<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>


См. также: 2-я книга Ездры
(русский гражданский шрифт)

ПОИСК ФОРУМ

 

 

Ветхий Завет

Библия, церковнославянский язык

 

Главы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 

Кни1га в7 є4здры

Главa 1

1 И# сотвори2 їwсjа пaсху во їеrли1мэ гDу своемY, и3 пожрE пaсху четвертагwнaдесzть днE пeрваго мцcа,

2 поставлsz свzщeнники по чредaм?ъ въ ри6зы њдBzнны въ цeркви гDни:

3 и3 речE леvjтwмъ свzщеннослужи1телємъ ї}лєвымъ, да њсвzтsтъ себE гDеви на поставлeніе с™aгw ківHта гDнz въ домY, є3г0же создA соломHнъ сhнъ давjдовъ цaрь:

4 не бyдетъ вaмъ взsти є3го2 на рaменахъ и3 нн7э служи1те гDу бGу вaшему и3 пецhтесz њ kзhцэхъ є3гw2 ї}ли, и3 ўгот0вайтесz по nтeчествwмъ и3 племенHмъ вaшымъ по писaнію давjда царS ї}лева и3 по вели1честву соломHна сhна є3гw2:

5 и3 стaните въ цeркви по ўчaстію начaлства nтeческагw вaшегw леvjтскагw, и5же пред8 брaтіею вaшею сынми2 ї}левыми,

6 по чи1ну пожри1те пaсху, и3 жє1ртвы ўгот0вайте брaтіzмъ вaшымъ, и3 сотвори1те пaсху по зaповэди гDни дaннэй мwmсeю.

7 И# дадE їwсjа лю1демъ њбрётшымсz (тaмw) ѓгнцєвъ и3 nвнHвъ три1десzть тhсzщъ, телцє1въ три2 тhсzщы: сі‰ t цaрскихъ дан† сyть по њбэщaнію лю1демъ и3 свzщeнникwмъ и3 леvjтwмъ..

8 И# дадE хелкjа и3 захaріа и3 сmи1лъ прист†вницы свzти1лища жерцє1мъ на пaсху nвeцъ двЁ тhсzщы шeсть сHтъ, телцє1въ три1ста.

9 И# їех0ніа, и3 самeа, и3 наfанaилъ брaтъ, и3 ґсавjа, и3 nхіи1лъ, и3 їwрaмъ тысzщеначaлницы дaша леvjтwмъ на пaсху nвeцъ пsть тhсzщъ, телцє1въ сeдмь сHтъ.

10 И# си6мъ бhвшымъ, благолёпнw стaша свzщeнницы и3 леvjти, и3мёюще њпрэсн0ки, по племенHмъ

11 и3 по частеначaлствwмъ nтцє1въ, пред8 людьми2 приноси1ти гDу по пи6саннымъ въ кни1зэ мwmсeовэ, и3 тaкw во ќтріе.

12 И# и3спек0ша пaсху nгнeмъ, ћкоже подобaше, и3 жє1ртвы свари1ша въ сосyдэхъ мёдzныхъ и3 въ кон0бэхъ со благов0ніемъ, и3 принес0ша всBмъ, и5же t нар0да.

13 И# по си1хъ ўгот0ваша себЁ и3 свzщeнникwмъ брaтіzмъ свои6мъ сыновHмъ ґарw6нимъ.

14 Їерeє бо возношaху т{чнаz до концA часA, ґ леvjти ўгот0ваша себЁ и3 жерцє1мъ брaтіи своeй, сынHмъ ґарw6нимъ.

15 Свzщеннопэвцh же сhнове ґсaфwвы бsху въ чинY своeмъ по зaповэди давjдовэ: и3 ґсaфъ, и3 захaріа, и3 є3ддінyсъ и4же бsше t царS.

16 И# вр†тари при кjихждо двeрехъ: да не преступaетъ кjйждо своеS чрєды2, брaтіz бо и5хъ леvjти ўгот0ваша и5мъ.

17 И# соверши1шасz жє1ртвы гDни въ т0й дeнь сотвори1ти пaсху

18 и3 принести2 жє1ртвы на жeртвенникъ б9ій по повелёнію царS їwсjи.

19 И# њбрётшіисz во врeмz то2 пaсху и3 прaздникъ њпрэсн0чный днjй сeдмь.

20 И# не принесeсz пaсха таковA во ї}ли t врeмене самуи1ла прbр0ка,

21 и3 вси2 цaріе ї}лєвы не прaздноваша таковhz пaсхи, каковY сотвори2 їwсjа, и3 свzщeнницы и3 леvjти, и3 їудeє и3 вeсь ї}ль њбрётшійсz во њбитaніи своeмъ во їеrли1мэ.

22 Во nсмоенaдесzть лёто цaрствующу їwсjи прaзднована бhсть пaсха сіS.

23 И# ўпрaвлєна бhша дэлA їwсjєва пред8 гDемъ є3гw2 сeрдцемъ п0лнымъ благочeстіz:

24 и3 ±же њ нeмъ, пи6сана сyть въ прeжнихъ временёхъ, њ согрэши1вшихъ и3 нечeствовавшихъ проти1ву гDа пaче всsкагw kзhка и3 цaрства и3 и4миже њскорби1ша є3го2 въ рaзумэ: и3 словесA гDнz востaша на ї}лz.

25 И# по всемY дэsнію семY їwсjину, случи1сz фараHну царю2 є3гЂпетскому и3дyщу брaнь воздви1гнути въ харкамЂсэ при є3vфрaтэ: и3 и3зhде сопроти1ву є3мY їwсjа.

26 И# послA цaрь є3гЂпетскій къ немY, глаг0лz: что2 мнЁ и3 тебЁ є4сть, царю2 їyдинъ;

27 нёсмь на тS п0сланъ t гDа бGа, на є3vфрaтъ бо брaнь моS є4сть: и3 нн7э гDь со мн0ю є4сть, и3 гDь поспэшazй ми2 є4сть, tступи2 t менє2 и3 не сопротивлsйсz гDеви.

28 И# не возврати1сz їwсjа на колесни1цу свою2, но рaтовати є3го2 ўси1ловашесz, не внeмлz словесeмъ їеремjи прbр0ка t ќстъ гDнихъ:

29 но постaви проти1ву є3гw2 брaнь на п0ли магеддHнстэмъ. И# снид0ша нач†лницы ко царю2 їwсjи.

30 И# речE цaрь nтрокHмъ свои6мъ: и3зведи1те мS t брaни, и3знемог0хъ бо ѕэлw2. И# ѓбіе и3звед0ша є3го2 џтроцы є3гw2 и3з8 њполчeніz.

31 И# взhде на колесни1цу вторyю свою2, и3 пришeдъ во їеrли1мъ жи1знь свою2 премэни2, и3 погребeнъ во џтчемъ гр0бэ.

32 И# во всeй їудeи плaкаша њ їwсjи: и3 рыдaше їеремjа прbр0къ њ їwсjи, и3 предсэдsщіи со женaми плaкаху є3го2 дaже до сегw2 днE. И# и3здадeсz сіE бhти всегдA на вeсь р0дъ ї}левъ.

33 Сі‰ же впи6сана сyть въ кни1зэ п0вэстей њ царeхъ їyдиныхъ, и3 к0еждо сотворeное дэsніz їwсjина, и3 слaвы є3гw2, и3 рaзума є3гw2 въ зак0нэ гDни: ±же прeжде сотворє1наz t негw2, и3 ±же нн7э, пи6сана сyть въ кни1зэ царeй ї}левыхъ и3 їyдиныхъ.

34 И# взeмше сyщіи t kзhка їwахaза сhна їwсjина, постaвиша царeмъ вмёстw їwсjи nтцA є3гw2, сyша двaдесzти тріeхъ лётъ.

35 И# цaрствова над8 їyдою и3 над8 їеrли1момъ мцcы три2: и3 tстaви є3го2 цaрь є3гЂпетскій, да не цaрствуетъ во їеrли1мэ.

36 И# наложи2 на нар0дъ (їyдинъ) сребрA тал†нтъ сто2 и3 злaта є3ди1нъ талaнтъ.

37 И# постaви цaрь є3гЂпетскій їwакjма брaта є3гw2 царeмъ їудeи и3 їеrли1му.

38 И# свzзA їwакjмъ вельм0жы, зараки1на же брaта своего2 є4мь и3зведE и3з8 є3гЂпта.

39 Лётъ же бsше двaдесzти пzти2 їwакjмъ, є3гдA цaрствовати начA въ земли2 їyдинэ и3 їеrли1мэ: и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ.

40 На нег0же и3зhде навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій, и3 свzзA є3го2 мёдzными ќзами, и3 приведE въ вавmлHнъ:

41 и3 свzщє1нныz сосyды гDни взeмъ навуходон0соръ и3 принeсъ положи2 въ вавmлHнэ во хрaмэ своeмъ.

42 Ґ ±же њ нeмъ глагHланнаz, и3 њ нечистотЁ є3гw2 и3 њ ѕлочeстіи, пи6сана сyть въ кни1зэ времeнъ цaрскихъ.

43 И# воцари1сz їwакjмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2: є3гдa же постaвленъ бhсть, бsше лётъ nсминaдесzти:

44 цaрствова же мцcы три2 и3 днjй дeсzть во їеrли1мэ, и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ.

45 И# по лётэ послaвъ навуходон0соръ, пресели2 є3го2 въ вавmлHнъ вкyпэ со свzщeнными сос{ды гDними,

46 и3 постaви седекjю царS їудeи и3 їеrли1му, сyща лётъ двaдесzти є3ди1нагw: цaрствова же лётъ є3динонaдесzть,

47 и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ и3 не ўстыдёсz t словeсъ речeнныхъ їеремjею прbр0комъ t ќстъ гDнихъ.

48 И# заклsтъ бhсть t царS навуходон0сора и4менемъ гDнимъ, и3 клsвсz tступи2, и3 њжесточи1въ свою2 вhю и3 сeрдце своE, преступи2 закHннаz гDа бGа ї}лева.

49 И# кнsзіе людjй и3 свzщeнникwвъ мнHгаz беззакHніz сотвори1ша, и3 преступи1ша пaче всёхъ нечист0тъ всёхъ kзhкwвъ, и3 њскверни1ша д0мъ гDень њсвzщeнный во їеrли1мэ.

50 И# послA бGъ nтeцъ и5хъ чрез8 ѓгGла своего2 призвaти и4хъ, ћкw щадsше и3 и3 жили1ще своE:

51 тjи же поругaшасz пHсланнымъ є3гw2: и3 въ џньже дeнь гlа гDь, бsху ругaющесz прbр0кwмъ є3гw2,

52 д0ндеже прогнёванъ т0й на kзhкъ св0й за ѕлочє1стіz, повелЁ и3зhти на ни1хъ царє1мъ халдє1йскимъ:

53 тjи ўби1ша ю4ношъ и5хъ мечeмъ w4крестъ с™aгw д0му и5хъ: и3 не пощадёша ю4ноши и3 дёвы, и3 стaрца и3 младє1нца,

54 но всёхъ предадE въ рyки и4хъ: и3 вс‰ свzщє1нныz сосyды гDни м†лыz и3 вели6кіz, и3 сосyды ківHта гDнz, и3 ц†рскіz ковчeги взeмше принес0ша въ вавmлHнъ:

55 и3 сожг0ша д0мъ гDень, и3 разори1ша стёны їеrли1ма, и3 столпы2 є3гw2 сожг0ша nгнeмъ,

56 и3 скончaша вс‰ честнBйшаz є3гw2 въ ничт0же, и3 њстaвшихсz t мечA tвед0ша и3 вавmлHнъ:

57 и3 бёша раби2 є3мY и3 сынHмъ є3гw2 дaже до цaрства пeрсскагw, во и3сполнeніе словeсъ гDнихъ t ќстъ їеремjиныхъ:

58 д0ндеже благоизв0литъ землS суббw6ты сво‰, во всE врeмz њпустёніz своегw2 суббHтствовати бyдетъ во и3сполнeніе лётъ седми1десzти.

 

Главa 2

1 Цaрствующу кЂру пeрсскому пeрвагw лёта, во и3сполнeніе сл0ва гDнz ўсты6 їеремjиными,

2 воздви1же гDь дyхъ кЂра царS пeрсскагw, и3 проповёда во всeмъ цaрствэ своeмъ, и3 кyпнw писaньми, глаг0лz:

3 сі‰ глаг0летъ кЂръ цaрь пeрсскій: (гDь) менE постaви царS вселeннэй, гDь ї}левъ, гDь вhшній,

4 и3 назнaмена мнЁ создaти є3мY д0мъ во їеrли1мэ, и4же во їудeи:

5 ѓще u5бо кто2 є4сть въ вaсъ t kзhка є3гw2, да бyдетъ гDь є3гw2 съ ни1мъ: и3 возшeдъ во їеrли1мъ, и5же во їудeи, да сози1ждетъ д0мъ гDа ї}лева: сeй гDь, и4же всели1сz во їеrли1мэ:

6 є3ли1цы u5бо w4крестъ мёстъ њбитaютъ, да пом0гутъ є3мY, и5же сyть на мёстэ т0мъ, и3 злaтомъ и3 сребр0мъ,

7 даsніемъ съ конми2 и3 скwты2 и3 и3нhми по њбэщaнію предлагaемыми во свzти1лище гDне, є4же во їеrли1мэ.

8 И# стоsщіи нач†лницы колёнwмъ nтeчествъ їyдиныхъ и3 колёна веніамjнова, и3 свzщeнницы и3 леvjти, и3 вси2, и4хже дyхъ воздви1же гDь взhти, создaти д0мъ гDень, и4же во їеrли1мэ,

9 и3 и5же w4крестъ и4хъ, помог0ша во всeмъ злaтомъ и3 сребр0мъ, конми2 и3 скwты2 и3 њбётами мн0гими ѕэлw2, и4хже чyвство воздви1жено бhсть.

10 И# кЂръ цaрь и3знесE свzщє1нныz сосyды гDни, и5хже пренесE навуходон0соръ (цaрь вавmлHнскій) и3з8 їеrли1ма и3 постaви и5хъ во јдwлницэ своeй:

11 и3 и3знесE ты6z кЂръ цaрь пeрсскій и3 предадE | міfрідaту сокровищехрани1телю своемY,

12 т0й же предадE сасавассaру власти1телю їудeйскому.

13 И$хже сіE число2 бЁ: возливaлницъ златhхъ тhсzща, и3 возливaлницъ срeбрzныхъ тhсzща, кади1лницъ срeбрzныхъ двaдесzть дeвzть, фі†лъ златhхъ три1десzть, срeбрzныхъ двЁ тhсzщы четhре ст† и3 дeсzть, и3 и3нhхъ сосyдwвъ тhсzща:

14 всёхъ же сосyдwвъ пренесeныхъ златhхъ и3 срeбрzныхъ пsть тhсzщъ четhре ст† шестьдесsтъ дeвzть.

15 Принесeни же сасавассaромъ вкyпэ съ тёми, и5же t плэнeніz и3з8 вавmлHна во їеrли1мъ.

16 Во временёхъ же ґртаxeрxа царS пeрсскагw, восписaша є3мY на њбитaющихъ во їудeи и3 їеrли1мэ ви1лемосъ и3 міfрідaтъ, и3 тавeллій и3 раfЂмъ, и3 веелтefмъ и3 самeллій писeцъ, и3 пр0чіи соучинeнніи, њбитaющіи въ самарjи и3 во и3нhхъ мёстэхъ, нижепи1санное послaніе:

17 царю2 ґртаxeрxу господи1ну џтроцы твои2, раfЂмъ писeцъ слyчаєвъ и3 самeллій писeцъ, и3 пр0чіи t совёта и4хъ и3 судіи6, и5же въ кілисmрjи и3 фінікjи:

18 и3 нн7э знaемо да бyдетъ господи1ну царю2, ћкw їудeє, и5же взыд0ша t вaсъ, къ нaмъ пришeдшіи во їеrли1мъ грaдъ tмeтный и3 стропти1вый, созидaютъ тHржища є3гw2, и3 составлsютъ стёны є3гw2, и3 хрaмъ воздвизaютъ:

19 ѓще u5бо грaдъ т0й сози1ждетсz и3 стёны совершє1ны бyдутъ, не т0кмw дaни не потерпsтъ даsти, но и3 царє1мъ воспроти1вzтсz:

20 ґ понeже дёйствуютсz ±же њ хрaмэ, прaвw бhти разсуждaемъ не презрёти сегw2,

21 но знaемо сотвори1ти господи1ну нaшему царю2, да ѓще возмни1тсz тебЁ, да взhщетсz въ кни1гахъ nтє1цъ твои1хъ,

22 и3 њбрsщеши въ лэтопи1сцэхъ пи1сано њ тёхъ, и3 познaеши, ћкw грaдъ т0й бsше tмeтникъ и3 царeй и3 грaды смущaющь,

23 и3 їудeє tст{пницы, и3 њполчeніе сотворsюще въ нeмъ t вёка, є3sже рaди вины2 и3 грaдъ т0й њпустошeнъ бhсть:

24 нн7э u5бо знaемо ти2 твори1мъ, господи1не царю2 ћкw ѓще грaдъ сeй создaнъ бyдетъ и3 стёны є3гw2 возстaвлєны бyдутъ, и3сх0ду тебЁ ктомY не бyдетъ въ кілисmрjю и3 фінікjю.

25 ТогдA восписA цaрь раfЂму пи1шущему случaємаz и3 веелтefму и3 самeллію писцY и3 пр0чымъ, соучинє1нымъ и3 њбитaющымъ въ самарjи и3 сmрjи и3 фінікjи, сі‰ пи6санаz:

26 чт0хъ послaніе, є4же послaсте ко мнЁ: повелёхъ u5бо взыскaти, и3 њбрётено є4сть, ћкw грaдъ т0й є4сть t начaла царє1мъ противлsющьсz,

27 и3 человёцы tступлє1ніz и3 њполчeніе въ нeмъ сотворsюще, и3 цaріе крёпцы и3 жeстоцы бhша во їеrли1мэ, њбладaюще и3 д†ни налагaюще на кілисmрjю и3 фінікjю:

28 нн7э u5бо повелёхъ возбрани1ти человёкwмъ w4нымъ созидaти грaдъ и3 пред8усмотрsти, да ничт0же б0лэ си1хъ сотворsтъ,

29 ни да происх0дzтъ бо мнHжайшаz лук†вства, во є4же царє1мъ трyдъ твори1ти.

30 ТогдA прочeтше t царS ґртаxeрxа напи6саннаz раfЂмъ и3 самeллій писeцъ и3 съ ни1ми соучинeнніи, впрsгше потщaннw пріид0ша во їеrли1мъ съ кHнники и3 нар0днымъ њполчeніемъ,

31 и3 начaша созидaющихъ ўдержавaти: и3 ўпраздни1сz созидaніе хрaма, и4же во їеrли1мэ, дaже до вторaгw лёта цaрства дaріа царS пeрсскагw.

 

Главa 3

1 И# воцари1всz дaрій сотвори2 вeчерю вели1ку всBмъ, и5же под8 ни1мъ, и3 всBмъ, и5же t д0му р0да є3гw2, и3 всBмъ вельм0жамъ ми6дскимъ и3 пє1рсскимъ,

2 и3 всBмъ сатрaпwмъ, и3 намёстникwмъ, и3 воев0дамъ, и5же под8 ни1мъ t їндjи дaже до є3fі0піи на сто2 двaдесzть сeдмь воев0дствъ.

3 И# є3гдA kд0ша и3 пи1ша, и3 насhтившесz возврати1шасz, тогдA дaрій цaрь вни1де въ л0жницу свою2, и3 поспA и3 возбуди1сz.

4 ТогдA тріE ю4нwши тэлeсніи стрaжы, и5же стрежaху тёло царeво, рек0ша дрyгъ ко дрyгу:

5 рцeмъ кjйждо t нaсъ є3ди1но сл0во: и3 и4же превозм0жетъ, и3 є3гHже kви1тсz сл0во мудрёйше другaгw, дaстъ є3мY цaрь дaрій дaры вели6кіz и3 п0чєсти вели6кіz,

6 и3 порфЂрою њдёzнъ бyдетъ, и3 во злaтэ пи1ти и3 на злaтэ спaти, и3 колесни1цу златоyздну, и3 кідaръ вmсс0нный, и3 гри1вну w4крестъ вhи,

7 и3 вторhй сsдетъ по дaріи рaди премyдрости своеS, и3 ср0дникъ дaріевъ наречeтсz.

8 И# тогдA написaвше кjйждо своE сл0во запечaташа и3 подложи1ша под8 возглaвіе дaріа царS,

9 и3 рек0ша: є3гдA востaнетъ цaрь, дадyтъ є3мY писaніе, и3 є3г0же разсyдитъ цaрь и3 три2 вельмHжи пeрсстіи, ћкw сл0во є3гw2 мудрёйше є4сть, томY да дaстсz побёда, ћкоже пи1сано є4сть,

10 Е#ди1нъ написA: сильнёе є4сть віно2,

11 Другjй написA: сильнёе є4сть цaрь.

12 Трeтій написA: сильнёе сyть жєны2, пaче же всёхъ побэждaетъ и4стина.

13 Е#гдa же востA цaрь, взeмше пис†ніz дaша є3мY, и3 прочтE.

14 И# послaвъ созвA всёхъ вельм0жей пeрсскихъ и3 ми1дскихъ и3 сатрaпwвъ, и3 воев0дъ и3 намёстникwвъ и3 v3пaтwвъ,

15 и3 сёде въ совётнэй палaтэ, и3 прочтeно бhсть писaніе пред8 ни1ми.

16 И# речE: призови1те ю4ношъ, и3 тjи и3звэстsтъ словесA сво‰. И# при1звани бhша и3 внид0ша.

17 И# речE и5мъ: возвэсти1те нaмъ њ тёхъ, ±же пи6сана сyть. И# начA пeрвый, и4же глаг0ла њ крёпости вінA,

18 и3 речE си1це: q=^, мyжіе, к0ль премогaетъ віно2! всёхъ человBкъ пію1щихъ є3го2 прельщaетъ:

19 ќмъ царeвъ и3 си1рагw твори1тъ ќмъ є3ди1нъ, и3 рабA и3 своб0днагw, и3 ўб0гагw и3 богaтагw,

20 и3 всsкъ ќмъ превращaетъ въ безстрaшіе и3 весeліе, и3 не пaмzтуетъ всsкіz печaли и3 всsкагw д0лга:

21 и3 вс‰ сердцA сотворsетъ бог†та, и3 не пaмzтуетъ царS, нижE вельм0жи, и3 вс‰ по талaнтwмъ глаг0лати твори1тъ:

22 и3 не пaмzтуютъ, є3гдA пію1тъ, ўгождaти другHмъ и3 брaтіи, и3 не мн0гw пот0мъ и3звлачaтъ мечы2:

23 и3 є3гдA t вінA востaнутъ, не п0мнzтъ, ±же сотвори1ша:

24 q=^, мyжіе не премогaетъ ли віно2, є4же тaкw понуждaетъ твори1ти; И# ўмолчA глаг0лавый си1це.

 

Главa 4

1 И# начA вторhй глаг0лати, рекjй њ крёпости цaрстэй:

2 q=^, мyжіе! не премогaютъ ли человёцы, зeмлю и3 м0ре њбдержaще, и3 вс‰, ±же въ ни1хъ;

3 цaрь же премогaетъ и3 госп0дствуетъ всёми и3 владhчествуетъ и4ми, и3 всE, є4же речeтъ и5мъ, творsтъ:

4 ѓще речeтъ и5мъ твори1ти брaнь ко дрyгъ дрyгу, творsтъ: и3 ѓще п0слетъ и5хъ на супостaты, и4дутъ и3 и3стрывaютъ г0ры и3 стёны и3 столпы2,

5 ўбивaютъ и3 ўбивaеми бывaютъ, и3 царeва словесE не преступaютъ: ѓще же побэдsтъ, царю2 прин0сzтъ вс‰, и3 є3ли6ка ѓще плэнsтъ, и3 и4на вс‰:

6 и3 є3ли1цы не вою1ютъ, нижE њполчaютсz, но дёлаютъ зeмлю, пaки, є3гдA сёютъ, зажинaюще прин0сzтъ царeви,

7 и3 є3ди1нъ другaго понуждaюще, прин0сzтъ дaнь царю2:

8 и3 т0й сaмъ є3ди1нъ є4сть: ѓще речeтъ ўби1ти, ўбивaютъ: ѓще речeтъ tпусти1ти, tпускaютъ: речeтъ порази1ти, поразsтъ:

9 речeтъ разори1ти разорsтъ: речeтъ созидaти, созидaютъ: речeтъ, посэцhте, посэцaютъ: речeтъ насади1ти, насаждaютъ:

10 и3 вси2 лю1діе є3гw2 и3 си6лы є3гw2 слyшаютъ є3ди1нагw: и3 къ си6мъ т0й возлежи1тъ, ћстъ и3 піeтъ и3 спи1тъ:

11 тjи же стрегyтъ w4крестъ є3гw2 и3 не м0гутъ tити2, кjйждо твори1ти дёлъ свои1хъ, нижE преслyшаютъ є3гw2:

12 q=^, мyжіе! кaкw не превозмогaетъ цaрь, є3г0же тaкw слyшаютъ; И# ўмолчA.

13 Трeтій же, и4же речE њ женaхъ и3 њ и4стинэ, т0й є4сть зоровaвель, начA глаг0лати:

14 q=^, мyжіе! не вели1къ ли є4сть цaрь и3 мн0зи человёцы, и3 віно2 не премогaетъ ли; кт0 же є4сть влaствуzй и4ми и3ли2 кто2 госп0дствуzй и4ми; не жєны2 ли;

15 жєны2 роди1ша царeй и3 всёхъ людjй, и5же госп0дствуютъ над8 м0ремъ и3 землeю:

16 и3 t тёхъ рождeни сyть, и3 ты6z воздои1ша тёхъ, и5же насади1ша віногрaды, t кот0рыхъ віно2 твори1тсz:

17 и3 ты6z творsтъ ри6зы (кр†сны) человёкwмъ, и3 ты6z творsтъ слaву человёкwмъ, и3 не м0гутъ человёцы бhти без8 жeнъ:

18 и3 ѓще соберyтъ злaто и3 сребро2 и3 всsку вeщь крaсну, и3 ўви1дzтъ женY є3ди1ну добрY зрaкомъ и3 красот0ю,

19 и3 вс‰ сі‰ њстaвльше, на ню2 внeмлютъ, и3 tвeрстыми ўсты6 зрsтъ ю5, и3 вси2 џныz желaютъ пaче злaта и3 сребрA и3 всsкіz вeщи предрагjz:

20 человёкъ nтцA своего2 њставлsетъ, и4же воспитA є3го2 и3 свою2 странY, и3 ко своeй женЁ прилэплsетсz,

21 и3 съ жен0ю њставлsетъ дyшу, и3 нижE nтцA пaмzтуетъ, ни мaтере, нижE страны2:

22 и3 tсю1ду подобaетъ вaмъ разумёти ћкw жєны2 влaствуютъ вaми: не болёзнуете ли, и3 труждaетесz, и3 вс‰ женaмъ даетE и3 прин0сите;

23 и3 взeмлетъ человёкъ nрyжіе своE, и3 и3сх0дитъ на пyть твори1ти разб0й, (ўб‡йства,) и3 татьбY и3 на м0ре плaвати и3 на рёки,

24 и3 львA ви1дитъ, и3 во мрaкъ вх0дитъ: и3 є3гдA ўкрaдетъ и3 похи1титъ и3 корhсть њбрsщетъ, ко возлю1бленнэй своeй прин0ситъ:

25 и3 пaче лю1битъ человёкъ женY свою2, нeжели nтцA и3 мaтерь:

26 и3 мн0зи њбезyмишасz t ли1цъ жeнскихъ и3 раби2 бhша рaди тёхъ,

27 и3 мн0зи погиб0ша и3 прельсти1шасz и3 согрэши1ша рaди жeнъ:

28 и3 нн7э не вёруете ли мнЁ; не вели1къ ли є4сть цaрь во влaсти своeй; не вс‰ ли страны6 не смёютъ прикоснyтисz є3мY;

29 ви1дэхъ є3го2 и3 ґпами1ню, дщeрь вартaка ди1внагw, нал0жницу царeву, сэдsщую њдеснyю царS

30 и3 teмлющую діади1му со главы2 царє1вы и3 возлагaющу на себE, и3 по лани1тэ біsше царS лёвою рук0ю:

31 и3 кромЁ си1хъ цaрь tвeрстыми ўсты6 зрsше на ню2: и3 ѓще посмэeтсz пред8 ни1мъ, смэeтсz и3 џнъ: ѓще же разгнёвана бyдетъ нaнь, ласкaетъ ю5, д0ндеже примири1тсz є3мY:

32 q=^, мyжіе, не си6льны ли жєны2, ћкw си1це творsтъ;

33 И# тогдA цaрь и3 вельм0жи смотрsху дрyгъ на дрyга. И# начA глаг0лати њ и4стинэ:

34 q=^, мyжіе, не си6льны ли жєны2; вели1ка землS, и3 выс0ко нeбо, и3 бhстро течeніемъ с0лнце, ћкw њбращaетсz на крyзэ небeснэмъ и3 пaки притекaетъ на мёсто своE во є3ди1нъ дeнь:

35 не вели1къ ли, и4же сі‰ твори1тъ; и3 и4стина вели1ка и3 крэпчaе пaче всёхъ:

36 всS землS и4стину призывaетъ, и3 нeбо џную благословлsетъ, и3 вс‰ дэлA трzсyтсz и3 трепeщутъ (є3S), и3 нёсть съ нeю њби1ды ни є3ди1ныz:

37 њби1дитъ віно2, њби1дитъ цaрь, њби1дитъ жєны2, непрaведни вси2 сhнове человёчестіи, и3 непрaведна вс‰ дэлA и4хъ сицєвaz, и3 нёсть въ ни1хъ и4стины, и3 во своeй непрaвости погибaютъ:

38 и4стина же пребывaетъ и3 возмогaетъ во вёкъ, и3 живeтъ и3 њбладaетъ во вёкъ вёка,

39 и3 нёсть ў неS пріsтіz лицA, нижE разли1чіz, но пр†ваz твори1тъ и3 t всёхъ непрaведныхъ и3 лукaвыхъ њгребaетсz, и3 вси2 благоволsтъ въ дёлэхъ є3S,

40 и3 нёсть въ судЁ є3S ничт0же непрaведно: и3 сіS крёпость и3 цaрство, и3 влaсть и3 вели1чество всёхъ вэкHвъ: блгcвeнъ бGъ и4стины.

41 И# престA глаг0лати. И# вси2 лю1діе тогдA возопи1ша и3 рек0ша: вели1ка є4сть и4стина и3 премогaетъ.

42 ТогдA цaрь речE є3мY: проси2 є4же х0щеши, мн0жае пи1саныхъ, и3 дaмъ тебЁ, понeже њбрётенъ є3си2 мудрёйшій, и3 бли1з8 менє2 да сsдеши, и3 ср0дникъ м0й наречeшисz.

43 ТогдA речE царю2: помzни2 њбэщaніе твоE, и4мже њбэщaлъ є3си2 создaти їеrли1мъ въ дeнь, въ џньже цaрство твоE пріsлъ є3си2,

44 и3 вс‰ сосyды вз‰тыz и3з8 їеrли1ма tпусти1ти, и5хже tлучи2 кЂръ, є3гдA заклsтсz и3зсэщи2 вавmлHнъ, и3 њбэщA послaти тaмw:

45 тh же њбэщaлъ є3си2 создaти хрaмъ, є3г0же сожг0ша їдумeє, є3гдA њпустошeна бhсть їудeа t халдeи:

46 и3 нн7э сіE є4сть, є4же прошY t тебє2, г0споди царю2 и3 њ т0мъ молю1 тz, и3 сіE є4сть вели1чество, є4же t тебє2: молю2 u5бо, да сотвори1ши њбэщaніе, є4же њбэщaлъ є3си2 царю2 нбcному сотвори1ти и3з8 ќстъ твои1хъ.

47 ТогдA востaвъ цaрь дaрій, њблобызA є3го2 и3 написA њ нeмъ послaніе ко всBмъ прави1телємъ и3 воев0дамъ, и3 намёстникwмъ и3 вельм0жамъ, да пров0дzтъ є3го2 и3 всёхъ сyщихъ съ ни1мъ восходsщихъ созидaти їеrли1мъ:

48 и3 всBмъ намёстникwмъ, и5же бsху въ кілисmрjи и3 фінікjи и3 и5же въ лівaнэ, написA послaніе, да прив0зzтъ древA кeдрwва t лівaна во їеrли1мъ и3 да созидaютъ съ ни1мъ грaдъ:

49 писa же и3 всBмъ їудewмъ восходsщымъ t цaрства во їудeю њ своб0дэ, да всsкъ си1льный и3 вельм0жа, и3 намёстникъ и3 прави1тель не прих0дитъ ко вратHмъ и4хъ,

50 и3 всю2 странY, ю4же њбдержaтъ, бездaнну бhти и5мъ: и3 їдумeє да њстaвzтъ сeла їудє1йскаz, и4миже њбладaютъ:

51 и3 на созидaніе хрaма даsти по всsкое лёто тал†нтъ двaдесzть, д0ндеже сози1ждетсz:

52 и3 на жeртвенникъ всесожжє1ніz приноси1ти на всsкъ дeнь, ћкоже и3мёютъ зaповэдь, и3нhхъ тал†нтъ седмьнaдесzть, да прин0сzтъ дeсzть на к0еждо лёто:

53 и3 всBмъ приходsщымъ t вавmлHна созидaти грaдъ, да бyдетъ своб0да и5мъ и3 сынHмъ и4хъ, и3 всBмъ свzщeнникwмъ приходsщымъ.

54 Напісa же и3 подаsніе, и3 свzщeнническую ри1зу (повелЁ дaти), въ нeйже слyжатъ.

55 И# леvjтwмъ писA даsти њбр0къ дaже до днE, въ џньже соверши1тсz д0мъ и3 їеrли1мъ сози1ждетсz.

56 И# всBмъ стрегyщымъ грaда писA, даsти и5мъ жрeбіи и3 њбр0ки.

57 И# tпусти2 вс‰ сосyды, ±же tлучи2 кЂръ t вавmлHна, и3 вс‰ є3ли6ка речE кЂръ сотвори1ти, и3 џнъ повелЁ твори1ти и3 послaти во їеrли1мъ.

58 И# є3гдA и3зhде ю4ноша (сeй), воздви1гъ лицE на нeбо прsмw їеrли1му, благослови2 цRS нбcнаго, глаг0лz:

59 t тебє2 побёда и3 t тебє2 премyдрость, и3 твоS слaва, и3 ѓзъ рaбъ тв0й:

60 блгcвeнъ є3си2, и4же дaлъ є3си2 мнЁ премyдрость, и3 тебЁ и3сповёмсz, гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

61 И# пріS посл†ніz, и3 и3зhде, и3 пріи1де въ вавmлHнъ, и3 возвэсти2 брaтіи своeй всBмъ.

62 И# благослови1ша бGа nтє1цъ свои1хъ, ћкw дадE и5мъ њслaбу и3 tпущeніе,

63 да взhдутъ и3 сози1ждутъ їеrли1мъ и3 хрaмъ, и3дёже и3меновaно є4сть и4мz є3гw2 въ нeмъ. И# рaдовахусz съ мусікjею и3 весeліемъ днjй сeдмь.

 

Главa 5

1 По си1хъ же и3збрaни сyть и3зhти нач†лницы домHвъ nтeчествъ по племенHмъ и4хъ, и3 жєны2 и4хъ, и3 сhнове и4хъ, и3 дщє1ри и4хъ, и3 раби2 и4хъ, и3 рабы6ни и4хъ, и3 ск0ти и4хъ:

2 и3 дaрій цaрь послA съ ни1ми кHнники тhсzщу, д0ндеже возведyтъ и5хъ во їеrли1мъ съ ми1ромъ и3 съ мусікjею, съ тmмп†ны и3 трубaми:

3 и3 вс‰ брaтіz и4хъ бsху и3грaюще, и3 сотвори2 и5хъ взhти вкyпэ съ ни1ми.

4 И# сі‰ сyть и3менA мужeй, и5же взыд0ша по nтeчествwмъ свои6мъ и3 по колёнwмъ въ чaсти начaлствъ свои1хъ:

5 свzщeнницы сhнове фінеeса, сhна ґарHнz, їисyсъ сhнъ їwседeка сарeова и3 їwакjмъ сhнъ зоровaвелz сhна салаfіи1лева, t д0му давjдова, t р0да фарeсова, колёна же їyдина,

6 и4же глаг0лаше при дaріи цари2 пeрсстэмъ словесA прем{дра, во втор0е лёто цaрства є3гw2, мцcа нісaна, пeрваго мцcа.

7 Сyть же сjи t їудeи и3зшeдшіи t плёна преселeніz, и5хже пресели2 навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій въ вавmлHнъ,

8 и3 возврати1шасz во їеrли1мъ и3 во пр0чую їудeю, кjйждо во св0й грaдъ, и5же пріид0ша съ зоровaвелемъ и3 їисyсомъ, неемjею, захaріею, рисeемъ, є3нинjемъ, мардохeемъ, веелсaромъ, со ґсфарaсомъ, съ реелjемъ, съ роjмомъ съ ваaномъ, нач†лники и4хъ.

9 Число2 сyщихъ t kзhка и3 нач†лницы и4хъ: сhнове фор0сwвы двЁ тhсzщы и3 сто2 сeдмьдесzтъ двA, сhнове сафaтwвы четhреста сeдмьдесzтъ двA,

10 сhнове ґрeсwвы сeдмь сHтъ пzтьдесsтъ шeсть,

11 сhнове фаafъ-мw†вли двЁ тhсzщы џсмь сHтъ и3 дванaдесzть,

12 сhнове и3лaмwвы тhсzща двёсти пzтьдесsтъ четhре, сhнове заf{ины дeвzть сHтъ четhредесzть пsть, сhнове корвewвы сeдмь сHтъ пsть, сhнове ван‡ины шeсть сHтъ четhредесzть џсмь,

13 сhнове вив†ины шeсть сHтъ двaдесzть три2, сhнове садaсwвы три2 тhсzщы двёсти двaдесzть двA,

14 сhнове ґдwнікaмwвы шeсть сHтъ шестьдесsтъ сeдмь, сhнове вагHины двЁ тhсzщы шестьдесsтъ шeсть, сhнове ґдінyєвы четhре ст† пzтьдесsтъ четhре,

15 сhнове ґтирезекjєвы дeвzтьдесzтъ двA, сhнове кілaнwвы и3 ґзитaсwвы шестьдесsтъ сeдмь, сhнове ґзурaнwвы четhре ст† три1десzть двA,

16 сhнове ґнанjєвы сто2 є3ди1нъ, сhнове ґр0мwвы три1десzть двA, сhнове вассaєвы три1ста дванaдесzть три2, сhнове ґрсіфурjfwвы сто2 двA,

17 сhнове метjрwвы три2 тhсzщи пsть, сhнове t веfлwмHнwвъ сто2 двaдесzть три2,

18 и5же t нетwфаи2 пzтьдесsтъ пsть, и5же t ґнаfHfа сто2 пzтьдесsтъ џсмь, и5же t веfсамHса четhредесzть двA,

19 и5же t каріаfіарjма двaдесzть пsть, и5же и3з8 кафjры и3 вирHfа сeдмь сHтъ четhредесzть три2, и5же и3з8 пи1ры сeдмь сHтъ,

20 и5же хадіaсwвы и3 ґмидjєвы четhре ст† двaдесzть двA, и5же t кірaма и3 гавви1са шeсть сHтъ двaдесzть є3ди1нъ,

21 и5же t макалHна сто2 двaдесzть двA, и5же t вит0ліа пzтьдесsтъ двA, сhнове ніфjсwвы сто2 пzтьдесsтъ шeсть,

22 сhнове каламwлалyєвы и3 њнyсwвы сeдмь сHтъ дванaдесzть пsть, сhнове їерeхwвы три1ста четhредесzть пsть,

23 сhнове ґнаaсwвы три2 тhсzщы три1ста три1десzть.

24 Жерцы2: сhнове їеддyа, сhна їисyева, съ сы6ны санасjвовыми дeвzть сHтъ сeдмьдесzтъ двA, сhнове t мирyfа тhсzща пzтьдесsтъ двA,

25 сhнове фасарHни тhсzща четhредесzть сeдмь, сhнове хармjєвы тhсzща седмьнaдесzть.

26 Леvjти же: сhнове їесyєвы и3 кадміи1лwвы, и3 ваннyєвы и3 судјєвы, сeдмьдесzтъ четhре.

27 Свzщеннопэвцы2: сhнове ґсaфwвы сто2 четhредесzть џсмь.

28 Двє1рницы же: сhнове салyмwвы, сhнове ґттaрwвы, сhнове толмaнwвы, сhнове дакувjєвы, сhнове тітaєвы, сhнове самjєвы, всёхъ сто2 три1десzть дeвzть.

29 Свzщеннослужи1теліе: сhнове и3сavwвы, сhнове ґсіфaєвы, сhнове таваHfwвы, сhнове кирaсwвы, сhнове сyдwвы, сhнове фалeєвы, сhнове лаванaєвы, сhнове ґгравaєвы,

30 сhнове ґкуaєвы, сhнове ўтaєвы, сhнове китaвwвы, сhнове ґгавaєвы, сhнове сmваjєвы, сhнове ґн†ни, сhнове каfуaєвы, сhнове геддyрwвы,

31 сhнове їаjрwвы, сhнове десaнwвы, сhнове ноивaєвы, сhнове хасевaєвы, сhнове газирaєвы, сhнове nзjевы, сhнове фін0євы, сhнове ґсарaєвы, сhнове васfаjєвы, сhнове ґсанaєвы, сhнове меанjєвы, сhнове нафісjєвы, сhнове ґкyвwвы, сhнове ґкіфaєвы, сhнове ґсyрwвы, сhнове фаракjмwвы, сhнове васалHfwвы,

32 сhнове меедaєвы, сhнове куfaєвы, сhнове харeєвы, сhнове харкyсwвы, сhнове ґсир†ри, сhнове fомjєвы, сhнове насjfwвы, сhнове ґтіфaєвы.

33 сhнове џтрwкъ соломHновыхъ: сhнове ґсапфіHнwвы, сhнове фарірaєвы, сынове їеи1лєвы, сhнове лозњни, сhнове їздаи1лєвы, сhнове сафЂfwвы,

34 сhнове ґгіaєвы, сhнове фахарefwвы, сhнове савіи6ны, сhнове сарwfjєвы, сhнове масіaсwвы, сhнове гaрwвы, сhнове ґддyсwвы, сhнове сувaсwвы, сhнове ґферaєвы, сhнове варадjсwвы, сhнове сафaтwвы, сhнове ґллHмwвы.

35 Всёхъ свzщеннослужи1телей и3 сынHвъ џтрwкъ соломHновыхъ три1ста сeдмьдесzтъ двA.

36 Сjи возшeдшіи t fермелefа и3 fелерсaса, в0ждь и4хъ харааfалaрь и3 ґалaрь,

37 и3 не мог0ша возвэсти1ти nтeчествъ свои1хъ и3 родHвъ, ћкw t ї}лz ли сyть: сhнове ладaна сhна вaнова, сhнове некwдaновы, шeсть сHтъ пzтьдесsтъ двA:

38 и3 t жерцє1въ творsщіи жрeчество, и3 не њбрэт0шасz: сhнове ґвд‡ины, сhнове ґккHсwвы, сhнове ґддyса, поeмшагw ґvгjю женY t дщeрей верзеллeевыхъ, и3 пр0званъ бhсть во и4мz є3гw2:

39 и3 си1хъ взhскану бhвшу родосл0вному писaнію и3 не њбрётену, tлучeни сyть t свzщeнства.

40 И# речE и5мъ неемjа и3 ґтfарjа, да не причащaютсz с™hнь, д0ндеже востaнетъ ґрхіерє1й њблечeнъ во и3з8zвлeніе и3 и4стину.

41 Вси1 же бsху t ї}лz, t двунaдесzти лётъ и3 вhше, кромЁ рабHвъ и3 рабhнь, четhредесzть двЁ тhсzщы три1ста шестьдесsтъ: раби2 си1хъ и3 рабы6ни сeдмь тhсzщъ три1ста четhредесzть сeдмь, пэвцы2 и3 пэви6цы двёсти четhредесzть пsть:

42 велблю6дъ четhре ст† три1десzть пsть, к0ней сeдмь тhсzщъ три1десzть шeсть, мскHвъ двёсти четhредесzть пsть, под8zрє1мникъ пsть тhсzщъ пsть сHтъ двaдесzть пsть.

43 И# t настоsтелей по nтeчествwмъ, є3гдA пріид0ша во хрaмъ б9ій, и4же во їеrли1мэ, њбэщaша воздви1гнути хрaмъ на мёстэ є3гw2 по си1лэ своeй

44 и3 даsти во с™0е сокр0вище на дэлA злaта мн†съ тhсzщу и3 сребрA мн†съ пsть тhсzщъ и3 ри1зъ свzщeнническихъ сто2.

45 И# всели1шасz свzщeнницы и3 леvjти, и3 и5же (и3зыд0ша) t нар0да во їеrли1мъ и3 во странY, и3 свzщеннопэвцы2, и3 двє1рницы, и3 вeсь ї}ль въ сeлэхъ свои1хъ.

46 Настоsщу же седм0му мцcу и3 сyщымъ сынHмъ ї}левымъ коемyждо во свои1хъ, собрaшасz є3динодyшнw во дв0ръ пeрвыхъ врaтъ вост0чныхъ.

47 И# востaвъ їисyсъ сhнъ їwседeковъ и3 брaтіz є3гw2 свzщeнницы и3 зоровaвель сhнъ салаfіи1левъ и3 брaтіz є3гw2, ўгот0ваша nлтaрь бGу ї}леву,

48 да возн0сzтъ на нeмъ всесожжeніz по чи1ну, ћкоже въ кни1зэ мwmсeа человёка б9іz пи6сана сyть,

49 И# собрaшасz къ ни6мъ t и3нhхъ нар0дwвъ земли2, и3 воздви1гнуша жeртвенникъ на мёстэ своeмъ, ћкw во враждЁ бsху съ ни1ми, и3 премог0ша и5хъ вси2 kзhцы зeмстіи: и3 приношaху жє1ртвы по врeмени и3 всесожжє1ніz гDеви, ќтреннее и3 вечeрнее.

50 И# сотвори1ша кyщей потчeніz прaздникъ, ћкоже повелёно въ зак0нэ, и3 жє1ртвы на всsкъ дeнь, ћкоже подобaше,

51 и3 по си1хъ приношє1ніz непрест†ннаz, и3 жє1ртвы суббw6тніz и3 новомчcныz и3 прaздникwвъ всёхъ њсвzщeнныхъ.

52 И# є3ли1цы њбэщaша њбётъ бGу t новомчcіz седмaгw мцcа, начaша приноси1ти жє1ртвы бGу, хрaмъ же гDень не бhсть є3щE создaнъ.

53 И# дaша сребро2 каменосёчцємъ и3 дёлателємъ пи1щу и3 питіE съ рaдостію, и3 дaша к†рры сідHнzнwмъ и3 тЂрzнwмъ, да прив0зzтъ и5мъ t лівaна древA кeдрwва, да приведyтъ с{дна во їоппjйское пристaнище, по повелёнію, є4же пи1сано бhсть и5мъ t кЂра царS пeрсскагw.

54 И# во втор0е лёто пришeдъ во хрaмъ б9іи во їеrли1мъ, мцcа вторaгw, начA зоровaвель сhнъ салаfіи1левъ и3 їисyсъ сhнъ їwседeковъ и3 брaтіz и4хъ, и3 свzщeнницы, леvjти и3 вси2, и5же пріид0ша t плэнeніz во їеrли1мъ,

55 и3 њсновaша хрaмъ б9ій въ новомчcіи вторaгw мцcа вторaгw лёта, є3гдA пріид0ша во їудeю и3 во їеrли1мъ,

56 и3 постaвиша леvjты t двaдесzти лётъ на дэлA гDнz: и3 стA їисyсъ и3 сhнове є3гw2 и3 брaтіz и3 кадміи1лъ брaтъ, и3 сhнове мадіав{ни, и3 сhнове їwдaа и3ліадyева съ сынми2 и3 брaтіzми, вси2 леvjти є3динодyшнw дёла призирaтеліе, творsще дэлA въ домY гDни, и3 создaша дёлателіе д0мъ гDень.

57 И# стaша свzщeнницы њблечeни въ ри6зы съ мусікjею и3 трубaми, и3 леvjти сhнове ґсaфwвы и3мёюще кmмвaлы, восхвалsюще гDа и3 благословsще, по давjду царю2 ї}леву,

58 и3 поsху пёсньми благословsще гDа, ћкw бlгость є3гw2 и3 слaва во вёки во всeмъ ї}ли.

59 И# вси2 лю1діе воструби1ша и3 возгласи1ша глaсомъ вели1кимъ, восхвалsюще гDа њ воздви1женіи д0му гDнz.

60 И# пріид0ша t свzщeнникwвъ, леvjтwвъ и3 предстоsтелей по nтeчествwмъ свои6мъ старBйшины, и5же ви1дэша прeжній д0мъ, къ семY созидaнію съ плaчемъ и3 в0племъ вели1кимъ,

61 и3 мн0зи со трубaми и3 рaдостію глaса вeліz,

62 ћкw лю1демъ не слhшати трyбъ плaча рaди людскaгw, нар0дъ бо бhсть трубsщь ѕэлw2, ћкw далeче слhшатисz.

63 И# ўслhшавше врази2 колёна їyдина и3 веніамjнова, пріид0ша познaти, кjй глaсъ трyбный;

64 И# познaша, ћкw сyщіи t плэнeніz созидaютъ хрaмъ гDу бGу ї}леву.

65 И# пристyпльше къ зоровaвелю и3 їисyсу и3 къ начaлникwмъ nтeчествъ, рек0ша и5мъ: да созидaемъ вкyпэ съ вaми:

66 тaкw бо, ћкоже вы2, слyшаемъ гDа вaшегw и3 є3мY жрeмъ t днjй ґсвасарefа царS ґссmрjйскагw, и4же пресели2 нaсъ здЁ.

67 И# речE и5мъ зоровaвель и3 їисyсъ и3 нач†лницы nтeчествъ ї}левыхъ: нёсть вaмъ и3 нaмъ созидaти д0мъ гDу бGу нaшему:

68 мh бо сaми сози1ждемъ гDу бGу ї}леву по чи1ну, ћкоже повелЁ нaмъ кЂръ цaрь пeрсскій.

69 Kзhцы же зeмстіи стужaюще сyщымъ во їудeи и3 пaкwсти творsще, не попущaху созидaти,

70 и3 кHзни и3 людjй наводsще и3 крамwлы2 творsще возбрани1ша соверши1ти дёло созидaніz во всE врeмz жи1зни кЂра царS, и3 препsтіе сотвори1ша созидaнію лBта двA, дaже до дaріева цaрства.

 

Главa 6

1 Во втор0е же лёто цaрства дaріева прbр0чества ґггeй и3 захaріа сhнъ ѓддwвъ, прbр0цы, ко їудeємъ, и5же во їудeи и3 во їеrли1мэ, и4менемъ гDа бGа ї}лєва къ ни6мъ.

2 ТогдA стaвъ зоровaвель сhнъ салаfіи1левъ и3 їисyсъ сhнъ їwседeковъ, начaста созидaти д0мъ гDень, и4же во їеrли1мэ, сyщымъ съ ни1ми прbр0кwмъ гDнимъ помагaющымъ и5мъ.

3 Въ то2 врeмz пріи1де къ ни6мъ сісjнній воев0да сmрjйскій и3 фінікjйскій и3 саfравузaнъ и3 дрyзіе є3гw2, и3 рек0ша и5мъ:

4 чjимъ повелёніемъ вы2 д0мъ сeй созидaете, и3 кр0въ сeй, и3 и4на вс‰ совершaете; и3 кто2 сyть строи1теліе, и5же сі‰ созидaютъ,

5 И# и3мёша бlгодaть посэщeніz бhвшагw на плэнeніе t гDа старBйшины їудeйстіи:

6 и3 не возбрани1ша и5мъ созидaти, д0ндеже возвэсти1тсz дaрію њ си1хъ и3 tвэщaно бyдетъ.

7 W$бразъ же послaніz, є4же писaша дaрію и3 послaша: сісjнній воев0да сmрjйскій и3 фінікjйскій и3 саfравузaнъ и3 дрyзіе, и5же въ сmрjи и3 фінікjи воевHды, царю2 дaрію рaдоватисz:

8 вс‰ знaєма да бyдутъ господи1ну нaшему царю2, ћкw пришeдше во странY їудeйску и3 вшeдше во їеrли1мъ грaдъ, њбрэт0хомъ t плэнeніz старёйшинъ їудeйскихъ во їеrли1мэ грaдэ

9 созидaющихъ д0мъ гDу вели1къ, н0въ t кaменей тeсаныхъ драги1хъ, полагaюще древA въ стэнaхъ,

10 и3 дэлA т† съ прилэжaніемъ творsтсz, и3 преспэвaетъ дёло въ рукaхъ и4хъ и3 во всeй слaвэ и3 прилэжaніи совершaетсz:

11 тогдA вопроси1хомъ старёйшинъ џныхъ, глаг0люще: чjимъ повелёніемъ вы2 созидaете д0мъ сeй и3 дэлA т† њсновaете;

12 вопроси1хомъ u5бо и5хъ, да вёдомо сотвори1мъ тебЁ и3 напи1шемъ ти2 человBкъ предстaтелей, и3 и3мeнъ писaніz и3спроси1хомъ t џныхъ предстaтелей:

13 тjи же tвэщaша нaмъ, глаг0люще: мы2 є3смы2 раби2 гDа, и4же сотвори2 нeбо и3 зeмлю,

14 и3 созидaшесz сeй д0мъ прeжде лётъ мн0гихъ t царS ї}лева вели1кагw и3 крёпкагw, и3 соверши1сz,

15 и3 понeже nтцы2 нaши прогнёвавше согрэши1ша къ бGу ї}леву нбcному, предадE и5хъ въ рyки навуходон0сора царS вавmлHнскагw, царS халдeйска,

16 д0мъ же т0й разори1вше сожг0ша и3 людjй плэни1ша въ вавmлHнъ:

17 въ пeрвое же лёто цaрствующу кЂру царю2 над8 стран0ю вавmлHнскою, писA цaрь кЂръ д0мъ т0й созидaти,

18 и3 свzщє1нныz сосyды златы6z и3 срє1брzныz, и5хже и3знесE навуходон0соръ и3з8 д0му, и4же во їеrли1мэ, и3 постaви | во своeмъ кaпищи, пaки и3знесE т† кЂръ цaрь t хрaма, и4же въ вавmлHнэ и3 предадE и5хъ зоровaвелю и3 санавассaру воев0дэ,

19 и3 повелёно бhсть є3мY tнести2 вс‰ сі‰ сосyды и3 возложи1ти во хрaмъ, и4же во їеrли1мэ, и3 хрaмъ гDень сeй созидaти на мёстэ є3гw2:

20 тогдA санавассaръ џный пришeдъ, положи2 њснов†ніz д0му гDнz, и4же во їеrли1мэ, и3 t џнагw дaже донн7э зи1ждемый не пріS совершeніz:

21 нн7э u5бо, ѓще ўг0дно тебЁ, q=^, царю2, да пои1щетсz въ цaрскихъ книгохрани1лницахъ кЂровыхъ (±же въ вавmлHнэ),

22 и3 ѓще њбрётено бyдетъ съ повелёніемъ кЂра царS бhвшее строeніе д0му гDнz, и4же во їеrли1мэ, и3 сyдитсz t господи1на царS нaшегw, да возвэсти1тсz њ тёхъ нaмъ.

23 ТогдA цaрь дaрій повелЁ и3скaти въ цaрскихъ книгохрани1лницахъ сyщихъ въ вавmлHнэ, и3 њбрётено бhсть во є3кватaнэхъ, во грaдэ сyщемъ во странЁ мидjйстэй, мёсто є3ди1но (въ лэтопи1сцэ), въ нeмже напи6сана бsху сі‰:

24 въ лёто пeрвое цaрствующу кЂру, цaрь кЂръ повелЁ д0мъ гDень, и4же во їеrли1мэ, созидaти, и3дёже жрsху nгнeмъ непрестaннымъ,

25 є3гHже высотA лакHтъ шестьдесsтъ, широтA лакHтъ шестьдесsтъ, съ домaми кaменей тeсаныхъ треми2 и3 съ д0момъ древsнымъ тогw2 мёста н0вымъ є3ди1нымъ, и3 расх0ды даsти и3з8 д0му кЂра царS:

26 и3 свzщє1нныz сосyды д0му гDнz златы6z же и3 срє1брzны, и5хже взS навуходон0соръ и3з8 д0му (гDнz), и4же во їеrли1мэ, и3 tнесE въ вавmлHнъ, возврати1ти въ д0мъ, и4же во їеrли1мэ, и3дёже бsху прeжде, да постaвzтсz тaмw.

27 Повелё же (цaрь) прилэжaти сісjннію воев0дэ сmрjйску и3 фінікjйску и3 саfравузaну и3 клеврeтwмъ є3гw2 и3 ўчинє1ннымъ въ сmрjи и3 фінікjи начaлникwмъ, да не приступaютъ къ мёсту, њстaвzтъ же џтроку гDню зоровaвелю, начaлнику же їудeйскому, и3 старёйшинамъ їудeйскимъ д0мъ гDень џный созидaти на мёстэ є3гw2.

28 И# ѓзъ повелёхъ всsчески созидaти и3 прилэжaти, да помогaютъ сyщымъ t плэнeніz їудewмъ, д0ндеже соверши1тсz хрaмъ гDень:

29 и3 t дaни кілисmрjйскіz и3 фінікjйскіz прилёжнw собрaніе даsти си6мъ человёкомъ на жeртву гDню, зоровaвелю є3пaрху, на ю3нцы2 и3 nвны2 и3 ѓгнцы,

30 тaкожде и3 пшени1цу и3 с0ль, и3 віно2 и3 є3лeй, всегдA на всsко лёто, ћкоже свzщeнницы, и5же во їеrли1мэ, рекyтъ и3ждивaти на всsкъ дeнь, без8 сомнёніz:

31 да прин0сzтсz возліsніz вhшнему бGу за царS и3 џтроки є3гw2, и3 да м0лzтъ за и4хъ жив0тъ:

32 и3 да возвэсти1тсz, є3ли1цы ѓще престyпzтъ что2 t предпи1санныхъ и3ли2 презрsтъ, да в0зметсz дрeво t свои1хъ є3мY, и3 на т0мъ да њбёситсz, и3мёніz же є3гw2 царю2 припи1шутсz:

33 си1хъ рaди и3 гDь, є3гHже и4мz призывaетсz тaмw, да и3стреби1тъ всsкаго царS и3 kзhкъ, и4же рyку свою2 прострeтъ возбрани1ти, и3ли2 њѕл0бити д0мъ гDень џный, и4же во їеrли1мэ:

34 ѓзъ цaрь дaрій повелёхъ прилёжнw.

 

Главa 7

1 ТогдA сісjнній є3пaрхъ кілисmрjйскій и3 фінікjйскій, и3 саfравузaнъ, и3 дрyзіе, послёдующе t дaріа царS повелёніемъ,

2 настоsху свzщє1ннымъ дэлHмъ, прилёжнэе содёйствующе старёйшинамъ їудeєвъ и3 свzщенноначaлникwмъ:

3 и3 благопоспBшна бsху свzщє1ннаz дэлA, прорицaющымъ ґггeю и3 захaріи прbр0комъ.

4 И# соверши1ша сі‰ по зaповэди гDа бGа ї}лева и3 съ повелёніемъ кЂра и3 дaріа и3 ґртаxeрxа царeй пeрсскихъ:

5 и3 совершeнъ бhсть д0мъ с™hй дaже до трeтіzгw и3 двадесsтагw днE мцcа ґдaра, шестaгw лёта дaріа царS.

6 И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы и3 свzщeнницы и3 леvjти и3 пр0чіи, и5же бsху t плэнeніz, пристaвленніи, по напи6саннымъ въ кни1зэ мwmсeовэ,

7 и3 принес0ша во њбновлeніе свzти1лища гDнz ю3нцє1въ сто2 nвнHвъ двёсти, ѓгнцєвъ четhре ст†,

8 козлHвъ за грэхи2 всегw2 ї}лz дванaдесzть по числY, t племеноначaлникwвъ ї}левыхъ дванaдесzти.

9 И# стaша свzщeнницы и3 леvjти по племенHмъ њдёzни въ ри6зы, над8 дёлы гDа бGа ї}лева, по кни1зэ мwmсeовэ, и3 вр†тари над8 кjимиждо двeрми,

10 И# содёzша сhнове ї}левы съ сyщими t плэнeніz пaсху въ четвертыйнaдесzть дeнь пeрвагw мцcа, є3гдA њсвzти1шасz свzщeнницы и3 леvjти.

11 Вси1 же сhнове плэнeніz не вкyпэ њчи1стишасz, понeже леvjти вси2 вкyпэ њчи1стишасz

12 и3 пожр0ша пaсху всBмъ сыновHмъ плэнeніz и3 брaтіzмъ и4хъ свzщeнникwмъ и3 себЁ сaми.

13 И# kд0ша сhнове ї}лє1вы, и5же t плэнeніz, вси2 tлучи1вшіисz t мeрзостей kзhкwвъ земли2, и4щуще гDа,

14 и3 прaздноваша прaздникъ њпрэсн0кwвъ сeдмь днjй, веселsщесz пред8 гDемъ,

15 понeже њбрати2 совётъ царS ґссmрjйскагw къ ни6мъ, є4же ўкрэпи1ти рyки и4хъ на дэлA гDа бGа ї}лева.

 

Главa 8

1 И# по си1хъ, цaрствующу ґртаxeрxу царю2 пeрсскому, приступи2 є4здра сhнъ сарjинъ, є3зерjевъ, хелкjевъ, салyмовъ,

2 садyковъ, ґхітHвъ, ґмарjевъ, є3зjевъ, мемерHfовъ, зарeевъ сауjевъ, воккaевъ, ґвісyмовъ, фінеeсовъ, є3леазaровъ, ґарHна пeрвагw свzщeнника:

3 т0й є4здра взhде t вавmлHна, ћкw книг0чій благоразyменъ сhй въ зак0нэ мwmсeовэ, дaннэмъ t гDа бGа ї}лева,

4 и3 дадE є3мY цaрь слaву, њбрётшему благодaть пред8 ни1мъ, над8 всёми дост0инствы є3гw2.

5 И# взыд0ша вкyпэ съ ни1мъ t сынHвъ ї}левыхъ, и3 свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ, и3 свzщеннопэвцє1въ и3 врaтарей и3 рабHвъ церк0вныхъ во їеrли1мъ,

6 лёта седмaгw цaрствующу ґртаxeрxу въ пsтый мцcъ: то2 лёто седм0е царю2: и3зшeдше бо и3з8 вавmлHна въ новомчcіи пeрвагw мцcа, пріид0ша во їеrли1мъ по дaнному и5мъ поспёху въ пyть t гDа:

7 и4бо є4здра мн0гое свёдэніе њбдержaше, дабы2 ничто2 њстaвити сyщихъ t зак0на гDнz и3 t зaповэди, є4же научи1ти всего2 ї}лz всBмъ њправдaніємъ и3 судбaмъ.

8 Пріи1де же напи1санное повелёніе t ґртаxeрxа царS ко є4здрэ свzщeннику и3 чтецY зак0на гDнz, є3гHже є4сть списaніе подлежaщее:

9 цaрь ґртаxeрxъ є4здрэ свzщeннику и3 чтецY зак0на гDнz рaдоватисz:

10 человэколю1бнw ѓзъ суди1въ, повелёхъ хотsщымъ t kзhка їудeйскагw съ в0лею благ0ю, и3 t свzщє1нникъ и3 леv‡тъ, и3 и5же сyть въ цaрствіи нaшемъ, и3ти2 съ тоб0ю во їеrли1мъ:

11 є3ли1цы u5бо вожделёютъ, да соберyтсz и3 п0йдутъ съ тоб0ю, ћкоже ўг0дно мнЁ и3 седми2 другHмъ мои6мъ совётникwмъ:

12 да ўви1дzтъ дёємаz во їудeи и3 їеrли1мэ, ћкоже є4сть въ зак0нэ гDни,

13 и3 да вн0сzтъ дaры гDу ї}леву, и5хже њбэщaхъ ѓзъ и3 дрyзи во їеrли1мъ, и3 всE злaто и3 сребро2, є4же њбрётено бyдетъ во странЁ вавmлHнстэй, гDу во їеrли1мъ, съ даровaннымъ t kзhка во свzти1лище гDа бGа и4хъ, є4же во їеrли1мъ:

14 да соберeтсz злaто и3 сребро2 на ю3нцы2 и3 nвны2 и3 ѓгнцы, и3 ±же тBмъ послёдуютъ,

15 да прин0сzтъ жє1ртвы гDу на nлтaрь гDа бGа и4хъ, и4же во їеrли1мэ:

16 и3 вс‰ є3ли6ка х0щеши съ брaтіею твоeю сотвори1ти злaтомъ и3 сребр0мъ, соверши2 по в0ли бGа твоегw2,

17 и3 свzщє1нныz сосyды гDни, и5же даны2 сyть тебЁ, къ дёлу д0му гDа бGа твоегw2, и4же во їеrли1мэ, да положи1ши пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ, и4же во їеrли1мэ:

18 и3 прHчаz, є3ли6ка ѓще тебЁ потрє1бна бyдутъ къ дэлHмъ хрaму бGа твоегw2, да дaси t цaрскагw сокр0вища:

19 и3 ѓзъ цaрь ґртаxeрxъ повелёхъ стражє1мъ сокр0вища сmрjйскагw и3 фінікjйскагw, да, є3ли1кw напи1шетъ є4здра свzщeнникъ и3 чтeцъ зак0на гDа бGа вhшнzгw, прилёжнw даю1тъ є3мY, дaже до сребрA талaнтъ стA,

20 тaкожде и3 до пшени1цы спyдwвъ стA и3 вінA до мёръ стA:

21 и3 и4на премнHга вс‰ по зак0ну б9ію да совершaтсz съ поспэшeніемъ бGу вhшнему, да не востaнетъ гнёвъ на цaрство царeво и3 сынHвъ є3гw2:

22 вaмъ же глаг0лю, да всBмъ свzщeнникwмъ и3 леvjтwмъ, и3 свzщеннопэвцє1мъ и3 врaтникwмъ, и3 рабHмъ церкHвнымъ и3 писцє1мъ цeркве тоS, ни є3ди1на дaнь, нижE и4на тzготA бyдетъ, и3 ни є3ди1ну влaсть и3мёти налагaти что2 на ни1хъ:

23 тh же, є4здро, по премdрости б9іей, постaви судіи6 и3 начaлники, да сyдzтъ во всeй сmрjи и3 фінікjи всёхъ вёдущихъ зак0нъ бGа твоегw2, ґ невёдущихъ ўчи2:

24 и3 вси2 є3ли1цы престyпzтъ зак0нъ бGа твоегw2 и3 цaрскій тщaтелнw да накaжутсz, и3ли2 смeртію, и3ли2 кaзнію, и3ли2 сребрA лишeніемъ, и3ли2 и3згнaніемъ.

25 И# речE є4здра книг0чій: блгcвeнъ є3ди1нъ гDь бGъ nтє1цъ мои1хъ, и5же дадE сі‰ въ сeрдце царeво прослaвити д0мъ є3гw2, и4же во їеrли1мэ,

26 и3 менE почтE пред8 царeмъ и3 совётниками и3 всёми др{ги и3 вельмHжи є3гw2:

27 и3 ѓзъ благодeрзостенъ бhхъ по п0мощи гDа бGа моегw2, и3 собрaхъ t ї}лz мyжы, да вкyпэ взhдутъ со мн0ю.

28 И# сjи предводи1теліе по свои1мъ nтeчествwмъ и3 начaлствwмъ, и5же и3зыд0ша со мн0ю и3з8 вавmлHна въ цaрство ґртаxeрxа царS:

29 T сынHвъ фінеeсовыхъ гирсHнъ, t сынHвъ їfамaровыхъ гамаліи1лъ, t сынHвъ давjдовыхъ латтyсъ, сhнъ сехенjевъ,

30 t сынHвъ фор0совыхъ захaріа и3 съ ни1мъ њпи1санныхъ мужeй сто2 пzтьдесsтъ,

31 t сынHвъ фаafъ-мwaвлихъ є3ліаwнjа зарeовъ и3 съ ни1мъ мужeй двёсти,

32 t сынHвъ заf0евыхъ сехенjа є3зеjлевъ и3 съ ни1мъ мужeй три1ста, t сынHвъ ґдjнихъ њви1fъ їwнаfyевъ и3 съ ни1мъ мужeй двёсти пzтьдесsтъ,

33 t сынHвъ и3лaмовыхъ їесjа гоfолjевъ и3 съ ни1мъ мужeй сeдмьдесzтъ,

34 t сынHвъ сафатjевыхъ зараjа михаи1ловъ и3 съ ни1мъ мужeй сeдмьдесzтъ,

35 t сынHвъ їwaвлихъ ґвадjа їези1ловъ и3 съ ни1мъ мужeй двёсти дванaдесzть,

36 t сынHвъ ванjевыхъ ґссалімHfъ сhнъ їwсафjевъ и3 съ ни1мъ мужeй сто2 шестьдесsтъ,

37 t сынHвъ вавjевыхъ захaріа виваjевъ и3 съ ни1мъ мужeй двaдесzть џсмь,

38 t сынHвъ ґстafовыхъ їwaннъ ґкатaнь и3 съ ни1мъ мужeй сто2 дeсzть,

39 t сынHвъ ґдwнікaмовыхъ послёдніи, и3 сі‰ сyть и3менA и4хъ: є3ліфалA сhнъ їеуи1левъ и3 самeа и3 съ ни1ма мужeй сeдмьдесzтъ,

40 t сынHвъ вагHевыхъ ўfjй їстакyровъ и3 съ ни1мъ мужeй сeдмьдесzтъ.

41 И# собрaхъ и5хъ къ рэцЁ ћже нарицaетсz fерaнъ, и3 њполчи1хомсz три2 дни6 здЁ, и3 пресмотри1хъ и5хъ.

42 И# t сынHвъ свzщeнничихъ и3 t леvjтскихъ не њбрётъ тaмw,

43 послaхъ ко є3леазaру и3 їдуи1лу, и3 маазмaну и3 ґлнаfaну, и3 мамeю и3 самeю и3 їwрjву, наfaну, є3ннатaну, захaріи и3 месуллaму, предводи1телємъ и3 ўчє1нымъ,

44 и3 рек0хъ и5мъ, да пріи1дутъ къ доддeю вождY, и4же на мёстэ сокровищехрани1лницы,

45 заповёдавъ и5мъ рещи2 доддeю и3 брaтіи є3гw2 и3 сyщымъ на мёстэ сокровищехрани1телємъ, да п0слютъ къ нaмъ свzщeнствовати и3мyщихъ въ домY (гDа) бGа нaшегw.

46 И# привед0ша къ нaмъ держaвною рук0ю гDа бGа нaшегw мyжы ўчє1ны t сынHвъ моолjа сhна леvjина, сhна ї}лева, ґсевевjю и3 сынHвъ є3гw2 и3 брaтію nсмьнaдесzть,

47 и3 ґсевjю и3 ґннyа и3 њсeа брaта t сынHвъ ханунeевыхъ, и3 сынHвъ и4хъ мужeй двaдесzть:

48 и3 t церк0вныхъ служи1телей, и5хже дадE давjдъ и3 нач†лницы къ дёланію леvjтwмъ, церк0вныхъ служи1телей двёсти двaдесzть: всёхъ же и3менA знаменов†нна сyть въ писaніи.

49 И# њбэщaхъ тY п0стъ ю4ношамъ пред8 гDемъ бGомъ нaшимъ,

50 да взhщемъ t негw2 бlгjй пyть нaмъ и3 сyщымъ съ нaми чaдwмъ нaшымъ и3 скотHмъ.

51 Ўсрами1хбосz проси1ти t царS пёшихъ и3 к0нникwвъ и3 проводникHвъ рaди њхранeніz нaмъ t супост†тъ,

52 рек0хомъ бо царю2, ћкw си1ла гDа нaшегw бyдетъ со и4щущими є3го2 на всsкое ўправлeніе.

53 И# пaки помоли1хомсz гDу бGу нaшему њ си1хъ и3 млcтива получи1хомъ.

54 И# tлучи1хъ t племеноначaлникwвъ и3 свzщeнникwвъ мужeй дванaдесzть є3севрjю и3 ґссамjю и3 съ ни1ми t брaтіи и4хъ мужeй дeсzть,

55 и3 и3звёсихъ и5мъ сребро2, злaто и3 сосyды свzщє1нныz д0му бGа нaшегw, ±же даровA цaрь и3 совBтницы є3гw2 и3 вельмHжи и3 вeсь ї}ль:

56 и3 и3звёсивъ предaхъ и5мъ сребрA тал†нтъ шeсть сHтъ пzтьдесsтъ, и3 сос{дъ срeбрzныхъ тал†нтъ сто2, и3 злaта тал†нтъ сто2, и3 сосyдwвъ позлащeнныхъ двaдесzть, и3 сосyдwвъ мёдzныхъ t и3збрaнныz мёди блещaщихсz златови1дныхъ, сосyдwвъ дванaдесzть,

57 и3 рек0хъ и5мъ: и3 вы2 свsти є3стE гDу, и3 сосyди свsти, и3 злaто и3 сребро2 њбэщaнное гDу бGу nтє1цъ нaшихъ:

58 бди1те и3 храни1те, д0ндеже воздади1те вы2 вс‰ племеноначaлникwмъ свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ и3 начaлникwмъ nтeчествъ ї}левыхъ во їеrли1мэ въ сосудохрани1телницэ д0му бGа нaшегw.

59 И# пріeмше свzщeнницы и3 леvjти сребро2 и3 злaто и3 сосyды во їеrли1мъ, внес0ша во хрaмъ гDень.

60 И# воздви1гшесz t рэки2 fеры2 въ дванадесsтый дeнь пeрвагw мцcа, внид0хомъ во їеrли1мъ съ крёпкою рук0ю гDа нaшегw, ћже съ нaми: и3 и3збaви нaсъ гDь t и3сх0да пути2 t всёхъ вр†гъ, и3 пріид0хомъ во їеrли1мъ.

61 И# є3гдA бhсть тaмw трeтій дeнь, въ четвeртый дeнь и3змёреное злaто и3 сребро2 прeдано въ д0мъ гDа бGа нaшегw мармHfэ сhну ўрjину свzщeннику,

62 и3 съ ни1мъ (бЁ) є3леазaръ сhнъ фінеeсовъ, и3 бhста съ ни1ма їwсавaдъ сhнъ їисyсовъ и3 мwи1fъ саваннjевъ сhнъ, леvjтzне: вс‰ по числY и3 вёсу, и3 напи1санъ бhсть вeсь вёсъ и4хъ въ т0й чaсъ.

63 Пришeдшіи же t плэнeніz принес0ша жє1ртвы бGу ї}леву ю3нє1цъ дванaдесzть за вeсь ї}ль, nвє1нъ дeвzтьдесzтъ шeсть, ѓгнєцъ сeдмьдесzтъ двA, козлHвъ за спасeніе дванaдесzть вс‰ въ жeртву гDню.

64 И# tдaша повєлёніz царє1ва царє1вымъ строи1телємъ и3 є3пaрхwмъ кілисmрjи и3 фінікjи, и3 почт0ша kзhкъ и3 хрaмъ гDень.

65 И# соверши1вшымсz си6мъ, приступи1ша ко мнЁ предводи1теліе, глаг0люще:

66 не tлучи1сz р0дъ ї}левъ и3 нач†лницы, и3 свzщeнницы и3 леvjти t и3ноплемeнныхъ kзhкwвъ земли2 и3 t нечист0тъ и4хъ, t kзы6къ хананewвъ и3 хеттewвъ, и3 ферезewвъ и3 їевусewвъ, и3 мwавjтwвъ и3 є3гЂптzнъ и3 їдумewвъ:

67 сопрzг0шасz бо со дщeрьми и4хъ, и3 тjи и3 сhнове и4хъ, и3 смэси1сz сёмz свzт0е со и3ноплемeнными kзы6ки зeмскими, и3 прич†стницы бhша предводи1теліе и3 вельмHжи беззак0ніz сегw2 t начaла вeщи.

68 И# ѓбіе, є3гдA ўслhшахъ сі‰, раздрaхъ њдэ‰ніz и3 свzщeнную ри1зу, и3 терзaхъ власы2 главы2 и3 брады2, и3 сэдёхъ ск0рбенъ и3 печaленъ,

69 И# собрaшасz ко мнЁ, є3ли1цы тогдA подвизaхусz во сл0вэ гDа бGа ї}лева, мнЁ плaчущу њ беззак0ніи, и3 сэдёхъ ск0рбенъ дaже до вечeрніz жeртвы:

70 и3 востaхъ t постA, раздр†на и3мёющь њдэ‰ніz и3 свzщeнную ри1зу, преклони1въ кwлёна и3 простeръ рyцэ ко гDу, рек0хъ:

71 гDи, постыдёхсz и3 ўсрами1хсz пред8 лицeмъ твои1мъ,

72 грэси1 бо нaши ўмн0жишасz вhше глaвъ нaшихъ, и3 без{міz н†ша воздвиг0шасz дaже до небесE,

73 є3щE t времeнъ nтє1цъ нaшихъ, и3 є3смы2 въ вели1цэ грэсЁ дaже до днE сегw2:

74 и3 рaди грBхъ нaшихъ и3 nтє1цъ нaшихъ прeдани є3смы2 со брaтіzми нaшими и3 съ царьми2 нaшими и3 со свzщє1нники нaшими царє1мъ зємнhмъ въ мeчь и3 плэнeніе и3 въ граблeніе со стыдёніемъ дaже до днeшнzгw днE:

75 и3 нн7э коли1ко бhсть нaмъ млcрдіе t тебє2, гDи б9е, є4же њстaвити нaмъ к0рень и3 и4мz на мёстэ с™hни твоеS

76 и3 є4же tкрhти свэти1лникъ нaмъ въ домY гDа бGа нaшегw, дaти нaмъ пи1щу во врeмz раб0ты нaшеz: и3 є3гдA служи1хомъ, не бhхомъ њстaвлени t гDа бGа нaшегw,

77 но постaви нaсъ во благодaти пред8 цари6 пeрсскими дaти нaмъ пи1щу,

78 и3 прослaвити хрaмъ гDа нaшегw, и3 воздви1гнути њпустошeнный сіHнъ, дaти нaмъ твердhню во їудeи и3 їеrли1мэ:

79 и3 нн7э что2 речeмъ, гDи, и3мёюще сі‰; преступи1хомъ бо повєлёніz тво‰, ±же дaлъ є3си2 рук0ю nтрокHвъ твои1хъ прbр0кwвъ, гlz:

80 ћкw землS, въ ню1же х0дите наслёдити, землS њсквернeна є4сть сквeрною и3ноплемeнныхъ земли2, и3 нечистот0ю своeю нап0лниша ю5,

81 и3 нн7э дщeрей вaшихъ не сопрzзи1те сынHмъ и4хъ, и3 дщeрей и4хъ не пріeмлите сыновHмъ вaшымъ,

82 и3 не взыщи1те ми1ра и3мёти съ ни1ми во всE врeмz, да ўкрэпи1вшесz kди1те благ†z земли2 и3 достоsніе раздэлsете сыновHмъ вaшымъ дaже до вёка:

83 и3 ±же случaютсz нaмъ, вс‰ бывaютъ рaди дёлъ нaшихъ лукaвыхъ и3 вели1кихъ грBхъ нaшихъ: тh бо, гDи, њблегчи1лъ є3си2 грэхи2 нaшz

84 и3 дaлъ є3си2 нaмъ сицевhй к0рень, и3 пaки њбрати1хомсz преступи1ти зак0нъ тв0й, є4же смэси1тисz съ нечистот0ю kзы6къ зeмскихъ:

85 не прогнёвалсz ли є3си2 на ны2 погуби1ти нaсъ, д0ндеже не њстaнетсz к0рень и3 сёмz и3 и4мz нaше;

86 гDи б9е ї}левъ, и4стиненъ є3си2, њстaхомсz бо к0рень до днeшнzгw днE:

87 сE, нн7э є3смы2 пред8 тоб0ю во беззак0ніихъ нaшихъ, нёсть бо стaти є3щE пред8 тоб0ю въ си1хъ.

88 И# є3гдA молsсz є4здра и3сповёдашесz, плaчущь на земли2 ни1цъ простeртъ пред8 хрaмомъ, собрaшасz къ немY t їеrли1ма нар0дъ мн0гъ ѕэлw2, мyжіе и3 жєны2, и3 ю4нwши и3 ю4нwты: плaчь бо бhсть вели1къ въ т0мъ мн0жествэ.

89 И# возопи1въ їехонjа їеи1левъ t сынHвъ ї}левыхъ, речE: є4здро, мы2 согрэши1хомъ ко гDу бGу, поsхомъ жєны2 и3ноплемє1нничи t kзы6къ земли2: и3 нн7э є4сть пред8 тоб0ю вeсь ї}ль:

90 въ т0мъ да бyдетъ нaмъ клsтва пред8 гDемъ, є4же и3згнaти всёхъ жeнъ нaшихъ, ±же t и3ноплемeнныхъ, со чaды и4хъ, ћкоже суди1сz тебЁ, и3 є3ли1цы повинyютсz зак0ну гDню:

91 востaвъ совершaй, къ тебЁ пристои1тъ дёло, и3 мы2 съ тоб0ю мyжественнw сотвори1мъ.

92 И# востaвъ є4здра, заклS племеноначaлникwвъ свzщeнническихъ и3 леvjтскихъ всегw2 ї}лz сотвори1ти по си6мъ. И# клsшасz.

 

Главa 9

1 И# востaвъ є4здра t притв0ра хрaма, и4де въ сосудохрани1лницу їwанaна сhна є3ліасjвова,

2 и3 водвори1всz тaмw не вкушaше хлёба, нижE воды2 піsше, рыдaz њ беззак0ніихъ вели1кихъ нар0да.

3 И# бhсть проповёданіе во всeй їудeи и3 їеrли1мэ всBмъ, и5же бsху t плэнeніz, є4же собрaтисz во їеrли1мъ:

4 и3 є3ли1цы не пріи1дутъ въ двA и3ли2 три2 дни6, по судY предсэдsщихъ старёйшинъ в0зметсz и3мёніе и4хъ, и3 т0й чyждь бyдетъ t мн0жества бhвшагw въ плэнeніи.

5 И# собрaшасz вси2, и5же бsху t колёна їyдина и3 веніамjнова, въ три2 дни6 во їеrли1мъ, сeй мцcъ девsтый, въ двадесsтый дeнь мцcа,

6 и3 сэд0ша всE мн0жество на прострaнствіи церк0внэмъ, дрожaще рaди зимы2 настоsщіz.

7 И# востaвъ є4здра речE и5мъ: вы2 беззак0ннw сотвори1ли є3стE, и3 поsсте себЁ жєны2 и3ноплемє1нничи, да приложитE грэхи2 ко ї}лю:

8 и3 нн7э дади1те и3сповёданіе и3 слaву гDу бGу nтє1цъ нaшихъ

9 и3 сотвори1те в0лю є3гw2, и3 tлучи1тесz t kзы6къ земнhхъ и3 t жeнъ и3ноплемeнныхъ.

10 И# возопи2 всE мн0жество и3 рек0ша глaсомъ вели1кимъ: тaкw, ћкоже рeклъ є3си2, сотвори1мъ:

11 но мн0жество вели1ко є4сть, и3 врeмz зи1мно, и3 не м0жемъ стоsти без8 покр0ва, ґ дёло нёсть нaмъ є3ди1нагw днE, ни двY, мн0гw бо въ си1хъ согрэши1хомъ:

12 да предстaнутъ же и3 предводи1теліе нар0да, и3 вси2, и5же съ нaми њбитaютъ, є3ли1цы и3мёютъ жeнъ и3ноплемeнныхъ, да пріи1дутъ њбрётше врeмz,

13 и3 t всsкагw мёста старBйшины и3 судіи6, д0ндеже разрэши1тсz гнёвъ гDень t нaсъ, дёла сегw2.

14 Їwнаfaсъ сhнъ ґзаи1левъ и3 є3зекjа fwканyевъ сhнъ пріsста по семY, и3 месуллaмъ и3 леvjсъ и3 савватjй вкyпэ содёйствоваша и4ма:

15 и3 сотвори1ша по всемY семY бhвшіи t плэнeніz.

16 И# и3збрA себЁ є4здра свzщeнникъ мyжы начaлники nтeчествъ и4хъ всёхъ по и4мени, и3 сэд0ша вкyпэ въ новомчcіи десsтагw мцcа и3спытaти дёло то2.

17 И# приведeно бhсть ко њкончaнію њ мужeхъ, и5же и3мsху жєны2 и3ноплемє1нничи, дaже до новомчcіz пeрвагw мцcа.

18 И# њбрэт0шасz t їерeєвъ собрaвшіисz и3мyще жeнъ и3ноплемeнничихъ:

19 t сынHвъ їисyса сhна їwседeкова и3 брaтіи є3гw2 маfи1ла и3 є3леазaръ, и3 їwрjвъ и3 їwадaнъ,

20 и3 возложи1ша рyки, да и3зг0нzтъ жєны2 сво‰, и3 во ўмилостивлeніе nвны2 за невёдэніе своE:

21 и3 t сынHвъ є3мми1ровыхъ ґнанjа и3 завдeй, и3 їани1нъ и3 самjа, и3 їереи1лъ и3 ґзарjа,

22 и3 t сынHвъ фесyровыхъ є3ліwнaсъ, масjа, їсмaилъ и3 наfанаи1лъ, и3 њкіди1лъ и3 сал0а:

23 и3 t леv‡тъ їwзавaдъ и3 семeй, и3 кHлій (сeй є4сть калітA) и3 фаfeй, и3 їyда и3 їHна:

24 t свzщеннопэвцє1въ є3ліаxyръ, вакхyръ:

25 t двє1рникъ саллyмъ и3 толвaнъ:

26 t ї}лz, t сынHвъ фор0совыхъ їермA, їеддjа и3 мелхjа, и3 маи1лъ и3 є3леазaръ, и3 ґсівjа и3 ваанeа,

27 t сынHвъ и3лaевыхъ матfанjа, захaріа и3 їереи1лъ, и3 їеримHfъ и3 ґидjа,

28 и3 t сынHвъ замHfовыхъ є3ліадA, є3лісjмъ, nfонjа, їарімHfъ, савaтъ и3 сардeй,

29 и3 t сынHвъ вивaевыхъ їwaннъ и3 ґнанjа, и3 їwзавaдъ и3 є3маfjй,

30 t сынHвъ манjевыхъ nлaмъ, мамyхъ, їеддeй, їасyвъ и3 їасаи1лъ и3 їеримHfъ,

31 и3 t сынHвъ ґддjевыхъ нааfjй и3 моосjа, лакyнъ и3 наjдъ, и3 матfанjа и3 сесfи1лъ, и3 валнyй и3 манассjа,

32 и3 t сынHвъ ґнaнихъ є3ліwнA и3 їасeй, и3 мелхjа и3 саввeй и3 сjмwнъ хосамeй,

33 и3 t сынHвъ ґс0мовыхъ ґлтанeй и3 матfjй, и3 ванeа и3 є3ліфалaтъ, и3 манассjа и3 семeй,

34 и3 t сынHвъ ваанjиныхъ їеремjа, момдjй, їсмаи1ръ, їуи1лъ, мавдaй и3 педіA и3 ґнHсъ, равасіHнъ и3 їенасjвъ и3 мамнітанаjмъ, є3ліасjй, ванyй, є3ліалjй, самjй, селемjа, наfанjа, и3 t сынHвъ nзwрaевыхъ сесjй, є3зрjлъ, ґзаи1лъ, самaтъ, замврjй, їHсифъ,

35 и3 t сынHвъ є4fмы мазітjа, завадаjа, и3даjй, їуи1лъ, ванeа:

36 вси2 сjи поsша себЁ жєны2 и3ноплемє1нничи и3 tпусти1ша и5хъ со чaды.

37 И# всели1шасz свzщeнницы и3 леvjти, и3 и5же (бsху) t ї}лz во їеrли1мэ и3 во странЁ, въ новомчcіи седмaгw мцcа, и3 сhнове ї}лєвы во њби1телехъ свои1хъ.

38 И# собрaсz всE мн0жество є3динодyшнw на прострaнство, є4же ко вост0ку врaтъ свzщeнныхъ,

39 и3 рек0ша є4здрэ ґрхіерeю и3 чтецY, да принесeтъ зак0нъ мwmсeовъ, прeданный t гDа бGа ї}лева.

40 И# принесE є4здра ґрхіерeй зак0нъ всемY мн0жеству, t мyжа дaже до жены2, и3 всBмъ свzщeнникwмъ слhшати зак0нъ въ новомчcіи седмaгw мцcа,

41 и3 чтsше на прострaнствэ, є4же пред8 свzщeнными враты2 церк0вными, t ќтра дaже до полyдне пред8 мужми1 же и3 женaми: и3 дaша всE мн0жество ч{вства въ зак0нъ.

42 И# стA є4здра свzщeнникъ и3 чтeцъ зак0на на древsнэмъ ґмвHнэ, и4же содёланъ бhсть:

43 и3 стaша при нeмъ маттаfjа, самyй, ґнанjа, ґзарjа, ўрjа, є3зекjа, валасaмъ њдеснyю,

44 њшyюю же фалдeй и3 місаи1лъ, мелхjа, ґwfасyвъ, наварjа, захaріа.

45 И# взeмъ є4здра кни1гу зак0на пред8 всёмъ мн0жествомъ, предсэдsше бо во слaвэ пред8 всёми,

46 и3 є3гдA толковaше зак0нъ, вси2 прsмw стоsху. И# благослови2 є4здра гDа бGа вhшнzго, бGа саваHfа вседержи1телz.

47 И# возгласи2 вeсь нар0дъ: ґми1нь. И# воздви1гше горЁ рyки и3 припaдше на зeмлю, поклони1шасz гDу.

48 Їисyсъ и3 ґнyй, и3 саравjа и3 їадjнъ и3 їакyвъ, саватjа, ґvтeй, меанeй и3 калітA, ґзарjа и3 їwзaвдъ, и3 ґнанjа и3 віатA, леvjти, ўчaху зак0ну гDню и3 ко мн0жеству чтsху зак0нъ гDень, внушaюще кyпнw чтeніе.

49 И# речE ґтfарaтъ є4здрэ ґрхіерeю и3 чтецY, и3 леvjтwмъ, и5же ўчaху мн0жество, глаг0лz:

50 дeнь сeй с™ъ є4сть гDу, и3 вси2 плaкаху, є3гдA слhшаху зак0нъ. (И# речE є4здра:)

51 шeдше u5бо kди1те т{чнаz и3 пjйте сл†дкаz и3 посли1те неимyщымъ:

52 с™ъ бо дeнь гDень, и3 не скорби1те, гDь бо прослaвитъ вaсъ.

53 И# леvjти повелёша всемY с0нму, глаг0люще: дeнь сeй с™ъ гDеви, не скорби1те.

54 И# и3д0ша вси2 ћсти и3 пи1ти и3 весели1тисz и3 дaти неимyщымъ, да рaдуютсz (ѕэлw2) мн0гw:

55 є3щe бо содержaша словесA, и5мже научи1шасz, и3 собрaшасz.

 

 


Система Orphus Заметили ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter


<<< | ОГЛАВЛЕНИЕ | БИБЛИОТЕКА | >>>