<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>


См. также: 2-я книга Паралипоменон
(русский гражданский шрифт)

ПОИСК ФОРУМ

 

 

Ветхий Завет

Библия, церковнославянский язык

 

Глава: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

 

Кни1га в7 паралипомeнwнъ

Главa 1

1 И# ўкрэпи1сz соломHнъ сhнъ давjдовъ на цaрствэ своeмъ, и3 гDь бGъ є3гw2 (бЁ) съ ни1мъ и3 возвели1чи є3го2 въ высотY.

2 И# речE соломHнъ ко всемY ї}лю, тhсzщникwмъ и3 с0тникwмъ, и3 судіsмъ и3 всBмъ начaлникwмъ пред8 ї}лемъ.

3 И# и4де соломHнъ и3 всE мн0жество въ вhшній гаваHнъ, и3дёже бЁ ски1ніz свидёніz б9іz, ю4же сотвори2 мwmсeй рaбъ б9ій въ пустhни.

4 КівHтъ же гDень принесE давjдъ t грaда каріаfіарjма на мёсто, є4же ўгот0ва є3мY давjдъ, ћкw водрузи2 є3мY ски1нію во їеrли1мэ.

5 И# nлтaрь мёдzнъ, є3г0же содёла веселеи1лъ сhнъ ўрjи сhна w4рова, тY бЁ пред8 ски1ніею гDнею и3 взыскA є3го2 соломHнъ и3 всS цRковь.

6 Вознесe же тY соломHнъ на nлтари2 мёдzнэмъ пред8 гDемъ, и4же въ ски1ніи свидёніz, и3 принесE на нeмъ тhсzщу всесожжeній.

7 Въ тY н0щь kви1сz гDь соломHну и3 речE є3мY: проси2 (что2 х0щеши) да дaмъ тебЁ.

8 Речe же соломHнъ къ бGу: ты2 сотвори1лъ є3си2 съ давjдомъ nтцeмъ мои1мъ млcрдіе вели1ко и3 постaвилъ мS є3си2 царS вмёстw є3гw2:

9 и3 нн7э, гDи б9е, да и3сп0лнитсz сл0во твоE къ давjду nтцY моемY, тh бо менE сотвори1лъ царS над8 людьми2 мн0гими, ћкоже прaхъ земнhй:

10 нн7э дaждь мнЁ премyдрость и3 рaзумъ, да вни1ду и3 и3зhду пред8 людьми2 твои1ми си1ми, кт0 бо м0жетъ суди1ти си1хъ людjй твои1хъ мн0гихъ;

11 И# речE бGъ къ соломHну: понeже бhсть сіE въ сeрдцы твоeмъ, и3 не попроси1лъ є3си2 богaтства и3мёній, нижE слaвы, нижE дyшъ проти1вzщихсz тебЁ, и3 днjй мн0гихъ не проси1лъ є3си2, но проси1лъ є3си2 себЁ премyдрости и3 рaзума, да суди1ти м0жеши лю1ди мо‰, над8 ни1миже постaвихъ тS царS,

12 премyдрость и3 рaзумъ даю2 тебЁ, богaтство же и3 и3мBніz и3 слaву дaмъ тебЁ, ћкw не бhсть въ царeхъ преждебhвшихъ тебє2 под0бенъ тебЁ, и3 по тебЁ тaкожде не бyдетъ.

13 Пріи1де же соломHнъ t вhшнzгw гаваHна во їеrли1мъ пред8 ски1нію свидёніz и3 цaрствова над8 ї}лемъ.

14 И# собрA соломHнъ колесни6цы и3 к0нники, и3 бhша є3мY тhсzща и3 четhреста колесни1цъ и3 дванaдесzть тhсzщъ кHнникъ: и3 њстaви и5хъ во градёхъ колесни1чныхъ, лю1діе же съ царeмъ во їеrли1мэ.

15 И# положи2 цaрь сребро2 и3 злaто во їеrли1мэ ћкw кaменіе, кeдры же во їудeи ћкw черни1чіе, є4же на п0ли во мн0жествэ.

16 И#схождeніе же к0ней соломHновыхъ и3з8 є3гЂпта цэн0ю купцHвъ цaрскихъ, и5же хождaху и3 куповaху.

17 И# восхождaху и3 привождaху и3з8 є3гЂпта колесни1цу є3ди1ну за шeсть сHтъ срeбрєникъ, и3 конS за сто2 и3 пzтьдесsтъ срeбрєникъ: тaкожде и3 t всёхъ цaрствъ хеттeйскихъ и3 t царeй сmрjйскихъ рукaма и4хъ привwди1ма бывaху.

 

Главa 2

1 И# повелЁ соломHнъ созидaти д0мъ и4мени гDню и3 д0мъ цaрству своемY.

2 И# собрA цaрь соломHнъ сeдмьдесzтъ тhсzщъ мужeй носsщихъ временA и3 џсмьдесzтъ тhсzщахъ каменосёчцєвъ въ горaхъ, пристaвленныхъ же над8 ни1ми три2 тhсzщы и3 шeсть сHтъ.

3 И# послA соломHнъ къ хірaму царю2 тЂрску, глаг0лz: ћкоже сотвори1лъ є3си2 съ давjдомъ nтцeмъ моjмъ и3 послaлъ є3си2 є3мY кeдры, да сози1ждетъ себЁ д0мъ, въ нeмже є3мY њбитaти,

4 и3 сE, ѓзъ сhнъ є3гw2 созидaю д0мъ и4мени гDа бGа моегw2, да њсвzшY є3го2 є3мY, є4же кади1ти пред8 ни1мъ fmміaмъ ґрwмaтовъ и3 предложeніе всегдA, и3 возноси1ти всесожжє1ніz вhну, ќтрw и3 къ вeчеру, и3 въ суббHты, и3 въ новомчcіихъ, и3 въ прaздницэхъ гDа бGа нaшегw: во вёкъ сіE бо ї}ли:

5 и3 д0мъ, є3г0же ѓзъ созидaю, вели1къ, вели1къ бо є4сть гDь бGъ нaшъ пaче всёхъ богHвъ,

6 и3 кто2 возм0жетъ создaти є3мY д0мъ; ѓще бо нб7о и3 нб7о нб7сE не м0гутъ вмэсти1ти слaвы є3гw2: и3 кто2 ѓзъ, созидazй є3мY д0мъ; но т0кмw є4же кади1ти fmміaмъ пред8 ни1мъ:

7 нн7э u5бо посли2 мнЁ мyжа мyдра, и4же вёсть дэлA твори1ти въ злaтэ и3 сребрЁ, и3 мёди и3 желёзэ, и3 порфЂрэ и3 въ чeрвлени и3 въ синетЁ, и3 и4же знaетъ ваsти ваsніе, съ мyдрыми, и5же ў менє2 во їудeи и3 во їеrли1мэ, ±же ўгот0ва давjдъ nтeцъ м0й:

8 и3 посли1 ми древA кeдрwва и3 ґркevfwва и3 пevгwва t лівaна, вёмъ бо ѓзъ, ћкw раби2 твои2 ўмёютъ сэщи2 древA t лівaна:

9 и3 сE, раби2 твои2 съ рабы6 мои1ми п0йдутъ, да ўгот0ваютъ мнЁ древA мнHга, д0мъ бо, є3г0же ѓзъ созидaю, вели1къ и3 преслaвенъ:

10 и3 сE, дёлателємъ, и5же сэкyтъ древA, дaхъ въ пи1щу рабHмъ твои6мъ пшени1цы мёръ двaдесzть тhсzщъ и3 kчмeнz мёръ двaдесzть тhсzщъ, и3 вінA мёръ двaдесzть тhсzщъ и3 є3лeа мёръ двaдесzть тhсzщъ.

11 Речe же хірaмъ цaрь тЂрскій чрез8 писaніе и3 послA къ соломHну, глаг0лz: понeже возлюби2 гDь лю1ди сво‰, постaви тS над8 ни1ми царS.

12 И# речE хірaмъ: блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ, и4же сотвори2 нeбо и3 зeмлю, и4же дадE давjду царю2 сhна премyдра и3 ўчeна, и3 ќмна и3 разyмна, и4же сози1ждетъ д0мъ гDу и3 д0мъ цaрству своемY:

13 и3 нн7э послaхъ тебЁ мyжа мyдра и3 свёдуща рaзумъ, хірaма рабA моего2:

14 мaтерь є3гw2 t дщeрей дaновыхъ, nтeцъ же є3гw2 мyжъ тЂрzнинъ, и4же вёсть дёлати въ злaтэ и3 сребрЁ, и3 въ мёди и3 въ желёзэ, и3 въ кaменіихъ и3 въ древaхъ, и3 ткaти въ порфЂрэ и3 въ синетЁ и3 въ вmсс0нэ и3 въ червлени1цэ, и3 ваsти всsкую рёзь, и3 разумёти всsко разумёніе, є3ли6ка ѓще дaси є3мY, съ мyдрыми твои1ми и3 съ мyдрыми господи1на моегw2 давjда, nтцA твоегw2:

15 и3 нн7э пшени1цу и3 kчмeнь, и3 є3лeй и3 віно2, ±же њбэщaлъ є3си2, господи1не м0й, посли2 рабHмъ твои6мъ,

16 мы2 же бyдемъ сэщи2 древA t лівaна на всsку потрeбу твою2 и3 п0слемъ | плотaми по м0рю їоппjйскому, тh же приведeши | во їеrли1мъ.

17 И# собрA соломHнъ всёхъ мужeй пришeлцєвъ, и5же бsху въ земли2 ї}левэ, по сочтeнію, и4мже сочтE и5хъ давjдъ nтeцъ є3гw2, и3 њбрётени сyть сто2 пzтьдесsтъ три2 тhсzщы и3 шeсть сHтъ:

18 сотвори2 же t ни1хъ сeдмьдесzтъ тhсzщъ бременон0сцєвъ и3 џсмьдесzтъ тhсzщъ каменосёчцєвъ, три2 тhсzщы и3 шeсть сHтъ пристaвники над8 дэлaми людски1ми.

 

Главa 3

1 И# начA соломHнъ созидaти д0мъ гDень во їеrли1мэ, на горЁ ґмwрjа, на мёстэ, є4же ўгот0ва давjдъ на гумнЁ џрны їевусeанина:

2 начa же созидaти въ мцcъ вторhй лёта четвeртагw цaрства своегw2.

3 И# си1це начA соломHнъ созидaти д0мъ б9ій: въ долготY лакHтъ, размёръ пeрвый, лакHтъ шестьдесsтъ, въ широтy же лакHтъ двaдесzть:

4 и3 притв0ръ пред8 лицeмъ д0му, долготA по лицY широты2 д0му, лакHтъ двaдесzть, высотa же лакHтъ сто2 двaдесzть и3 позлати2 є3го2 внyтрь злaтомъ чи1стымъ.

5 Д0мъ же вели1кій њкры2 дскaми кeдровыми и3 позлати2 злaтомъ чи1стымъ: и3зваs же на нeмъ подHбіz фjнікwвъ и3 ћкw мрє1жицы промeжь себє2 сплетaющzсz,

6 и3 ўкраси2 хрaмъ кaменіемъ драги1мъ слaвнw, и3 позлати2 злaтомъ, є4же t фаруjма .

7 И# позлати2 д0мъ и3 стёны є3гw2, и3 вратA и3 прaги, и3 џкна и3 двє1ри злaтомъ, и3 и3зваS херувjмы на стэнaхъ.

8 Сотвори1 же д0мъ с™†z с™hхъ, долготA є3гw2 по лицY широты2 д0му, лакHтъ двaдесzть, широтA тaкожде двaдесzть лакHтъ, и3 позлати2 и5 злaтомъ чи1стымъ на херувjмэхъ, тал†нтъ шeсть сHтъ.

9 И# вёсъ гвоздjй, вёсъ гв0здz є3ди1нагw пzтьдесsтъ с‡кль злaта, и3 г0рницу позлати2 злaтомъ.

10 И# сотвори2 въ домY с™†z с™hхъ херув‡ма двA, дёло t дрeвъ негнію1шихъ и3 позлати2 и5хъ злaтомъ.

11 И# крилB херувjмwвъ, долготA двaдесzть лакHтъ, и3 є3ди1но крило2 лакHтъ пzти2, прикасaющеесz стэнЁ д0му,

12 и3 друг0е крило2 пzти2 лакHтъ, прикасaющеесz крилY херувjма другaгw:

13 крилB же херувjмwвъ си1хъ распростє1ртэ на лакHтъ двaдесzть, тjи же стоsху на н0зэхъ свои1хъ, ли1ца же и4хъ (зрsще) къ д0му.

14 Сотвори1 же завёсу t синеты2 и3 багрzни1цы, и3 червлени1цы и3 вmсс0на, и3 соткA на нeй херувjмы.

15 И# сотвори2 пред8 хрaмомъ стwлпA двA, лакHтъ три1десzть пsть въ высотY, и3 главы6 и4хъ пsть лакHтъ.

16 И# сотвори2 чє1пи въ давjрэ и3 положи2 на главaхъ столпHвъ, и3 ши1пкwвъ сотвори2 сто2, и5хже положи2 на мрє1жи.

17 И# постaви столпы2 пред8 лицeмъ хрaма, є3ди1наго њдеснyю, ґ другaго њшyюю: и3 наречE и4мz сyщему њдеснyю и3справлeніе, и4мz же сyщему њшyюю крёпость.

 

Главa 4

1 Сотвори1 же и3 nлтaрь мёдzнъ, двaдесzть лакHтъ въ долготY и3 двaдесzть лакHтъ въ широтY и3 дeсzть лакHтъ въ высотY.

2 И# сотвори2 м0ре (мёдzно) сліsно, дeсzть лакHтъ t ќстіz до ќстіz є3гw2, крyгло w4крестъ, и3 пzти2 лакHтъ въ высотY, и3 њкрyглость є3гw2 три1десzти лaктей:

3 и3 под0біе телцє1въ под8 ни1мъ w4крестъ њкружaющихъ є5: дeсzть лакHтъ њбдержaху ўмывaлницу w4крестъ: двA рHда сліsша телцє1въ въ сліsніи и4хъ,

4 и4мже сотвори1ша и5хъ дванaдесzть телцє1въ, и4же тріE сматрsху къ сёверу и3 тріE къ зaпаду, и3 тріE къ полyдню и3 тріE къ вост0ку, и3 м0ре на ни1хъ (настaвлено), з†днzz же и4хъ бsху внyтрь (под8 м0ремъ):

5 и3 толстотA є3гw2 длaннаz, и3 ќстіе є3гw2 ћкw ќстіе поти1ра, и3зв†zнна ћкw tрaсли крjна, вмэщaющее три2 тhсzщы мёръ: и3 соверши2.

6 Сотвори1 же њмывaлницъ дeсzть и3 постaви пsть њдеснyю и3 пsть њшyюю, да њмывaютъ въ ни1хъ вс‰ принwси1маz на всесожжє1ніz и3 њчищaютъ въ ни1хъ, м0ре же, да њмывaютсz свzщeнницы въ нeмъ.

7 Сотвори1 же и3 подсвBщникъ златhхъ дeсzть по мёрэ и4хъ и3 постaви | въ хрaмъ пsть њдеснyю и3 пsть њшyюю.

8 И# сотвори2 столHвъ дeсzть и3 постaви въ хрaмъ пsть њдеснyю и3 пsть њшyюю, и3 фі†лъ златhхъ сотвори2 сто2.

9 И# сотвори2 дв0ръ свzщeнникwмъ и3 дв0ръ вели1кій, и3 двє1ри дворA и3 верєи2 и4хъ помBдzны мёдію.

10 И# м0ре постaви t ќгла д0му њдеснyю ѓки къ вост0ку прsмw.

11 Сотвори1 же хірaмъ ќдицы мzсны6z, и3 кади6лницы, и3 сковрадY жeртвенную, и3 вс‰ сосyды є3гw2: и3 соверши2 хірaмъ твори1ти всsкое дёло, є4же сотвори2 соломHну царю2 въ домY б9іи:

12 стwлпA двA, и3 на ни1хъ њкружи6ліz, и3 вэнцы2 на главaхъ двY столпY, и3 мрє1жицэ двЁ, є4же покрывaти главы6 вэнцє1въ и5же сyть над8 главaми столпHвъ:

13 и3 звонцє1въ златhхъ четhреста въ двЁ мрє1жи, и3 двA рzд† ши1пкwвъ во мрeжи є3ди1нэй, є4же покрывaти двA њкружи6ліz вэнцє1въ, и5же сyть верхY столпHвъ:

14 и3 подстaвwвъ сотвори2 дeсzть, и3 ўмыв†лницы сотвори2 на подстaвахъ,

15 и3 м0ре є3ди1но и3 волHвъ дванaдесzть под8 ни1мъ,

16 и3 котлы2, и3 ќдицы мzсны6z и3 вс‰ сосyды и4хъ, ±же сотвори2 хірaмъ и3 принесE царю2 соломHну въ д0мъ гDень t мёди чи1стыz.

17 Во странЁ їoрдaна сліS и5хъ цaрь, въ т0лщи земнёй, междY сокхHfомъ и3 междY саридaFомъ.

18 И# сотвори2 соломHнъ вс‰ сосyды сі‰ многочи1слєнны ѕэлw2, понeже не њскудЁ тsгость мёди.

19 Сотвори1 же соломHнъ вс‰ сосyды д0му б9іz, и3 nлтaрь злaтъ, и3 трапє1зы, и3 на ни1хъ хлёбы предложeніz,

20 и3 подсвёщники, и3 свэти1лники свёта, да свэтsтъ пред8 с™†z с™hхъ по чи1ну, t злaта чи1ста,

21 и3 щипцы2 и4хъ, и3 свэти1лники и4хъ, и3 фіaлы, и3 ч†шицы, и3 кади6лницы t злaта чи1ста,

22 и3 двє1ри хрaма внyтрєнніz ±же во с™†z с™hхъ и3 двє1ри д0му хрaма златы6z. И# соверши1сz всE дёло є4же сотвори2 соломHнъ въ домY гDни.

 

Главa 5

1 И# внесE соломHнъ с™†z давjда nтцA своегw2, сребро2 и3 злaто и3 вс‰ сосyды, и3 дадE въ сокр0вище д0му гDнz.

2 ТогдA собрA соломHнъ вс‰ старBйшины ї}лєвы и3 вс‰ начaлники колёнъ, вожды2 nтeчествъ сынHвъ ї}левыхъ во їеrли1мъ, да вознесyтъ ківHтъ завёта гDнz t грaда давjдова, и4же є4сть сіHнъ.

3 И# собрaшасz ко царю2 вси2 мyжіе ї}лєвы въ прaздникъ, сeй є4сть мцcъ седмhй.

4 И# пріид0ша вси2 старBйшины ї}лєвы, и3 взsша вси2 леvjти ківHтъ

5 и3 внес0ша є3го2 и3 ски1нію свидёніz и3 вс‰ сосyды с™ы6z, и5же въ ски1ніи, и3 внес0ша є3го2 свzщeнницы и3 леvjти.

6 Цaрь же соломHнъ и3 вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ, и3 боsщіисz и3 собрaніи пред8 ківHтомъ, жрsху телцы2 и3 џвцы безчи1слєнны и3 несочислsємы t мн0жества.

7 И# внес0ша свzщeнницы ківHтъ завёта гDнz на мёсто є3гw2, є4же є4сть моли1твенникъ хрaма, во с™†z с™hхъ, под8 крилB херувjмwвъ.

8 И# бsху херувjми распростeрше кри1ла сво‰ над8 мёстомъ ківHта, и3 покрывaху херувjми над8 ківHтомъ и3 над8 носи1лами є3гw2 свhше.

9 И# дли1ннэе бsху нwси1ла, и3 ви1дzхусz главы6 нwси1лъ t с™hхъ въ лицE моли1твенника, и3 не ви1дzхусz внЁ, и3 бhша тaмw дaже до настоsщагw днE.

10 Ничт0же бЁ въ ківHтэ, т0кмw двЁ скриж†ли, и5хже положи2 мwmсeй въ хwри1вэ, є3гдA зак0нъ дадE гDь сынHмъ ї}лєвымъ, и3сходsщымъ и5мъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz.

11 И# бhсть и3сходsщымъ свzщeнникwмъ t с™hхъ, вси2 бо свzщeнницы, и5же тY њбрэт0шасz, њсвzщeни бhша и3 не бsху расположeни въ дневнyю чредY,

12 леvjти же и3 пэвцы2 вси2 съ сынми2 ґсaфовыми, со є3мaномъ, їдіfyмомъ, и3 съ сынми2 и4хъ и3 съ брaтіzми и4хъ, њблечeни въ ри6зы льн‰ны, въ кmмвaлэхъ и3 pалти1ри и3 гyслехъ (возглашaху) стоsще пред8 nлтарeмъ, и3 съ ни1ми жерцє1въ сто2 двaдесzть трубsще трубaми:

13 и3 бhсть є3ди1нъ глaсъ въ трублeніи и3 въ pалмопёніи и3 въ возглашeніи глaсомъ є3ди1нымъ є4же хвали1ти и3 и3сповёдатисz гDеви. И# є3гдA воздвиг0ша глaсъ въ трубaхъ и3 кmмвaлэхъ и3 nргaнэхъ пёсней, и3 глаг0лаху: и3сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: и3 д0мъ и3сп0лнисz w4блака слaвы гDни,

14 и3 не мог0ша свzщeнницы стaти служи1ти t лицA w4блака, нап0лни бо слaва гDнz д0мъ б9ій.

 

Главa 6

1 ТогдA речE соломHнъ: гDь речE њбитaти во мглЁ,

2 ѓзъ же создaхъ д0мъ и4мени твоемY с™hй тебЁ, и3 ўгот0ванъ є4же њбитaти тебЁ во вёки.

3 И# њбрати2 цaрь лицE своE и3 благослови2 всE собрaніе ї}лево, и3 всE собрaніе ї}лево предстоsше, и3 речE:

4 блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ, ћкоже гlа ќсты6 свои1ми ко давjду nтцY моемY, и3 рукaми свои1ми соверши2, гlz:

5 t днE, въ џньже и3звед0хъ лю1ди мо‰ t земли2 є3гЂпетскіz, не и3збрaхъ грaда t всёхъ колёнъ ї}левыхъ, да сози1ждетсz въ нeмъ д0мъ и4мени моемY тY, нижE и3збрaхъ мyжа бhти вождeмъ над8 людьми2 мои1ми во ї}ли:

6 но и3збрaхъ їеrли1ма, да бyдетъ и4мz моE въ нeмъ, и3 и3збрaхъ давjда бhти над8 людьми2 мои1ми ї}лемъ:

7 и3 бhсть на сeрдцы давjда nтцA моегw2 создaти д0мъ и4мени гDа бGа ї}лева:

8 и3 речE гDь ко давjду nтцY моемY: понeже бhсть на сeрдцы твоeмъ создaти д0мъ и4мени моемY, д0брэ сотвори1лъ є3си2, ћкw бhсть на сeрдцы твоeмъ,

9 nбaче ты2 не сози1ждеши мнЁ д0му, но сhнъ тв0й, и4же и3зhдетъ и3з8 чрeслъ твои1хъ, т0й сози1ждетъ д0мъ и4мени моемY:

10 и3 соверши2 гDь сл0во сіE, є4же гlа, и3 бhхъ вмёстw давjда nтцA моегw2, и3 сэд0хъ на прест0лэ ї}левэ, ћкоже гlа гDь, и3 создaхъ д0мъ и4мени гDа бGа ї}лева,

11 и3 постaвихъ въ нeмъ ківHтъ, въ нeмже є4сть завётъ гDень, є3г0же завэщA ї}лю.

12 И# стA пред8 nлтарeмъ гDнимъ, пред8 всёмъ мн0жествомъ ї}левымъ, и3 прострE руцЁ свои2:

13 сотвори2 бо соломHнъ стоsло мёдzно и3 постaви є3го2 посредЁ дворA свzти1лища, пsть лакHтъ долготA є3гw2 и3 пsть лакHтъ широтA є3гw2 и3 три2 л†кти высотA є3гw2: и3 стA на нeмъ, и3 падE на кwлёна сво‰ пред8 всёмъ мн0жествомъ ї}левымъ, и3 прострE рyки сво‰ на нeбо и3 речE:

14 гDи б9е ї}левъ, нёсть под0бенъ тебЁ бGъ на нб7си2 и3 на земли2, сохранszй завётъ и3 млcть съ рабы6 твои1ми, и5же х0дzтъ пред8 тоб0ю всёмъ сeрдцемъ свои1мъ,

15 ±же сохрани1лъ є3си2 рабY твоемY давjду nтцY моемY, є3ли6ка рeклъ є3си2 є3мY гlz, и3 гlалъ є3си2 ќсты6 твои1ми и3 рукaми твои1ми соверши1лъ є3си2, ћкоже дeнь сeй:

16 и3 нн7э, гDи б9е ї}левъ, сохрани2 рабY твоемY давjду nтцY моемY, ±же рeклъ є3си2 є3мY гlz, и3 гlалъ є3си2 ќсты6 твои1ми и3 и3сп0лнилъ є3си2 ћкоже въ дeнь сeй, гlz: не њскудёетъ тебЁ мyжъ t лицA моегw2 сэдsй на прест0лэ ї}левэ, т0кмw ѓще сохранsтъ сhнове твои2 пути6 мо‰ ходи1ти въ зак0нэ моeмъ, ћкоже ходи1лъ є3си2 предо мн0ю:

17 и3 нн7э, гDи б9е ї}левъ, да ўкрэпи1тсz сл0во твоE, є4же гlалъ є3си2 рабY твоемY давjду:

18 u5бо и4стиннw ли бGъ њбитaти бyдетъ съ человBки на земли2; ѓще нб7о и3 нб7о нб7сE не довлёютъ ти2, и3 кольми2 пaче д0мъ сeй, є3г0же создaхъ;

19 и3 при1зри на молeніе рабA твоегw2 и3 на моли1тву мою2, гDи б9е м0й, є4же ўслhшати моли6твы мо‰ и3 молeніе, и4мже рaбъ тв0й м0литсz пред8 тоб0ю днeсь,

20 є4же бhти nчесє1мъ твои6мъ tвє1рстымъ на д0мъ сeй дeнь и3 н0щь, на мёсто сіE, њ нeмже гlалъ є3си2, да призовeтсz и4мz твоE тaмw, є4же ўслhшати моли1тву, є4юже рaбъ тв0й м0литсz на мёстэ сeмъ:

21 и3 послyшати мольбY рабA твоегw2 и3 людjй твои1хъ ї}лz, є3ли6ка ѓще пом0лzтсz на мёстэ сeмъ и3 ты2 ўслhшиши на мёстэ жили1ща твоегw2 съ нб7сE, и3 ўслhшиши, и3 млcтивъ бyдеши:

22 ѓще согрэши1тъ мyжъ ко и4скреннему своемY и3 пріи1метъ на него2 клsтву є4же клsсти є3го2, и3 пріи1детъ и3 прокленeтъ пред8 nлтарeмъ въ домY сeмъ,

23 и3 ты2 ўслhши t нб7сE и3 суди2 рабHмъ твои6мъ, є4же воздaти беззак0нному, и3 воздaти пути6 є3гw2 на главY є3гw2, и3 њправди1ти првdнаго, воздаS є3мY по прaвдэ є3гw2:

24 и3 ѓще њдолёни бyдутъ лю1діе твои2 ї}ль t вр†гъ, ѓще согрэшaтъ тебЁ и3 њбратsтсz, и3 и3сповёдzтсz и4мени твоемY, и3 пом0лzтсz пред8 тоб0ю въ хрaмэ сeмъ,

25 и3 ты2 ўслhши съ нб7сE и3 млcтивъ бyди грэхHмъ людjй твои1хъ ї}лz и3 возврати2 и5хъ въ зeмлю, ю4же дaлъ є3си2 и5мъ и3 nтцє1мъ и4хъ:

26 є3гдA заключи1ши нeбо, и3 не бyдетъ дождS, ћкw согрэшaтъ тебЁ, и3 пом0лzтсz на мёстэ сeмъ, и3 восхвaлzтъ и4мz твоE, и3 њбратsтсz t грBхъ свои1хъ, є3гдA смири1ши и5хъ,

27 и3 ты2 ўслhши съ нб7сE и3 млcтивъ бyди грэхHмъ рабHвъ и3 людjй твои1хъ ї}лz, ћкw kви1ши и5мъ пyть бlгъ, по немyже п0йдутъ, и3 дaждь д0ждь на зeмлю твою2, ю4же дaлъ є3си2 лю1демъ твои6мъ въ наслёдіе:

28 глaдъ ѓще бyдетъ на земли2, губи1телство ѓще бyдетъ, воздyха растлёніе и3 јктеръ, прyзи и3 гyсєницы ѓще бyдутъ, и3 ѓще њскорби1тъ и5хъ врaгъ пред8 грaдами и4хъ, всsкою ћзвою и3 всsкою болёзнію,

29 и3 всsка моли1тва, и3 всsко молeніе, є4же ѓще бyдетъ всsкому человёку и3 всBмъ лю1демъ твои6мъ ї}лю, ѓще познaетъ человёкъ ћзву свою2 и3 грёхъ св0й и3 прострeтъ рyцэ свои2 въ домY сeмъ,

30 и3 ты2 ўслhши съ нб7сE t гот0вагw жили1ща твоегw2, и3 њчтcи, и3 дaждь коемyждо по путє1мъ є3гw2, ћкоже вёси по сeрдцу є3гw2, ты2 бо є3ди1нъ вёси сердцA сынHвъ человёческихъ,

31 ћкw да боsтсz тебє2, є4же ходи1ти бо всёхъ путeхъ твои1хъ вс‰ дни6, въ нsже живyтъ на лицы2 земли2 ю4же дaлъ є3си2 nтцє1мъ нaшымъ:

32 и3 всsкъ чуждjи, и4же нёсть t людjй твои1хъ ї}лz, и3 пріи1детъ t земли2 дaльніz рaди и4мене твоегw2 вели1кагw и3 рaди руки2 твоеS си1льныz и3 мhшцы твоеS выс0кіz, и3 пріи1детъ и3 пом0литсz на мёстэ сeмъ,

33 и3 ты2 ўслhши съ нб7сE t гот0вагw жили1ща твоегw2, и3 сотвори1ши по всемY, є3ли1кw призовeтъ тS чуждjй, да ўвёдzтъ вси2 лю1діе земли2 и4мz твоE и3 ўбоsтсz тебє2, ћкоже лю1діе твои2 ї}ль, и3 познaютъ, ћкw и4мz твоE при1звано є4сть на д0мъ сeй, є3г0же создaхъ:

34 ѓще же и3зhдутъ лю1діе твои2 на брaнь проти1ву супост†тъ свои1хъ по пути2, и4мже п0слеши и5хъ, и3 пом0лzтсz тебЁ по пути2 грaда сегw2, є3г0же и3збрaлъ є3си2 себЁ, и3 д0му, є3г0же создaхъ и4мени твоемY,

35 да ўслhшиши съ нб7сE моли1тву и4хъ и3 молeніе и4хъ, и3 сотвори1ши њправдaніе и4хъ:

36 занE согрэшaтъ тебЁ, ћкw нёсть человёкъ, и4же не согрэши1тъ, и3 порази1ши и5хъ, и3 предaси и5хъ въ рyки врагHвъ и4хъ, и3 плэнsтъ и5хъ плэнsющіи въ зeмлю врагHвъ, въ зeмлю дaльнюю и3ли2 бли1жнюю,

37 и3 њбратsтъ сeрдце своE въ земли2 и4хъ, въ ню1же плэнeни бyдутъ, и3 тaмw њбратsтсz, и3 пом0лzтсz тебЁ въ плэнeніи своeмъ, глаг0люще: согрэши1хомъ, беззак0нновахомъ, непрaвдовахомъ,

38 и3 њбратsтсz къ тебЁ всёмъ сeрдцемъ свои1мъ и3 всeю душeю своeю въ земли2 плэни1вшихъ |, и3дёже плэни1ша и5хъ, и3 пом0лzтсz путeмъ земли2 своеS, ю4же дaлъ є3си2 nтцє1мъ и4хъ, и3 грaда, є3г0же и3збрaлъ є3си2, и3 д0му, є3г0же создaхъ и4мени твоемY:

39 да ўслhшиши съ нб7сE t гот0вагw жили1ща твоегw2 моли1тву и4хъ и3 молeніе и4хъ, и3 сотвори1ши сyдъ, и3 млcтивъ бyди лю1демъ твои6мъ согрэши1вшымъ ти2:

40 и3 нн7э, гDи, да бyдутъ tвє1рстэ џчи твои2, и3 ќши твои2 вн‰тнэ къ молeнію мёста сегw2:

41 и3 нн7э востaни, гDи б9е, въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ крёпости твоеS: свzщeнницы твои2, гDи б9е, да њблекyтсz во спcніе, и3 прпdбніи твои2 возвеселsтсz во бlги1хъ:

42 гDи б9е, да не tврати1ши лицA хрістA твоегw2, помzни2 щедрHты давjда рабA твоегw2.

 

Главa 7

1 И# є3гдA соверши2 соломHнъ молsсz, и3 џгнь сни1де съ небесE и3 поzдE всесожжє1ніz и3 жє1ртвы и3 слaва гDнz и3сп0лни д0мъ:

2 и3 не можaху свzщeнницы вни1ти въ хрaмъ гDнь во врeмz џно, ћкw и3сп0лни слaва гDнz д0мъ гDень.

3 И# вси2 сhнове ї}лєвы ви1дzху сходsщь џгнь и3 слaву гDню на д0мъ, и3 пад0ша ни1цъ на зeмлю на пом0стъ п0стланъ кaменіемъ, и3 поклони1шасz, и3 восхвали1ша гDа, ћкw бlгъ, ћкw во вёкъ млcть є3гw2.

4 Цaрь же и3 вси2 лю1діе пожр0ша жє1ртвы пред8 гDемъ.

5 И# пожрE цaрь соломHнъ жeртву волHвъ двaдесzть и3 двЁ тhсzщы, nвeцъ сто2 и3 двaдесzть тhсzщъ, и3 њсвzти2 д0мъ б9ій цaрь и3 вси2 лю1діе.

6 Свzщeнницы же стоsху на стрaжахъ свои1хъ, и3 леvjти во nргaны поsху пBсни гDни, ±же сотвори2 давjдъ цaрь къ похвалeнію гDа: (ћкw бlгъ,) ћкw во вёкъ млcть є3гw2, пBсни давjдwвы (пою1ще) рукaми свои1ми: и3 свzщeнницы поsху трубaми пред8 ни1ми, и3 вeсь ї}ль стоsше.

7 Њсвzти1 же соломHнъ срeднее дворA, и4же пред8 цeрковію гDнею, принесe бо тY всесожжє1ніz и3 тyки ми1рныхъ, ћкw nлтaрь мёдzнъ, є3г0же сотвори2 соломHнъ, не можaше вмэсти1ти всесожжeній и3 жeртвъ и3 тyкwвъ.

8 И# сотвори2 соломHнъ прaздникъ во врeмz џно сeдмь днjй, и3 вeсь ї}ль съ ни1мъ, собрaніе вели1ко ѕэлw2 t вх0да во є3мafъ дaже до пот0ка є3гЂпетска:

9 сотвори1 же въ дeнь nсмhй торжество2, понeже њсвzщeнію nлтарS сотвори2 сeдмь днjй прaздникъ.

10 И# въ дeнь двaдесzть трeтій мцcа седмaгw tпусти2 людjй въ жили1ще и4хъ веселsщихсz и3 рaдующихсz њ бlги1хъ, ±же сотвори2 гDь давjду и3 соломHну и3 ї}лю лю1демъ свои6мъ.

11 И# соверши2 соломHнъ д0мъ гDень и3 д0мъ царeвъ: и3 вс‰, є3ли6ка восхотЁ въ сeрдцы своeмъ соломHнъ твори1ти въ домY гDни и3 въ домY своeмъ, благопоспэши1сz.

12 И# kви1сz гDь соломHну н0щію и3 речE є3мY: ўслhшахъ молeніе твоE и3 и3збрaхъ мёсто сіE мнЁ въ д0мъ жeртвы:

13 ѓще заключY нeбо, и3 д0ждь не и3зліeтсz, и3 ѓще повелю2 пругHмъ поsсти дрeво, и3 ѓще послю2 губи1телство на лю1ди мо‰,

14 и3 ѓще посрaмлени бyдутъ лю1діе мои2, на ни1хже при1звано є4сть и4мz моE, и3 пом0лzтсz, и3 взhщутъ лицA моегw2, и3 tвратsтсz t путjй свои1хъ ѕлhхъ: и3 ѓзъ ўслhшу съ нб7сE и3 млcтивъ бyду грэхHмъ и4хъ, и3 и3зцэлю2 зeмлю и4хъ:

15 и3 нн7э џчи мои2 бyдутъ tвє1рстэ, и3 ќши мои2 посл{шнэ къ молeнію мёста сегw2:

16 и3 нн7э и3збрaхъ и3 њс™и1хъ д0мъ сeй, да бyдетъ на моE тY дaже до вёка, и3 бyдутъ џчи мои2 и3 сeрдце моE тY вс‰ дни6:

17 тh же ѓще ходи1ти бyдеши предо мн0ю, ћкоже ходи1лъ давjдъ nтeцъ тв0й, и3 сотвори1ши по всBмъ, ±же повелёхъ тебЁ, и3 повелBніz мо‰ и3 судбы6 мо‰ сохрани1ши:

18 и3 воздви1гну прест0лъ цaрства твоегw2, ћкоже завэщaхъ давjду nтцY твоемY гlz: не tи1метсz t тебє2 мyжъ в0ждь во ї}ли:

19 ѓще же tвратитeсz вы2 и3 њстaвите повелBніz мо‰ и3 зaпwвэди мо‰, ±же предaхъ вaмъ, и3 п0йдете и3 послyжите богHмъ и3ны6мъ и3 покл0нитесz и5мъ,

20 и3ст0ргну вaсъ t земли2, ю4же дaхъ вaмъ: и3 д0мъ сeй, є3г0же њс™и1хъ и4мени моемY, tвeргу t лицA моегw2 и3 предaмъ є3го2 въ при1тчу и3 въ п0вэсть всBмъ kзhкwмъ:

21 и3 д0мъ сeй выс0кій (въ при1тчу), всsкъ мимоходsй є3гw2 ўжaснетсz и3 речeтъ: почто2 сотвори2 гDь тaкw земли2 сeй и3 д0му семY;

22 и3 tвэщaютъ: ћкw њстaвиша гDа бGа nтє1цъ свои1хъ, и4же и3зведE и5хъ t земли2 є3гЂпетскіz, и3 пріsша б0ги чужды6z, и3 поклони1шасz и5мъ, и3 пораб0таша и5мъ, и3 сегw2 рaди наведE на ни1хъ вс‰ сі‰ ѕл†z.

 

Главa 8

1 И# бhсть по двaдесzти лётэхъ, въ ни1хже создA соломHнъ д0мъ гDень и3 д0мъ св0й,

2 и3 грaды ±же дадE хірaмъ соломHну, создA w4ны соломHнъ и3 всели2 тY сhны ї}лєвы.

3 И# пріи1де соломHнъ во є3мafъ-сyва и3 њдержA є3го2.

4 И# создA Fедм0ръ въ пустhни и3 вс‰ грaды крBпкіz, ±же создA во є3мafэ.

5 Состр0и же веfwрHнъ вhшній и3 веfwрHнъ ни1жній, грaды ўкрэплє1ны стэнaми, вратaми и3 вереsми:

6 и3 валаafъ, и3 вс‰ грaды крBпкіz, и5же бhша соломHну, и3 вс‰ грaды колесни1цъ и3 грaды кHнникъ, и3 є3ли6ка восхотЁ соломHнъ по желaнію создaти бо їеrли1мэ и3 въ лівaнэ и3 во всeмъ цaрствэ своeмъ.

7 Вeсь нар0дъ њстaвшійсz t хеттeа и3 ґморрeа, и3 ферезeа и3 є3veа и3 їевусeа, и5же не бsху t плeмене ї}лева,

8 но бёша t сынHвъ и4хъ њстaвшихсz по ни1хъ на земли2, и5хже не и3зби1ша сhнове ї}лєвы, подведE и5хъ соломHнъ въ дaнь дaже до днE сегw2.

9 T сынHвъ же ї}левыхъ не дадE соломHнъ въ рабы6 цaрству своемY: тjи бо бsху мyжіе рaтницы и3 кн‰зи, и3 си1льніи и3 нач†лницы колесни1цъ и3 кHнникъ є3гw2.

10 И# сjи нач†лницы предстоsщихъ царю2 соломHну, двёсти пzтьдесsтъ прист†вницы над8 дёлы людски1ми.

11 Дщeрь же фараHню преведE соломHнъ t грaда давjдова въ д0мъ, є3г0же создA є4й, речe бо: да не њбитaетъ женA моS въ домY давjда царS ї}лева, понeже њсвzщeнъ є4сть, ѓможе вни1де ківHтъ гDень.

12 ТогдA вознесE соломHнъ всесожжє1ніz гDеви на nлтaрь, є3г0же создA гDеви пред8 хрaмомъ,

13 по словеси2 t днE до днE возноси1ти, по повелёнію мwmсeеву, въ суббw6ты и3 въ новомчcіz и3 въ прaздники, три1жды въ г0дъ, въ прaздникъ њпрэсн0кwвъ и3 въ прaздникъ седми1цъ и3 въ прaздникъ кyщей.

14 И# постaви по разсуждeнію давjда nтцA своегw2 раздэлє1ніz свzщeнникwмъ и3 по служeніємъ и4хъ: и3 леvjты над8 стрaжами и4хъ, да хвaлzтъ и3 слyжатъ пред8 свzщє1нники по чи1ну є3ди1нагw коегHждо днjй: и3 двє1рницы по раздэлeніємъ и4хъ, по вратHмъ и3 вратHмъ: тaкw бо повелЁ давjдъ человёкъ б9ій.

15 Не преступи1ша зaповэдій царeвыхъ њ свzщeнницэхъ и3 леvjтэхъ по всsкому словеси2, и3 въ сокр0вищихъ.

16 И# ўгот0васz всsко дёланіе t днE, въ џньже њсновA, до днE, въ џньже соверши2 соломHнъ д0мъ гDень.

17 ТогдA и4де соломHнъ въ гасіHнъгавeръ и3 во є3лafъ, и4же при м0ри въ земли2 їдумeйстэй.

18 И# послA хірaмъ рук0ю слyгъ свои1хъ корабли6 и3 рабы6 знaющыz морск‡z прох0ды, и3 хождaху съ рабы6 соломHними въ сwфjръ, и3 взsша tтyду четhреста и3 пzтьдесsтъ тал†нтъ злaта и3 принес0ша ко царю2 соломHну.

 

Главa 9

1 Цари1ца же сaвска ўслhша и4мz соломHново и3 пріи1де и3скуси1ти є3го2 гадaньми во їеrли1мэ съ си1лою тsжкою ѕэлw2: и3 велблю1ды носsщіи ґрwмaты и3 злaта мн0жество и3 кaменіz драгaгw: и3 пріи1де къ соломHну и3 глаг0ла є3мY вс‰, є3ли6ка бёша въ сeрдцы є3S.

2 И# возвэсти2 є4й соломHнъ вс‰ словесA є3S, и3 не прeйде сл0во, є3гHже бы не возвэсти1лъ є4й.

3 И# ви1дэ цари1ца сaвска премyдрость соломHню, и3 д0мъ є3г0же создA,

4 И# ћди столHвъ є3гw2, и3 сэд†лища рабHвъ є3гw2, и3 состоsніе служeбникwвъ є3гw2 и3 ри6зы и4хъ, и3 віночє1рпчіz є3гw2 и3 ўкрашeніе и4хъ, и3 всесожжє1ніz, ±же жрsше въ домY гDни, и3 внЁ себє2 бhсть.

5 Речe же ко царю2: и4стинно є4сть сл0во, є4же слhшахъ въ земли2 моeй њ словесёхъ твои1хъ и3 њ премyдрости твоeй:

6 и3 не вёровахъ словесeмъ и4хъ, д0ндеже пріид0хъ, и3 ви1дэста џчи мои2, и3 сE, не возвэсти1ша мнЁ полови1ны мн0жества премyдрости твоеS: приложи1лъ є3си2 ко слhшанію ±же слhшахъ:

7 блажeни мyжіе твои2 и3 блажeни раби2 твои2 сjи, и5же предстоsтъ пред8 тоб0ю на всsко врeмz и3 слhшатъ премyдрость твою2:

8 да бyдетъ гDь бGъ тв0й блгcвeнъ, и5же бlговоли2 въ тебЁ, є4же дaти тS на прест0лъ св0й царS гDу бGу твоемY: занE возлюби2 гDь бGъ тв0й ї}лz, є4же ўтверди1ти є3го2 во вёкъ, и3 постaви тS над8 ни1ми царS, да сотвори1ши сyдъ и3 прaвду.

9 Дадe же царю2 сто2 двaдесzть тал†нтъ зл†та и3 ґрwмaты мнHги ѕэлw2 и3 кaменіе драг0е, и3 не бhша ґрwмaты такwвh ћкw сі‰, ћже дадE цари1ца сaвска царю2 соломHну.

10 Но и3 раби2 хірaмwвы съ рабы6 соломHними приношaху злaто соломHну драг0е.

11 И# сотвори2 соломHнъ цaрь t дрeвъ пevговыхъ степє1ни въ д0мъ гDень и3 въ д0мъ царeвъ, и3 гyсли и3 pалти6ри пёсней, и3 никогдaже ви6дэна бhша въ земли2 їyдинэ прeжде такwaz.

12 Цaрь же соломHнъ дадE цaрицэ сaвстэй вс‰ по желaнію є3S, и4хже проси1ла, кромЁ всёхъ ±же принесE царю2 соломHну, и3 возврати1сz въ зeмлю свою2.

13 Бё же вёсъ злaта приноси1магw къ соломHну на всsко лёто шeсть сHтъ шестьдесsтъ шeсть тал†нтъ злaта,

14 кромЁ мужeй п0дданныхъ и3 купцHвъ, и5же приношaху, и3 всёхъ царeй ґрaвскихъ и3 влaстелей земли2, и5же вси2 приношaху злaто и3 сребро2 царю2 соломHну.

15 Сотвори2 ќбw цaрь соломHнъ двёсти щитHвъ златhхъ тsгненыхъ, шeсть сHтъ златни6къ чи1стыхъ бsху во є3ди1нэмъ щитЁ:

16 и3 три1ста щитHвъ златhхъ тsгненыхъ, по три1ста златни6къ бsше во є3ди1нэмъ к0емждо щитЁ, и3 положи2 | цaрь въ домY дрeва лівaнова.

17 Сотвори1 же цaрь прест0лъ t слон0выхъ зубHвъ вели1къ, и3 позлати2 є3го2 злaтомъ чи1стымъ,

18 и3 шeсть степeній ў прест0ла позлащeни злaтомъ, и3 мы6шчицы двЁ тyду и3 сю1ду над8 прест0ломъ сэдaлища, и3 двA льв† стwsща бли1з8 мhшчцей,

19 и3 дванaдесzть львHвъ стоsщихъ тaмw на шести2 степeнехъ t nбои1хъ стрaнъ: и3 не бhсть так0въ прест0лъ во всsцэмъ цaрствэ.

20 Вси1 же сосyди царS соломHна бsху зл†ты, и3 вси2 сосyди д0му дубрaвы лівaнскіz злaтомъ њкружє1ны, сребр0 бо во днeхъ соломHнихъ ни во что2 вмэнsшесz:

21 занE корaбль царeвъ хождaше въ fарсjсъ съ рабы6 хірaмовыми, є3ди1ницею въ лBта три2 прихождaше корaбль t fарсjса ко царю2, п0лнъ злaта и3 сребрA и3 зубHвъ слон0выхъ и3 nбез8zнъ.

22 И# возвели1чисz соломHнъ пaче всёхъ царeй земнhхъ богaтствомъ и3 мyдростію.

23 Вси1 же цaріе зeмстіи желaху ви1дэти лицE соломHне и3 слhшати премyдрость є3гw2, ю4же дадE бGъ въ сeрдце є3гw2:

24 и3 приношaху є3мY кjйждо дaры сво‰, сосyды срє1брzны и3 зл†ты, и3 њдэsніz и3 стaкту, и3 слaдwсти, к0ни и3 мски2, на всsкое лёто.

25 И# бsху царю2 соломHну четhредесzть тhсzщъ кобыли1цъ къ колєсни1цы и3 дванaдесzть тhсzщъ кHнникъ, и3 постaви и5хъ во градёхъ колесни1чныхъ и3 со царeмъ во їеrли1мэ.

26 И# бhть в0ждь всёхъ царeй t рэки2 (є3vфрaта) дaже до земли2 и3ноплемє1нникъ и3 дaже до предBлъ є3гЂпетскихъ.

27 И# дадE цaрь злaто и3 сребро2 во їеrли1мэ ћкw кaменіе, и3 кeдры ћкw черни1чіе, є4же (раждaетсz) въ полsхъ мн0жество.

28 И# приводsху к0ни соломHну t є3гЂпта и3 t всеS земли2.

29 И# прHчаz словесA соломw6нz пє1рваz и3 послBднzz, сE, сі‰ пи6сана сyть въ словесёхъ наfaна прbр0ка и3 въ словесёхъ ґхjи силwнjты и3 въ видёніихъ їwи1лz ви1дzщагw, проти1ву їеровоaма сhна навaтова.

30 И# цaрствова соломHнъ во їеrли1мэ над8 всёмъ ї}лемъ четhредесzть лётъ.

31 И# ќспе соломHнъ со nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 во грaдэ давjда nтцA є3гw2. И# воцари1сz ровоaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 10

1 И# пріи1де ровоaмъ въ сmхeмъ, занE въ сmхeмъ вeсь ї}ль сни1десz постaвити є3го2 царeмъ.

2 И# бhсть є3гдA ўслhша їеровоaмъ сhнъ навaтовъ, и4же бЁ во є3гЂптэ, ћкw ўбэжE t лицA соломHна царS, и3 њбитA їеровоaмъ во є3гЂптэ, и3 возврати1сz їеровоaмъ t є3гЂпта.

3 И# послaша и3 призвaша є3го2. И# пріи1де їеровоaмъ и3 всE собрaніе ї}лево ко царю2 ровоaму, глаг0люще:

4 nтeцъ тв0й њжесточи2 и4го нaше, ты2 же нн7э њслaби t раб0ты nтцA твоегw2 жeстокіz и3 t и4га є3гw2 тsжкагw, є4же возложи2 на нaсъ, и3 послyжимъ тебЁ.

5 И# речE и5мъ: поиди1те дaже до тріeхъ днjй и3 пріиди1те ко мнЁ. И# tид0ша лю1діе.

6 И# собрA цaрь ровоaмъ старBйшины, и5же стоsху пред8 соломHнъ nтцeмъ є3гw2, є3гдA є3щE живsше, глаг0лz: как0въ вы2 даетE совётъ tвэщaти лю1демъ си6мъ;

7 И# рёша є3мY: ѓще днeсь бyдеши во благ0е лю1демъ си6мъ, и3 благоугоди1ши, и3 речeши и5мъ словесA благ†z, то2 послyжатъ тебЁ во вс‰ дни6.

8 И# њстaви совётъ старёйшинъ, є3г0же совэщaша є3мY: и3 совётоваше со ю4ношами, и5же съ ни1мъ воспитaни бsху и3 стоsху пред8 ни1мъ,

9 и3 речE къ ни6мъ: что2 вы2 собётуете, да tвэщaю лю1демъ си6мъ, и5же рёша мнЁ, глаг0люще: њблегчи2 и4го, є4же наложи2 на ны2 nтeцъ тв0й;

10 И# tвэщaша є3мY џтроцы воспитaнніи съ ни1мъ, глаг0люще: тaкw речeши лю1демъ, и5хже рек0ша тебЁ, глаг0люще: nтeцъ тв0й њтzгчи2 и4го нaше, тh же њблегчи2 нaмъ: тaкw tвэщaй къ ни6мъ: мeншій пeрстъ м0й толстёе є4сть чрeслъ nтцA моегw2:

11 nтeцъ м0й наложи2 вaмъ тsжкое и4го, ѓзъ же (тsгости) приложY на и4го вaше: nтeцъ м0й би1лъ вaсъ бичми2, ѓзъ же бyду би1ти вaсъ скорпі0нами.

12 И# пріи1де їеровоaмъ и3 вси2 лю1діе къ ровоaму въ дeнь трeтій, ћкоже повелЁ и5мъ цaрь, глаг0лz: возврати1тесz ко мнЁ въ дeнь трeтій.

13 И# tвэщA цaрь жeстокw, и3 њстaви цaрь ровоaмъ совётъ старёйшинъ, и3 речE къ ни6мъ по совёту ю4нwшъ, глаг0лz:

14 nтeцъ м0й њтzготи2 и4го вaше, ѓзъ же приложY къ немY: nтeцъ м0й би1лъ вaсъ бичми2, ѓзъ же би1ти бyду вы2 скорпі0нами.

15 И# не послyша цaрь людjй, ћкw бЁ превращeніе t бGа, гlz: возстaви гDь сл0во своE, є4же гlа рук0ю ґхjи силwнjты њ їеровоaмэ сhнэ навaтовэ

16 и3 њ всeмъ ї}ли, занE не послyша цaрь и4хъ. И# tвэщaша лю1діе ко царю2, глаг0люще: кaz нaмъ чaсть въ давjдэ и3 наслёдіе въ сhнэ їессeевэ; возврати1сz въ жили6ща тво‰, ї}лю, нн7э смотри2 д0му твоегw2, давjде. И# и4де вeсь ї}ль въ жили6ща сво‰.

17 Мyжіе же ї}лєвы, и5же њбитaху во градёхъ їyдиныхъ, воцари1ша над8 соб0ю ровоaма.

18 И# послA цaрь ровоaмъ къ ни6мъ ґдwнірaма бhвша над8 дaньми, и3 кaменіемъ поби1ша є3го2 сhнове ї}лєвы, и3 ќмре. И# ўслhша цaрь ровоaмъ, и3 потщaсz взhти на колесни1цу, и3 побэжE во їеrли1мъ.

19 И# tвeржесz ї}ль t д0му давjдова дaже до днE сегw2.

 

Главa 11

1 Пріи1де же ровоaмъ во їеrли1мъ, и3 созвA (вeсь) д0мъ їyдинъ и3 веніамjнь, сто2 џсмьдесzтъ тhсzщъ и3збрaнныхъ ю4ношей творsщихъ брaнь, и3 воевaше проти1ву ї}лz и3 їеровоaма, да њбрати1тъ къ себЁ цaрство.

2 И# бhсть сл0во гDне къ самeю человёку б9ію, гlz:

3 глаг0ли къ ровоaму сhну соломHню, царю2 їyдину, и3 ко всемY ї}лю, и4же є4сть во їyдэ и3 веніамjнэ:

4 сі‰ речE гDь: не восходи1те, нижE њполчaйтесz проти1ву брaтіи вaшеz: возврати1тесz кjйждо въ д0мъ св0й, занE t менє2 бhсть гlг0лъ сeй. И# послyшаша сл0ва гDнz, и3 возврати1шасz, и3 не поид0ша проти1ву їеровоaма.

5 Њбитa же ровоaмъ во їеrли1мэ и3 создA грaды стэн†ты во їудeи:

6 состр0и же виfлеeмъ и3 є3тaмъ, и3 fекуE

7 и3 веfсyръ, и3 сокхHfъ и3 nдоллaмъ,

8 и3 гefъ и3 марісaнъ, и3 зjфъ

9 и3 ґдурeмъ, и3 лахjсъ и3 ґзи1ку,

10 и3 салaю и3 є3лHнъ и3 хеврHнъ, и4же є4сть їyдинъ и3 веніамjнь, грaды крBпкіz:

11 и3 ўкрэпи2 и5хъ стэнaми, и3 постaви въ ни1хъ начaлники, житохрани6лища, и3 є3лeй и3 віно2,

12 во всsцэмъ грaдэ щиты2 и3 к0піz, и3 ўкрэпи2 и5хъ во мн0жествэ ѕэлw2, и3 бhста под8 ни1мъ їyда и3 веніамjнъ.

13 Свzщeнницы же и3 леvjты, и5же бsху во всeмъ ї}ли, собрaшасz къ немY t всёхъ предBлъ:

14 ћкw њстaвиша леvjти селє1ніz њдержaніz своегw2 и3 поид0ша ко їyдэ во їеrли1мъ, понeже и3згнA и5хъ їеровоaмъ и3 сhнове є3гw2, є4же не служи1ти гDеви:

15 и3 постaви себЁ жерцы2 на выс0кихъ, и3 јдwлwмъ, и3 сyєтнымъ, и3 телцє1мъ, и5хже сотвори2 їеровоaмъ.

16 И# и3згнA и5хъ t всёхъ колёнъ ї}левыхъ, и5же вдaша сeрдце своE, да взhщутъ гDа бGа ї}лева: и3 пріид0ша во їеrли1мъ пожрeти гDу бGу nтє1цъ свои1хъ:

17 и3 ўкрэпи1ша цaрство їyдино. И# ўкрэпи1сz ровоaмъ сhнъ соломHнь въ три2 лBта, хождaше бо по путє1мъ давjда и3 соломHна nтцA своегw2 лBта три2.

18 И# взS себЁ ровоaмъ женY моолafу, дщeрь їерімHfа сhна давjдова, и3 ґвігeю дщeрь є3ліaва сhна їессeова.

19 И# роди2 є3мY сhны: їеyса и3 саморjа и3 заaма.

20 По си1хъ же поS себЁ маaху дщeрь ґвессалHмлю, и3 роди2 є3мY ґвjю и3 їеffjа, и3 зjзу и3 салимHfа.

21 И# возлюби2 ровоaмъ маaху дщeрь ґвессалHмлю пaче всёхъ жeнъ свои1хъ и3 подл0жницъ свои1хъ, ћкw жeнъ nсмьнaдесzть и3мЁ и3 подл0жницъ шестьдесsтъ: и3 роди2 двaдесzть џсмь сынHвъ и3 шестьдесsтъ дщeрей.

22 И# постaви въ начaлника ровоaмъ ґвjю сhна маaхина и3 кнsземъ над8 всeю брaтіею є3гw2, того2 бо и3 царeмъ сотвори1ти помышлsше.

23 И# возрастE пaче всёхъ брaтій свои1хъ во всёхъ предёлэхъ їyдиныхъ и3 веніамjнихъ и3 во градёхъ крёпкихъ, и3 дадE и5мъ пи1щи мн0жество мн0го, и3 мн0гихъ взыскA жeнъ.

 

Главa 12

1 И# бhсть є3гдA ўстр0исz цaрство ровоaмово, и3 ўкрэпи1сz, њстaви зaпwвэди гDни, и3 вeсь ї}ль съ ни1мъ.

2 И# бhсть въ лёто пsтое цaрства ровоaмлz взhде сусакjмъ цaрь є3гЂпетскій на їеrли1мъ, занE согрэши1ша пред8 гDемъ,

3 съ тhсzщію и3 двэмA сты2 колесни1цъ и3 шестьдесsтъ тhсzщъ кHнникъ, и3 не бЁ числA нар0ду пришeдшему съ ни1мъ t є3гЂпта, лівЂане, трwглодЂтzне и3 є3fі0плzне:

4 и3 взsша грaды крBпкіz, и5же бsху во їyдэ, и3 пріид0ша дaже до їеrли1ма.

5 Самeа же прbр0къ вни1де къ ровоaму и3 къ начaлникwмъ ї{динымъ, и5же с0брани бsху во їеrли1мъ t лицA сусакjмова, и3 речE къ ни6мъ: сі‰ речE гDь: вы2 њстaвисте мS, и3 ѓзъ њстaвлю вaсъ въ рукY сусакjма.

6 И# посрами1шасz нач†лницы ї}лєвы и3 цaрь и3 рек0ша: првdнъ гDь.

7 Е#гдa же ви1дэ гDь, ћкw смири1шасz, и3 бhсть сл0во гDне къ самeю, гlz: смири1шасz, не разорю2 и5хъ, и3 дaмъ и5мъ вмaлэ спcніе, и3 не ўкaнетъ ћрость моS на їеrли1мъ,

8 nбaче бyдутъ въ рабы6, да познaютъ раб0ту мою2 и3 раб0ту цaрства земли2.

9 И# взhде сусакjмъ цaрь є3гЂпетскій во їеrли1мъ, и3 взS сокрHвища, ±же въ домY гDни, и3 сокрHвища, ±же въ домY царeвэ, вс‰ взS: и3 взS щиты2 златы6z, и5хже сотвори2 соломHнъ.

10 И# сотвори2 цaрь ровоaмъ щиты2 мBдzны вмёстw и5хъ. И# постaви на ни1мъ сусакjмъ цaрь є3гЂпетскій начaлникwвъ предходsщихъ стрегyщихъ вратA царє1ва:

11 и3 бhсть внегдA входи1ти царю2 въ д0мъ гDень, вхождaху стрегyщіи и3 предходsщіи, и3 њбращaющесz восхождaху предходsщіи ко nружехрани1телницэ своeй.

12 И# є3гдA смири1сz т0й, tврати1сz t негw2 ћрость гDнz, ґ не въ разорeніе въ конeцъ: и4бо и3 во їyдэ бsху словесA бл†га.

13 И# ўкрэпи1сz цaрь ровоaмъ во їеrли1мэ и3 цaрствова: четhредесzти же и3 є3ди1нагw лёта бhсть ровоaмъ, є3гдA цaрствовати начA, и3 седмьнaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ, во грaдэ, є3г0же и3збрA гDь, да и3менyетсz и4мz є3гw2 тY t всёхъ колёнъ ї}левыхъ. И$мz же мaтери є3гw2 ноомA ґмманjтынz.

14 И# сотвори2 лукaвое, ћкw не и3спрaви сeрдца своегw2, да взhщетъ гDа.

15 Словесa же ровоaмwва пє1рваz и3 послBднzz не сe ли, сyть пи6сана въ словесёхъ самeа прbр0ка и3 ѓдда прови1дzщагw, и3 дэ‰ніz є3гw2; И# воевaше ровоaмъ и3 їеровоaмъ во вс‰ дни6.

16 И# ќмре ровоaмъ и3 погребeнъ бhсть со nтцы6 свои1ми во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz ґвjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 13

1 Въ лёто nсмоенaдесzть цaрства їеровоaмлz воцари1сz ґвjа над8 їyдою:

2 три2 лBта цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 маахA дщeрь ўріи1лева t гаваHна. И# бЁ брaнь междY їеровоaмомъ и3 междY ґвjею.

3 И# њполчи1сz ґвjа въ си1лэ в0инскіz си1лы, въ четhрехъ стaхъ тhсzщахъ мужeй си1льныхъ: їеровоaмъ же ўстр0и сопроти1ву є3гw2 брaнь во nсми2 стaхъ тhсzщахъ мужeй воeнныхъ крёпкихъ си1лою.

4 Стa же ґвjа на горЁ сом0ри, ћже є4сть на горЁ є3фрeмли, и3 речE: слhшите їеровоaмъ и3 вeсь ї}ль:

5 и3ли2 не вёсте, ћкw гDь бGъ ї}левъ дадE цaрство давjду над8 ї}лемъ во вёки и3 сыновHмъ є3гw2 въ завётъ вёченъ;

6 и3 востA їеровоaмъ сhнъ навaтовъ, рaбъ соломHна сhна давjдова, и3 tвeржесz t господи1на своегw2:

7 и3 собрaшасz къ немY мyжіе пaгубніи, сhнове законопрестyпніи, и3 востA проти1ву ровоaма сhна соломHнова, ровоaмъ же бЁ ю3нёйшій и3 сeрдцемъ страшли1въ, и3 не возм0же противостaти лицY є3гw2:

8 и3 нн7э вы2 глаг0лете противостaти лицY цrтва гDнz въ руцЁ сынHвъ давjдовыхъ: и3 вы2 мн0зи ѕэлw2, и3 съ вaми телцы2 златjи, и5хже сотвори2 вaмъ їеровоaмъ въ б0ги:

9 не и3зверг0сте ли свzщeнникwвъ гDнихъ сынHвъ ґарHнихъ и3 леvjтwвъ, и3 сотвори1сте себЁ жерцы2 t людjй всеS земли2, приходsй нап0лнити рyку свою2 телцeмъ t волHвъ и3 nбнaми седмію2, и3 сотвори1сz жерцeмъ не сyщему б0гу:

10 мh же гDа бGа нaшегw не њстaвихомъ, и3 свzщeнницы є3гw2 слyжатъ гDу, сhнове ґарHни и3 леvjти,

11 и3 по чредaмъ свои6мъ жрyтъ гDу всесожжє1ніz ќтрw и3 пред8 вeчеромъ, и3 fmміaмъ сложeніz, и3 предложє1ніz хлёбwвъ на трапeзэ чи1стэй, и3 свэти1лникъ златhй, и3 свёщники возжжeніz возжизaти къ вeчеру: мh бо храни1мъ стражбы6 гDа бGа nтє1цъ нaшихъ, вh же є3го2 њстaвисте:

12 и3 сE, съ нaми въ начaлэ гDь, и3 свzщeнницы є3гw2, и3 трубы6 знaменованіz, є4же знaменати проти1ву вaмъ: сhнове ї}лєвы, не рaтуйте проти1ву гDа бGа nтє1цъ вaшихъ, понeже не благопоспэши1тсz вaмъ.

13 Їеровоaмъ же њбрати2 подсaду пріити2 є3мY созади2, и3 бhсть проти1ву їyды (сaмъ), подсaда же созади2.

14 И# њбрати1сz їyда, и3 сE, є3мY брaнь сопреди2 и3 созади2, и3 возопи1ша ко гDу, и3 свzщeнницы воструби1ша трубaми:

15 и3 возопи1ша мyжіе ї{дины. И# бhсть вопію1щымъ мужє1мъ ї{динымъ, и3 гDь порази2 їеровоaма и3 ї}лz пред8 ґвjею и3 їyдою:

16 и3 бэжaша сhнове ї}лєвы t лицA їyды, и3 предадE и5хъ гDь бGъ въ рyки и4хъ:

17 и3 порази2 и5хъ ґвjа и3 лю1діе є3гw2 ћзвою вели1кою, и3 пад0ша рaнени t ї}лz пsть сHтъ тhсzщъ мужeй крёпкихъ.

18 И# смири1шасz сhнове ї}лєвы въ дeнь т0й, и3 ўкрэпи1шасz сhнове ї{дины, ћкw ўповaша на гDа бGа nтє1цъ свои1хъ.

19 Погнa же ґвjа в8слёдъ їеровоaма и3 взS t негw2 грaды: веfи1ль и3 сeла є3гw2, и3 їесЂну и3 сeла є3S, и3 є3фрHнъ и3 сeла є3гw2.

20 И# не возм0же ктомY проти1витисz їеровоaмъ во вс‰ дни6 ґвjи, и3 порази2 є3го2 гDь: и3 ќмре.

21 Ґвjа же ўкрэпи1сz, и3 поsтъ себЁ жeнъ четыренaдесzть, и3 роди2 двaдесzть двA сы6на и3 шестьнaдесzть дщeрей.

22 ПрHчаz же словесA ґвjєва и3 дэ‰ніz є3гw2 и3 словесA є3гw2 пи6сана въ кни1зэ ѓдды прbр0ка.

 

Главa 14

1 И# ќспе ґвjа со nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz ѓса сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2 во дни6 же ѓсы почи2 землS їyдина лётъ дeсzть.

2 И# сотвори2 ѓса благ0е и3 прaвое пред8 гDемъ бGомъ свои1мъ:

3 и3 tвeрже nлтари6 чуждhхъ и3 высHкаz, и3 сокруши2 јдwлы и3 посэчE дубр†вы:

4 и3 повелЁ їyдэ, да взhщетъ гDа бGа nтє1цъ свои1хъ и3 да сотвори1тъ зак0нъ є3гw2 и3 зaпwвэди:

5 и3 и3звeрже и3з8 всёхъ градHвъ їyдиныхъ nлтари6 и3 јдwлы, и3 цaрствова въ ми1рэ.

6 И# создA грaды крBпки въ земли2 їyдинэ, занE въ пок0и бhсть землS, и3 не бЁ є3мY брaни въ лBта сі‰, ми1ръ во гDь дадE є3мY.

7 Речe же їyдэ: сози1ждемъ грaды сі‰, и3 сотвори1мъ стёны и3 столпы2, и3 вратA и3 верєи2, д0ндеже землeю госп0дствуемъ: занE ћкоже взыскaхомъ гDа бGа нaшего, взыскA и3 нaсъ, и3 воздадE нaмъ ми1ръ w4крестъ, и3 бlгопоспёшствова нaмъ.

8 И# бhсть си1ла ѓсэ nружен0сцєвъ носsщихъ щиты2 и3 к0піz въ земли2 їyдинэ три1ста тhсzщъ, въ земли1 же веніамjни щи1тникwвъ и3 стрэлцє1въ двёсти џсмьдесzтъ тhсzщъ: вси2 сjи в0ини си1льніи.

9 И#зhде же проти1ву и4хъ зарaй є3fі0плzнинъ съ си1лою въ тhсzщы тhсzщей, и3 колесни1цъ три1ста, и3 пріи1де дaже до мари1са.

10 И# и3зhде ѓса проти1ву є3мY и3 ўстр0и брaнь въ дeбри на сёверъ мари1са.

11 И# возопи2 ѓса ко гDу бGу своемY и3 речE: гDи, не и3знем0жетъ ў тебє2 сп7сaти во мн0гихъ и3 въ мaлыхъ, ўкрэпи2 нaсъ, гDи б9е нaшъ, ћкw на тS ўповaхомъ и3 њ и4мени твоeмъ и3зыд0хомъ на мн0жество мн0гое сіE: гDи б9е нaшъ, ты2 є3си2 бGъ, да не превозм0жетъ проти1ву тебє2 человёкъ.

12 И# порази2 гDь є3fі0пы пред8 ѓсою и3 їyдою и3 бэжaша є3fі0пи:

13 и3 погнA и5хъ ѓса и3 лю1діе є3гw2 дaже до гедHра: и3 пад0ша є3fі0пи, дaже не бhти въ ни1хъ њстaнку, ћкw сотрeни бhша пред8 гDемъ и3 пред8 си1лою є3гw2, и3 плэни1ша кwрhсти мнHги:

14 и3 и3зсэк0ша вє1си и4хъ w4крестъ гедHра, вели1къ бо стрaхъ гDень њб8sтъ и5хъ, и3 плэни1ша вс‰ грaды и4хъ, занE мнHги кwрhсти бhша въ ни1хъ:

15 и3 кyщы скHтскіz и3 ґмаз0нwвъ и3зсэк0ша, и3 взsша скотA мн0жество и3 велблю1ды, и3 возврати1шасz во їеrли1мъ.

 

Главa 15

1 Ґзaріа же сhнъ ґдaдовъ, бhсть на нeмъ д¦ъ б9ій:

2 и3 и3зhде во срётеніе ѓсэ и3 всемY їyдэ и3 веніамjну и3 речE є3мY: ўслhшите мS, ѓса и3 вeсь їyда и3 веніамjнъ: гDь съ вaми, ћкw бhсте съ ни1мъ: и3 ѓще взhщете є3гw2, њбрsщетсz вaмъ, ѓще же њстaвите є3го2, њстaвитъ вaсъ:

3 мн0зи днjе (бyдутъ) во ї}ли без8 бGа и4стиннагw и3 без8 свzщeнника ўчaщагw и3 без8 зак0на:

4 є3гдa же њбратsтсz въ печaли ко гDу бGу ї}леву и3 взhщутъ є3гw2, и3 њбрsщетсz и5мъ:

5 и3 во врeмz џно не бyдетъ ми1ръ и3сходsщему и3 входsщему, ћкw ќжасъ гDень на всёхъ њбитaющихъ на земли2

6 и3 њполчи1тсz kзhкъ на kзhкъ и3 грaдъ проти1ву грaда, ћкw гDь смути1тъ и5хъ во всsцэй печaли:

7 и3 вы2 ўкрэпи1тесz, и3 да не њслабёютъ рyки вaшz, є4сть бо мздA дёлу вaшему.

8 И# є3гдA ўслhша ѓса словесA сі‰ и3 прbр0чество ґзaріи прbр0ка, ўкрэпи1сz и3 tS вс‰ јдwлы t всеS земли2 їyдины и3 веніамjни и3 t градHвъ, и5хже содержaше їеровоaмъ въ горЁ є3фрeмли, и3 њсвzти2 nлтaрь гDень, и4же бЁ пред8 хрaмомъ гDнимъ:

9 собрa же (всего2) їyду и3 веніамjна и3 пришeлцєвъ њбитaющихъ съ ни1мъ t є3фрeма и3 t манассjи и3 t сmмеHна, мн0зи бо къ немY прибэг0ша t ї}лz, є3гдA ўви1дэша, ћкw гDь бGъ є3гw2 съ ни1мъ.

10 И# собрaшасz во їеrли1мъ въ мцcъ трeтій, въ лёто пzтоенaдесzть цaрства ѓсы,

11 и3 пожр0ша гDу въ дeнь т0й t корhстей, и5хже привед0ша, волHвъ сeдмь сHтъ и3 nвeцъ сeдмь тhсzщъ,

12 и3 поид0ша въ завётэ, є4же и3скaти гDа бGа nтє1цъ свои1хъ всёмъ сeрдцемъ и3 всeю душeю своeю:

13 и3 (речE): всsкъ, и4же ѓще не взhщетъ гDа бGа ї}лева, да ќмретъ t ю6нагw дaже до старёйшагw, t мyжа дaже до жены2.

14 И# клsшасz гDу глaсомъ вели1кимъ въ восклицaніи и3 въ трубaхъ и3 въ р0жаныхъ.

15 И# возрaдовасz вeсь їyда њ клsтвэ, ћкw t всеS души2 клsшасz, и3 всeю в0лею взыскaша є3гw2, и3 њбрётесz и5мъ, и3 дадE и5мъ гDь пок0й w4крестъ.

16 И# маaху мaтерь свою2 tлучи2, да не слyжитъ ґстaрту, и3 сокруши2 јдwла и3 сожжE въ пот0цэ кeдрстэмъ.

17 Т0кмw выс0кихъ не tстaви, є3щe бо бsху во ї}ли, но сeрдце ѓсы бЁ совершeнно во всёхъ днeхъ є3гw2:

18 и3 внесE с™†z давjда nтцA своегw2 и3 с™†z сво‰ въ д0мъ б9ій, сребро2 и3 злaто и3 сосyды.

19 И# брaнь не бhсть є3мY дaже до три1десzть пsтагw лёта цaрства ѓсина.

 

Главa 16

1 И# въ лёто три1десzть nсм0е цaрства ѓсина, взhде ваaса цaрь ї}левъ на їyду и3 стэнaми ўкрэпи2 рaму, да не дaстъ вх0да и3 и3сх0да ѓсэ царю2 їyдину.

2 И# взS ѓса сребро2 и3 злaто t сокр0вищъ д0му гDнz и3 д0му царeва, и3 послA ко (венадaду) сhну ґдeра царS сЂрска, живyщему въ дамaсцэ, глаг0лz:

3 положи2 завётъ междY мн0ю и3 тоб0ю и3 междY nтцeмъ мои1мъ и3 nтцeмъ твои1мъ: сE послaхъ тебЁ сребро2 и3 злaто: пріиди2 и3 tжени2 t менє2 ваaсу царS ї}лева, и3 да tи1детъ t менє2.

4 И# послyша сhнъ ґдeровъ царS ѓсы и3 послA начaлники в0євъ свои1хъ на грaды ї}лєвы, и3 порази2 ґінHна и3 дaна, и3 ґвелмаjна и3 вс‰ њкрє1стнаz нефfал‡млz.

5 И# бhсть є3гдA ўслhша ваaса цaрь ї}левъ, њстaви ктомY созидaти рaму и3 њстaви дёло своE.

6 Ѓса же цaрь взS всего2 їyду и3 взS кaменіе t рaмы и3 лёсъ є3S, ±же на создaніе ўгот0ва ваaса, и3 создA и3з8 ни1хъ гаваю2 и3 масфY.

7 И# во врeмz џно пріи1де ґнaній прbр0къ ко ѓсэ царю2 їyдину и3 речE є3мY: понeже и3мёлъ є3си2 ўповaніе на царS сЂрска, ґ не ўповaлъ є3си2 на гDа бGа твоего2, тогw2 рaди спасeсz си1ла царS сЂрскагw t рукY твоє1ю:

8 не є3fі0пи ли и3 лівЂане бsху на тS въ си1лэ мн0зэ, въ дeрзости колесни1цъ и3 кHнникъ во мн0жество ѕэлw2; и3 є3гдA ўповaлъ є3си2 на гDа, предадE и5хъ въ рyку твою2:

9 џчи бо гDни назирaютъ всю2 зeмлю, є4же ўкрэпи1ти сyщихъ сeрдцемъ совершeннымъ къ немY: бyе сотвори1лъ є3си2 сіE, (сегw2 рaди) tнн7э бyдетъ на тS брaнь.

10 Разгнёвасz же ѓса на прbр0ка и3 всади2 є3го2 въ темни1цу, понeже прогнёвасz њ сeмъ: и3 ўби2 ѓса t людjй во врeмz то2 (мн0гихъ).

11 И# сE, словесA ѓсы, пє1рваz и3 послBднzz, пи6сана сyть въ кни1зэ царeй їyдиныхъ и3 ї}лz.

12 И# разболёсz ѓса въ лёто три1десzть девsтое цaрства своегw2 ногaма, болёзнію ѕёлнэйшею: и3 нижE въ нeмощи своeй взыскA гDа, но врачє1въ.

13 ќспе же ѓса со nтцы6 свои1ми, и3 ќмре въ лёто четhредесzть пeрвое цaрства своегw2:

14 и3 погреб0ша є3го2 во гр0бэ, є3г0же и3скопA себЁ во грaдэ давjдовэ, и3 положи1ша є3го2 на nдрЁ, и3 нап0лниша ґрwмaтами и3 р0дами мЂрwвъ благоухaнныхъ, и3 сотвори1ша є3мY погребeніе вели1ко ѕэлw2.

 

Главa 17

1 И# воцари1сz їwсафaтъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2, и3 ўкрэпи1сz їwсафaтъ над8 ї}лемъ:

2 расположи1 же си1лу во всёхъ градёхъ їyдиныхъ крёпкихъ и3 постaви воевHды во градёхъ їyдиныхъ и3 во градёхъ є3фрeмовыхъ и5хже побрA прeжде ѓса nтeцъ є3гw2.

3 И# бhсть гDь со їwсафaтомъ, ћкw хождaше въ путeхъ давjда nтцA своегw2 пeрвыхъ и3 не взыскA јдwлwвъ,

4 но гDа бGа nтцA своегw2 взыскA и3 п0йде въ повелёніихъ nтцA своегw2, ґ не по дэлHмъ ї}лєвымъ:

5 и3 ўкрэпи2 гDь цaрство въ рукY є3гw2, и3 дaша всS їудeа дaры їwсафaту, и3 бhсть є3мY богaтство и3 слaва мн0га.

6 И# вознесeсz сeрдце є3гw2 въ пути2 гDни, и3 ктомY и3з8S высHкаz и3 дубрaвы t земли2 їyдины.

7 Въ трeтіе же лёто цaрства своегw2 послA начaлники сво‰ и3 сынHвъ си1льныхъ ґвдjю и3 захaрію, и3 наfанаи1ла и3 міхeа, да ўчaтъ во градёхъ їyдиныхъ:

8 и3 съ ни1ми леvjти самeа и3 наfанjа, и3 завдjа и3 ґсіи1лъ, и3 семірамHfъ и3 їwнаfaнъ, и3 ґдwнjа и3 тwвjа и3 тwвадwнjа леvjти, и3 съ ни1ми є3лісамA и3 їwрaмъ жерцы2:

9 ўчаху же во їудeи, и3мёюще кни1гу зак0на гDнz, и3 прохождaху грaды ї{дины и3 ўчаху лю1ди.

10 И# бhсть стрaхъ гDень на всёхъ цaрствахъ земнhхъ w4крестъ їyды, и3 не воевaша проти1ву їwсафaта.

11 И# t и3ноплемє1нникъ їwсафaту дaры приношaху сребро2 и3 д†ни: ґрaви же привождaху є3мY nвнHвъ џвчихъ сeдмь тhсzщъ и3 сeдмь сHтъ, и3 козлHвъ сeдмь тhсzщъ сeдмь сHтъ.

12 И# бЁ їwсафaтъ пред8успэвaz вели1къ въ высотY и3 создA во їудeи д0мы и3 грaды крBпки.

13 И# мнHга дёла бhша є3мY во їудeи: и3 мyжіе рaтницы крёпцы си1льніи во їеrли1мэ.

14 И# сіE число2 и4хъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ: и3 во їyдэ тысzщеначaлницы є3днaсъ в0ждь и3 съ ни1мъ сhнове си1льніи си1лы три1ста тhсzщъ:

15 и3 по нeмъ їwанaнъ начaлникъ и3 съ ни1мъ двёсти џсмьдесzтъ тhсzщъ:

16 по нeмже ґмасjа, сhнъ захaріинъ, ўсeрдсвуzй гDу и3 съ ни1мъ двёсти тhсzщъ мужeй си1льныхъ.

17 И# t веніамjнz си1льніи си1лы є3ліaдъ, и3 съ ни1мъ держaщихъ лyкъ и3 щиты2 двёсти тhсzщъ си1льныхъ:

18 и3 по нeмъ їwзавaдъ, и3 съ ни1мъ сто2 џсмьдесzтъ тhсzщъ, си1льніи ко брaни.

19 Сjи служaщіи царю2, кромЁ џныхъ, и5хже постaви цaрь по градHмъ крBпкимъ во всeй їудeи.

 

Главa 18

1 И# бhсть їwсафaту богaтство и3 слaва мн0га, и3 поsтъ женY въ домY ґхаaвли.

2 И# сни1де при концы2 лётъ ко ґхаaву въ самарjю: и3 заклA є3мY ґхаaвъ nвны2 и3 волы2 мнHги, и3 лю1демъ сyщымъ съ ни1мъ, и3 ўвэщавaше є3го2, да сни1детъ съ ни1мъ въ рамHfъ галаaдскій.

3 И# речE ґхаaвъ цaрь ї}левъ ко їwсафaту царю2 їyдину: п0йдеши ли со мн0ю въ рамHfъ галаaдскій; И# речE є3мY: ћкоже ѓзъ, тaкw и3 ты2: и3 ћкоже лю1діе твои2, тaкw и3 лю1діе мои2 съ тоб0ю на брaнь.

4 И# речE їwсафaтъ царю2 ї}леву: вопроси2 u5бо днeсь гDа.

5 И# собрA цaрь ї}левъ прор0кwвъ четhреста мужeй и3 речE къ ни6мъ: пойдy ли въ рамHfъ галаaдскій на брaнь, и3ли2 ўдержyсz; И# рёша: взhди, и3 предaстъ бGъ въ рyку царeву.

6 Речe же їwсафaтъ: нёсть ли здЁ прbр0ка гDнz є3щE, да t негw2 вопр0симъ;

7 И# речE цaрь ї}левъ ко їwсафaту: є4сть є3щE мyжъ є3ди1нъ, и4мже вопроси1ти гDа, но ѓзъ ненави1жду є3го2, понeже не прорицaетъ мнЁ во благ†z, занE вси2 днjе є3гw2 во ѕл†z: сeй міхeа сhнъ їемвли1нъ . Речe же їwсафaтъ: не глаг0ли, царю2 тaкw.

8 И# призвA цaрь ї}левъ є3ди1наго t є3vн{хъ и3 речE є3мY: (призови2) ск0рw міхeю сhна їемвли1на.

9 Цaрь же ї}левъ и3 їwсафaтъ цaрь їyдинъ кjйждо сэдsше на прест0лэ своeмъ, и3 њблечє1на красот0ю цaрскою, сэдsста же на прострaнствэ бли1з8 врaтъ самарjйскіхъ, и3 вси2 прор0цы прор0чествоваху пред8 ни1ма.

10 И# сотвори2 себЁ седекjа сhнъ ханаaнь р0ги желBзны и3 речE: сі‰ гlетъ гDь: си1ми и1збодeши сmрjю, д0ндеже скончaетсz.

11 И# вси2 прор0цы прорицaху тaкw, глаг0люще: взhди въ рамHfъ галаaдскій и3 пред8успёеши, и3 предaстъ гDь въ рyку царeву.

12 Вёстникъ же, шeдый призвaти міхeю, речE є3мY: сE, рек0ша прор0цы є3ди1нэми ќсты6 благ†z њ цари2 да бyдутъ u5бо и3 тво‰ словесA, ћкоже є3ди1нагw t ни1хъ, и3 да речeши благ†z.

13 И# tвэщA міхeа: жи1въ гDь, ћкw є4же ѓще речeтъ бGъ ко мнЁ, сіE возглаг0лю.

14 И# пріи1де ко царю2, и3 речE є3мY цaрь: міхeе, и4мамъ ли и3ти2 рамHfъ галаaдскій на брaнь, и3ли2 ўдержyсz; И# tвэщA: взhди и3 пред8успёеши, и3 предадyтсz (врази2) въ рyки вaшz.

15 И# речE є3мY цaрь: коли1кw крaтъ заклинaю тS, да не глаг0леши мнЁ, т0кмw и4стину во и4мz гDне.

16 И# речE міхeа: ви1дэхъ всего2 ї}лz расточeна по горaмъ ћкw џвцы, и5мже нёсть пaстырz: и3 речE гDь: не и4мутъ сjи вождA, да возвратsтсz кjйждо въ д0мъ св0й въ ми1рэ.

17 И# речE цaрь ї}левъ ко їwсафaту: не рёхъ ли тебЁ, ћкw не прорицaетъ њ мнЁ благ†z, но т0кмw ѕл†z;

18 И# речE міхeа: не тaкw: слhшите сл0во гDне: ви1дэхъ гDа сэдsща на пrт0лэ своeмъ, и3 всS си1ла нбcнаz предстоsше њдеснyю є3гw2 и3 њшyюю є3гw2:

19 и3 речE гDь: кто2 прельсти1тъ ґхаaва царS ї}лева, да взhдетъ и3 падeтъ въ рамHfэ галаaдстэмъ; и3 глаг0лаше є3ди1нъ тaкw, и3 и4нъ речE тaкw:

20 и3 и3зhде дyхъ, и3 стA пред8 гDемъ, и3 речE: ѓзъ прельщY є3го2: є3мyже гDь, въ чeмъ, речE, (прельсти1ши);

21 и3 речE: и3зhду и3 бyду дyхъ лжи1въ во ўстёхъ всёхъ прор0кwвъ є3гw2: речe же (гDь): прельсти1ши и3 превозм0жеши, и3зhди и3 сотвори2 тaкw:

22 и3 нн7э сE, гDь дадE дyха лжи1ва во ўстA всBмъ прор0кwмъ твои6мъ си6мъ, и3 гDь гlа њ тебЁ ѕл†z.

23 И# приступи2 седекjа сhнъ ханаaнь, и3 ўдaри міхeю въ лани1ту и3 речE є3мY: к0имъ путeмъ пр0йде д¦ъ гDень t менє2, є4же глаг0лати къ тебЁ;

24 Речe же міхeа: сE, ќзриши въ дeнь т0й, є3гдA вни1деши въ л0жницу и3з8 л0жницы, да ўкрhешисz.

25 И# речE цaрь ї}левъ: возми1те міхeю, и3 tведи1те ко є3мми1ру начaлнику грaда и3 ко їwaсу кнsзю сhну царeву,

26 и3 рцhте: сі‰ глаг0летъ цaрь: ввeрзите сего2 въ темни1цу, и3 да ћстъ хлёбъ печaли и3 в0ду печaли, д0ндеже возвращyсz въ ми1рэ.

27 Речe же міхeа: ѓще возвращazсz возврати1шисz въ ми1рэ, не гlа гDь мн0ю. И# речE: слhшите, вси2 лю1діе.

28 И# взhде цaрь ї}левъ и3 їwсафaтъ цaрь їyдинъ въ рамHfъ галаaдскій.

29 Речe же цaрь ї}левъ ко їwсафaту: прикрhюсz и3 вни1ду во брaнь, ты2 же њблецhсz въ ри6зы мо‰. И# прикрhсz цaрь ї}левъ и3 вни1де во брaнь.

30 Цaрь же сЂрскій повелЁ вождє1мъ колесни1цъ свои1хъ, глаг0лz: не ўстремлsйтесz на мaла и3 на вели1ка, но т0кмw на самаго2 царS ї}лева.

31 И# бhсть є3гдA ўви1дэша нач†лницы колесни1цъ їwсафaта, глаг0лаша: цaрь ї}левъ є4сть сeй. И# њбыд0ша є3го2 вою1юще. Їwсафaтъ же возопи2 ко гDу, и3 гDь послyша є3го2, и3 tврати2 и5хъ бGъ t негw2.

32 И# бhсть є3гдA ўви1дэша воевHды колесни1цъ, ћкw не бsше цaрь ї}левъ, њстaвиша є3го2.

33 И# мyжъ налzчE лyкъ примётнw и3 порази2 царS ї}лева междY лeгкимъ и3 пeрсzми. И# речE возaтаю своемY: њбрати2 рyку твою2 и3 и3зведи2 мS t брaни ћкw и3знемог0хъ.

34 И# скончaна бhсть брaнь въ дeнь т0й, и3 цaрь ї}левъ бЁ стоS на колесни1цэ своeй проти1ву сmрjwмъ дaже до вeчера, и3 ќмре заходsщу с0лнцу.

 

Главa 19

1 И# возврати1сz їwсафaтъ цaрь їyдинъ въ д0мъ св0й ми1рнw во їеrли1мъ.

2 И# и3зhде во срётеніе є3мY їиyй сhнъ ґнанjинъ прbр0къ и3 речE къ немY: царю2 їwсафaте, нечести1ву ли даeши п0мощь, и3ли2 ненави1димому t гDа дружи1ши; И# речE є3мY їиyй: сегw2 рaди бhсть на тS гнёвъ гDень:

3 но т0кмw дэлA благ†z њбрэт0шасz въ тебЁ, занE tsлъ є3си2 кумjры t земли2 їyдины и3 и3спрaвилъ є3си2 сeрдце твоE взыскaти гDа.

4 И# всели1сz їwсафaтъ во їеrли1мэ, и3 пaки и3зhде къ лю1демъ t вирсавeи дaже до горы2 є3фрeмли, и3 возврати2 и5хъ ко гDу бGу nтє1цъ свои1хъ.

5 И# постaви судіи6 во всёхъ градёхъ їyдиныхъ крёпкихъ, во всsцэмъ грaдэ,

6 и3 речE судіsмъ: ви1дите, что2 вы2 творитE, не человёческій бо вы2 сyдъ творитE, но гDень, и3 съ вaми словесA судA:

7 и3 нн7э да бyдетъ стрaхъ гDень на вaсъ, и3 храни1те и3 твори1те, ћкw нёсть ў гDа бGа нaшегw непрaвды, нижE дивлeніz лицY, ни пріsтіz мзды2.

8 Во їеrли1мэ же постaви їwсафaтъ леvjтwвъ и3 свzщeнникwвъ и3 nтценачaлникwвъ t ї}лz въ сyдъ гDень, да сyдzтъ живyщихъ во їеrли1мэ.

9 Повелё же и5мъ, глаг0лz: тaкw твори1те во стрaсэ гDни, во и4стинэ и3 сeрдцемъ совершeннымъ:

10 всsкую рaспрю, ћже пріи1детъ къ вaмъ, брaтій вaшихъ њбитaющихъ во градёхъ свои1хъ, междY кр0вію кр0ве, и3 междY повелёніемъ и3 зaповэдію, и3 њправдaньми и3 судбaми, разсуди1те и5мъ, да не согрэшaютъ гDеви, и3 не пріи1детъ гнёвъ на вaсъ и3 на брaтію вaшу: тaкw твори1те и3 не согрэши1те:

11 и3 сE ґмарjа, свzщeнникъ в0ждь над8 вaми во всsко сл0во гDне: и3 завдjа сhнъ їсмaиль в0ждь въ домY їyдинэ во всsкому сл0ву царeву: и3 кни1жницы и3 леvjти пред8 вaми: ўкрэпи1тесz и3 твори1те, и3 бyдетъ гDь со благи1мъ.

 

Главa 20

1 По си1хъ же пріид0ша сhнове мw†вли и3 сhнове ґммw6ни и3 съ ни1ми t ґмманjтwвъ ко їwсафaту на брaнь.

2 Пріид0ша же и3 сказaша їwсафaту, глаг0люще: и4детъ проти1ву тебє2 вели1ко мн0жество t њб8 w4нъ п0лъ м0рz t сmрjи, и3 сE, стоsтъ во ґсасaнъ-fамaрэ, и4же є4сть є3нгаддJ.

3 И# ўбоsсz, и3 вдадE їwсафaтъ лицE своE взыскaти гDа, и3 проповёда п0стъ во всeй їудeи.

4 И# собрaсz вeсь їyда взыскaти гDа: и3 t всёхъ градHвъ їyдиныхъ пріид0ша ко ўмолeнію гDню.

5 И# стA їwсафaтъ въ собрaніи їyды во їеrли1мэ, въ домY гDни пред8 лицeмъ дворA н0вагw,

6 и3 речE: гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, не тh ли є3си2 бGъ на нб7си2 горЁ, и3 ты2 вLчствуеши всёми цaрствы kзы6къ, и3 въ рукY твоє1ю є4сть крёпость си1лы, и3 кто2 противостaнетъ тебЁ;

7 не тh ли є3си2 бGъ нaшъ и3скорени1вый живyщыz на земли2 сeй t лицA людjй твои1хъ ї}лz, и3 дaлъ є3си2 ю5 сёмени ґвраaмлю возлю1бленному твоемY во вёки;

8 и3 всели1шасz на нeй, и3 ўстр0иша въ нeй с™hню и4мени твоемY, глаг0люще:

9 ѓще нападyтъ на ны2 ѕл†z, мeчь, сyдъ, губи1телство, глaдъ, стaнемъ пред8 д0момъ си1мъ и3 пред8 тоб0ю, ћкw при1звано и4мz твоE въ домY сeмъ, и3 возопіeмъ къ тебЁ t скорбeй нaшихъ, и3 ўслhшиши и3 сп7сeши:

10 и3 нн7э сE, сhнове ґммw6ни и3 мw†вли и3 горA сиjръ, сквозЁ ±же не и3зв0лилъ є3си2 ї}лю проити2, є3гдA и3схождaху t земли2 є3гЂпетскіz, но ўклони1шасz t ни1хъ и3 не и3зби1ша и4хъ:

11 и3 сE, нн7э сjи напaдаютъ на ны2 и3сходsще и3згони1ти нaсъ t наслёдіz нaшегw, є4же прeдалъ є3си2 нaмъ.

12 гDи б9е нaшъ, не сyдиши ли и5мъ; въ нaсъ бо нёсть толи1ка крёпость, да м0жемъ семY мн0жеству сопроти1витисz, є4же нападE на ны2, и3 не вёмы что2 содёлати и4мамы и5мъ: но т0кмw џчи нaши къ тебЁ.

13 И# вeсь їyда стоsше пред8 гDемъ, и3 ч†да и4хъ, и3 жєны2 и4хъ.

14 Бё же їwзіи1лъ сhнъ захaріинъ, сынHвъ ванeа, сынHвъ є3леи1ла, сынHвъ маfанjа леvjтина, t сынHвъ ґсaфовыхъ, и3 бhсть на нeмъ д¦ъ гDень посредЁ нар0да,

15 и3 речE: слhшите, вeсь їyда и3 њбитaющіи во їеrли1мэ, и3 ты2, царю2 їwсафaте: сі‰ речE гDь вaмъ: не б0йтесz, нижE ўжасaйтесz t лицA нар0да сегw2 мн0гагw, нёсть бо вaше њполчeніе, но б9іе:

16 заyтра и3зыди1те проти1ву и4хъ: сE, восх0дzтъ по восх0ду ґссjсъ, и3 њбрsщете и5хъ на краи2 рэки2 проти1ву пустhни їеріи1лъ:

17 не вaше є4сть воевaти: сі‰ разумёйте и3 ќзрите сіE спcніе гDне съ вaми, їyдо и3 їеrли1ме: не ўб0йтесz, ни ўжасaйтесz заyтра и3зhти проти1ву и4хъ, и3 гDь съ вaми.

18 И# прекл0ньсz їwсафaтъ на лицE своE, и3 вeсь їyда, и3 њбитaющіи во їеrли1мэ, пад0ша пред8 гDемъ поклони1тисz гDеви.

19 И# востaша леvjти t сынHвъ каafовыхъ и3 t сынHвъ корeовыхъ, хвали1ти гDа бGа ї}лева глaсомъ вели1кимъ въ высотY.

20 И# заyтра востaша рaнw и3 и3зыд0ша въ пустhню fекwE. И# внегдA и3сходи1ти и5мъ, стA їwсафaтъ (посредЁ и4хъ), и3 возопи2 и3 речE: ўслhшите мS, мyжіе ї{дины и3 вси2 њбитaющіи во їеrли1мэ: вёруйте въ гDа бGа нaшего и3 ўвёритесz: вёруйте прbр0ку є3гw2, и3 благопоспэши1тсz вaмъ.

21 И# совётова съ людьми2, и3 постaви pалмопёвцы, и3 хвaлzщихъ и3сповёдатисz, и3 хвали1ти с™†z, внегдA и3зhти пред8 си1лою, и3 глаг0лаху: и3сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

22 Е#гдa же начaша хвалє1ніz и3 и3спwвёданіz, њбрати2 гDь воевaти сынHвъ ґммHнихъ на мwaва и3 г0ру сиjръ, и3зшeдшихъ на їyду, и3 поражeни бhша.

23 И# востaша сhнове ґммw6ни и3 мw†вли на њбитaющихъ въ горЁ сиjри, да побію1тъ и5хъ и3 сокрушaтъ: и3 є3гдA скончaша њбитaющихъ въ сиjрэ, востaша дрyгъ на дрyга, да потребsтсz.

24 Їyда же пріи1де на созирaніе t пустhни, и3 воззрЁ, и3 ви1дэ мн0жество: и3 сE, вси2 мeртви пaдше на зeмлю, и3 не бЁ спасhйсz.

25 И# и3зhде їwсафaтъ и3 лю1діе є3гw2 взsти кwрhсти и4хъ, и3 њбрэт0ша скотA мн0гw, и3 nдє1жды, и3 кwрhсти, и3 сосyды дражaйшыz и3 плэни1ша и5хъ: и3 бhша собирaюще кwрhсти и4хъ три2 дни6, ћкw мнHги бsху.

26 Днe же четвeртагw собрaхусz во ўд0ль благословeніz, и4бо тaкw благослови1ша гDа: сегw2 рaди прозвaша мёсто то2 ўд0ль благословeніz дaже до сегw2 днE.

27 И# возврати1шасz вси2 мyжіе ї{дины во їеrли1мъ и3 їwсафaтъ в0ждь и4хъ съ весeліемъ вели1кимъ: ћкw возвесели2 и5хъ гDь њ вразёхъ и4хъ.

28 И# внид0ша во їеrли1мъ со pалти1рми и3 гyсльми и3 трубaми въ д0мъ гDень.

29 И# бhсть стрaхъ гDень на вс‰ ц†рства зємнaz, внегдA ўслhшати и5мъ, ћкw порази2 гDь враги2 ї}лєвы.

30 И# ўмири1сz цaрство їwсафaтово, и3 дадE є3мY гDь пок0й w4крестъ.

31 И# цaрствова їwсафaтъ над8 їyдою, сhй лётъ три1десzти пzти2, є3гдA цaрство пріS и3 двaдесzть пsть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 ґзувA, дщи2 салjина.

32 И# хождaше въ путeхъ nтцA своегw2 ѓсы, и3 не ўклони1сz t ни1хъ твори1ти прaвое пред8 гDемъ:

33 nбaче высHкаz є3щE бsху, и3 є3щE лю1діе не ўпрaвиша сeрдца своегw2 ко гDу бGу nтє1цъ свои1хъ.

34 ПрHчаz же дэ‰ніz їwсафaтwва пє1рваz и3 послBднzz, сE, пи6сана сyть во словесёхъ їиyа сhна ґнанjина, и4же написA кни1гу царeй ї}левыхъ.

35 И# по си1хъ соwбщи1сz їwсафaтъ цaрь їyдинъ со nхозjею царeмъ ї}левымъ, и3 сeй беззак0ннова,

36 занeже сотвори2, и3 tи1де къ немY, да сотворsтъ корабли6, є4же и3ти2 во fарсjсъ: и3 сотвори2 корабли6 въ гасіHнъ-гавeрэ.

37 И# прbр0чествова є3ліезeръ сhнъ дwдjа t маріси1са на їwсафaта, глаг0лz: понeже воз8имёлъ є3си2 люб0вь со nхозjею, сокруши2 гDь дёло твоE, и3 сокруши1шасz корабли6 тво‰ и3 не возмог0ша поити2 во fарсjсъ.

 

Главa 21

1 И# ќспе їwсафaтъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть съ ни1ми во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz їwрaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

2 И# брaтіz є3гw2 сhнове їwсафaтwвы шeсть: ґзарjа и3 їеи1лъ, и3 захaріа и3 ґзaріа, и3 міхаи1лъ и3 сафатjа: вси2 сjи сhнове їwсафaта царS їyдина.

3 И# дадE и5мъ nтeцъ и4хъ мнHги дaры: сребро2 и3 злaто, и3 nрyжіе со гр†ды крёпкими во їудeи, цaрство же дадE їwрaму, понeже сeй бЁ пeрвенецъ.

4 И# востA їwрaмъ на цaрство своE, и3 ўкрэпи1сz, и3 и3зби2 всю2 брaтію свою2 мечeмъ и3 нёкіихъ t нач†лникъ ї}левыхъ.

5 Три1десzти и3 двY лётъ бЁ їwрaмъ, є3гдA начA цaрствовати, и3 џсмь лётъ цaрствова во їеrли1мэ,

6 и3 хождaше по путє1мъ царeй ї}левыхъ, ћкоже содёла д0мъ ґхаaвль: дщи1 бо ґхаaвлz бhсть женA є3гw2: и3 сотвори2 ѕл0е пред8 гDемъ.

7 И# не хотЁ гDь и3скорени1ти д0му давjдова рaди завёта, є3г0же завэщA съ давjдомъ, и3 ћкоже речE є3мY, дaти є3мY свэти1лникъ и3 сынHмъ є3гw2 во вс‰ дни6.

8 Во днeхъ џнэхъ tступи2 є3дHмъ t їyды и3 постaви себЁ царS.

9 И# п0йде їwрaмъ съ нач†лники свои1ми, и3 всS к0нница съ ни1мъ: и3 бhсть, и3 востA н0щію, и3 порази2 є3дHма, и4же њбhде w4крестъ є3гw2, и3 начaлники колесни1цъ: и3 побэг0ша лю1діе въ селє1ніz сво‰.

10 И# tступи2 t їyды є3дHмъ дaже до сегw2 днE тогHжде врeмене и3 ловнA tступи2 и3з8 под8 руки2 є3гw2, занE њстaви гDа бGа nтє1цъ свои1хъ:

11 и4бо т0й сотвори2 высHкаz бо градёхъ їyдиныхъ, и3 блуди1ти сотвори2 њбитaющихъ во їеrли1мэ и3 прельсти2 їyду.

12 И# пріи1де къ немY писaніе t и3ліи2 прbр0ка, глаг0лz: сі‰ речE гDь бGъ давjда nтцA твоегw2: понeже не ходи1лъ є3си2 по пути2 їwсафaта nтцA твоегw2 и3 въ путeхъ ѓсы царS їyдина,

13 и3 ходи1лъ є3си2 въ путeхъ царeй ї}левыхъ, и3 блуди1ти сотвори1лъ є3си2 їyду и3 њбитaющихъ во їеrли1мэ, ћкоже соблуди2 д0мъ ґхаaвль, и3 брaтію твою2, сhны nтцA твоегw2, лyчшхъ тебє2 и3зби1лъ є3си2,

14 сE, гDь порази1тъ тS ћзвою вели1кою съ людьми2 твои1ми и3 съ сынми2 твои1ми и3 съ женaми твои1ми и3 со всёмъ и3мёніемъ твои1мъ:

15 тh же бyдеши въ ћзвэ лю1тэй, въ болёзни чрeва, д0ндеже и3зhдутъ внyтрєннzz тво‰ съ ћзвою t днjй во дни6.

16 И# воздви1же гDь на їwрaма и3ноплемeнники и3 ґрaвwвъ и3 сопредBлныz є3fі0пы:

17 и3 взыд0ша на їyду, и3 преwдолёша, и3 плэни1ша вс‰ сокрHвища, ±же њбрэт0ша въ домY царeвэ, и3 сынHвъ є3гw2 и3 дщє1ри є3гw2 и3 жєны2 є3гw2, и3 не њстaсz є3мY сhнъ, т0кмw nхозjа мeншій сынHвъ є3гw2.

18 И# по си1хъ всёхъ порази2 є3го2 гDь чрeва болёзнію неизцёльною.

19 И# бhсть t днjй во дни6, и3 є3гдA пріи1де врeмz днjй двA дни6, и3 и3зhде чрeво є3гw2 съ болёзнію, и3 ќмре въ разслаблeніи лю1тэмъ. И# не сотвори1ша є3мY лю1діе по њбhчаю погребeніz, ћкоже погребeніе nтцє1мъ є3гw2.

20 Три1десzти двою2 лётъ бsше, є3гдA цaрствовати начA, и3 џсмь лётъ цaрствова во їеrли1мэ: ходи1 же не хвaльнw, и3 погреб0ша є3го2 во грaдэ давjдовэ, nбaче не во гробёхъ цaрскихъ.

 

Главa 22

1 Постaвиша же царeмъ њбитaющіи во їеrли1мэ nхозjю сhна є3гw2 мeншаго вмёстw є3гw2: всёхъ бо стaршихъ и3зби1ша нашeдшіи на ни1хъ разб0йницы ґрaви и3 ґлімаз0нzне, и3 воцари1сz nхозjа сhнъ їwрaмовъ цaрь їyдинъ:

2 двaдесzти двY лётъ сhй nхозjа цaрствовати начA, и3 є3ди1но лёто цaрствова во їеrли1мэ. И# и4мz мaтери є3гw2 гоfолjа дщи2 ґмврjина.

3 И# сeй ходи1лъ є4сть по пути2 д0му ґхаaвлz, мaти бо є3гw2 бЁ совётница, да грэши1тъ:

4 и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ ћкоже д0мъ ґхаaвовъ, сjи бо бhша є3мY совBтницы по смeрти nтцA є3гw2, въ погублeніе є3мY,

5 и3 въ совётэхъ и4хъ хождaше: и3 п0йде со їwрaмомъ сhномъ ґхаaва царS ї}лева на брaнь проти1ву ґзаи1ла царS сЂрска въ рамHfъ галаaдскій. И# порази1ша стрэлцы2 їwрaма.

6 И# возврати1сz їwрaмъ и3зцэли1тисz во їезраeль t рaнъ, и4миже рaниша є3го2 сЂрzне въ рамHfэ, внегдA брaтисz є3мY со ґзаи1лемъ царeмъ сЂрскимъ. Nхозjа же сhнъ їwрaмль цaрь їyдинъ сни1де посэти1ти їwрaма сhна ґхаaвлz во їезраeль, разболёсz бо.

7 И# t бGа бhсть превращeніе nхозjи, да пріи1детъ ко їwрaму: и3 внегдA пріити2 є3мY, и3зhде съ ни1мъ їwрaмъ проти1ву їиyа сhна намессjина, є3г0же помaза гDь на д0мъ ґхаaвль.

8 И# бhсть є3гдA tмсти2 їиyй д0му ґхаaвлю, и3 њбрёте начaлники ї{дины и3 брaтію nхозjину, служaщихъ nхозjи, и3 ўби2 и5хъ: и3 ўби2 їиyй їwрaма, и3 ўбэжA nхозjа.

9 И# речE їиyй, є4же взыскaти nхозjю: и3 ћша є3го2 врачyющасz въ самарjи и3 привед0ша є3го2 ко їиyеви, и3 ўби2 є3го2, и3 погреб0ша є3го2: рёша бо, ћкw сhнъ їwсафaтовъ є4сть, и4же взыскA гDа всёмъ сeрдцемъ свои1мъ. И# не бhсть въ домY nхозjинэ воспріsти си1лу њ цaрствэ.

10 И# гоfолjа мaти nхозjина ви1дэ, ћкw ќмре сhнъ є3S, и3 востA и3 погуби2 всE сёмz цaрское въ домY їyдинэ.

11 И# взS їwсавеefъ дщи2 царeва їwaса сhна nхозjина, и3 ўкрадE є3го2 t среды2 сынHвъ царeвыхъ, є3гдA ўбивaху и5хъ, и3 дадE є3го2 и3 корми1лицу є3гw2 въ хрaмину постeльнюю, и3 скры2 є3го2 їwсавеefъ дщeрь царS їwрaма, сестрA nхозjина, женA їwдaа ґрхіерeа, и3 скры2 є3го2 t лицA гоfолjина, и3 не ўби2 є3гw2.

12 И# бhсть съ ни1ми въ домY б9іи сокрhтъ шeсть лётъ, и3 цaрствова гоfолjа на земли2.

 

Главa 23

1 Въ лёто же седм0е ўкрэпи1сz їwдaй, и3 взS с0тники, ґзaрію сhна їwрaмлz и3 їсмaила сhна їwанaнz, и3 ґзaрію сhна њви1дова и3 ґмасjю сhна ґдjева и3 є3лісафaна сhна захaріина съ соб0ю въ д0мъ гDень.

2 И# њбыд0ша їудeю, и3 собрaша леvjты t всёхъ градHвъ їyдиныхъ и3 начaлники nтeчествъ ї}левыхъ, и3 пріид0ша во їеrли1мъ.

3 И# завэщA всE собрaніе їyдино завётъ въ домY б9іи со царeмъ: и3 показA и5мъ сhна царeва и3 речE и5мъ (їwдaй): сE, сhнъ царeвъ да воцари1тсz, ћкоже гlа гDь њ д0мэ давjдовэ:

4 и3 нн7э сл0во сіE, є4же сотворитE: трeтіz чaсть t вaсъ да и3зhдетъ въ суббHту, свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ, и3 во вратA вх0дwвъ,

5 и3 трeтіz чaсть въ домY царeвэ, и3 трeтіz чaсть во вратёхъ срeднихъ, и3 вси2 лю1діе (да бyдутъ) во дв0рэхъ д0му гDнz:

6 и3 никт0же да вни1детъ въ д0мъ гDень, т0кмw свzщeнницы и3 леvjти и3 и5же слyжатъ t леv‡тъ: тjи вни1дутъ, ћкw њсвzщeни сyть, вси1 же лю1діе да держaтъ стрaжу гDню:

7 леvjти же да х0дzтъ w4крестъ царS, кjйждо и3мёz nрyжіе своE въ рукY своє1ю, и3 входsй въ цeрковъ да ўбіeтсz, и3 да бyдутъ со царeмъ, входsщу є3мY и3 и3сходsщу.

8 И# сотвори1ша леvjти и3 вeсь їyда по всемY, є3ли6ка повелЁ и5мъ їwдaй жрeцъ: и3 взsша кjйждо мyжы сво‰ t начaла суббHты дaже до и3сх0да суббHты: занeже не њстaви їwдaй жрeцъ сл{жбы днєвнhz.

9 И# дадE їwдaй свzщeнникъ с0тникwмъ по чи1ну постaвлєннымъ мечы2 и3 щиты2 и3 брон‰, ±же бsху царS давjда въ домY б9іи,

10 и3 постaви вс‰ лю1ди, коег0ждо во nрyжіи є3гw2, t деснhz страны2 цeркве дaже до лёвыz страны2 nлтарS и3 цeркве, над8 царeмъ w4крестъ:

11 и3 и3зведE сhна царeва, и3 возложи1ша на него2 діади1му и3 свидBніz, и3 постaвиша є3го2 царeмъ, и3 помaза є3го2 їwдaй жрeцъ и3 сhнове є3гw2 и3 рек0ша да живeтъ цaрь.

12 И# ўслhша гоfолjа глaсъ людjй текyщихъ и3 и3сповёдающихъ и3 хвaлzщихъ царS, и3 вни1де ко царю2 въ цeрковь гDню,

13 и3 ви1дэ, и3 сE, цaрь стоsше на степeни своeмъ, на вх0дэ же кн‰зи и3 трубы6, и3 нач†лницы w4крестъ царS: и3 вси2 лю1діе земли2 возрaдовашасz и3 воструби1ша трубaми, и3 пою1ще во nргaны пэвцы2, и3 хвaлzще хвал0ю. И# растерзA гоfолjа ри6зы сво‰, и3 возопи2 и3 речE: напaдающе напaдаете.

14 И#зhде же їwдaй ґрхіерeй, и3 повелЁ с0тникwмъ и3 начaлникwмъ си1лы и3 речE и5мъ: и3зри1ните ю5 в0нъ и3з8 цeркве, и3 и3зыди1те в8слёдъ є3S, и3 да ўбіeтсz мечeмъ. Речe бо свzщeнникъ да не ќмретъ въ домY гDни.

15 И# дaша є4й њслaбу на мaло, д0ндеже пр0йде вратA кHнникъ д0му царeва и3 ўби1ша ю5 тaмw.

16 И# завэщA їwдaй завётъ междY соб0ю и3 всёми людьми2 и3 царeмъ, да бhша бhли лю1діе гDни.

17 И# внид0ша вси2 лю1діе земли2 въ д0мъ ваaловъ и3 разори1ша є3го2, и3 nлтари6 є3гw2 и3 јдwлы є3гw2 сокруши1ша, и3 матfaна жерцA ваaлова ўби1ша пред8 nлтарeмъ є3гw2.

18 И# вручи2 їwдaй жрeцъ дэлA д0му гDнz въ рукY свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ, и3 возстaви днєвнhz чрєды2 жерцє1въ и3 леvjтwвъ, ±же раздэли2 давjдэ въ домY гDни, и3 вознесE всесожжє1ніz гDеви, ћкоже пи1сано є4сть въ зак0нэ мwmсeовэ, въ рaдости и3 пёніихъ по расположeнію давjдову:

19 и3 постaви придвeрники во вратёхъ д0му гDнz, и3 да не вни1детъ нечи1стъ во всsцэй вeщи:

20 и3 взS nтeчествъ начaлники, и3 си1льныz, и3 начaлники людjй, и3 вс‰ лю1ди земли2, и3 возвед0ша царS t д0му гDнz, и3 вни1де вратaми внyтренними въ д0мъ царeвъ, и3 посади1ша царS на прест0лэ цaрстэмъ.

21 И# возвесели1шасz вси2 лю1діе зeмстіи и3 грaдъ ўпок0исz, и3 гоfолjа ўбіeна є4сть мечeмъ.

 

Главa 24

1 Седми2 лётъ бЁ їwaсъ, є3гдA цaрствовати начA, и3 четhредесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 савjа t вирсавeи.

2 Сотвори2 же їwaсъ ўг0дное пред8 гDемъ во вс‰ дни6 їwдaа свzщeнника.

3 И# поsтъ є3мY їwдaй жєны2 двЁ, и3 роди1ша сhны и3 дщє1ри.

4 И# бhсть по си1хъ, и3 взhде на сeрдце їwaсу, да вознови1тъ д0мъ гDень.

5 И# собрA свzщeнники и3 леvjты и3 речE и5мъ: и3ди1те во грaды ї{дины, и3 собери1те t всегw2 ї}лz сребро2 ко њбновлeнію хрaма гDнz t лёта до лёта, и3 поспёшнw сотвори1те. Леvjти же не потщaшасz.

6 И# призвA цaрь їwaсъ їwдaа начaлника и3 речE є3мY: почто2 не надсматрsлъ є3си2 леvjтwвъ, є4же принести2 t їyды и3 t їеrли1ма, є4же ўстaвлено є4сть t мwmсeа человёка б9іz, є3гдA собрA ї}лz въ ски1нію свидёніz;

7 Гоfолjа бо бЁ нечести1ва, и3 сhнове є3S разори1ша д0мъ б9ій, ћкw с™†z д0му гDнz сотвори1ша ваалjму.

8 И# повелЁ цaрь, да сотворsтъ ковчeжецъ и3 постaвzтъ при вратёхъ гDнихъ и3звнЁ,

9 и3 да проповёдzтъ во їудeи и3 во їеrли1мэ, приноси1ти гDу, ћкоже ўстaви мwmсeй рaбъ б9ій над8 ї}лемъ въ пустhни.

10 И# дaша вси2 нач†лницы и3 вси2 лю1діе, и3 вношaху и3 влагaху въ ковчeжецъ, д0ндеже нап0лнисz.

11 И# бhсть є3гдA приношaху ковчeжецъ къ настоsтелємъ царє1вымъ рукaми леvjтскими, и3 є3гдA ўви1дэша, ћкw ўмн0жисz сребро2, и3 прихождaше пи1сарь царeвъ и3 настоsтель вели1кагw жерцA, и3 выбирaху и3з8 ковчeжца, и3 (пaки) поставлsху на мёсто є3гw2: тaкw творsху t днE до днE, и3 собрaша сребрA мн0гw.

12 И# вдадE є5 цaрь и3 їwдaй жрeцъ творsщымъ дэлA на дёло д0му гDнz: и3 наимaху каменосёчцы и3 древодBли, да ўстроsютъ д0мъ гDень, и3 ковачы2 желёзу и3 мёди, да ўкрэпsтъ д0мъ гDень.

13 И# творsху творsщіи дэлA, и3 взhде долготA дёлъ рукaми и4хъ, и3 возстaвиша д0мъ гDень въ состоsніе (прeжнее) є3гw2, и3 ўкрэпи1ша.

14 Е#гдa же соверши1ша, принес0ша ко царю2 и3 ко їwдaю њстaнокъ сребрA, и3з8 негHже сотвори1ша сосyды въ д0мъ гDень, сосyды въ служeніе всесожжeній, и3 кади6лницы златы6z и3 срє1брzныz, и3 приношaху всесожжє1ніz въ домY гDни непрестaннw, во вс‰ дни6 їwдaєвы.

15 И# состарёсz їwдaй и3сп0лненъ днjй, и3 ќмре сhй стA три1десzти лётъ внегдA скончaтисz є3мY:

16 и3 погреб0ша є3го2 во грaдэ давjдовэ со царми2, понeже сотвори2 благ0е со ї}лемъ и3 съ бGомъ и3 съ д0момъ є3гw2.

17 И# бhсть по скончaніи їwдaевэ, внид0ша нач†лницы ї{дины и3 поклони1шасz царю2: тогдA послyша и5хъ цaрь.

18 И# њстaвиша цeрковь гDа бGа nтє1цъ свои1хъ и3 служaху ґстaртэ и3 и3стук†ннымъ: и3 бhсть гнёвъ (гDень) на їyду и3 їеrли1мъ въ дeнь т0й.

19 И# послA къ ни6мъ прbр0ки, да њбратsтсz ко гDу, и3 не послyшаша: и3 засвидётелствова и5мъ, и3 не покори1шасz.

20 И# д¦ъ б9ій њблечE ґзaрію свzщeнника сhна їwдaева, и3 стA пред8 людьми2 и3 речE и5мъ: сі‰ гlетъ гDь: почто2 преступaете повелBніz гDнz; не поспэши1тсz вaмъ, ћкw њстaвисте гDа, и3 њстaвитъ вaсъ.

21 И# напад0ша на него2 и3 поби1ша и5 кaменіемъ по повелёнію їwaса царS, во дворЁ д0му гDнz.

22 И# не воспомzнY їwaсъ цaрь милосeрдіz, є4же сотвори2 їwдaй nтeцъ є3гw2 съ ни1мъ, но ўби2 сhна є3гw2: и4же, є3гдA ўмирaше, речE: да ви1дитъ и3 сyдитъ гDь.

23 И# бhсть по скончaніи лёта, востA на него2 си1ла сЂрскаz, и3 пріи1де на їyду и3 на їеrли1мъ, и3 ўби1ша вс‰ начaлники въ лю1дехъ въ цeркви, и3 вeсь плёнъ и4хъ послaша ко царю2 въ дамaскъ:

24 занE въ мaлыхъ мужeхъ пріи1де си1ла сЂрскаz, и3 бGъ предадE въ рyцэ и4хъ си1лу мн0гу ѕэлw2, занE њстaвиша гDа бGа nтє1цъ свои1хъ: и3 на їwaса сотвори2 сyдъ.

25 И# по tшeствіи и4хъ t негw2, њстaвлену є3мY сyщу въ болёзнехъ вели1кихъ, и3 напад0ша на него2 раби2 є3гw2 за кр0вь свzщeнника сhна їwдaева, и3 ўби1ша є3го2 на постeли є3гw2, и3 ќмре: и3 погреб0ша є3го2 во грaдэ давjдовэ, но не погреб0ша є3гw2 во гробёхъ цaрскихъ.

26 Напaдшіи же на него2, завeдъ сhнъ семаafовъ ґмманjтzнинъ и3 їwзавeдъ сhнъ самарjfовъ мwавjтzнинъ,

27 и3 сhнове є3гw2 вси2, и3 приступи1ша къ немY пsть. И# прHчаz словeсъ є3гw2, сE, напи6сана въ лэтопи1сцэ цaрстэмъ. И# воцари1сz ґмасjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 25

1 Двaдесzти пzти2 лётъ бhсть ґмасjа, є3гдA цaрствовати начA, и3 двaдесzть дeвzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 їwадaень t їеrли1ма.

2 И# сотвори2 прaвое пред8 гDемъ, nбaче не сeрдцемъ совершeннымъ.

3 И# бhсть є3гдA ўтверди1сz цaрство въ руцЁ є3гw2, и3 ўмертви2 рабы6 сво‰ и5же ўби1ша царS nтцA є3гw2.

4 СынHвъ же и4хъ не и3зби2 по зaповэдемъ зак0на гDнz, ћкоже пи1сано є4сть въ кни1зэ зак0на мwmсeова, ћкоже повелЁ гDь, гlz: не ќмрутъ nтцы2 за сhны, и3 сhнове не ќмрутъ за nтцы2, но кjйждо во грэсЁ своeмъ ќмретъ.

5 И# собрA ґмасjа д0мъ їyдинъ, и3 постaви и5хъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ въ тhсzщники и3 с0тники, во всeй їудeи и3 веніамjнэ: и3 сочтE и5хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, и3 њбрёте и5хъ три1ста тhсzщъ си1льныхъ и3сходи1ти на брaнь, держaщихъ к0піz и3 щиты2.

6 Е#щe же наS t ї}лz сто2 тhсzщъ хрaбрыхъ въ си1лэ, за сто2 тал†нтъ сребрA.

7 И# пріи1де человёкъ б9ій къ немY, глаг0лz: Q, царю2 да не и3зhдетъ съ тоб0ю си1ла ї}лева, нёсть бо гDь со ї}лемъ, со всёми сыны2 є3фрє1мли:

8 ћкw ѓще мни1ши ўкрэпи1тисz съ ни1ми, въ бёгство њбрати1тъ тS гDь пред8 враги6, занE t гDа є4сть ўкрэпи1тисz и3 въ бёгство њбрати1тисz.

9 Речe же ґмасjа къ человёку б9ію: и3 что2 сотворю2 њ стЁ талaнтахъ, ±же дaхъ си1лэ ї}левэ; И# речE человёкъ б9ій: и4мать гDь дaти тебЁ мн0жае си1хъ.

10 И# tлучи2 ґмасjа си1лу пришeдшую къ немY t є3фрeма, tити2 на мёсто своE. И# разгнёвашасz ѕэлw2 на їyду, и3 возврати1шасz во странY свою2 во гнёвэ ћрости.

11 И# ґмасjа ўкрэпи1сz, и3 взS лю1ди сво‰ и3 и4де во ўд0ль слaную, и3 порази2 тaмw сынHвъ сиjръ дeсzть тhсzщъ.

12 И# дeсzть тhсzщъ живhхъ ћша сhнове ї{дины, и3 привед0ша и5хъ на вeрхъ нёкоторыz стремни1ны, и3 сверг0ша и5хъ стремглaвъ съ высоты2 стремни1ны, и3 вси2 разсэд0шасz.

13 Сhнове же си1лы, и5хже tслA ґмасjа, да не и4дутъ съ ни1мъ на брaнь, напад0ша на грaды ї{дины t самарjи дaже до веfwрHна: и3 ўби1ша t ни1хъ три2 тhсzщы, и3 плэни1ша плёнъ мн0гъ.

14 И# бhсть є3гдA возврати1сz ґмасjа порази1въ їдумeю, и3 принесE себЁ богHвъ сынHвъ сиjръ, и3 постaви въ б0ги себЁ, и3 покланsшесz и5мъ и3 сaмъ кадsше и5мъ.

15 И# бhсть гнёвъ гDень на ґмасjю, и3 послA къ немY прbр0ка, и3 речE є3мY: почто2 взыскaлъ є3си2 богHвъ людски1хъ, и5же не и3збaвиша людjй свои1хъ t рукY твоє1ю;

16 И# бhсть є3гдA т0й глаг0лаше къ немY, и3 tвэщA є3мY: є3дA совётника царeва постaвихъ тS; внемли2, да не біeнъ бyдеши. И# ўмолчA прbр0къ и3 речE: вёмъ, ћкw восхотЁ гDь потреби1ти тS, занeже сотвори1лъ є3си2 сіE ѕло2) и3 не послyшалъ є3си2 совёта моегw2.

17 И# совэщA ґмасjа цaрь їyдинъ, и3 послA ко їwaсу сhну їwахaза сhна їиyева, ко царю2 ї}леву, глаг0лz: пріиди2, да ўви1димсz междY соб0ю въ лицE.

18 И# послA їwaсъ цaрь ї}левъ ко ґмасjи царю2 їyдину, глаг0лz: тeрнъ, и4же въ лівaнэ, послA ко кeдру лівaнску, глаг0лz: дaждь дщeрь твою2 сhну моемY въ женY, и3 сE, пріи1дутъ ѕвёріе, и5же въ дубрaвэ лівaнстэй: и3 пріид0ша ѕвёріе и3 потоптaша тeрнъ:

19 рeклъ є3си2: сE, порази1хъ їдумeю, и3 воздвизaетсz сeрдце твоE въ гордhню: нн7э сэди2 въ домY твоeмъ, и3 почто2 совэщавaеши себЁ лукaвое; падeши ты2 и3 їyда съ тоб0ю.

20 И# не послyша ґмасjа, занE t гDа бhсть, да предaстсz въ рyки їwaсу, ћкw взыскA богHвъ їдумeйскихъ.

21 И# взhде їwaсъ цaрь ї}левъ, и3 kви1стасz дрyгъ дрyгу, т0й и3 ґмасjа цaрь їyдинъ, въ веfсамЂсэ, и4же є4сть їyдинъ.

22 И# падE їyда пред8 лицeмъ ї}левымъ, и3 бэжA кjйждо въ жили1ще своE.

23 И# ґмасjю царS їyдина сhна їwaсова, сhна nхозjина, ћтъ їwaсъ цaрь ї}левъ въ веfсамЂсэ, и3 введE є3го2 во їеrли1мъ, и3 разори2 стёны їеrли6мли t врaтъ є3фрeмлихъ дaже до врaтъ ќгла на четhреста лакHтъ:

24 и3 всE злaто и3 сребро2, и3 вс‰ сосyды њбрётшыzсz въ домY гDни и3 ў ґвдед0ма, и3 сокрHвища д0му царeва, и3 сынHвъ зал0га, и3 возврати2 въ самарjю.

25 И# поживE ґмасjа сhнъ їwaсовъ, цaрь їyдинъ, по ўмeртвіи їwaса сhна їwахaзова царS ї}лева пzтьнaдесzть лётъ.

26 ПрHчаz же словесA ґмас‡ина пє1рваz и3 послBднzz, не сe ли, пи6сана сyть въ кни1зэ царeй їyдиныхъ и3 ї}левыхъ;

27 И# во врeмz є3гдA ґмасjа tступи2 t гDа, и3 напад0ша на него2 нападeніемъ, и3 побэжE и3з8 їеrли1ма въ лахjсъ. И# послaша в8слёдъ є3гw2 въ лахjсъ, и3 ўби1ша є3го2 тY.

28 И# взsша є3го2 на к0нехъ и3 погреб0ша є3го2 со nтцы6 є3гw2 во грaдэ давjдовэ.

 

Главa 26

1 И# взsша вси2 лю1діе ї{дины (сhна є3гw2) nзjю, џнъ же бЁ лётъ шестинaдесzти, и3 постaвнша є3го2 царeмъ вмёстw ґмасjи nтцA є3гw2.

2 Т0й создA є3лafъ, т0й возврати2 є3го2 їyдэ по ўспeніи царS со nтцы6 є3гw2.

3 Шестинaдесzти лётъ бhсть nзjа, є3гдA цaрствовати начA, и3 пzтьдесsтъ двA лBта цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 їехелjа t їеrли1ма.

4 И# сотвори2 прaвое пред8 гDемъ по всBмъ, є3ли6ка сотвори2 ґмасjа nтeцъ є3гw2,

5 и3 бЁ взыскaz гDа во дни6 захaріи разумёющагw во стрaсэ гDни, и3 во дни6 є3гw2 взыскA гDа, и3 бlгопоспэши2 є3мY гDь.

6 И# и3зhде, и3 њполчи1сz проти1ву и3ноплемeнникwвъ, и3 разори2 стёны гє1fски и3 стёны їавни1ра и3 стёны ґзHта и3 создA грaды ґзw6тски и3 во и3ноплемeнницэхъ.

7 И# ўкрэпи2 є3го2 гDь проти1ву и3ноплемeнникwвъ и3 проти1ву ґрaвwвъ, и5же њбитaху въ кaменіихъ, и3 проти1ву мінewвъ.

8 И# дaша мінeє дaры nзjи, и3 прослы2 и4мz є3гw2 дaже до вх0да є3гЂпетскагw, понeже ўкрэпи1сz до высоты2.

9 Создa же nзjа столпы2 во їеrли1мэ и3 над8 враты2 ќгла и3 над8 враты2 ю3д0льными и3 над8 ўглaми, и3 ўкрэпи2 и5хъ:

10 и3 ўстр0и столпы2 въ пустhни, и3 и3скопA кл†дzзи мнHги, понeже и3мsше мнHги скоты2 на п0ли и3 въ пустhни, и3 дёлатєли віногрaдwвъ на горaхъ и3 на карми1лэ, бё бо мyжъ любоземледёленъ.

11 Бhсть же nзjи си1ла творsщаz брaнь, и3 и3сходsщаz къ њполчeнію на брaнь, и3 входsщаz на њполчeніе въ число2: и3 бЁ число2 и4хъ под8 рук0ю їеи1лz пи1сарz и3 маасjи судіи2 и3 под8 рук0ю ґнанjи намёстника цaрска.

12 ВсE число2 nтeчествъ начaлникwвъ си1льныхъ на брaнь двЁ тhсzщы шeсть сHтъ,

13 и3 съ ни1ми си1лы воeнныz три1ста сeдмь тhсzщъ и3 пsть сHтъ: сjи творsху брaнь въ си1лэ крёпцэ, помогaюще царю2 проти1ву супост†тъ.

14 Ўгот0ва же и5мъ nзjа всeй си1лэ щиты2 и3 копіS, и3 шлeмы и3 брон‰, лyки же и3 прaщы на метaніе кaменіz.

15 И# сотвори2 во їеrли1мэ хи1трwсти ўхищрє1ныz вhмысломъ, є4же бhти и5мъ на столпёхъ и3 на ўглёхъ, да мeщутъ стрёлы и3 кaмєніz вє1ліz: и3 слhшано бhсть ўстроeніе є3гw2 до далeча, понeже ўдивлeнъ бhсть и3щS п0мощи (t гDа), д0ндеже ўкрэпи1сz.

16 И# є3гдA ўкрэпи1сz, вознесeсz сeрдце є3гw2 на пaгубу (свою2): и3 њби1дэ гDа бGа своего2, и3 вни1де въ цeрковь гDню покади1ти над8 nлтарeмъ fmміaмwвъ.

17 И# вни1де по нeмъ ґзaріа свzщeнникъ и3 съ ни1мъ свzщeнницы гDни џсмьдесzтъ, сhнове си1льніи.

18 И# стaша проти1внw nзjи царю2 и3 рек0ша є3мY: нёсть твоE, nзjе, да кади1ши fmміaмомъ гDеви, но т0кмw свzщeнникwмъ сынHмъ ґарw6нимъ њсвzщє1ннымъ кади1ти: и3зhди и3з8 свzти1лища, ћкw tступи1лъ є3си2 t гDа: и3 не вмэни1тсz тебЁ сіE во слaву t гDа бGа.

19 И# прогнёвасz nзjа, и3 въ рукY є3гw2 кади1лница є4же кади1ти во хрaмэ: и3 внегдA раз8zри1сz џнъ на жерцы2 гDни, и3 прокaза взhде на чело2 є3г0же пред8 свzщє1нники въ домY гDни, на nлтари2 fmміaмнэмъ.

20 И# њбрати1сz къ немY ґзaріа ґрхіерeй и3 свzщeнницы, и3 сE, т0й прокажeнъ на челЁ своeмъ, и3 и3згнaша є3го2 tтyду, и4бо и3 сaмъ тщaшесz и3зhти, ћкw њбличи2 є3го2 гDь.

21 Бhсть же nзjа цaрь прокажeнъ дaже до днE смeрти своеS и3 сэдsше въ домY tлучeнэ прокажeнъ, понeже tт0рженъ бhсть t д0му гDню: їwаfaмъ же сhнъ є3гw2 бЁ над8 цaрствомъ є3гw2 судS лю1демъ земли2.

22 ПрHчаz же словесA nзjи пє1рваz и3 послBднzz напи6сана ў и3сaіи сhна ґмHсова прbр0ка.

23 И# ќспе nзjа со nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 со nтцы6 є3гw2 въ п0ли цaрскихъ гробHвъ, занE рёша, ћкw прокажeнъ бhсть. И# воцари1сz їwаfaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 27

1 Сhнъ двaдесzти и3 пzти2 лётъ бsше їwаfaмъ, є3гдA цaрствовати начA, и3 шестьнaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 їерусA, дщи2 садHкова.

2 И# сотвори2 прaвое пред8 гDемъ по всBмъ, ±же сотвори2 nзjа nтeцъ є3гw2, nбaче не вни1де въ цeрковь гDню, и3 є3щE лю1діе согрэшaху.

3 Т0й создA вратA д0му гDнz высHкаz, и3 на стэнЁ џфли создA мнHга:

4 и3 грaды создA на горaхъ їyдиныхъ, и3 въ дубрaвэхъ дворы2 и3 столпы2.

5 И# т0й њполчи1сz проти1ву царS сынHвъ ґммHнихъ и3 њдолЁ є3го2: и3 даsху є3мY сhнове ґммw6ни на всsкое лёто по стY тал†нтъ сребрA и3 дeсzть тhсzщъ кHръ (мёръ) пшени1цы и3 дeсzть тhсzщъ kчмeнz: сі‰ є3мY приношaше цaрь сынHвъ ґммHнихъ на лёто, въ пeрвое лёто и3 втор0е и3 трeтіе.

6 И# ўкрэпи1сz їwаfaмъ, ћкw ўгот0ва пути6 сво‰ пред8 гDемъ бGомъ свои1мъ.

7 ПрHчаz же словесA їwаf†млz, и3 брaнь, и3 дэ‰ніz є3гw2, сE, пи6сана въ кни1зэ царeй їyдиныхъ и3 ї}левыхъ.

8 Сhнъ двaдесzти и3 пzти2 лётъ бsше, є3гдA цaрствовати начA, и3 шестьнaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ.

9 Ќспе же їwаfaмъ со nтцы6 свои1ми и3 погребeнъ бhсть во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz ґхaзъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 28

1 Сhнъ двaдесzти и3 пzти2 лётъ бЁ ґхaзъ, є3гдA цaрствовати начA, и3 шестьнaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ: и3 не сотвори2 прaвое пред8 гDемъ, ћкоже давjдъ nтeцъ є3гw2.

2 И# п0йде по путє1мъ царeй ї}левыхъ: и4бо и3 и3зв†zннаz сотвори2,

3 и3 јдwлwмъ и4хъ пожрE въ земли2 веенн0мли и3 проведE сынHвъ свои1хъ сквозЁ џгнь по мeрзостемъ kзhкwвъ, и5хже потреби2 гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ:

4 и3 кадsше на выс0кихъ и3 на холмёхъ и3 под8 всsкимъ дрeвомъ дубрaвнымъ.

5 И# предадE є3го2 гDь бGъ є3гw2 въ рyцэ царS сЂрска и3 порази2 є3го2, и3 плэни2 t ни1хъ плёнъ мн0гъ, и3 приведE въ дамaскъ, и3 въ рyки царS ї}лева предадE є3го2, и3 порази2 є3го2 ћзвою вели1кою.

6 И# ўби2 факeй сhнъ ромелjевъ цaрь ї}левъ t їyды во є3ди1нъ дeнь сто2 двaдесzть тhсzщъ мужeй крёпкихъ си1лою, є3гдA њстaвиша гDа бGа nтє1цъ свои1хъ.

7 И# ўби2 зехрjй мyжъ си1ленъ t є3фрeма маасjю сhна царeва и3 є3зрікaма начaлника д0му є3гw2 и3 є3лкaна намёстника царeва.

8 Плэни1ша же сhнове ї}лєвы t брaтіи свои1хъ три1ста тhсzщъ жeнъ, сынHвъ и3 дщeрей: и3 плёнъ мн0гъ плэни1ша t ни1хъ, и3 принес0ша кwрhсти въ самарjю.

9 И# бЁ тaмw прbр0къ гDень, и4менемъ њди1дъ, и4же и3зhде во срётеніе в0ємъ грzдyщымъ въ самарjю и3 речE и5мъ: сE, гнёвъ гDа бGа nтє1цъ вaшихъ проти1ву їyды, и3 предадE и5хъ въ рyки вaшz, и3 ўби1сте и5хъ во гнёвэ, и3 дaже до нб7сE дости1же (вaше немилосeрдіе):

10 и3 нн7э сынHвъ їyдиныхъ и3 їеrли1млихъ вы2 глаг0лете покори1ти въ рабы6 и3 рабы6ни: не сe ли, ѓзъ є4смь съ вaми, свидётелствовати гDу бGу вaшему;

11 и3 нн7э послyшайте менE и3 возврати1те плёнъ, є3г0же плэни1сте t брaтій вaшихъ, ћкw гнёвъ ћрости гDни на вaсъ.

12 И# востaша нач†лницы t сынHвъ є3фрeмлихъ, ґзaріа сhнъ їwанaнъ и3 варахjа сhнъ васаллімHfовъ, и3 є3зекjа сhнъ селлyмовъ и3 ґмасjа сhнъ є3лдaевъ на грzдyщихъ t брaни,

13 и3 рек0ша и5мъ: не введи1те плёна сёмw къ нaмъ, занE согрэши1мъ гDу, вы2 х0щете приложи1ти ко грэхHмъ нaшымъ и3 къ безyмію нaшему, вели1къ бо грёхъ нaшъ, и3 гнёвъ ћрости гDни на ї}ли.

14 И# њстaвиша в0ини плёнъ и3 кwрhсти пред8 нач†лники и3 пред8 всёмъ мн0жествомъ.

15 И# востaша мyжіе речeнніи по и4мени и3 взsша плэнeныхъ, и3 всёхъ наги1хъ њблек0ша t корhстей, и3 њдёzша и5хъ и3 њбyша и5хъ, и3 дaша ћсти и3 пи1ти и5мъ и3 помaзатисz, и3 всади1ша на под8zрeмника всsкаго немощнaго, и3 tвез0ша и5хъ во їеріхHнъ грaдъ фінjческій ко брaтіи и4хъ, и3 возврати1шасz въ самарjю.

16 Во врeмz џно послA цaрь ґхaзъ ко царю2 ґссyрску, просS п0мощи себЁ и3 въ т0мъ,

17 понeже їдумeане напад0ша и3 порази1ша їyду и3 плэни1ша плёнъ:

18 и3 и3ноплемє1нницы напад0ша на грaды напHльныz и3 t полyденныz їудeи и3 взsша веfсамЂсъ, и3 ±же въ домY гDни, и3 ±же въ домY цaрстэмъ, и3 кнzзeй, и3 дaша царю2 ґілHнъ и3 гадирHfъ, и3 сwхHfъ и3 вє1си є3гw2, и3 гамзHнъ и3 вє1си є3гw2, и3 faмну и3 вє1си є3S, и3 всели1шасz тaмw.

19 Ћкw смири2 гDь їудeю рaди ґхaза царS їyдина, понeже tступи2 tступлeніемъ t гDа.

20 И# пріи1де на него2 fелгафелласaръ цaрь ґссyрскій, и3 њѕл0би є3го2, и3 пресели2, и5же бsху въ дамaсцэ, въ мидjю, и3з8 сmрjи же пресели2 въ дамaскъ пребывaти.

21 И# взS ґхaзъ с{щаz въ домY гDни и3 ±же въ домY цaрстэмъ и3 ў начaлникwвъ, и3 дадE царю2 ґссyрску: и3 не бhсть на п0мощь є3мY, но т0кмw къ печaли є3гw2.

22 И# приложи2 tступи1ти t гDа и3 речE цaрь ґхaзъ:

23 взышY богHвъ дамaсковыхъ бію1щихъ мS. И# речE: б0зи царS сЂрска, тjи ўкрэплsютъ и5хъ, си6мъ u5бо пожрY, и3 бyдутъ ми въ п0мощь. Тjи же бhша къ падeнію є3гw2 и3 всегw2 ї}лz.

24 И# њстaви ґхaзъ сосyды д0му гDнz и3 сокруши2 и5хъ, и3 заключи2 вратA д0му б9іz, и3 сотвори2 себЁ трє1бища во всёхъ ўглёхъ їеrли1ма,

25 и3 во всёхъ градёхъ їyдиныхъ сотвори2 высHкаz, є4же кади1ти богHмъ чужди6мъ, и3 разгнёва гDа бGа nтє1цъ свои1хъ.

26 ПрHчаz же словесA є3гw2 и3 дэ‰ніz є3гw2 пє1рваz и3 послBднzz, сE, пи6сана сyть въ кни1зэ царeй їyдиныхъ и3 ї}левыхъ.

27 И# ќспе ґхaзъ со nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 во грaдэ давjдовэ, и4бо не внес0ша є3го2 во гр0бы царeй ї}левыхъ. И# воцари1сz є3зекjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 29

1 И# є3зекjа начA цaрствовати сhй двaдесzти и3 пzти2 лётъ, и3 двaдесzть дeвzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 ґвjа, дщeрь захaріина.

2 Сотвори1 же прaвое пред8 гDемъ по всBмъ, ±же сотвори2 давjдъ nтeцъ є3гw2.

3 И# бhсть є3гдA стA на цaрствэ своeмъ въ мцcъ пeрвый, tвeрзе двє1ри д0му гDнz и3 њбнови2 и5хъ,

4 и3 введE свzщeнники и3 леvjты, и3 постaви и5хъ на странЁ ћже къ вост0ку,

5 и3 речE и5мъ: послyшайте мS, леvjти, нн7э њчи1ститесz и3 њчи1стите д0мъ гDа бGа nтє1цъ нaшихъ, и3 и3зри1ните нечистотY и3з8 свzти1лища:

6 ћкw tступи1ша nтцы2 нaши и3 сотвори1ша лукaвое пред8 гDемъ бGомъ нaшимъ, и3 њстaвиша є3го2, и3 tврати1ша лицE своE t ски1ніи гDни, и3 дaша хребeтъ,

7 и3 заключи1ша вратA хрaма, и3 погаси1ша свэти1лники, и3 fmміaмомъ не кади1ша, и3 всесожжeній не принес0ша во свzти1лищи бGу ї}леву:

8 и3 разгнёвасz ћростію гDь на їyду и3 на їеrли1мъ, и3 предадE и5хъ во ќжасъ и3 погублeніе и3 на звиздaніе, ћкоже вы2 ви1дите nчи1ма вaшима:

9 и3 сE, поражeни бhша nтцы2 нaши мечeмъ, и3 сhнове нaши и3 дщє1ри нaшz и3 жєны2 нaшz въ плэнeніи въ земли2 не своeй, ћкоже и3 нн7э сyть:

10 нн7э u5бо положи1те на сердцA в†ша, є4же завэщaти завётъ съ гDемъ бGомъ ї}левымъ, и3 tврати1тъ гнёвъ ћрости своеS t нaсъ:

11 и3 нн7э не пренебрегaйте, ћкw вaсъ и3збрA гDь стоsти пред8 ни1мъ, служи1ти є3мY, и3 да бyдете є3мY служaще и3 кадsще.

12 И# востaша леvjти, маaлъ сhнъ ґмасjевъ и3 їwи1ль сhнъ захaріевъ t сынHвъ каafовыхъ, и3 t сынHвъ мерaріныхъ кjсъ сhнъ ґвдjевъ и3 ґзaріа сhнъ їлаели1ловъ, и3 t сынHвъ гедсHнихъ їwадaдъ сhнъ земмaнь и3 їwадaмъ, сjи сhнове їwахaини:

13 t сынHвъ є3лісафaнихъ самaрій и3 їеіи1лъ, и3 t сынHвъ ґсaфовыхъ захaріа и3 матfанjа,

14 и3 t сынHвъ є3мaнихъ їеіи1лъ и3 семeй, t сынHвъ же їдіfyмлихъ самаfjа и3 nзіи1лъ:

15 собрaша же брaтію свою2 и3 њсвzти1шасz по зaповэди царeвэ повелёніемъ гDнимъ, да њчи1стzтъ д0мъ б9ій:

16 и3 внид0ша свzщeнницы внyтрь цeркве гDни, да њчи1стzтъ ю5, и3 и3зверг0ша всю2 нечистотY њбрётенную въ домY гDни и3 во дворЁ д0му гDнz: и3 взeмше леvjти, и3знес0ша къ пот0ку кeдрску в0нъ.

17 И# начaша въ пeрвый дeнь новомчcіz пeрвагw мцcа њчищaти, и3 въ дeнь nсмhй тогw2 мцcа внид0ша во хрaмъ гDень, и3 њчи1стиша цeрковь гDню во nсми2 днeхъ, и3 въ дeнь шестыйнaдесzть мцcа пeрвагw соверши1ша.

18 И# внид0ша внyтрь ко є3зекjи царю2 и3 рек0ша: њчи1стихомъ вс‰, ±же въ домY гDни, nлтaрь всесожжeніz и3 сосyды є3гw2, и3 трапeзу предложeніz со всёми сос{ды є3S,

19 и3 вс‰ сосyды, ±же њскверни2 цaрь ґхaзъ въ цaрство своE во tступлeніи своeмъ, ўгот0вахомъ и3 њчи1стихомъ, и3 сE, сyть пред8 nлтарeмъ гDнимъ.

20 И# востA рaнw є3зекjа цaрь, и3 собрA начaлники грaда, и3 взhде въ д0мъ гDень,

21 и3 вознесE телцє1въ сeдмь и3 nвнHвъ сeдмь, ѓгнцєвъ сeдмь и3 козлHвъ t к0зъ сeдмь за грёхъ, за цaрство и3 за свzти1лище и3 за ї}лz, и3 речE сынHмъ ґарw6нимъ свzщeнникwмъ, да взhдутъ на nлтaрь гDень жрeти телцє1въ.

22 И# заклaша телцє1въ, и3 взsша кр0вь свzщeнницы и3 и3зліsша на nлтaрь: и3 заклaша nвнHвъ и3 кр0вь на nлтaрь возліsша: и3 заклaша ѓгнцєвъ и3 њбліsша кр0вію nлтaрь:

23 и3 привед0ша козлHвъ, и5же за грёхъ, пред8 царS и3 цeрковь, и3 возложи1ша рyки сво‰ на ни1хъ,

24 и3 пожр0ша и5хъ свzщeнницы, и3 покропи1ша кр0вію и4хъ пред8 nлтарeмъ, и3 помоли1шасz њ всeмъ ї}ли: занE речE цaрь, њ всeмъ ї}ли всесожжeніе и3 ±же њ грэсЁ.

25 Постaви же леvjты въ домY гDни съ кmмв†лы и3 pалти1рми и3 гyсльми, по зaповэди давjда царS и3 гaда прови1дца царю2 и3 наfaна прbр0ка, ћкw по зaповэди гDней повелёніе (бhсть) рук0ю прbр0кwвъ є3гw2.

26 Стaша же леvjти со nрг†ны давjдwвы и3 свzщeнницы съ трубaми.

27 И# повелЁ є3зекjа, да вознесyтъ всесожжeніе на nлтaрь: и3 є3гдA начaша возноси1ти всесожжeніе, начaша хвалы6 пёти гDеви и3 труби1ти при nргaнэхъ давjда царS ї}лева.

28 И# всS цeрковь покланsшесz, и3 пэвцы2 поsху, и3 трубы6 трубsху, д0ндеже соверши1сz всесожжeніе.

29 Е#гдa же скончaша приношeніе, преклони1сz цaрь и3 вси2 и5же бsху съ ни1мъ и3 поклони1шасz гDеви.

30 Побелё же є3зекjа цaрь и3 кн‰зи леvjтwмъ, да восхвaлzтъ гDа словесы2 давjдовыми и3 ґсaфа прbр0ка: и5же восхвали1ша въ весeліи, и3 пад0ша, и3 поклони1шасz гDеви.

31 И# tвэщA є3зекjа и3 речE: нн7э и3сп0лнисте рyки вaшz гDу, приведи1те и3 принеси1те жє1ртвы хвалeніz въ д0мъ гDень. И# принесE (всE) собрaніе жє1ртвы и3 хвалы6 въ д0мъ гDень, и3 всsкъ ўсeрдный сeрдцемъ всесожжє1ніz.

32 И# бhсть число2 всесожжeніz, є4же принесE собрaніе, телцє1въ сeдмьдесzтъ, nвнHвъ сто2, ѓгнцєвъ двёсти, вс‰ сі‰ во всесожжeніе гDеви:

33 њсвzщeнныхъ же телцє1въ шестьсHтъ, nвeцъ три2 тhсzщы.

34 Но свzщeнницы не мн0зи бsху и3 не можaху њдирaти к0жъ всесожжeніz, и3 помог0ша и5мъ брaтіz и4хъ леvjти, д0ндеже и3сп0лнисz дёло и3 д0ндеже њсвzти1шасz жерцы2, леvjти бо ўсeрднэе њсвzти1шасz, нeжели свzщeнницы:

35 всесожжeніz же мн0гw въ тyкахъ совершeніz спасeніz, и3 возліsній всесожжeніz: и3 и3спрaвисz дёло въ домY гDни.

36 Возвесели1сz же є3зекjа и3 вси2 лю1діе, ћкw ўгот0ва бGъ лю1демъ, понeже внезaпу бhсть сл0во.

 

Главa 30

1 Послa же є3зекjа ко всемY ї}лю и3 їyдэ, и3 написA посл†ніz ко є3фрeму и3 манассjи, да пріи1дутъ къ д0му гDню во їеrли1мъ сотвори1ти пaсху гDу бGу ї}леву.

2 И# ўсовётова цaрь и3 кн‰зи и3 всE мн0жество во їеrли1мэ сотвори1ти пaсху во вторhй мцcъ:

3 не возмог0ша бо сотвори1ти во врeмz своE, ћкw свzщeнницы не њчи1стишасz дов0лни, и3 лю1діе не u5 собрaшасz во їеrли1мъ.

4 И# ўг0дно бhсть сл0во царeви и3 всемY мн0жеству.

5 И# постaвиша сл0во, да пр0йдетъ пр0повэдь во вeсь ї}ль t вирсавeи дaже до дaна, да пріи1дутъ сотвори1ти пaсху гDу бGу ї}леву во їеrли1мэ, мн0зи бо не сотвори1ша по писaнію.

6 И# поид0ша гонцы2 съ послaньми t царS и3 t начaлникwвъ во вeсь ї}ль и3 їудeю по повелёнію царeву, глаг0люще: сhнове ї}лєвы, њбрати1тесz ко гDу бGу ґвраaмлю и3 їсаaкову и3 їaкwвлю, и3 њбрати1те спaсшихсz, и5же и3збhша t руки2 царS ґссyрска,

7 и3 не бyдите ћкоже nтцы2 вaши и3 брaтіz в†ша, и5же tступи1ша t гDа бGа nтє1цъ свои1хъ, и3 предадE и5хъ въ погублeніе, ћкоже вы2 ви1дите:

8 и3 нн7э не њжесточи1те сердeцъ вaшихъ, ћкоже nтцы2 вaши: дади1те слaву гDу бGу и3 вни1дите во свzти1лище є3гw2, є4же њс™и2 во вёкъ, и3 служи1те гDу бGу вaшему, и3 tврати1тъ t вaсъ гнёвъ ћрости своеS:

9 понeже є3гдA њбрати1тесz вы2 ко гDу, брaтіz в†ша и3 ч†да в†ша бyдутъ въ щедр0тахъ пред8 всёми плэни1вшими и5хъ, и3 возврати1тъ въ зeмлю сію2, занE млcтивъ и3 щeдръ гDь бGъ нaшъ, и3 не tврати1тъ лицA своегw2 t нaсъ, ѓще њбрати1мсz къ немY.

10 И# бsху гонцы2 проходsще t грaда во грaдъ, на горЁ є3фрeмли и3 манассjинэ, дaже и3 до завулHна: и3 бhша ћкw посмэzвaеми и3 поругaеми.

11 Но мyжіе t ґси1ра и3 t манассjи и3 t завулHна ўстыди1шасz и3 пріид0ша въ їеrли1мъ и3 во їудeю.

12 И# бhсть рукA гDнz дaти и5мъ сeрдце є3ди1но пріити2, є4же сотвори1ти по повелёнію царeву и3 кнzзeй сл0во гDне.

13 И# собрaшасz во їеrли1мъ лю1діе мн0зи, да сотворsтъ прaздникъ њпрэсн0кwвъ въ мцcъ вторhй, с0нмъ мн0гъ ѕэлw2.

14 И# востaша, и3 разори1ша nлтари6, и5же во їеrли1мэ, и3 вс‰, въ ни1хже кадsху јдwлwмъ, и3спроверг0ша и3 вверг0ша и5хъ въ пот0къ кeдрскій,

15 и3 пожр0ша пaсху въ четвертыйнaдесzть дeнь мцcа вторaгw: свzщeнницы же и3 леvjти ўмили1шасz и3 њсвzти1шасz, и3 принес0ша всесожжє1ніz въ д0мъ гDень:

16 и3 стaша въ чи1нэ своeмъ по њбhчаю своемY, по зaповэди мwmсeа человёка б9іz, и3 свzщeнницы пріeмлzху кр0вь t рукY леv‡тску.

17 Понeже мн0гъ нар0дъ њсвzщeнъ не бhсть, леvjти же бsху жрyще пaсху всsкому, и4же не можaше њсвzти1тисz гDу:

18 понeже б0лшаz чaсть людjй t є3фрeма и3 манассjи, и3 їссахaра и3 завулHна њсвzщeнна не бhсть, но kд0ша пaсху не по писaнію.

19 И# помоли1сz є3зекjа њ ни1хъ глаг0лz гDь бGъ бlгjй да ўмлcтивитсz њ всsцэмъ сeрдцы напрaвившемсz є4же взыскaти гDа бGа nтє1цъ свои1хъ, ґ не по њчищeнію с™hнь.

20 И# ўслhша гDь є3зекjю и3 и3зцэли2 лю1ди.

21 И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы њбрётшіисz во їеrли1мэ прaздникъ њпрэсн0кwвъ сeдмь днjй въ весeліи вели1цэ хвaлzще гDа на всsкъ дeнь, леvjти же и3 свzщeнницы во nргaны гDу.

22 И# глаг0ла є3зекjа ко всsкому сeрдцу леvjтwвъ, и5же и3мёхъ рaзумъ блaгъ ко гDу: и3 скончaша прaздникъ њпрэсн0кwвъ сeдмь днjй жрyще жeртву спасeніz и3 и3сповёдающесz гDу бGу nтє1цъ свои1хъ.

23 И# ўсовётова вeсь соб0ръ кyпнw сотвори1ти и4ны сeдмь днjй (прaздника): и3 сотвори1ша сeдмь днjй и3нhхъ въ весeліи.

24 Понeже є3зекjа цaрь їyдинъ дадE начaтки всемY нар0ду тhсzщу телцє1въ и3 сeдмь тhсzщъ nвeцъ: нач†лницы же дaша лю1демъ телцє1въ тhсzщу и3 nвeцъ дeсzть тhсzщъ, и3 њсвzти1шасz свzщeнникwвъ мн0жество.

25 И# возрaдовасz всS цeрковь, свzщeнницы и3 леvjти, и3 всE мн0жество їyдино и3 њбрётшіисz и3з8 їеrли1ма, и3 пришeлцы пришeдшіи t земли2 ї}левы и3 њбитaющіи во їудeи.

26 И# бhсть весeліе вeліе во їеrли1мэ: ћкw t днjй соломHна, сhна давjдова царS ї}лева, не бhсть таковhй прaздникъ во їеrли1мэ.

27 И# востaша свzщeнницы и3 леvjти и3 благослови1ша людjй, и3 ўслhшанъ бhсть глaсъ и4хъ, и3 пріи1де молeніе и4хъ въ жили1ще с™0е є3гw2 на нб7о.

 

Главa 31

1 Е#гдA же сі‰ вс‰ соверши1шасz, и3зhде вeсь ї}ль њбрётшійсz во градёхъ їyдиныхъ, и3 сокруши1ша јдwлы и3 посэк0ша дубр†вы, и3 разори1ша высHкаz и3 трє1бища t всеS їудeи и3 веніамjна, и3 t є3фрeма и3 t манассjи въ конeцъ: и3 возврати1сz вeсь ї}ль, кjйждо во њдержaніе своE и3 во грaды сво‰.

2 И# ўстaви є3зекjа чрєды2 свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ, и3 чрєды2 коегHждо по служeнію є3гw2, свzщeнникwвъ и3 леvjтwмъ, во всесожжeніе и3 въ жeртву спасeніz, и3 дабы2 хвали1ли и3 и3сповёдалисz и3 служи1ли во вратёхъ во дв0рэхъ д0му гDнz.

3 Чaсть же царeва бhсть t и3мёніz є3гw2 во всесожжeніе ќтреннее и3 вечeрнее, и3 всесожжє1ніz въ суббw6ты и3 въ новомчcіz и3 въ прaздники пи6санныz въ зак0нэ гDни.

4 И# заповёда лю1демъ живyщымъ во їеrли1мэ дaти чaсть свzщeнникwмъ и3 леvjтwмъ, да ўкрэпsтсz во служeніи д0му гDнz.

5 И# є3гдA ўстaви сл0во, дaша мн0гw сhнове ї}лєвы начaтокъ пшени1цы и3 вінA и3 є3лeа и3 мeда, и3 вс‰ ±же роди1тъ землS, и3 десzти6ны вс‰ принес0ша ѕэлw2 мн0гw сhнове ї}лєвы и3 ї{дины.

6 И# и5же њбитaху во градёхъ їyдиныхъ, и3 тjи принес0ша десzти6ны t телцє1въ и3 nвeцъ, и3 десzти6ны t к0зъ, и3 посвzти1ша гDу бGу своемY, и3 внес0ша и3 положи1ша к{пы мнHги.

7 Мцcа трeтіzго начaша кyпамъ полагaти њснов†ніz, и3 мцcа седмaгw и3 соверши1ша и5хъ.

8 И# вни1де є3зекjа и3 нач†лницы, и3 ви1дэша к{пы, и3 благослови1ша гDа и3 лю1ди є3гw2 ї}лz.

9 Вопроси1 же є3зекjа свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ њ кyпахъ.

10 И# tвэщA къ немY ґзaріа свzщeнникъ начaлный въ домY садHковъ и3 речE tнeлэже начaша приноси1ти начaтки въ д0мъ гDень, kд0хомъ и3 пи1хомъ, и3 њстaвихомъ дaже до мн0жества, ћкw блгcви2 гDь лю1ди сво‰, и3 њстaвихомъ є3щE мн0жество сіE.

11 И# повелЁ є3зекjа є3щE ўгот0вити жи6тницы въ домY гDни: и3 ўгот0ваша.

12 И# внес0ша тaмw начaтки и3 десzти6ны вёрнw: над8 ни1ми же бЁ настоsтель хwненjа леvjтъ, и3 семeй брaтъ є3гw2 вторhй,

13 и3 їеіи1лъ и3 nзjа, и3 наefъ и3 ґсаи1лъ, и3 їерімHfъ и3 їwзавaдъ, и3 є3ліи1лъ и3 самахjа, и3 маafъ и3 ванаjа, и3 сhнове є3гw2 пристaвлени рук0ю хwненjи и3 семeа брaта є3гw2, ћкоже повелЁ є3зекjа цaрь и3 ґзaріа начaлникъ д0му гDнz.

14 И# корeй сhнъ їемнaинъ леvjтъ, двeрникъ къ вост0ку над8 даsньми, є4же даsти начaтки гDни и3 с™†z с™hхъ,

15 рук0ю nд0ма и3 веніамjна, и3 їисyса и3 семeа, и3 ґмарjа и3 сехонjа, рук0ю свzщeнникwвъ вёрнw, даsти брaтіи своeй по чредaмъ, мaлу и3 вели1ку,

16 кромЁ рождeнныхъ мyжеска п0лу t лётъ тріeхъ и3 вhшше, всBмъ, и5же вхождaху въ цeрковь гDню по числY днjй на дeнь, въ слyжбу чрeдъ расположeніz и4хъ.

17 СіE раздэлeніе свzщeнникwвъ по домHмъ nтeчествъ: и3 леvjти въ чредaхъ свои1хъ, t двaдесzти лётъ и3 вhшше, по чинHмъ, въ раздэлeніихъ.

18 Всsкому рождeнному жeнъ и4хъ и3 сынHвъ и4хъ и3 дщeрей и4хъ во всE мн0жество, понeже вёрнw њсвzти1ша с™0е.

19 И# сыновHмъ ґарw6нимъ свzщeнствующымъ въ сeлэхъ, и3 и5же t градHвъ и4хъ во всsцэмъ грaдэ и3 грaдэ, мyжіе и5же и3меновaни сyть по и4мени, даsти чaсть всsкому мyжеску п0лу во свzщeнницэхъ и3 всsкому сочислsемому въ леvjтэхъ.

20 И# сотвори2 тaкw є3зекjа во всeй їудeи, и3 сотвори2 благ0е и3 прaвое и3 и4стинное пред8 гDемъ бGомъ свои1мъ,

21 и3 во всsцэмъ дёлэ, є4же начA дёлати въ домY гDни, и3 въ зак0нэ и3 въ повелёніихъ взыскA бGа своего2 всёмъ сeрдцемъ свои1мъ и3 сотвори2, и3 благопоспэши1сz є3мY.

 

Главa 32

1 И# по словесёхъ си1хъ и3 по и4стинэ сeй, пріи1де сеннахирjмъ цaрь ґссmрjйскій, и3 пріи1де на їудeю, и3 њполчи1сz на грaды крBпкіz хотS взsти и5хъ.

2 И# ви1дэ є3зекjа, ћкw пріи1де сеннахирjмъ, и3 лицE є3гw2 воевaти на їеrли1мъ:

3 и3 совётова со старBйшины свои1ми и3 съ си1льными, да заключaтъ в0ды и3ст0чникwвъ, и5же бёша внЁ грaда: и3 соизв0лиша є3мY.

4 И# собрA мн0гw людjй, и3 заключи2 в0ды и3ст0чникwвъ и3 пот0къ текyщь посредЁ грaда, глаг0лz: да не пріи1детъ цaрь ґссmрjйскій, и3 њбрsщетъ в0дъ мн0гw, и3 ўкрэпи1тсz.

5 И# ўкрэпи1сz є3зекjа, и3 создA вс‰ стёны, ±же бhша разсы6паны, и3 столпы2, и3 tвнЁ предстёніе и4но, и3 ўкрэпи2 разрушє1ннаz грaда давjдова, и3 ўгот0ва nр{жіz мнHга:

6 и3 постaви начaлники брaнемъ над8 людьми2, и3 собрaшасz къ немY на пл0щадь врaтъ дeбри, и3 глаг0ла въ сердцA и4хъ глаг0лz:

7 ўкрэпи1тесz и3 мужaйтесz и3 не ўстрашaйтесz, нижE ўжасaйтесz t лицA царS ґссmрjйска и3 t лицA всегw2 мн0жества, є4же съ ни1мъ: ћкw мн0жайшіи съ нaми сyть нeже съ ни1мъ:

8 съ ни1мъ мhшца плотскaz, съ нaми же гDь бGъ нaшъ, є4же сп7сaти и3 поборaти на брaни нaшей. И# ўкрэпи1шасz лю1діе словесы2 є3зекjи царS їyдина.

9 И# по си1хъ послA сеннахирjмъ цaрь ґссmрjйскій рабы6 сво‰ во їеrли1мъ, сaмъ же со всёми вHи свои1ми њбстоsше лахjсъ, и3 послA ко є3зекjи царю2 їyдину и3 ко всемY їyдэ, и4же во їеrли1мэ, глаг0лz:

10 сі‰ глаг0летъ сеннахирjмъ цaрь ґссmрjйскій: на что2 вы2 ўповaете и3 сэди1те во њбстоsніи во їеrли1мэ;

11 ни ли є3зекjа прельщaетъ вaсъ, да предaстъ вы2 въ смeрть и3 въ глaдъ и3 жaжду, глаг0лz: гDь бGъ нaшъ сп7сeтъ нaсъ t руки2 царS ґссmрjйска;

12 не сeй ли є4сть є3зекjа, и4же разори2 nлтари6 є3гw2 и3 вы6шнzz є3гw2, и3 повелЁ їyдэ и3 живyщымъ во їеrли1мэ, глаг0лz: nлтарeмъ пред8 nлтарeмъ си1мъ покланsйтесz и3 въ нeмъ кади1те fmміaмъ;

13 и3ли2 не вёсте сегw2, что2 ѓзъ сотвори1хъ и3 nтцы2 мои2 всBмъ лю1демъ земли2; є3дA могyще возмог0ша б0зи kзhкwвъ всеS земли2 и3збaвити лю1ди сво‰ t руки2 моеS;

14 кто2 во всёхъ бозёхъ kзhкwвъ си1хъ, и5хже и3скорени1ша nтцы2 мои2; є3дA возмог0ша и3збaвити лю1ди сво‰ t руки2 моеS, и3 кaкw м0жетъ бGъ вaшъ и3збaвити вaсъ t руки2 моеS;

15 нн7э u5бо да не прельщaетъ вaсъ є3зекjа и3 да не твори1тъ вaсъ ўповaти по семY, и3 не вёруйте є3мY: ѓще бо ни є3ди1нъ б0гъ всsкагw kзhка и3 цaрства возм0же и3збaвити лю1ди сво‰ t руки2 моеS и3 t рукY nтє1цъ мои1хъ, то2 нижE бGъ вaшъ возм0жетъ и3збaвити вaсъ t руки2 моеS.

16 И# и4на (мнHга) глаг0лаша раби2 є3гw2 проти1ву гDа бGа и3 проти1ву є3зекjи рабA є3гw2.

17 И# посл†ніz написA поношaz гDа бGа ї}лева, и3 речE нaнь, глаг0лz: ћкоже б0зи kзы6къ земли2 не мог0ша и3збaвити людjй свои1хъ t руки2 моеS, тaкw нижE бGъ є3зекjинъ и3збaвитъ лю1ди сво‰ t руки2 моеS.

18 И# возопи2 в0племъ вели1кимъ љзhкомъ їудeйскимъ къ лю1демъ, и5же сэдsху на стэнaхъ їеrли1млихъ, да ќстраши1тъ и5хъ и3 ўжаси1тъ, и3 в0зметъ грaдъ:

19 и3 глаг0ла на бGа їеrли1млz, ћкоже и3 на богHвъ людjй земли2, дэлA рyкъ человёческихъ.

20 И# помоли1сz є3зекjа цaрь и3 и3сaіа сhнъ ґмHсовъ прbр0къ њ си1хъ, и3 возопи1ша на нб7о.

21 И# послA гDь ѓгGла, и3 порази2 всёхъ мужeй хрaбрыхъ и3 брaнникwвъ, и3 начaлникwвъ и3 воев0дъ въ полцёхъ царS ґссmрjйска: и3 возврати2 лицE є3гw2 со стыд0мъ на зeмлю є3гw2, и3 пріи1де въ д0мъ б0га своегw2, и3 сhнове є3гw2 и3зшeдшіи и3з8 чрeва є3гw2 погуби1ша є3го2 мечeмъ.

22 И# сп7сE гDь є3зекjю и3 њбитaющихъ во їеrли1мэ t руки2 сеннахирjма царS ґссmрjйска и3 t рукY всёхъ, и3 подадE и5мъ пок0й w4крестъ.

23 И# мн0зи приношaху дaры гDу во їеrли1мъ и3 да‰ніz є3зекjи царю2 їyдину, и3 возвhшенъ бhсть пред8 nчесы2 всёхъ kзhкwвъ по си1хъ.

24 Во днeхъ џныхъ разболёсz є3зекjа дaже до смeрти и3 помоли1сz ко гDу: и3 ўслhша є3го2 и3 дадE є3мY знaменіе.

25 И# не по воздаsнію, є4же дадE є3мY, воздадE є3зекjа, но вознесeсz сeрдце є3гw2, и3 бhсть на него2 гнёвъ и3 на їyду и3 на їеrли1мъ.

26 И# смири1сz є3зекjа t высоты2 сeрдца своегw2 сaмъ и3 живyщіи во їеrли1мэ, и3 не пріи1де на ни1хъ гнёвъ гDень во дни6 є3зек‡ины.

27 И# бhсть є3зекjеви богaтство и3 слaва мн0га ѕэлw2: и3 сокрHвища себЁ собрA сребрA и3 злaта и3 кaменіz честнaгw, и3 ґрwмaты, и3 nрyжіz храни6лницы, и3 сосyды драгоцBнны,

28 и3 жи6тницы жи6тъ, пшени1цы и3 вінA и3 є3лeа, и3 сeла, и3 ћсли всsкому скотY, и3 њгр†ды стадHмъ,

29 и3 грaды, ±же создA себЁ, и3 строє1ніz nвцaмъ и3 волHмъ мн0жество: занE дадE є3мY гDь собр†ніz мнHга ѕэлw2.

30 Т0й є3зекjа загради2 и3сх0дъ воды2 геHна вhшнzгw и3 проведE ю5 въ ни1зъ къ полyдню грaда давjдова. И# преуспЁ є3зекjа во всёхъ дёлэхъ свои1хъ.

31 И# тaкw послHмъ кнzзeй t вавmлHна, и5же п0слани бsху къ немY, да вопр0сzтъ є3го2 њ чудеси2, є4же случи1сz на земли2, њстaви є3го2 гDь, да и3скyситъ є3го2 ўвёдати, ±же въ сeрдцы є3гw2.

32 ПрHчаz же словeсъ є3зекjиныхъ, и3 щедрHты є3гw2, сE, пи6сана сyть въ прbр0чествэ и3сaіи прbр0ка сhна ґмHсова и3 въ кни1зэ царeй їyдиныхъ и3 ї}левыхъ.

33 И# ќспе є3зекjа со nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 на восх0дэхъ гробHвъ сынHвъ давjдовыхъ: и3 слaву и3 чeсть дaша є3мY въ смeрти є3гw2 вeсь їyда и3 живyщіи во їеrли1мэ. И# воцари1сz манассjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 33

1 Дванaдесzти лётъ бЁ манассjа, є3гдA цaрствовати начA, и3 пzтьдесsтъ пsть лётъ цaрствова во їеrли1мэ:

2 сотвори1 же лукaвое пред8 гDемъ по всBмъ мeрзостемъ kзhческимъ, и5хже и3стреби2 гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ:

3 и3 возврати2 и3 создA высHкаz, ±же раскопA є3зекjа nтeцъ є3гw2, и3 состр0и кумjры ваалjму, и3 сотвори2 дубр†вы, и3 поклони1сz всемY в0инству небeсному, и3 послужи2 и5мъ,

4 и3 создA nлтари6 въ домY гDни, њ нeмже гlа гDь: во їеrли1мэ бyдетъ и4мz моE во вёки:

5 создa же жeртвенники всемY в0инству небeсному во двою2 дв0рэхъ д0му гDнz.

6 Т0й же проведE ч†да сво‰ чрез8 џгнь во ўд0ли веенн0мли и3 вражaше (со жрє1біи), и3 послёдоваше гадaніємъ, и3 волхвовaніємъ служaше, и3 и3мёzше чревоволшeбники и3 њбаsнники, и3 мнHга лук†ваz сотвори2 пред8 гDемъ, да прогнёваетъ є3го2:

7 и3стукaны же и3 слі‰нны w4бразы сотвори2 и3 постaви въ домY б9іи, њ нeмже гlа бGъ къ давjду и3 къ соломHну сhну є3гw2: въ домY сeмъ и3 во їеrли1мэ, є3г0же и3збрaхъ t всёхъ колёнъ ї}левыхъ, положY и4мz моE во вёкъ,

8 и3 не приложY подви1гнути н0гу ї}леву t земли2, ю4же предaхъ nтцє1мъ и4хъ, т0кмw ѓще сохранsтъ сотвори1ти вс‰, ±же повелёхъ и5мъ, по всемY зак0ну и3 повелёніємъ и3 судбaмъ, рук0ю мwmсeовою.

9 И# прельсти2 манассjа їyду и3 живyщихъ во їеrли1мэ, да сотворsтъ лукaвое пaче всёхъ kзы6къ, и5хже и3спровeрже гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ.

10 И# гlа гDь къ манассjи и3 къ лю1демъ є3гw2, и3 не послyшаша.

11 И# наведE гDь на ни1хъ начaлники в0євъ царS ґссmрjйска, и3 ћша манассjю во ќзахъ, и3 свzзaша є3гw2 њкHвы ножнhми, и3 tвед0ша въ вавmлHнъ.

12 И# є3гдA њѕл0бленъ бhсть, взыскA лицE гDа бGа своегw2, и3 смири1сz ѕэлw2 пред8 лицeмъ бGа nтє1цъ свои1хъ,

13 и3 помоли1сz къ немY и3 послyша є3гw2, и3 ўслhша в0пль є3гw2, и3 возврати2 є3го2 во їеrли1мъ на цaрство є3гw2: и3 познA манассjа, ћкw гDь т0й є4сть бGъ.

14 И# по си1хъ создA стёну внЁ грaда давjдова t лjвы къ ю4гу въ пот0цэ и3 ко вх0ду врaтъ рhбныхъ, и3сходsщымъ вратaми сyщими w4крестъ въ высотY, и3 возвhси ѕэлw2: и3 постaви начaлники в0ємъ во всёхъ градёхъ їyдиныхъ стэнaтыхъ,

15 и3 tsтъ б0ги чужды6z и3 јдwлы t д0му гDнz, и3 вс‰ nлтари6, ±же создA въ горЁ д0му гDнz и3 во їеrли1мэ, и3 и3звeрже вс‰ в0нъ и3з8 грaда.

16 И# пaки воздви1же nлтaрь гDень, и3 пожрE на т0мъ жeртву спcніz и3 хвалeніz, и3 заповёда їyдэ, да слyжатъ гDу бGу ї}леву.

17 Но є3щE лю1діе жрsху на выс0кихъ, nбaче гDу бGу своемY.

18 ПрHчаz же словeсъ манассjиныхъ, и3 моли1тва є3гw2, ћже къ бGу, и3 словесA прови1дzщихъ, и5же глаг0лаху къ немY во и4мz гDа бGа ї}лева,

19 сE, во словесёхъ моли1твы є3гw2, и3 ћкw ўслhша є3гw2, и3 вси2 грэси2 є3гw2 и3 tступлє1ніz є3гw2, и3 мэстA, на ни1хже созидA высHкаz, и3 сотвори2 тaмw дубр†вы и3 и3зв†zннаz, прeжде нeже њбрати1тисz є3мY, сE, пи6сана сyть во словесёхъ прови1дzщихъ.

20 Ќспе же манассjа со nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 въ садY д0му є3гw2. И# воцари1сz вмёстw є3гw2 сhнъ є3гw2 ґмHнъ.

21 Двaдесzти двY лётъ бЁ ґмHнъ, є3гдA цaрствовати начA, и3 двA лBта цaрствова во їеrли1мэ,

22 и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ, ћкоже творsше манассjа nтeцъ є3гw2, и3 всBмъ јдwлwмъ, и5хже сотвори2 манассjа nтeцъ є3гw2, пожрE ґмHнъ и3 послужи2 и5мъ:

23 и3 не смири1сz пред8 гDемъ, ћкоже смири1сz манассjа nтeцъ є3гw2, занE сhнъ є3гw2 ґмHнъ ўмн0жи грэхи2.

24 И# напад0ша нaнь раби2 є3гw2 и3 ўби1ша є3го2 въ домY є3гw2.

25 И# ўби1ша лю1діе земли2 напaдшихъ на царS ґмHна, и3 постaвиша лю1діе земли2 царS їwсjю сhна є3гw2 вмёстw є3гw2.

 

Главa 34

1 Nсми2 лётъ бhсть їwсjа, є3гдA цaрствовати начA, и3 три1десzть є3ди1но лёто цaрствова во їеrли1мэ,

2 и3 сотвори2 прaвое пред8 гDемъ, и3 ходи2 въ путeхъ давjда nтцA своегw2, и3 не ўклони1сz ни на дeсно, ни на лёво.

3 И# во nсм0е лёто цaрства своегw2, и3 т0й є3щE сhй џтрокъ, начA взыскaти гDа бGа nтцA своегw2 давjда: и3 во второенaдесzть лёто цaрства своегw2 начA њчищaти їудeю и3 їеrли1мъ t выс0кихъ и3 лэсHвъ, и3 t кaпищъ и3 t и3стукaнныхъ.

4 И# разори1ша пред8 лицeмъ є3гw2 nлтари6 ваалjмли, и3 высHкаz, ±же на ни1хъ: и3 посэчE дубр†вы и3 и3стук†нныz, и3 слі‰ннаz сокруши2 и3 и3стни2, и3 растопи2 и3 повeрже пред8 лицeмъ гробHвъ жрyщихъ и5мъ:

5 и3 кHсти жерцє1въ сожжE на nлтарeхъ и4хъ, и3 њчи1сти їyду и3 їеrли1мъ,

6 и3 во градёхъ манассjиныхъ и3 є3фрeмлихъ и3 сmмеHнихъ дaже до нефfалjма, и3 въ мёстэхъ и4хъ w4крестъ:

7 и3 nлтари6 разметA и3 лёсы, и3 јдwлы разсэчE въ ч†стицы, и3 вс‰ высHкаz и3зсэчE t всеS земли2 ї}левы, и3 возврати1сz во їеrли1мъ.

8 И# во nсмоенaдесzть лёто цaрства своегw2, є3гдA њчищeна бhсть землS и3 цeрковь гDнz, послA сафaна сhна є3селjева и3 ґмесjю начaлника грaда и3 їwaса сhна їwахaзова памzтопи1сца своего2, да ўтвердsтъ д0мъ гDа бGа своегw2.

9 И# пріид0ша ко хелкjи свzщeннику вели1кому, и3 дaша сребро2 принесeнное въ д0мъ гDень, є4же собрaша леvjти хранsщіи двeрь t руки2 манассjины и3 є3фрeмли, и3 t начaлникwвъ и3 t всёхъ пр0чихъ во ї}ли, и3 t сынHвъ їyдиныхъ и3 веніамjнихъ и3 њбитaющихъ во їеrли1мэ,

10 и3 дaша џное въ рyцэ творsщихъ дэлA, прист†вницы въ домY гDни, и3 дaша є5 творsщымъ дэлA, и5же творsху въ домY гDни да, њбновsтъ и3 ўкрэпsтъ хрaмъ:

11 и3 дaша тект0нwмъ и3 домоздателємъ, да кyпzтъ кaменіе четвероуг0лное и3 древA на бeрвна на покрhтіе домHвъ, и5хже разори1ша цaріе ї{дины.

12 И# мyжіе вёрнw творsху въ дёлэхъ, и3 над8 ни1ми надзирaтелє їefъ и3 ґвдjа леvjти t сынHвъ мерaріныхъ, и3 захaріа и3 мосоллaмъ t сынHвъ каafwвыхъ надзирaти, и3 всsкъ леvjтинъ, и3 всsкъ знazй во nргaны пёти:

13 и3 над8 носsщими бременA и3 над8 всёми творsщими дэлA, всsкимъ дёланіемъ: и3 t леv‡тъ бёша пи1сареве и3 судіи6 и3 двє1рницы.

14 И# внегдA и3зноси1ти и5мъ сребро2 принесeнное въ цeрковь гDню, њбрёте хелкjа свzщeнникъ кни1гу зак0на гDнz, (ћже данA бhсть) рук0ю мwmсeовою.

15 И# tвэщA хелкjа и3 речE къ сафaну пи1сарю: кни1гу зак0на њбрэт0хъ въ домY гDни. И# дадE хелкjа кни1гу сафaну.

16 И# принесE сафaнъ кни1гу ко царю2, и3 возвэсти2 є3щE ко царю2 сл0во, глаг0лz: всE сребро2 дано2 въ рyки рабHвъ твои1хъ творsщихъ дэлA:

17 и3 сліsша сребро2 њбрётенное въ домY гDни, и3 дaша въ рyки надзирaтелей и3 въ рyки творsщихъ дёло.

18 И# возвэсти2 сафaнъ пи1сарь сл0во царю2, глаг0лz: кни1гу дадe ми хелкjа свzщeнникъ. И# прочтE ю5 сафaнъ пред8 царeмъ.

19 И# бhсть є3гдA ўслhша цaрь словесA зак0на, и3 растерзA ри6зы сво‰.

20 И# повелЁ цaрь хелкjеви и3 ґхікaму сhну сафaнову и3 ґвдHну сhну міхeеву, и3 сафaну пи1сарю и3 ґсaію рабY царeву, глаг0лz:

21 и3ди1те и3 моли1тесz гDу за мS и3 за всsкаго њстaвшагосz во ї}ли и3 їyдэ, њ словесёхъ кни1ги, ћже њбрётена є4сть, вели1къ бо гнёвъ гDень разгорёсz на нaсъ, понeже не послyшаша nтцы2 нaши словeсъ гDнихъ, є4же твори1ти по всBмъ напи6саннымъ въ кни1зэ сeй.

22 И# и4де хелкjа, и3 и5мже повелЁ цaрь, ко nлдaнэ прор0чицэ, женЁ селли1ма сhна fекyева, сhна є3серjи ризохрани1телz, хранsщей зaпwвэди, ћже њбитaше во їеrли1мэ въ масaнэ, и3 глаг0лаша є4й по си6мъ.

23 И# тA tвэщA и5мъ: сі‰ речE гDь бGъ ї}левъ: глаг0лите мyжу, и4же послA вaсъ ко мнЁ: сі‰ речE гDь:

24 сE, ѓзъ наведY ѕл†z на мёсто сіE и3 на њбитaющихъ въ нeмъ вс‰ словесA, ±же пи6сана сyть въ кни1зэ прочтeннэй пред8 царeмъ їyдинымъ,

25 занE њстaвиша мS и3 кадsху богHмъ чужди6мъ, да прогнёваютъ мS во всёхъ дёлэхъ рyкъ свои1хъ: и3 разгорёсz ћрость моS на мёсто сіE и3 не ўгаси1тсz:

26 и3 ко царю2 їyдину, и4же послA вaсъ ко гDу помоли1тисz, тaкw глаг0лите є3мY: сі‰ речE гDь бGъ ї}левъ: словесA, ±же слhшалъ є3си2,

27 и3 сокруши1сz сeрдце твоE, и3 смири1лсz є3си2 пред8 лицeмъ мои1мъ, є3гдA ўслhшалъ є3си2 словесA мо‰ на мёсто сіE и3 на њбитaющихъ въ нeмъ, и3 смири1лсz є3си2 предо мн0ю, и3 растерзaлъ є3си2 ри6зы тво‰, и3 плaкалъ є3си2 предо мн0ю, и3 ѓзъ ўслhшахъ, речE гDь:

28 сE, приложY тS ко nтцє1мъ твои6мъ, и3 приложи1шисz ко гробHмъ твои1мъ въ ми1рэ, и3 не ќзрzтъ џчи твои2 всsкагw ѕлA, ±же ѓзъ наведY на мёсто сіE и3 на њбитaющихъ въ нeмъ. И# возвэсти1ша царю2 сл0во.

29 И# послA цaрь, и3 собрA старBйшины ї{дины и3 їеrли6мли.

30 И# взhде цaрь въ д0мъ гDень и3 вси2 мyжіе ї{дины и3 живyщіи во їеrли1мэ, и3 свzщeнницы и3 леvjти, и3 вси2 лю1діе t мaла дaже до вели1ка: и3 читaше во ўшесA и4хъ вс‰ словесA кни1ги завёта њбрётенныz въ домY гDни.

31 И# стA цaрь на столпЁ, и3 завэщA завётъ пред8 гDемъ ходи1ти пред8 гDемъ, храни1ти зaпwвэди є3гw2 и3 свидBніz є3гw2 и3 повелBніz є3гw2 всёмъ сeрдцемъ и3 всeю душeю, є4же твори1ти словесA завёта напи6саннаz въ кни1зэ сeй.

32 И# постaви всёхъ, и5же њбрётени бsху во їеrли1мэ и3 веніамjнэ, и3 сотвори1ша њбитaющіи во їеrли1мэ завётъ въ домY гDа бGа nтє1цъ свои1хъ.

33 И# tS їwсjа вс‰ мeрзwсти t всеS земли2, ћже бЁ сынHвъ ї}левыхъ, и3 сотвори2 всёхъ њбрётшихсz во їеrли1мэ и3 во ї}ли служи1ти гDу бGу своемY во вс‰ дни6 сво‰, и3 не ўклони1сz t гDа бGа nтє1цъ свои1хъ.

 

Главa 35

1 И# сотвори2 їwсjа во їеrли1мэ пaсху гDу бGу своемY, и3 пожрE пaсху въ четвертыйнaдесzть дeнь мцcа пeрвагw:

2 и3 постaви свzщeнники на стрaжахъ и4хъ, и3 ўкрэпи2 и5хъ на дэлA д0му гDнz,

3 и3 речE леvjтwмъ си6льнымъ во всeмъ ї}ли, да њсвzтsтсz гDу и3 постaвzтъ ківHтъ с™hй въ домY гDни. И# постaвиши ківHтъ с™hй во хрaмэ, є3г0же создA соломHнъ сhнъ давjда царS ї}лева. И# речE цaрь: нёсть вaмъ на рaменахъ носи1ти ничт0же: нн7э u5бо служи1те гDу бGу вaшему и3 лю1демъ є3гw2 ї}лю,

4 и3 ўгот0вайтесz по домHмъ nтeчествъ вaшихъ и3 по чредaмъ вaшымъ, по писaнію давjда царS ї}лева и3 рук0ю соломHна сhна є3гw2,

5 и3 ст0йте во хрaмэ по раздэлeніємъ домHвъ nтeчествъ вaшихъ во брaтіи вaшей сынёхъ людски1хъ, и3 по чaсти д0му nтeчества въ леvjтэхъ:

6 и3 пожри1те пaсху и3 с™†z ўгот0вайте брaтіи вaшей, є4же сотвори1ти по словеси2 гDню, (є4же гlа) рук0ю мwmсeовою.

7 И# дадE начaтки їwсjа сынHмъ людски6мъ џвцы и3 ѓгнцы и3 козлы2 t к0зъ, вс‰ на пaсху, и3 всёхъ њбрётеныхъ въ число2 три1десzть тhсzщъ, и3 волHвъ три2 тhсzщы, сі‰ t царeва и3мёніz.

8 И# нач†лницы є3гw2 дaша начaтки лю1демъ и3 свzщeнникwмъ и3 леvjтwмъ: дадe же и3 хелкjа и3 захaріа и3 їеіи1лъ нач†лницы свzщeнникwмъ д0му гDнz, и3 дaша на пaсху nвeцъ и3 ѓгнцєвъ и3 к0злищъ двЁ тhсzщы шeсть сHтъ и3 волHвъ три1ста.

9 Хwненjа же и3 ванeа, и3 самeа и3 наfанаи1лъ брaтъ є3гw2, и3 ґсавjа и3 їеіи1лъ и3 їwзавaдъ, нач†лницы леvjтwвъ, дaша леvjтwмъ на пaсху пsть тhсzщъ nвeцъ и3 волHвъ пsть сHтъ.

10 И# ўгот0вано бhсть служeніе, и3 стaша свzщeнницы въ чи1нэ своeмъ и3 леvjти по раздэлeніємъ свои6мъ по повелёнію царeву,

11 и3 пожр0ша пaсху, и3 проліsша свzщeнницы рукaма свои1ма кр0вь, и3 леvjти њдирaху к0жы:

12 и3 ўгот0ваша всесожжє1ніz предaти и5мъ по раздэлeнію, по домHмъ nтeчествъ сынHмъ людски6мъ, принести2 гDеви всесожжє1ніz, ћкоже пи1сано є4сть въ кни1зэ зак0на мwmсeова: тaкw и3 заyтра:

13 и3 и3спек0ша пaсху на nгни2 по чи1ну, и3 с™†z свари1ша въ мёдницахъ и3 въ котлёхъ, и3 предуспЁ и5мъ, и3 раздэли1ша всBмъ сынHмъ людски6мъ:

14 себё же и3 свzщeнникwмъ пот0мъ ўгот0ваша, ћкw въ возношeніи всесожегaемыхъ и3 тyкwвъ дaже до н0щи свzщeнницы (бhша не прaздни), и3 леvjти ўгот0ваша и5мъ и3 брaтіи и4хъ сынHмъ ґарw6нимъ.

15 И# пэвцы2 сhнове ґсaфwвы (стоsху) въ чи1нэ своeмъ по повелёнію давjда, и3 ґсaфа и3 є3мaна и3 їдіfyма прор0кwвъ царeвыхъ: и3 нач†лницы и3 двє1рницы всёхъ врaтъ, и5мже не бЁ возм0жно tлучи1тисz t слyжбы с™hхъ, понeже брaтіz и4хъ леvjти ўгот0ваша и5мъ (бр†шна).

16 И# ўпрaвисz и3 ўгот0васz всS слyжба гDнz въ дeнь т0й, да сотворsтъ пaсху и3 принесyтъ всесожжє1ніz на nлтaрь гDень по повелёнію царS їwсjи.

17 И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы, и5же њбрётени бsху, пaсху во врeмz то2 и3 прaздникъ њпрэсн0кwвъ сeдмь днjй.

18 И# не бhсть пaсхи под0бныz т0й во ї}ли t днjй самуи1ла прbр0ка, и3 вси2 цaріе ї}лєва не сотвори1ша пaсхи, ю4же сотвори2 їwсjа и3 свzщeнницы и3 леvjти, и3 вeсь їyда и3 ї}ль, и4же њбрётенъ бhсть, и3 њбитaющіи во їеrли1мэ, гDу.

19 Во nсмоенaдесzть лёто цaрства їwсjина сіS пaсха прaзднована бhсть.

20 По си1хъ всёхъ, и5хже сотвори2 їwсjа въ домY, и3 басночрeвныхъ и3 волхвyющихъ, и3 кум‡рницы и3 јдwлы и3 дубр†вы, ±же бsху во їеrли1мэ и3 во їудeи, пожжE nгнeмъ цaрь їwсjа, да ўтверди1тъ глаг0лы зак0на пи6санныz въ кни1зэ, ю4же њбрёте хелкjа жрeцъ въ домY гDни: под0бенъ є3мY не бhсть пред8 ни1мъ, и4же бы њбрати1лсz ко гDу всёмъ сeрдцемъ свои1мъ и3 всeю душeю своeю и3 всeю крёпостію своeю по всемY зак0ну мwmсeову, и3 по нeмъ не востA под0бенъ є3мY. Nбaче не tврати1сz гDь t гнёва ћрости своеS вели1кіz, є4юже разгнёвасz ћростію гDь на їудeю, всёхъ рaди разгнёваній є3S, и4миже прогнёва манассjа. И# речE гDь: и3 їyду u5бо tри1ну t лицA моегw2, ћкоже tри1нухъ д0мъ ї}левъ, и3 tверг0хъ грaдъ, є3г0же и3збрaхъ, їеrли1мъ, и3 хрaмъ, њ нeмже рёхъ: бyдетъ и4мz моE тaмw. И# и3зhде фараHнъ нехаw2 цaрь є3гЂпетскій на царS ґссmрjйскаго на рэкY є3vфрaтъ, є4же рaтовати є3го2 въ хархами1сэ. И# и3зhде во срётеніе є3мY їwсjа цaрь.

21 И# послA къ немY послы2, глаг0лz: что2 мнЁ и3 тебЁ, царю2 їyдинъ; не проти1ву тебє2 днeсь и3дY воевaти, но на мёсто брaни моеS: и3 бGъ речE потщaтисz мнЁ: внемли2 ты2 њ бз7э и4же со мн0ю, да не ўбіeтъ тS.

22 И# не возврати2 їwсjа лицA своегw2 t негw2, но рaтовати є3го2 ўкрэпи1сz, нижE послyша словeсъ нехаHвыхъ, ±же t ќстъ б9іихъ, но и4де, да вою1етъ на п0ли магеддw2.

23 И# ўстрэли1ша стрэлцы2 въ царS їwсjю. И# речE цaрь nтрокHмъ свои6мъ: и3зведи1те менE (t брaни), ћкw и3знемог0хъ ѕэлw2.

24 И# свед0ша є3го2 џтроцы є3гw2 съ колесни1цы, и3 въ другyю колесни1цу посади1ша є3го2, ћже бsше є3мY, и3 привез0ша є3го2 во їеrли1мъ, и3 ќмре и3 погребeнъ бhсть со nтцы6 свои1ми: и3 вeсь їyда и3 їеrли1мъ плaкаша њ їwсjи.

25 И# їеремjа возрыдA по їwсjи, и3 глаг0лаша вси2 кн‰зи и3 кнzги6ни плaчь по їwсjи дaже до днeсь: и3 дaша є3го2 въ повелёніе ї}лю, и3 сE, пи1сано є4сть въ рыдaніихъ.

26 ПрHчаz же словесA їwс‡ина и3 ўповaніе є3гw2 бsху пи6сана въ зак0нэ гDни:

27 дэлa же є3гw2, пє1рваz и3 послBднzz, сE, пи6сана сyть въ кни1зэ царeй ї}левыхъ и3 їyдиныхъ.

 

Главa 36

1 И# взsша лю1діе земли2 їwахaза сhна їwсjина, и3 помaзаша є3го2, и3 постaвиша є3го2 царeмъ вмёстw nтцA є3гw2 во їеrли1мэ.

2 Двaдесzти тріeхъ лётъ бhсть їwахaзъ, є3гдA цaрствовати начA, и3 три2 мцcы цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 ґмітaлъ, дщeрь їеремjина t ловны2. И# сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ по всBмъ, ±же сотвори1ша nтцы2 є3гw2. (И# плэни2 їwахaза,) и3 њковA є3го2 фараHнъ нехаw2 въ девлafэ въ земли2 є3faмли, є4же не цaрствовати є3мY во їеrли1мэ,

3 и3 преведE є3го2 цaрь во є3гЂпетъ, и3 возложи2 дaнь на зeмлю (ї}леву) сто2 тал†нтъ сребрA и3 талaнтъ злaта.

4 И# постaви фараHнъ нехаw2 є3ліакjма сhна їwсjина царeмъ над8 їyдою и3 їеrли1момъ вмёстw їwсjи nтцA є3гw2, и3 премэни2 и4мz є3гw2 їwакjмъ. Їwахaза же брaта є3гw2 взS фараHнъ нехаw2 и3 введE є3го2 во є3гЂпетъ, и3 ќмре тaмw: сребр0 же и3 злaто дадE фараHну. ТогдA начA землS поддaна бhти, є4же даsти сребро2 по словеси2 фараHнову: и3 кjйждо по си1лэ и3стzзaше сребро2 и3 злaто t людjй земли2, є4же даsти фараHну нехаw2.

5 Двaдесzти пzти2 лётъ бЁ їwакjмъ, є3гдA цaрствовати начA, и3 є3динонaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 зехHра, дщeрь нирjева t рaмы. Сотвори1 же лукaвое пред8 гDемъ по всBмъ, є3ли6ка сотвори1ша nтцы2 є3гw2. Во дни6 є3гw2 пріи1де навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій на зeмлю, и3 бЁ є3мY служA три2 лBта и3 tступи2 t негw2. И# послA гDь на ни1хъ халдє1и и3 разб0йники с›рскіz и3 разб0йники мwав‡тскіz, и3 сынHвъ ґммHновыхъ и3 самарjйскихъ, и3 по словеси2 сeмъ tступи1ша по словеси2 гDню, (є4же гlа) ќсты6 рабHвъ свои1хъ прbр0кwвъ. Nбaче ћрость гDнz бЁ на їyдэ, є4же tри1нути є3го2 t лицA своегw2, грBхъ рaди манассjиныхъ во всёхъ, ±же сотвори2, и3 въ кр0ви непови1ннэй, ю4же и3зліS їwакjмъ, и3 нап0лни їеrли1мъ кр0ве непови1нныz. Но не восхотЁ гDь и3скорени1ти и5хъ.

6 И# взhде на него2 навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій, и3 њковA є3го2 њк0вами мёдzными, и3 приведE є3го2 въ вавmлHнъ:

7 и3 чaсть сосyдwвъ д0му гDнz пренесE въ вавmлHнъ и3 постaви | во хрaмэ своeмъ въ вавmлHнэ.

8 ПрHчаz же словeсъ їwакjмовыхъ, и3 вс‰, ±же содёла, не сe ли, сі‰ пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ; И# ќспе їwакjмъ со nтцы6 свои1ми и3 погребeнъ бhсть въ ганозaнэ со nтцы6 свои1ми. И# воцари1сz їехонjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

9 Nсминaдесzти лётъ бЁ їехонjа, є3гдA цaрствовати начA, и3 три2 мцcы и3 дeсzть днjй цaрствова во їеrли1мэ, и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ.

10 Е#гдa же лёту крyгъ вращaшесz, послA навуходон0соръ цaрь, и4же и3 введE є3го2 въ вавmлHнъ съ предраги1ми сос{ды д0му гDнz, ґ царeмъ постaви седекjю брaта nтцY є3гw2 над8 їyдою и3 їеrли1момъ.

11 Двaдесzть є3ди1но лёто бhсть седекjи, є3гдA цaрствовати начA, є3диннaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ:

12 и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ бGомъ свои1мъ, и3 не ўсрами1сz лицA їеремjи прbр0ка t ќстъ гDнихъ,

13 є3гдA t царS навуходон0сора tвeржесz, и4же заклS є3го2 пред8 бGомъ: и3 њжесточи2 вhю свою2 и3 сeрдце своE ўкрэпи2, да не њбрати1тсz ко гDу бGу ї}леву.

14 И# вси2 слaвніи ї{дины и3 свzщeнницы и3 лю1діе земли2 ўмн0жиша є4же преступи1ти преступлє1ніz мeрзостей kзhческихъ, и3 њскверни1ша д0мъ гDень, и4же во їеrли1мэ.

15 И# посылaше гDь бGъ nтє1цъ и4хъ къ ни6мъ рук0ю прbр0кwвъ свои1хъ ќтренюz и3 посылaz вёстники сво‰, понeже щадsше людjй свои1хъ и3 свzти1лища своегw2: и3 тjи поношaху послHмъ б9іимъ,

16 и3 ўничижaху словесA є3гw2, и3 ругaхусz прbр0кwмъ є3гw2, д0ндеже сни1де гнёвъ гDень на лю1ди є3гw2, д0ндеже не бhсть и3зцэлeніz.

17 И# наведE на ни1хъ царS халдeйска, и3 поби2 младeнцы и4хъ мечeмъ въ домY свzтhни є3гw2: и3 не пощадЁ седекjи и3 дёвъ и4хъ не поми1лова, и3 стaрцы и4хъ и3зведE, и3 всёхъ предадE въ рyки и4хъ,

18 и3 вс‰ сосyды д0му б9іz вели6кіz и3 м†лыz, и3 сокрHвища цeркве гDни, и3 вс‰ сокрHвища царє1ва и3 вельм0жъ, вс‰ внесE въ вавmлHнъ:

19 и3 зажжE д0мъ гDень и3 разори2 стёну їеrли1млю, и3 столпы2 є3гw2 сожжE nгнeмъ и3 всsкъ сосyдъ драгjй и3стни2:

20 и3 пресели2 њстaвшихсz въ вавmлHнъ, и3 бhша є3мY и3 сынHмъ є3гw2 въ рабы6 дaже до цaрства ми1дскагw,

21 да и3сп0лнитсz сл0во гDне ўстaми їеремjи, донeлэже пріS землS суббw6ты сво‰ суббHтствовати во вс‰ дни6 запустёніz своегw2: суббHтствова до совершeніz седми1десzти лётъ.

22 Въ лёто пeрвое кЂра царS пeрсскагw, повнегдA и3сп0лнитисz словесeмъ гDнимъ ўсты6 їеремjи, воздви1же гDь дyхъ кЂра царS пeрсскагw, и3 повелЁ проповёдати во всeмъ цaрствіи своeмъ писaніемъ, глаг0лz:

23 сі‰ глаг0летъ кЂръ цaрь пeрсскій: вс‰ ц†рства земли2 дадe ми гDь бGъ нбcный, и3 т0й заповёда мнЁ создaти себЁ д0мъ во їеrли1мэ, и4же є4сть во їудeи: кто2 въ вaсъ t всёхъ людjй є3гw2; да бyдетъ бGъ є3гw2 съ ни1мъ, и3 да взhдетъ.

 

Моли1тва манассjи царS їудeйска, є3гдA плэнeнъ держaшесz во вавmлHнэ.

ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нaшихъ, ґвраaмовъ и3 їсаaковъ и3 їaкwвль и3 сёмене и4хъ првdнагw, сотвори1вый нeбо и3 зeмлю со всeю лёпотою и4хъ и3 свzзaвый м0ре сл0вомъ повелёніz твоегw2, заключи1вый бeздну и3 запечaтствовавый ю5 стрaшнымъ и3 слaвнымъ и4менемъ твои1мъ, є3гHже вс‰ боsтсz, и3 трепeщутъ t лицA си1лы твоеS, ћкw никт0же постои1тъ пред8 великолёпіемъ слaвы твоеS, и3 нестерпи1мь гнёвъ, є4же на грёшники, прещeніz твоегw2. Безмёрна же и3 неизслёдованна млcть њбэщaніz твоегw2: тh бо є3си2 гDь, вhшній, бlгоутр0бенъ, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ и3 кazйсz њ ѕл0бахъ человёческихъ. Ты2, гDи, по мн0жеству бlгости твоеS њбэщaлъ є3си2 покаsніе и3 њставлeніе согрэши1вшымъ тебЁ, и3 мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ њпредэли1лъ є3си2 покаsніе грёшникwмъ во спcніе. Ты2 u5бо, гDи б9е си1лъ, не положи1лъ є3си2 покаsніе првdнымъ ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву, не согрэши1вшымъ тебЁ, но положи1лъ є3си2 покаsніе мнЁ грёшному, занE согрэши1хъ пaче числA пескA морскaгw: ўмн0жишасz беззакHніz мо‰, гDи, ўмн0жишасz беззакHніz мо‰, и3 нёсмь дост0инъ воззрёти и3 ви1дэти высотY нбcную t мн0жества непрaвдъ мои1хъ. Слsченъ є4смь мн0гими ќзами желёзными, во є4же не возвести2 главы2 моеS, и3 нёсть ми њслаблeніz: занE прогнёвахъ ћрость твою2 и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: не сотвори1вый в0ли твоеS и3 не сохрани1вый повелёній твои1хъ, постaвихъ мeрзwсти и3 ўмн0жихъ претык†ніz. И# нн7э приклонsю кwлёна сeрдца, трeбуz t тебє2 бlгости. Согрэши1хъ, гDи, согрэши1хъ, и3 беззакHніz мо‰ ѓзъ вёмъ, но прошY молsсz: њслaби ми2, гDи, њслaби ми2, и3 не погуби2 менE со беззакHніи мои1ми, нижE въ вёкъ враждовaвъ соблюдeши ѕHлъ мои1хъ, нижE њсyдиши мS въ преисп0днихъ земли2: занE ты2 є3си2, б9е, бGъ кaющихсz, и3 на мнЁ kви1ши всю2 бlгость твою2: ћкw недост0йна сyща сп7сeши мS по мн0зэй млcти твоeй, и3 восхвалю2 тS вhну во днeхъ животA моегw2: ћкw тS поeтъ всS си1ла нбcнаz, и3 твоS є4сть слaва во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

Конeцъ кни1зэ вторёй параліпомeнwнъ: и4мать въ себЁ глaвъ ls7

 

 <<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>