми є4сть; И# поsхъ ю5 себЁ въ женY. И# нн7э сE, женA твоS пред8 тоб0ю: поeмь ю5 tиди2.

20 И# заповёда фараHнъ мужє1мъ њ ґврaмэ, проводи1ти є3го2 и3 женY є3гw2, и3 вс‰, є3ли6ка бhша є3гw2, и3 лHта съ ни1мъ.

 

Главa 13

1 И#зhде же ґврaмъ t є3гЂпта сaмъ и3 женA є3гw2, и3 вс‰, є3ли6ка є3гw2, и3 лHтъ съ ни1мъ въ пустhню.

2 Ґврaмъ же бsше богaтъ ѕэлw2 скоты6 и3 сребр0мъ и3 злaтомъ.

3 И# и4де tню1дуже пріи1де, въ пустhню до веfи1лz, до мёста, и3дёже бЁ є3мY кyща пeрвэе, междY веfи1лемъ и3 междY ґггE,

4 на мёсто жeртвенника, и3дёже сотвори2 є3го2 пeрвэе: и3 призвA тaмw ґврaмъ и4мz гDне.

5 И# лHту ходsщу со ґврaмомъ бsху џвцы, и3 волы2, и3 кyщы.

6 И# не вмэщaше и5хъ землS жи1ти вкyпэ, ћкw и3мBніz и4хъ бsху мнHга: и3 не можaху жи1ти вкyпэ.

7 И# бhсть рaспрz междY пастухи6 скотA ґврaмлz и3 междY пастухи6 скотA лHтова: хананeє же и3 ферезeє тогдA живsху на земли2 (т0й).

8 Речe же ґврaмъ лHту: да не бyдетъ рaспрz междY мн0ю и3 тоб0ю, и3 междY пастухи6 твои1ми и3 междY пастухи6 мои1ми, ћкw человёцы брaтіz мы2 є3смы2:

9 не сe ли всS землS пред8 тоб0ю є4сть; Tлучи1сz ты2 t менє2: ѓще ты2 на лёво, ѓзъ на дeсно: ѓще же ты2 на дeсно, ѓзъ на лёво.

10 И# возвeдъ лHтъ џчи свои2, ви1дэ всю2 њкрeстную странY їoрдaнскую, ћкw всS напаsема бsше вод0ю, прeжде нeже низврати1ти бGу сод0мъ и3 гом0рръ, ћкw рaй б9ій, и3 ћкw землS є3гЂпетска, дaже пріити2 до зог0ра:

11 и3 и3збрA себЁ лHтъ всю2 њкрeстную странY їoрдaнскую, и3 tи1де лHтъ t вост0ка: и3 разлучи1стасz кjйждо t брaта своегw2.

12 Ґврaмъ же всели1сz въ земли2 ханаaнстэй, лHтъ же всели1сz во грaдэ њкрeстныхъ стрaнъ и3 всели1сz въ сод0мэ.

13 Человёцы же сyщіи въ сод0мэ ѕли2 и3 грёшни пред8 бGомъ ѕэлw2.

14 БGъ же речE ґврaму, повнегдA разлучи1тисz лHту t негw2: воззри2 nчи1ма твои1ма и3 ви1ждь t мёста, и3дёже ты2 нн7э є3си2, къ сёверу, и3 лjвэ [ю4гу], и3 къ вост0ку, и3 м0рю:

15 ћкw всю2 зeмлю, ю4же ты2 ви1диши, тебЁ дaмъ ю5 и3 сёмени твоемY во вёки,

16 и3 сотворю2 сёмz твоE, ћкw пес0къ земнhй: ѓще кто2 м0жетъ и3счести2 пес0къ земнhй, то2 и3 сёмz твоE и3зочтeтъ:

17 востaвъ проиди2 зeмлю въ долготY є3S и3 въ широтY: ћкw тебЁ дaмъ ю5 и3 сёмени твоемY во вёкъ.

18 И# tсели1всz ґврaмъ, пришeдъ всели1сz ў дyба мамврjйскагw, и4же бsше въ хеврHнэ: и3 создA тY жeртвенникъ гDу.

 

Главa 14

1 Бhсть же въ цaрство ґмарфaла царS сеннаaрска, и3 ґріHхъ цaрь є3лласaрскъ, и3 ходоллогом0ръ цaрь є3лaмскъ, и3 fаргaлъ цaрь kзhческій

2 сотвори1ша рaть съ вaллою царeмъ сод0мскимъ и3 съ варс0ю царeмъ гом0ррскимъ, и3 съ сеннаaромъ царeмъ ґдамы2 и3 съ сmмов0ромъ царeмъ севоjмскимъ, и3 съ царeмъ валaки: сіS є4сть сигHръ.

3 Вси2 сjи совэщaшасz на ю3д0ль слaную: сіE є4сть м0ре слaное.

4 Дванaдесzть лётъ тjи раб0таша ходоллогом0ру: трeтіzгw же нaдесzть лёта tступи1ша.

5 И# въ четвeртое нaдесzть лёто, пріи1де ходоллогом0ръ, и3 цари6 и5же съ ни1мъ, и3 и3зсэк0ша и3споли1нwвъ сyщихъ во ґстарHfэ и3 въ карнаjнэ, и3 kзhки крBпки вкyпэ съ ни1ми, и3 nмewвъ, и5же въ саvи2 грaдэ,

6 и3 хоррewвъ, и5же въ горaхъ сиjрскихъ, дaже до теревjнfа фарaнz, и4же є4сть въ пустhни.

7 И# возврати1вшесz пріид0ша ко и3ст0чнику сyдному, и4же є4сть кaдисъ: и3 ссэк0ша вс‰ кн‰зи ґмали1кwвы, и3 ґморрewвъ живyщихъ во ґсасанfамaрэ.

8 И#зhде же цaрь сод0мскій и3 цaрь гом0ррскій, и3 цaрь ґдамaнскій и3 цaрь севоjмскій, и3 цaрь валaки, сіS є4сть сигHръ: и3 њполчи1шасz проти1ву и4хъ на брaнь во ю3д0ли слaной,

9 на ходоллогом0ра царS є3лaмска и3 fаргaла царS kзhческа, и3 ґмарфaла царS сеннаaрска и3 ґріHха царS є3лласaрска: четhри цари2 на пsть.

10 Ю#д0ль же слaнаz и3мsше кл†дzзи смолzны6z. И# побэжE цaрь сод0мскій и3 цaрь гом0ррскій, и3 пад0ша тaмw: њстaвшіисz же бэжaша въ гHрнzz (и3 њдержaша |).

11 Взsша же вс‰ кHнныz содHмскіz и3 гомHррскіz и3 вс‰ бр†шна и4хъ, и3 tид0ша.

12 Взsша же и3 лHта сhна брaта ґврaмова и3 и3мёніе є3гw2, и3 tид0ша: бё бо въ сод0мэхъ живhй.

13 Пришeдъ же є3ди1нъ t ўцэлёвшихъ, возвэсти2 ґврaму пришeлцу, и4же живsше ў дyба мамврjйскагw, ґморрeа брaта є3схHлz и3 брaта ґvнaнz, и5же бёша сою6зницы ґврaмwвы.

14 Слhшавъ же ґврaмъ, ћкw плэнeнъ бhсть лHтъ братaничь є3гw2, сочтE домочaдцы сво‰ три1ста и3 nсмьнaдесzть, и3 погнA в8слёдъ и4хъ дaже до дaна.

15 И# нападE на нS н0щію сaмъ и3 џтроцы є3гw2 (съ ни1мъ): и3 порази2 и5хъ и3 гони2 и5хъ дaже до ховaла, и4же є4сть њшyюю дамaска:

16 и3 возврати2 вс‰ кHнныz содHмскіz, и3 лHта сhна брaта своегw2 возврати2, и3 вс‰ и3мBніz є3гw2, и3 жєны2, и3 лю1ди.

17 И#зhде же цaрь сод0мскій въ срётеніе є3мY, повнегдA возврати1тисz є3мY t сёча ходоллогом0рскагw, и3 царeй сyщихъ съ ни1мъ, въ ю3д0ль саvи1ну: сіe же бsше п0ле царeво:

18 и3 мелхіседeкъ цRь сали1мскій и3знесE хлёбы и3 віно2: бsше же сщ7eнникъ бGа вhшнzгw.

19 И# благослови2 ґврaма, и3 речE: блгcвeнъ ґврaмъ бGомъ вhшнимъ, и4же создA нeбо и3 зeмлю:

20 и3 блгcвeнъ бGъ вhшній, и4же предадE враги2 тво‰ под8 рyки тебЁ. И# дадE є3мY десzти1ну ґврaмъ t всегw2.

21 Речe же цaрь сод0мскій ко ґврaму: дaждь ми2 мyжы, ґ кHни возми2 себЁ.

22 Речe же ґврaмъ къ царю2 сод0мску: воздви1гну рyку мою2 ко гDу бGу вhшнему, и4же сотвори2 нeбо и3 зeмлю:

23 ѓще t ни1ти до ремeнz сап0жнагw возмY t всегw2 твоегw2, да не речeши, ћкw ѓзъ њбогати1хъ ґврaма:

24 кромЁ си1хъ, ±же снэд0ша џтроцы, и3 чaсти мужeй, и5же ходи1ша со мн0ю, є3схHлъ, ґvнaнъ, мамврjй: сjи да в0змутъ ч†сти (сво‰).

 

Главa 15

1 По глаг0лэхъ же си1хъ, бhсть сл0во гDне ко ґврaму въ видёніи н0щію, гlz: не б0йсz, ґврaме: ѓзъ защищaю тS, мздA твоS мн0га бyдетъ ѕэлw2.

2 Глаг0ла же ґврaмъ: вLко гDи, чт0 ми дaси; ѓзъ же tпущaюсz безчaденъ: сhнъ же масeкъ домочaдицы моеS, сeй дамaскъ є3ліeзеръ.

3 И# речE ґврaмъ: понeже мнЁ не дaлъ є3си2 сёмене, домочaдецъ же м0й наслёдникъ м0й бyдетъ.

4 И# ѓбіе глaсъ гDень бhсть къ немY, гlющій: не бyдетъ сeй наслёдникъ тв0й, но и4же и3зhдетъ и3з8 тебє2, т0й бyдетъ наслёдникъ тебЁ.

5 И#зведe же є3го2 в0нъ и3 речE є3мY: воззри2 на нeбо и3 и3зочти2 ѕвёзды, ѓще возм0жеши и3счести2 |. И# речE: тaкw бyдетъ сёмz твоE.

6 И# вёрова ґврaмъ бGу, и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду.

7 Речe же къ немY: ѓзъ (є4смь) бGъ и3зведhй тS t страны2 халдeйскіz, ћкw дaти тебЁ зeмлю сію2 наслёдствовати.

8 И# речE: вLко гDи, по чесомY ўразумёю, ћкw наслёдити ю5 и4мамъ;

9 Речe же къ немY: возми2 мнЁ ю4ницу трилётну и3 к0зу трилётну и3 nвнA трилётна, и3 г0рлицу и3 г0лубz.

10 Взs же џнъ вс‰ сі‰ и3 раздэли2 | на п0лы, и3 положи2 | противоли6чна є3ди1на ко друг0му: пти1цъ же не раздэли2.

11 Слетёша же пти6цы на тэлесA растє1санаz и4хъ: и3 сёде бли1зу и4хъ ґврaмъ.

12 Заходsщу же с0лнцу, ќжасъ нападE на ґврaма, и3 сE, стрaхъ тeменъ вeлій нападE нaнь.

13 И# речeно бhсть ко ґврaму: вёдый ўвёси, ћкw пресeлно бyдетъ сёмz твоE въ земли2 не своeй, и3 пораб0тzтъ |, и3 њѕл0бzтъ |, и3 смирsтъ | лётъ четhриста:

14 kзhку же, є3мyже пораб0таютъ, суждY ѓзъ: по си1хъ же и3зhдутъ сёмw со и3мёніемъ мн0гимъ:

15 тh же tи1деши ко nтцє1мъ твои6мъ въ ми1рэ, препитaнъ въ стaрости д0брэй:

16 въ четвeртэмъ же р0дэ возвратsтсz сёмw: не бо2 и3сп0лнишасz грэси2 ґморрewвъ до нн7э.

17 Е#гдa же бhсть с0лнце на зaпадэ, плaмень бhсть: и3 сE, пeщь дымsщисz, и3 свэщы2 џгнєнны, ±же проид0ша междY растес†ніи си1ми.

18 Въ дeнь т0й завэщA гDь ґврaму завётъ, гlz: сёмени твоемY дaмъ зeмлю сію2 t рэки2 є3гЂпетскіz дaже до рэки2 вели1кіz є3vфрaта:

19 кенewвъ и3 кенезewвъ и3 кедмwнewвъ,

20 и3 хеттewвъ и3 ферезewвъ и3 рафаjнwвъ,

21 и3 ґморрewвъ и3 хананewвъ, и3 є3вewвъ и3 гергесewвъ и3 їевусewвъ.

 

Главa 16

1 Сaра же женA ґврaмлz не раждaше є3мY: бsше же є4й рабA є3гЂптzнынz, є4йже и4мz ѓгарь.

2 Речe же сaра ко ґврaму: сE, заключи1 мz гDь, є4же не раждaти: вни1ди u5бо къ рабЁ моeй, да ч†да сотворю2 t неS. Послyша же ґврaмъ глaса сaрина.

3 И# пои1мши сaра женA ґврaмлz ѓгарь є3гЂптzныню рабY свою2, по десzти2 лётэхъ вселeніz ґврaмлz въ земли2 ханаaни, дадE ю5 въ женY ґврaму мyжу своемY.

4 И# вни1де ко ѓгари, и3 зачaтъ: и3 ви1дэ, ћкw во чрeвэ и4мать, и3 ўкорeна бhсть госпожA (є3S) пред8 нeю.

5 И# речE сaра ко ґврaму: њби1да ми2 t тебє2: ѓзъ дaхъ рабY мою2 въ нёдро твоE: nнa же ви1дэвши, ћкw во чрeвэ и4мать, ўкорeна бhхъ пред8 нeю: суди2 бGъ междY мн0ю и3 тоб0ю.

6 Речe же ґврaмъ къ сaрэ: сE, рабA твоS въ рукY твоє1ю: твори2 є4й, ћкоже ти2 є4сть ўг0дно. И# њѕл0би ю5 сaра: и3 tбэжE t лицA є3S.

7 И# њбрёте ю5 ѓгGлъ гDень ў и3ст0чника воды2 въ пустhни, ў и3ст0чника на пути2 сyръ.

8 И# речE є4й ѓгGлъ гDень: ѓгарь, рабо2 сaрина, tкyду и4деши и3 кaмw грzдeши; И# речE: t лицA сaры госпожи2 моеS ѓзъ бэгY.

9 Речe же є4й ѓгGлъ гDень: возврати1сz къ госпожЁ своeй и3 покори1сz под8 рукY є3S.

10 И# речE є4й ѓгGлъ гDень: ўмножaz ўмн0жу сёмz твоE, и3 не сочтeтсz t мн0жества.

11 И# речE є4й ѓгGлъ гDень: сE, ты2 во чрeвэ и4маши и3 роди1ши сhна, и3 наречeши и4мz є3мY їсмaилъ: ћкw ўслhша гDь смирeніе твоE:

12 сeй бyдетъ сeлный человёкъ: рyцэ є3гw2 на всёхъ, и3 рyки всёхъ на него2, и3 пред8 лицeмъ всеS брaтіи своеS всели1тсz.

13 И# призвA ѓгарь и4мz гDа гlющагw къ нeй: ты2 бGъ призрёвый на мS: ћкw речE: и4бо предо мн0ю ви1дэхъ ћвльшагосz мнЁ.

14 Сегw2 рaди прозвA клaдzзь т0й: клaдzзь, и3дёже предо мн0ю ви1дэхъ: сE междY кaдисомъ и3 междY варaдомъ.

15 И# роди2 ѓгарь ґврaму сhна, и3 наречE ґврaмъ и4мz сhну своемY, є3г0же роди2 є3мY ѓгарь, їсмaилъ.

16 Ґврaмъ же бЁ лётъ nсми1десzти шести2, є3гдA роди2 ѓгарь ґврaму їсмaила.

 

Главa 17

1 Бhсть же ґврaму лётъ дeвzтьдесzтъ дeвzть: и3 kви1сz гDь ґврaму и3 речE є3мY: ѓзъ є4смь бGъ тв0й, благоугождaй предо мн0ю и3 бyди непор0ченъ:

2 и3 положY завётъ м0й междY мн0ю и3 междY тоб0ю: и3 ўмн0жу тS ѕэлw2.

3 И# падE ґврaмъ на лицы2 своeмъ, и3 речE є3мY бGъ, гlz:

4 и3 ѓзъ сE, завётъ м0й съ тоб0ю, и3 бyдеши nтeцъ мн0жества kзhкwвъ:

5 и3 не наречeтсz ктомY и4мz твоE ґврaмъ, но бyдетъ и4мz твоE ґвраaмъ: ћкw nтцA мн0гихъ kзhкwвъ положи1хъ тS:

6 и3 возращy тz ѕэлw2 ѕэлw2, и3 положy тz въ нар0ды, и3 цaріе и3з8 тебє2 и3зhдутъ:

7 и3 постaвлю завётъ м0й междY мн0ю и3 междY тоб0ю, и3 междY сёменемъ твои1мъ по тебЁ въ р0ды и4хъ, въ завётъ вёченъ, да бyду тебЁ бGъ и3 сёмени твоемY по тебЁ:

8 и3 дaмъ тебЁ и3 сёмени твоемY по тебЁ зeмлю, въ нeйже њбитaеши, всю2 зeмлю ханаaню во њдержaніе вёчное, и3 бyду и5мъ бGъ.

9 И# речE бGъ ко ґвраaму: тh же завётъ м0й соблюдeши, ты2 и3 сёмz твоE по тебЁ въ р0ды и4хъ.

10 И# сeй завётъ, є3г0же соблюдeши междY мн0ю и3 вaми, и3 междY сёменемъ твои1мъ по тебЁ въ р0ды и4хъ: њбрёжетсz t вaсъ всsкъ мyжескъ п0лъ,

11 и3 њбрёжете пл0ть крaйнюю вaшу, и3 бyдетъ въ знaменіе завёта междY мн0ю и3 вaми.

12 И# младeнецъ nсми2 днjй њбрёжетсz вaмъ, всsкъ мyжескій п0лъ въ родёхъ вaшихъ: и3 домочaдецъ, и3 кyпленый t всsкагw сhна чуждaгw, и4же нёсть t сёмене твоегw2: њбрёзаніемъ њбрёжетсz домочaдецъ д0му твоегw2 и3 кyпленый.

13 И# бyдетъ завётъ м0й на пл0ти вaшей въ завётъ вёченъ.

14 Неwбрёзаный же мyжескій п0лъ, и4же не њбрёжетъ пл0ти крaйніz своеS въ дeнь nсмhй, погуби1тсz душA тA t р0да своегw2: ћкw завётъ м0й разори2.

15 И# речE бGъ ґвраaму: сaра женA твоS не наречeтсz и4мz є3S сaра, но сaрра бyдетъ и4мz є4й:

16 блгcвлю1 же ю5 и3 дaмъ тебЁ t неS чaдо: и3 блгcвлю2 є5, и3 бyдетъ въ kзhки, и3 цaріе kзhкwвъ и3з8 негw2 бyдутъ.

17 И# падE ґвраaмъ на лицE своE, и3 посмэsсz, и3 речE въ мhсли своeй, глаг0лz: є3дA столётному (мyжу) роди1тсz сhнъ; є3дA и3 сaрра девzти1десzти лётъ (сyщи) роди1тъ;

18 Речe же ґвраaмъ къ бGу: їсмaилъ сeй да живeтъ пред8 тоб0ю.

19 Речe же бGъ ко ґвраaму: вои1стинну, сE, сaрра женA твоS роди1тъ тебЁ сhна, и3 наречeши и4мz є3мY їсаaкъ: и3 постaвлю завётъ м0й съ ни1мъ въ завётъ вёченъ, да бyду є3мY въ бGа и3 сёмени є3гw2 по нeмъ.

20 Њ їсмaилэ же сE послyшахъ тебE: и3 сE блгcви1хъ є3го2, и3 возращY є3го2, и3 ўмн0жу є3го2 ѕэлw2: дванaдесzть kзhки роди1тъ: и3 дaмъ є3го2 въ kзhкъ вeлій.

21 Завётъ же м0й постaвлю со їсаaкомъ, є3г0же роди1тъ тебЁ сaрра, во врeмz сіE, въ лёто втор0е.

22 Скончa же (бGъ) гlz къ немY, и3 взhде бGъ t ґвраaма.

23 И# поS ґвраaмъ їсмaила сhна своего2, и3 вс‰ домочaдцы сво‰ и3 вс‰ кyплєныz, и3 вeсь мyжескъ п0лъ мужeй, и5же въ домY ґвраaмли, и3 њбрёза пл0ть крaйнюю и4хъ во врeмz днE тогw2, ћкоже гlа є3мY бGъ.

24 Ґвраaмъ же девzти1десzти девzти2 лётъ бsше, є3гдA њбрёза пл0ть крaйнюю свою2.

25 Їсмaилъ же сhнъ є3гw2 бsше лётъ трехнaдесzти, є3гдA њбрёза пл0ть крaйнюю свою2.

26 Во врeмz (же) днE џнагw њбрёзасz ґвраaмъ и3 їсмaилъ сhнъ є3гw2,

27 и3 вси2 мyжіе д0му є3гw2, и3 домочaдцы (є3гw2) и3 кyпленіи t и3нор0дныхъ kзhкwвъ, и3 њбрёза |.

 

Главa 18

1 Kви1сz же є3мY бGъ ў дyба мамврjйска, сэдsщу є3мY пред8 двeрьми сёни своеS въ полyдни.

2 Воззрёвъ же nчи1ма свои1ма, ви1дэ, и3 сE, тріE мyжіе стоsху над8 ни1мъ: и3 ви1дэвъ притечE въ срётеніе и5мъ t двeрій сёни своеS: и3 поклони1сz до земли2

3 и3 речE: гDи, ѓще u5бо њбрэт0хъ блгdть пред8 тоб0ю, не мини2 рабA твоегw2:

4 да принесeтсz водA и3 њмhютсz н0ги вaши, и3 прохладитeсz под8 дрeвомъ:

5 и3 принесY хлёбъ, да ћсте, и3 посeмъ п0йдете въ пyть св0й, є3гHже рaди ўклони1стесz къ рабY вaшему. И# рек0ша: тaкw сотвори2, ћкоже глаг0лалъ є3си2.

6 И# потщaсz ґвраaмъ въ сёнь къ сaррэ и3 речE є4й: ўскори2 и3 смэси2 три2 мBры муки2 чи1сты, и3 сотвори2 потрeбники.

7 И# течE ґвраaмъ ко крaвамъ, и3 взS телцA млaда и3 добрA, и3 дадE рабY, и3 ўскори2 пригот0вити є5.

8 И# взS мaсло, и3 млеко2, и3 телцA, є3г0же пригот0ва: и3 предложи2 и5мъ, и3 kд0ша: сaмъ же стоsше пред8 ни1ми под8 дрeвомъ.

9 Речe же къ немY: гдЁ сaрра женA твоS; Џнъ же tвэщaвъ, речE: сE, въ сёни.

10 Речe же: (сE) возвращazсz пріидY къ тебЁ во врeмz сіE въ часы2, и3 роди1тъ сhна сaрра женA твоS. Сaрра же ўслhша пред8 двeрьми сёни сyщи за ни1мъ.

11 Ґвраaмъ же и3 сaрра ст†ра (бёста,) заматерBвшаz во днeхъ: и3 престaша сaррэ бывaти жє1нскаz.

12 Разсмэsсz же сaрра въ себЁ, глаг0лющи: не u5 бhло ми2 ќбw досeлэ, господи1нъ же м0й стaръ.

13 И# речE гDь ко ґвраaму: что2 ћкw разсмэsсz сaрра въ себЁ, глаг0лющи: є3дA и4стиннw рождY; ѓзъ же состарёхсz.

14 Е#дA и3знем0жетъ ў бGа сл0во; въ сіE врeмz возвращyсz къ тебЁ въ часы2, и3 бyдетъ сaррэ сhнъ.

15 Tречeсz же сaрра, глаг0лющи: не разсмэsхсz: ўбоsсz бо. И# речE є4й: ни2, но разсмэsласz є3си2.

16 Востaвше же tтyду мyжіе, воззрёша на лицE сод0ма и3 гом0рра: ґвраaмъ же и3дsше съ ни1ми, провождaz и5хъ.

17 ГDь же речE: є3дA ўтаю2 ѓзъ t ґвраaма рабA моегw2, ±же ѓзъ творю2;

18 Ґвраaмъ же бывaz бyдетъ въ kзhкъ вели1къ и3 мн0гъ, и3 блгcвsтсz њ нeмъ вси2 kзhцы земнjи:

19 вёмъ бо, ћкw заповёсть сынHмъ свои6мъ и3 д0му своемY по себЁ, и3 сохранsтъ пути6 гDни твори1ти прaвду и3 сyдъ, ћкw да наведeтъ гDь на ґвраaма вс‰, є3ли6ка гlа къ немY.

20 Речe же гDь: в0пль сод0мскій и3 гом0ррскій ўмн0жисz ко мнЁ, и3 грэси2 и4хъ вели1цы ѕэлw2:

21 сошeдъ u5бо ўзрю2, ѓще по в0плю и4хъ грzдyщему ко мнЁ совершaютсz: ѓще же ни2, да разумёю.

22 И# њбрати1вшесz tтyду мyжіе, пріид0ша въ сод0мъ: ґвраaмъ же є3щE бsше стоsй пред8 гDемъ.

23 И# прибли1живсz ґвраaмъ, речE: погуби1ши ли првdнаго съ нечести1вымъ, и3 бyдетъ првdникъ ћкw нечести1вый;

24 ѓще бyдутъ пzтьдесsтъ првdницы во грaдэ, погуби1ши ли |; не пощади1ши ли всегw2 мёста пzти1десzти рaди првdныхъ, ѓще бyдутъ въ нeмъ;

25 никaкоже ты2 сотвори1ши по глаг0лу семY, є4же ўби1ти првdника съ нечести1вымъ, и3 бyдетъ првdникъ ћкw нечести1вый: никaкоже, судsй всeй земли2, не сотвори1ши ли судA;

26 Речe же гDь: ѓще бyдутъ въ сод0мэхъ пzтьдесsтъ првdницы во грaдэ, њстaвлю вeсь грaдъ и3 всE мёсто и4хъ рaди.

27 И# tвэщaвъ ґвраaмъ, речE: нн7э начaхъ глаг0лати ко гDу моемY, ѓзъ же є4смь землS и3 пeпелъ:

28 ѓще же ўмaлzтсz пzтьдесsтъ првdницы въ четhредесzть пsть, погуби1ши ли четhредесzти пzти1хъ рaди вeсь грaдъ; И# речE: не погублю2, ѓще њбрsщу тaмw четhредесzть пsть.

29 И# приложи2 є3щE глаг0лати къ немY, и3 речE: ѓще же њбрsщутсz тaмw четhредесzть; И# речE: не погублю2 рaди четhредесzти.

30 И# речE: что2, гDи, ѓще возглаг0лю; ѓще же њбрsщетсz тaмw три1десzть; И# речE: не погублю2 три1десzтихъ рaди.

31 И# речE: понeже и4мамъ глаг0лати ко гDу: ѓще же њбрsщутсz тaмw двaдесzть; И# речE: не погублю2, ѓще њбрsщутсz тaмw двaдесzть.

32 И# речE: что2, гDи, ѓще возглаг0лю є3щE є3ди1ною; ѓще же њбрsщутсz тaмw дeсzть; И# речE: не погублю2 десzти1хъ рaди.

33 Tи1де же гDь, ћкw престA гlz ко ґвраaму: и3 ґвраaмъ возврати1сz на мёсто своE.

 

Главa 19

1 Пріид0ста же двA ѓгGла въ сод0мъ въ вeчеръ: лHтъ же сэдsше пред8 враты2 сод0мскими. Ви1дэвъ же лHтъ, востA въ срётеніе и5мъ и3 поклони1сz лицeмъ на зeмлю

2 и3 речE: сE, госп0діе, ўклони1тесz въ д0мъ рабA вaшегw и3 почjйте, и3 њмhйте н0ги вaшz, и3 њбyтреневавше tи1дете въ пyть св0й. Рёша же: ни2, но на ст0гнэ почjемъ.

3 И# принyди |, и3 ўклони1шасz къ немY, и3 внид0ша въ д0мъ є3гw2: и3 сотвори2 и5мъ ўчреждeніе, и3 њпрэсн0ки и3спечE и5мъ, и3 kд0ша.

4 Пред8 спaніемъ же мyжіе грaда сод0млzне њб8ид0ша д0мъ, t ю4ноши дaже до стaрца, вeсь нар0дъ вкyпэ:

5 и3 и3ззывaху лHта, и3 глаг0лаху къ немY: гдЁ сyть мyжіе вшeдшіи къ тебЁ н0щію; и3зведи2 | къ нaмъ, да бyдемъ съ ни1ми.

6 И#зhде же лHтъ къ ни6мъ въ преддвeріе, двє1ри же затвори2 за соб0ю.

7 Речe же къ ни6мъ: никaкоже, брaтіе, не дёйте ѕлA:

8 сyть же ми2 двЁ дщє1ри, ±же не познaша мyжа: и3зведY и5хъ къ вaмъ, и3 твори1те и5мъ, ћкоже ўг0дно є4сть вaмъ: т0чію мужє1мъ си6мъ не сотвори1те њби1ды, тогH бо рaди внид0ша под8 кр0въ д0му моегw2.

9 Рёша же є3мY: tиди2 tсю1ду: пришeлъ є3си2 (сёмw) њбитaти, є3дa ли и3 сyдъ суди1ти; нн7э u5бо тS њѕл0бимъ пaче, нeжели џныхъ. И# наси1лствоваша мyжа лHта ѕэлw2, и3 прибли1жишасz разби1ти двє1ри.

10 Простeрше же мyжіе рyки, вовлек0ша лHта къ себЁ въ хрaмину, и3 двє1ри хрaмины заключи1ша:

11 мyжы же, сyщыz пред8 двeрьми д0му, порази1ша слэпот0ю t мaла дaже до вели1ка: и3 разслaбишасz и4щуще двeрій.

12 Рёша же мyжіе къ лHту: сyть ли тебЁ здЁ зsтіе и3ли2 сhнове и3ли2 дщє1ри; и3ли2 ѓще кто2 тебЁ и4нъ є4сть во грaдэ, и3зведи2 (|) t мёста сегw2:

13 ћкw мы2 погублsемъ мёсто сіE, понeже возвhсисz в0пль и4хъ пред8 гDемъ, и3 послA нaсъ гDь и3стреби1ти є3го2.

14 И#зhде же лHтъ и3 глаг0ла къ зsтємъ свои6мъ, пои1мшымъ дщє1ри є3гw2, и3 речE: востaните и3 и3зыди1те t мёста сегw2, ћкw погублsетъ гDь грaдъ. Возмнёсz же и3грaти пред8 зzтьми2 свои1ми.

15 Е#гдa же ќтро бhсть, понуждaху ѓгGли лHта, глаг0люще: востaвъ, поими2 женY твою2 и3 двЁ дщє1ри тво‰, ±же и4маши, и3 и3зhди, да не и3 ты2 поги1бнеши со беззак0нми грaда.

16 И# смути1шасz, и3 взsша ѓгGли за рyку є3го2, и3 за рyку женY є3гw2, и3 за рyки двyхъ дщeрей є3гw2, понeже пощадЁ и5 гDь.

17 И# бhсть є3гдA и3звед0ша | в0нъ, и3 рёша: спасaz спасaй твою2 дyшу: не њзирaйсz вспsть, нижE пост0й во всeмъ предёлэ (сeмъ): въ горЁ спасaйсz, да не когдA кyпнw ћтъ бyдеши.

18 Речe же лHтъ къ ни6мъ: молю1сz, гDи,

19 понeже њбрёте рaбъ тв0й млcть пред8 тоб0ю, и3 возвели1чилъ є3си2 прaвду твою2, ю4же твори1ши на мнЁ, є4же жи1ти души2 моeй: ѓзъ же не возмогY спасти1сz въ горЁ, да не когдA пости1гнутъ мS ѕл†z, и3 ўмрY:

20 сE, грaдъ сeй бли1з8 є4же ўбэжaти ми2 тaмw, и4же є4сть мaлъ, и3 тaмw спасyсz: не мaлъ ли є4сть; и3 живA бyдетъ душA моS тебє2 рaди.

21 И# речE є3мY: сE, ўдиви1хсz лицY твоемY, и3 њ словеси2 сeмъ, є4же не погуби1ти грaда, њ нeмже глаг0лалъ є3си2:

22 потщи1сz u5бо спасти1сz тaмw: не возмогy бо сотвори1ти дёла, д0ндеже вни1деши тaмw: сегw2 рaди прозвA и4мz грaду томY сигHръ.

23 С0лнце взhде над8 зeмлю, лHтъ же вни1де въ сигHръ.

24 И# гDь њдожди2 на сод0мъ и3 гом0рръ жyпелъ, и3 џгнь t гDа съ небесE.

25 И# преврати2 грaды сі‰, и3 всю2 њкрeстную странY, и3 вс‰ живyщыz во градёхъ, и3 вс‰ прозzб†ющаz t земли2.

26 И# њзрёсz женA є3гw2 вспsть, и3 бhсть ст0лпъ слaнъ.

27 Востaвъ же ґвраaмъ заyтра (и4де) на мёсто, и3дёже стоsше пред8 гDемъ,

28 и3 воззрЁ на лицE сод0ма и3 гом0рра, и3 на лицE њкрeстныz страны2, и3 ви1дэ: и3 сE, восхождaше плaмень t земли2, ѓки дhмъ пeщный.

29 И# бhсть є3гдA преврати2 бGъ вс‰ грaды страны2 тоS, помzнY бGъ ґвраaма и3 и3зслA лHта t среды2 превращeніz, є3гдA преврати2 гDь грaды, въ ни1хже живsше лHтъ.

30 И#зhде же лHтъ t сигHра, и3 сёде въ горЁ сaмъ, и3 двЁ дщє1ри є3гw2 съ ни1мъ: ўбоsсz бо жи1ти въ сигHрэ: и3 всели1сz въ пещeру сaмъ и3 дщє1ри є3гw2 съ ни1мъ.

31 Речe же старёйшаz къ ю3нёйшей: nтeцъ нaшъ стaръ, и3 никт0же є4сть на земли2, и4же вни1детъ къ нaмъ, ћкоже nбhчно всeй земли2:

32 грzди2 u5бо, ўпои1мъ nтцA нaшего він0мъ и3 преспи1мъ съ ни1мъ, и3 возстaвимъ t nтцA нaшегw сёмz.

33 Ўпои1ша же nтцA своего2 він0мъ въ нощи2 џнэй: и3 вшeдши старёйшаz, преспA со nтцeмъ свои1мъ тоS н0щи: и3 не поразумЁ џнъ, є3гдA преспA и3 є3гдA востA.

34 Бhсть же наyтріе, и3 речE старёйшаz къ ю3нёйшей: сE, (ѓзъ) преспaхъ вчерA со nтцeмъ нaшимъ: ўпои1мъ є3го2 він0мъ и3 въ сію2 н0щь, и3 вшeдши преспи2 съ ни1мъ, и3 возстaвимъ t nтцA нaшегw сёмz.

35 Ўпои1ша же и3 въ тY н0щь nтцA своего2 він0мъ: и3 вшeдши ю3нёйшаz преспA со nтцeмъ свои1мъ: и3 не поразумЁ џнъ, є3гдA преспA и3 є3гдA востA.

36 И# зачaша џбэ дщє1ри лHтwвы t nтцA своегw2:

37 и3 роди2 старёйшаz сhна и3 наречE и4мz є3мY мwaвъ, глаг0лющи: t nтцA моегw2. Сeй nтeцъ мwавjтwмъ дaже до нн7эшнzгw днE.

38 Роди1 же ю3нёйшаz сhна и3 наречE и4мz є3мY ґммaнъ, глаг0лющи: сhнъ р0да моегw2. Сeй nтeцъ ґмманjтwмъ до нн7эшнzгw днE.

 

Главa 20

1 И# п0йде tтyду ґвраaмъ на зeмлю полyденную и3 всели1сz междY кaдисомъ и3 междY сyромъ: и3 њбитA въ герaрэхъ.

2 Речe же ґвраaмъ њ сaррэ женЁ своeй, ћкw сестрa ми є4сть: ўбоsсz бо рещи2, ћкw женa ми є4сть, да не когдA ўбію1тъ є3го2 мyжіе грaдстіи є3S рaди. Послa же ґвімелeхъ цaрь герaрскій и3 взS сaрру.

3 И# пріи1де бGъ ко ґвімелeху н0щію во снЁ и3 речE є3мY: сE, ты2 ўмирaеши жены2 рaди сеS, ю4же поsлъ є3си2: сіs же є4сть сожи1телствующаz мyжу.

4 Ґвімелeхъ же не прикоснyсz є4й и3 речE: гDи, kзhкъ невёдущій и3 првdнъ погуби1ши ли;

5 не сaмъ ли ми2 речE: сестрa ми є4сть; и3 сіs ми речE: брaтъ ми2 є4сть; чи1стымъ сeрдцемъ и3 въ прaвдэ рyкъ сотвори1хъ сіE.

6 Речe же є3мY бGъ во снЁ: и3 ѓзъ познaхъ, ћкw чи1стымъ сeрдцемъ сотвори1лъ є3си2 сіE, и3 пощадёхъ тS, да не согрэши1ши ко мнЁ: сегw2 рaди не попусти1хъ ти2 коснyтисz є3S:

7 нн7э же tдaждь женY мyжу, ћкw прbр0къ є4сть, и3 пом0литсz њ тебЁ, и3 жи1въ бyдеши: ѓще же не tдaси, вёждь, ћкw ќмреши ты2 и3 вс‰ тво‰.

8 И# востA рaнw ґвімелeхъ, и3 призвA вс‰ џтроки сво‰, и3 глаг0ла словесA сі‰ вс‰ во ќшы и4хъ: ўбоsшасz же вси2 человёцы ѕэлw2.

9 И# призвA ґвімелeхъ ґвраaма и3 речE є3мY: что2 сіE сотвори1лъ є3си2 нaмъ; є3дA что2 согрэши1хомъ тебЁ, ћкw навeлъ є3си2 на мS и3 на цaрство моE грёхъ вели1къ; дёло, є4же никт0же сотвори2, сотвори1лъ є3си2 мнЁ.

10 И# речE ґвімелeхъ ґвраaму: что2 ўмhсливъ, сотвори1лъ є3си2 сіE;

11 Речe же ґвраaмъ: рек0хъ бо: нeгли нёсть бlгочcтіz на мёстэ сeмъ: и3 ўбію1тъ мS жены2 рaди моеS:

12 и4бо и4стиннw сестрa ми є4сть по nтцY, ґ не по мaтери: бhсть же ми2 въ женY:

13 и3 бhсть є3гдA и3зведe мz бGъ t д0му nтцA моегw2, и3 рёхъ є4й: прaвду сію2 сотвори1ши ми2: во всsко мёсто, и3дёже ѓще пріи1демъ, тaмw рцы2 њ мнЁ, ћкw брaтъ ми2 є4сть.

14 Взs же ґвімелeхъ тhсzщу дідрaхмъ (сребрA), и3 џвцы, и3 телцы2, и3 рабы6, и3 рабы6ни, и3 дадE ґвраaму: и3 tдадE є3мY сaрру женY є3гw2.

15 И# речE ґвімелeхъ ґвраaму: сE, землS моS пред8 тоб0ю: и3дёже ѓще тебЁ ўг0дно є4сть, всели1сz.

16 Сaррэ же речE: сE, дaхъ тhсzщу дідрaхмъ брaту твоемY: сі‰ бyдутъ тебЁ въ чeсть лицA твоегw2, и3 всBмъ, ±же сyть съ тоб0ю, и3 во всeмъ и4стинствуй.

17 Помоли1сz же ґвраaмъ бGу, и3 и3сцэли2 бGъ ґвімелeха и3 женY є3гw2 и3 рабы6ни є3гw2, и3 начaша раждaти:

18 ћкw заключaz заключи2 гDь t внэyду вс‰ка ложеснA въ домY ґвімелeха, сaрры рaди жены2 ґвраaмли.

 

Главa 21

1 И# гDь посэти2 сaрру, ћкоже речE: и3 сотвори2 гDь сaррэ, ћкоже гlа.

2 И# зачeнши сaрра роди2 ґвраaму сhна въ стaрости, во врeмz, ћкоже гlа є3мY гDь:

3 и3 наречE ґвраaмъ и4мz сhну своемY р0ждшемусz є3мY, є3г0же роди2 є3мY сaрра, їсаaкъ:

4 њбрёза же ґвраaмъ їсаaка во nсмhй дeнь, ћкоже заповёда є3мY бGъ.

5 Ґвраaмъ же бЁ стA лётъ, є3гдA бhсть є3мY їсаaкъ сhнъ є3гw2.

6 Речe же сaрра: смёхъ мнЁ сотвори2 гDь: и4же бо ѓще ўслhшитъ, њбрaдуетсz со мн0ю.

7 И# речE: кто2 возвэсти1тъ ґвраaму, ћкw млек0мъ питaетъ nтрочA сaрра, ћкw роди1хъ сhна въ стaрости моeй;

8 И# возрастE nтрочA, и3 tдоeно бhсть: и3 сотвори2 ґвраaмъ ўчреждeніе вeліе, въ џньже дeнь tдои1сz їсаaкъ сhнъ є3гw2.

9 Ви1дэвши же сaрра сhна ѓгари є3гЂптzныни, и4же бhсть ґвраaму, и3грaюща со їсаaкомъ сhномъ свои1мъ,

10 и3 речE ґвраaму: и3зжени2 рабY сію2 и3 сhна є3S: не наслёдитъ бо сhнъ рабы2 сеS съ сhномъ мои1мъ їсаaкомъ.

11 Жeстокъ же kви1сz глаг0лъ сeй ѕэлw2 пред8 ґвраaмомъ њ сhнэ є3гw2 їсмaилэ.

12 И# речE бGъ ґвраaму: да не бyдетъ жeстоко пред8 тоб0ю њ џтроцэ и3 њ рабhни: вс‰ є3ли6ка ѓще речeтъ тебЁ сaрра, слyшай глaса є3S: ћкw во їсаaцэ наречeтсz тебЁ сёмz:

13 сhна же рабhни сеS въ kзhкъ вели1къ сотворю2 є3го2, ћкw сёмz твоE є4сть.

14 Востa же ґвраaмъ заyтра и3 взS хлёбы и3 мёхъ воды2, и3 дадE ѓгари: и3 возложи2 на плещы2 є3S nтрочA и3 tпусти2 ю5. Tшeдши же заблуждaше въ пустhни, ў клaдzзz клsтвеннагw:

15 њскудё же водA и3з8 мёха: и3 повeрже nтрочA под8 є4лію є3ди1ною.

16 Tшeдши же сэдsше прsмw є3мY и3здалeче, ћкоже дострэли1ти и3з8 лyка: речe бо: да не ви1жду смeрти дётища моегw2. И# сёде прsмw є3мY и3здалeче. Воскричaвъ же nтрочA, восплaкасz:

17 ўслhша же бGъ глaсъ nтрочaте t мёста, и3дёже бsше: и3 воззвA ѓгGлъ б9ій ѓгарь съ нб7сE и3 речE є4й: чт0 є3сть, ѓгарь; не б0йсz: ўслhша бо бGъ глaсъ џтрочища t мёста, и3дёже є4сть:

18 востaни и3 поими2 nтрочA, и3 и3ми2 рук0ю твоeю є3го2: въ kзhкъ бо вели1къ сотворю2 є3го2.

19 И# tвeрзе бGъ џчи є3S, и3 ўзрЁ клaдzзь воды2 жи1вы: и3 и4де, и3 наліS мёхъ воды2, и3 напои2 nтрочA.

20 И# бsше бGъ со nтрочaтемъ, и3 возрастE, и3 всели1сz въ пустhни, и3 бhсть стрэлeцъ.

21 И# посели1сz въ пустhни фарaнъ: и3 поsтъ є3мY мaти є3гw2 женY t земли2 є3гЂпетскіz.

22 Бhсть же въ то2 врeмz, и3 речE ґвімелeхъ, и3 nхозafъ невэстоводи1тель є3гw2, и3 фіх0лъ воев0да си1лы є3гw2, ко ґвраaму, глаг0лz: бGъ съ тоб0ю во всёхъ, ±же твори1ши:

23 нн7э u5бо клени1сz ми2 бGомъ, не њби1дэти менE, нижE сёмене моегw2, нижE и4мене моегw2: но по прaвдэ, ю4же сотвори1хъ съ тоб0ю, сотвори1ши со мн0ю и3 земли2, и3дёже ты2 всели1лсz є3си2 на нeй.

24 И# речE ґвраaмъ: ѓзъ кленyсz.

25 И# њбличи2 ґвраaмъ ґвімелeха њ клaдzзехъ в0дныхъ, ±же tsша џтроцы ґвімелeхwвы.

26 И# речE є3мY ґвімелeхъ: не вёдэхъ, кто2 сотвори2 тебЁ вeщь сію2: нижE тh ми повёдалъ є3си2, нижE ѓзъ слhшахъ, т0кмw днeсь.

27 И# взS ґвраaмъ џвцы и3 ю3нцы2 и3 дадE ґвімелeху: и3 завэщaста џба завётъ.

28 И# постaви ґвраaмъ сeдмь ѓгницъ џвчихъ є3ди1ныхъ.

29 И# речE ґвімелeхъ ґвраaму: что2 сyть сeдмь ѓгницы nвeцъ си1хъ, ±же постaвилъ є3си2 є3ди6ны;

30 И# речE ґвраaмъ: ћкw сeдмь си1хъ ѓгницъ в0змеши ў менє2, да бyдутъ ми2 во свидётелство, ћкw ѓзъ и3скопaхъ клaдzзь сeй.

31 Сегw2 рaди наименовA и4мz мёсту томY клaдzзь клsтвенный: ћкw тaмw клsстасz џба

32 и3 завэщaста завётъ ў клaдzзz клsтвеннагw. Востa же ґвімелeхъ, и3 nхозafъ невэстоводи1тель є3гw2, и3 фіх0лъ воев0да си1лы є3гw2, и3 возврати1шасz въ зeмлю фmлістjмску.

33 И# насади2 ґвраaмъ ни1ву ў клaдzзz клsтвеннагw, и3 призвA тY и4мz гDа, бGа вёчнагw.

34 Њбитa же ґвраaмъ въ земли2 фmлістjмстэй дни6 мнHги.

 

Главa 22

1 И# бhсть по глаг0лэхъ си1хъ, бGъ и3скушaше ґвраaма и3 речE є3мY: ґвраaме, ґвраaме. И# речE: сE ѓзъ.

2 И# речE: поими2 сhна твоего2 возлю1бленнаго, є3г0же возлюби1лъ є3си2, їсаaка, и3 и3ди2 на зeмлю выс0ку и3 вознеси2 є3го2 тaмw во всесожжeніе, на є3ди1ну t г0ръ, и5хже ти2 рекY.

3 Востaвъ же ґвраaмъ ќтрw, њсэдлA nслS своE: поsтъ же съ соб0ю двA џтрwчища и3 їсаaка сhна своего2: и3 растни1въ дровA во всесожжeніе, востaвъ и4де, и3 пріи1де на мёсто, є4же речE є3мY бGъ, въ трeтій дeнь.

4 И# воззрёвъ ґвраaмъ nчи1ма свои1ма, ви1дэ мёсто и3здалeче.

5 И# речE ґвраaмъ nтрокHмъ свои6мъ: сsдите здЁ со nслsтемъ: ѓзъ же и3 дётищь п0йдемъ до џндэ, и3 поклони1вшесz возврати1мсz къ вaмъ.

6 Взs же ґвраaмъ дровA всесожжeніz и3 возложи2 на їсаaка сhна своего2: взs же въ рyки и3 џгнь, и3 н0жь, и3 и3д0ста џба вкyпэ.

7 Речe же їсаaкъ ко ґвраaму nтцY своемY: џтче. Џнъ же речE: чт0 є3сть, чaдо; Речe же: сE, џгнь и3 дровA, гдё є3сть nвчA є4же во всесожжeніе;

8 Речe же ґвраaмъ: бGъ ќзритъ себЁ nвчA во всесожжeніе, чaдо. Шє1дша же џба вкyпэ,

9 пріид0ста на мёсто, є4же речE є3мY бGъ: и3 создA тaмw ґвраaмъ жeртвенникъ и3 возложи2 дровA: и3 свzзaвъ їсаaка сhна своего2, возложи2 є3го2 на жeртвенникъ верхY др0въ.

10 И# прострE ґвраaмъ рyку свою2, взsти н0жь, заклaти сhна своего2.

11 И# воззвA и5 ѓгGлъ гDень съ нб7сE, и3 речE: ґвраaме, ґвраaме. Џнъ же речE: сE, ѓзъ.

12 И# речE: да не возложи1ши руки2 твоеS на џтрочища, нижE да сотвори1ши є3мY что2: нн7э бо познaхъ, ћкw бои1шисz ты2 бGа, и3 не пощадёлъ є3си2 сhна твоегw2 возлю1бленнагw менє2 рaди.

13 И# воззрёвъ ґвраaмъ nчи1ма свои1ма ви1дэ, и3 сE, nвeнъ є3ди1нъ держи1мый рогaма въ сaдэ савeкъ: и3 и4де ґвраaмъ, и3 взS nвнA, и3 вознесE є3го2 во всесожжeніе вмёстw їсаaка сhна своегw2.

14 И# наречE ґвраaмъ и4мz мёсту томY: гDь ви1дэ: да рекyтъ днeсь: на горЁ гDь kви1сz.

15 И# воззвA ѓгGлъ гDень ґвраaма втори1цею съ нб7сE,

16 глаг0лz: мн0ю самёмъ клsхсz, гlетъ гDь, є3гHже рaди сотвори1лъ є3си2 глаг0лъ сeй и3 не пощадёлъ є3си2 сhна твоегw2 возлю1бленнагw менє2 рaди:

17 вои1стинну блгcвS блгcвлю1 тz, и3 ўмножaz ўмн0жу сёмz твоE, ћкw ѕвёзды небє1сныz, и3 ћкw пес0къ вскрaй м0рz: и3 наслёдитъ сёмz твоE грaды супостaтwвъ,

18 и3 блгcвsтсz њ сёмени твоeмъ вси2 kзhцы земнjи, занeже послyшалъ є3си2 глaса моегw2.

19 Возврати1сz же ґвраaмъ ко nтрокHмъ свои6мъ, и3 востaвше и3д0ша кyпнw ко клaдzзю клsтвенному: и3 всели1сz ґвраaмъ ў клaдzзz клsтвеннагw.

20 Бhсть же по глаг0лэхъ си1хъ, и3 повёдаша ґвраaму, глаг0люще: сE, роди2 мeлха и3 тA сhны брaту твоемY нахHру,

21 џxа пeрвенца, и3 вavxа брaта є3гw2, и3 камуи1ла nтцA сЂрска,

22 и3 хазaда, и3 ґзavа, и3 фалдeса, и3 є3лдaфа, и3 ваfуи1ла:

23 ваfуи1лъ же роди2 ревeкку: џсмь сjи сhнове, и5хже роди2 мeлха нахHру брaту ґвраaмлю:

24 и3 нал0жница є3гw2, є4йже и4мz рevма, роди2 и3 сіS тавeка, и3 таaма, и3 тох0са, и3 мwхA.

 

Главa 23

1 Бhсть же житіE сaррино лётъ сто2 двaдесzть сeдмь.

2 И# ќмре сaрра во грaдэ ґрв0цэ, и4же є4сть въ разд0ліи: сeй є4сть хеврHнъ въ земли2 ханаaнстэй. Пріи1де же ґвраaмъ рыдaти по сaррэ и3 плaкати.

3 И# востA ґвраaмъ t мертвецA своегw2 и3 речE сынHмъ хеттewвымъ, глаг0лz:

4 пресeлникъ и3 пришлeцъ ѓзъ є4смь ў вaсъ, дади1те ми2 u5бо стzжaніе гр0ба междY вaми, да погребY мертвецA моего2 t менє2.

5 Tвэщaша же сhнове хеттewвы ко ґвраaму, глаг0люще: ни2, господи1не:

6 послyшай же нaсъ: цaрь t бGа ты2 є3си2 въ нaсъ: во и3збрaнныхъ гробёхъ нaшихъ погреби2 мертвецA твоего2: никт0же бо t нaсъ возбрани1тъ гр0ба своегw2 t тебє2, є4же погребсти2 мертвецA твоего2 тaмw.

7 Востaвъ же ґвраaмъ поклони1сz нар0ду земли2, сынHмъ хеттewвымъ,

8 и3 речE къ ни6мъ ґвраaмъ, глаг0лz: ѓще и4мате въ души2 вaшей, ћкw погребсти2 мертвецA моего2 t лицA моегw2, послyшайте менE и3 рцhте њ мнЁ є3фрHну саaрову:

9 и3 да дaстъ ми2 пещeру сугyбую, ћже є4сть є3гw2, сyщую на чaсти селA є3гw2: сребр0мъ дост0йнымъ да дaстъ ми2 ю5 ў вaсъ въ стzжaніе гр0ба.

10 Е#фрHнъ же сэдsше посредЁ сынHвъ хеттeовыхъ. Tвэщaвъ же є3фрHнъ хеттeйскій ко ґвраaму, речE слhшащымъ сынHмъ хеттewвымъ и3 всBмъ приходsщымъ во грaдъ, глаг0лz:

11 ў менє2 бyди, господи1не, и3 послyшай менE: село2 и3 пещeру ћже въ нeмъ, тебЁ даю2: пред8 всёми грaжданы мои1ми дaхъ тебЁ, погреби2 мертвецA твоего2.

12 И# поклони1сz ґвраaмъ пред8 нар0домъ земли2

13 и3 речE є3фрHну во ўшесA пред8 всёмъ нар0домъ земли2: понeже по мнЁ є3си2, послyшай менE: сребро2 селA возми2 ў менє2, и3 погребY мертвецA моего2 тaмw.

14 Tвэщa же є3фрHнъ ґвраaму, глаг0лz:

15 ни2, господи1не: слhшахъ бо, ћкw землS четhрехъ сHтъ дідрaхмъ сребрA: но что2 бhло бы сіE междY мн0ю и3 тоб0ю; тh же мертвецA твоего2 погреби2.

16 И# послyша ґвраaмъ є3фрHна, и3 дадE ґвраaмъ є3фрHну сребро2, є4же глаг0ла во ўшесA сынHвъ хеттeовыхъ, четhре стA дідрaхмъ сребрA и3скушeна купцaми.

17 И# бhсть село2 є3фрHново, є4же бЁ въ сугyбэй пещeрэ, є4же є4сть лицeмъ къ мамврjи, село2 и3 пещeра ћже бЁ въ нeмъ, и3 всsкое дрeво, є4же бЁ на селЁ, и3 всE є4же є4сть въ предёлэхъ є3гw2 w4крестъ,

18 ґвраaму (бhсть) въ стzжaніе пред8 сы6ны хеттeовыми и3 пред8 всёми приходsщими во грaдъ.

19 По си1хъ погребE ґвраaмъ сaрру женY свою2 въ пещeрэ сeлнэй сугyбэй, ћже є4сть проти1ву мамврjи: сіS є4сть хеврHнъ въ земли2 ханаaнстэй.

20 И# ўтверждeно є4сть село2 и3 пещeра, ћже бЁ на нeмъ, ґвраaму въ стzжaніе гр0ба t сынHвъ хеттeовыхъ.

 

Главa 24

1 Ґвраaмъ же бsше стaръ, заматерёвшій во днeхъ: и3 гDь блгcви2 ґвраaма во всёхъ.

2 И# речE ґвраaмъ рабY своемY старёйшему д0му своегw2, њбладaющему всёми є3гw2: положи2 рyку твою2 под8 стегно2 моE,

3 и3 закленy тz гDемъ бGомъ нб7сE и3 бGомъ земли2, да не п0ймеши сhну моемY їсаaку жены2 t дщeрей хананeйскихъ, съ ни1миже ѓзъ живY въ ни1хъ:

4 но т0кмw на зeмлю мою2, и3дёже роди1хсz, п0йдеши, и3 ко плeмени моемY, и3 п0ймеши женY сhну моемY їсаaку tтyду.

5 Речe же къ немY рaбъ: є3дA ќбw не восх0щетъ и3ти2 женA в8слёдъ со мн0ю на зeмлю сію2, возвращy ли сhна твоего2 въ зeмлю, t неsже и3зшeлъ є3си2;

6 Речe же къ немY ґвраaмъ: внемли2 себЁ, да не возврати1ши сhна моегw2 nнaмw.

7 ГDь бGъ нб7сE и3 бGъ земли2, и4же поs мz и3з8 д0му nтцA моегw2 и3 t земли2, въ нeйже роди1хсz, и4же гlа мнЁ и3 и4же клsсz мнЁ, гlz: тебЁ дaмъ зeмлю сію2 и3 сёмени твоемY, т0й п0слетъ ѓгGла своего2 пред8 тоб0ю, и3 п0ймеши женY сhну моемY їсаaку tтyду:

8 ѓще же не восх0щетъ женA поити2 съ тоб0ю въ зeмлю сію2, чи1стъ бyдеши t заклsтіz моегw2: т0чію сhна моегw2 не возврати2 тaмw.

9 И# положи2 рaбъ рyку свою2 под8 стегно2 ґвраaма господи1на своегw2, и3 клsсz є3мY њ словеси2 сeмъ.

10 И# взS рaбъ дeсzть велблю6дъ t велблю6дъ господи1на своегw2, и3 t всёхъ бл†гъ господи1на своегw2 съ соб0ю, и3 востaвъ и4де въ месопотaмію во грaдъ нахHровъ:

11 и3 постaви велблю1ды внЁ грaда ў клaдzзz в0днагw под8 вeчеръ, є3гдA и3сх0дzтъ (жєны2) почерпaти воды2,

12 и3 речE: гDи, б9е господи1на моегw2 ґвраaма, бlгоустр0й предо мн0ю днeсь, и3 сотвори2 млcть съ господи1номъ мои1мъ ґвраaмомъ:

13 сE, ѓзъ стaхъ ў клaдzзz в0днагw, дщє1ри же живyщихъ во грaдэ и3сх0дzтъ почерпaти воды2:

14 и3 бyдетъ дэви1ца, є4йже ѓзъ рекY: преклони2 водон0съ тв0й, да пію2, и3 речeтъ ми2: пjй ты2, и3 велблю1ды тво‰ напою2, д0ндеже напію1тсz: сію2 ўгот0валъ є3си2 рабY твоемY їсаaку: и3 по семY ўвёмъ, ћкw сотвори1лъ є3си2 млcть съ господи1номъ мои1мъ ґвраaмомъ.

15 И# бhсть прeжде нeже скончaти є3мY глаг0лющу во ўмЁ своeмъ, и3 сE, ревeкка и3схождaше, ћже роди1сz ваfуи1лу, сhну мeлхи жены2 нахHра, брaта же ґвраaмлz, держaщи водон0съ на рaмэхъ свои1хъ:

16 дэви1ца же бsше доброзрaчна ѕэлw2: дёва бЁ, мyжъ не познA є3S. Сошeдши же на клaдzзь, нап0лни водон0съ св0й и3 взhде.

17 Течe же рaбъ во срётеніе є4й и3 речE: нап0й мS мaлw вод0ю t водон0са твоегw2.

18 Сіs же речE: пjй, господи1не. И# потщaсz, и3 снS водон0съ на мы6шца сво‰, и3 напои2 є3го2, д0ндеже напи1сz.

19 И# речE: и3 велблю1дwмъ твои6мъ налію2, д0ндеже вси2 напію1тсz.

20 И# потщaсz, и3 и3спраздни2 водон0съ въ пои1ло: и3 течE пaки на клaдzзь почерпнyти воды2, и3 вліS велблю1дwмъ всBмъ.

21 Человёкъ же выразумэвaше ю5 и3 помолчевaше, да ўразумёетъ, ѓще бlгоустр0и бGъ пyть є3мY, и3ли2 ни2.

22 Бhсть же є3гдA престaша вси2 велблю1ды пію1ще, взS человёкъ ўсер‰зи зл†ты вёсомъ по дрaхмэ и3 двA зап‰стіz на рyки є3S: дeсzть златни1цъ вёсъ и4хъ.

23 И# вопроси2 ю5 и3 речE: чіS є3си2 дщeрь; повёждь ми2, ѓще є4сть ў nтцA твоегw2 мёсто нaмъ витaти;

24 Nнa же речE є3мY: дщeрь ваfуи1лева є4смь (сhна) мeлхина, є3г0же роди2 нахHру.

25 И# речE є3мY: и3 плевы2 и3 сёна мн0гw ў нaсъ, и3 мёсто витaти.

26 И# благослови1въ человёкъ, поклони1сz гDу

27 и3 речE: блгcвeнъ гDь бGъ господи1на моегw2 ґвраaма, и4же не њстaви прaвды своеS и3 и4стины t господи1на моегw2: и3 менE бlгоустр0и гDь въ д0мъ брaта господи1на моегw2.

28 И# тeкши дэви1ца въ д0мъ мaтере своеS, повёда по глаг0лwмъ си6мъ.

29 Ревeкцэ же бsше брaтъ, є3мyже и4мz лавaнъ: и3 течE лавaнъ къ человёку в0нъ на клaдzзь.

30 И# бhсть є3гдA ви1дэ ўсер‰зи, и3 зап‰стіz на рукY сестры2 своеS, и3 є3гдA слhша словесA ревeкки сестры2 своеS, глаг0лющіz: си1це глаг0ла мнЁ человёкъ: и3 пріи1де къ человёку, стоsщу є3мY ў велблю6дъ ў клaдzзz,

31 и3 речE є3мY: грzди2, вни1ди бlгословeнный t гDа, почто2 стои1ши внЁ; ѓзъ же ўгот0вахъ хрaмину и3 мёсто велблю1дwмъ.

32 И# вни1де человёкъ въ д0мъ, и3 разсэдлA велблю1ды, и3 дадE плє1вы и3 сёно велблю1дwмъ, и3 в0ду ўмhти н0зэ є3гw2, и3 н0ги мужє1мъ, и5же бsху съ ни1мъ:

33 и3 предложи2 и5мъ хлёбы ћсти, и3 речE: не ћмъ, д0ндеже возглаг0лю словесA мо‰. И# речE: глаг0ли.

34 И# речE: рaбъ ґвраaмль є4смь ѓзъ:

35 гDь же блгcви2 господи1на моего2 ѕэлw2, и3 возвhсисz: и3 дадE є3мY џвцы и3 телцы2, сребро2 и3 злaто, рабы6 и3 рабы6ни, и3 велблю1ды и3 nслы2:

36 и3 роди2 сaрра, женA господи1на моегw2, сhна є3ди1наго господи1ну моемY, состарёвшемусz є3мY, и3 дадE є3мY, є3ли6ка и3мsше:

37 и3 заклs мz господи1нъ м0й, глаг0лz: не п0ймеши жены2 сhну моемY t дщeрей хананeйскихъ, въ ни1хже ѓзъ њбитaю въ земли2 и4хъ:

38 но въ д0мъ nтцA моегw2 п0йдеши, и3 въ плeмz моE, и3 п0ймеши женY сhну моемY tтyду:

39 рёхъ же (ѓзъ) господи1ну моемY: ґ є3гдA не восх0щетъ женA со мн0ю и3ти2;

40 и3 речe ми: гDь бGъ, є3мyже благоугоди1хъ пред8 ни1мъ, џнъ п0слетъ ѓгGла своего2 съ тоб0ю и3 бlгоустр0итъ пyть тв0й, и3 п0ймеши женY сhну моемY t плeмене моегw2 и3 t д0му nтцA моегw2:

41 тогдA бyдеши чи1стъ t заклинaніz моегw2: є3гдa бо д0йдеши въ плeмz моE, и3 не дадsтъ ти2, и3 бyдеши чи1стъ t заклинaніz моегw2:

42 и3 пришeдъ днeсь на клaдzзь, рек0хъ: гDи, б9е господи1на моегw2 ґвраaма, ѓще ты2 бlгоустроsеши пyть м0й, въ џньже нн7э ѓзъ и3дY:

43 сE, ѓзъ стaхъ ў клaдzзz в0днагw, и3 дщє1ри грaжданъ и3сх0дzтъ почерпaти воды2: и3 бyдетъ дэви1ца, є4йже ѓще ѓзъ рекY: нап0й мS t водон0са твоегw2 мaлw вод0ю:

44 и3 речeтъ ми2: и3 ты2 пjй, и3 велблю1дwмъ твои6мъ влію2: сіS (бyдетъ) женA, ю4же ўгот0ва гDь рабY своемY їсаaку: и3 по семY ўразумёю, ћкw сотвори1лъ є3си2 млcть господи1ну моемY ґвраaму.

45 И# бhсть прeжде нeже скончaти мнЁ глаг0лющу во ўмЁ своeмъ, ѓбіе ревeкка и3схождaше держaщи водон0съ на р†му, и3 сни1де на клaдzзь, и3 почерпE воды2: и3 рек0хъ є4й: нап0й мS.

46 И# потщaвшисz снS водон0съ съ себє2 на мhшцу свою2 и3 речE: пjй ты2, и3 велблю1ды тво‰ напою2. И# напи1хсz, и3 велблю1ды мо‰ напои2.

47 И# вопроси1хъ ю5 и3 рек0хъ: чіS є3си2 дщeрь; повёждь ми2. Nнa же речE: дщeрь ваfуи1лева є4смь сhна нахHрова, є3г0же роди2 є3мY мeлха. И# дaхъ є4й ўсер‰зи, и3 зап‰стіz на рyцэ є3S,

48 и3 благоволи1въ поклони1хсz гDу: и3 благослови1хъ гDа бGа господи1на моегw2 ґвраaма, и4же бlгоустр0и мS на пути2 и4стины поsти дщeрь брaта господи1на моегw2 сhну є3гw2:

49 ѓще ќбw сотворитE вы2 ми1лость и3 прaвду къ господи1ну моемY: ѓще же ни2, повёдите ми2: да њбращyсz и3ли2 на дeсно, и3ли2 на лёво.

50 Tвэщ†вша же лавaнъ и3 ваfуи1лъ, рек0ста: t гDа пріи1де дёло сіE: не возм0жемъ ти2 проти1ву рещи2 ѕло2 и3ли2 блaго:

51 сE, ревeкка пред8 тоб0ю: поeмь ю5, и3ди2: и3 да бyдетъ женA сhну господи1на твоегw2, ћкоже гlа гDь.

52 Бhсть же є3гдA ўслhша рaбъ ґвраaмль словесA сі‰, поклони1сz до земли2 гDу.

53 И# и3знeсъ рaбъ сосyды зл†ты и3 срє1брzны и3 ри6зы, дадE ревeкцэ: и3 дaры дадE брaту є3S и3 мaтери є3S.

54 И# kд0ша и3 пи1ша и3 т0й и3 мyжіе, и5же бsху съ ни1мъ, и3 почи1ша. И# востaвъ заyтра, речE: tпусти1те мS, да tидY къ господи1ну моемY.

55 Рёша же брaтіz є3S и3 мaти: да пребyдетъ дэви1ца съ нaми ћкw дeсzть днjй, и3 посeмъ п0йдетъ.

56 Џнъ же речE къ ни6мъ: не держи1те мS, гDь бо бlгоустр0и пyть м0й во мнЁ: tпусти1те мS, да и3дY къ господи1ну моемY.

57 Nни1 же рёша: призовeмъ дэви1цу и3 вопр0симъ є3S и3зоyстъ.

58 И# призвaша ревeкку и3 рёша є4й: п0йдеши ли съ человёкомъ си1мъ; Nнa же речE: пойдY.

59 И# tпусти1ша ревeкку сестрY свою2, и3 и3мBніz є3S, и3 рабA ґвраaмлz, и3 и5же съ ни1мъ бhша.

60 И# благослови1ша ревeкку и3 рёша є4й: сестрA нaша є3си2, бyди въ тhсzщы тє1мъ, и3 да наслёдитъ сёмz твоE грaды супост†тъ.

61 Востaвши же ревeкка и3 рабы6ни є3S, всэд0ша на велблю1ды и3 поид0ша съ человёкомъ. И# пои1мъ рaбъ ревeкку, tи1де.

62 Їсаaкъ же прехождaше сквозЁ пустhню ў клaдzзz видёніz: сaмъ же живsше на земли2 на полyдне.

63 И# и3зhде їсаaкъ поглуми1тисz на п0ле къ вeчеру, и3 воззрёвъ nчи1ма свои1ма, ви1дэ велблю1ды и3дyщыz.

64 И# воззрёвши ревeкка nчи1ма свои1ма, ви1дэ їсаaка: и3 и3зскочи2 съ велблю1да.

65 И# речE рабY: кт0 є3сть человёкъ џный, и4же и4детъ по п0лю во срётеніе нaмъ; Речe же рaбъ: сeй є4сть господи1нъ м0й. Nнa же взeмши ри1зу лётнюю, њблечeсz.

66 И# повёда рaбъ їсаaку вс‰ словесA, ±же сотвори2.

67 Вни1де же їсаaкъ въ д0мъ мaтере своеS, и3 поS ревeкку, и3 бhсть є3мY женA: и3 возлюби2 ю5, и3 ўтёшисz їсаaкъ по сaррэ мaтери своeй.

 

Главa 25

1 Приложи1въ же ґвраaмъ, поS женY, є4йже и4мz хеттyра:

2 роди1 же є3мY зомврaна и3 їезaна, и3 мадaла и3 мадіaма, и3 їесв0ка и3 сwіeна.

3 Їезaнъ же роди2 савaна и3 fамaна и3 дедaна. Сhнове же дед†ни бhша: рагуи1лъ и3 навдеи1лъ, и3 ґсуріи1мъ и3 латусіи1мъ и3 лаwмjмъ.

4 Сhнове же маді†мли: є3фaръ и3 ґфи1ръ, и3 є3нHхъ и3 ґвідA и3 є3лдагA. Вси2 сjи бhша сhнове хетт{рины.

5 Дадe же ґвраaмъ вс‰ сво‰ и3мBніz їсаaку сhну своемY:

6 сынHмъ же нал0жницъ свои1хъ дадE ґвраaмъ дaры и3 tпусти2 | t їсаaка сhна своегw2, є3щE жи1въ сhй, къ вост0ку на зeмлю вост0чную.

7 Сі‰ же лBта днjй житіS ґвраaмлz, є3ли6ка поживE, лётъ сто2 сeдмьдесzтъ пsть:

8 и3 њслабёвъ ќмре ґвраaмъ въ стaрости д0брэй, стaрецъ и3сп0лненъ днjй, и3 приложи1сz къ лю1демъ свои6мъ.

9 И# погреб0ша є3го2 їсаaкъ и3 їсмaилъ двA сhнове є3гw2 въ пещeрэ сугyбэй, на селЁ є3фрHновэ сhна саaрова хеттeанина, є4же є4сть прsмw мамврjи,

10 на селЁ и3 въ пещeрэ, ю4же притzжA ґвраaмъ t сынHвъ хеттeовыхъ: тaмw погреб0ша ґвраaма и3 сaрру женY є3гw2.

11 Бhсть же по ўмeртвіи ґвраaмли, блгcви2 бGъ їсаaка сhна є3гw2: и3 всели1сz їсаaкъ ў клaдzзz видёніz.

12 Сі‰ же быті‰ їсмaила сhна ґвраaмлz, є3г0же роди2 ѓгарь є3гЂптzнынz, рабA сaррина, ґвраaму:

13 и3 сі‰ и3менA сынHвъ їсмaилихъ, по и3менHмъ родHвъ є3гw2: пeрвенецъ їсмaиловъ наваіHfъ, и3 кидaръ и3 навдеи1лъ, и3 массaмъ

14 и3 масмA, и3 думA и3 масси2,

15 и3 ходдaнъ и3 fемaнъ, и3 їетyръ и3 нафeсъ и3 кедмA.

16 Сjи сyть сhнове їсм†или: и3 сі‰ и3менA и4хъ въ ски1ніzхъ и4хъ и3 въ сeлэхъ и4хъ: дванaдесzть кн‰зи въ kзhцэхъ и4хъ.

17 И# сі‰ лBта житіS їсмaилова, сто2 три1десzть сeдмь лётъ: и3 њслабёвъ ќмре, и3 приложи1сz къ р0ду своемY.

18 Всели1сz же t є3vілaта дaже до сyра, и4же є4сть въ лицE є3гЂпту, дaже доити2 ко ґссmрjwмъ: пред8 лицeмъ всёхъ брaтій свои1хъ всели1сz.

19 И# сі‰ быті‰ їсаaка сhна ґвраaмлz: ґвраaмъ роди2 їсаaка.

20 Бsше же їсаaкъ лётъ четhредесzти, є3гдA поS ревeкку дщeрь ваfуи1ла сЂріна t месопотaміи сЂрскіz, сестрY лавaна сЂріна, себЁ въ женY.

21 Молsшесz же їсаaкъ гDеви њ ревeкцэ женЁ своeй, ћкw непл0ды бsше: послyша же є3го2 бGъ, и3 зачaтъ во ўтр0бэ ревeкка женA є3гw2.

22 И#грaста же младє1нца въ нeй, и3 речE: ѓще тaкw ми2 х0щетъ бhти, почт0 ми сіE; И# и4де вопрошaти гDа.

23 И# речE є4й гDь: двA kзы6ка во ўтр0бэ твоeй сyть, и3 дв0и лю1діе t ўтр0бы твоеS разлучaтсz: и3 лю1діе людjй превзhдутъ, и3 б0лшій пораб0таетъ мeншему.

24 И# и3сп0лнишасz днjе роди1ти є4й, и3 бsху сeй близнsта во ўтр0бэ є3S:

25 и3зhде же сhнъ пeрвенецъ чeрменъ, вeсь, ћкw к0жа, космaтъ: и3 наречE и4мz є3мY и3сavъ:

26 и3 посeмъ и3зhде брaтъ є3гw2, рукa же є3гw2 придержaсz пzтЁ и3сavовэ: и3 наречE и4мz є3мY їaкwвъ. Їсаaку же бЁ шестьдесsтъ лётъ, є3гдA роди2 и5хъ ревeкка.

27 Возраст0ша же ю4нwши: и3 бhсть и3сavъ человёкъ вёдый лови1ти, сeлный: їaкwвъ же бhсть человёкъ нелукaвъ, живhй въ домY.

28 И# возлюби2 їсаaкъ и3сavа, ћкw лови1тва є3гw2 бsше брaшно є3мY: ревeкка же люблsше їaкwва.

29 Свари1 же їaкwвъ варeніе: и3 пріи1де и3сavъ съ п0лz и3знем0гъ,

30 и3 речE и3сavъ їaкwву: напитaй мS варeніемъ с0чива сегw2, ћкw и3знемогaю. Сегw2 рaди прозвaсz и4мz є3мY є3дHмъ.

31 И# речE їaкwвъ и3сavу: tдaждь ми2 днeсь пeрвенство своE.

32 Речe же и3сavъ: сE, ѓзъ и3дY ўмрeти, и3 вскyю ми2 пeрвенство сіE;

33 И# речE їaкwвъ є3мY: клени1сz ми2 днeсь. И# клsсz є3мY, и3 tдадE и3сavъ їaкwву пeрвенство своE.

34 Їaкwвъ же дадE и3сavу хлёбъ и3 варeніе с0чевно: kдe же и3 пи2, и3 востaвъ tи1де: и3 нивочт0же вмэни2 себЁ и3сavъ пeрвенство.

 

Главa 26

1 Бhсть же глaдъ на земли2, кромЁ глaда бhвшагw прeжде во врeмz ґвраaмле. Tи1де же їсаaкъ ко ґвімелeху царю2 фmлістjмску въ герaру:

2 kви1сz же є3мY гDь и3 речE: не ходи2 во є3гЂпетъ, всели1сz же въ земли2, въ нeйже ти2 рекY,

3 и3 њбитaй въ земли2 т0й, и3 бyду съ тоб0ю, и3 блгcвлю1 тz: тебё бо и3 сёмени твоемY дaмъ всю2 зeмлю сію2, и3 постaвлю клsтву мою2, є4юже клsхсz ґвраaму nтцY твоемY:

4 и3 ўмн0жу сёмz твоE, ћкw ѕвёзды небє1сныz, и3 дaмъ сёмени твоемY всю2 зeмлю сію2: и3 блгcвsтсz њ сёмени твоeмъ вси2 kзhцы земнjи:

5 понeже послyша nтeцъ тв0й ґвраaмъ моегw2 глaса и3 соблюдE зaпwвэди мо‰ и3 повелBніz мо‰, и3 њправд†ніz мо‰ и3 зак0ны мо‰.

6 Всели1сz же їсаaкъ въ герaрэхъ.

7 Вопроси1ша же мyжіе мёста тогw2 њ ревeкцэ женЁ є3гw2, и3 речE: сестрa ми є4сть. Ўбоsсz бо рещи2, ћкw женa ми є4сть, да не когдA ўбію1тъ є3го2 мyжіе мёста тогw2 ревeкки рaди, понeже бЁ доброзрaчна.

8 Бhсть же мн0го врeмz тaмw: и3 прини1кнувъ ґвімелeхъ цaрь герaрскій nкн0мъ, ви1дэ їсаaка и3грaюща съ ревeккою жен0ю своeю.

9 Призвa же ґвімелeхъ їсаaка и3 речE є3мY: u5бо женA твоS є4сть; почто2 рeклъ є3си2, ћкw сестрa ми є4сть; Речe же є3мY їсаaкъ: рёхъ бо, да не ўмрY є3S рaди.

10 Речe же є3мY ґвімелeхъ: что2 сіE сотвори1лъ є3си2 нaмъ; вмaлэ не бhсть нёкто t р0да моегw2 съ жен0ю твоeю, и3 навeлъ бы є3си2 на ны2 невёдэніе.

11 Заповёда же ґвімелeхъ всBмъ лю1демъ свои6мъ, глаг0лz: всsкъ, и4же прик0снетсz мyжу семY, и3ли2 женЁ є3гw2, смeрти пови1ненъ бyдетъ.

12 Сёz же їсаaкъ въ земли2 т0й, и3 приwбрёте въ то2 лёто стокрaтный пл0дъ kчмeнz: блгcви1 же є3го2 гDь.

13 И# возвhсисz человёкъ, и3 преуспэвaz б0лшій бывaше, д0ндеже вели1къ бhсть ѕэлw2.

14 Бhша же є3мY ск0ти nвeцъ и3 ск0ти волHвъ и3 земледBліz мнHга. Позави1дэша же є3мY фmлістjмлzне:

15 и3 вс‰ кл†дzзи, ±же и3скопaша раби2 nтцA є3гw2, во врeмz nтцA є3гw2, загради1ша | фmлістjмлzне и3 нап0лниша ты6z землeю.

16 Речe же ґвімелeхъ ко їсаaку: tиди2 t нaсъ, ћкw си1льнэйшій сотвори1лсz є3си2 t нaсъ ѕэлw2.

17 И# tи1де tтyду їсаaкъ и3 њбитA въ дeбри герaрстэй, и3 всели1сz тaмw.

18 И# пaки їсаaкъ и3скопA кл†дzзи вHдныz, ±же и3скопaша раби2 ґвраaма nтцA є3гw2, и3 загради1ша ты6z фmлістjмлzне, по ўмeртвіи ґвраaма nтцA є3гw2: и3 прозвA и5мъ и3менA, по и3менaмъ, и4миже прозвA ґвраaмъ nтeцъ є3гw2.

19 И# и3скопaша раби2 їсаaкwвы въ дeбри герaрстэй, и3 њбрэт0ша тaмw клaдzзь воды2 жи1вы.

20 И# прsхусz пaстыріе герaрстіи съ пaстырьми їсаaковыми, глаг0люще: нaша є4сть водA. И# прозвA и4мz клaдzзю томY њби1да: њби1дzху бо є3го2.

21 Tшeдъ же tтyду їсаaкъ, и3скопA клaдzзь другjй. Прsхусz же и3 њ т0мъ: и3 прозвA и4мz є3мY враждA.

22 Tшeдъ же tтyду, и3скопA клaдzзь другjй. И# не прsхусz њ т0мъ, и3 прозвA и4мz є3мY прострaнство, глаг0лz: ћкw нн7э распространи2 гDь нaмъ и3 возрасти2 нaсъ на земли2.

23 Взhде же tтyду ко клaдzзю клsтвенному:

24 и3 kви1сz є3мY гDь въ тY н0щь и3 речE: ѓзъ є4смь бGъ ґвраaма nтцA твоегw2, не б0йсz, съ тоб0ю бо є4смь: и3 блгcвлю1 тz, и3 ўмн0жу сёмz твоE ґвраaма рaди nтцA твоегw2.

25 И# создA тaмw жeртвенникъ, и3 призвA и4мz гDне: и3 постaви тaмw ски1нію свою2: и3скопaша же тaмw раби2 їсаaкwвы клaдzзь въ дeбри герaрстэй.

26 И# ґвімелeхъ пріи1де къ немY t герaръ, и3 nхозafъ невэстоводи1тель є3гw2, и3 фіх0лъ воев0да си1лъ є3гw2.

27 И# речE и5мъ їсаaкъ: вскyю пріид0сте ко мнЁ; вh же возненави1дэсте менE и3 tслaсте мS t себє2.

28 Nни1 же рёша: ви1дэвше ўзрёхомъ, ћкw бЁ гDь съ тоб0ю, и3 рёхомъ: бyди клsтва междY нaми и3 междY тоб0ю, и3 завэщaимъ съ тоб0ю завётъ,

29 да не сотвори1ши съ нaми ѕлA, ћкоже не возгнушaхомсz тоб0ю мы2, и3 ћкоже сотвори1хомъ тебЁ добро2, и3 tпусти1хомъ тS съ ми1ромъ: и3 нн7э блгcвeнъ ты2 t гDа.

30 И# сотвори2 и5мъ пи1ръ, и3 kд0ша и3 пи1ша.

31 И# востaвше заyтра, клsтсz кjйждо бли1жнему: и3 tпусти2 | їсаaкъ, и3 tид0ша t негw2 здр†вы.

32 Бhсть же въ т0й дeнь, и3 пришeдше раби2 їсаaкwвы повёдаша є3мY њ клaдzзэ, є3г0же и3скопaша, и3 рек0ша: не њбрэт0хомъ воды2.

33 И# прозвA є3го2 клsтва. Сегw2 рaди прозвA и4мz грaду џному клaдzзь клsтвенный, дaже до днeшнzгw днE.

34 Бsше же и3сavъ лётъ четhредесzти: и3 поS женY їудjfу, дщeрь веHха хеттeина, и3 васемafу, дщeрь є3лHна хеттeина [въ нёкоторыхъ: є3veова].

35 И# бhша проти1вzщесz їсаaкови и3 ревeкцэ.

 

Главa 27

1 Бhсть же, повнегдA состарётисz їсаaкови, и3 притупи1шасz џчи є3гw2 є4же ви1дэти: и3 призвA и3сavа сhна своего2 старёйшаго, и3 речE є3мY: сhне м0й. И# речE: сE, ѓзъ.

2 И# речE їсаaкъ: сE, состарёхсz, и3 не вёмъ днE скончaніz моегw2:

3 нн7э u5бо возми2 nрyдіе твоE, тyлъ же и3 лyкъ, и3 и3зhди на п0ле, и3 ўлови1 ми л0въ:

4 и3 сотвори1 ми снBди, ћкоже люблю2 ѓзъ: и3 принеси1 ми, да ћмъ, ћкw да бlгослови1тъ тS душA моS, прeжде дaже не ўмрY.

5 Ревeкка же слhша глаг0люща їсаaка ко и3сavу сhну своемY. И#зhде же и3сavъ на п0ле ўлови1ти л0въ nтцY своемY.

6 Ревeкка же речE ко їaкwву сhну своемY мeншему: сE, ѓзъ слhшахъ nтцA твоего2 бесёдующа ко и3сavу брaту твоемY, глаг0люща:

7 принеси1 ми л0въ, и3 сотвори1 ми снBди, да kдhй бlгословлю1 тz пред8 гDемъ, прeжде нeже ўмрeти ми2:

8 нн7э u5бо, сhне м0й, послyшай менE, ћкоже ѓзъ заповёдаю ти2:

9 и3 шeдъ во џвцы, поими2 мнЁ tтyду двA кHзлища м‰гка и3 дwбрA, и3 сотворю2 | снBди nтцY твоемY, ћкоже лю1битъ:

10 и3 внесeши nтцY твоемY, и3 бyдетъ ћсти, ћкw да бlгослови1тъ тS nтeцъ тв0й, прeжде дaже не ќмретъ.

11 Речe же їaкwвъ къ ревeкцэ мaтери своeй: и3сavъ брaтъ м0й є4сть мyжъ космaтъ, ѓзъ же мyжъ глaдкій:

12 да не кaкw њсsжетъ мS nтeцъ м0й, и3 бyду пред8 ни1мъ ћкw презирazй, и3 наведY на себE клsтву, ґ не бlгословeніе.

13 Речe же є3мY мaти: на мнЁ клsтва твоS, чaдо: т0чію послyшай глaса моегw2, и3 шeдъ принеси1 ми.

14 Шeдъ же взS и3 принесE мaтери, и3 сотвори2 мaти є3гw2 снBди, ћкоже люблsше nтeцъ є3гw2.

15 И# взeмши ревeкка nдeжду и3сavа сhна своегw2 старёйшагw д0брую, ћже бhсть ў неS въ домY, њблечE џною їaкwва сhна своего2 мeншаго,

16 и3 к0жицами козлsчими њбложи2 мы6шцы є3гw2, и3 наг0е вhи є3гw2:

17 и3 дадE снBди и3 хлёбы, ±же сотвори2, въ рyцэ їaкwву сhну своемY.

18 И# внесE nтцY своемY и3 речE: џтче. Џнъ же речE: сE, ѓзъ: кто2 є3си2 ты2, чaдо;

19 И# речE їaкwвъ nтцY: ѓзъ и3сavъ пeрвенецъ тв0й, сотвори1хъ, ћкоже рeклъ ми2 є3си2: востaвъ сsди и3 ћждь t л0ва моегw2, ћкw да бlгослови1тъ мS душA твоS.

20 Речe же їсаaкъ сhну своемY: что2 сіE, є4же ск0рw њбрёлъ є3си2, q чaдо; Џнъ же речE: є4же дадE гDь бGъ тв0й предо мн0ю.

21 Речe же їсаaкъ їaкwву: прибли1жисz ко мнЁ, и3 њсzжy тz, чaдо, ѓще ты2 є3си2 сhнъ м0й и3сavъ, и3ли2 ни2.

22 Прибли1жисz же їaкwвъ ко їсаaку nтцY своемY, и3 њсzзA є3го2 и3 речE: глaсъ ќбw глaсъ їaкwвль, рyцэ же рyцэ и3сavwвэ.

23 И# не познA є3гw2: бёстэ бо рyцэ є3гw2, ћкw рyцэ и3сavа брaта є3гw2 косм†тэ. И# бlгослови2 є3го2

24 и3 речE: тh ли є3си2 сhнъ м0й и3сavъ; Џнъ же речE: ѓзъ.

25 И# речE: принеси1 ми, и3 ћмъ t л0ва твоегw2, чaдо, да бlгослови1тъ тS душA моS. И# принесE є3мY, и3 kдE, и3 принесE є3мY віно2, и3 пи2.

26 И# речE є3мY їсаaкъ nтeцъ є3гw2: прибли1жисz ко мнЁ и3 њблобызaй мS, чaдо.

27 И# прибли1живсz лобызA є3го2: и3 њбонS воню2 ри1зъ є3гw2, и3 бlгослови2 є3го2 и3 речE: сE, вонS сhна моегw2, ћкw вонS ни1вы и3сп0лнены, ю4же блгcви2 гDь:

28 и3 да дaстъ тебЁ бGъ t росы2 небeсныz и3 t тyка земли2, и3 мн0жество пшени1цы и3 вінA:

29 и3 да пораб0таютъ тебЁ kзhцы, и3 да покл0нzтсz тебЁ кн‰зи, и3 бyди господи1нъ брaту твоемY, и3 покл0нzтсz тебЁ сhнове nтцA твоегw2: проклинazй тS пр0клzтъ, бlгословлszй же тS бlгословeнъ.

30 И# бhсть по є4же престaти їсаaку бlгословлsющу їaкwва сhна своего2: и3 бhсть є3гдA и3зhде їaкwвъ t лицA їсаaка nтцA своегw2, и3 и3сavъ брaтъ є3гw2 пріи1де съ лови1твы.

31 Сотвори1 же и3 т0й снBди и3 принесE nтцY своемY, и3 речE nтцY: да востaнетъ nтeцъ м0й, и3 да ћстъ t л0ва сhна своегw2, ћкw да бlгослови1тъ мS душA твоS.

32 И# речE є3мY їсаaкъ nтeцъ є3гw2: кто2 є3си2 ты2; Џнъ же речE: ѓзъ є4смь сhнъ тв0й пeрвенецъ и3сavъ.

33 Ўжасeсz же їсаaкъ ќжасомъ вeліимъ ѕэлw2 и3 речE: кто2 u5бо ўлови1вый мнЁ л0въ и3 принесhй ми2; и3 kд0хъ t всёхъ, прeжде нeже пріити2 тебЁ, и3 бlгослови1хъ є3го2, и3 бlгословeнъ бyдетъ.

34 Бhсть же є3гдA ўслhша и3сavъ глаг0лы nтцA своегw2 їсаaка, возопи2 глaсомъ вeліимъ и3 г0рькимъ ѕэлw2, и3 речE: бlгослови2 ќбw и3 менE, џтче.

35 Речe же є3мY: пришeдъ брaтъ тв0й съ лeстію, взS бlгословeніе твоE.

36 И# речE (и3сavъ): прaведнw наречeсz и4мz є3мY їaкwвъ: запs бо мS сE ўжE втори1цею, и3 пeрвенство моE взS, и3 нн7э взS бlгословeніе моE. И# речE и3сavъ nтцY своемY: не њстaвилъ ли є3си2 (и3) мнЁ бlгословeніz, џтче;

37 Tвэщaвъ же їсаaкъ, речE и3сavу: ѓще господи1на є3го2 сотвори1хъ тебЁ, и3 всю2 брaтію є3гw2 сотвори1хъ рабы6 є3мY, пшени1цею и3 він0мъ ўтверди1хъ є3го2: тебё же что2 сотворю2, чaдо;

38 Речe же и3сavъ ко nтцY своемY: є3дA є3ди1но є4сть бlгословeніе ў тебє2, џтче; бlгослови2 ќбw и3 менE, џтче. Ўмили1вшусz же їсаaку, возопи2 глaсомъ вeліимъ и3сavъ и3 восплaкасz.

39 Tвэщaвъ же їсаaкъ nтeцъ є3гw2, речE є3мY: сE, t тyка земли2 бyдетъ вселeніе твоE, и3 t росы2 небeсныz свhше:

40 и3 мечeмъ твои1мъ жи1ти бyдеши, и3 брaту твоемY пораб0таеши: бyдетъ же (врeмz) є3гдA низложи1ши и3 tрэши1ши kрeмъ є3гw2 t вhи твоеS.

41 И# враждовaше и3сavъ на їaкwва њ бlгословeніи, и4мже бlгослови2 є3го2 nтeцъ є3гw2. Речe же и3сavъ во ўмЁ своeмъ: да прибли1жатсz днjе плaча nтцA моегw2, да бhхъ ўби1лъ їaкwва брaта моего2.

42 Возвэщє1на же бhша ревeкцэ словесA и3сavа сhна є3S старёйшагw: и3 послaвши призвA їaкwва сhна своего2 ю3нёйшаго и3 речE є3мY: сE, и3сavъ брaтъ тв0й грози1тъ тебЁ ўби1ти тS:

43 нн7э u5бо, чaдо, послyшай моегw2 глaса, и3 востaвъ бэжи2 въ месопотaмію къ лавaну брaту моемY въ харрaнъ,

44 и3 поживи2 съ ни1мъ дни6 нBкіz, д0ндеже tврати1тсz ћрость и3 гнёвъ брaта твоегw2 t тебє2,

45 и3 забyдетъ ±же є3мY сотвори1лъ є3си2, и3 послaвши приведY тS tтyду, да не когдA безчaдна бyду t nбои1хъ вaсъ въ дeнь є3ди1нъ.

46 Речe же ревeкка ко їсаaку: стужи1хъ си2 жи1знію моeю дщeрей рaди сынHвъ хеттeйскихъ: ѓще п0йметъ їaкwвъ женY t дщeрей земли2 сеS, то2 вскyю ми2 жи1ти;

 

Главa 28

1 Призвaвъ же їсаaкъ їaкwва, бlгослови2 є3го2 и3 заповёда є3мY, глаг0лz: да не п0ймеши жены2 t дщeрей хананeйскихъ:

2 востaвъ tбэжи2 въ месопотaмію въ д0мъ ваfуи1ла nтцA мaтере твоеS, и3 поими2 себЁ tтyду женY t дщeрей лавaна брaта мaтере твоеS:

3 бGъ же м0й да блгcви1тъ тS и3 возрасти1тъ тS и3 ўмн0житъ тS, и3 бyдеши въ собр†ніz kзhкwвъ:

4 и3 да дaстъ тебЁ блгcвeніе ґвраaма nтцA моегw2, тебЁ и3 сёмени твоемY по тебЁ наслёдити зeмлю њбитaніz твоегw2, ю4же дадE бGъ ґвраaму.

5 Послa же їсаaкъ їaкwва: и3 tи1де въ месопотaмію къ лавaну сhну ваfуи1ла сЂріна, къ брaту же ревeкки мaтере їaкwвли и3 и3сavли.

6 Ви1дэ же и3сavъ, ћкw бlгослови2 їсаaкъ їaкwва и3 послA въ месопотaмію сЂрскую поsти tтyду себЁ женY, є3гдA бlгослови2 є3го2 и3 заповёда є3мY, глаг0лz: да не п0ймеши жены2 t дщeрей хананeйскихъ.

7 И# послyша їaкwвъ nтцA и3 мaтере своеS, и3 tи1де въ месопотaмію сЂрскую.

8 Ви1дэвъ же и3сavъ, ћкw ѕлы6 сyть дщє1ри хананє1йскіz пред8 їсаaкомъ nтцeмъ є3гw2,

9 tи1де и3сavъ ко їсмaилу и3 взS маелefу дщeрь їсмaила сhна ґвраaмлz, сестрY навеHfову, женY къ женaмъ свои6мъ.

10 И# tи1де їaкwвъ t клaдzзz клsтвеннагw и3 и4де въ харрaнъ,

11 и3 њбрёте мёсто и3 ќспе тaмw, зaйде бо с0лнце: и3 взS t кaменіz мёста (тогw2) и3 положи2 въ возглaвіе себЁ, и3 спA на мёстэ џнэмъ.

12 И# с0нъ ви1дэ: и3 сE, лёствица ўтверждeна на земли2, є3sже главA досzзaше до небесE, и3 ѓгGли б9іи восхождaху и3 низхождaху по нeй:

13 гDь же ўтверждaшесz на нeй и3 речE: ѓзъ є4смь бGъ ґвраaма nтцA твоегw2 и3 бGъ їсаaка, не б0йсz: землS, и3дёже ты2 спи1ши на нeй, тебЁ дaмъ ю5 и3 сёмени твоемY:

14 и3 бyдетъ сёмz твоE ћкw пес0къ земнhй, и3 распространи1тсz на м0ре, и3 лjву, и3 сёверъ, и3 на вост0ки: и3 благословsтсz њ тебЁ вс‰ колBна зємнaz и3 њ сёмени твоeмъ:

15 и3 сE, ѓзъ є4смь съ тоб0ю, сохранszй тS на всsкомъ пути2, ѓможе ѓще п0йдеши, и3 возвращy тz въ зeмлю сію2: ћкw не и4мамъ тебE њстaвити, д0ндеже сотвори1ти ми2 вс‰, є3ли6ка гlахъ тебЁ.

16 И# востA їaкwвъ t снA своегw2 и3 речE: ћкw є4сть гDь на мёстэ сeмъ, ѓзъ же не вёдэхъ.

17 И# ўбоsсz и3 речE: ћкw стрaшно мёсто сіE: нёсть сіE, но д0мъ б9ій, и3 сі‰ вратA нбcнаz.

18 И# востA їaкwвъ заyтра, и3 взS кaмень, є3г0же положи2 тaмw въ возглaвіе себЁ: и3 постaви є3го2 въ ст0лпъ, и3 возліS є3лeй верхY є3гw2.

19 И# прозвA їaкwвъ и4мz мёсту томY д0мъ б9ій: ўламлyзъ же бЁ и4мz грaду пeрвэе.

20 И# положи2 їaкwвъ њбётъ, глаг0лz: ѓще бyдетъ гDь бGъ со мн0ю и3 сохрани1тъ мS на пути2 сeмъ, въ џньже ѓзъ и3дY, и3 дaстъ ми2 хлёбъ ћсти, и3 ри6зы њблещи1сz,

21 и3 возврати1тъ мS здрaва въ д0мъ nтцA моегw2, и3 бyдетъ гDь мнЁ въ бGа:

22 и3 кaмень сeй, є3г0же постaвихъ въ ст0лпъ, бyдетъ ми2 д0мъ б9ій, и3 t всёхъ, ±же ми2 дaси, десzти1ну њдесsтствую т† тебЁ.

 

Главa 29

1 И# востaвъ їaкwвъ на н0зэ, и4де въ зeмлю вост0чную къ лавaну сhну ваfуи1ла сЂріна, брaту же ревeкки мaтере їaкwвли и3 и3сavли.

2 Ўзрё же, и3 сE, клaдzзь на п0ли: и3 бsху тaмw три2 ст†да nвeцъ, почивaюще при нeмъ: t тогH бо клaдzзz напаsхусz стадA. Кaмень же вeлій бsше над8 ќстіемъ клaдzзz.

3 И# собирaхусz тaмw вс‰ стадA: и3 tвалsху кaмень t ќстіz клaдzзz и3 напаsху џвцы: и3 пaки полагaху кaмень на ќстіи клaдzзz на мёстэ своeмъ.

4 Речe же и5мъ їaкwвъ: брaтіz, tкyду є3стE вы2; Nни1 же рёша: t харрaна є3смы2.

5 Речe же и5мъ: знaете ли лавaна сhна нахHрова; Nни1 же рёша: знaемъ.

6 Речe же и5мъ: здрaвствуетъ ли; Nни1 же рёша: здрaвствуетъ. И# сE, рахи1ль дщи2 є3гw2 и3дsше со nвцaми.

7 И# речE їaкwвъ: є3щE є4сть днE мн0гw, не u5 чaсъ собирaти скотA: напои1вше џвцы, шeдше паси1те.

8 Nни1 же рёша: не м0жемъ, д0ндеже соберyтсz вси2 пастуси2 и3 tвалsтъ кaмень t ќстіz клaдzзz, и3 напои1мъ џвцы.

9 Е#щE є3мY глаг0лющу къ ни6мъ, и3 сE, рахи1ль дщи2 лавaнz грzдsше со nвцaми nтцA своегw2: nнa бо пасsше џвцы nтцA своегw2.

10 Бhсть же ћкw ўзрЁ їaкwвъ рахи1ль дщeрь лавaна брaта мaтере своеS и3 џвцы лавaна брaта мaтере своеS, и3 приступи1въ їaкwвъ tвали2 кaмень t ќстіz клaдzзz:

11 и3 напои2 џвцы лавaна брaта мaтере своеS, и3 цэловA їaкwвъ рахи1ль, и3 возопи1въ глaсомъ свои1мъ, восплaкасz:

12 и3 повёда рахи1ли, ћкw брaтъ nтцA є3S є4сть и3 ћкw сhнъ ревeккинъ є4сть. И# тeкши повёда nтцY своемY по словесє1мъ си6мъ.

13 Бhсть же ћкw ўслhша лавaнъ и4мz їaкwва сhна сестры2 своеS, течE во срётеніе є3мY и3 њб8eмь є3го2 лобзA, и3 введE є3го2 въ д0мъ св0й. И# повёда лавaну вс‰ словесA сі‰.

14 И# речE є3мY лавaнъ: t костeй мои1хъ и3 t пл0ти моеS є3си2 ты2. И# бЁ съ ни1мъ мёсzцъ днjй.

15 Речe же лавaнъ їaкwву: понeже брaтъ м0й є3си2 ты2, да не пораб0таеши мнЁ тyне: повёждь ми2, что2 мздA твоS є4сть;

16 Ў лавaна же бёстэ двЁ дщє1ри: и4мz старёйшей лjа, и4мz же ю3нёйшей рахи1ль.

17 Џчи же л‡ины болёзнєнны: рахи1ль же бЁ добрA ви1домъ и3 краснA вз0ромъ ѕэлw2.

18 Возлюби1 же їaкwвъ рахи1ль. И# речE: пораб0таю тебЁ сeдмь лётъ за рахи1ль дщeрь твою2 мeншую.

19 Речe же є3мY лавaнъ: лyчше ми2 тебЁ дaти ю5, нeжели и3н0му tдaти мyжеви: со мн0ю живи2.

20 И# раб0та їaкwвъ за рахи1ль сeдмь лётъ: и3 бhша пред8 ни1мъ ћкw м†лы дни6, занeже любsше ю5.

21 Речe же їaкwвъ лавaну: дaждь ми2 женY мою2, понeже соверши1шасz днjе, да вни1ду къ нeй.

22 Собрa же лавaнъ вс‰ мyжы мёста тогw2, и3 сотвори2 брaкъ.

23 И# бhсть вeчеръ, и3 поeмь лавaнъ лjю дщeрь свою2, введE ко їaкwву: и3 вни1де къ нeй їaкwвъ.

24 Дадe же лавaнъ лjи дщeри своeй зeлфу рабhню свою2, є4й въ рабY.

25 Бhсть же заyтра, и3 сE, бsше лjа, и3 речE їaкwвъ лавaну: что2 сіE сотвори1лъ ми2 є3си2; не рахи1ли ли рaди раб0тахъ ў тебє2; вскyю же њби1дэлъ мS є3си2;

26 Tвэщa же лавaнъ: нёсть тaкw въ нaшемъ мёстэ вдaти мeншую прeжде старёйшіz.

27 Скончaй u5бо седми6ны сеS, и3 дaмъ ти2 и3 сію2 за дёло, є4же дёлаеши ў менє2 є3щE сeдмь лётъ друг‡z.

28 Сотвори1 же їaкwвъ тaкw: и3 и3сп0лни седми6ны сеS: и3 дадE є3мY лавaнъ рахи1ль дщeрь свою2 є3мY въ женY.

29 Дадe же лавaнъ рахи1ли дщeри своeй вaллу рабY свою2, є4й въ рабY.

30 И# вни1де (їaкwвъ) къ рахи1ли: возлюби1 же рахи1ль пaче, нeже лjю: и3 раб0та є3мY сeдмь лётъ друг‡z.

31 Ви1дэвъ же гDь бGъ, ћкw ненави1дима бsше лjа, tвeрзе ложеснA є3S: рахи1ль же бsше непл0ды.

32 И# зачaтъ лjа и3 роди2 сhна їaкwву: наречe же и4мz є3мY руви1мъ, глаг0лz: ћкw призрЁ гDь на моE смирeніе и3 дадe ми сhна: нн7э u5бо возлю1битъ мS мyжъ м0й.

33 И# зачaтъ пaки лjа и3 роди2 сhна вторaго їaкwву и3 речE: занE ўслhша гDь, ћкw ненави1дима є4смь, и3 придадe ми и3 сего2. И# наречE и4мz є3мY сmмеHнъ.

34 И# зачaтъ є3щE и3 роди2 сhна и3 речE: въ нн7эшнее врeмz ў менє2 бyдетъ мyжъ м0й, роди1хъ бо є3мY три2 сhны. Сегw2 рaди наречE и4мz є3мY леvjй.

35 И# зачeнши є3щE роди2 сhна и3 речE: нн7э є3щE сіE и3сповёмъ гDу. Сегw2 рaди наречE и4мz є3мY їyда, и3 престA раждaти.

 

Главa 30

1 Ви1дэвши же рахи1ль, ћкw не роди2 їaкwву, и3 поревновA рахи1ль сестрЁ своeй и3 речE їaкwву: дaждь ми2 ч†да: ѓще же ни2, ўмрY ѓзъ.

2 Разгнёвавсz же їaкwвъ на рахи1ль, речE є4й: є3дA вмёстw бGа ѓзъ є4смь, и4же лиши1 тz плодA ўтр0бнагw;

3 Речe же рахи1ль їaкwву: сE, рабA моS вaлла: вни1ди къ нeй, и3 да роди1тъ на колёнахъ мои1хъ, и3 чaдо сотворю2 и3 ѓзъ t неS.

4 И# дадE є3мY вaллу рабY свою2 є3мY въ женY: и3 вни1де къ нeй їaкwвъ.

5 И# зачA вaлла рабA рахи1лина и3 роди2 їaкwву сhна.

6 И# речE рахи1ль: суди1 ми бGъ и3 послyша глaса моегw2, и3 дадe ми сhна. Сегw2 рaди прозвA и4мz є3мY дaнъ.

7 И# зачaтъ є3щE вaлла рабA рахи1лина и3 роди2 сhна вторaго їaкwву.

8 И# речE рахи1ль: под8s мz бGъ, и3 сравни1хсz съ сестр0ю моeю, и3 возмог0хъ. И# прозвA и4мz є3гw2 нефfалjмъ.

9 Ви1дэ же лjа, ћкw престA раждaти, и3 взS зeлфу рабY свою2 и3 дадE ю5 їaкwву въ женY: и3 вни1де къ нeй.

10 И# зачaтъ зeлфа рабA лjина и3 роди2 їaкwву сhна.

11 И# речE лjа: блaго мнЁ случи1сz. И# наречE и4мz є3мY гaдъ.

12 И# зачaтъ є3щE зeлфа рабA лjина и3 роди2 їaкwву сhна вторaго.

13 И# речE лjа: блажeна ѓзъ, ћкw ўблажaтъ мS жєны2. И# прозвA и4мz є3мY ґси1ръ.

14 И$де же руви1мъ въ дeнь жaтвы пшени1цы и3 њбрёте ћблwка мандраг0рwва на п0ли, и3 принесE | къ лjи мaтери своeй. Речe же рахи1ль къ лjи сестрЁ своeй: дaждь ми2 t мандраг0рwвъ сhна твоегw2.

15 Речe же лjа: не дов0лно ли тебЁ, ћкw взzлA є3си2 мyжа моего2; є3дA и3 мандраг0ры сhна моегw2 в0змеши; Речe же рахи1ль: не тaкw: да бyдетъ сеS н0щи съ тоб0ю за мандраг0ры сhна твоегw2.

16 Пріи1де же їaкwвъ съ п0лz въ вeчеръ, и3 и3зhде лjа во срётеніе є3мY и3 речE: ко мнЁ вни1деши днeсь: наsла бо тS є4смь за мандраг0ры сhна моегw2. И# бhсть съ нeю тоS н0щи.

17 И# послyша бGъ лjю, и3 зачeнши роди2 їaкwву сhна пsтаго.

18 И# речE лjа: дадe ми бGъ мздY мою2, занE дaхъ рабY мою2 мyжу моемY. И# прозвA и4мz є3мY їссахaръ, є4же є4сть мздA.

19 И# зачaтъ є3щE лjа и3 роди2 сhна шестaго їaкwву.

20 И# речE лjа: даровa ми бGъ дaръ д0бръ въ нн7эшнее врeмz: возлю1битъ мS мyжъ м0й: роди1хъ бо є3мY шeсть сынHвъ. И# прозвA и4мz є3мY завулHнъ.

21 И# посeмъ роди2 дщeрь, и3 прозвA и4мz є4й дjна.

22 Помzнy же бGъ рахи1ль, и3 ўслhша ю5 бGъ, и3 tвeрзе ўтр0бу є3S:

23 и3 зачeнши, роди2 їaкwву сhна. И# речE рахи1ль: tS бGъ ўкори1зну мою2.

24 И# наречE и4мz є3мY їHсифъ, глаг0лющи: да придaстъ ми2 бGъ сhна другaго.

25 Бhсть же ћкw роди2 рахи1ль їHсифа, речE їaкwвъ лавaну: tпусти1 мz, да и3дY на мёсто моE и3 въ зeмлю мою2:

26 tдaждь ми2 жєны2 мо‰ и3 дёти мо‰, и4хже рaди раб0тахъ тебЁ, да tидY: тh бо вёси раб0ту, ю4же раб0тахъ ти2.

27 Речe же є3мY лавaнъ: ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 тоб0ю: ўсмотри1хъ бо, ћкw блгcви1 мz бGъ пришeствіемъ твои1мъ:

28 раздэли2 мздY свою2 ў менє2, и3 дaмъ ти2.

29 Речe же їaкwвъ: ты2 вёси, ±же раб0тахъ тебЁ, и3 коли1кw бЁ скотA твоегw2 ў менє2:

30 мaлw бо бЁ є3ли1кw твоегw2 ў менє2 и3 возрастE во мн0жество: и3 блгcви1 тz гDь пришeствіемъ мои1мъ: нн7э u5бо когдA сотворю2 и3 ѓзъ себЁ д0мъ;

31 И# речE къ немY лавaнъ: чт0 ти дaмъ; Речe же є3мY їaкwвъ: не дaси ми2 ничт0же: ѓще сотвори1ши ми2 глаг0лъ сeй, пaки пасти2 и4мамъ џвцы тво‰, и3 сохраню2:

32 њб8иди2 вс‰ џвцы тво‰ нн7э и3 разлучи2 tтyду всsкую џвцу пелeсую во nвцaхъ, и3 всsку бэловaтую и3 пeструю въ козaхъ, бyдетъ ми2 мздA (и3 бyдетъ моE):

33 и3 послyшаетъ менE прaвда моS во ќтрешній дeнь, ћкw є4сть мздA моS пред8 тоб0ю: всE є4же ѓще не бyдетъ пестро2 и3 бэловaтое въ козaхъ, и3 пелeсо во nвцaхъ, за ўкрaденое бyдетъ мн0ю.

34 Речe же є3мY лавaнъ: бyди по словеси2 твоемY.

35 И# разлучи2 въ т0й дeнь козлы2 пє1стрыz и3 бэлов†тыz, и3 вс‰ к0зы пє1стрыz и3 бэлwвaтыz, и3 всE є4же бЁ пелeсо во nвцaхъ, и3 всE є4же бsше бёлое въ ни1хъ: и3 дадE въ рyцэ сынHмъ свои6мъ:

36 и3 разстaви путeмъ трeхъ днjй, и3 междY и4ми и3 междY їaкwвомъ: їaкwвъ же пасsше џвцы лавaнwвы њстaвшыzсz.

37 Взs же їaкwвъ себЁ жeзлъ стmракjновъ зелeный, и3 nрёховъ, и3 ћворовый: и3 њстрогA | їaкwвъ пестрeніемъ бёлымъ, сострогaz корY: kвлsшесz же на жезлaхъ бёлое, є4же њстрогA, пестро2.

38 И# положи2 жезлы2, ±же њстрогA, въ пои1лныхъ корhтэхъ воды2: да є3гдA пріи1дутъ џвцы пи1ти, пред8 жезлы6 пришeдшымъ и5мъ пи1ти, зачнyтъ џвцы по жезлHмъ:

39 и3 зачинaху џвцы по жезлHмъ, и3 раждaху џвцы бэлwвaтыz и3 пє1стрыz и3 пепелови6дныz пє1стрыz.

40 Ѓгницы же разлучи2 їaкwвъ и3 постaви прsмw nвцaмъ nвнA бэловaтаго, и3 всsкое пeстрое во ѓгнцахъ: и3 разлучи2 себЁ стадA по себЁ, и3 не смэси2 си1хъ со nвцaми лавaновыми.

41 Бhсть же во врeмz, въ нeже зачинaху џвцы во чрeвэ пріeмлющz, положи2 їaкwвъ жезлы2 пред8 nвцaми въ корhтэхъ, є4же зачинaти и5мъ по жезлHмъ:

42 є3гдa же раждaху џвцы, не полагaше: бhша же неназнамен†ныz лавaнwвы, ґ знамен†ныz ї†кwвли.

43 И# разбогатЁ человёкъ ѕэлw2 ѕэлw2: и3 бhша є3мY ск0ти мн0зи, и3 вол0ве, и3 раби2, и3 рабы6ни, и3 велблю1ды, и3 nслы2.

 

Главa 31

1 Слhша же їaкwвъ словесA сынHвъ лавaновыхъ, глаг0лющихъ: взS їaкwвъ вс‰ ±же nтцA нaшегw, и3 t сyщихъ nтцA нaшегw сотвори2 всю2 слaву сію2.

2 И# ви1дэ їaкwвъ лицE лавaне, и3 сE не бsше къ немY, ћкw вчерA и3 трeтіzгw днE.

3 Речe же гDь ко їaкwву: возврати1сz въ зeмлю nтцA твоегw2 и3 въ р0дъ тв0й, и3 бyду съ тоб0ю.

4 Послaвъ же їaкwвъ, призвA лjю и3 рахи1ль на п0ле, и3дёже бsху стадA,

5 и3 речE и5мъ: ви1жду ѓзъ лицE nтцA вaшегw, ћкw нёсть ко мнЁ, ћкоже вчерA и3 трeтіzгw днE: бGъ же nтцA моегw2 бЁ со мн0ю:

6 и3 вы2 сaми вёсте, ћкw всeю си1лою моeю раб0тахъ nтцY вaшему:

7 nтeцъ же вaшъ њби1дэ мS и3 и3змэни2 мздY мою2 десzти2 ѓгнцєвъ, но не дадE є3мY бGъ ѕлA сотвори1ти мнЁ.

8 Ѓще си1це речeтъ: пє1стрыz, бyдетъ твоS мздA: и3 родsтсz вс‰ џвцы пє1стрыz. Ѓще же речeтъ: бBлыz, бyдетъ твоS мздA: и3 родsтсz вс‰ џвцы бBлыz.

9 И# tS бGъ вс‰ скоты2 nтцA вaшегw и3 дадE | мнЁ.

10 И# бhсть є3гдA зачинaху џвцы во чрeвэ пріeмлющz, и3 ви1дэхъ nчи1ма мои1ма во снЁ: и3 сE, козлы2 и3 nвны2 восходsще бsху на џвцы и3 к0зы, бэлов†тыz и3 пє1стрыz и3 пепелови6дныz пє1стрыz.

11 И# речe ми ѓгGлъ б9ій во снЁ: їaкwве. Ѓзъ же рёхъ: чт0 є3сть;

12 И# речE: воззри2 nчи1ма твои1ма и3 ви1ждь козлы2 и3 nвны2 восходsщыz на џвцы и3 к0зы, бBлыz и3 пє1стрыz и3 пепелови6дныz пє1стрыz: ви1дэхъ бо, є3ли6ка тебЁ лавaнъ твори1тъ:

13 ѓзъ є4смь бGъ kви1выйсz тебЁ на мёстэ б9іи, и3дёже помaзалъ ми2 є3си2 тaмw ст0лпъ, и3 њбэтовaлъ ми2 є3си2 тaмw њбётъ: нн7э u5бо востaни и3 и3зhди t земли2 сеS, и3 и3ди2 въ зeмлю рождeніz твоегw2, и3 бyду съ тоб0ю.

14 И# tвэщ†вши рахи1ль и3 лjа, рек0стэ є3мY: є3дA є4сть нaмъ є3щE чaсть и3ли2 наслёдіе въ домY nтцA нaшегw;

15 не ћкw ли чужhz вмэни1хомсz є3мY; продадe бо нaсъ и3 снэдE снёдію сребро2 нaше:

16 всE богaтство и3 слaва, ю4же tS бGъ t nтцA нaшегw, нaмъ бyдетъ и3 чaдwмъ нaшымъ: нн7э u5бо, є3ли6ка тебЁ речE бGъ, твори2.

17 Востaвъ же їaкwвъ, взS жєны2 сво‰ и3 дёти сво‰ на велблю1ды,

18 и3 забрA вс‰ и3мBніz сво‰ и3 вс‰ стzж†ніz, ±же притzжA въ месопотaміи, и3 вс‰ сво‰, є4же tити2 ко їсаaку nтцY своемY въ зeмлю ханаaнскую.

19 Лавaнъ же tи1де њстрищи2 џвцы сво‰: ўкрaде же рахи1ль јдwлы nтцA своегw2.

20 Ўтаи1 же їaкwвъ t лавaна сЂріна, не повёдати є3мY, ћкw ўх0дитъ,

21 и3 tбэжE сaмъ, и3 вс‰ ±же є3гw2, и3 прeйде рэкY, и3 взhде на горY галаaдъ.

22 Повёдасz же лавaну сЂріну въ трeтій дeнь, ћкw бэжA їaкwвъ:

23 и3 пои1мъ сhны и3 брaтію свою2 съ соб0ю, гнA в8слёдъ є3гw2 путeмъ сeдмь днjй: и3 дости1же є3го2 на горЁ галаaдъ.

24 Пріи1де же бGъ къ лавaну сЂріну н0щію во снЁ и3 речE є3мY: блюди2 себE, да не когдA возглаг0леши ко їaкwву ѕл†.

25 И# пости1же лавaнъ їaкwва: їaкwвъ же постaви кyщу свою2 на горЁ: лавaнъ же разстaви брaтію свою2 на горЁ галаaдъ.

26 Речe же лавaнъ їaкwву: что2 сотвори1лъ є3си2; вскyю тaйнw ўшeлъ є3си2 и3 њкрaлъ є3си2 мS, и3 tвeлъ дщє1ри мо‰, ћкw плBнницы nрyжіемъ;

27 и3 ѓще бы ми2 повёдалъ є3си2, tпусти1лъ бhхъ тS съ весeліемъ и3 съ мусікjею, и3 тmмп†ны и3 гyсльми:

28 и3 не спод0бихсz цэловaти дэтeй мои1хъ и3 дщeрей мои1хъ: нн7э же несмhсленнw сотвори1лъ є3си2:

29 и3 нн7э рукA моS м0жетъ њѕл0бити тS. Но бGъ nтцA твоегw2 вчерA речE ко мнЁ, гlz: блюди2 себE, да не когдA возглаг0леши ко їaкwву ѕл†.

30 Нн7э u5бо tшeлъ є3си2: желaніемъ бо возжелaлъ є3си2 tити2 въ д0мъ nтцA твоегw2: вскyю ўкрaлъ є3си2 б0ги мо‰;

31 Tвэщaвъ же їaкwвъ речE къ лавaну: понeже ўбоsхсz: рёхъ бо, да не кaкw tи1меши дщє1ри тво‰ t менє2, и3 вс‰ мо‰.

32 И# речE їaкwвъ: ў негHже ѓще њбрsщеши б0ги тво‰, да не бyдетъ жи1въ пред8 брaтіею нaшею: ўзнавaй, что2 є4сть твоегw2 ў менє2, и3 возми2. И# не познA ў негw2 ничт0же: не вёдzше же їaкwвъ, ћкw рахи1ль женA є3гw2 ўкрадE |.

33 Вшeдъ же лавaнъ, њб8искA въ кyщи лjинэ, и3 не њбрёте. И# и3зhде и3з8 кyщи лjины, и3 њб8искA кyщу їaкwвлю и3 въ кyщи двои1хъ рабhнь, и3 не њбрёте. Вни1де же и3 въ кyщу рахи1лину.

34 Рахи1ль же взS јдwлы и3 положи2 w4ныz под8 сэдло2 велблю1же и3 сёде на ни1хъ,

35 и3 речE nтцY своемY: не и3мёй себЁ тsжкw, господи1не: не могY востaти пред8 тоб0ю, ћкw nбы6чнаz жє1нскаz ми2 сyть. И#скa же лавaнъ по всeй кyщи, и3 не њбрёте јдwлwвъ.

36 Разгнёвасz же їaкwвъ и3 прsшесz съ лавaномъ. Tвэщaвъ же їaкwвъ речE лавaну: кaz непрaвда моS; и3 кjй грёхъ м0й, ћкw погнaлъ є3си2 в8слёдъ менє2,

37 и3 ћкw њб8искaлъ є3си2 вс‰ сосyды д0му моегw2; что2 њбрёлъ є3си2 t всёхъ сосyдwвъ д0му твоегw2; положи2 здЁ пред8 брaтіею твоeю и3 брaтіею моeю, и3 да разсyдzтъ междY nбёма нaма:

38 сE, двaдесzть лётъ ѓзъ є4смь съ тоб0ю: џвцы тво‰ и3 к0зы тво‰ не бhша без8 плодA: nвнHвъ nвeцъ твои1хъ не поzд0хъ:

39 ѕвэроsдины не принес0хъ къ тебЁ: ѓзъ воздаsхъ тебЁ t менє2 самaгw татбины6 дєннhz и3 татбины6 нwщнhz:

40 бhхъ во дни2 жег0мь зн0емъ, и3 стyденію въ нощи2, и3 tхождaше с0нъ t џчію моє1ю:

41 сE, мнЁ двaдесzть лётъ ѓзъ є4смь въ домY твоeмъ, раб0тахъ тебЁ четыренaдесzть лётъ двyхъ рaди дщeрей твои1хъ и3 шeсть лётъ за џвцы тво‰, и3 преwби1дэлъ є3си2 мздY мою2 десzтію2 ѓгницами:

42 ѓще не бы2 бGъ nтцA моегw2 ґвраaма, и3 стрaхъ їсаaка бhлъ мнЁ, нн7э тщA tпусти1лъ бы мS є3си2: смирeніе моE и3 трyдъ рукY моє1ю ўви1дэ бGъ, и3 њбличи1 тz вчерA.

43 Tвэщaвъ же лавaнъ, речE ко їaкwву: дщє1ри дщє1ри мо‰ и3 сhнове сhнове мои2, и3 ск0ти ск0ти мои2, и3 вс‰ є3ли6ка ты2 ви1диши мо‰ сyть и3 дщeрей мои1хъ: что2 сотворю2 и5мъ днeсь, и3ли2 чaдwмъ и4хъ, ±же роди1ста;

44 нн7э ќбw грzди2, завэщaимъ завётъ ѓзъ и3 ты2: и3 бyдетъ во свидётелство междY мн0ю и3 тоб0ю. Речe же є3мY їaкwвъ: сE, никт0же съ нaми є4сть: ви1ждь, бGъ свидётель междY мн0ю и3 тоб0ю.

45 И# взeмъ їaкwвъ кaмень, постaви є3го2 въ ст0лпъ.

46 Речe же їaкwвъ брaтіи своeй: собери1те кaменіе. И# собрaша кaменіе и3 сотвори1ша х0лмъ: и3 kд0ша, и3 пи1ша тaмw на холмЁ. Речe же є3мY лавaнъ: х0лмъ сeй свидётелствуетъ междY мн0ю и3 тоб0ю днeсь.

47 И# прозвA є3го2 лавaнъ х0лмъ свидётелства: їaкwвъ же прозвA х0лмъ свидётель.

48 Речe же лавaнъ ко їaкwву: сE, х0лмъ сeй и3 ст0лпъ, є3г0же постaвихъ междY мн0ю и3 тоб0ю, свидётелствуетъ х0лмъ сeй и3 свидётелствуетъ ст0лпъ сeй: сегw2 рaди прозвaсz и4мz х0лмъ свидётелствуетъ,

49 и3 видёніе, є4же речE: да ви1дитъ бGъ междY мн0ю и3 тоб0ю, ћкw tи1демъ дрyгъ t дрyга:

50 ѓще смири1ши дщє1ри мо‰, ѓще п0ймеши жєны2 над8 дщє1ри мо‰, ви1ждь, никт0же съ нaми є4сть ви1дzй: бGъ свидётель междY мн0ю и3 междY тоб0ю.

51 И# речE лавaнъ їaкwву: сE, х0лмъ сeй свидётель и3 ст0лпъ сeй:

52 ѓще бо ѓзъ не прейдY къ тебЁ, нижE ты2 да прeйдеши ко мнЁ холмA сегw2 и3 столпA сегw2 со ѕл0бою:

53 бGъ ґвраaмль и3 бGъ нахHровъ да сyдитъ междY нaма. И# клsсz їaкwвъ стрaхомъ nтцA своегw2 їсаaка,

54 и3 пожрE їaкwвъ жeртву на горЁ и3 воззвA брaтію свою2: kд0ша же и3 пи1ша и3 спaша на горЁ.

55 Востaвъ же лавaнъ заyтра, лобызA сhны и3 дщє1ри сво‰ и3 благослови2 |: и3 возврати1всz лавaнъ, tи1де на мёсто своE.

 

Главa 32

1 И# їaкwвъ и4де въ пyть св0й. И# воззрёвъ ви1дэ п0лкъ б9ій воwполчи1вшійсz: и3 срэт0ша є3го2 ѓгGли б9іи.

2 Речe же їaкwвъ, є3гдA ви1дэ и5хъ: п0лкъ б9ій сeй. И# прозвA и4мz мёсту томY полки2.

3 Послa же їaкwвъ послы2 пред8 соб0ю ко и3сavу брaту своемY въ зeмлю сиjръ, въ странY є3дHмъ,

4 и3 заповёда и5мъ глаг0лz: тaкw рцhте господи1ну моемY и3сavу: тaкw глаг0летъ рaбъ тв0й їaкwвъ: ў лавaна њбитaхъ и3 ўмeдлихъ дaже до нн7э:

5 и3 бhша ми2 вол0ве и3 nслы2 и3 џвцы, и3 раби2 и3 рабы6ни: и3 послaхъ повёдати господи1ну моемY и3сavу, дабы2 њбрёлъ рaбъ тв0й благодaть пред8 тоб0ю.

6 И# возврати1шасz послы2 ко їaкwву, глаг0люще: ходи1хомъ ко брaту твоемY и3сavу, и3 сE, сaмъ и4детъ во срётеніе тебЁ, и3 четhриста мужeй съ ни1мъ.

7 Ўбоsсz же їaкwвъ ѕэлw2 и3 въ недоумёніи бЁ: и3 раздэли2 лю1ди сyщыz съ соб0ю, и3 волы2 и3 велблю1ды и3 џвцы на двA полк†,

8 и3 речE їaкwвъ: ѓще пріи1детъ и3сavъ на є3ди1нъ п0лкъ и3 и3зсэчeтъ и5, бyдетъ вторhй п0лкъ во спасeніи.

9 Речe же їaкwвъ: бGъ nтцA моегw2 ґвраaма и3 бGъ nтцA моегw2 їсаaка, гDи б9е, ты2 рекjй ми2: и3ди2 въ зeмлю рождeніz твоегw2, и3 блaго тебЁ сотворю2:

10 довлёетъ ми2 t всеS прaвды и3 t всеS и4стины, ю4же сотвори1лъ є3си2 рабY твоемY: съ жезл0мъ бо си1мъ преид0хъ їoрдaнъ сeй, нн7э же бёхъ въ двA полк†:

11 и3зми1 мz t руки2 брaта моегw2, t руки2 и3сavа: ћкw бою1сz ѓзъ є3гw2, да не когдA пришeдъ ўбіeтъ мS и3 мaтерь съ чaды:

12 тh же рeклъ є3си2: блaго тебЁ сотворю2 и3 положY сёмz твоE ћкw пес0къ морскjй, и4же не и3зочтeтсz t мн0жества.

13 И# спA тaмw н0щи тоS, и3 взS, ±же и3мsше дaры, и3 послA и3сavу брaту своемY:

14 к0зъ двёсти, козлHвъ двaдесzть, nвeцъ двёсти, nвнHвъ двaдесzть,

15 велблю1дwвъ дойнhхъ, и3 жребsтъ и4хъ три1десzть, волHвъ четhредесzть, ю3нцHвъ дeсzть, nслHвъ двaдесzть и3 жребsтъ дeсzть:

16 и3 дадE и5хъ рабHмъ свои6мъ, (к0еждо) стaдо nс0бw, и3 речE рабHмъ свои6мъ: и3ди1те предо мн0ю, и3 разстоsніе твори1те междY стaдомъ и3 стaдомъ.

17 И# заповёда пeрвому глаг0лz: ѓще тS срsщетъ и3сavъ брaтъ м0й и3 вопр0ситъ тS глаг0лz: чjй є3си2, и3 кaмw и4деши, и3 чі‰ сі‰, ±же пред8 тоб0ю и4дутъ;

18 речeши: рабA твоегw2 їaкwва: дaры послA господи1ну моемY и3сavу: и3 сE, сaмъ за нaми (и4детъ).

19 И# заповёда пeрвому, и3 втор0му, и3 трeтіему, и3 всBмъ пред8идyщымъ в8слёдъ стaдъ си1хъ глаг0лz: по словеси2 семY глаг0лите и3сavу, є3гдA њбрsщете є3го2 вы2,

20 и3 рцhте: сE, рaбъ тв0й їaкwвъ и4детъ за нaми: речe бо: ўкрощY лицE є3гw2 дарaми пред8идyщими є3го2, и3 посeмъ ўзрю2 лицE є3гw2: нeгли бо пріи1метъ лицE моE;

21 И# пред8идsху дaры пред8 лицeмъ є3гw2, сaмъ же преспA тоS н0щи въ полцЁ.

22 Востaвъ же тоS н0щи, поS џбэ жєны2 (сво‰) и3 џбэ рабы6ни и3 є3динонaдесzть сынHвъ свои1хъ, и3 прeйде бр0дъ їавHкъ:

23 и3 взS и5хъ, и3 прeйде пот0къ, и3 преведE вс‰ сво‰.

24 Њстaсz же їaкwвъ є3ди1нъ. И# борsшесz съ ни1мъ чlвёкъ дaже до ќтра.

25 Ви1дэ же, ћкw не м0жетъ проти1ву є3мY: и3 прикоснyсz широтЁ стегнA є3гw2: и3 њтерпE широтA стегнA їaкwвлz, є3гдA борsшесz съ ни1мъ.

26 И# речE є3мY: пусти1 мz: взhде бо зарS. Џнъ же речE: не пущY тебE, ѓще не блгcви1ши менE.

27 Речe же є3мY: чт0 ти и4мz є4сть; Џнъ же речE: їaкwвъ.

28 И# речE є3мY: не прозовeтсz ктомY и4мz твоE їaкwвъ, но їсрaиль бyдетъ и4мz твоE: понeже ўкрэпи1лсz є3си2 съ бGомъ и3 съ человBки си1ленъ бyдеши.

29 Вопроси1 же їaкwвъ и3 речE: повёждь ми2 и4мz твоE. И# речE: вскyю сіE вопрошaеши ты2 и4мене моегw2; є4же чyдно є4сть. И# блгcви2 є3го2 тaмw.

30 И# прозвA їaкwвъ и4мz мёсту томY ви1дъ б9ій: ви1дэхъ бо бGа лицeмъ къ лицY, и3 сп7сeсz душA моS.

31 Возсіs же є3мY с0лнце, є3гдA прeйде ви1дъ б9ій: џнъ же хромaше стегн0мъ свои1мъ.

32 Сегw2 рaди не kдsтъ сhнове ї}лєвы жи1лы, ћже њтерпE, ћже є4сть въ широтЁ стегнA, дaже до днE сегw2: понeже прикоснyсz широтЁ стегнA їaкwвли жи1лы, ћже њтерпE.

 

Главa 33

1 Воззрёвъ же їaкwвъ nчи1ма свои1ма, ви1дэ: и3 сE, и3сavъ брaтъ є3гw2 и3дhй, и3 четhриста мужeй съ ни1мъ. И# раздэли2 їaкwвъ дёти лjи и3 рахи1ли и3 двyмъ рабhнzмъ,

2 и3 постaви џбэ рабы6ни и3 сhны и4хъ въ пeрвыхъ, лjю же и3 дёти є3S позади2, ґ рахи1ль и3 їHсифа въ послёднихъ:

3 сaмъ же и3зhде пeрвэе пред8 ни1ми и3 поклони1сz до земли2 седми1жды, д0ндеже прибли1жисz къ брaту своемY.

4 И# притечE и3сavъ во срётеніе є3мY: и3 њб8eмь є3го2, припадE на вhю є3гw2 и3 њблобызA є3го2: и3 плaкастасz џба.

5 И# воззрёвъ и3сavъ, ви1дэ жєны2 и3 дёти и3 речE: что2 сjи тебЁ сyть; Џнъ же речE: дёти, и4миже поми1лова бGъ рабA твоего2.

6 И# приступи1ша рабы6ни и3 дёти и4хъ и3 поклони1шасz:

7 и3 приступи2 лjа и3 дёти є3S и3 поклони1шасz: посeмъ же приступи2 рахи1ль и3 їHсифъ и3 поклони1стасz.

8 И# речE: что2 сі‰ тебЁ сyть, полцы2 сjи вси2, ±же срэт0хъ; Џнъ же речE: да њбрsщетъ рaбъ тв0й благодaть пред8 тоб0ю, господи1не.

9 Речe же и3сavъ: сyть мнЁ мнHга, брaте: да бyдутъ тебЁ тво‰.

10 И# речE їaкwвъ: ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 тоб0ю, пріими2 дaры t рукY моє1ю: сегw2 рaди ви1дэхъ лицE твоE, ћкw бы ѓще кто2 ви1дэлъ лицE б9іе: и3 возблаговоли1ши њ мнЁ:

11 пріими2 благословeніе моE, є4же принес0хъ тебЁ, ћкw поми1лова мS бGъ, и3 сyть ми2 вс‰. И# принyди є3го2, и3 взS.

12 И# речE: востaвше п0йдемъ прsмw.

13 Речe же є3мY: господи1нъ м0й вёсть, ћкw дёти мои2 ю4ны, џвцы же и3 гов‰да брeмєнны ў менє2: ѓще u5бо поженY | є3ди1нъ дeнь, и4змретъ вeсь ск0тъ:

14 да пред8и1детъ господи1нъ м0й пред8 раб0мъ свои1мъ: ѓзъ же ўкрэплю1сz на пути2 ўмедлeніемъ шeствіz моегw2, є4же предо мн0ю, и3 ћкоже возм0гутъ и3ти2 дёти, д0ндеже пріидY къ господи1ну моемY въ сиjръ.

15 И# речE и3сavъ: њстaвлю съ тоб0ю t людjй сyщихъ со мн0ю. Џнъ же речE: вскyю сіE; довлёетъ, ћкw њбрэт0хъ благодaть пред8 тоб0ю, господи1не.

16 Возврати1сz же и3сavъ въ т0мъ дни2 путeмъ свои1мъ въ сиjръ:

17 и3 їaкwвъ п0йде въ кyщы, и3 постaви себЁ тaмw хр†мины, и3 скотY своемY сотвори2 кyщы: сегw2 рaди наречE и4мz мёсту томY кyщы.

18 И# пріи1де їaкwвъ въ сали1мъ грaдъ сікjмскъ, и4же є4сть въ земли2 ханаaнстэй, є3гдA пріи1де t месопотaміи сЂрскіz, и3 стA пред8 лицeмъ грaда:

19 и3 купи2 чaсть селA, и3дёже постaви кyщу свою2 тaмw, ў є3ммHра nтцA сmхeмлz, стомA ѓгнцы:

20 и3 постaви тaмw жeртвенникъ, и3 призвA бGа ї}лева.

 

Главa 34

1 И#зhде же дjна дщи2 лjина, ю4же роди2 їaкwву, познaти дщє1ри њбитaтелей.

2 И# ви1дэ ю5 сmхeмъ сhнъ є3ммHровъ хоррeанинъ, кнsзь тоS земли2: и3 пои1мъ ю5, бhсть съ нeю и3 смири2 ю5:

3 и3 внsтъ душeю дjнэ дщeри їaкwвли, и3 возлюби2 дэви1цу, и3 глаг0ла къ нeй по мhсли дэви1цы.

4 Речe же сmхeмъ ко є3ммHру nтцY своемY, глаг0лz: поими2 мнЁ nтрокови1цу сію2 въ женY.

5 Їaкwвъ же слhша, ћкw њскверни2 сhнъ є3ммHровъ дjну дщeрь є3гw2: сhнове же є3гw2 бsху со скоты6 є3гw2 на п0ли: премолчa же їaкwвъ, д0ндеже пріити2 и5мъ.

6 И#зhде же є3ммHръ nтeцъ сmхeмль ко їaкwву глаг0лати къ немY.

7 Сhнове же ї†кwвли пріид0ша съ п0лz: є3гдa же ўслhшаша, смути1шасz мyжіе, и3 жaлостно и5мъ бhсть ѕэлw2, ћкw не лёпw сотвори2 во ї}ли, бhвъ со дщeрію їaкwвлею: и3 не бyдетъ си1це.

8 И# речE и5мъ є3ммHръ, глаг0лz: сmхeмъ сhнъ м0й и3збрA душeю дщeрь вaшу: дади1те u5бо ю5 въ женY є3мY:

9 и3 сосвaтайтесz съ нaми: дщє1ри вaшz дади1те нaмъ, и3 дщє1ри нaшz поими1те сыновHмъ свои6мъ,

10 и3 ў нaсъ насели1тесz: и3 сE, землS прострaнна пред8 вaми: насели1тесz и3 кyплю дёйте на нeй, и3 притzжи1те на нeй.

11 Речe же сmхeмъ ко nтцY є3S и3 ко брaтіzмъ є3S: да њбрsщу благодaть пред8 вaми, и3 є4же ѓще речeте, дади1мъ:

12 ўмн0жите вёно ѕэлw2, и3 дaмъ, ћкоже речeте ми2: и3 дaсте ми2 nтрокови1цу сію2 въ женY.

13 Tвэщaша же сhнове ї†кwвли сmхeму и3 є3ммHру nтцY є3гw2 съ лeстію, и3 глаг0лаша къ ни6мъ, ћкw њскверни1ша дjну сестрY и4хъ.

14 И# рек0ста и5мъ сmмеHнъ и3 леvjй, брaтіz д‡нины (сhнове лjи): не возм0жемъ сотвори1ти глаг0ла сегw2, дaти сестрY нaшу человёку, и4же и4мать крaйнюю пл0ть неwбрёзанну: є4сть бо ўкори1зна нaмъ:

15 т0кмw въ сeмъ ўпод0бимсz вaмъ и3 всели1мсz ў вaсъ, ѓще бyдете ћкоже мы2 и3 вы2, є3гдA њбрёжете вeсь мyжескъ п0лъ:

16 и3 дади1мъ дщє1ри нaшz вaмъ, и3 t дщeрей вaшихъ п0ймемъ себЁ жєны2 и3 всели1мсz ў вaсъ, и3 бyдемъ ћкw є3ди1нъ р0дъ:

17 ѓще же не послyшаете нaсъ, є4же њбрёзатисz, пои1мше дщeрь нaшу tи1демъ.

18 И# ўгHдна бhша словесA пред8 є3ммHромъ и3 пред8 сmхeмомъ сhномъ є3ммHровымъ:

19 и3 не премeдли ю4ноша сотвори1ти глаг0лъ сeй: любsше бо дщeрь їaкwвлю. Сeй же бsше слaвнэйшій всёхъ, и5же въ домY nтцA є3гw2.

20 Пріи1де же є3ммHръ и3 сmхeмъ сhнъ є3гw2 пред8 вратA грaда своегw2 и3 глаг0ласта къ мужeмъ грaда своегw2, рекyще:

21 человёцы сjи ми1рни сyть, съ нaми да населsтсz на земли2 и3 да кyплю дёютъ на нeй: землs же сE прострaнна пред8 ни1ми: дщє1ри и4хъ да п0ймемъ себЁ въ жєны2, и3 дщє1ри нaшz дади1мъ и5мъ:

22 въ сeмъ т0чію ўпод0бzтсz нaмъ человёцы, є4же жи1ти съ нaми, ћкw бhти лю1демъ є3ди6нэмъ: внегдA њбрёзати нaмъ вeсь мyжескъ п0лъ, ћкоже и3 тjи њбрёзани сyть:

23 и3 ск0ти и4хъ и3 четверонHгаz, и3 и3мBніz и4хъ не н†ша ли бyдутъ; т0чію въ сeмъ ўпод0бимсz и5мъ, и3 вселsтсz съ нaми.

24 И# послyшаша є3ммHра и3 сmхeма сhна є3гw2 вси2 и3сходsщіи и3з8 врaтъ грaда своегw2 и3 њбрёзаша пл0ть крaйнюю свою2, всsкъ мyжескъ п0лъ.

25 Бhсть же въ трeтій дeнь, є3гдA бsху въ болёзни, взsша двA сы6на ї†кwвлz сmмеHнъ и3 леvjй, брaтіz д‡нины, кjйждо св0й мeчь, и3 внид0ша во грaдъ без8wпaснw и3 и3зсэк0ша вeсь мyжескъ п0лъ:

26 є3ммHра же и3 сmхeма сhна є3гw2 ўсёкнуша џстріемъ мечA, и3 взsша дjну t д0му сmхeмлz и3 и3зыд0ша.

27 Сhнове же ї†кwвли внид0ша къ побіє1ннымъ и3 разгрaбиша грaдъ, въ нeмже њскверни1ша дjну сестрY и4хъ:

28 и3 џвцы и4хъ и3 гов‰да и4хъ и3 nслы2 и4хъ, и3 є3ли6ка бsху во грaдэ, и3 є3ли6ка бsху на п0ли, взsша:

29 и3 вс‰ ч†да и4хъ и3 вс‰ сосyды и4хъ и3 жєны2 и4хъ плэни1ша: и3 разгрaбиша, є3ли6ка бsху во грaдэ, и3 є3ли6ка бsху въ домёхъ.

30 Речe же їaкwвъ къ сmмеHну и3 леvjи: ненави1стна мS сотвори1сте, ћкw ѕлY мнЁ бhти всBмъ живyщымъ на земли2, въ хананeахъ и3 ферезeахъ, ѓзъ же мaлъ є4смь числ0мъ: и3 собрaвшесz на мS и3зсэкyтъ мS, и3 и3стреблeнъ бyду ѓзъ и3 д0мъ м0й.

31 Nни1 же рек0ша: ѓки блудни1цу ли воз8имёютъ сестрY нaшу;

 

Главa 35

1 Речe же бGъ ко їaкwву: востaвъ взhди на мёсто веfи1ль, и3 живи2 тaмw, и3 сотвори2 тaмw жeртвенникъ бGу ћвльшемусz тебЁ, є3гдA бэжaлъ є3си2 t лицA и3сavа брaта твоегw2.

2 Речe же їaкwвъ д0му своемY и3 всBмъ и5же съ ни1мъ: повeрзите б0ги чужды6z, и5же съ вaми, t среды2 вaсъ и3 њчи1ститесz, и3 и3змэни1те ри6зы сво‰:

3 и3 востaвше взhдемъ въ веfи1ль и3 сотвори1мъ тaмw жeртвенникъ бGу послyшавшему менE въ дeнь скорбёніz, и4же бЁ со мн0ю и3 сп7сe мz на пути2, въ џньже ходи1хъ.

4 И# вдaша їaкwву б0ги чужды6z, и5же бsху въ рукaхъ и4хъ, и3 ўсер‰зи ±же во ўшесёхъ и4хъ: и3 скры2 | їaкwвъ под8 теревjнfомъ и4же въ сікjмэхъ: и3 погуби2 | до днeшнzгw днE.

5 И# воздви1жесz ї}ль t сікjмwвъ, и3 бhсть стрaхъ б9ій на градёхъ, и5же w4крестъ и4хъ: и3 не гнaша в8слёдъ сынHвъ ї}левыхъ.

6 Пріи1де же їaкwвъ въ лyзу, ћже є4сть въ земли2 ханаaнстэй, ћже є4сть веfи1ль, сaмъ и3 вси2 лю1діе, и5же бsху съ ни1мъ,

7 и3 создA тaмw жeртвенникъ, и3 прозвA и4мz мёсту томY веfи1ль: тaмw бо kви1сz є3мY бGъ, є3гдA бэжaше џнъ t лицA и3сavа брaта своегw2.

8 Ќмре же девHра, дои1лица ревeккина, и3 погреб0ша ю5 ни1же веfи1лz под8 дyбомъ, и3 прозвA и4мz є3мY дyбъ плaча.

9 Kви1сz же бGъ їaкwву є3щE въ лyзэ, є3гдA пріи1де t месопотaміи сЂрскіz, и3 блгcви2 є3го2 бGъ

10 и3 речE є3мY бGъ: и4мz твоE не прозовeтсz ктомY їaкwвъ, но ї}ль бyдетъ и4мz тебЁ. И# наречE и4мz є3мY ї}ль.

11 Речe же є3мY бGъ: ѓзъ бGъ тв0й: расти2 и3 мн0жисz: kзhцы и3 собр†ніz kзhкwвъ бyдутъ t тебє2, и3 цaріе и3з8 чрeслъ твои1хъ и3зhдутъ:

12 и3 зeмлю, ю4же дaхъ ґвраaму и3 їсаaку, тебЁ дaхъ ю5, тебЁ бyдетъ, и3 сёмени твоемY по тебЁ дaмъ зeмлю сію2.

13 Взhде же бGъ t негw2 t мёста, и3дёже гlа съ ни1мъ:

14 и3 постaви їaкwвъ ст0лпъ на мёстэ, и3дёже гlа съ ни1мъ бGъ, ст0лпъ кaменный, и3 пожрE на нeмъ жeртву и3 возліS на него2 є3лeй:

15 и3 прозвA їaкwвъ и4мz мёсту томY, и3дёже гlа съ ни1мъ бGъ, веfи1ль.

16 (*Востaвъ же (*їaкwвъ) t веfи1лz, и3 постaви кyщу свою2 дaлэе столпA гадeръ.) Бhсть же є3гдA прибли1жисz къ хаврafэ пріити2 до земли2 є3фрafа, роди2 рахи1ль и3 возбёдствова въ рождeніи:

17 бhсть же внегдA жeстокw є4й роди1ти, речE є4й бaба: дерзaй, и4бо сeй тебЁ є4сть сhнъ.

18 Бhсть же є3гдA њставлsше ю5 душA, ўмирaше бо, прозвA и4мz є3мY сhнъ болёзни моеS: nтeцъ же прозвA и4мz є3мY веніамjнъ.

19 Ќмре же рахи1ль, и3 погреб0ша ю5 на пути2 їпподр0ма є3фрafы: сіS є4сть виfлеeмъ:

20 и3 постaви їaкwвъ ст0лпъ на гр0бэ є3S: сeй є4сть ст0лпъ над8 гр0бомъ рахи1линымъ дaже до днE сегw2.

21 И#зhде же tтyду ї}ль и3 постaви кyщу свою2 за столп0мъ гадeръ.

22 Бhсть же є3гдA всели1сz ї}ль въ земли2 т0й, и4де руви1мъ и3 спA съ вaллою, нал0жницею nтцA своегw2 їaкwва. И# слhша ї}ль, и3 ѕло2 kви1сz пред8 ни1мъ. Бёша же сhнове ї†кwвли дванaдесzть.

23 Сhнове л‡ины: руви1мъ, пeрвенецъ їaкwвль, сmмеHнъ, леvjй, їyда, їссахaръ, завулHнъ.

24 Сhнове же рахи6лины: їHсифъ и3 веніамjнъ.

25 Сhнове же вaллы, рабы2 рахи1лины: дaнъ и3 нефfалjмъ.

26 Сhнове же зeлфы, рабы2 лjины: гaдъ и3 ґси1ръ. Сjи сhнове ї†кwвли, и5же роди1шасz є3мY въ месопотaміи сЂрстэй.

27 Пріи1де же їaкwвъ ко їсаaку nтцY своемY (є3щE жи1ву сyщу є3мY) въ мамврjю, во грaдъ п0льный: сeй є4сть хеврHнъ въ земли2 ханаaнстэй, и3дёже њбитA ґвраaмъ и3 їсаaкъ.

28 Бhша же днjе їсаaкwвы, ±же поживE, сто2 џсмьдесzтъ лётъ:

29 и3 њслабёвъ їсаaкъ ќмре, и3 приложи1сz къ р0ду своемY стaръ и3сп0лнь днjй: и3 погреб0ста є3го2 и3сavъ и3 їaкwвъ, сhнове є3гw2.

 

Главa 36

1 Сjи же р0дове и3с†vли, сeй є4сть є3дHмъ.

2 И#сavъ же поS себЁ жєны2 t дщeрей хананeйскихъ: ґдY, дщeрь є3лHма хеттeина, и3 nлівемY, дщeрь ґнaню сhна севегHна є3veина,

3 и3 васемafу, дщeрь їсмaилю, сестрY навеHfову.

4 Роди1 же ґдA и3сavу є3ліфaса, и3 васемafъ роди2 рагуи1ла,

5 и3 nлівемA роди2 їеyса и3 їегл0ма и3 корeа: сjи сhнове и3с†vли, и5же бhша є3мY въ земли2 ханаaнстэй.

6 Поs же и3сavъ жєны2 сво‰ и3 сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰, и3 вс‰ тэлесA д0му своегw2 и3 вс‰ и3мBніz сво‰ и3 вс‰ скоты2, и3 вс‰, є3ли6ка притzжA, и3 вс‰, є3ли6ка приwбрёте въ земли2 ханаaнстэй, и3 tи1де и3сavъ и3з8 земли2 ханаaнскіz t лицA їaкwва брaта своегw2:

7 бsху бо и3мBніz и4хъ мнHга, є4же жи1ти вкyпэ: и3 не можaше землS њбитaніz и4хъ вмэсти1ти и5хъ, t мн0жества и3мёній и4хъ.

8 Всели1сz же и3сavъ на горЁ сиjръ: и3сavъ т0й є4сть є3дHмъ.

9 Сjи же р0дове и3сavа, nтцA є3дHмлz, на горЁ сиjръ:

10 и3 сі‰ и3менA сынHвъ и3сavлихъ: є3ліфaсъ, сhнъ ґды2, жены2 и3сavли, и3 рагуи1лъ, сhнъ васемafы, жены2 и3сavли.

11 Бhша же є3ліфaсу сhнове: fемaнъ, њмaръ, сwфaръ, гоfHмъ и3 кенeзъ.

12 Fамнa же бsше нал0жница є3ліфaса, сhна и3сavлz, и3 роди2 є3ліфaсу ґмали1ка: сjи сhнове ґды2, жены2 и3сavли.

13 Сjи же сhнове рагуи1лwвы: нах0fъ, зарE, сомE и3 мозE: сjи бhша сhнове васемafы, жены2 и3сavли.

14 Сjи же сhнове nлівемы2 дщeре ґнaни сhна севегHнz, жены2 и3сavли: роди1 же и3сavу їеyса и3 їегл0ма и3 корeа.

15 Сjи старBйшины сhна и3сavлz, сhнове є3ліфaса, пeрвенца и3сavлz: старёйшина fемaнъ, старёйшина њмaръ, старёйшина сwфaръ, старёйшина кенeзъ,

16 старёйшина корeй, старёйшина гоfHмъ, старёйшина ґмали1къ: сjи старBйшины є3ліфaса въ земли2 їдумeйстэй, сjи сhнове ґди6ны.

17 И# сjи сhнове рагуи1ла, сhна и3сavлz: старёйшина нах0fъ, старёйшина зарE, старёйшина сомE, старёйшина мозE: сjи старBйшины рагуи1лwвы въ земли2 є3дHмстэй, сjи сhнове васемafы, жены2 и3сavли.

18 Сjи же сhнове nлівемы2, жены2 и3сavли: старёйшина їеyсъ, старёйшина їегл0мъ, старёйшина корeй: сjи старBйшины nлівемы2, дщeре ґнaни, жены2 и3сavли,

19 сjи сhнове и3с†vли и3 сjи старBйшины и4хъ, сjи сyть сhнове є3дw6мли.

20 Сjи же сhнове сиjра хоррeова жи1вшагw на земли2: лwтaнъ, сwвaлъ, севегHнъ, ґнA

21 и3 дисHнъ, и3 ґсaръ и3 рісHнъ: сjи старBйшины хоррeова сhна сиjра въ земли2 є3дHмстэй.

22 Бhша же сhнове лwт†ни: хоррJ и3 є3мaнъ, сестрa же лwтaнz fамнA.

23 Сjи же сhнове сwвaлwвы: гwлaмъ и3 манахafъ, и3 геви1лъ и3 сwфaръ и3 њмaръ.

24 И# сjи сhнове севегw6ни: ґіE и3 ґнA: сeй є4сть ґнA, и4же њбрёте їамjнь въ пустhни, є3гдA пасsше под8zрeмники [мски2] севегHна, nтцA своегw2.

25 Сjи же сhнове ґн†ни: дисHнъ и3 nлівемA, дщи2 ґнaнz.

26 Сjи же сhнове дисHнwвы: ґмадA и3 ґсвaнъ, и3 їfрaнъ и3 харрaнъ.

27 Сjи же сhнове ґсaрwвы: валаaмъ и3 зукaмъ, и3 ўкaмъ и3 ўкaнъ.

28 Сjи же сhнове рісHнwвы: w4съ и3 ґрaнъ.

29 Сjи же старBйшины хоррjwвы: старёйшина лwтaнъ, старёйшина сwвaлъ, старёйшина севегHнъ, старёйшина ґнA,

30 старёйшина дисHнъ, старёйшина ґсaръ, старёйшина рісHнъ: сjи старBйшины хоррjwвы во w4бластехъ и4хъ въ земли2 є3дHмли.

31 И# сjи цaріе цaрствовавшіи во є3дHмэ, прeжде цaрствованіz царeй во ї}ли:

32 и3 цaрствова во є3дHмэ валaкъ, сhнъ веHровъ: и4мz же грaду є3гw2 деннавA.

33 Ќмре же валaкъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ їwвaвъ, сhнъ зaринъ t вос0рры.

34 Ќмре же їwвaвъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ ґсHмъ t земли2 fеманHни.

35 Ќмре же ґсHмъ, и3 бhсть цaрь по нeмъ ґдaдъ сhнъ варaдовъ, и4же и3зсэчE мадіaма на п0ли мwaвли: и4мz же грaду є3гw2 гетfeмъ.

36 Ќмре же ґдaдъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ самадA t массеккaса.

37 Ќмре же самадA, и3 цaрь бhсть по нeмъ саyлъ и3з8 роwвHfа, и4же є4сть бли1з8 рэки2.

38 Ќмре же саyлъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ вааленнHнъ, сhнъ ґховHрь.

39 Ќмре же вааленнHнъ сhнъ ґховHрь, и3 цaрь бhсть по нeмъ ґрaдъ, сhнъ варaдовъ: и3 и4мz грaду є3гw2 фогHръ, и4мz же женЁ є3гw2 метевеи1ль, дщeрь матраjfа, сhна мезоHвлz.

40 Сі‰ и3менA старёйшинъ и3сavлихъ въ племенёхъ и4хъ, по мёсту и4хъ, во странaхъ и4хъ и3 въ kзhцэхъ и4хъ: старёйшина fамнA, старёйшина гwлA, старёйшина їеfeръ,

41 старёйшина nлівемA, старёйшина и3лA, старёйшина фінHнъ,

42 старёйшина кенeзъ, старёйшина fемaнъ, старёйшина мазaръ,

43 старёйшина магедіи1лъ, старёйшина зафHй: сjи старBйшины є3дw6мли, живyщіи въ земли2 притzжaніz и4хъ: сeй и3сavъ nтeцъ є3дHмль.

 

Главa 37

1 Всели1сz же їaкwвъ въ земли2, и3дёже њбитA їсаaкъ, nтeцъ є3гw2, въ земли2 ханаaни.

2 Сjи же р0ди ї†кwвли. ЇHсифъ же бsше седминaдесzти лётъ, пасhй џвцы nтцA своегw2 съ брaтіею своeю, ю4нъ сhй, съ сынми2 вaллы и3 съ сынми2 зeлфы, жeнъ nтцA своегw2: нанес0ша же на їHсифа ѕлY клеветY ко ї}лю nтцY своемY.

3 Їaкwвъ же люблsше їHсифа пaче всёхъ сынHвъ свои1хъ, ћкw сhнъ въ стaрости є3мY бhсть: и3 сотвори2 є3мY ри1зу пeстру.

4 Ви1дэвше же брaтіz є3гw2, ћкw лю1битъ є3го2 nтeцъ пaче всёхъ сынHвъ свои1хъ, возненави1дэша є3го2 и3 не можaху глаг0лати къ немY ничт0же ми1рно.

5 Ви1дэвъ же їHсифъ с0нъ, повёда и5 брaтіи своeй

6 и3 речE и5мъ: послyшайте снA сегw2, є3г0же ви1дэхъ:

7 мнёхъ вaсъ вsжущихъ снопы2 средЁ п0лz: и3 востA м0й сн0пъ и3 стA прsмw, вaши же снопы2 њбрати1вшесz поклони1шасz моемY снопY.

8 Рёша же є3мY брaтіz є3гw2: є3дA цaрствуz цaрствовати бyдеши над8 нaми, и3ли2 госп0дствуz госп0дствовати бyдеши над8 нaми; И# приложи1ша є3щE ненави1дэти є3го2 снHвъ рaди є3гw2 и3 рaди словeсъ є3гw2.

9 Ви1дэ же с0нъ другjй и3 повёда є3го2 nтцY своемY и3 брaтіи своeй, и3 речE: сE, ви1дэхъ другjй с0нъ: ѓки бы с0лнце и3 лунA и3 є3динонaдесzть ѕвёздъ покланsхусz мнЁ.

10 И# запрети2 є3мY nтeцъ є3гw2 и3 речE є3мY: что2 с0нъ сeй, є3г0же є3си2 ви1дэлъ; є3дA пришeдше пріи1демъ ѓзъ и3 мaти твоS и3 брaтіz тво‰ поклони1тисz тебЁ до земли2;

11 Позави1дэша же є3мY брaтіz є3гw2: nтeцъ же є3гw2 соблюдE сл0во сіE.

12 Tид0ша же брaтіz є3гw2 пасти2 џвцы nтцA своегw2 въ сmхeмъ.

13 И# речE ї}ль ко їHсифу: є3дA брaтіz тво‰ не пасyтъ въ сmхeмэ; грzди2, да послю1 тz къ ни6мъ. Речe же є3мY: сE, ѓзъ.

14 Речe же є3мY ї}ль: шeдъ, ви1ждь, ѓще здрaвствуютъ брaтіz тво‰ и3 џвцы, и3 повёждь ми2. И# послA є3го2 t ю3д0ли хеврHни. И# пріи1де въ сmхeмъ:

15 и3 њбрёте є3го2 человёкъ заблуждaюща на п0ли: вопроси1 же є3го2 человёкъ глаг0лz: чесогw2 и4щеши;

16 Џнъ же речE: брaтіи моеS и3щY: повёждь ми2, гдЁ пасyтъ.

17 Речe же є3мY человёкъ: tид0ша tсю1ду: слhшахъ бо и5хъ глаг0лющихъ: п0йдемъ въ дwfаjмъ. И# и4де їHсифъ в8слёдъ брaтіи своеS и3 њбрёте | въ дwfаjмэ.

18 Пред8узрёша же є3го2 и3здалeче, прeжде приближeніz є3гw2 къ ни6мъ, и3 ѕлЁ ўмhслиша ўби1ти є3го2:

19 речe же кjйждо къ брaту своемY: сE, снови1децъ џный и4детъ:

20 нн7э u5бо пріиди1те, ўбіeмъ є3го2 и3 ввeржимъ є3го2 во є3ди1нъ t рвHвъ, и3 речeмъ: ѕвёрь лю1тъ снэдE є3го2: и3 ќзримъ, что2 бyдутъ сHніz є3гw2.

21 Слhшавъ же руви1мъ, tS є3го2 и3з8 рyкъ и4хъ и3 речE: не ўбіeмъ є3го2 на души2.

22 Речe же и5мъ руви1мъ: не пролjйте кр0ве, ввeрзите є3го2 во є3ди1нъ t рвHвъ си1хъ, и5же въ пустhни, руки1 же не возложи1те на него2: (тщaшесz бо) ћкw да и3зhметъ є3го2 t рyкъ и4хъ и3 tдaстъ є3го2 nтцY своемY.

23 Бhсть же є3гдA пріи1де їHсифъ къ брaтіи своeй, совлек0ша со їHсифа ри1зу пeструю, ћже на нeмъ,

24 и3 поeмше є3го2 вверг0ша въ р0въ: р0въ же т0щь, воды2 не и3мsше.

25 И# сэд0ша ћсти хлёбъ, и3 воззрёвше nчи1ма ви1дэша, и3 сE, п{тницы їсмaилтzне и3дsху t галаaда, и3 велблю1ды и4хъ пHлны fmміaма и3 ритjны [тyкъ масти1тый и3з8 дрёва текyщій] и3 стaкти: и3дsху же везyще во є3гЂпетъ.

26 Речe же їyда ко брaтіи своeй: кaz п0льза, ѓще ўбіeмъ брaта нaшего и3 скрhемъ кр0вь є3гw2;

27 грzди1те продади1мъ є3го2 їсмaилтzнwмъ си6мъ: рyцэ же нaши да не бyдутъ на нeмъ, ћкw брaтъ нaшъ и3 пл0ть нaша є4сть. Послyшаша же брaтіz є3гw2.

28 И# мимоид0ша человёцы мадіaмстіи купцы2: и3 и3звлек0ша и3 возвед0ша їHсифа и3з8 р0ва, и3 продaша їHсифа їсмaилтzнwмъ на двaдесzть златни1цъ. И# повед0ша їHсифа во є3гЂпетъ.

29 Возврати1сz же руви1мъ къ р0ву и3 не ўзрЁ їHсифа въ р0вэ: и3 растерзA ри6зы сво‰,

30 и3 пріи1де ко брaтіи своeй и3 речE: џтрочища нёсть, ѓзъ же кaмw и3дY ктомY;

31 Взeмше же ри1зу їHсифову, заклaша к0злище t к0зъ и3 помaзаша ри1зу кр0вію:

32 и3 послaша ри1зу пeструю, и3 принес0ша ко nтцY своемY и3 рек0ша: сію2 њбрэт0хомъ: познавaй, ѓще ри1за сhна твоегw2 є4сть, и3ли2 ни2;

33 И# познA ю5 и3 речE: ри1за сhна моегw2 є4сть: ѕвёрь лю1тъ снэдE є3го2: ѕвёрь восхи1ти їHсифа.

34 И# растерзA їaкwвъ ри6зы сво‰, и3 возложи2 врeтище на чрє1сла сво‰, и3 плaкашесz сhна своегw2 дни6 мнHги.

35 Собрaшасz же вси2 сhнове є3гw2 и3 дщє1ри и3 пріид0ша ўтёшити є3го2: и3 не хотsше ўтёшитисz, глаг0лz: ћкw сни1ду къ сhну моемY сётуz во ѓдъ. И# плaкасz њ нeмъ nтeцъ є3гw2.

36 Мадіaне же продaша їHсифа во є3гЂпетъ пентефрjю є3vнyху фараHнову, ґрхімагjру.

 

Главa 38

1 Бhсть же въ то2 врeмz, tи1де їyда t брaтіи своеS и3 пріи1де къ человёку нёкоему nдолламjтину, є3мyже и4мz їрaсъ:

2 и3 ви1дэ тaмw їyда дщeрь человёка хананeйска, є4йже и4мz саvA: и3 поsтъ ю5, и3 вни1де къ нeй:

3 и3 зачeнши роди2 сhна, и3 наречE и4мz є3мY и4ръ:

4 и3 зачeнши є3щE роди2 сhна и3 наречE и4мz є3мY ґvнaнъ:

5 и3 приложи1вши роди2 сhна (трeтіzго) и3 наречE и4мz силHмъ: сіs же бЁ въ хaсвэ, є3гдA роди2 си1хъ.

6 И# поS їyда женY и4ру пeрвенцу своемY, є4йже и4мz fамaрь.

7 Бhсть же и4ръ пeрвенецъ їyдинъ ѕ0лъ пред8 гDемъ: и3 ўби2 є3го2 бGъ.

8 Речe же їyда ґvнaну: вни1ди къ женЁ брaта твоегw2 и3 совокупи1сz съ нeю, и3 возстaви сёмz брaту твоемY.

9 Познaвъ же ґvнaнъ, ћкw не є3мY бyдетъ сёмz, бhсть є3гдA вхождaше къ женЁ брaта своегw2, проливaше (сёмz) на зeмлю, є4же не дaти сёмене брaту своемY:

10 ѕл0 же kви1сz пред8 бGомъ, ћкw сотвори2 сіE: и3 ўмертви2 и3 сего2.

11 Речe же їyда fамaри, невёстцэ своeй (по смeрти двY сынHвъ свои1хъ): сэди2 вдов0ю въ домY nтцA твоегw2, д0ндеже вели1къ бyдетъ силHмъ, сhнъ м0й. Речe бо (во ўмЁ си2): да не когдA ќмретъ и3 сeй, ћкоже и3 брaтіz є3гw2. Tшeдши же fамaрь, сэдsше въ домY nтцA своегw2.

12 Ўмн0жишасz же днjе, и3 ќмре саvA, женA їyдина. И# ўтёшивсz їyда, взhде къ стригyщымъ џвцы є3гw2 сaмъ, и3 їрaсъ пaстырь є3гw2 nдолламjтинъ, во faмну.

13 И# возвэсти1ша fамaри невёстцэ є3гw2, глаг0люще: сE, свeкоръ тв0й восх0дитъ во faмну стрищи2 џвцы сво‰.

14 Nнa же свeргши ри6зы вдовствA съ себє2, њблечeсz въ ри1зу лётнюю и3 ўкраси1сz, и3 сёде пред8 враты2 є3н†ни, ±же сyть на пути2 faмны: вёдzше бо, ћкw вели1къ бhсть силHмъ: сeй же не дадE є3S є3мY въ женY.

15 И# ви1дэвъ ю5 їyда, возмнЁ ю5 блудни1цу бhти: покрh бо лицE своE, и3 не познA є3S.

16 Ўклони1сz же къ нeй путeмъ и3 речE є4й: попусти1 ми вни1ти къ себЁ. Не познa бо, ћкw невёстка є3мY є4сть. Nнa же речE: чт0 ми дaси, ѓще вни1деши ко мнЁ;

17 Џнъ же речE: ѓзъ тебЁ послю2 к0злище к0зъ t nвeцъ мои1хъ. Nнa же речE: ѓще дaси ми2 зал0гъ, д0ндеже при1шлеши.

18 Џнъ же речE: кjй зал0гъ тебЁ дaмъ; Nнa же речE: пeрстень тв0й и3 гри1вну, и3 жeзлъ и4же въ руцЁ твоeй. И# дадE є4й, и3 вни1де къ нeй, и3 зачA во ўтр0бэ t негw2.

19 И# востaвши tи1де, и3 свeрже ри1зу лётнюю съ себє2 и3 њблечeсz въ ри6зы вдовствA своегw2.

20 Послa же їyда к0злище t к0зъ рук0ю пaстырz своегw2 nдолламjтина взsти зал0гъ t жены2, и3 не њбрёте є3S.

21 Вопроси1 же мужeй мёста тогw2 и3 речE и5мъ: гдЁ є4сть блудни1ца бhвшаz во є3нaнэ на распyтіи; И# рёша: не бЁ здЁ блудни1ца.

22 И# возврати1сz ко їyдэ и3 речE: не њбрэт0хъ: и3 человёцы мёста тогw2 глаг0лютъ: нёсть здЁ блудни1цы.

23 Речe же їyда: да и4мать т†: но да не когдA посмэю1тсz нaмъ: ѓзъ ќбw послaхъ к0злище сіE, тh же не њбрёлъ є3си2.

24 Бhсть же по трeхъ мцcэхъ, повёдаша їyдэ, глаг0люще: соблуди2 fамaрь невёстка твоS, и3 сE, во ўтр0бэ и4мать t блудA. Речe же їyда: и3зведи1те ю5, и3 да сожгyтъ ю5.

25 Nнa же вед0ма послA къ свeкру своемY, глаг0лющи: t человёка, є3гHже сі‰ сyть, ѓзъ во ўтр0бэ и4мамъ. И# речE: познaй, чjй пeрстень и3 гри1вна и3 жeзлъ сeй.

26 Познa же їyда и3 речE: њправдaсz fамaрь пaче менє2, ћкw не дaхъ є3S силHму сhну моемY. И# не приложи2 ктомY познaти ю5.

27 Бhсть же є3гдA раждaше, и3 бёста близнsта во ўтр0бэ є3S.

28 Бhсть же въ рождeніи є3S, є3ди1нъ произнесE рyку: взeмши же бaба навzзA на рyку є3гw2 чeрвлень, глаг0лющи: сeй и3зhдетъ пeрвый.

29 Е#гдa же вовлечE рyку, и3 ѓбіе и3зhде брaтъ є3гw2. Nнa же речE: что2 пресэчeсz тебє2 рaди преграждeніе; И# прозвA и4мz є3мY фарeсъ.

30 И# посeмъ и3зhде брaтъ є3гw2, є3мyже бЁ на руцЁ є3гw2 чeрвлень: и3 прозвA и4мz є3мY зaра.

 

Главa 39

1 ЇHсифъ же приведeнъ бhсть во є3гЂпетъ. И# купи2 є3го2 пентефрjй є3vнyхъ фараHновъ ґрхімагjръ, мyжъ є3гЂптzнинъ, t рyкъ їсмaилтzнъ, и5же привед0ша є3го2 тaмw.

2 И# бsше гDь со їHсифомъ: и3 бsше мyжъ благополyченъ, и3 бhсть въ домY господи1на своегw2 є3гЂптzнина.

3 Вёдzше же господи1нъ є3гw2, ћкw гDь бЁ съ ни1мъ, и3 є3ли6ка твори1тъ, гDь благоустроsетъ въ рукY є3гw2.

4 И# њбрёте їHсифъ благодaть пред8 господи1номъ свои1мъ и3 благоугоди2 є3мY: и3 постaви є3го2 над8 д0момъ свои1мъ, и3 вс‰, є3ли6ка бhша є3мY, дадE въ рyки їHсифwвы.

5 Бhсть же є3гдA постaви є3го2 над8 д0момъ свои1мъ и3 над8 всёми, є3ли6ка и3мёzше, и3 блгcви2 гDь д0мъ є3гЂптzнина їHсифа рaди: и3 бhсть блгcвeніе гDне на всeмъ и3мёніи є3гw2 въ домY и3 въ сeлэхъ є3гw2.

6 И# предадE вс‰, є3ли6ка бhша є3мY, въ рyки їHсифwвы: и3 не вёдzше t сyщихъ ў себє2 ничт0же, кромЁ хлёба, є3г0же kдsше сaмъ: и3 бsше їHсифъ д0бръ w4бразомъ и3 красeнъ вз0ромъ ѕэлw2.

7 И# бhсть по словесёхъ си1хъ, и3 возложи2 женA господи1на є3гw2 џчи сво‰ на їHсифа и3 речE: пребyди со мн0ю.

8 Џнъ же не хотsше и3 речE женЁ господи1на своегw2: ѓще господи1нъ м0й не вёсть менє2 рaди ничт0же въ домY своeмъ, и3 вс‰, є3ли6ка сyть є3мY, вдадE въ рyцэ мои2,

9 и3 ничто2 є4сть вhше менє2 въ домY сeмъ, нижE и3з8sто бhсть t менє2 чт0-либо, кромЁ тебє2, понeже ты2 женA є3мY є3си2: и3 кaкw сотворю2 глаг0лъ ѕлhй сeй и3 согрэшY пред8 бGомъ;

10 Е#гдa же їHсифу глаг0лаше дeнь t днE, и3 не послyшаше є3S є4же спaти и3 бhти съ нeю.

11 Бhсть же сицевhй нёкій дeнь, и3 вни1де їHсифъ въ д0мъ дёлати дэлA сво‰, и3 никт0же бsше t сyщихъ въ домY внyтрь:

12 и3 ўхвати2 є3го2 за ри6зы, глаг0лющи: лsзи со мн0ю. И# њстaвивъ ри6зы сво‰ въ рукY є3S, ўбэжE и3 и3зhде в0нъ.

13 И# бhсть є3гдA ви1дэ, ћкw њстaвль ри6зы сво‰ въ рукaхъ є3S, бэжA и3 и3зhде в0нъ:

14 и3 воззвA сyщихъ въ домY и3 речE и5мъ глаг0лющи: ви1дите, введE нaмъ џтрока є3врeина наругaтисz нaмъ: вни1де ко мнЁ, глаг0лz: преспи2 со мн0ю: и3 возопи1хъ глaсомъ вели1кимъ:

15 и3 є3гдA ўслhша џнъ, ћкw возвhсихъ глaсъ м0й и3 возопи1хъ, њстaвль ри6зы сво‰ ў менє2, tбэжE и3 и3зhде в0нъ.

16 И# ўдержA ри6зы ў себє2, д0ндеже пріи1де господи1нъ въ д0мъ св0й.

17 И# повёда є3мY по словесёхъ си1хъ, глаг0лющи: вни1де ко мнЁ џтрокъ є3врeинъ, є3г0же ввeлъ є3си2 къ нaмъ, поругaтисz мнЁ, и3 речe ми: да бyду съ тоб0ю:

18 є3гдa же ўслhша, ћкw воздвиг0хъ глaсъ м0й и3 возопи1хъ, њстaвль ри6зы сво‰ ў менє2, tбэжE и3 и3зhде в0нъ.

19 И# бhсть є3гдA ўслhша господи1нъ є3гw2 глаг0лы жены2 своеS, є3ли6ка речE къ немY, глаг0лющи: си1це сотвори1 ми џтрокъ тв0й: и3 разгнёвасz ћростію,

20 и3 взeмъ господи1нъ їHсифа, ввeрже є3го2 въ темни1цу, въ мёсто, и3дёже ќзники царє1вы держaтсz тaмw въ твердhни.

21 И# бsше гDь со їHсифомъ, и3 возліS на него2 млcть, и3 дадE є3мY блгdть пред8 начaлнымъ стрaжемъ темни1чнымъ:

22 и3 вдадE старёйшина стражeй темни1цу въ рyцэ їHсифу и3 всёхъ ввeрженыхъ въ темни1цу: и3 вс‰, є3ли6ка творsху тaмw, т0й бЁ творsй.

23 Старёйшина же стражeй темни1чныхъ ничт0же бЁ вёдый є3гw2 рaди: вс‰ бо бhша въ рукaхъ їHсифовыхъ, занeже гDь бsше съ ни1мъ: и3 є3ли6ка т0й творsше, гDь бlгопоспэшaше въ рукY є3гw2.

 

Главa 40

1 Бhсть же по словесёхъ си1хъ, согрэши2 старёйшина вінaрскъ царS є3гЂпетска и3 старёйшина житaрскъ господи1ну своемY царю2 є3гЂпетскому.

2 И# разгнёвасz фараHнъ на џба є3vнyхи сво‰, на старёйшину вінaрска и3 на старёйшину житaрска,

3 и3 ввeрже и5хъ въ темни1цу во ўзи1лище, въ мёсто, и3дёже їHсифъ ввeрженъ бsше.

4 И# вручи2 и5хъ старёйшина темни1цы їHсифу, и3 предстA и5мъ: и3 бёста дни6 (нBкіz) въ темни1цэ,

5 и3 ви1дэста џба с0нъ во є3ди1ну н0щь: видёніе же с0нное старёйшины вінaрска и3 старёйшины житaрска, и5же бёста царS є3гЂпетска, сyще въ темни1цэ, бsше сіE.

6 Вни1де же къ ни6мъ їHсифъ заyтра и3 ви1дэ и5хъ, и3 бsху смущeни:

7 и3 вопрошaше є3vнyхwвъ фараHнихъ, и5же бhша съ ни1мъ въ темни1цэ, ў господи1на своегw2, глаг0лz: что2, ћкw ли1ца в†ша ўны6ла днeсь;

8 Nни1 же рёша є3мY: с0нъ ви1дэхомъ, и3 разсуждazй є3го2 нёсть. Речe же и5мъ їHсифъ: є3дA не бGомъ и3з8zвлeніе и4хъ є4сть; повёдите u5бо мнЁ.

9 И# повёда старёйшина вінaрскъ с0нъ св0й їHсифу и3 речE: во снЁ моeмъ бsше віногрaдъ предо мн0ю:

10 въ віногрaдэ же три2 лBторасли, и3 т0й цвэтyщь произнесE t1расли, зрBлы гр0зды лHзныz:

11 и3 чaша фараHнова въ руцЁ моeй: и3 взsхъ грeзнъ, и3 и3зжaхъ џный въ чaшу, и3 дaхъ чaшу въ рyку фараHню.

12 И# речE є3мY їHсифъ: сіE разсуждeніе семY: три2 лBторасли три2 дни6 сyть:

13 є3щE три2 дни6, и3 помzнeтъ фараHнъ сaнъ тв0й, и3 пaки постaвитъ тS въ старёйшинство твоE вінaрско, и3 подaси чaшу фараHну въ рyку є3гw2 по сaну твоемY пeрвому, ћкоже бhлъ є3си2 віночeрпчій:

14 но помzни1 мz тоб0ю, є3гдA блaго ти2 бyдетъ, и3 сотвори1ши надо мн0ю ми1лость, и3 да помzнeши њ мнЁ фараHну, и3 и3зведeши мS t твердhни сеS:

15 ћкw татьб0ю ўкрaденъ бhхъ и3з8 земли2 є3врeйскіz, и3 здЁ ничто2 ѕло2 сотвори1хъ, но вверг0ша мS въ р0въ сeй.

16 И# ви1дэ старёйшина житaрскъ, ћкw прsмw разсуди2, и3 речE їHсифу: и3 ѓзъ ви1дэхъ с0нъ, и3 мнsхсz три2 кHшницы хлёбwвъ держaти на главЁ моeй:

17 въ к0шницэ же вeрхней t всёхъ родHвъ, ±же фараHнъ ћстъ, дёло хлёбенное, и3 пти6цы небє1сныz kдsху т†z t к0шницы, ћже на главЁ моeй.

18 Tвэщaвъ же їHсифъ, речE є3мY: сіE разсуждeніе є3гw2: три2 кHшницы три2 днjе сyть:

19 є3щE три2 днjе, и3 tи1метъ фараHнъ главY твою2 t тебє2 и3 повёситъ тS на дрeвэ, и3 и3з8zдsтъ пти6цы небє1сныz пл0ть твою2 t тебє2.

20 Бhсть же въ дeнь трeтій, дeнь рождeніz бsше фараHнz, и3 творsше пи1ръ всBмъ nтрокHмъ свои6мъ: и3 помzнY старёйшинство старёйшины вінaрска и3 старёйшинство старёйшины житaрска, посредЁ џтрwкъ свои1хъ:

21 и3 постaви старёйшину вінaрска въ старёйшинство є3гw2: и3 подадE чaшу въ рyку фараHню:

22 старёйшину же житaрска повёси (на дрeвэ), ћкоже сказA и4ма їHсифъ.

23 И# не помzнY старёйшина вінaрскъ їHсифа, но забы2 є3го2.

 

Главa 41

1 Бhсть же по двою2 лBту днjй, фараHнъ ви1дэ с0нъ: мнsшесz стоsти при рэцЁ:

2 и3 сE, ѓки и3з8 рэки2 и3схождaху сeдмь крaвъ дwбры2 ви1домъ и3 и3збр†нны тэлесы2, и3 пасsхусz по брeгу:

3 друг‡z же сeдмь крaвъ и3зыд0ша по си1хъ и3з8 рэки2, ѕлы6 ви1домъ и3 тэлесы2 х{ды, и3 пасsхусz съ крaвами по брeгу рёчному:

4 и3 поzд0ша сeдмь кр†вы ѕлы6z и3 худы6z тэлесы2 сeдмь крaвъ д0брыхъ ви1домъ и3 и3збрaнныхъ тэлесы2: (и3 сі‰ неви6димы бhша, ћкw внид0ша въ чрeсла и4хъ). Востa же фараHнъ.

5 И# ви1дэ с0нъ вторhй: и3 сE, сeдмь клaси и3схождaху и3з8 стeбліz є3ди1нагw и3збр†нны и3 добры6:

6 друзjи же сeдмь клaси т0нцыи, и3стончeни вётромъ, и3зрастaху по ни1хъ:

7 и3 пожр0ша сeдмь клaси т0нцыи и3 и3стончeни вётромъ сeдмь клaсwвъ и3збрaнныхъ и3 п0лныхъ. Востa же фараHнъ, и3 бsше с0нъ.

8 Бhсть же заyтра, и3 возмути1сz душA є3гw2: и3 послaвъ, созвA вс‰ сказaтєли є3гЂпєтскіz и3 вс‰ м{дрыz є3гw2: и3 повёда и5мъ фараHнъ с0нъ св0й: и3 не бsше сказyzй тогw2 фараHну.

9 И# речE старёйшина вінaрскъ къ фараHну, глаг0лz: грёхъ м0й воспоминaю днeсь:

10 фараHнъ разгнёвасz на рабы6 сво‰ и3 ввeрже нaсъ въ темни1цу въ домY ґрхімагjра, менE и3 старёйшину житaрска:

11 и3 ви1дэхомъ с0нъ џба є3ди1ныz н0щи ѓзъ и3 џнъ, кjйждо св0й с0нъ ви1дэхомъ:

12 бsше же тaмw съ нaми ю4ноша, џтрокъ є3врeинъ ґрхімагjровъ, и3 повёдахомъ є3мY, и3 разсуди2 нaмъ:

13 бhсть же, ћкоже сказA нaмъ, тaкw и3 случи1сz, мнЁ пaки бhти во своeмъ старёйшинствэ, ґ џному повёшену.

14 Послaвъ же фараHнъ, призвA їHсифа: и3 и3звед0ша є3го2 и3з8 твердhни, и3 њстриг0ша є3го2, и3 и3змэни1ша ри6зы є3мY, и3 пріи1де къ фараHну.

15 Речe же фараHнъ їHсифу: с0нъ ви1дэхъ, и3 сказyzй є3го2 нёсть: ѓзъ же слhшахъ њ тебЁ глаг0лющихъ, ћкw слhшавъ сны2 разсуждaеши ты6z.

16 Tвэщaвъ же їHсифъ фараHну, речE: без8 бGа не tвэщaетсz спcніе фараHну.

17 Речe же фараHнъ їHсифу, глаг0лz: во снЁ моeмъ мнsхсz стоsти на брeзэ рёчнэмъ:

18 и3 ѓки и3з8 рэки2 и3схождaху сeдмь кр†вы дwбры2 ви1домъ и3 и3збр†нны тэлесы2, и3 пасsхусz по брeгу:

19 и3 сE, друг‡z сeдмь крaвъ и3схождaху в8слёдъ и4хъ и3з8 рэки2, ѕлы6 и3 недwбры2 ви1домъ и3 х{ды тэлесы2, kковhхъ не ви1дэ таковhхъ во всeй земли2 є3гЂпетстэй хyждшихъ:

20 и3 и3з8zд0ша сeдмь кр†вы ѕлы6z и3 худы6z сeдмь крaвъ пeрвыхъ д0брыхъ и3 и3збрaнныхъ:

21 и3 внид0ша во ўтрHбы и4хъ, и3 не kви1шасz, ћкw внид0ша во ўтрHбы и4хъ: и3 њбли6чіz и4хъ ѕл† бhша, ћкw и3 и3спeрва. Востaвъ же, (пaки) ўснyхъ,

22 и3 ви1дэхъ пaки во снЁ моeмъ, и3 ѓки сeдмь клaси и3схождaху и3з8 є3ди1нагw стeбліz пHлны и3 добры6:

23 друзjи же сeдмь клaси т0нцыи и3 вётромъ и3стончeни и3зницaху в8слёдъ и4хъ:

24 и3 пожр0ша сeдмь клaси т0нцыи и3 вётромъ и3стончeни сeдмь клaсwвъ д0брыхъ и3 п0лныхъ. Рёхъ ќбw сказaтелємъ, и3 не бhсть повёдаzй мнЁ тогw2.

25 И# речE їHсифъ фараHну: с0нъ фараHновъ є3ди1нъ є4сть: є3ли6ка бGъ твори1тъ, показA фараHну:

26 сeдмь кр†вы дHбрыz сeдмь лётъ сyть: и3 сeдмь клaси д0бріи сeдмь лётъ сyть: с0нъ фараHновъ є3ди1нъ є4сть:

27 и3 сeдмь кр†вы худы6z, ±же и3зыд0ша по си1хъ, сeдмь лётъ сyть, и3 сeдмь клaси т0нцыи и3 и3стончeни вётромъ сeдмь лётъ сyть: бyдутъ сeдмь лётъ глaда:

28 сл0во же є4же рёхъ фараHну, є3ли6ка бGъ твори1тъ, показA фараHну:

29 сE, сeдмь лётъ прих0дитъ, nби1лность мн0га во всeй земли2 є3гЂпетстэй:

30 пріи1дутъ же сeдмь лётъ глaда по си1хъ, и3 забyдутъ сhтости бyдущіz во всeмъ є3гЂптэ, и3 погуби1тъ глaдъ зeмлю,

31 и3 не познaетсz nби1ліе на земли2 t глaда бyдущагw по си1хъ: си1ленъ бо бyдетъ ѕэлw2:

32 повтори1сz же с0нъ фараHну двaжды, ћкw и4стинно бyдетъ сл0во є4же t бGа, и3 ўскори1тъ бGъ сотвори1ти џно:

33 нн7э u5бо ўсмотри2 человёка мyдра и3 смhслена и3 постaви є3го2 над8 землeю є3гЂпетскою:

34 и3 да сотвори1тъ фараHнъ и3 постaвитъ мэстоначaлники по земли2, и3 да собирaютъ пsтую чaсть t всёхъ плодHвъ земли2 є3гЂпетскіz седми2 лётъ nби1лныхъ,

35 и3 да соберyтъ всsкую пи1щу седми2 лётъ грzдyщихъ д0брыхъ си1хъ: и3 да соберeтсz пшени1ца под8 рyку фараHню, пи1ща во градёхъ да храни1тсz:

36 и3 бyдетъ пи1ща соблюдeна земли2 на сeдмь лётъ глaдныхъ, ±же и4мутъ бhти въ земли2 є3гЂпетстэй, да не потреби1тсz землS въ глaдэ.

37 Ўг0дно же бhсть сл0во пред8 фараHномъ и3 пред8 всёми рабы6 є3гw2.

38 И# речE фараHнъ всBмъ рабHмъ свои6мъ: є3дA њбрsщемъ человёка сицевaго, и4же и4мать д¦а б9іz въ себЁ;

39 Речe же фараHнъ їHсифу: понeже показA бGъ тебЁ вс‰ сі‰, нёсть человёка мудрёйша и3 смhсленнэйша пaче тебє2:

40 ты2 бyдеши въ домY моeмъ, и3 ќстъ твои1хъ да послyшаютъ вси2 лю1діе мои2, рaзвэ прест0ломъ ѓзъ б0лэе тебє2 бyду.

41 Речe же фараHнъ їHсифу: сE, поставлsю тS днeсь над8 всeю землeю є3гЂпетскою.

42 И# снeмъ фараHнъ пeрстень съ руки2 своеS, возложи2 є3го2 на рyку їHсифову, и3 њблечE є3го2 въ ри1зу червлeну, и3 возложи2 гри1вну злaту на вhю є3гw2,

43 и3 всади2 є3го2 на колесни1цу свою2 вторyю, и3 проповёда пред8 ни1мъ проповёдникъ: и3 постaви є3го2 над8 всeю землeю є3гЂпетскою.

44 Речe же фараHнъ їHсифу: ѓзъ фараHнъ: без8 тебє2 не воздви1гнетъ руки2 своеS никт0же во всeй земли2 є3гЂпетстэй.

45 И# наречE фараHнъ и4мz їHсифу pонfомфани1хъ: и3 дадE є3мY ґсенefу, дщeрь петефрjа жрецA и3ліоп0льскагw, є3мY въ женY.

46 ЇHсифъ же бsше лётъ три1десzти, є3гдA предстA фараHну царю2 є3гЂпетскому. И#зhде же їHсифъ t лицA фараHнz и3 пр0йде всю2 зeмлю є3гЂпетскую.

47 И# сотвори2 землS въ седми2 лётэхъ nби1лну жaтву.

48 И# собрA всsкую пи1щу седми2 лётъ, въ ни1хже бsше nби1лность въ земли2 є3гЂпетстэй: и3 положи2 пи1щу во градёхъ: пи1щы пHль грaда, сyщихъ w4крестъ є3гw2, положи2 въ нeмъ.

49 И# собрA їHсифъ пшени1цу ћкw пес0къ морскjй мн0гу ѕэлw2, д0ндеже не можaху и3счести2: без8 числa бо бsше.

50 ЇHсифу же бёста двA сы6на, прeжде пришeствіz седми2 лётъ глaдныхъ, и5хже роди2 є3мY ґсенefа, дщeрь петефрjа жрецA и3ліоп0льска:

51 наречe же їHсифъ и4мz пeрвенцу манассjа, (глаг0лz:) ћкw забhти мнЁ сотвори2 бGъ вс‰ болBзни мо‰, и3 вс‰, ±же nтцA моегw2.

52 И$мz же втор0му наречE є3фраjмъ, (глаг0лz:) ћкw возрасти1 мz бGъ въ земли2 смирeніz моегw2.

53 Минyша же сeдмь лётъ nби1лныхъ, ±же бhша въ земли2 є3гЂпетстэй,

54 и3 начaша сeдмь лётъ глaдныхъ приходи1ти, ћкоже речE їHсифъ. И# бhсть глaдъ по всeй земли2: во всeй же земли2 є3гЂпетстэй бhша [пред8 глаг0ломъ си1мъ бhша въ є3ди1нэй ґлеxандрjйстэй не, но и3 то2 во вмэсти1телныхъ] хлёбы.

55 И# взалкA всS землS є3гЂпетскаz: возопи1 же нар0дъ къ фараHну њ хлёбэхъ. Речe же фараHнъ всBмъ є3гЂптzнwмъ: и3ди1те ко їHсифу, и3 є4же речeтъ вaмъ, сотвори1те.

56 И# глaдъ бsше на лицы2 всеS земли2. Tвeрзе же їHсифъ вс‰ жи6тницы, и3 продаsше всBмъ є3гЂптzнwмъ:

57 и3 вс‰ страны6 прихождaху во є3гЂпетъ, куповaти ко їHсифу: њбдержaше бо глaдъ всю2 зeмлю.

 

Главa 42

1 Ви1дэвъ же їaкwвъ, ћкw кyплz є4сть (пшени1цы) во є3гЂптэ, речE сынHмъ свои6мъ: почто2 не радитE;

2 сE, слhшахъ, ћкw є4сть пшени1ца во є3гЂптэ: и3ди1те тaмw и3 купи1те нaмъ мaлw пи1щи, да жи1ви бyдемъ и3 не ќмремъ.

3 И#д0ша же брaтіz їHсифwвы дeсzть купи1ти пшени1цы во є3гЂпетъ.

4 Веніамjна же, брaта їHсифова, не tпусти2 съ брaтіею є3гw2, речe бо: да не когдA случи1тсz (на пути2) є3мY ѕло2.

5 Пріид0ша же сhнове ї}лєвы купи1ти съ приходsщими: бsше бо глaдъ въ земли2 ханаaнстэй.

6 ЇHсифъ же бsше кнsзь земли2: сeй продаsше всBмъ лю1демъ земли2 (тоS). Пришeдше же брaтіz їHсифwвы, поклони1шасz є3мY лицeмъ до земли2.

7 Ви1дэвъ же їHсифъ брaтію свою2, познA: и3 tчуждaшесz и4хъ, и3 глаг0лаше и5мъ жeстокw, и3 речE и5мъ: tкyду пріид0сте; Nни1 же рёша: t земли2 ханаaнскіz купи1ти пи1щи.

8 Познa же їHсифъ брaтію свою2: nни1 же не познaша є3гw2.

9 И# помzнY їHсифъ сны2 сво‰, ±же ви1дэ џнъ: и3 речE и5мъ: соглzд†таи є3стE, соглsдати путjй страны2 (сеS) пріид0сте.

10 Nни1 же рёша: ни2, господи1не, раби2 твои2 пріид0хомъ купи1ти пи1щи:

11 вси2 є3смы2 сhнове є3ди1нагw человёка: ми1рницы є3смы2, не сyть раби2 твои2 соглzд†таи.

12 Речe же и5мъ: ни2, но пути6 земли2 (сеS) пріид0сте соглsдати.

13 Nни1 же рёша: дванaдесzть є3смы2 брaтіz раби2 твои2 въ земли2 ханаaни: и3 сE, мeншій (t нaсъ) со nтцeмъ нaшимъ днeсь, ґ другaгw нёсть.

14 Речe же и5мъ їHсифъ: сіE є4сть, є4же рек0хъ вaмъ, глаг0лz, ћкw соглzд†таи є3стE:

15 въ сeмъ kвитeсz: тaкw ми2 здрaвіz фараHнz, не и3зhдете tсю1ду, ѓще брaтъ вaшъ мeншій не пріи1детъ сёмw:

16 посли1те t себє2 є3ди1наго, и3 возми1те брaта вaшего: вh же держи1ми бyдите, д0ндеже ћвэ бyдутъ словесA в†ша, ѓще и4стинствуете, и3ли2 ни2: ѓще же ни2, тaкw ми2 здрaвіz фараHнz, вои1стинну соглzд†таи є3стE.

17 И# дадE | под8 стрaжу на три2 дни6.

18 Речe же и5мъ въ дeнь трeтій: сіE сотвори1те, и3 жи1ви бyдете: бGа бо ѓзъ бою1сz:

19 ѓще ми1рницы є3стE, брaтъ вaшъ да ўдeржитсz є3ди1нъ под8 стрaжею: сaми же и3ди1те и3 tвези1те кyпленую пшени1цу вaшу,

20 и3 брaта вaшего мeншаго приведи1те ко мнЁ, и3 вBрна бyдутъ словесA в†ша: ѓще же ни2, ќмрете. И# сотвори1ша тaкw.

21 И# речE кjйждо къ брaту своемY: є4й, во грэсёхъ бо є3смы2 брaта рaди нaшегw, ћкw презрёхомъ скорбёніе души2 є3гw2, є3гдA молsшесz нaмъ, и3 не послyшахомъ є3гw2: и3 сегw2 рaди пріи1де на ны2 скорбёніе сіE.

22 Tвэщaвъ же руви1мъ, речE и5мъ: не рёхъ ли вaмъ, глаг0лz: не преwби1дите дётища; и3 не послyшасте менE: и3 сE, кр0вь є3гw2 взыскyетсz.

23 Тjи же не вёдэша, ћкw разумёетъ їHсифъ: толмaчь бо междY и4ми бsше.

24 Tврати1всz же t ни1хъ, проплaкасz їHсифъ: и3 пaки пріи1де къ ни6мъ и3 речE и5мъ. И# поS сmмеHна t ни1хъ, и3 свzзA є3го2 пред8 ни1ми.

25 Повелё же їHсифъ нап0лнити сосyды и4хъ пшени1цы и3 возврати1ти сребро2 и4хъ комyждо во врeтище своE и3 дaти и5мъ брaшно на пyть. И# бhсть и5мъ тaкw.

26 И# возложи1вше пшени1цу на nслы2 сво‰, tид0ша tтyду.

27 Tрэши1въ же є3ди1нъ врeтище своE дaти пи1щу nслHмъ свои6мъ, и3дёже стaша, и3 ви1дэ ќзолъ сребрA своегw2, и3 бЁ верхY ќстіz врeтищнагw.

28 И# речE брaтіи своeй: возвращен0 ми є4сть сребро2, и3 сE, сіE во врeтищи моeмъ. И# ўжасeсz сeрдце и4хъ: и3 возмzт0шасz, дрyгъ ко дрyгу глаг0люще: что2 сіE сотвори2 бGъ нaмъ;

29 Пріид0ша же ко їaкwву, nтцY своемY, въ зeмлю ханаaню и3 повёдаша є3мY вс‰ случи6вшаzсz и5мъ, глаг0люще:

30 глаг0ла мyжъ господи1нъ земли2 (џныz) къ нaмъ жeстокw и3 ввeрже нaсъ въ темни1цу, ѓки соглsдающихъ зeмлю:

31 рёхомъ же є3мY: ми1рницы є3смы2, нёсмы соглzд†таи:

32 дванaдесzть брaтіz є3смы2, сhнове nтцA нaшегw: є3ди1нагw нёсть, ґ мeншій со nтцeмъ нaшимъ днeсь въ земли2 ханаaни:

33 речe же нaмъ мyжъ господи1нъ земли2 (тоS): по семY ўвёмъ, ћкw ми1рницы є3стE: брaта є3ди1наго њстaвите здЁ ў менє2, ґ кyпленую пшени1цу д0му вaшему взeмше tиди1те

34 и3 приведи1те ко мнЁ брaта вaшего мeншаго: и3 ўвёмъ, ћкw не соглzд†таи є3стE, но ћкw ми1рницы є3стE: и3 брaта вaшего tдaмъ вaмъ, и3 кyплю твори1те въ земли2.

35 Бhсть же є3гдA и3спразднsху врє1тища сво‰, и3 бsше ќзолъ сребрA во врeтищи коегHждо и4хъ: и3 ви1дэша ќзлы сребрA своегw2 сaми и3 nтeцъ и4хъ, и3 ўбоsшасz.

36 Речe же и5мъ їaкwвъ nтeцъ и4хъ: менE безчaдна сотвори1сте: їHсифа нёсть, сmмеHна нёсть, и3 веніамjна ли п0ймете; на мS бhша сі‰ вс‰.

37 Речe же руви1мъ nтцY своемY, глаг0лz: двои1хъ сынHвъ мои1хъ ўбjй, ѓще не приведY є3гw2 къ тебЁ: дaждь є3го2 въ рyцэ мои2, и3 ѓзъ приведY є3го2 къ тебЁ.

38 Џнъ же речE: не п0йдетъ сhнъ м0й съ вaми, ћкw брaтъ є3гw2 ќмре, и3 т0й є3ди1нъ њстA: и3 случи1тсz є3мY ѕло2 на пути2, въ џньже ѓще п0йдете, и3 сведeте стaрость мою2 съ печaлію во ѓдъ.

 

Главa 43

1 Глaдъ же њдолЁ на земли2.

2 Бhсть же є3гдA скончaша пшени1цу kдyще, ю4же принес0ша и3з8 є3гЂпта: и3 речE и5мъ nтeцъ и4хъ: пaки шeдше купи1те нaмъ мaлw пи1щи.

3 Речe же є3мY їyда, глаг0лz: клsтвою засвидётелствова нaмъ мyжъ господи1нъ земли2 (тоS) глаг0лz: не ќзрите лицA моегw2, ѓще брaтъ вaшъ мeншій не пріи1детъ съ вaми:

4 ѓще ќбw п0слеши брaта нaшего съ нaми, п0йдемъ и3 кyпимъ тебЁ пи1щи:

5 ѓще же не п0слеши брaта нaшего съ нaми, не п0йдемъ: мyжъ бо речE нaмъ, глаг0лz: не ќзрите лицA моегw2, ѓще брaтъ вaшъ мeншій не пріи1детъ съ вaми.

6 Речe же ї}ль: почто2 ѕло2 сотвори1сте ми2, повёдавше мyжу, ћкw є4сть вaмъ брaтъ;

7 Nни1 же рёша: вопрошaz вопроси2 нaсъ мyжъ и3 р0да нaшегw, глаг0лz: ѓще є3щE nтeцъ вaшъ жи1въ є4сть, и3 ѓще є4сть вaмъ брaтъ; и3 повёдахомъ є3мY по вопр0су семY: є3дA вёдэхомъ, ћкw речeтъ нaмъ: приведи1те брaта вaшего;

8 Речe же їyда ко ї}лю, nтцY своемY: tпусти2 џтрочища со мн0ю: и3 востaвше п0йдемъ, да жи1ви бyдемъ и3 не ќмремъ, и3 мы2 и3 ты2 и3 и3мёніе нaше:

9 ѓзъ же возмY є3го2: t рукY моє1ю взыщи2 є3го2: ѓще не приведY є3гw2 къ тебЁ, и3 постaвлю є3го2 пред8 тоб0ю, грёшенъ бyду къ тебЁ вс‰ дни6:

10 ѓще бо бhхомъ не ўмeдлили, ўжE возврати1лисz бы двaжды.

11 Речe же и5мъ ї}ль nтeцъ и4хъ: ѓще тaкw є4сть, сіE сотвори1те: возми1те t плодHвъ земнhхъ въ сосyды сво‰ и3 донеси1те человёку дaры, ритjну [тyкъ масти1тый и3з8 дрeва текyщій], мeдъ, fmміaма же и3 стaкти, и3 теревjнfъ и3 nрёхи:

12 и3 сребро2 сугyбо возми1те въ рyцэ свои2, и3 сребро2 њбрётенное во врeтищахъ вaшихъ возврати1те съ соб0ю, да не кaкw невёдэніе є4сть:

13 и3 брaта своего2 поими1те, и3 востaвше и3ди1те къ мyжу:

14 бGъ же м0й да дaстъ вaмъ блгdть пред8 мyжемъ и3 tпyститъ брaта вaшего є3ди1наго, и3 веніамjна: ѓзъ бо ћкоже њбезчaдэхъ, њбезчaдэхъ.

15 Взeмше же мyжіе дaры сі‰, и3 сребро2 сугyбое взsша въ рyцэ свои2, и3 веніамjна: и3 востaвше пріид0ша во є3гЂпетъ, и3 стaша пред8 їHсифомъ.

16 Ви1дэ же и5хъ їHсифъ, и3 веніамjна брaта своего2 є3диномaтернz, и3 речE строи1телю д0му своегw2: введи2 мyжы (сі‰) въ д0мъ, и3 заколи2 t скотA, и3 ўгот0вай: со мн0ю бо ћсти и4мутъ мyжіе (сjи) хлёбъ въ полyдне.

17 Сотвори1 же человёкъ, ћкоже речE їHсифъ, и3 введE мyжы въ д0мъ їHсифовъ.

18 Ви1дэвше же мyжіе, ћкw введ0ша и5хъ въ д0мъ їHсифовъ, рёша: сребрA рaди возвращeннагw во врeтищахъ нaшихъ пeрвэе, вв0дzтъ ны2, є4же бы њклеветaти нaсъ и3 нанести2 на ны2, да п0ймутъ нaсъ въ рабы6, и3 nслы2 нaшz.

19 Приступи1вше же къ человёку сyщему над8 д0момъ їHсифовымъ, рек0ша є3мY при вратёхъ д0му,

20 глаг0люще: м0лимъ тS, господи1не: пріид0хомъ пeрвэе купи1ти пи1щи:

21 бhсть же є3гдA пріид0хомъ на стaнъ и3 tрэши1хомъ врє1тища сво‰, и3 сE, сребро2 коегHждо во врeтищи є3гw2: т0е сребро2 нaше вёсомъ возврати1хомъ нн7э рукaми нaшими:

22 и3 сребро2 друг0е принес0хомъ съ соб0ю купи1ти пи1щи: не вёмы, кто2 вложи2 сребро2 во врє1тища н†ша.

23 Речe же и5мъ: ми1ръ вaмъ, не б0йтесz: бGъ вaшъ и3 бGъ nтє1цъ вaшихъ дадE вaмъ сокрHвища во врeтищахъ вaшихъ: ґ сребро2 вaше за пріsтое и3мёю. И# и3зведE къ ни6мъ сmмеHна:

24 и3 принесE в0ду њмhти н0зэ и5мъ, и3 дадE п†жити nслHмъ и4хъ.

25 Ўгот0ваша же дaры, д0ндеже пріи1детъ їHсифъ въ полyдне: слhшаша бо, ћкw тaмw и4мать њбёдати.

26 Пріи1де же їHсифъ въ д0мъ: и3 принес0ша є3мY дaры, ±же и3мsху въ рукaхъ свои1хъ, въ д0мъ: и3 поклони1шасz є3мY лицeмъ до земли2.

27 И# вопроси2 и5хъ: здрaви ли є3стE; И# речE и5мъ: здрaвъ ли є4сть nтeцъ вaшъ, стaрецъ, є3г0же рек0сте, є3щe ли жи1въ є4сть;

28 Nни1 же рек0ша: здрaвъ є4сть рaбъ тв0й, nтeцъ нaшъ, є3щE жи1въ є4сть. И# речE: блгcвeнъ человёкъ џный бGу. И# прини1кше поклони1шасz є3мY.

29 Воззрёвъ же nчи1ма свои1ма їHсифъ, ви1дэ веніамjна брaта своего2 є3диномaтернz и3 речE: сeй ли є4сть брaтъ вaшъ ю3нёйшій, є3г0же рек0сте ко мнЁ привести2; И# речE: бGъ да поми1луетъ тS, чaдо.

30 Возмути1сz же їHсифъ: подви1жесz бо ўтр0ба є3гw2 њ брaтэ своeмъ, и3 и3скaше плaкати: вшeдъ же въ л0жницу, плaкасz тaмw.

31 И# ўмhвъ лицE, и3зшeдъ ўдержaсz и3 речE: предложи1те хлёбы.

32 И# предложи1ша є3мY є3ди1ному, и3 w4нымъ nс0бнw, и3 є3гЂптzнwмъ, и5же съ ни1мъ kдsху, nс0бнw: не можaху бо є3гЂптzне ћсти хлёба со є3врє1и: мeрзость бо є4сть є3гЂптzнwмъ (*всsкъ пастyхъ џвчій).

33 Сэд0ша же прsмw є3мY пeрвенецъ по старёйшинству своемY и3 мeншій по мeншеству своемY, и3 дивлsхусz мyжіе кjйждо ко брaту своемY:

34 и3 взsша ч†сти t негw2 къ себЁ: вsщшаz же бhсть чaсть веніамjнова пaче всёхъ частeй пzтери1цею, нeже џныхъ: пи1ша же и3 ўпи1шасz съ ни1мъ.

 

Главa 44

1 И# заповёда їHсифъ домострои1телю своемY, глаг0лz: нап0лните врє1тища мужє1мъ пи1щи, є3ли1кw м0гутъ понести2: и3 вложи1те комyждо сребро2 верхY ќстіz врeтища:

2 и3 чaшу мою2 срeбрzную вложи1те во врeтище мeншагw, и3 цёну пшени1цы є3гw2. Бhсть же по словеси2 їHсифову, ћкоже речE.

3 Ќтро возсіS, и3 мyжіе tпусти1шасz сaми, и3 nслsта и4хъ.

4 И#зшeдше же nни2 и3з8 грaда, не tид0ша далeче: и3 речE їHсифъ домострои1телю своемY: востaвъ гони2 в8слёдъ мужeй и3 пости1гни и5хъ, и3 рцы2 и5мъ: что2 ћкw воздaсте (*ми2) ѕл†z за благ†z;

5 вскyю ўкрад0сте чaшу мою2 срeбрzну; не сіs ли є4сть, и3з8 неsже піeтъ господи1нъ м0й; џнъ же и3 волхвовaніемъ волхвyетъ въ нeй: ѕл†z соверши1сте, ±же сотвори1сте.

6 Њбрётъ же и5хъ, речE и5мъ по словесeмъ си6мъ.

7 Nни1 же рёша є3мY: вскyю глаг0летъ господи1нъ словесA сі‰; не бyди рабHмъ твои6мъ сотвори1ти по словеси2 семY:

8 ѓще сребро2, є4же њбрэт0хомъ во врeтищахъ нaшихъ, возврати1хомъ къ тебЁ t земли2 ханаaни, кaкw бhхомъ ўкрaли и3з8 д0му господи1на твоегw2 сребро2 и3ли2 злaто;

9 ў негHже ѓще њбрsщеши чaшу t р†бъ твои1хъ, да ќмретъ: и3 мы2 бyдемъ раби2 господи1ну нaшему.

10 Џнъ же речE: и3 нн7э, ћкоже глаг0лете, тaкw бyдетъ: ў негHже ѓще њбрsщетсz чaша, бyдетъ м0й рaбъ, вh же бyдете чи1сти.

11 И# потщaшасz, и3 свeрже кjйждо врeтище своE на зeмлю, и3 tверз0ша кjйждо врeтище своE.

12 И#зыскa же t старёйшагw зачeнъ, д0ндеже пріи1де до мeншагw, и3 њбрёте чaшу во врeтищи веніамjни.

13 И# растерзaша ри6зы сво‰, и3 возложи1ша кjйждо врeтище своE на nслS своE, и3 возврати1шасz во грaдъ.

14 Вни1де же їyда и3 брaтіz є3гw2 ко їHсифу, є3щE є3мY сyщу тY, и3 пад0ша пред8 ни1мъ на зeмлю.

15 Речe же и5мъ їHсифъ: что2 дёло сіE сотвори1сте; не вёдасте ли, ћкw нёсть волхвовaтель человёкъ, ћкоже ѓзъ;

16 Речe же їyда: что2 tвэщaемъ господи1ну, и3ли2 что2 возглаг0лемъ, и3ли2 чи1мъ њправди1мсz; бGъ же њбрёте непрaвду рабHвъ твои1хъ: сE, мы2 є3смы2 раби2 господи1ну нaшему, и3 мы2, и3 ў негHже њбрётесz чaша.

17 Речe же їHсифъ: не бyди ми2 сотвори1ти глаг0лъ сeй: мyжъ, ў негHже њбрётесz чaша, т0й бyдетъ ми2 рaбъ: вh же поиди1те въ цёлости ко nтцY своемY.

18 Приступи1въ же къ немY їyда, речE: молю1 тz, господи1не, да речeтъ рaбъ тв0й сл0во пред8 тоб0ю, и3 не прогнёвайсz на рабA твоего2, ћкw ты2 є3си2 по фараHнэ:

19 господи1не, ты2 вопрошaлъ є3си2 рабHвъ твои1хъ, глаг0лz: ѓще и4мате nтцA, и3ли2 брaта;

20 И# рёхомъ господи1ну: є4сть нaмъ nтeцъ стaръ, и3 џтрочищь на стaрость мeншій є3мY, ґ брaтъ є3гw2 ќмре, џнъ же є3ди1нъ њстaсz ў мaтере своеS, nтeцъ же возлюби2 є3го2.

21 Тh же рeклъ є3си2 рабHмъ твои6мъ: приведи1те є3го2 ко мнЁ, да ви1жду є3го2.

22 И# рёхомъ господи1ну: не возм0жетъ џтрочищь њстaвити nтцA своего2: ѓще же њстaвитъ nтцA, ќмретъ.

23 Тh же рeклъ є3си2 рабHмъ твои6мъ: ѓще не пріи1детъ брaтъ вaшъ мeншій съ вaми, не приложитE ктомY ви1дэти лицA моегw2.

24 Бhсть же є3гдA пріид0хомъ къ рабY твоемY nтцY нaшему, повёдахомъ є3мY словесA господи1на нaшегw,

25 речe же нaмъ nтeцъ нaшъ: и3ди1те пaки и3 купи1те нaмъ мaлw пи1щи.

26 Мh же рек0хомъ: не возм0жемъ и3ти2: но ѓще брaтъ нaшъ мeншій и4детъ съ нaми, п0йдемъ: и4бо не возм0жемъ ви1дэти лицE мyжа, брaту нaшему мeншему не сyщу съ нaми.

27 Речe же рaбъ тв0й, nтeцъ нaшъ къ нaмъ: вы2 вёсте, ћкw двои1хъ роди2 мнЁ женA:

28 и3 tи1де є3ди1нъ t менє2, и3 рек0сте, ћкw ѕвёремъ снэдeнъ бhсть, и3 не ви1дэхъ є3гw2 дaже до нн7э:

29 ѓще u5бо п0ймете и3 сего2 t лицA моегw2, и3 случи1тсz є3мY ѕло2 на пути2, и3 сведeте стaрость мою2 съ печaлію во ѓдъ.

30 Нн7э u5бо ѓще пойдY къ рабY твоемY, nтцy же нaшему, и3 џтрочища не бyдетъ съ нaми: (*душa же є3гw2 свsзана є4сть съ душeю сегw2,)

31 и3 бyдетъ є3гдA ўви1дитъ џнъ не сyща џтрочища съ нaми, ќмретъ: и3 сведyтъ раби2 твои2 стaрость рабA твоегw2, nтцa же нaшегw, съ печaлію во ѓдъ:

32 рaбъ бо тв0й t nтцA взS џтрочища, глаг0лz: ѓще не приведY є3го2 къ тебЁ и3 постaвлю є3го2 пред8 тоб0ю, грёшенъ бyду ко nтцY вс‰ дни6.

33 Нн7э u5бо пребyду тебЁ рaбъ вмёстw џтрочища, рaбъ господи1ну: џтрочищь же да и4детъ съ брaтіею своeю:

34 кaкw бо пойдY ко nтцY, џтрочищу не сyщу съ нaми; да не ви1жду ѕлhхъ, ±же њбрsщутъ nтцA моего2.

 

Главa 45

1 И# не можaше їHсифъ ўдержaтисz всBмъ предстоsщымъ є3мY, но речE: њтосли1те всёхъ t менє2. И# не предстоsше ни є3ди1нъ їHсифу, є3гдA познавaшесz брaтіи своeй.

2 И# и3спусти2 глaсъ съ плaчемъ: слhшаша же вси2 є3гЂптzне, и3 слhшано бhсть въ домY фараHновэ.

3 Речe же їHсифъ брaтіи своeй: ѓзъ є4смь їHсифъ: є3щe ли nтeцъ м0й жи1въ є4сть; И# не мог0ша брaтіz tвэщaти є3мY: смути1шасz бо.

4 Речe же їHсифъ брaтіи своeй: прибли1житесz ко мнЁ. И# прибли1жишасz. И# речE: ѓзъ є4смь їHсифъ, брaтъ вaшъ, є3г0же продaсте во є3гЂпетъ:

5 нн7э u5бо не скорби1те, нижE жeстоко вaмъ да kви1тсz, ћкw продaсте мS сёмw: на жи1знь бо послa мz бGъ пред8 вaми:

6 сіe бо втор0е лёто глaдъ на земли2, и3 є3щE пsть лётъ њстA, въ ни1хже не бyдетъ њрaніz, ни жaтвы:

7 послa бо мS бGъ пред8 вaми њстaвити вaмъ њстaнокъ на земли2 и3 препитaти вaшъ њстaнокъ вeлій:

8 нн7э u5бо не вы2 послaсте мS сёмw, но бGъ: и3 сотвори1 мz ћкw nтцA фараHну и3 господи1на всемY д0му є3гw2 и3 кнsзz всeй земли2 є3гЂпетстэй:

9 потщaвшесz u5бо, взhдите ко nтцY моемY и3 рцhте є3мY: сі‰ глаг0летъ сhнъ тв0й їHсифъ: сотвори1 мz бGъ господи1на всeй земли2 є3гЂпетстэй: сни1ди u5бо ко мнЁ и3 не ўмeдли:

10 и3 всели1шисz въ земли2 гесeмли ґравjйстэй, и3 бyдеши бли1з8 менє2 ты2 и3 сhнове твои2, и3 сhнове сынHвъ твои1хъ, џвцы тво‰ и3 вол0ве твои2, и3 є3ли6ка сyть тво‰:

11 и3 препитaю тS тaмw, є3щe бо пsть лётъ бyдетъ глaдъ на земли2, да не поги1бнеши ты2 и3 сhнове твои2, и3 вс‰ и3мBніz тво‰.

12 СE, џчи вaши ви1дzтъ, и3 џчи веніамjна брaта моегw2, ћкw ўстA мо‰ глагHлющаz къ вaмъ:

13 возвэсти1те u5бо nтцY моемY всю2 слaву мою2 сyщую во є3гЂптэ, и3 є3ли6ка ви1дите: и3 ўскори1вше, приведи1те nтцA моего2 сёмw.

14 И# напaдъ на вhю веніамjна, брaта своегw2, плaкасz над8 ни1мъ, и3 веніамjнъ плaкасz на вhи є3гw2.

15 И# њблобызaвъ всю2 брaтію свою2, плaкасz над8 ни1ми: и3 по си1хъ глаг0лаша къ немY брaтіz є3гw2.

16 И# пронесeсz глaсъ въ домY фараHновэ, глаг0люще: пріид0ша брaтіz їHсифwва. Возрaдовасz же фараHнъ и3 раби2 є3гw2.

17 Речe же фараHнъ ко їHсифу: рцы2 брaтіи своeй: сіE сотвори1те: нап0лните сосyды вaшz (пшени1цы) и3 и3ди1те въ зeмлю ханаaню,

18 и3 взeмше nтцA вaшего и3 и3мBніz в†ша, пріиди1те ко мнЁ: и3 дaмъ вaмъ t всёхъ бл†гъ є3гЂпетскихъ, и3 снёсте тyкъ земли2:

19 тh же заповёждь сі‰: взsти и5мъ колесни6цы t земли2 є3гЂпетскіz, дётемъ и4хъ и3 женaмъ и4хъ: и3 пои1мше nтцA своего2, пріиди1те:

20 и3 не пощади1те nчи1ма сосyдwвъ вaшихъ: вс‰ бо благ†z є3гЂпєтскаz вaмъ бyдутъ.

21 Сотвори1ша же тaкw сhнове ї}лєвы: дадe же и5мъ їHсифъ колесни6цы по повелёнію фараHна царS (є3гЂпетска), и3 дадE и5мъ брaшно на пyть:

22 и3 всBмъ дадE суг{бы ри6зы, веніамjну же дадE три1ста златни1цъ и3 пsтеры ри6зы премBнныz:

23 и3 nтцY своемY послA тaкожде, и3 дeсzть nслHвъ везyщихъ t всёхъ бл†гъ є3гЂпетскихъ, и3 дeсzть мскHвъ везyщихъ хлёбы на пyть nтцY є3гw2.

24 И# tпусти2 брaтію свою2. И# tид0ша. И# речE и5мъ: не гнёвайтесz на пути2.

25 И#зыд0ша же и3з8 є3гЂпта и3 пріид0ша въ зeмлю ханаaню ко їaкwву nтцY своемY

26 и3 повёдаша є3мY глаг0люще: ћкw сhнъ тв0й їHсифъ жи1въ є4сть, и3 џнъ владёетъ над8 всeю землeю є3гЂпетскою. И# ўжасeсz въ мhсли їaкwвъ: не вёроваше бо и5мъ.

27 Глаг0лаша же є3мY вс‰ речє1ннаz t їHсифа, є3ли6ка речE и5мъ. Ўзрёвъ же колесни6цы, ±же послA їHсифъ, є4же взsти є3го2, њживE д¦ъ їaкwва, nтцA и4хъ,

28 и3 речE ї}ль: вели1ко ми2 є4сть (*сіE), ѓще є3щE їHсифъ сhнъ м0й жи1въ є4сть: шeдъ ўзрю2 є3го2, прeжде нeже ўмрeти ми2.

 

Главa 46

1 Востaвъ же ї}ль сaмъ и3 вс‰ с{щаz є3гw2, пріи1де ко клaдzзю клsтвенному и3 пожрE жeртву бGу nтцA своегw2 їсаaка.

2 Речe же бGъ ко ї}лю въ видёніи н0щію, гlz: їaкwве, їaкwве. Џнъ же речE: чт0 є3сть;

3 Џнъ же речE є3мY: ѓзъ є4смь бGъ nтцє1въ твои1хъ, не ўб0йсz и3зhти во є3гЂпетъ: въ kзhкъ бо вeлій сотворю1 тz тaмw:

4 и3 ѓзъ сни1ду съ тоб0ю во є3гЂпетъ, и3 ѓзъ возведy тz до концA: и3 їHсифъ возложи1тъ рyки сво‰ на џчи твои2.

5 Востa же їaкwвъ t клaдzзz клsтвеннагw, и3 взsша сhнове ї}лz nтцA своего2, и3 стzжaніе, и3 жєны2 сво‰ на колесни6цы, ±же послA їHсифъ, взsти є3го2:

6 и3 взeмше и3мBніz сво‰ и3 всE стzжaніе, є4же стzжaша въ земли2 ханаaнстэй, внид0ша во є3гЂпетъ їaкwвъ и3 всE сёмz є3гw2 съ ни1мъ:

7 сhнове и3 сhнове сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ, дщє1ри и3 дщє1ри дщeрей є3гw2, и3 всE сёмz своE введE во є3гЂпетъ.

8 Сі‰ же и3менA сынHвъ ї}левыхъ вшeдшихъ во є3гЂпетъ кyпнw со їaкwвомъ nтцeмъ свои1мъ: їaкwвъ и3 сhнове є3гw2: пeрвенецъ їaкwвль руви1мъ.

9 Сhнове же руви6мли: є3нHхъ и3 фалл0съ, ґсрHнъ и3 хармJ.

10 Сhнове же сmмеw6ни: їемуи1лъ и3 їамjнъ, и3 ґHдъ и3 ґхjнъ, и3 саaръ и3 саyлъ, сhнъ хананjтідинъ.

11 Сhнове же леv‡ини: гирсHнъ, каafъ и3 мерaрій.

12 Сhнове же ї{дины: и4ръ и3 ґvнaнъ, и3 силHмъ и3 фарeсъ и3 зaра: ўмр0ша же и4ръ и3 ґvнaнъ въ земли2 ханаaни. Бhша же сhнове фарeсу: є3срHмъ и3 їемуи1лъ.

13 Сhнове же їссахaрwвы: fwлA и3 фуA, и3 ґсyмъ и3 самврaнъ.

14 Сhнове же завулw6ни: серeдъ и3 ґллHнъ и3 ґхои1лъ.

15 Сjи сhнове лjини, и5хже роди2 їaкwву въ месопотaміи сЂрстэй, и3 дjну дщeрь є3гw2: всёхъ дyшъ сынHвъ и3 дщeрей три1десzть три2.

16 Сhнове же гaдwвы: сафHнъ и3 ґнгjсъ, и3 саннjсъ и3 fасовaнъ, и3 ґидjсъ и3 ґроидjсъ и3 ґреилjсъ.

17 Сhнове же ґси1рwвы: їемнA и3 є3ссуA, и3 їеyлъ и3 варіA, и3 сaра сестрA и4хъ. Сhнове же варіины6: хов0ръ и3 мелхjилъ.

18 Сjи сhнове зє1лфины, ю4же дадE лавaнъ лjи, дщeри своeй, ћже роди2 си1хъ їaкwву, шестьнaдесzть дyшъ.

19 Сhнове же рахи1ли, жены2 їaкwвли: їHсифъ и3 веніамjнъ.

20 Бhша же сhнове їHсифу въ земли2 є3гЂпетстэй, и5хже роди2 є3мY ґсенefа, дщи2 петефрjа жрецA и3ліоп0льска, манассjю и3 є3фрeма. Бhша же сhнове манасс‡ины, и5хже роди2 є3мY нал0жница сЂра, махjра. Махjръ же роди2 галаaда. Сhнове же є3фраjма, брaта манассjина: суталаaмъ и3 таaмъ. Сhнове же сутала†мли, є3дHмъ.

21 Сhнове же веніам‡ни: валA и3 хов0ръ и3 ґсфи1лъ. Бhша же сhнове вaлwвы: гирA и3 ноемaнъ, и3 ґнхjсъ и3 рHсъ, и3 мамфjмъ и3 nфімjмъ. Гирa же роди2 ґрaда.

22 Сjи сhнове рахи6лины, и5хже роди2 їaкwву, всёхъ дyшъ nсмьнaдесzть.

23 Сhнове же дaнwвы: ґс0мъ.

24 Сhнове же нефfал‡мли: ґсіи1лъ и3 гwнJ, и3 їссаaръ и3 селли1мъ.

25 Сjи сhнове в†ллины, ю4же дадE лавaнъ рахи1ли дщeри своeй, ћже роди2 си1хъ їaкwву: всёхъ дyшъ сeдмь.

26 Всёхъ же дyшъ вшeдшихъ со їaкwвомъ во є3гЂпетъ, ±же и3зыд0ша и3з8 чрeслъ є3гw2, кромЁ жeнъ сынHвъ їaкwвлихъ, всёхъ дyшъ шестьдесsтъ шeсть.

27 Сhнове же їHсифwвы, и5же бhша є3мY въ земли2 є3гЂпетстэй, дyшъ дeвzть: всёхъ дyшъ д0му їaкwвлz, ±же пріид0ша со їaкwвомъ во є3гЂпетъ, дyшъ сeдмьдесzтъ пsть.

28 Їyду же послA пред8 соб0ю ко їHсифу срёсти є3го2 ў и3рHйска грaда въ земли2 рамессjйстэй.

29 Впрsгъ же їHсифъ колєсни1цы сво‰, и3зhде во срётеніе ї}лю, nтцY своемY, ко и3рwHну грaду: и3 kви1всz є3мY, нападE на вhю є3гw2 и3 плaкасz плaчемъ вели1кимъ.

30 И# речE ї}ль ко їHсифу: да ўмрY tнн7э, понeже ви1дэхъ лицE твоE: є3щe бо ты2 є3си2 жи1въ.

31 Речe же їHсифъ ко брaтіи своeй: шeдъ повёмъ фараHну и3 рекY є3мY: брaтіz мо‰ и3 д0мъ nтцA моегw2, и5же бhша въ земли2 ханаaни, пріид0ша ко мнЁ:

32 nни1 же сyть мyжіе пастуси2, мyжіе бо скотопитaтеліе бhша: и3 скоты2, и3 волы2, и3 вс‰ сво‰ привед0ша:

33 ѓще ќбw призовeтъ вaсъ фараHнъ и3 речeтъ вaмъ: что2 дёло вaше є4сть;

34 рцhте: мyжіе скотопитaтеліе є3смы2, раби2 твои2, и3здётска дaже до нн7э, и3 мы2 и3 nтцы2 нaши: да вселитeсz въ земли2 гесeмъ ґравjйстэй: мeрзость бо є4сть є3гЂптzнwмъ всsкъ пастyхъ џвчій.

 

Главa 47

1 Пришeдъ же їHсифъ, повёда фараHну, глаг0лz: nтeцъ м0й и3 брaтіz мо‰, и3 ск0ти и3 вол0ве и4хъ, и3 вс‰ с{щаz и4хъ пріид0ша и3з8 земли2 ханаaни: и3 сE, сyть въ земли2 гесeмъ.

2 T брaтій же свои1хъ поS пsть мужeй и3 постaви и5хъ пред8 фараHномъ.

3 И# речE фараHнъ къ брaтіzмъ їHсифwвымъ: что2 дёло вaше; Nни1 же рёша фараHну: пастуси2 џвчіи, раби2 твои2, и3 мы2 и3 nтцы2 нaши tдётска и3 досeлэ.

4 Рек0ша же фараHну: њбитaти въ земли2 пріид0хомъ, нёсть бо пaжити скотHмъ р†бъ твои1хъ: њдолё бо глaдъ на земли2 ханаaни: нн7э u5бо да всели1мсz раби2 твои2 въ земли2 гесeмъ.

5 И# речE фараHнъ їHсифу, глаг0лz: nтeцъ тв0й и3 брaтіz тво‰ пріид0ша къ тебЁ:

6 сE, землS є3гЂпетскаz пред8 тоб0ю є4сть: на лyчшей земли2 посели2 nтцA твоего2 и3 брaтію твою2, да вселsтсz въ земли2 гесeмъ: ѓще же вёси, ћкw сyть въ ни1хъ мyжіе си1льніи, постaви и5хъ старBйшины скотHмъ мои6мъ. (Пріид0ша же во є3гЂпетъ ко їHсифу їaкwвъ и3 сhнове є3гw2: и3 ўслhша фараHнъ цaрь є3гЂпетскій).

7 Введe же їHсифъ їaкwва nтцA своего2 и3 постaви є3го2 пред8 фараHномъ, и3 благослови2 їaкwвъ фараHна.

8 Речe же фараHнъ ко їaкwву: коли1кw лётъ днjй житіS твоегw2;

9 И# речE їaкwвъ фараHну: днjе лётъ житіS моегw2, ±же њбитaю, сто2 три1десzть лётъ: м†лы и3 ѕлы6 бhша днjе лётъ житіS моегw2: не достиг0ша во дни6 лётъ житіS nтє1цъ мои1хъ, ±же дни6 њбитaша.

10 И# благослови1въ їaкwвъ фараHна, tи1де t негw2.

11 И# всели2 їHсифъ nтцA своего2 и3 брaтію свою2, и3 дадE и5мъ њбдержaніе въ земли2 є3гЂпетстэй, на лyчшей земли2, въ земли2 рамессjйстэй, ћкоже повелЁ фараHнъ.

12 И# дэлsше їHсифъ пшени1цу nтцY своемY и3 брaтіи своeй и3 всемY д0му nтцA своегw2 по числY ли1цъ.

13 Пшени1цы же не бsше во всeй земли2, њдолё бо глaдъ ѕэлw2: скончавaшесz же землS є3гЂпетскаz и3 землS ханаaнz t глaда.

14 Собрa же їHсифъ всE сребро2 њбрётшеесz въ земли2 є3гЂпетстэй и3 въ земли2 ханаaни, за пшени1цу, ю4же куповaху, и3 размэрsше и5мъ пшени1цу, и3 внесE їHсифъ всE сребро2 въ д0мъ фараHновъ.

15 И# њскудЁ всE сребро2 t земли2 є3гЂпетскіz и3 t земли2 ханаaнскіz: пріид0ша же вси2 є3гЂптzне ко їHсифу, глаг0люще: дaждь нaмъ хлёбы, и3 вскyю ўмирaемъ пред8 тоб0ю; скончaсz бо сребро2 нaше.

16 Речe же и5мъ їHсифъ: пригони1те скоты2 вaшz, и3 дaмъ вaмъ хлёбы за скоты2 вaшz, ѓще скончaсz сребро2 вaше.

17 Пригнaша же скоты2 сво‰ ко їHсифу, и3 дадE и5мъ їHсифъ хлёбы за к0ни и3 за џвцы, и3 за волы2 и3 за nслы2, и3 прекорми2 и5хъ хлёбами за вс‰ скоты2 и4хъ въ т0мъ лётэ.

18 Прeйде же то2 лёто, и3 пріид0ша къ немY во втор0е лёто и3 рек0ша є3мY: да не кaкw поги1бнемъ t господи1на нaшегw; ѓще бо скончaсz сребро2 нaше, и3 и3мёніе и3 скоты2 пред8 тоб0ю, господи1не, и3 не њстaсz нaмъ пред8 господи1номъ нaшимъ, т0чію є3ди1но тёло и3 землS нaша:

19 да не ќмремъ u5бо пред8 тоб0ю, и3 землS њпустёетъ, купи2 нaсъ и3 зeмлю нaшу хлёбами: и3 бyдемъ мы2 и3 землS нaша раби2 фараHну: дaждь сёмz, да посёемъ и3 жи1ви бyдемъ, и3 не ќмремъ, и3 землS не њпустёетъ.

20 И# купи2 їHсифъ всю2 зeмлю є3гЂпетскую фараHну: продaша бо є3гЂптzне зeмлю свою2 фараHну, и4бо њдолЁ и5мъ глaдъ: и3 бhсть землS фараHну.

21 И# лю1ди пораб0ти є3мY въ рабы6, t крaz предBлъ є3гЂпетскихъ дaже до краeвъ,

22 кромЁ земли2 жрeческіz т0кмw, тоs бо не купи2 їHсифъ: даsніемъ бо дадE въ дaръ жерцє1мъ фараHнъ, и3 kдsху даsніе, є4же дадE и5мъ фараHнъ: сегw2 рaди не продaша земли2 своеS.

23 Речe же їHсифъ всBмъ є3гЂптzнwмъ: сE, купи1хъ вaсъ и3 зeмлю вaшу днeсь фараHну: возми1те себЁ сёмена и3 сёйте на земли2:

24 и3 бyдутъ плоды2 є3S, и3 да дaсте пsтую чaсть фараHну, четhри же ч†сти бyдутъ вaмъ самBмъ въ сёмена земли2 и3 на препитaніе вaмъ и3 всBмъ сyщымъ въ домёхъ вaшихъ.

25 И# рек0ша: њживи1лъ ны2 є3си2, њбрэт0хомъ благодaть пред8 господи1номъ нaшимъ, и3 бyдемъ раби2 фараHну.

26 И# ўстaви и5мъ їHсифъ зaповэдь дaже до сегw2 днE на земли2 є3гЂпетстэй пsтую чaсть даsти фараHну, кромЁ земли2 жрeческіz: тA т0чію не бsше фараHнz.

27 Всели1сz же ї}ль въ земли2 є3гЂпетстэй, на земли2 гесeмъ, и3 наслёдствоваше ю5: и3 возраст0ша, и3 ўмн0жишасz ѕэлw2.

28 Поживe же їaкwвъ въ земли2 є3гЂпетстэй седмьнaдесzть лётъ: и3 бhша днjе ї†кwвли лётъ жи1зни є3гw2, сто2 четhредесzть сeдмь лётъ.

29 Прибли1жишасz же днjе ї}лю є4же ўмрeти, и3 призвA сhна своего2 їHсифа и3 речE є3мY: ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 тоб0ю, подложи2 рyку твою2 под8 стегно2 моE и3 сотвори1ши надо мн0ю ми1лость и3 и4стину, є4же не погребсти2 менE во є3гЂптэ,

30 но да почjю со nтцы6 мои1ми: и3 и3знесeши мS и3з8 є3гЂпта, и3 погребeши мS во гр0бэ и4хъ. Џнъ же речE: ѓзъ сотворю2 по словеси2 твоемY.

31 Речe же: клени1сz мнЁ. И# клsтсz є3мY. И# поклони1сz ї}ль на конeцъ [вeрхъ] жезлA є3гw2.

 

Главa 48

1 Бhсть же по глаг0лэхъ си1хъ, и3 повёдано бhсть їHсифу, ћкw nтeцъ тв0й и3знемогaетъ: и3 пои1мъ двA сы6на сво‰, манассjю и3 є3фрeма, пріи1де ко їaкwву.

2 Повёдаша же їaкwву, глаг0люще: сE, сhнъ тв0й їHсифъ грzдeтъ къ тебЁ. И# ўкрэпи1всz ї}ль сёде на nдрЁ,

3 и3 речE їaкwвъ ко їHсифу: бGъ м0й kви1сz мнЁ въ лyзэ, въ земли2 ханаaни, и3 блгcви1 мz

4 и3 речe ми: сE, ѓзъ возращy тz и3 ўмн0жу тS, и3 сотворю1 тz въ собр†ніz kзhкwвъ: и3 дaмъ ти2 зeмлю сію2 и3 сёмени твоемY по тебЁ во њдержaніе вёчное.

5 Нн7э u5бо двA сы6на тво‰, и5же бhша тебЁ въ земли2 є3гЂпетстэй прeжде пришeствіz моегw2 къ тебЁ во є3гЂпетъ, мои2 сyть: є3фрeмъ и3 манассjа, ѓки руви1мъ и3 сmмеHнъ бyдутъ мнЁ:

6 сhны же, ±же ѓще роди1ши по си1хъ, бyдутъ тебЁ: во и4мz брaтіи своеS призовyтсz ко жрeбіzмъ џныхъ:

7 ѓзъ же є3гдA и3дsхъ t месопотaміи сЂрскіz, ќмре рахи1ль мaти твоS въ земли2 ханаaни, приближaющусz ми2 ко їпподр0му хаврafы земли2, є4же пріити2 во є3фрafу: и3 погреб0хъ ю5 на пути2 їпподр0ма: сeй є4сть виfлеeмъ.

8 Ви1дэвъ же ї}ль сhны їHсифwвы, речE: что2 тебЁ сjи;

9 Речe же їHсифъ nтцY своемY: сhнове мои2 сyть, ±же дадe ми бGъ здЁ. И# речE їaкwвъ: приведи1 ми |, да благословлю2 и5хъ.

10 Џчи же ї}лю тsжкw ви1дэста t стaрости, и3 не можaше ви1дэти: и3 прибли1жи и5хъ къ немY, и3 лобзA и5хъ, и3 њб8sтъ |.

11 И# речE ї}ль ко їHсифу: сE, лицA твоегw2 не лиши1хсz, и3 сE, показa ми бGъ и3 сёмz твоE.

12 И# tведE и5хъ їHсифъ t колёнъ є3гw2, и3 поклони1шасz є3мY лицeмъ до земли2.

13 Пои1мъ же їHсифъ двA сы6на сво‰, є3фрeма въ десни1цу, прsмw лэви1цы ї}лz, манассjю же въ лёвую, прsмw десни1цы ї}левы, прибли1жи и5хъ къ немY.

14 Простeръ же ї}ль рyку деснyю, возложи2 на главY є3фрeмлю, сeй же бsше мeншій, ґ лёвую на главY манассjину, премэни1въ рyцэ,

15 и3 благослови2 | и3 речE: бGъ, є3мyже бlгоугоди1ша nтцы2 мои2 пред8 ни1мъ, ґвраaмъ и3 їсаaкъ, бGъ, и4же питaетъ мS и3змлaда дaже до днE сегw2,

16 ѓгGлъ, и4же мS и3збавлsетъ t всёхъ ѕHлъ, да блгcви1тъ дBтища сі‰, и3 прозовeтсz въ ни1хъ и4мz моE, и3 и4мz nтє1цъ мои1хъ, ґвраaма и3 їсаaка, и3 да ўмн0жатсz во мн0жество мн0гое на земли2.

17 Ви1дэвъ же їHсифъ, ћкw возложи2 nтeцъ є3гw2 рyку деснyю свою2 на главY є3фрeмлю, тsжко є3мY kви1сz: и3 пріS їHсифъ рyку nтцA своегw2 tsти ю5 t главы2 є3фрeмли на главY манассjину,

18 и3 речE їHсифъ nтцY своемY: не тaкw, џтче: сeй бо (є4сть) пeрвенецъ, возложи2 рyку деснyю твою2 на главY є3гw2.

19 И# не хотsше, но речE: вёмъ, чaдо, вёмъ: и3 сeй бyдетъ въ лю1ди, и3 сeй вознесeтсz: но брaтъ є3гw2 мeншій б0лій є3гw2 бyдетъ, и3 сёмz є3гw2 бyдетъ во мн0жество kзhкwвъ.

20 И# благослови2 | въ т0мъ дни2, глаг0лz: въ вaсъ благослови1тсz ї}ль, глаг0люще: да сотвори1тъ тS бGъ ћкоже є3фрeма и3 ћкw манассjю. И# постaви є3фрeма вhшше манассjи.

21 Речe же ї}ль їHсифу: сE, ѓзъ ўмирaю, и3 бyдетъ бGъ съ вaми, и3 возврати1тъ вaсъ t земли2 сеS на зeмлю nтє1цъ вaшихъ:

22 ѓзъ же даю1 ти сікjму и3збрaнную свhше брaтіи твоеS, ю4же взsхъ и3з8 руки2 ґморрeйски мечeмъ мои1мъ и3 лyкомъ.

 

Главa 49

1 Призвa же їaкwвъ сhны сво‰ и3 речE и5мъ: собери1тесz, да возвэщY вaмъ, что2 срsщетъ вaсъ въ послBдніz дни6:

2 собери1тесz и3 послyшайте менє2, сhнове ї†кwвли, послyшайте ї}лz, послyшайте nтцA вaшегw.

3 Руви1мъ, пeрвенецъ м0й, ты2 крёпость моS и3 начaло ч†дъ мои1хъ: жeстокъ терпёти и3 жeстокъ ўп0рникъ:

4 досади1лъ є3си2 ћкw водA, да не воскипи1ши: возшeлъ бо є3си2 на л0же nтцA твоегw2, тогдA њскверни1лъ є3си2 постeлю, и3дёже возшeлъ є3си2.

5 СmмеHнъ и3 леvjй брaтіz соверши1ста њби1ду t в0ли своеS:

6 въ совётъ и4хъ да не пріи1детъ душA моS, и3 къ собрaнію и4хъ да не прилэпsтсz внyтрєннzz мо‰: ћкw во гнёвэ своeмъ и3зби1ста человёки, и3 въ п0хоти своeй прерёзаста жи6лы ю3нцA:

7 проклzтA ћрость и4хъ, ћкw ўп0рна, и3 гнёвъ и4хъ, ћкw њжесточи1сz: раздэлю2 и5хъ во їaкwвэ и3 разсёю и5хъ во ї}ли.

8 Їyдо, тебE похвaлzтъ брaтіz тво‰, рyцэ твои2 на плещ{ вр†гъ твои1хъ: покл0нzтсz тебЁ сhнове nтцA твоегw2:

9 скЂменъ льв0въ їyда: t лёторасли, сhне м0й, возшeлъ є3си2: возлeгъ ўснyлъ є3си2 ћкw лeвъ и3 ћкw скЂменъ: кто2 возбyдитъ є3го2;

10 не њскудёетъ кнsзь t їyды и3 в0ждь t чрeслъ є3гw2, д0ндеже пріи1дутъ tложє1наz є3мY, и3 т0й чazніе kзhкwвъ:

11 привzзyzй къ лозЁ жребS своE и3 къ вjнничію жребцA nслsте своегw2, и3сперeтъ він0мъ nдeжду свою2 и3 кр0вію гр0здіz њдэsніе своE:

12 радостотвHрны џчи є3гw2 пaче вінA, и3 бэлы6 зyбы є3гw2 пaче млекA.

13 ЗавулHнъ при м0ри всели1тсz, и3 т0й на пристaнищи кораблeй, и3 прострeтсz дaже до сідHна.

14 Їссахaръ д0брое возжелA, почивaz посредЁ предёлwвъ,

15 и3 ви1дэвъ пок0й, ћкw д0бръ, и3 зeмлю, ћкw тучнA, подложи2 рaмы свои2 на трyдъ, и3 бhсть мyжъ земледёлецъ.

16 Дaнъ суди1ти и4мать лю1ди сво‰, ћкw и3 є3ди1но плeмz во ї}ли,

17 и3 да бyдетъ дaнъ ѕмjй на пути2, сэдsй на распyтіи, ўгрызaz пsту к0нску:

18 и3 падeтъ к0нникъ вспsть, спcніz ждhй гDнz.

19 Гaдъ, и3скушeніе и3скyситъ є3го2: џнъ же и3скyситъ того2 при ногaхъ.

20 Ґси1ръ, тyченъ є3гw2 хлёбъ, и3 т0й дaстъ пи1щу кнzзє1мъ.

21 Нефfалjмъ стeбль распущaющаzсz, и3здаsй во t1расли добр0ту.

22 Сhнъ возращeнъ їHсифъ, сhнъ возращeнъ м0й рeвностный, сhнъ м0й ю3нёйшій, ко мнЁ њбрати1сz:

23 на нег0же совётующе ўкорsху и3 налzцaху нaнь госп0діе стрэлsній,

24 и3 сотр0шасz съ крёпостію лyки и4хъ, и3 разслабёша жи6лы мhшцей рyкъ и4хъ, рук0ю си1льнагw їaкwва: tтyду ўкрэпи1сz ї}ль t бGа nтцA твоегw2,

25 и3 пом0же тебЁ бGъ м0й, и3 блгcви1 тz блгcвeніемъ нбcнымъ свhше и3 блгcвeніемъ земли2 и3мyщіz вс‰: блгcвeніz рaди сосцє1въ и3 ложeснъ,

26 блгcвeніz nтцA твоегw2 и3 мaтере твоеS: преwдолЁ пaче блгcвeніz г0ръ пребывaющихъ и3 блгcвeніz холмHвъ вёчныхъ: бyдутъ на главЁ їHсифовэ и3 на версЁ (главы2) брaтій, и4миже њбладaше.

27 Веніамjнъ в0лкъ хи1щникъ, рaнw ћстъ є3щE и3 на вeчеръ даeтъ пи1щу.

28 Вси2 сjи сhнове ї†кwвли дванaдесzть: и3 сі‰ глаг0ла и5мъ nтeцъ и4хъ, и3 благослови2 и5хъ: коег0ждо по благословeнію є3гw2 благослови2 и5хъ,

29 и3 речE и5мъ: ѓзъ прилагaюсz къ лю1демъ мои6мъ: погреби1те мS со nтцы6 мои1ми въ пещeрэ, ћже є4сть въ селЁ є3фрHна хеттeанина,

30 въ пещeрэ сугyбэй, ћже прsмw мамврjи въ земли2 ханаaни, ю4же стzжA ґвраaмъ пещeру ў є3фрHна хеттeанина въ стzжaніе гр0ба.

31 Тaмw погреб0ша ґвраaма и3 сaрру женY є3гw2, тaмw погреб0ша їсаaка и3 ревeкку женY є3гw2, тaмw погреб0ша лjю,

32 въ стzжaніи селA и3 пещeры, ћже є4сть въ нeмъ ў сынHвъ хеттeовыхъ.

33 И# престA їaкwвъ завэщaz сынHмъ свои6мъ, и3 возложи1въ їaкwвъ н0зэ свои2 на џдръ ќмре, и3 приложи1сz къ лю1демъ свои6мъ.

 

Главa 50

1 И# припaдъ їHсифъ на лицE nтцA своегw2, плaкасz (г0рькw) њ нeмъ и3 њблобызA є3го2:

2 и3 повелЁ їHсифъ рабHмъ свои6мъ погребaтелємъ погребсти2 nтцA своего2. И# погреб0ша погребaтеліе ї}лz.

3 И# и3сп0лнишасz є3мY четhредесzть днjй: тaкw бо и3счислsютсz днjе погребeніz: и3 плaкасz є3гw2 є3гЂпетъ сeдмьдесzтъ днjй.

4 Е#гдa же преид0ша днjе плaча, глаг0ла їHсифъ ко вельм0жамъ фараHнwвымъ, глаг0лz: ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 вaми, рцhте њ мнЁ во ќшы фараHну, глаг0люще:

5 nтeцъ м0й заклs мz прeжде скончaніz (своегw2), глаг0лz: во гр0бэ, є3г0же и3скопaхъ себЁ въ земли2 ханаaни, тaмw мS погреби2: нн7э u5бо возшeдъ погребY nтцA моего2 и3 возвращyсz. И# рек0ша фараHну по словеси2 їHсифову.

6 И# речE фараHнъ ко їHсифу: взhди, погреби2 nтцA твоего2, ћкоже заклs тz.

7 И# взhде їHсифъ погребсти2 nтцA своего2. И# совзыд0ша съ ни1мъ вси2 раби2 фараw6ни и3 старBйшины д0му є3гw2, и3 вси2 старBйшины земли2 є3гЂпетскіz,

8 и3 вeсь д0мъ їHсифовъ и3 брaтіz є3гw2, и3 вeсь д0мъ nтцA є3гw2 и3 срHдницы є3гw2: џвцы же и3 волы2 њстaвиша въ земли2 гесeмъ.

9 И# совзыд0ша съ ни1мъ и3 колєсни1цы и3 кHнницы, и3 бhсть п0лкъ вели1къ ѕэлw2.

10 И# пріид0ша на гумно2 ґтaдово, є4же є4сть њб8 w4нъ п0лъ їoрдaна, и3 рыдaша є3гw2 рыдaніемъ вeліимъ и3 крёпкимъ ѕэлw2: и3 сотвори2 плaчь nтцY своемY сeдмь днjй.

11 И# ви1дэша жи1теліе земли2 ханаaнскіz плaчь на гумнЁ ґтaдовэ и3 рёша: плaчь вели1къ сeй є4сть є3гЂптzнwмъ. Сегw2 рaди наречeсz и4мz мёсту томY плaчь є3гЂпетскъ, є4же є4сть њб8 w4нъ п0лъ їoрдaна.

12 И# сотвори1ша є3мY тaкw сhнове є3гw2, ћкоже заповёда и5мъ.

13 И# взsша є3го2 сhнове є3гw2 въ зeмлю ханаaню и3 погреб0ша є3го2 въ пещeрэ сугyбэй, ю4же стzжA ґвраaмъ пещeру въ стzжaніе гр0ба t є3фрHна хеттeанина, прsмw мамврjи.

14 И# возврати1сz їHсифъ во є3гЂпетъ, сaмъ и3 брaтіz є3гw2 и3 вси2 совозшeдшіи погребсти2 nтцA є3гw2.

15 Ви1дэвше же брaтіz їHсифwвы, ћкw ќмре nтeцъ и4хъ, рёша: да не когдA воспомzнeтъ ѕл0бу нaшу їHсифъ и3 воздаsніемъ воздaстъ нaмъ за вс‰ ѕл†z, ±же показaхомъ є3мY.

16 И# пришeдше ко їHсифу рек0ша: nтeцъ тв0й заклS прeжде кончи1ны своеS, глаг0лz:

17 тaкw рцhте їHсифу: њстaви и5мъ непрaвду и3 грёхъ и4хъ, ћкw лук†ваz тебЁ показaша: и3 нн7э пріими2 непрaвду рабHвъ бGа nтцA твоегw2. И# плaкасz їHсифъ, глаг0лющымъ и5мъ къ немY.

18 И# пришeдше къ немY рек0ша: сE, мы2 тебЁ раби2.

19 И# речE къ ни6мъ їHсифъ: не б0йтесz, б9ій бо є4смь ѓзъ:

20 вы2 совэщaсте на мS ѕл†z, бGъ же совэщA њ мнЁ во бlг†z, дабы2 бhло ћкоже днeсь, и3 препитaлисz бы лю1діе мн0зи.

21 И# речE и5мъ: не б0йтесz, ѓзъ препитaю вaсъ и3 д0мы вaшz. И# ўтёши и5хъ, и3 глаг0ла и5мъ по сeрдцу и4хъ.

22 И# всели1сz їHсифъ во є3гЂптэ сaмъ и3 брaтіz є3гw2 и3 вeсь д0мъ nтцA є3гw2: и3 поживE їHсифъ лётъ сто2 дeсzть.

23 И# ви1дэ їHсифъ є3фрє1мли дёти до трeтіzгw р0да: и3 сhнове махjра сhна манассjина роди1шасz при бeдрэхъ їHсифовыхъ.

24 И# речE їHсифъ брaтіи своeй, глаг0лz: ѓзъ ўмирaю, посэщeніемъ же посэти1тъ вaсъ бGъ и3 и3зведeтъ вaсъ t земли2 сеS въ зeмлю, њ нeйже клsтсz бGъ nтцє1мъ нaшымъ ґвраaму, їсаaку и3 їaкwву.

25 И# заклS їHсифъ сhны ї}лєвы, глаг0лz: въ посэщeніи, и4мже посэти1тъ вaсъ бGъ, совознеси1те и3 кHсти мо‰ tсю1ду съ вaми.

26 И# скончaсz їHсифъ сhй лётъ стA десzти2: и3 погреб0ша є3го2, и3 положи1ша въ рaцэ во є3гЂптэ.

 

Конeцъ кни1зэ пeрвэй мwmсeовэ: и4мать въ себЁ глaвъ н7.

 

 


Система Orphus Заметили ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter


<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>